Skip to main content

Posts

Showing posts from October, 2014

กฟผ.จัดนิทรรศการ “เรื่องเล่าจากป่า”

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดนิทรรศการ “เรื่องเล่าจากป่า” ภายใต้โครงการ ๒๐ ปีปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ กฟผ. ระหว่างวันที่ ๗-๘ พ.ย.๕๗ ณ สกาย ฮอลล์ ชั้น ๓ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว โดยภายในงานจะมีการจัดแสดงผลการดำเนินงาน และผลสำเร็จในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี เพื่อให้เกิดการตระหนักถึงการอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อม ข้อมูล นสพ.เดลินิวส์ ๓๑ ต.ค.๕๗

กทม.ตั้งจุดให้ความช่วยเหลือประชาชนในช่วงเทศกาลลอยกระทง

ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดตั้งจุดให้ความช่วยเหลือประชาชนในเทศกาลลอยกระทง โดยได้แบ่งพื้นที่ดูแลประชาชนตามสถานที่สำคัญ ดังนี้ ๑.ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ จะเป็นหน่วยงานหลักเตรียมพร้อมบุคลากร เพื่อรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน และประสานงาน พร้อมจัดหน่วยบริการทางการแพทย์สนับสนุนกรณีเกิดเหตุสาธารณภัยและเหตุฉุกเฉิน ๒.โรงพยาบาลตากสิน ประจำจุดที่บริเวณเชิงสะพานพระราม ๘ เขตบางพลัด ๓.โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ประจำจุดที่บริเวณเชิงสะพานพระราม ๙ พร้อมจัดเรือหน่วยแพทย์ออกตรวจตามแนวแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า-สะพานพระราม ๘ ๔.โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ประจำจุดที่สวนสันติชัยปราการ เขตพระนคร ๕.โรงพยาบาลกลาง ประจำจุดที่สวนลุมพินี เขตปทุมวัน และ ๖.โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ประจำจุดที่บึงลำพังพวย เขตบึงกุ่ม สำหรับประชาชนที่ประสบหรือพบเห็นเหตุฉุกเฉิน สามารถโทรศัพท์แจ้งได้ที่สายด่วน ๑๖๔๖ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยศูนย์เอราวัณ และโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุ …

ผบ.ทร.เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ

พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค.๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือและหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือเข้าร่วมประชุม การประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม และติดตามผลการดำเนินการจากการประชุมในครั้งที่ผ่านมา โดยมีเรื่องสำคัญ ได้แก่ การบรรยายสรุปเรื่องสถานการณ์ด้านความมั่นคงในภูมิภาค, การชี้แจงผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และงานจัดซื้อ/จ้างที่สำคัญในปีงบประมาณ ๒๕๕๘, การชี้แจงผลการดำเนินงานด้านงบประมาณของกองทัพเรือ และการชี้แจงแนวทางการดำเนินการงานปรับปรุงอาคารสำนักงานผู้บัญชาการทหารเรือ พื้นที่พระราชวังเดิม ข้อมูล สลก.ทร. …

ตลาดน้ำลัดหลวงจัดเทศกาล “กินปลาทูทะเล ของดีเมืองพระประแดง”

ตลาดน้ำลัดหลวงจัดเทศกาล “กินปลาทูทะเล ของดีเมืองพระประแดง” ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร และของดีราคาถูกของอำเภอพระประแดงในช่วงเทศกาลลอยกระทง เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนและการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ ๑-๑๒ พ.ย.๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐๐๐ เป็นต้นไป ที่ตลาดน้ำลัดหลวง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ข้อมูล นสพ.เดลินิวส์ ๓๐ ต.ค.๕๗

กรมศิลปากรจัดนิทรรศการเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย

กรมศิลปากรจัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๕๗ เรื่อง “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับการอนุรักษ์มรดกไทย” หัวข้อ “พิพิธภัณฑสถาน โบราณคดี และประวัติศาสตร์ ตามรอยพระบาทสยามบรมราชกุมารี” เพื่อให้ทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่องานอนุรักษ์มรดกไทยวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ วรรณกรรม พิพิธภัณฑสถาน หอสมุด และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมนิทรรศการได้ ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๘ ม.ค.๕๘ (เว้นวันจันทร์-อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๒๔-๑๓๓๓ ข้อมูล นสพ.เดลินิวส์ …

ทร.จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเนื่องในวันลอยกระทง

เนื่องจากในวันลอยกระทงของทุกปี มักเกิดอุบัติเหตุทางน้ำบ่อยครั้ง กองทัพเรือ โดยกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ จึงได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเนื่องในวันลอยกระทงในส่วนของกองทัพเรือ โดยมี พลเรือตรี ประยุธ ภู่เทียน ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ โดยกองทัพเรือได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์พร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ประกอบด้วย เรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำ ๕ ลำ, เรือจู่โจมลำน้ำ ๑๒ ลำ, เรือยางท้องแข็ง ๓ ลำ, เรือยาง ๘ ลำ และเรือพยาบาล ๑ ลำ ทำการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจในพื้นที่รับผิดชอบ ระหว่างสะพานพระราม ๘-สะพานตากสิน, ท่าเรือบางนา-อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และโรงเรียนนายเรือ-อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้จะเริ่มปฏิบัติการในวันที่ ๖ พ.ย.๕๗ เวลา ๑๗๐๐ ถึงวันที่ ๗ พ.ย.๕๗ เวลา ๐๘๐๐ ประชาชนสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางศูนย์ฯ ได้ที่หมวดเรือที่ ๓ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๔๗๕-๓๐๙๓ หรือสายด่วน ๑๖๙๖ …
กรมการขนส่งทางบกยืนยันเก็บภาษีรถประจำปีในอัตราเดิม กรมการขนส่งทางบก ชี้แจงเรื่องการพิจารณาปรับอัตราภาษีประจำปีว่า ขณะนี้ยังไม่มีแนวคิดปรับอัตราภาษีรถประจำปีแต่อย่างใด โดยอัตราภาษีรถยนต์ประจำปีที่เรียกเก็บตามพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช ๒๕๒๒ จะเรียกเก็บตามขนาดความจุกระบอกสูบของรถยนต์ โดยรถยนต์บุคคลธรรมดาขนาด ๑,๕๐๐ ซีซี จะต้องชำระภาษีรถประจำปีจำนวน ๑,๖๕๐ บาท ,ขนาด ๑,๖๐๐ ซีซี อัตราภาษี ๑,๘๐๐ บาท , ขนาด ๑,๘๐๐ ซีซี อัตราภาษี ๒,๑๐๐ บาท, ขนาด ๒,๐๐๐ ซีซี อัตราภาษี ๒,๙๐๐ บาท, ขนาด ๒,๔๐๐ ซีซี อัตราภาษี ๔,๕๐๐ บาท , ขนาด ๓,๐๐๐ ซีซี อัตราภาษี ๖,๙๐๐ บาท ส่วนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน ๗ คน และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล จะคิดอัตราภาษีรถตามน้ำหนักรถ โดยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน ๗ คน ที่มีน้ำหนัก ๑,๘๐๐ กิโลกรัม อัตราภาษี ๑,๖๐๐ บาท และรถยนต์นั่งบรรทุกส่วนบุคคล ในกรณีน้ำหนักรถสูงสุดที่ ๑,๗๕๐ กิโลกรัม อัตราภาษี ๑,๐๕๐ บาท ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกได้จากเว็บไซต์ www.dlt.go.th ข้อมูล กรมการขนส่งทางบก ๒๙ ต.ค.๕๗
กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีแจ้งย้ายจุดรับบริการย่อยไปยังศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จฯ ตามที่กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีได้ตั้งจุดรับบริการย่อยในอาคารร้านสวัสดิการกองทัพเรือ ชั้น ๒ วังนันทอุทยาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกนั้น เนื่องจากในปัจจุบันกองทัพเรือได้จัดตั้งศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ ณ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ ชั้น ๑ วังนันทอุทยาน เพื่อช่วยเหลือ แนะนำ และอำนวยความสะดวกในเรื่องสิทธิอันพึงได้จากกรมกำลังพลทหารเรือ, กรมการเงินทหารเรือ และกรมสวัสดิการทหารเรือ ให้แก่กำลังกองทัพเรือ รวมทั้งผู้ที่เกษียณอายุราชการ ลาออก และทายาท กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี จึงขอแจ้งย้ายจุดให้บริการจากเดิม ณ อาคารร้านสวัสดิการกองทัพเรือ ชั้น ๒ วังนันทอุทยาน เป็น ณ ศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ ชั้น ๑ วังนันทอุทยาน โดยจะยกเลิกการให้บริการ ณ อาคารร้านสวัสดิการฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกฌาปนกิจ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๘๓-๔ ข้อมูล สลก.ทร. ๒๙ ต.ค.๕๗
