Skip to main content

กองทัพเรือเปิดจำหน่ายข้าวคุณภาพดีราคาถูกที่รับซื้อจากเกษตรกรโดยตรง เพื่อช่วยชาวนาตามนโยบายรัฐบาล


          เมื่อวันที่ ๙ พ.ย.๕๙ เวลา ๑๓๐๐ พล.ร.อ. โสภณ วัฒนมงคล ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ ในฐานะประธานกรรมการบริหารสวัสดิการร้านค้าและบริการกองทัพเรือ พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ และ                 พล.ร.ต. สุพจน์ สายวงศ์ปัญญา เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ ร่วมเปิดขายข้าวคุณภาพดีราคาถูกที่รับซื้อ       จากเกษตรกรโดยตรง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ตามนโยบายรัฐบาล และ           ผู้บัญชาการทหารเรือ ณ ร้านสวัสดิการกองทัพเรือ ด้านหน้าร้าน ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต เพื่อจำหน่ายให้กับข้าราชการ และครอบครัว กองทัพเรือ ตลอดจนประชาชนทั่วไป การดำเนินการในครั้งนี้ กรมสวัสดิการทหารเรือได้ติดต่อและซื้อข้าวสารจากสหกรณ์การเกษตร จังหวัดสระบุรี จำนวน ๓ ตัน มาจำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาด โดยจำหน่ายในราคา ๙๐ บาท/๕ กิโลกรัม ผลการดำเนินการได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากข้าราชการ กองทัพเรือ และประชาชนทั่วไป


          การดำเนินการต่อไปสวัสดิการร้านค้าฯ และ กรมสวัสดิการฯ จะขยายตลาดและประเภทสินค้าให้กว้างขึ้น โดยจะจัดซื้อข้าวสารและสินค้า OTOP จากเกษตร ผ่านทางสหกรณ์การเกษตรชุมชน มาจำหน่าย ในพื้นที่จำหน่ายสินค้าต่างๆ ของกองทัพเรือ ที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือ และหน่วยงาน ของกองทัพเรือ ที่มีการจัดเลี้ยงกำลังพล จำนวนมาก ตามนโยบายของกองทัพเรือต่อไป

                                                                                                   
                                                                                                       ข้อมูล สก.ทร./สลก.ทร ๑๐ พ.ย.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐

ทร.มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ ๑. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑–๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑–๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑–๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ๒. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากการกระทำความผิดในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และในครึ่งป…