Skip to main content

Posts

Showing posts from September, 2012
กองทัพเรือ จัดงานมหกรรมการจัดการความรู้กองทัพเรือ ครั้งที่ ๔ “สร้างสรรค์ปัญญาพัฒนาองค์ความรู้ สู่วิสัยทัศน์กองทัพเรือ” ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐-๑๕๓๐

กองทัพเรือ จัดนิทรรศการการจัดการความรู้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้หน่วยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการความรู้ระหว่างหน่วย ได้นำผลผลิตที่ได้จากแผนการจัดการความรู้ของหน่วยมาเสนอให้ผู้บังคับบัญชาและหน่วยอื่นๆ ได้รับทราบและนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเพื่อกระตุ้นให้หน่วยเห็นความสำคัญในการนำองค์ความรู้ของตนเองไปใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งส่งเสริมให้กำลังพลทุกระดับมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้เพิ่มขึ้น และยกระดับการจัดการความรู้ของกองทัพเรือให้สามารถเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนกองทัพเรือให้บรรลุวิสัยทัศน์ดั่งที่ตั้งใจไว้ คือ “การเป็นกองทัพเรือชั้นนำในภูมิภาค”

สำหรับการจัดนิทรรศการจัดการความรู้ของกองทัพเรือในปีนี้ ได้กำหนดกรอบในการเสนอองค์ความรู้จากการดำเนินงานการจัดการความรู้ของหน่วยที่สนับสนุนและผลักดันยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือ…
กรมการขนส่งทางบก อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการโดยเพิ่มช่องทางการให้บริการผ่านสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ “คีออส” หรือตู้ประชาสัมพันธ์ระบบสัมผัส สามารถสืบค้นรายละเอียดด้านข้อมูลที่จำเป็นในการติดต่อราชการ อาทิ ข้อมูลด้านงานทะเบียนและภาษีประจำปี งานใบอนุญาต ขับรถและผู้ประจำรถ คู่มือสำหรับเพื่อขอรับใบอนุญาตขอรถเป็นต้น ทั้งนี้ ตู้ประชาสัมพันธ์ระบบสัมผัส จะติดตั้ง ณ สำนักงานขนส่ง กรุงเทพฯ พื้นที่ ๑-๕ เพื่อให้บริการประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อราชการ

ข้อมูล กรมการขนส่งทางบก

๒๕ ก.ย.๕๕

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดแฟชั่นโชว์เฉลิมพระเกียรติฯ ชุด “๘๐ พรรษา มหาราชินีแห่งผ้าไทย” ในงาน Siam Paragon International Couture Fashion Week 2012 ระหว่างวันที่ ๒๕-๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น ๕ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

กรมการส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาของไทย โดยเฉพาะองค์ความรู้เกี่ยวกับผ้าไทย จึงได้ประกาศขึ้นทะเบียน ผ้าไทย เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ จำนวน ๖ รายการ ได้แก่ ซิ่นตีนจก ผ้าแพรวา ผ้าทอนาหมื่นศรี ผ้ายก ผ้ามัดหมี่ และผ้าย้อมคราม เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งจะเป็นการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญา “ผ้าไทย” ให้มีการสืบทอด รักษาคุณค่าภูมิปัญญาการผลิตและสร้างสรรค์ผ้าไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมต่อไป การจัดแฟชั่นโชว์เฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยให้เป็นที่ประจักษ์ และยังเป็นการจัดแสดงผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกายที่ใช้ผ้าไทย โดย นักออกแบบชั้นนำระดับนานาชาติ จากประเทศฝรั่งเศส สาธารณรัฐเกาหลี…
นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในฐานะนายทะเบียนกลางและนายทะเบียนประจำกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตและการประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๒ ในข้อ ๓ และข้อ ๔ ได้กำหนดให้นายทะเบียนกลาง ออกประกาศกำหนดระยะเวลาปิดภาคการศึกษา ดังนี้

- ให้ถือว่า ระหว่างวันที่ ๑๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม เป็นระยะเวลาปิดภาคการศึกษา ภาคเรียนที่หนึ่ง

- ให้ถือว่า ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๑๕ ฟฤษภาคม เป็นระยะเวลาปิดภาคการศึกษา ภาคเรียนที่สอง นอกจากนี้ ยังได้กำหนดเวลาการเข้าใช้บริการร้านวีดิทัศน์ที่ให้บริการร้านเกมการเล่น หรือร้านเกม เพื่อควบคุมเวลาการเข้าใช้บริการร้านวีดิทัศน์ที่ให้บริการเกมการเล่นของเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี และเด็กอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๘ ปีดังนี้

- ให้เด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี เข้าใช้บริการได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๑๔๐๐ แต่ไม่เกิน ๒๒๐๐ และในวันหยุดราชการ หรือในระหว่างปิดภาคการศึกษา ตามระยะเวลาที่นายทะเบียนกลางประกาศกำหนด ตั้งแต่เวลา ๑๐๐๐ แต่ไม่เกิน ๒๐๐๐

- ให้เด็กอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน ๑๘ ปี เข้าใช้บริการได้ในวันจั…
โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ กรุงเทพฯ กำหนดจัด “งานแสดงดอกไม้นานาชาติ โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ กรุงเทพฯ ประจำปี ๒๕๕๕” ระหว่างวันที่ ๔-๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ลปาร์คนายเลิศ

งานดอกไม้การกุศลประจำปี ๒๕๕๕ ของปาร์คนายเลิศ ปีนี้มีอายุครบ ๒๖ ปี นับว่าเป็นงานดอกไม้ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของท่านผู้หญิงเลอศักดิ์ สมบัติศิริ ผู้ริเริ่มงานดอกไม้ด้วยท่านเป็นคนรักต้นไม้ดอกไม้ ทั้งที่บ้านและที่โรงแรม เพื่อให้คนไทยหรือแขกที่มาพักได้ชื่อชมความงดงามของดอกไม้ นานาพันธุ์ที่ปลูกในเมืองไทย และยังเป็นพื้นที่ให้นักออกแบบจัดดอกไม้แสดงผลงานของตนเองอย่างเต็มที่ โดยงานดอกไม้การกุศลครั้งนี้ ได้บรรจุอยู่ในปฏิทินท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วย ผู้เข้าชมงานจะได้ชมการจัดดอกไม้จากนักจัดดอกไม้มืออาชีพ ชมมินิคอนเสิร์ต แฟชั่นโชว์จาก ๕ ห้องเสื้อดัง มีการจำหน่ายพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ ที่เพาะชำมาจากบ้านปาร์ค