กปช.จต.จัดกิจกรรม “กาแฟสัญจร” ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด มีกำหนดจัดกิจกรรม “กาแฟสัญจร” ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ ในวันที่ ๓๐ ต.ค.๕๗ ระหว่างเวลา ๑๘๐๐-๒๑๐๐ ณ บริเวณหน้าเรือนรับรอง ๖ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยมีพลเรือโท ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธาน กิจกรรม “กาแฟสัญจร” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีพบปะสนทนาระหว่างหน่วยต่างๆ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะ รวมถึงสานสัมพันธ์อันดีกับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพ ข้อมูล สลก.ทร. ๒๙ ต.ค.๕๗
เขตหลักสี่จัดอบรมปลูกผักปลอดสารพิษ เขตหลักสี่กำหนดจัดอบรมการปลูกผักปลอดสารพิษแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการปลูกผักปลอดสารพิษที่ถูกต้อง ซึ่งสามารถปลูกได้ในพื้นที่จำกัดสำหรับบริโภคเองในครัวเรือน และปลูกเพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว รวมทั้งเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชน หันมาใส่ใจสุขภาพบริโภคผักปลอดสารพิษ และปลูกผักปลอดสารพิษเองมากขึ้น การอบรมจะเป็นการปฏิบัติจริง กำหนดการอบรมในวันที่ ๒๕ ต.ค.๕๗ ณ ศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ สวนเกษตรดาดฟ้า ซึ่งเป็นสวนเกษตรที่เขตหลักสี่ริเริ่มใช้พื้นที่ว่างทดลองให้เกิดประโยชน์ จนพัฒนาเป็นแบบอย่างให้ผู้สนใจมาเรียนรู้วิธีการปลูกผักปลอดสารพิษ ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะฯ เขตหลักสี่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๙๘๒ ๒๐๙๖-๗ ข้อมูล นสพ.เดลินิวส์ ๒๔ ต.ค.๕๗
ผบ.ทร.ถวายผ้ากฐิน ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า ประจำปี ๒๕๕๗ พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ มีกำหนดเป็นประธานถวายผ้ากฐิน ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๕ ต.ค.๕๗ เวลา ๑๐๓๐ พร้อมกันนี้ผู้บัญชาการทหารเรือ จะมอบเงินสนับสนุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนที่ได้รับการพิจารณา จำนวน ๓ โรงเรียนด้วย กองทัพเรือจัดให้มีการทอดกฐินสามัคคี ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา บูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ทรุดโทรม และสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ข้อมูล สลก.ทร. ๒๔ ต.ค.๕๗
ผบ.ทร.วางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และนางณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมกับเหล่าทัพและสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพ ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ลานพระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค.๕๗ ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมพิธีฯ ดังกล่าว ข้อมูล สลก.ทร. ๒๔ ต.ค.๕๗
บก.จร.เพิ่ม ตร.โครงการพระราชดำริ ๓๐๐ นาย กองบังคับการตำรวจจราจร กองบัญชาการตำรวจนครบาล มีนโยบายเร่งด่วนในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การทำงานของตำรวจในโครงการพระราชดำริ หรือตำรวจกองกำกับการ ๖ สังกัดกองบังคับการตำรวจจราจร ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมงานของตำรวจในโครงการพระราชดำริ เนื่องจากปัจจุบันภารกิจของตำรวจโครงการพระราชดำรินั้นมีค่อนข้างมาก แต่ยังขาดการประชาสัมพันธ์การทำงาน อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่ตำรวจในโครงการพระราชดำริกำลังประสบอยู่ในขณะนี้ คือ ปัญหาขาดกำลังพล เนื่องจากภารกิจของตำรวจโครงการพระราชดำริเป็นงานหนัก มีขอบเขตการดูแลงานในวงกว้าง โดยปัจจุบันโครงการฯ มีกำลังพลเพียง ๑๐๐ นายเท่านั้น จึงมีโครงการเพิ่มกำลังพลให้ได้อย่างน้อย ๓๐๐ นาย เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในการดูแลประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้ ตำรวจในโครงการพระราชดำริ จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาช่วยแก้ปัญหาจราจร และช่วยเหลือประชาชนบนท้องถนน ข้อมูล นสพ.เดลินิวส์ ๒๗ ต.ค.๕๗
คพท.เปิดหลักสูตรการฝึกอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ รุ่นที่ ๑/๕๘ พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร ประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรการฝึกอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ รุ่นที่ ๑/๕๘ ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี การฝึกอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการเป็นการดำเนินการตามนโยบายของกองทัพเรือและข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรประจำเรือพาณิชย์ระหว่างกองทัพเรือ ,กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ,กรมเจ้าท่า และสมาคมเจ้าของเรือไทย รวมถึงข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความชำนาญ และทักษะในวิชาชีพ และเป็นการสร้างโอกาสให้แก่ทหารกองประจำการเมื่อปลดประจำการออกไปแล้วให้มีงานทำ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว สำหรับการฝึกอาชีพครั้งนี้ เป็นการฝึกรุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในพื้นที่สัตหีบ แบ่งเป็น ๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรอาชีพช่างทั่วไป และหลักสูตรกำลังพลประจำเรือพาณิชย์ ซึ่งเมื่อจบการฝึกอบรมแล้ว ผู้เข้าอบรมจะได้รับวุฒิบัตร เพ…
ทร.จัดงาน “ราชนาวี สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๗” กองทัพเรือกำหนดจัดงาน “ราชนาวี สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๗” ณ ราชนาวีสโมสร ท่าช้างวังหลัง ในวันที่ ๖ พ.ย.๕๗ ระหว่างเวลา ๑๗๓๐-๒๑๐๐ ภายในงานมีการแสดงแสง สี เสียง ระบำล้านนาบุรี นพศรีสัชนาลัย (การแห่กลองสะบัดชัย), การประกวดนางนพมาศ ,การแต่งกายย้อนยุค และการแสดงแผ่นดินทอง (ระบำประกอบเพลงแบบ Modern Dance) ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานฯ ติดต่อจองโต๊ะได้ตั้งแต่บัดนี้ ราคาโต๊ะละ ๓,๐๐๐ บาท ที่ฝ่ายการตลาดราชนาวีสโมสร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๒ ๔๒๙๕ ข้อมูล สลก.ทร. ๒๗ ต.ค.๕๗
ยศ.ทร.จัดบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของกองทัพเรือ ที่มีอายุระหว่าง ๒๐-๕๕ ปี สมัครเข้าร่วมอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๙ พ.ย.-๑๑ ธ.ค.๕๗ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลฯ ในครั้งนี้ กำหนดซ้อมบวชในวันที่ ๒๙-๓๐ พ.ย.๕๗ ณ พระอุโบสถวัดสระเกศราชวรวิหาร โดยจะมีพิธีปลงผมนาค แสดงธรรมสอนนาค และทำขวัญนาคในวันที่ ๒ ธ.ค.๕๗ ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง และพิธีบรรพชาอุปสมบทในวันที่ ๓ ธ.ค.๕๗ ณ พระอุโบสถวัดสระเกศราชวรวิหาร สำหรับกิจกรรมศึกษาปฏิบัติธรรมและจำวัดจะมีขึ้น ณ วัดยานนาวา ระหว่างวันที่ ๓-๑๑ ธ.ค.๕๗ และกำหนดลาสิกขาในวันที่ ๑๑ ธ.ค.๕๗ ผู้ที่มีความประสงค์สมัครเข้าร่วมอุปสมบทฯ สามารถแจ้งชื่อ พร้อมส่งหลักฐาน ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ, สำเนาทะเบียนบ้าน, รูปถ่ายสีขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป, ใบรับรองแพทย์ และใบรับรองผลการตรวจยาเสพติด ให้หน่วยต้นสังกัดส่งถึงกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ภายในวันที่ ๒๒ ต.ค.๕๗ สอ…
ทร.ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2557 พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ ต.ค.๕๗ ณ วัดสังข์กระจายวรวิหาร เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม กองทัพเรือมีนโยบายขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่อไปถวาย ณ พระอารามหลวง ซึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียงกับกองบัญชาการกองทัพเรือเป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่ปี ๒๕๐๐ เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมจตุปัจจัยโดยเสด็จพระราชกุศลบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามให้มั่นคงถาวร และอนุเคราะห์พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาสให้ได้รับอานิสงส์กฐินตามวินัยพุทธบัญญัติ อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ข้อมูล สลก.ทร. ๒๒ ต.ค.๕๗