ผู้สนใจเข้าชมบัตรผู้ใหญ่ราคาท่านละ ๑๒๐ บาท นักเรียนที่เข้าชมเป็นหมู่คณะ ๑๐ ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ ๕๐ บาท โดยรายได้จากการจำหน่ายบัตรจะมอบให้องค์กรการกุศล ๔ แห่ง …
กองบรรณาธิการนาวิกศาสตร์ แจ้งการแจกจ่ายนิตยสารนาวิกศาสตร์ของนายทหารสัญญาบัตรที่จะครบเกษียณอายุราชการและนายทหารสัญญาบัตรที่ขอลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดในเดือนกันยายน ๒๕๕๕ จะจัดส่งนิตยสารนาวิกศาสตร์ประจำเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๕ รวม ๓ เดือน ไปยังหน่วยต้นสังกัดเดิม

สำหรับผู้ที่เกษียณอายุราชการฯ และผู้ที่ขอลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ มีความประสงค์จะสมัครบอกรับเป็นสมาชิกนิตยสารนาวิกศาสตร์เป็นรายปีรวมค่าจัดส่ง ปีละ ๓๐๐ บาท สามารถสมัครบอกรับเป็นสมาชิกได้ที่สำนักงานราชนาวิกสภา ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๗๒ , ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๗๒ และ ๐ ๒๔๗๕ ๔๙๙๘ข้อมูล ยศ.ทร.

๒๖ ก.ย.๕๕

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดรับฝากเงิน โครงการ เงินฝากเกษียณเปี่ยมสุข ๓ รองรับความต้องการออมเงินให้แก่ข้าราชการ พนักงานองค์การของรัฐ หรือพนักงานหน่วยงานอื่น ที่เกษียณอายุตามปกติ หรือเกษียณอายุก่อนกำหนดในปี ๒๕๕๕ และบุคคลทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป รวมถึงทดแทนเงินฝากในโครงการเงินออมเกษียณเปี่ยมสุข วงเงิน ๒๒,๐๐๐ ล้านบาท ของธนาคารที่กำลังจะหมดอายุ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ นี้

ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อให้ผู้ฝากสามารถเบิกถอนไปใช้จ่ายได้เสมือนมีเงินเดือนใช้ทุกเดือน เริ่มให้ฝากตั้งแต่ ๑ ตุลาคม – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกแห่ง

ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ

๒๖ ก.ย.๕๕

จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกำแพงเพชร ขอเชิญเที่ยวงานประเพณี “สารทไทย กล้วยไข่เมืองกำแพง ประจำปี ๒๕๕๕” ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

งานนี้เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมากว่า ๓๐ ปี และเป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตกล้วยไข่พืชพื้นเมืองของจังหวัดกำแพงเพชร ที่มีเอกลักษณ์รสชาติหอม หวาน เนื้อแน่นละเอียด เปลือกบาง เป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้เกษตรวันสารทไทย ขบวนแห่กล้วยไข่ ร่วมชมพิธีเปิดที่ยิ่งใหญ่ การประกวดธิดากล้วยไข่ การจัดจำหน่ายสินค้าโอทอป สินค้ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร บรรยากาศตลาดย้อนยุค และร่วมพิธีทอดผ้าป่าแถว ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์เมืองกำแพงเพชร

จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานกำแพงเพชร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๕๖๑ ๖๒๒๘ หรือประชาสัมพันธ์ จังหวัดกำแพงเพชร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๕๕๗๐ ๕๐๑๑ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ

๒๖ ก.ย.๕๕

กองทัพเรือ กำหนดจัดงานพิธีอำลาชีวิตการรับราชการของผู้ครบเกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ณ หอประชุมกองทัพเรือ ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ โดยได้จัดพาหนะรับ-ส่งผู้เข้าร่วมพิธีฯ ตามพื้นที่และเส้นทางต่างๆ ดังนี้

พื้นที่กรุงเทพฯ

- รถยนต์โดยสารขนาดกลางปรับอากาศ เส้นทางอาคารที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือพื้นที่บางนา-หอประชุมกองทัพเรือ จำนวน ๑ คัน ออกจากอาคารที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือพื้นที่บางนา เวลา ๑๑๓๐

- รถยนต์โดยสารขนาดเล็กปรับอากาศ เส้นทางออกจากอาคารที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือ พื้นที่ ทุ่งมหาเมฆ-หอประชุมกองทัพเรือ จำนวน ๑ คัน ออกจากหน้าอาคารที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือพื้นที่ ทุ่งมหาเมฆ เวลา ๑๑๓๐

- รถยนต์โดยสารขนาดกลางปรับอากาศ เส้นทาง อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ-อาคารที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือ พื้นที่สุขสวัสดิ์-หอประชุมกองทัพเรือ จำนวน ๑ คัน ออกจากอู่ทหารเรือ พระจุลจอมเกล้าฯ เวลา ๑๑๐๐ และที่อาคารที่พักส่วนกลางฯ พื้นที่สุขสวัสดิ์ ระหว่างเวลา ๑๑๓๐-๑๒๐๐

- เรือข้ามฟากท่าราชนาวีสโมสร-หอประชุมกองทัพเรือ และท่านิเวศน์วรดิฐ-หอประชุมกองทัพเรือ ตั้งแต่เวลา ๑๑๓๐-๑๙๐๐

พื้นท…
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เปิดรับสมัครแพทย์ปฏิบัติงานที่ห้องตรวจโรคประกันสังคมและประกันสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จำนวน ๑ อัตรา โดยรับสมัครบุคคลพลเรือนชายและหญิง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากพทยสภา

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานกำลังพล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๒๘๓๐ และ www.pinklao.go.th ภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕

ข้อมูล รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า

๒๔ ก.ย.๕๕

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ มูลนิธิดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ และสถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศ จัดการแสดงดนตรี เพลงพระราชนิพนธ์ในรูปแบบเพลงคลาสสิก เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เป็นที่ปรากฏในระดับนานาชาติ และสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการทูตทางวัฒนธรรมให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมระดับรัฐบาล ระดับหน่วยงานและระดับประชาชนไทย ตลอดจนเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศกับประเทศสมาชิกกลุ่มสหภาพยุโรป

การจัดแสดงดนตรีครั้งนี้ จัดขึ้นในกลุ่มสหภาพยุโรปทั้ง ๔ ประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๓-๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ได้แก่ สหราชอาณาจักร ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๕ ประเทศเธอร์แลนด์ ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ , ประเทศเบลเยี่ยม วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ และประเทศเยอรมณี ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ข้อมูล นสพ.แนวหน้า

๒๔ ก.ย.๕๕

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ กำหนดจัดการแสดงโขนชุด “จองถนน” หนึ่งในบทพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ ๑ และ ๒ ที่ครูอาจารย์ในกรมศิลปากร ได้นำมาเรียบเรียงและปรับปรุงเนื้อเรื่อง และเพลงดนตรีให้น่าสนใจชวนติดตามมากยิ่งขึ้น

ที่มาของการแสดงโขนนั้นสืบเนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้กราบบังคมทูลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถว่า การแสดงโขนของไทยนั้นไม่ค่อยมีคนสนใจเท่าที่ควร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงทรงมีพระราชประสงค์ให้จัดการแสดงโขน เพื่อชักชวนให้คนไทยมาดูการแสดงโขนอันเป็นนาฎศิลป์ชั้นสูงของไทย และที่ผ่านมามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ได้จัดการแสดงโขนมาแล้ว ๓ ตอน ได้แก่ พรหมมาศนางลอยและศึกมัยราพณ์ ซึ่งทุกครั้งที่มีการแสดงโขนจะมีแบบสอบถามให้ผู้ชมแสดงความคิดเห็น และจะประมวลผลเพื่อนำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จากนั้นจะทรงเลือกชุดการแสดงด้วยพระองค์เอง ปีนี้ทรงเลือกชุดจองถนน และในปี ๒๕๕๕ ทางคณะกรรมการจัดงานได้เลือกนักแสดงรุ่นใหม่กว่า ๔๐๐ คน จากทั่วประเทศมีการออกแบบตกแต่ง เครื่องแต่งกาย และฉากอย่างยิ่งใหญ่

จึงขอเชิญผู้สนใจร่มชมโขน ศิลปะอันทรงคุณค่าได…
ราชนาวีสโมสร จัดสถานที่เข้าชมพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ในวันซ้อมใหญ่วันที่ ๒,๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และวันพระราชพิธีฯ ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ในวันซ้อมใหญ่ พิธีฯ ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๑๔๐๐-๑๗๐๐ บริเวณพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคารราชนาวีสโมสร ดังนี้

พื้นที่ภายนอกอาคารราชนาวีสโมสร

- ลานอเนกประสงค์ริมน้ำ จำหน่ายบัตรวันซ้อมใหญ่ ราคาใบละ ๒๐๐ บาท/๑ ที่นั่ง วันพระราชพิธีฯ ราคาใบละ ๓๐๐ บาท/๑ ที่นั่ง พร้อมบริการที่นั่งและอาหารกล่อง

- พื้นที่อื่นๆ ภายนอกอาคาร จำหน่ายบัตรเข้าพื้นที่ ทั้งวันซ้อมใหญ่และวันพระราชพิธี ราคา ๕๐ บาท/๑ คน

- ห้องสินธูทัศนา ๓ (ชั้น ๓) สำหรับนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศนาวาเอก –นายพลเรือ วันซ้อมใหญ่ ราคาโต๊ะละ ๙๐๐ - ๑๕๐๐ บาท วันพระราชพิธี ราคาโต๊ะละ ๑,๒๐๐-๑,๘๐๐ บาท

- ห้องสินธูทัศนา ๓ (ชั้น ๒) สำหรับนายทหารสัญบัตรและประชาชนทั่วไป วันซ้อมใหญ่ราคาโต๊ะ ๑,๑๐๐-๑,๓๐๐ บาท

- ห้องนาวีสันต์ (ชั้น ๒) สำหรับนายทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรและประชาชนทั่วไปวันซ้อมใหญ่ ราคาโต๊ะละ ๑,๑๐๐-๑,๓๐๐ บาท

จึงข…
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงาน “มหัศจรรย์ใต้ฟ้าพระบารมี” ภายใต้แนวคิด “การเดินทางมหัศจรรย์ใต้ฟ้าพระบารมี” ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ ณ เพลนนารีฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

งานนี้จัดขึ้นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่เสด็จฯ ทั่วทุกแห่งของประเทศไทย และทรงสร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ มีโครงการพระราชดำริที่สร้างประโยชน์อย่างมากมาย โดยภายในงานจะนำเสนอโครงการในพระองค์ให้ประชาชนประจักษ์ในพระอัจฉริยภาพ และตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆ หนึ่งในจุดสำคัญของงานคือ การจำลองโครงการหลวงมาไว้ในงาน รถม้าฟักทองยักษ์, ต้นบ๊วยของจริง อายุ ๓๐ กว่าปี , ทุ่งนาเลี้ยงกุ้งก้ามแดง รวมถึงการปลูกพืชขั้นบันได และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวง ผลิตภัณฑ์จากร้านโครงการส่วนพระองค์ และยังมีชุดไทยพระราชนิยมในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมนิทรรศการเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากโครงการหลวง ผลิตภัณฑ์จากร้านโครงการส่วนพระองค์ และยังมีชุดไทยพระราชนิยมในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้…
กองทัพเรือ กำหนดซ้อมขบวนพยุหยาตราชลมารค เพื่อเตรียมการจัดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราชลมารคเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ดังนี้

การฝึกซ้อมย่อย ๘ ครั้ง

- ครั้งที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕

- ครั้งที่ ๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕

- ครั้งที่ ๓ วันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕

- ครั้งที่ ๔ วันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕

- ครั้งที่ ๕ วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕

- ครั้งที่ ๖ วันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕

- ครั้งที่ ๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕

- ครั้งที่ ๘ วันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕

ประชาชนที่สนใจชมการฝึกซ้อมขบวนพยุหยาตราชลมารค สามารถชมได้บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ ท่าวาสุกรี ถึง วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ระหว่างเวลา ๑๓๐๐ – ๑๙๐๐

ในวันที่ฝึกซ้อม กรมเจ้าท่า มีความจำเป็นต้องปิดการจราจรทางน้ำเพื่อควบคุมการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ สะพานกรุงธนบุรี ถึง สะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า ในคลองบางกอกน้อย ตั้งแต่ สะพาน อรุณอมรินทร์ถึงปากคลองบางกอกน้อย ทุกวันของการฝึกซ้อม โ…
ร้านสวัสดิการทหารเรือพื้นที่กรุงเทพ จำหน่ายสินค้าราคาถูกกว่าท้องตลาด
ร้านสวัสดิการทหารเรือพื้นที่กรุงเทพ จัดจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ ยางรถยนต์ อาวุธ และสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภคอื่น ๆ ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และบุคคลทั่วไป ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด บริเวณลานจอดรถร้านสวัสดิการกองทัพเรือ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙๓๐ – ๑๙๓๐

ผู้สนใจสามารถซื้อสินค้าได้โดยวิธีผ่อนชำระในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๓๗๕ ต่อเดือน นาน ๓๖ เดือน รายละเอียด ข้อกำหนดในการซื้อสินค้า ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและคำนวณการผ่อนชำระได้ที่ http://www.navy.mi.th/navyshop หรือติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๔๒๙ จึงขอเชิญผู้สนใจเลือกซื้อสินค้าราคาถูกได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้อมูล สก.ทร.