เปิดสะพานมอญสังขละบุรีอย่างยิ่งใหญ่ นายวันชัยโอสุคนธ์ทิพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย พลตรี ณัฐ อินทรเจริญ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙ และพระมหาสุชาติ สิริปัญโญ เจ้าอาวาสวังก์วิเวการาม ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดสะพานอุตตมานุสรณ์ หรือสะพานไม้ (สะพานมอญ) ณ เวทีกลางข้างตลิ่งฝั่งหมู่บ้านมอญ หมู่ ๒ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค.๕๗ โดยร่วมใช้ค้อนตอกตะปูบนเวทีกลางน้ำ เพื่อปล่อยกระสวยลูกหนูไปยังสะพานซึ่งเป็นการจุดไฟอักษรที่มีข้อความว่า “คืนความสุข สังขละบุรี” พร้อมจุดพลุ ๑,๕๐๐ ดอก ปล่อยโคมลอย ๑๐๙ ดวง และร่วมชมการแสดงมินิไลท์แอนด์ซาวด์ที่มีชื่อว่า “สะพานเชื่อมฝั่ง สัมพันธ์เชื่อมใจ คืนความสุขให้กันและกัน” โดยมีประชาชน รวมทั้งนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาร่วมชมพิธีฯ มากกว่า ๑๐,๐๐๐ คน จังหวัดกาญจนบุรีได้ร่วมกับทหารและชาวบ้านในพื้นที่ช่วยกันซ่อมแซมสะพานจนแล้วเสร็จหลังจากสะพานมอญได้พังเสียหายจากเหตุน้ำป่าตั้งแต่เดือน ก.ค.๕๖ ทั้งนี้สะพานอุตตมานุสรณ์ หรือสะพานไม้ หรือที่นิยมเรียกกันว่าสะพานมอญ ถูกสร้างขึ้นโดยดำริของหลวงพ่ออุตตมะ อดีตเจ้าอาวาสวัดวังก์วิเวการามในปี ๒๕๒๙ เสร็จสิ้…
กพร.ทร.จัดกิจกรรมในวันคล้ายวันสถาปนา ๒๖ ต.ค.๕๗ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กำหนดจัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แถวรับฟังสารจาก พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และฟังโอวาทจาก พลเรือโท จุมพล ลุมพิกานนท์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ๒๖ ต.ค.๕๗ เพื่อเป็นสิริมงคลต่อหน่วย และกำลังพล ณ บริเวณหน้าเสาธง กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในวันที่ ๒๗ ต.ค.๕๗ ระหว่างเวลา ๐๗๐๐-๐๙๐๐ ทั้งนี้ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เลื่อนการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาออกไปเป็นวันที่ ๑๙ ธ.ค.๕๗ เนื่องจากในปัจจุบัน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ อยู่ในระหว่างการปรับปรุงอาคารสถานที่ตามโครงสร้างใหม่ ทำให้สถานที่ไม่เพียงพอต่อการจัดงานฯ ประกอบกับวันที่ ๑๙ ธ.ค.ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันประสูติของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระบิดาแห่งทหารเรือไทย จึงเป็นวันที่มีความเหมาะสม ต่อการจัดงานฯ ดังกล่าว ข้อมูล กพร.ทร. ๒๑ ต.ค.๕๗
กปช.จต. ร่วมพิธีเททองหล่อองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พลเรือโท ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมในพิธีเททองหล่อองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีฯ พิธีดังกล่าวจัดขึ้นโดยพระเทพสุเมธมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดตราด เจ้าอาวาสวัดโยธานิมิต พระอารามหลวง ซึ่งได้จัดทำโครงการเททองหล่อองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงม้า ขนาดกว้าง ๐.๘๕ เมตร ยาว ๒.๑๐ เมตร สูง ๒.๗๐ เมตร เพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชา ณ วัดโยธานิมิต ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ข้อมูล กปช.จต. ๒๑ ต.ค.๕๗
ผบ.สส.พร้อมหนุนและให้กำลังใจนายกฯ ในการทำงาน พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ผู้บัญชาทหารสูงสุด พร้อมด้วยผู้บัญชาการเหล่าทัพ ประกอบด้วย พลเอก อุดมเดช สีตบุตร ผู้บัญชาการทหารบก พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมในการประชุมเหล่าทัพครั้งที่ ๑ ยืนยันว่ากองทัพพร้อมให้การสนับสนุนการทำงานของรัฐบาล และ คสช. รวมทั้งให้กำลังใจ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในการทำงาน ทั้งนี้ เหล่าทัพมองว่าปัญหาที่ต้องเร่งปฏิรูป คือ การพัฒนาคน เพราะถือเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ หากคนคิดดีทำดีก็จะไม่เกิดปัญหา โดยเฉพาะการทุจริตคอร์รัปชั่น และมั่นใจว่าหากปฏิรูปสำเร็จทั้ง ๑๑ ด้าน ประเทศชาติจะเดินหน้าต่อไปได้ และไม่มีการรัฐประหารเกิดขึ้นอีก ข้อมูล สำนักข่าวไทย ๒๑ ต.ค.๕๗
บช.น.เปิดศูนย์บูรณาการแก้ปัญหาอุบัติเหตุใน กทม. กองบังคับการตำรวจจราจร กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บก.จร.บช.น.) เปิดศูนย์บูรณาการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรในกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการจราจรให้เป็นไปอย่างมีระบบ และลดปัญหาอุบัติเหตุให้น้อยลงจากเดิม ซึ่งปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุกว่า ๒๐,๐๐๐ คน ศูนย์บูรณาการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรในกรุงเทพมหานคร จะทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุเพื่อแก้ไขปัญหาทางกายภาพของถนน นอกจากนี้ บช.น. จะออกมาตรการบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดกวดขันผู้กระทำผิดใน ๓ ข้อหาที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุด คือ ๑. ไม่สวมหมวกนิรภัย ๒.เมาแล้วขับ และ ๓. ขับรถเร็วเกินอัตราที่กำหนด ซึ่งจะเริ่มกวดขันจับกุมอย่างเด็ดขาดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ ประเทศไทยเป็นประเทศที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดเป็นอันดับ ๓ ของโลก โดยมีผู้เสียชีวิต ๓๘.๑ รายต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ ราย รองจากอันดับ ๑ คือ นีอูเอ ซึ่งมีอัตราผู้เสียชีวิต ๖๘.๓ ราย ต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ ราย และอันดับ ๒ สาธารณรัฐโดมินิกัน มีอัตราผู้เสียชีวิต ๔๑.๗ ราย ต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ ราย ตามล…
กองทัพจีนร่วมฝึกครั้งแรกกับออสเตรเลียและสหรัฐฯ รายงานข่าวจากกระทรวงกลาโหมออสเตรเลีย แจ้งว่า กองทัพจีนได้ร่วมการฝึกทางทหารกับกระทรวงกลาโหมออสเตรเลีย และกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรก โดยใช้รหัส Kowari 14 ที่ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ ๗-๒๕ ต.ค.๕๗ การฝึกดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ร่วมการฝึกมีความเข้าใจและเพิ่มทักษะการเอาชีวิตรอดในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบาก โดยมีกำลังพลเข้าร่วมฝ่ายละ ๑๐ นาย และมีบุคลากรทางทหารอีก ๑๐๐ นาย ประสานงานและสนับสนุนด้านการส่งกำลังบำรุง ข้อมูล ขว.ทร. ๒๐ ต.ค.๕๗
เสธ.ทร.รับมอบเงินสมทบกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละใน จว.ชายแดนภาคใต้ พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล เสนาธิการทหารเรือ รับมอบเงินจากนายสมศักดิ์ สุทธิสุนทรินทร์ กรรมการบริหารบริษัท คาวาซูกิ จำกัด จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคภาคใต้ และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ กองทัพเรือจัดตั้งกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนใต้ และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ เพื่อจัดหารายได้เข้ากองทุนในการช่วยเหลือกำลังพลของกองทัพเรือและครอบครัวของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่กองทัพเรือรับผิดชอบ ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ ให้สามารถดำรงชีพ ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเกียรติในสังคมต่อไป รวมทั้งเป็นการช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาของบุตรผู้เสียชีวิตด้วย ข้อมูล สลก.ทร. ๒๐ ต.ค.๕๗
กห.จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗ กระทรวงกลาโหมกำหนดจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดอนงคารามวรวิหาร ในวันที่ ๕ พ.ย.๕๗ เวลา ๑๔๐๐ โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีฯ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทุนทรัพย์ได้ที่ธนาคารทหารไทย สาขากระทรวงกลาโหม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ๐๓๙-๒-๗๔๒๒๒-๗ ชื่อบัญชี “กฐินพระราชทาน กห. ประจำปี ๒๕๕๗” และร่วมพิธีฯ ได้ในวันเวลาดังกล่าว ข้อมูล กลาโหม ๑๗ ต.ค.๕๗
ผบ.ทร.แถลงนโยบายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในการแถลงนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ แก่ผู้บังคับบัญชาระดับสูง เมื่อวันที่ ๑๗ ต.ค.๕๗ เวลา ๑๐๐๐ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ โดยมีนายทหารชั้นนายพลเรือ นายทหารสัญญาบัตรชั้นยศนาวาเอกพิเศษ สังกัดหน่วยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พื้นที่ภาคตะวันออก พื้นที่ทัพเรือภาคที่ ๒ พื้นที่ทัพเรือภาคที่ ๓ และนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศนาวาเอกสังกัดกรมส่วนบัญชาการ เข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบายประจำปี ทั้งนี้การแถลงนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือรับทราบการมอบนโยบายจากผู้บัญชาการทหารเรือโดยตรง และสามารถนำนโยบายไปกำหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติของหน่วยให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบายทั้งสิ้น ๙๖๖ นาย ข้อมูล สลก.ทร. ๑๗ ต.ค.๕๗