๑๘ ก. ย ๕๕

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ได้จัดสร้าง “ศาสนสถานหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา” และดำเนินการจัดสร้าง “พระพุทธชัยมงคลมหาชนอภิปูชนีย์” พระประธานประจำ ศาสนสถาน ฯ บัดนี้การดำเนินการได้เสร็จสิ้นแล้วด้วยความเรียบร้อย

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ได้กำหนดให้มีพิธีเปิด “ศาสนสถานหน่วยบัญชาการ นาวิกโยธิน เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา” ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘๓๐ โดยมีพระอุดมวัฒนมงคล เจ้าอาวาสวัดถ้ำมงคล อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยองเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ พลเรือโท พงศ์ศักดิ์ ภูรีโรจน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

จึงขอเชิญ กำลังพลในสังกัด รวมถึงประชาชนที่มีจิตศรัทธา ร่วมพิธีเปิด ศาสนสถาน ฯ ได้ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้อมูล นย.

๑๘ ก.ย. ๕๕

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ศ.ศ.ป. กำหนดจัดงานฝ้ายทอใจ ครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙๐๐-๑๘๐๐ ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ อำเภอ บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งานนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และน้อมนำรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณในการส่งเสริมฟื้นฟู และรับซื้อผ้าฝ้ายเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้พสกนิกร พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากผ้าฝ้ายเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมของชาติซึ่งภายในงานมี ผ้าฝ้ายทอมือของศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดมาจัดจำหน่ายในราคาพิเศษรวมกว่า ๑๐๐ ร้านค้า มีการออกร้านอาหารไทยพื้นบ้าน ๕ ภาค การสาธิตการทอผ้าฝ้าย งานประดิษฐผ้าฝ้ายในรูปแบบต่างๆ มีการประกวดผลงานออกแบบของที่ระลึกจากผ้าฝ้ายศิลปาชีพเกาะเกิด โดยแบ่งเป็นระดับอาชีวศึกษา และระดับมหาวิทยาลัยรวมถึงบุคคลทั่วไป มีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้ายกว่า ๔๓ ผลงานจาก ๑๒๐ ผลงาน และผู้ไปเยี่ยมชมงานจะได้เยี่ยมชมหอนิทรรศการ ร๕ หอ ที่เกี่ยวกับศิลปะหัตกรรมที่ทรงคุณค่าของไทยในด้านต่างๆ ประกอบด้วย หอศิลปาชีพ หอหัตถศิลป์ผ้าไทย หอเค…
กทม. เตรียมจัดงาน Bangkok Car Free Day 2012 ภายใต้แนวคิด “กรุงเทพฯ เมืองสวรรค์ มหัศจรรย์วันปลอดรถ” ใน ๒๓ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘๐๐-๑๕๐๐ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ สวนลุมพิธี เขตปทุมวัน

กทม. ได้พัฒนาระบบขนส่งมวลชนทั้งระบบหลัก ระบบรองพร้อมส่งเสริม การเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน โดยจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อย่างยั่งยืน และเตรียมประกาศมาตรการการจัดการจราจรและขนส่ง อาทิ ขยายเส้นทางระบบรถไฟฟ้าโมโนเรลและไลต์เรล พัฒนาเรือโดยสารตามคลองต่างๆ ปรับปรุงบาทวิถีพร้อมพัฒนาเส้นทางรถจักรยาน กทม.ได้ร่วมกับภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรม Bangkok Car Free Day มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ สำหรับภายในงานปีนี้ จะมีนิทรรศการเพื่อให้คน กทม.ร่วมเรียนรู้ ๖ มหานครของโลก สำหรับคนรักจักรยาน ได้แก่ โคเปนเฮเกน มิวนิค ลอนดอน นิวยอร์ก โตเกียว และโบโกต้า พร้อมพบกับทางจักรยานในฝันและเรียนรู้ระบบขนส่งมวลชนของ กทม. ร่วมกับกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ รับบริการตรวจสุขภาพฟรีและจะมีการจัดแปรขบวนจักรยานเป็นรูปธงชาติไทยที่ยาวที่สุดบริเวณสะพานพระราม ๘ การรวมตัวกันของขบวนจักรยานที่มาจาก ๑๔ สายทั่ว กทม.กว่า ๑๐,๐๐๐ คัน พร้อมเปิดโอกาสให้…
“วันมหิดล” ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๔ กันยายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” ทรงเป็นเจ้านายพระองค์แรกที่ทรงประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข ทรงอุทิศพระองค์เพื่อผู้ป่วยที่ยากไร้และด้อยโอกาสเสมอมาโดยไม่ถือพระองค์ ทรงวางรากฐานการพัฒนาการแพทย์และการสาธารณสุขของไทย โดยเริ่มแรกทรงเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยในการเจรจากับมูลนิธิร็อกกิเฟลเลอร์ให้ช่วยปรับปรุงการศึกษาวิชาแพทย์ทั้งด้านอาจารย์ แพทย์ผู้สอนตลอดจนหลักสูตรการเรียนการสอนจนก้าวหน้ามีมาตรฐานถึงระดับแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งเป็นการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาแรกของประเทศไทย จึงถือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่อนุชนรุ่นหลังให้เจริญรอยตามสืบมา จวบจนปัจจุบันการแพทย์และสาธารณสุขไทยเจริญก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับทัดเทียมมาตรฐานสากล

กิจกรรมวันมหิดลปี ๒๕๕๕ ประกอบด้วย

- สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานจัดงานหารายได้ พระราชทานสัมภาษณ์ในรายการพิเศษวันมหิดล ใน ๒๒ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๒๒๒๐ ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ พร้อมชมสาระบันเทิงมากมาย การตอบปัญหาสุขภาพ…
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดงานประชุมวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๕ ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาส ๑๕๐ ปี พระราชสมภพ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า โดยแบ่งเป็นการประชุมระดับชาติภายใต้แนวคิด “การดูแลเชิงสหสาขาวิชาเพื่อสุขภาพสังคมไทย” และนานาชาติ ภายใต้แนวคิด “จากพระราชดำริสู่สุขภาวะสังคมไทย” ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ ณ อาคารศรีสวรินทิรา โรงพยาบาลศิริราช

งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขาจากภายในและต่างประเทศเข้าร่วมประชุม และนำเสนอผลงานวิจัยเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ ตลอดจนเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสาขาวิชา ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะสามารถชี้นำวงการแพทย์และสาธารณสุขให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาคมอาเซียนต่อไป ภายในงานมีกิจกรรมภาคประชาชนในรูปแบบความรู้และบันเทิงมากมาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อาทิ บริการและให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ ตรวจความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมัน ในเลือด และสอนตรวจเต้านมด้วยตนเอง รวมทั้งการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

จึ…
กองทัพเรือ จัดกิจกรรมขุดลอกคลองระบายน้ำด้านหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ ตั้งแต่แยกโรงพยาบาลศิริราช-คลองบางกอกใหญ่ ระหว่างวันที่ ๑๗ ถึง ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ เพื่อลดมลพิษและแก้ปัญหาน้ำท่วม โดยกำหนดพิธีเปิดกิจกรรมฯ ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ ณ บริเวณลานทัศนาภิรมย์ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

การจัดกิจกรรมขุดลอกคลองระบายน้ำในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดมลพิษและแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนรอบๆ กองบัญชาการกองทัพเรือ และเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาน้ำท่วม โดยจะจัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลและวัชพืชที่กีดขวางการไหลของน้ำและนำไปทิ้ง ในพื้นที่ทิ้งขยะของกองทัพเรือ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือร่วมใจจากหน่วยงานของกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ สำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม กรมราชทัณฑ์ และประชาชนในพื้นที่

ข้อมูล กพร.ทร.

๑๓ ก.ย.๕๕

เพื่อเฉลิมฉลองวาระ ๖๖ ปี ในปี ๒๕๕๕ อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงินเปิดตัวหนังสือ “พัฒนาการพระปรางค์ในสยามประเทศ” รวบรวมความรู้ด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับพระปรางค์ โดยนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ ศิลปิน เตรียมมอบให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่มีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ทั่วประเทศ พร้อมวางจำหน่ายที่เอเชียบุ๊คส์และบุ๊คส์กาซีน โดยนำรายได้ส่วนหนึ่งสมทบกองทุนปฏิสังขรณ์วัดอรุณราชวราราม

หนังสือ “พัฒนาการพระปรางค์ในสยามประเทศ” ค้นคว้าและเรียบเรียงโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยศิลปากร มี รศ.เสนอ นิลเดช เป็นที่ปรึกษา และ รศ.สมคิด จิระทัศนกุล เป็นบรรณาธิการ โดยประมวลเนื้อหาของพระปรางค์ไทยที่ถูกบันทึกไว้ในที่ต่าง ๆ ลำดับเรื่องราวเป็นหมวดหมู่ อธิบายพัฒนาการ พระปรางค์ตามลำดับเวลา แบ่งเป็น ๓ บท ได้แก่ ปราสาทหิน สถาปัตยกรรมขอมในดินแดนไทย พระปรางค์ เอกลักษณ์ทางศิลปะสถาปัตยกรรมไทย และพัฒนาการรูปแบบสถาปัตยกรรมของพระปรางค์ในสยาม มีภาพประกอบแสดงรายละเอียดที่สำคัญไว้อย่างสวยงามในแต่ละยุคสมัย พร้อมคำแปลภาษาอังกฤษ เพื่อให้ชาวต่างชาติสามารถชื่นชมในศิลปวัฒนธรรมไทยได้อีกด้วย หนั…
ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์จะจัดประชุมวิชาการเรื่อง “๑๕ ปี จากวิกฤตเศรษฐกิจ: เศรษฐกิจพอเพียงกับความยั่งยืนของสังคมไทย” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๘๐๐-๑๖๓๐ ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานวิชาการด้านองค์ความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักวิชาการ นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจทั่วไป และเพื่อรวบรวมผลงานวิชาการเกี่ยวกับองค์ความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อประโยชน์ในการนำไปประยุคต์ใช้ในบริบทต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยโดยรวม
หัวข้อการประชุม ประกอบด้วย “องค์ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดย ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา “๑๕ ปีหลังวิกฤต: การรับรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดย รองศาสตราจารย์ อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา “เศรษฐกิจไทย ๑๕ ปี หลังวิกฤต:พอเพียงหรือยัง” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประสพโชค มั่งสวัสดิ์ และ อาจารย์ ดร.นิรมล อริยอาภากมล “ฐานข้อมูลและการพัฒนาตัวชี้วัดในการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน” โดย รองศาสตราจารย์ วิชิต…
โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จัดงาน Healthy Heart Thailand เนื่องในวันหัวใจโลก ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๑๐๐-๒๐๐๐ ณ โซนบี ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว

ในช่วงระยะ ๑๐ ปี ที่ผ่านมา คนไทยเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดกว่า ๓๐,๐๐๐ คน คิดเป็นเฉลี่ยชั่วโมงละเกือบ ๔ คน และมีแนวโน้มการเสียชีวิตด้วยโรคนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะ “โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน” ที่ปัจจุบันคนไทยมีอัตราการเกิดโรคนี้มากที่สุด และเป็นสาเหตุของการตายอันดับต้นๆ ของเมืองไทย ส่วนสาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันนั้น พบว่า อาหารเป็นปัจจัยสำคัญที่เข้าไปเกี่ยวข้อง เนื่องจากคนไทยสมัยนี้ชอบทานอาหารฝรั่ง พวกไขมันสูงกันมากขึ้น วิธีดูแลตนเองง่ายๆ ก็คือ กินผัก ผลไม้ และธัญพืช ลดเนื้อแดง น้ำตาล ของหวาน ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ทำจิตใจให้แจ่มใสเบิกบาน และ หมั่นตรวจเช็คสุขภาพร่างกายเป็นประจำ

จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน ซึ่งมีบริการตรวจสุขภาพหัวใจประเมินความเสี่ยงของโรคหัวใจ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ข้อมูล นสพ.แนวหน้า ๑๑ ก.ย.๕๕
กองทัพเรือ โดยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กำหนดจัดงานเลี้ยงขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนงานด้านกิจการพลเรือนของกองทัพเรือประจำปี ๒๕๕๕ ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๑๘๓๐-๒๑๓๐ บนเรืออังสนา โดยล่องเรือชมภูมิทัศน์ของริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เส้นทางหอประชุมกองทัพเรือ-สะพานพระราม ๘-สะพานภูมิพล- หอประชุมกองทัพเรือ

งานเลี้ยงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตอนแทนไมตรีจิตและแสดงความขอบคุณแก่บุคคลหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งศิลปินดารา และสื่อมวลชน ซึ่งเป็นพันธมิตรของกองทัพเรือ ที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของกองทัพเรือด้วยดีมาโดยตลอด ทำให้กิจกรรมของกองทัพเรือในด้านต่างๆ โดยเฉพาะงานด้าน กิจการพลเรือน ได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดี โดยมีผู้ร่วมงานประมาณ ๑๕๐ คน