กทม.ประกาศห้ามปล่อยโคมลอยเทศกาลลอยกระทง กทม.กำหนดมาตรการป้องกัน ควบคุมอุบัติภัยจากการเล่นโคมลอยในช่วงเทศกาลลอยกระทง เนื่องจากที่ผ่านมาเกิดอุบัติภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายจากการเล่นโคมลอย โดยได้กำหนดมาตรการระยะเร่งด่วนมอบหมายให้ผู้อำนวยการเขต ๕๐ เขต ให้ใช้อำนาจสั่งห้าม สั่งระงับและควบคุมห้ามไม่ให้เล่นโคมลอยในช่วงเทศกาลลอยกระทง วันที่ ๖ พ.ย.๕๗ ในพื้นที่เสี่ยง อาทิ บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง สะพานพระราม ๘ ย่านอาคารสูงและชุมชนหนาแน่น โดยเฉพาะเขตใกล้สนามบิน ซึ่งเป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ รวมถึงโซนที่เกี่ยวข้อง คือ เขตมีนบุรี คลองสามวา ลาดกระบัง และสะพานสูง สำหรับมาตรการระยะยาว เห็นควรให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานหน่วยงานราชการภายนอก อาทิ กระทรวงคมนาคม บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบโดยตรง กำหนดมาตรการป้องกันอุบัติภัยจากการเล่นโคมลอยให้ คลอบคลุมทั่วประเทศต่อไป ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ ๑๖ ต.ค.๕๗
อร.จัดแข่งขันเดิน-วิ่ง การกุศลกรมอู่ทหารเรือมินิมาราธอน กรมอู่ทหารเรือ กำหนดจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศลกรมอู่ทหารเรือมินิมาราธอน ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๓๐ พ.ย.๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาเงินรายได้ เพื่อใช้ในการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถวัดวงศมูลวิหาร และจัดซื้อเครื่องมือพิเศษเพื่อใช้ในการดูแลรักษาพระอุโบสถ รวมถึงส่งเสริมให้เยาวชนร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และศาสนา ตลอดจนเพื่อให้เกิดความสามัคคีของคนในชาติ และสร้างทัศนคติที่ดีต่อสถาบันหลักของชาติ ทั้งนี้ ในการแข่งขันฯ จะมีการมอบทุนการศึกษา จำนวน ๒๐ ทุน ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท อีกด้วย ผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันฯ สามารถสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๒๙ พ.ย.๕๗ ที่ กรมอู่ทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๘๒ หรือสมัครทางอินเตอร์เนตได้ที่ www.navaldockyardminimarathon2014.com ข้อมูล อร. ๑๖ ต.ค.๕๗
กลน.กร.จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๗ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ กำหนดจัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดเมตารางค์ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ ๒๖ ต.ค.๕๗ เพื่อรวบรวมจตุปัจจัยร่วมสมทบทุนดำเนินการปฏิสังขรณ์เสนาสนะซ่อมทำซุ้มประตูทางเข้าวัด และสืบทอดประเพณีอันดีงามทางพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทุนทรัพย์ตามกำลังศรัทธาได้ที่กองการเงิน กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย สาขาพรานนก บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๐๑๙-๗-๗๒๘๓๒-๒ ชื่อบัญชี “กฐินกองเรือลำน้ำ” ข้อมูล กลน.กร. ๑๖ ต.ค.๕๗
เขตธนบุรีเชิญเที่ยวงานลอยกระทงย้อนยุค สำนักงานเขตธนบุรี ร่วมกับวัดประยุรวงศาวาส และภาคเอกชน จัดงานเทศกาลวันลอยกระทง ระหว่างวันที่ ๑-๖ พ.ย.๕๗ เวลา ๑๗๐๐-๒๒๐๐ ณ วัดประยุรวงศาวาส ซึ่งเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ โดยรูปแบบงานจะเป็นงานย้อนยุค ประกอบด้วยการจัดมหรสพต่างๆ อาทิ การแสดงละครชาตรี โขน ลิเก เพลงอีแซว และการแสดงของศาสนาต่างๆ ทั้งพุทธ คริสต์ และอิสลาม รวมถึงยังมีการออกร้าน และตลาดโบราณขายสินค้าและอาหารที่ปัจจุบันหารับประทานได้ยากอีกด้วย ข้อมูล นสพ.เดลินิวส์ ๑๕ ต.ค.๕๗
พร.กำหนดจัดพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๕๗ กรมแพทย์ทหารเรือ กำหนดจัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดชากหมาก ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ในวันที่ ๒๖ ต.ค.๕๗ เพื่อนำปัจจัยร่วมสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรมขนาดกว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๔๘ เมตร ผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคี โดยสามารถโอนเงินไปยังธนาคารทหารไทย สาขาโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ๐๔๐-๒-๔๒๕๙๖-๖ ชื่อบัญชี “กิจกรรมการกุศล กรมแพทย์ทหารเรือ ข้อมูล นสพ.เดลินิวส์ ๑๕ ต.ค.๕๗
สอ.นย.จัด “โครงการส่งเสริมการออม” ในวันออมแห่งชาติ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด กำหนดจัด “โครงการส่งเสริมการออมประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘” ในวันที่ ๓๑ ต.ค.๕๗ ซึ่งตรงกับวันออมแห่งชาติ เพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้สมาชิกมีวินัยในการออม ใช้จ่ายอย่างประหยัด และใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ซึ่งจะนำไปสู่การดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ทั้งนี้สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธินจะมีการมอบของที่ระลึกให้กับสมาชิกฯ ที่มาเปิดบัญชีเงินฝาก หรือฝากเงินกับสหกรณ์ในวันดังกล่าวด้วย ข้อมูล สอ.นย. ๑๕ ต.ค.๕๗
สำนักงานจัดหางานสมุทรสงครามแจ้งขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อออกใบอนุญาตทำงานชั่วคราวแก่แรงงานสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ในระยะแรกเป็นเวลา ๖๐ วันนั้น ขณะนี้ใบอนุญาตทำงานชั่วคราวได้สิ้นสุดแล้ว ซึ่งกรมการจัดหางานได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินการตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าว และผู้ติดตามที่มีอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด โดยนายจ้างต้องนำแรงงานต่างด้าวไปตรวจสัญชาติ เพื่อทำหนังสือเดินทางและขอรับการตรวจลงตรา หรือวีซ่าและขออนุญาตทำงานตามลำดับ ทั้งนี้กรมการจัดหางานได้กำหนดค่าใช้จ่ายสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ๓,๑๐๐ บาท สัญชาติลาว ๓,๐๐๐ บาท และสัญชาติกัมพูชา ๒,๙๐๐ บาท สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงครามจึงขอให้นายจ้างและแรงงานต่างด้าวติดต่อขอยื่นบัญชีรายชื่อ ณ สำนักงานฯ ภายในวันที่ ๓๑ ต.ค.๕๗ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๔๗๑ ๔๓๔๒ ต่อ ๑๐๓ และ ๑๐๕ ข้อมูล นสพ.เดลินิวส์ ๑๔ ต.ค.๕๗
“สวนดุสิตโพล” ชี้การเมืองไทยดีขึ้น “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน ๑,๔๕๙ คน ระหว่างวันที่ ๗-๑๑ ต.ค.๕๗ หัวข้อ “บ้านเมือง ณ วันนี้ ในสายตาประชาชน” โดยผลการสำรวจความคิดเห็น พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ ๘๗.๐๕ เห็นว่า การเมืองไทยวันนี้กำลังก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น มีการปฏิรูปครั้งใหญ่ รองลงมาร้อยละ ๘๔.๒๔ เห็นว่า ยังคงมีความขัดแย้งและมีความแตกต่างทางความคิด เมื่อถามว่าเปรียบเทียบการเมืองไทยวันนี้กับก่อนที่ คสช.เข้ามาบริหารประเทศ ประชาชนคิดว่าเป็นอย่างไร ร้อยละ ๗๓.๕๔ ระบุว่า ดีขึ้น เพราะการทะเลาะเบาะแว้งลดน้อยลง ขณะที่ร้อยละ ๕.๗๖ ระบุว่า แย่ลง เพราะปัญหาการเมืองฝังรากลึกมานาน เมื่อถามว่าเศรษฐกิจ ณ วันนี้กับก่อนที่ คสช.เข้ามาบริหารประเทศ ประชาชนคิดว่าเป็นอย่างไร ร้อยละ ๔๒.๔๓ ระบุว่า เหมือนเดิม เพราะเศรษฐกิจชะลอตัว เมื่อถามต่อว่าสถานการณ์ทางสังคมไทย ณ วันนี้กับก่อนที่ คสช.เข้ามาบริหารประเทศ ประชาชนคิดว่าเป็นอย่างไร ร้อยละ ๕๙.๔๓ ระบุว่า ดีขึ้น เพราะประชาชนมีความตระหนัก ตื่นตัว เห็นแก่ส่วนรวมมากขึ้น ร้อยละ ๓๐.๒๙ ระบุว่า เหมื…
รร.นร.กำหนดพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ กองทัพเรือ โดยโรงเรียนนายเรือ กำหนดประกอบพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ จำนวน ๗๑ นาย ในวันที่ ๑๖ ต.ค.๕๗ ณ หอประชุมภูติอนันต์ โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมือง จังวหวัดสมุทรปราการ โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเป็นประธานในพิธีฯ นักเรียนนายเรือที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ตามหลักสูตร ๔ ปี มีสิทธิได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาต่างๆ ตามพระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ได้แก่ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเรือ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมอุทกศาสตร์ อีกทั้งได้รับพระมหากรุณธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศว่าที่เรือตรี โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ จำนวน ๖๖ นาย และสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ จำนวน ๕ นาย รวมเป็น ๗๑ นาย ข้อมูล รร.นร. ๑๔ ต.ค.๕๗