ข้อมูล กปจ. ๑๑ ก.ย.๕๕
กองทัพเรือ โดยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กำหนดจัดงานเลี้ยงขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนงานด้านกิจการพลเรือนของกองทัพเรือประจำปี ๒๕๕๕ ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๑๘๓๐-๒๑๓๐ บนเรืออังสนา โดยล่องเรือชมภูมิทัศน์ของริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เส้นทางหอประชุมกองทัพเรือ-สะพานพระราม ๘-สะพานภูมิพล- หอประชุมกองทัพเรือ

งานเลี้ยงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตอนแทนไมตรีจิตและแสดงความขอบคุณแก่บุคคลหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งศิลปินดารา และสื่อมวลชน ซึ่งเป็นพันธมิตรของกองทัพเรือ ที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของกองทัพเรือด้วยดีมาโดยตลอด ทำให้กิจกรรมของกองทัพเรือในด้านต่างๆ โดยเฉพาะงานด้าน กิจการพลเรือน ได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดี โดยมีผู้ร่วมงานประมาณ ๑๕๐ คนข้อมูล กปจ.

๑๑ ก.ย.๕๕

งาน “ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และผลงานของหน่วยงานกิจการพิเศษ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก”

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดงาน “การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ และผลงานของหน่วยงานกิจการพิเศษ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก” ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐๐๐ – ๑๒๐๐ ณ ห้องวายุภักษ์ ๒๓๔ ชั้น ๔ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ภายในงานมีผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลขององค์การ ประกอบด้วย งานที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัดเย็บเครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย เครื่องนอน เครื่องสนาม เสื้อเกราะป้องกันกระสุน ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง ผลิตภัณฑ์ไม้ ผลิตภัณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับอัญมณีและงานประณีตศิลป์อื่น ๆ การพิมพ์เอกสาร สิ่งตีพิมพ์ กระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษ บรรจุภัณฑ์ทุกประเภท เครื่องเขียน แบบเรียน งานด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การบริหาร งานก่อสร้าง งานซ่อมและสร้างถนน งานโยธาทุกประเภท งานบริการรักษาความปลอดภัย ฯลฯ
จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้อมูล องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศ…

วัดปากน้ำญี่ปุ่น จัดบวชเณรถวายเป็นพระราชกุศล

วัดปากน้ำญี่ปุ่น ซึ่งเป็นวัดสาขาของวัดปากน้า ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ จัดบวชเณรถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่ ๑ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น
วัดปากน้ำญี่ปุ่น มีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาส วัดปากน้ำภาษีเจริญ และเป็นเจ้าอาวาสวัดปากน้ำญี่ปุ่นด้วย วัดปากน้ำญี่ปุ่น เป็นศาสนสถานที่เป็นศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชนในญี่ปุ่น มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนความสัมพันธ์ของชาวไทยเป็นประจำ มี กิจกรรมบริการชุมชนไทยร่วมกับสถาน
เอกอัคราชทูตไทยประจำกรุงโตเกียว อาทิ โครงการฝึกอบรมนวดแผนไทย โครงการฝึกอาชีพ และสลักผลไม้รวมทั้งเปิดสอนภาษาไทย สำหรับลูกหลานชาวไทยที่ไปเติบโตที่ญี่ปุ่น และชาวญี่ปุ่นที่มีความสนใจการจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ ได้เชิญคณะสงฆ์ผู้มีความรู้มาให้การอบรมทั้งทางด้านพุทธศาสนา การประพฤติตนเป็นเด็กดี เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะบรรพชาเป็นสามเณร ๒๑ วัน เมื่อลาสิกขาแล้ว จะนำเยาวชนทัศนศึกษาวิถีชีวิตและเทคโนโลยีความเจริญก้าวหน้าของญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
ผู้ปกครองที่สนใจส่งบุตรหลานเข้าร่วมโคร…

กองทัพเรือกำหนดประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทัพเรือเป็นเรือตรี

กองทัพเรือ กำหนดประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศเรือตรีให้แก่นักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทัพเรือที่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๕ ซึ่งกระทรวงกลาโหมได้ลงคำสั่งให้แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรือตรี และปลดเป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน สังกัดกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๕ จำนวน ๖๒ นาย ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น ๒ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยผู้บัญชาการทหารเรือจะเป็นประธานในพิธีฯ


นักศึกษาวิชาทหารเมื่อได้รับการประดับยศเป็นว่าที่เรือตรีแล้ว จะได้รับการบรรจุให้เป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน สังกัดในหน่วยกำลังรบของกองทัพเรือ โดยแยกเป็นพรรคนาวิน สังกัดกองเรือยุทธการ จำนวน ๓๑ นาย พรรคนาวิกโยธิน สังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จำนวน ๑๕ นาย และพรรคนาวิน สังกัดหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จำนวน ๑๖ นาย ซึ่งถือได้ว่ากำลังพลสำรองที่สำคัญของกองทัพเรือ

ผู้ที่เข้าร่วมพิธีประดับเครื่องหมายยศเรือตรี ขอให้ไปรายงานตัว ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๒ นันทอุทยานสโมสร ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองการกำลังพลสำรอง กรมกำลังพลทหารเร…
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก เปิดรับสมัครผู้ที่จะเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต (การทหาร) รุ่นที่ ๒๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเสนาธิการของเหล่าทัพ หรือหลักสูตรนายทหารอาวุโสของเหล่าทัพหรือเทียบเท่า
ผู้สนใจสมัครเข้ารับการศึกษาโดยทุนส่วนตัว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ http://www.navy.mi.th/person/ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ กรมกำลังพลทหารเรือ หรือสอบถามได้ที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๓ ๐๖๖๓
ข้อมูล ข่าวสาร ทร. ๗ ก.ย.๕๕
กรมกำลังพลทหารเรือ แจ้งให้ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการและลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ (เว้นนายทหารชั้นนายพล) และเป็นผู้ที่มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์จากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์