โรงพยาบาลวิภาวดีจัดอบรมกู้ชีพฉุกเฉินสำหรับประชาชนทั่วไป โรงพยาบาลวิภาวดีจัดอบรมการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (บีแอลเอส) สำหรับประชาชนทั่วไป ในโอกาสฉลอง “๒๘ ปี วิภาวดีตอบแทนสังคม” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถช่วยเหลือบุคคลในครอบครัว ตลอดจนบุคคลที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือได้รับอุบัติเหตุให้มีชีวิตรอดปลอดภัย โดยการอบรมจะเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญในการช่วยชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นการอบรมการกู้ชีพด้วยการปั้มหัวใจมากกว่าการผายปอด ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญของการกู้ชีพขั้นพื้นฐานตามห่วงโซ่ของการรอดชีวิต หรือเมื่อพบผู้ป่วยสงสัยหัวใจหยุดเต้น ให้รีบแจ้งหน่วยแพทย์กู้ชีพ ๑๖๖๙ ทันที ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๑ ๑๑๑๑ ต่อ ๒๔๓๐ ภายในวันและเวลาราชการ ข้อมูล นสพ.เดลินิวส์ ๑๓ ต.ค.๕๗
สตช.จัดงาน “วันตำรวจ” ประจำปี ๒๕๕๗ เนื่องในวันที่ ๑๓ ต.ค.ของทุกปี เป็นวันตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดจัดงาน “วันตำรวจ” ประจำปี ๒๕๕๗ โดยในช่วงเช้าเวลา ๐๖๓๐ จะมีพิธีบูชาพระภูมิ ณ ศาลพระภูมิหน้าอาคาร ๑ ตร. พิธีบูชาพระนารายณ์ หน้าอาคาร ๑๘ ตร. และพิธีบูชาพระพุทธรูปนิรันตราย (จำลอง) ณ หอพระนิรันตราย จากนั้นจะมีพิธีวางพานพุ่มประดับดอกไม้สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๔ พิธีสงฆ์ ณ ห้องสารสิน ชั้น ๒ และพิธีสักการะรูปปั้นจำลอง พลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ ณ ห้องโถงชั้น ๓ อาคาร ๑ ตร. จากนั้นในช่วงบ่ายเวลา ๑๓๐๐ พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จะเป็นประธานในพิธีสดุดีข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ณ หอประชุมชุณหวัณ และจะเป็นประธานในพิธีกล่าวคำปฏิญาณและสวนสนามของนักเรียนนายร้อยตำรวจ ณ ลานฝึกศรียานนท์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จังหวัดนครปฐม ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ ๑๓ ต.ค.๕๗
ทร.สนับสนุนกิจกรรมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๒๒ กองทัพเรือสนับสนุนกิจกรรมโครงการ “สานใจไทย สูใจใต้” รุ่นที่ ๒๒ โดยจะนำเยาวชนจากพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมครูพี่เลี้ยง และคณะเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๒๐ คน เข้าเยี่ยมชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร พร้อมรับฟังการบรรยาย โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เป็นโครงการนำเยาวชนจากพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ มาทำกิจกรรมในพื้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังความสามัคคีและเสริมสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ ในปีนี้กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๑ ต.ค.-๗ พ.ย.๕๗ และจะมีพิธีเปิดโครงการฯ ในวันที่ ๑๖ ต.ค.๕๗ เวลา ๑๐๓๐ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี โดยมีพลเอก สุรยุทธ จุลานนท์ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการดำเนินการโครงการฯ เป็นประธานในพิธีฯ ในโอกาสนี้ พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมพิธีเปิดฯ ด้วย ข้อมูล กพร.ทร. ๑๓ ต.ค.๕๗
“แคนเบอร์ร่า” ถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าอยู่มากที่สุดในโลก องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (โออีซีดี) ทำการสำรวจเมือง ๓๖๒ เมือง ในประเทศสมาชิกโออีซีดี ๓๔ ประเทศ เพื่อจัดอันดับ “เมืองน่าอยู่มากที่สุดในโลก” ผลปรากฏว่า กรุงแคนเบอร์ร่า เมืองหลวงของออสเตรีเลีย ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าอยู่มากที่สุดในโลก ประจำปี ๒๕๕๗ นอกนั้น การจัดอันดับในครั้งนี้ ยังมีเมืองในประเทศออสเตรเลียติดอยู่ในเมืองน่าอยู่ ๑๐ อันดับแรก ซึ่งรวมถึง ซิดนีย์, เมลเบิร์น และเพิร์ธ โดยผลการจัดอันดับของโออีซีดียังยกให้ออสเตรเลียเป็นประเทศที่น่าอยู่มากที่สุดในโลก รองลงมา คือ ประเทศนอร์เวย์ ส่วนรัฐในอเมริกาที่น่าอยู่มากที่สุด ได้แก่ รัฐนิวแฮมเชียร์ และมินเนโซต้า ขณะที่ประเทศเม็กซิโก, ฮังการี, โปแลนด์ และสโลวาเกีย ถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศรั้งท้ายที่ไม่น่าอยู่ที่สุดในบรรดาประเทศสมาชิก ๓๔ ประเทศ ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ ๑๐ ต.ค.๕๗
สมุทรปราการจัดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ประจำปี ๒๕๕๗ จังหวัดสมุทรปราการจัดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๓-๒๔ ต.ค.๕๗ ณ บริเวณรอบองค์พระสมุทรเจดีย์ และหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยในวันที่ ๑๓ ต.ค.๕๗ ซึ่งตรงกับวันแรม ๕ ค่ำ เดือน ๑๑ จะมีการแห่ผ้าห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ไปรอบเมือง ก่อนนำเรือแห่ไปตามลำแม่น้ำเจ้าพระยา จากนั้นจึงทำพิธีอัญเชิญผ้าสีแดงผืนใหม่ขึ้นห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ จากนั้นในวันที่ ๑๘ ต.ค.๕๗ ซึ่งตรงกับวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๑ จะมีพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระสมุทรเจดีย์ เพื่อสักการะพระบรมสารีริกธาตุขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ๑๒ องค์ด้วย ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๗๐๒๕๐๒๙ ข้อมูล กรมประชาสัมพันธ์ ๑๐ ต.ค.๕๗
นย.จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๗ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กำหนดจัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดวังหิน ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ในวันเสาร์ที่ ๑๑ ต.ค.๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนก่อสร้างฌาปนสถาน (เมรุ) สำหรับใช้ในการฌาปนกิจ และในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ ต.ค.๕๗ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด กำหนดจัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดชำราก ตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด เพื่อรวบรวมจตุปัจจัยสมทบทุนก่อสร้างศาลาการเปรียญ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินได้ที่กองการเงิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๔๓๗๗๗๒ หรือบริจาคผ่านธนาคารทหารไทย สาขาสัตหีบ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ “เงินกฐิน นย.” หมายเลขบัญชี ๓๐๒-๒-๖๐๘๐๐-๘ ข้อมูล นย.ทร. ๙ ต.ค.๕๗
ร้านภูฟ้าจัดงาน “ภูฟ้าเดย์” ลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี สูงสุด ๘๐ % ร้านภูฟ้าจัดงาน “ภูฟ้าเดย์” ลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี สูงสุด ๘๐ % พบกับผลิตภัณฑ์พิเศษภาพวาดจากฝีพระหัตถ์ อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า สมุดบันทึก สมุดฉีก แก้วน้ำ และสินค้าจากภูมิปัญญาชาวบ้าน อาทิ ผ้าทอมือ ผ้าไหม ผ้าปกากะญอ รวมถึงสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคในราคาพิเศษ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ ต.ค.๕๗ บริเวณแฟชั่น แกลอรี่ ฮอลล์ ชั้น ๑ สยามพารากอน ข้อมูล ร้านภูฟ้า ๙ ต.ค.๕๗
เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ นำข้าราชการ และลูกจ้างร่วมลงนามถวายพระพร ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช นั้น พลเรือโท จุมพล ลุมพิกานนท์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัดกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ และหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐๐๐ ข้อมูล กพร.ทร. ๙ ต.ค.๕๗
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จะดำเนินการถวายผ้าพระกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๗ พลเรือโท ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดชำราก ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมจตุปัจจัยสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ โดยมีกำหนดการดังนี้ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๙๐๐ พิธีฉลององค์กฐินที่วัดชำราก และเวลา ๒๐๐๐ มีการแสดงดนตรีจากหมวดปฏิบัติการจิตวิทยาฯ ส่วนในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙๐๐ ผู้ร่วมพิธีพร้อมที่ศาลาประกอบพิธี เวลา ๑๐๐๐ พิธีถวายผ้ากฐิน และเวลา ๑๒๐๐ ผู้ร่วมพิธีรับประทานอาหารกลางวัน ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญได้ที่ กองกิจการพลเรือน กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี โทร.๐๓๙ ๓๒๕๓๕๐ ,๐๘๖ ๓๔๕๘๗๔๙ ข้อมูล กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ๙ ต.ค.๕๗
โครงการวัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ ครั้งที่ ๖ กองทัพเรือ ร่วมกับ บริษัท วิริยะกิจ (๑๙๙๕) จำกัด จัดทำโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๖ เป็นโครงการเพื่อมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างของกองทัพเรือ จำนวน ๑๐๐ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท มูลค่ารวม ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยใช้หนังสือธรรมะที่มอบให้เพื่อทำการศึกษาและเข้าทำการทดสอบ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เพื่อให้เด็กและเยาวชนหันมาสนใจธรรมะมากยิ่งขึ้น, เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณค่าต่อสังคม, เด็กและเยาวชนสามารถนำหลักธรรมต่างๆ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และเพื่อสร้างภูมิต้านทานทางจิตใจที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน อันเป็นพื้นฐานของความสงบสุขในสังคมไทย คุณสมบัติของผู้ทดสอบฯ เป็นบุตรข้าราชการและลูกจ้างของกองทัพเรือ (นักเรียน/นักศึกษา อายุระหว่าง ๑๓-๑๘ ปี) รับสมัครตั้งแต่เดือนตุลาคม –วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กำหนดทดสอบวันเสาร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙๓๐-๑๑๓๐ โดย กพร.ทร. รับผิดชอบดำเนินการ พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล , ทัพเรือภาคที่ ๒ รับผิดชอบดำเนินก…
กทม.เปิดลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๑-๓๐ พ.ย.นี้ กทม.เปิดให้ผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่ ๑ ต.ค.๒๔๙๘ มาลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้อายุ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ พ.ย.๕๗ ที่สำนักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต โดยผู้สูงอายุที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ซึ่งเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ ๑ ต.ค.๒๔๙๘ และไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด อาทิ บำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สามารถลงทะเบียน ณ สำนักงานเขตที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ พ.ย.๕๗ เพื่อให้การจ่ายเบี้ยยังชีพรายเดือนสำหรับผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และไม่เกิดปัญหาในการลงทะเบียนไม่ทันตามกำหนด ทั้งนี้ กทม.จะเริ่มจ่ายเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตั้งแต่เดือน ต.ค.๕๘ เป็นต้นไป และผู้สูงอายุจะได้รับเบี้ยยังชีพทุกเดือนตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ ดังนี้ อายุ ๖๐-๖๙ ปี จะได้รับ ๖๐๐ บาท, อายุ ๗๐-๗๙ ปี จะได้รับ ๗๐๐ บาท , อายุ ๘๐-๘๙ ปี จะได้รับ ๘๐๐ บาท และอายุ ๙๐ ปีขึ้นไป จะได้รับ ๑,๐๐๐ บาท โดยสามารถแจ้งความประสงค์รับเป็นเงินสดด้วยตนเอง ห…
วัดบวรฯ จัดแสดงการ์ตูนพระนิพนธ์ “จิตตนคร” วัดบวรนิเวศวิหารจัดนิทรรศการ “สัมพัจฉรานุสรณ์ ครบ ๑ ปีแห่งการสิ้นพระชนม์” เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ ๓ ต.ค. และครบ ๑ ปีแห่งการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ตลอดเดือน ต.ค. ที่อาคารมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร โดยภายในงานมีการนำการ์ตูน เอนิเมชั่นเรื่อง “จิตตนคร” ซึ่งเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราช มาจัดแสดงด้วย นอกจากนี้ทางวัดฯ ยังจัดให้มีการสอนปฏิบัติธรรมตามแนวทางของสมเด็จพระสังฆราช ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตลอดเดือน ต.ค. ที่พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ข้อมูล นสพ.ไทยรัญ ๘ ต.ค.๕๗
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ กองทัพเรือจัดตั้งศูนย์ประสานงานนราชการใสสะอาดกองทัพเรือ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น การประพฤติมิชอบ และการร้องเรียนการกระทำทุจริต ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทัพเรือ ภายใต้คำขวัญ “ข้าราชการ ทร.ร่วมใจ สร้าง ทร.ไทยใสสะอาด” โดยสามารถแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการกระทำทุจริตได้ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕๔๗๘๙ หรือทางเว็บไซต์ www.navy.,mi.th/ringtook ข้อมูล สลก.ทร. ๘ ต.ค.๕๗
แจ้งการแจกจ่ายและการสมัครเป็นสมาชิกนิตยสารนาวิกศาสตร์เป็นรายปีของผู้ที่เกษียณอายุฯ และผู้ที่ขอลาออกฯ กองบรรณาธิการนาวิกศาสตร์ แจ้งการแจกจ่ายนิตยสารนาวิกศาสตร์สำหรับนายทหารสัญญาบัตรที่ครบเกษียณอายุราชการและนายทหารสัญญาบัตรที่ขอลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดในเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ โดยจะจัดส่งนิตยสารนาวิกศาสตร์ ประจำเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่หน่วยต้นสังกัดเดิม สำหรับผู้ที่เกษียณอายุราชการฯ ที่มีความประสงค์จะสมัครบอกรับเป็นสมาชิกนิตยสารนาวิกศาสตร์เป็นรายปี ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการสมัครรวมค่าจัดส่ง ปีละ ๓๐๐ บาท สามารถสมัครได้ที่ สำนักงานราชนาวิกสภา ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๔๙๘๗, ๕๓๐๗๒ และ ๕๔๙๙๘ ข้อมูล บก.นาวิกศาสตร์ ๗ ต.ค.๕๗
กองทัพเรือร่วมกับจังหวัดชัยนาทจัดทอดกฐินสามัคคี ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า กองทัพเรือร่วมกับจังหวัดชัยนาท จัดทอดกฐินสามัคคี ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า ใน ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ วัดปากคลองมะขามเฒ่า ตั้งอยู่บริเวณปากคลองมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท เป็นวัดเก่าแก่มีทิวทัศน์ที่สวยงาม มีชื่อเสียงด้านพระเครื่องของหลวงปู่ศุข สาเหตุที่เรียกว่าวัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื่องจากเดิมมีต้นมะขามเก่าแก่ต้นหนึ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าวัด ปัจจุบันวัดปากคลองมะขามเฒ่า ยังมีกุฏิของหลวงปู่ศุข เป็นแบบทรงไทยโบราณ ภาพถ่ายและข้าวของเครื่องใช้ รวมทั้งหุ่นขี้ผึ้ง และรูปหล่อของหลวงปู่ศุข พร้อมด้วยรูปหล่อของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เป็นที่สักการบูชา และวัดนี้ยังมีภาพเขียนฝีพระหัตถ์ของ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ในพระอุโบสถติดอยู่ตามผนังเป็นภาพพุทธประวัติที่ทรงวาดร่วมกับข้าราชบริพาร เขียนไว้ในปี พ.ศ. ๒๔๓๓ เพื่อถวายหลวงปู่ศุข เมื่อครั้งสร้างพระอุโบสถ ซึ่งทางวัดอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี กองทัพเรือร่วมกับจังหวัดชัยนาท จัดทอดกฐินสามัคคี ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า เป็นประจำทุกปี ต…
งานวันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ครั้งที่ ๓๐ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ทรงพระกรุณาจะเสด็จไปประทานรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ในงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” ครั้งที่ ๓๐ ในวันเสาร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑๐๐ ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ รางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” เป็นรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ที่มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จัดมอบให้แก่บุคคลสาขาอาชีพต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อเชิดชูเกียรติและรำลึกในความสามารถในคุณความดีของหม่อมงามจิตต์ฯ ปูชนียบุคคลระดับโลก ที่มีผลงานเป็นคุณประโยชน์แก่สังคม จนเป็นที่ยกย่อง ยอมรับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และเพื่อเป็นการยกย่องบำรุงขวัญให้กำลังใจแก่ผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร”ทั่วประเทศที่มีความตั้งใจ เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจต่างๆ ที่รับผิดชอบด้วยจิตใจที่เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรมอันประเสริฐ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้บุคคลเหล่านั้น เกิดความภาคภูมิใจในอาชีพการงานของตน และเป็นแรงจูงใจ เ…
งาน “คืนความสุขให้คนไทยจากใจ..กระทรวงการคลัง” เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาค่าครองชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจ และคืนความสุขให้กับคนไทย กระทรวงการคลังได้จัดงาน “คืนความสุขให้คนไทยจากใจ..กระทรวงการคลัง” ใน ๔ ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยนำบริการภาครัฐมาให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service พร้อมการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ราคาพิเศษจากผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายชั้นนำของประเทศ โดยเป้าหมายของการจัดงาน คือ ต้องการช่วยค่าครองชีพให้กับประชาชน สร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจจากการจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภค บริโภคที่มีคุณภาพ มีสินค้ามาจำหน่ายราคาถูก ได้แก่ ขายไข่ไก่ฟองละ ๑ บาท เวทีละ ๑๐๐,๐๐๐ ฟอง รวม ๔๐๐,๐๐๐ ฟอง และได้รับความร่วมมือจากเครือสหพัฒน์เครือซีพี และโออิชิ เข้าร่วมขายสินค้าในราคาพิเศษ และมีการจับรางวัลไข่ทองคำและจักรยานยนต์ ทั้ง ๔ เวที นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัด ร่วมให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service เช่น บ้านมือสองจากธนาคารของรัฐ สินเชื่อและเงินฝากในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ การแสดงเหรียญกษาปณ์หายากสลากกินแบ่งรัฐบาลราคามาตรฐาน การให้คำปรึกษาด้านการเงินกับธุรกิจในทุกระดับ ในส่วนของภาคบันเทิ…
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๗ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กำหนดจัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดวังหิน ตำบลวังโตนด จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑๐๐ ทั้งนี้ เพื่อสมทบทุนก่อสร้างฌาปนสถาน (เมรุ) สำหรับใช้ในการฌาปนกิจศพประชาชนในเขตตำบลวังโตนด และตำบลใกล้เคียง ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมการกุศลการก่อสร้างฌาปนสถานดังกล่าว โดยบริจาคเงินได้ที่กองการเงิน กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๖๑๑๐๐ หรือ ๐๓๘ ๔๓๗ ๗๗๒ หรือบริจาคผ่านธนาคารทหารไทย สาขาสัตหีบ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ “เงินกฐิน นย.” หมายเลขบัญชี ๓๐๒-๒-๖๐๘๐๐-๘ ข้อมูล นย. ๖ ต.ค.๕๗
กศน.วางมาตรการรณรงค์ ๑๒ ค่านิยมไทย สำนักงาน กศน. เดินหน้าสนองนโยบายเรื่องค่านิยม ๑๒ ประการ ให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้นำนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่องค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ มาขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยในส่วนของสำนักงาน กศน. ได้กำหนดมาตรการดำเนินการไว้ ดังนี้ มาตรการที่ ๑ มอบหมายให้ กศน. จังหวัด/อำเภอ/ตำบลทุกแห่ง ทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และจัดทำใบปลิวค่านิยม ๑๒ ประการ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้รับรู้อย่างทั่วถึง มาตรการที่ ๒ ออกหนังสือสั่งการให้ กศน. ตำบลจัดเวทีเรียนรู้ และให้ความรู้กับนักศึกษา กศน. เยาวชน และประชาชนทั่วไปเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับค่านิยม ๑๒ ประการ โดยการจัดเวทีจะทำอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ เพื่อสร้างความตระหนักแก่ประชาชนให้พร้อมสำหรับขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้อย่างสมบูรณ์ มาตรการที่ ๓ จัดทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร สอดแทรกเข้าไปในการเรียนการสอนของ กศน. ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายในการพบกลุ่มทุกครั้ง มาตรการที่ ๔ จัดทำกิจกรรมเสริมในหลั…
ไทยคว้า ๑๓ รางวัลครองแชมป์ด้านพลังงานติดต่อกันเป็นปีที่ ๙ ประเทศไทยตอกย้ำภาพความเป็นผู้นำด้านพลังงานไทยให้ก้าวไกลสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ด้วยการคว้า ๑๓ รางวัลเกียรติยศ การประกวดผลงานด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนระดับภูมิภาคอาเซียน ASEAN Energy Awards 2014 ติดต่อกันเป็นปีที่ ๙ จากผู้เข้าประกวด ๑๐ ประเทศ ณ นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยรางวัลที่ได้รับ แบ่งเป็นรางวัลชนะเลิศ จำนวน ๗ รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๒ รางวัล และรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๔ รางวัล จากรางวัลรวมทั้งหมด ๔๕ รางวัล รางวัลที่ประเทศไทยได้รับนับเป็นต้นทางแห่งความสำเร็จของหน่วยงานที่จะเป็นตัวอย่างในการขับเคลื่อน ผลักดันให้เกิดการคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และสานต่อ เพื่อดูแลโลกใบนี้ด้วยวิธีที่เป็นรูปธรรม และยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการดำเนินนโยบายด้านพลังงานของประเทศไทย ที่พร้อมจะเป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาพลังงานทดแทนในระดับอาเซียน และยังแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ASEAN Economic Community) …
๔ เทคนิคลดปวดจากการใช้คอมพิวเตอร์ หลังจากการใช้คอมพิวเตอร์ติดต่อกันมาทั้งวัน หลายคนอาจมีอาการปวดตึงทั้งคอ บ่าไหล่จนลามไปถึงศรีษะ เรามีวิธีคลายปวดกล้ามเนื้อจากการใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งได้มาจากหนังสือภัยเงียบจากคอมพิวเตอร์ สำนักพิมพ์อมรินทร์สุขภาพ มาฝากค่ะ ๑. การนวด ใช้มือตัวเองบีบนวดกล้ามเนื้อที่ปวด จะช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย เลือดลมเดินสะดวกขึ้น อาการปวดจึงทุเลาลง ๒. ประคบด้วยความร้อน เป็นวิธีสุดคลาสสิค แต่ได้ผลค่อนข้างดี เพราะความร้อนจะช่วยให้เส้นเลือดขยายตัว สามารถส่งเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อที่ปวดได้ อาการปวดจึงบรรเทาลง ๓. เปลี่ยนอิริยาบถ เป็นวิธีที่ดีมาก ควรใช้ป้องกันมากกว่าการรักษา วิธีนี้ช่วยไม่ให้กล้ามเนื้อต้องทำงานจนล้า เพราะเมื่อเปลี่ยนท่าทาง กล้ามเนื้อชุดใหม่จะทำงานแทนกล้ามเนื้อชุดเก่าจะได้พัก การสลับการทำงานของกล้ามเนื้อเช่นนี้ช่วยให้กล้ามเนื้อไม่อ่อนล้าเร็ว จึงทำงานได้นาน ๔. บริหาร โดยเลือกท่ากายบริหารที่เหมาะสม หากทำเป็นประจำจะช่วยสลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อได้รวดเร็ว ช่วยยืดเหยียดกล้ามเนื้อ และทำให้พลังในร่างกายไหลเวียนอย่างต่อเนื่อง หากปฏิบัติเป็นประจำก็จะลดการบ…
โครงการเด็ก-พื้น-เมือง ทีเอ็มบี จัดทำโครงการ เด็ก-พื้น-เมือง มุ่งส่งเสริมให้ชาวชุมชนตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมและความเป็นมา ซึ่งจะก่อให้เกิดการอนุรักษ์พื้นที่และมรดกทางวัฒนธรรมอย่างสมดุลนำไปสู่การจัดการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างสมดุล นำไปสู่การจัดการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน และยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสืบทอดวัฒนธรรมชุมชนให้คงอยู่ต่อไป เริ่มด้วยการสืบค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ การสำรวจเส้นทาง จัดเวทีชุมชนเพื่อรับฟังความคิดเห็น ตรวจสอบข้อมูล ฟื้นฟูเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายเยาวชนในชุมชนและสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว เพื่อจัดการมรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนภายใน ๕ ชุมชนย่านสาทรใต้ พร้อมจัดทำแผนที่การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เน้นการขี่จักรยาน และการเดิน เป็นหลัก ผู้สนใจท่องเที่ยวย่านสาทรใต้ สามารถรับแผนที่ท่องเที่ยวได้ฟรีที่อาคารไฟฟ้าจันทน์, บ้านพระนนท์,FAB Hostel Bangkok, ร้าน Koffe Bike Café,ร้านจักรยาน Moon Ride, กองการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร หรือ www.facebook.com/เด็กพื้นเมือง ข้อมูล ทีเอ็มบี …
การบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือเด็กและหยุดการระบาดของอีโบลา การระบาดของไวรัสอีโบลาในแอฟริกาตะวันตกเป็นวิกฤติการณ์ครั้งใหญ่ที่สุด และน่าสะพรึงกลัวเป็นอย่างมาก หากไม่มีการดำเนินการอย่างเร่งด่วน ไวรัสอีโบลาอาจคร่าชีวิตคนนับล้าน ปัจจุบันประชาชนในหลายประเทศ อาทิ กีนี ไลบีเรีย และเซียร์รา ลีโอน ไนจีเรีย และเซเนกัลกว่า ๒,๕๐๐ คน ได้เสียชีวิต และทุกๆ วันจะพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น ยูนิเซฟประกาศระดมเงินบริจาคกว่า ๒๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว ๖,๔๐๐ ล้านบาท เพื่อต่อสู้กับการระบาดของอีโบลา โดยเงินบริจาคจะนำไปสนับสนุนภารกิจเร่งด่วน ประกอบด้วย อุปกรณ์ที่จำเป็น อาทิ ยารักษาโรค น้ำสะอาด วัคซีน อุปกรณ์ด้านสาธารณสุขและสุขอนามัย ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อโภชนาการต่างๆ อุปรณ์สำหรับการพัฒนาเด็กเล็ก และอุปกรณ์สันทนาการเพื่อการบำบัดด้านจิตใจ เต็นท์ คลอรีนฆ่าเชื้อโรค และอุปกรณ์ที่จำเป็นป้องกันการติดเชื้อ อุปกรณ์ให้สามารถป้องกันตนเองได้ อาทิ ถุงมือ ชุดคลุม หน้ากาก สบู่ คลอรีน และถัง เพื่อช่วยป้องกันการติดเชื้อในพื้นที่เสี่ยง เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือให้กับประเทศที่มีความเสี่ยง ยูนิเซฟต้องการทุนเพื่อทำงานร่วมกับกระ…