(ในด้านต่างๆ อาทิด้านสวัสดิการ ด้านอาชีพ ด้านนิคมเกษตรกรรม ด้านกองทุนสงเคราะห์ ด้านการรักษาพยาบาล ด้านการส่งเสริมสิทธิและเกียรติ หากผู้ใดประสงค์ขอมีบัตรประจำตัว ทหารผ่านศึก เพื่อที่จะได้รับสิทธิด้านต่างๆ สามารถติดต่อด้วยตนเองโดยตรง ณ ที่ตั้งส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมกำลังพลทหารเรือ http://info.navy.mi.th/person หัวข้อ สิทธิของผู้มีบัตรประจำตัวทหารผ่านศึก พร้อมสถานที่ดำเนินการ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคข้อมูล กพ.ทร. ๗ ก.ย.๕๕
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดงาน “วันที่ระลึกวันทรงดนตรี” ปี ๒๕๕๕ ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๘๐๐-๒๑๐๐ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวงดนตรีซียูแบนด์ วงใหญ่จะบรรเลงบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในบทเพลงแสงส่องไทย อิสสริยมหาราชินี และไชโยโอรสาธิราช รวมทั้งได้อัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ในชุด “จากยามย่ำสนธยา จวบฟ้าสาง” ประกอบด้วยบทเพลงพระราชนิพนธ์ยามเย็น, ค่ำแล้ว, ยามค่ำ, เมื่อโสมส่อง, แสงเดือน, ดวงใจกับความรัก, ไร้จันทร์, ไร้เดือน และใกล้รุ่ง และปิดท้ายด้วย วงดนตรี ICU Band พร้อมนักร้องรับเชิญกิตติมศักดิ์ที่มีชื่อเสียงมากมาย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ มาทรงดนตรี ในมหาวิทยาลัย งานวันทรงดนตรีทุกครั้ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเกษมสำราญกับการทรงดนตรี รวมทั้งได้พระราชทาน พระราชดำรัสอันทรงคุณค่าต่อการเรียน และการปฏิบัติตนของนิสิต วันทรงดนตรี เป็นประเพณีสำคัญอย่างหนึ่งที่อยู่ในความทรงจำของชาวจุฬาฯ จึงพร้อมใจกันจัดงานวันที่ระลึกวันท…
มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ร่วมกับบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย เปิดโครงการยิ้มสวยไปกับดาว ที่โรงพยาบาลมาบตาพุด เพื่อสนับสนุนการผ่าตัดศัลยกรรมผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และการดูแลหลังการผ่าตัดให้ผู้ป่วยที่มีถิ่นฐานในจังหวัดระยอง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทยเป็นองค์กรอาสาสมัครให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ที่ดำเนินงานในประเทศไทยมากกว่า ๑๐ ปี โดยให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ หรือความผิดปกติบนใบหน้า โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยขณะนี้มูลนิธิฯ ยังคงต้องการการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพราะการผ่าตัดแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยครั้งละประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท และหลังจากได้รับการผ่าตัด

 ผู้ป่วยยังได้รับการรักษาต่อเนื่อง ทั้งการจัดฟัน ฝึกพูด การพัฒนาการต่างๆ เพื่อให้ผู้ป่วยสามาถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม

ผู้ที่ต้องการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ป่วย สามารถบริจาคได้ที่บัญชี มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารีย์ เลขที่บัญชี ๑-๒๗๔-๓๕๔-๒๒๒ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๕๖ ๑๙๙๒ และเว็บไซต์ http://thailand.operationsmile.org/
ข้อมูล นสพ.แนวหน้า ๖…
มูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กำหนดจัดโครงการเดินวิ่งการกุศล WIENNA RUN FOR BREAST CHARITY ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ สวนเบญจกิติ

ผู้หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านมนั้น มักจะรู้ตัวและมาพบแพทย์เมื่ออยู่ในขั้นที่ร้ายแรงทำให้ยากต่อการรักษา จนอาจถึงกับเสียชีวิตในเวลาไม่นาน วิธีป้องกันที่ดีที่สุด นอกจากการดูแลสุขภาพ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้ว ผู้หญิงทุกคนต้องตระหนักถึงความร้ายแรงของโรคนี้ และเรียนรู้วิธีการตรวจสอบมะเร็งเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกวิธี เพื่อค้นหาความผิดปกติในเบื้องต้น และสามารถเข้าพบแพทย์เพื่อทำการรักษาได้ทันเวลา โดยผู้หญิงในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่มีประจำเดือนก่อนอายุ ๑๒ ปี ผู้ที่อายุ ๔๕ ปีแล้วยังไม่หมดประจำเดือน ผู้ที่มีลูกคนแรกเมื่ออายุเกิน ๓๕ ปี หรือคนอ้วนที่มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป สำหรับผู้ที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่อายุ ๒๐ ปีขึ้นไปก็ควรต้องรับการตรวจด้วยเช่นกัน

จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการโดยรายได้จากการสมัครสามารถช่วยเป็นกำลังใจ และช่วยเป็นทุนค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมผู้ยากไร้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเล…
กองทัพเรือ ร่วมกับ บริษัท วิริยะกิจ (๑๙๙๕) จำกัด จัดโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๔ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “๕ ธันวามหาราช”

คุณสมบัติของผู้สมัคร คือ นักเรียน ชาย-หญิง ที่มีอายุระหว่าง ๑๓-๑๘ ปี ซึ่งเป็นบุตร-ธิดาของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของกองทัพเรือ โดยมีทุน ๑๐๐ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท มูลค่ารวม ๕๐๐,๐๐๐ บาท ใช้หนังสือ “สูตรลับดับความร้อน” ของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยผู้สมัครจะได้รับหนังสือที่ใช้สำหรับสอบในวันสมัคร ดูรายละเอียดการรับสมัครและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.navy.mi.th/civil และที่

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๖-๘

ทัพเรือภาคที่ ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๒ ๔๘๐๒

ทัพเรือภาคที่ ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๖๓๙ ๑๘๒๖

ฐานทัพเรือสัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๔๓ ๗๑๑๒

และบริษัท วิริยะกิจ (๑๙๙๕) จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๗๐ ๐๘๙๔-๖

สอบที่โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙๓๐ – ๑๑๓๐ ประกาศผลสอบใน ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และจ…
เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โรงกษาปณ์แห่งประเทศฟิลแลนด์ ที่มีความเป็นเลิศในการออกแบบผลิตเหรียญกษาปณ์ และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับโรงกษาปณ์ประเทศไทยภายใต้การดูแลของกรมธนารักษ์ มากกว่า ๒๐ ปี ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตผลิตเหรียญที่ระลึก “ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน” (Long Live the King of Thailand Memorial Medals) ซึ่งออกแบบ พระบรมสาทิสลักษณ์ลายเส้น โดย ม,ล.จิราธร จิรประวัติ

เหรียญมี ๓ แบบ ได้แก่ เหรียญผลิดอก (โลหะผสม) ราคา ๓๙๙ บาท เหรียญออกผล (เงินแท้ขัดเงา ลงสีชมพู) ราคา ๒,๔๙๙ บาท และเหรียญร่มเย็น (ทองคำแท้ เคลือบบนโลหะผสม) ราคา ๒,๔๙๙ บาท หรือส่งจองทั้งชุดในราคาชุดละ ๔,๙๙๙ บาท