การประชุมวิชาการนานาชาติในหัวข้อ “วิวัฒนาการล่าสุดของการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงตระหนักถึงความสำคัญของโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นปัญหาด้านการสาธารณสุขของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ที่มีผลกระทบต่อสังคม และเศรษฐกิจโดยเฉพาะ เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของประชากรในประเทศไทย จึงทรงสนับสนุนและมีนโยบายให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทำการศึกษาและวิจัยทั้งระดับพื้นฐาน และระดับคลินิก รวมทั้งการแสวงหาความรู้ ความร่วมมือกับสถาบัน และองค์กรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการบำบัดรักษาโรคมะเร็งมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ทรงมีพระประสงค์ที่จะยกระดับมาตรฐานการบำบัดรักษาโรคมะเร็งให้ทัดเทียมในระดับสากล ด้วยเหตุนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาบันจุฬาภรณ์ร่วมกับมูลนิธิฟริทซ์เบนเดอร์ สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี จัดการประชุมวิชาการนานาชาติในหัวข้อ “วิวัฒนาการล่าสุดของการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง” ระหว่าง ๑๓-๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ การประชุมวิชาการครั้งนี้ มุ่งเน้นการให้ความรู้ในเรื่องของวิวัฒนาการในการบำบัดรักษาโรคมะเร็งที่ได้มาจากผลกา…
อย.เตือนผู้บริโภคอย่าซื้อยาปฏิชีวนะมาใช้เอง อาจได้รับอันตรายจากการใช้ยาไม่เหมาะสม เสี่ยงต่อการเกิดเชื้อแบคทีเรียดื้อยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ห่วงใยผู้บริโภค โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน หากเป็นหวัด เจ็บคอ ขอได้อย่าซื้อยาปฏิชีวนะมาใช้เอง เพราะอาจได้รับอันตรายจากการใช้ยาโดยไม่จำเป็น และทำให้เชื้อแบคทีเรียดื้อยา เพราะโรคหวัดเกิดจากเชื้อไวรัส แต่ยาปฏิชีวนะใช้รักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียเท่านั้น พร้อมแนะวิธีการเบื้องต้นในการแยกแยะระหว่างอาการเจ็บคอที่เกิดจากเชื้อไวรัส กับอาการเจ็บคอที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย สำหรับวิธีการเบื้องต้นในการแยกแยะระหว่างการติดเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียคือ หากเป็นหวัดเจ็บคอจากเชื้อไวรัสมักมีอาการคัดจมูก น้ำมูกไหล ไอ มีเสมหะ เสียงแหบ คันคอ เจ็บคอ หรืออาจมีไข้ร่วมด้วยอาจนานประมาณ ๗ – ๑๔ วัน อาการจะมากสุดในช่วงวันที่ ๓ – ๕ หลักจากนั้นอาการโดยรวมจะค่อย ๆ ดีขึ้น น้ำมูกจะน้อยลงและข้นขึ้น บางทีอาจมีสีออกเหลือง โดยเฉพาะช่วงเช้า แต่อาการไออาจอยู่นานกว่า ๒ สัปดาห์งานวิจัยชี้ชัดว่ายาปฏิชีวนะไม่ช่วยให้อาการไอและหวัดหายเร็วขึ้นแต่อย่างใด การรักษาที่ดีที่สุ…
การขอมีบัตรอนุญาตติดยานพาหนะผ่านเข้า-ออก หน่วยราชการกองทัพเรือ ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ กรมข่าวทหารเรือ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบและจำนวนในการจัดทำบัตรอนุญาตติดยานพาหนะผ่านเข้า – ออก หน่วยราชการกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ เพื่อใช้ทดแทนบัตรอนุญาตฯ ประจำปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ ซึ่งจะครบกำหนดอายุการใช้งานในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ดังนั้นเพื่อให้ได้ข้อมูลและหลักฐานประกอบสำหรับการจัดทำบัตรอนุญาตฯ ให้สามารถใช้ได้ภายใน ๑ มกราคม ๒๕๕๘ ผู้ที่มีความประสงค์ขอมีบัตรอนุญาตติดยานพาหนะผ่านเข้า – ออก หน่วยราชการกองทัพเรือกรอกแบบรายงานการขอมีบัตรอนุญาตฯ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัว ข้าราชการหรือบัตรประชาชนของผู้ขอ สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของยานพาหนะ (กรณีนำรถบุคคลอื่นมาใช้ปฏิบัติราชการ/บุคคลภายนอก) และสำเนาเอกสารแสดงสิทธิ์การครอบครองยานพาหนะที่ถูกต้องตามกฎหมายให้หน่วยต้นสังกัดส่งถึงกรมข่าวทหารเรือภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ สำหรับรายละเอียดหลักเกณฑ์แบบฟอร์ม และแบบสรุปข้อมูล สามารถดาวน์โหลดได้ทีเว็บไซต์ http://info.n2 navy.mi.th/index.php/main/index หรือสอบถามได้ที่ นาวาโท ทรงภักดิ์ สืบนุการณ์ หัวหน้…
ขอเชิญชมและติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกดิวิชั่น ๑ คณะอนุกรรมการฟุตบอลกองทัพเรือ ขอแจ้งผลการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกดิวิชั่น ๑ (ยามาฮ่าลีกวัน) ประจำปี ๒๕๕๗ (ระบบเหย้าเยือน ๓๔ นัด) ของทีมฟุตบอลกองทัพเรือ ในนามสโมสรฟุตบอลราชนาวี นัดที่ ๒๙ ผลการแข่งขันสโมสรฟุตบอลราชนาวี แพ้ สโมสรอยุธยา เอฟซี ๐ ประตูต่อ ๒ สรุปผลการแข่งขันสโมสรฟุตบอลราชนาวี แข่งขันไปแล้ว ๒๙ นัด ชนะ ๑๔ เสมอ ๘ แพ้ ๗ ครั้งมี ๕๐ คะแนน อยู่ในอันดับที่ ๒ ของตารางคะแนน (มีจำนวน ๑๘ ทีม ที่เข้าร่วมแข่งขัน สโมสรฟุตบอลราชนาวี จะทำการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกดิวิชั่น ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ นัดที่ ๓๐ พบกับสโมสรอ่างทอง เอฟซี ในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐ ณ สนามกีฬาราชนาวีสัตหีบ จึงขอเชิญชมและติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกดิวิชั่น ๑ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาในนัดที่ ๓๐ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว …
ศูนย์ข้อมูลน้ำฉุกเฉิน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ได้เปิดศูนย์บริการข้อมูลน้ำเคลื่อนที่ในภาวะฉุกเฉิน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) โดยศูนย์บริการดังกล่าวถือเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชีย ที่พร้อมปฏิบัติการรับมืออุทกภัยตลอด ๒๔ ชั่วโมง เมื่อเกิดฝนตกหนัก น้ำท่วม ที่ผ่านมาการประมวลสถานการณ์น้ำและให้บริการข้อมูลน้ำอาศัยระบบสื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อรับ – ส่งข้อมูล แต่ทุกครั้งที่เกิดภาวะฉุกเฉิน การสื่อสารจะถูกตัดขาดจากส่วนกลาง ทำให้การแก้ไขปัญหาในภาวะฉุกเฉินดำเนินการไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เพื่อบริหารความเสี่ยงดังกล่าว สสนก. จึงได้พัฒนาศูนย์บริการข้อมูลเคลื่อนที่ในภาวะฉุกเฉิน (Mobile Data Center) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคลังข้อมูลน้ำ และภูมิอากาศแห่งชาติ ที่สามารถเคลื่อนย้ายไปในพื้นที่ประสบภัย บัญชาการ และประมวลผลได้ทุกสถานการณ์ศูนย์นี้จะสนับสนุนข้อมูลประกอบการตัดสินใจของวอร์รูมให้บริการข้อมูลน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง โดยเฉพาะในภาวะฉุกเฉิน ส่วนในภาวะปกติใช้เป็นระบบสำเนาข้อมูล สำหรับฐานข้อมูลน้ำระดับชาติ สนับสนุนการบริหารจ…
หนูณิชย์พาชิม กระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดตัว “หนูณิชย์...พาชิม” และได้ทำการมอบตราสัญลักษณ์ ให้แก่ร้านอาหารปรุงสำเร็จที่เข้าร่วมโครงการร้านจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จ เพื่อคืนความสุขทุกจานให้ประชาชน (ถูก สะอาด ดี อร่อย) เบื้องต้นได้เริ่มในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อลดภาระด้านค่าใช้จ่ายในการบริโภคอาหารให้แก่ประชาชน นับจากวันเปิดตัวโครงการจนถึงขณะนี้มีร้านอาหารปรุงสำเร็จสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก โดยมีมากถึง ๑,๒๔๐ ร้าน เกินไปกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ ยังคงเดินหน้ารับสมัครร้านค้าในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลเข้าร่วมโครงการต่อไป แม้จะมีร้านค้าเกินเป้าหมายแล้ว และกำลังเปิดรับสมัครร้านค้าในต่างจังหวัดให้เข้าร่วมโครงการเพื่อขยายการลดค่าครองชีพในการบริโภคอาหารปรุงสำเร็จให้กับคนต่างจังหวัด โดยกระทรวงพาณิชย์ได้ให้การสนับสนุนวัตถุดิบราคาถูกให้กับร้านที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งการสนับสนุนข่าวสาร น้ำมันพืช เครื่องปรุงรส รวมถึงวัตถุดิบอื่น ๆ ที่จำเป็นในการปรุงอาหาร โดยประสานให้ผู้ผลิตจำหน่ายสินค้าดังกล่าวในราคาพิเศษเพื่อให้ร้านค้ามีต้นทุนที่ลดลงและยังได้ประสานผู้ผลิตน้ำอัดลมเพื่อให้ค…