ผู้สนใจสั่งจองเหรียญได้ตั้งแต่บัดนี้ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่ร้านเซเว่นอีเลเว่นทั่วประเทศ และสามารถรับเหรียญ ณ สาขาที่จองตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม เป็นต้นไป

รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทูลเกล้า ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คอลเซ็นเตอร์ ๐ ๒๗๑๑ ๗๖๐๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และ www.Amulet At 7.com
ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ ๓ ก.ย.๕๕
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติ “๓๐ ปี พระบารมีมหาราชา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ” ระหว่างวันที่ ๔-๘ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ตำบลกะลุจอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส


ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นปีที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริมาครบ ๓๐ ปี การจัดงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ขึ้น และเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ พระปรีชาสามารถ และพระอัจฉริยภาพที่ล้วนก่อให้เกิดคุณูปการต่อพี่น้องประชาชนและประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ผลงานด้านการพัฒนาที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริตลอดระยะเวลา ๓๐ ปี ภายในงานมีกิจกรรมในรูปแบบนิทรรศการทางวิชาการที่น่าสนใจมากมาย

จึงขอเชิญผู้สนใจเยี่ยมชมงานได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๓ ๖๓๑๐๓๓ , ๐๗…
ในวันนี้ (๔ กันยายน ๒๕๕๕) เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐ กองทัพเรือโดยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จัดการบรรยายพิเศษเพื่อปลูกฝังความรัก ความสามัคคี โดย พ.อ.น.พ.พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

การบรรยายพิเศษเพื่อปลูกฝังความรัก ความสามัคคี เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาสัมพันธ์อาชีวศึกษา เห็นความสำคัญของการรู้จัก สามัคคี มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ถูกต้อง และมีจิตอาสาพร้อมให้บริการสังคม มีความสมานฉันท์ในการอยู่ร่วมกันในสังคม เกิดจิตสำนึกในความเป็นคนไทยที่ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รวมทั้งเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนการเสริมสร้างความสงบสุขและความสงบสุขและความสมานฉันท์อย่างถาวรต่อไป โดยได้จัดบรรยายพิเศษที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการไปแล้ว เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและจะจัดบรรยายพิเศษที่วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพใน ๕ กันยายน และวิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการใน ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕
ข้อมูล กปจ.ฯ ๔ ก.ย.๕๕

สถาบันพระปกเกล้า เปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายรุ่นที่ ๒

สถาบันพระปกเกล้า เปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายรุ่นที่ ๒


สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระในกำกับของรัฐสภา ได้จัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๑๒ ขึ้น ซึ่งผู้เข้ารับการศึกษาอบรมประกอบด้วย นักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น ข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง นักบริหารระดับสูงจากองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชนและจากองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ รวมทั้งผู้ที่สนใจทั่วไป ทั้งสิ้นประมาณ ๑๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารที่ผ่านการศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ มีความรู้ ทักษะและความสามารถทั้งทางด้านการบริหารกฎหมายมหาชน และเศรษฐศาสตร์ สามารถเสนอแนะนโยบายและนำนโยบายไปปฏิบัติให้แก่องค์กร อันจะเป็นแบบอย่างในวงการต่างๆ ของประเทศ มีกำหนดการเปิดรับสมัครตั้งแต่ ๒๗ สิงหาคม ถึงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ เปิดการศึกษาใน ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยจัดให้มีการเรียนการสอน สัปดาห์ละ ๒ วัน คือ วันศุกร์ เวลา ๑๗๐๐-๒๐๐๐ และวันเ…

กองทัพเรือ จัดงาน “วันเรือดำน้ำ” ประจำปี ๒๕๕๕

กองทัพเรือ จัดงาน “วันเรือดำน้ำ” ประจำปี ๒๕๕๕


วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐๓๐ พลเรือเอก วีรพล กิจสมบัติ รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่อดีตนักดำเรือดำน้ำ เนื่องใน “วันเรือดำน้ำ” ประจำปี ๒๕๕๕ ณ ห้องชมวัง อาคารราชนาวิกสภา ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ทหารเรือที่เคยประจำการในเรือดำน้ำ ได้ถือเอาวันที่ ๔ กันยายนของทุกปี เป็นวันที่ระลึกเรือดำน้ำ สืบเนื่องจากเมื่อ ๔ กันยายน ๒๔๘๐ เรือดำน้ำ ๒ ลำ จากจำนวน ๔ ลำ ซึ่งสั่งต่อจากบริษัทมิตซูบิชิ ประเทศญี่ปุ่น คือ เรือหลวงมัจฉานุ และเรือหลวงวิรุณ ได้สร้างแล้วเสร็จ ทางบริษัทพร้อมที่จะส่งมอบให้แก่ราชนาวีไทย ดังนั้นทหารที่ถูกจัดให้อยู่ประจำเรือทั้งสองลำนี้ได้กระทำพิธีรับมอบและลงประจำเรือตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ถึงแม้กองทัพเรือจะปลดระวางประจำการเรือดำน้ำชุดนี้ไปแล้วก็ตาม แต่ในอดีตนั้น เรือดำน้ำเหล่านี้ได้เป็นเขี้ยวเล็บ ที่เสริมสร้างนาวิกานุภาพของไทยให้เข้มแข็งจนเป็นที่กล่าวขานและได้รับใช้ชาติอย่างสมบูรณ์ในกรณีพิพาทกับฝรั่งเศสและในสงครามมหาเอเชียบูรพา จวบจนกระทั่งสงครามสงบ เรือดำน้ำทั้งหมดได้ปลดระวางประจำการ ไปเมื่อ …
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดสายด่วน ๑๓๑๐ และ ๐ ๒๒๙๙ ๓๙๑๑ ให้ประชาชนที่ประสบภัยขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร สอบถามและขอความช่วยเหลือได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ดำเนินโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสนับสนุนให้ประชาชนในภาคเกษตรกว่า ๒๔ ล้านคน มีความอยู่ดีกินดี โดยพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง จำนวน ๓๑ จังหวัดครอบคลุมทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ เพื่อส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างมีระบบ สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชน ในช่วงฝนทิ้งช่วง โดยนอกจากจะมีบ่อน้ำบาดาลแล้วยังมีจุดจ่ายน้ำถาวร ระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนทั่วประเทศ

ประชาชนที่ประสบภัยแล้ง สามารถขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วน ๑๓๑๐ และ ๐ ๒๒๙๙ ๓๙๑๑ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลสามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งได้ภายใน ๒๔ ชั่วโมง

ข้อมูล นสพ.แนวหน้า

๓ ก.ย.๕๕