Skip to main content

Posts

Showing posts from October, 2013
เตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัฐบาลเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยในภาพรวมของงาน ประกอบด้วย ๑. พิธีออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย สำนักพระราชวัง จะนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กำหนดพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ระหว่างวันที่ ๕-๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ สถานที่เบื้องต้นน่าจะเป็นที่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ภายในพระบรมมหาราชวัง ๒. จะมีการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของกองทัพ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินัจฉัย ภายในพระบรมมหาราชวัง ๓. จะมีการจัดงานสโมสรสันนิบาต ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยรัฐบาลเป็นเจ้าภาพ ๔. การจัดกิจกรรม และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โดยใช้ชื่องานว่า “พระทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์” ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน- ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ๕. กรจัดแสดงวงโยธวาทิต เฉลิมพระเกียรติของกระทรวงกลาโหม ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ๖. การจัดแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗. การจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล โดยมูลนิธิ…
โครงการ “สรรเสริญพระบารมี ๑๐๐ ปี ร่วมร้อยใจไทย” มูลนิธิร่วมร้อยใจไทย ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสยามพารากอน จัดโครงการ “สรรเสริญพระบารมี ๑๐๐ ปี ร่วมร้อยใจไทย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา และเพื่อเผยแพร่ความรู้ ประวัติความเป็นมาของเพลงสรรเสริญพระบารมี ที่มีอายุครบรอบ ๑๐๐ ปี ในรูปแบบภาพยนตร์เพลงสรรเสริญพระบารมี เรียบเรียงเพิ่มเสียงดนตรี โดยคงต้นฉบับไว้ทุกประการ โครงการมีกิจกรรมน่าสนใจ ประกอบด้วย กิจกรรมการแสดงผลงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเพลงสรรเสริญพระบารมี ,การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ และการจัดประกวดความสามารถของเยาวชนไทยในด้านหนังสั้น, ผลงานนิทรรศการ, เรียงความ และการขับร้องประสานเสียง เพื่อชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๕๖ ในหัวข้อ “๑๐๐ ปีเพลงสรรเสริญพระบารมี” เยาวชนที่สนใจร่วมประกวด สามารถดาวน์โหลดในสมัครได้ที่ www.royalparagonhall.com และ www.facebook.com/rphyouthproject ในสมัคร ๑ ใบต่อ ๑ ประเภท ส่งใบสมัค…
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช แจ้งว่าขณะนี้มีหมายกำหนดการ พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร (๗ วัน) ถวายพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สิ้นพระชนม์จะบรรจบครบ ๗ วัน ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๗๐๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร และวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐๓๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร การดำเนินการของรัฐบาลในกรณีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สิ้นพระชนม์ นั้น รัฐบาลได้ประกาศให้หน่วยงานราชการลดธงครึ่งเสา เป็นเวลา ๓ วัน และขอความร่วมมือประชาชนไว้ทุกข์รวม ๓๐ วัน ส่วนพิธีพระศพหลังการสวดอภิธรรม ๗ วันแรก จะเปิดให้ประชาชนเป็นเจ้าภาพได้ ทั้งนี้ใน…

สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอเชิญซื้อผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา เพื่อช่วยเหลือคนพิการ

สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอเชิญซื้อผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา เพื่อช่วยเหลือคนพิการ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ ๔๘ ประจำปี ๒๕๕๖ โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้พบปะสังสรรค์ และสนุกสนานร่วมกัน ได้แสดงความสามารถ ในด้านต่างๆ เผยแพร่วิทยาการใหม่ๆ เกี่ยวกับการบำบัดรักษาการป้องกัน และการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ประกาศเกียรติคุณบุคคลพิการตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๖ ส่งเสริมให้คนพิการมีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพื่อร่วม ในการจัดงานวันคนพิการสากล ปี ๒๕๕๖ จึงขอเชิญชวนสนับสนุนซื้อ “ดอกแก้วกัลยา” ซึ่งประดิษฐ์โดยคนพิการในสำนักส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาคนพิการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และร่วมกันติด “ดอกแก้วกัลยา” ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๖ เพื่อน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงมีเมตตาต่อ พสกนิกรและคนพิการทั่วประเทศ โดยนำรายได้จะนำไปดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคนพิการในด้านต่างๆ สามารถซื้อดอกแก้วกัลยาได้ที่สำนักงานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๒๘๔๑ และ ๐ …

ขอเชิญทหารผ่านศึก ญาติ ทายาท หรือผู้รู้จักคุ้นเคย แจ้งข้อมูลส่วนตัวผู้ที่เคยไปปฏิบัติหน้าที่ในสงครามเกาหลี เพื่อจัดทะเบียนประวัติและแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ

ขอเชิญทหารผ่านศึก ญาติ ทายาท หรือผู้รู้จักคุ้นเคย แจ้งข้อมูลส่วนตัวผู้ที่เคยไปปฏิบัติหน้าที่ในสงครามเกาหลี เพื่อจัดทะเบียนประวัติและแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ กรมสวัสดิการทหารเรือ กำลังดำเนินการรวบรวมจัดทำทะเบียนประวัติและข้อมูลของกำลังพลกองทัพเรือที่เคยไปปฏิบัติหน้าที่ราชการในสงครามเกาหลี ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๔๙๓ - ๒๔๙๗ ทั้งที่มีชีวิตอยู่และที่เสียชีวิตไปแล้ว เพื่อเป็นข้อมูลให้กับสมาคมทหารผ่านศึกเกาหลี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ ที่จะได้รับ เช่น ทุนการศึกษา การทัศนศึกษาประเทศเกาหลี จึงขอให้ทหารผ่านศึกเกาหลีหรือญาติ หรือทายาท หรือผู้ที่รู้จักคุ้นเคย ช่วยกรุณาแจ้งข้อมูล ยศ ชื่อ สกุล ที่อยู่พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โดยส่งไปให้แผนกทหารผ่านศึก กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ เลขที่ ๒/๙ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๗๐๐ หรือทาง Email:jajivjang@hotmail.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๘๐ ในวันและเวลาราชการ ข้อมูล สก.ทร. ๓๐ ต.ค.๕๖

กองทัพเรือร่วมกับจังหวัดชัยนาท นำผ้าพระกฐินทอดถวาย ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า

กองทัพเรือร่วมกับจังหวัดชัยนาท นำผ้าพระกฐินทอดถวาย ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า กองทัพเรือร่วมกับจังหวัดชัยนาท จะนำผ้าพระกฐินไปทอดถวาย ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า อำเภอ วัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ มีพลเรือเอก ณรงค์ และคุณอัจฉรา พิพัฒนาศัย เป็นประธานกรรมการ วัดปากคลองมะขามเฒ่า เป็นวัดที่เคยมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง เป็นเจ้าอาวาสอยู่ คือ พระครูวิมลคุณากร (ศุข) หรือที่ชาวบ้านรู้จักในนาม “หลวงปู่ศุข” ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง เป็นอาจารย์ของเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ การทอดกฐินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนา เทิดพระเกียรติ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาของนักเรียนที่ยากจนในพื้นที่ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อการกุศลในครั้งนี้ โดยบริจาคทุนทรัพย์ได้ที่กองบัญชีและการเงิน กรมการเงินทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๔๕๕๑ , ๕๔๘๘๒ และ ๕๕๖๘๓ หรือบริจาคผ่านธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๑๑๕-๒-๑๓๔๔๙ – ๘ ชื่อบัญชี “กฐินสามัคคี ทร.วัดปากคลองมะขามเฒ่า” ข้อมูล คณะกรรมการฯ ๓๐ ต.ค.๕๖

กิจกรรม “รวมพลังน้ำใจไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดปราจีนฯ”

กิจกรรม “รวมพลังน้ำใจไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดปราจีนฯ” กองทัพเรือ และสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ และชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรม “รวมพลังน้ำใจไทยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดปราจีนฯ” ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙๐๐-๑๓๐๐ ณ วัดไผ่งาม ตำบลไผ่ชะเลือด อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ และให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย ทั้งประชาชนทั่วไป และพระภิกษุสงฆ์ โดยจะมีการมอบถุงยังชีพ จำนวน ๑,๒๐๐ ถุง มีการประกอบอาหารแจกจ่ายผู้ประสบอุทกภัย โดยรถครัวเคลื่อนที่ของกองทัพเรือ และครัวน้ำใจไทยของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ และมีการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประสบอุทกภัยด้วย ข้อมูล กกพร.ฯ ๒๙ ต.ค.๕๖

ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับเหรียญกาชาดสมนาคุณ ประจำปี ๒๕๕๕

ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับเหรียญกาชาดสมนาคุณ ประจำปี ๒๕๕๕ กรมกำลังพลทหารเรือ ได้รับแจ้งจากสภากาชาดไทย ว่า คณะกรรมการเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย มีมติให้เหรียญกาชาดสมนาคุณแก่ผู้ที่ช่วยเหลือกิจการของสภากาชาดไทย เนื่องในงานออกร้านกาชาด จัดการแสดงดนตรีกาชาดคอนเสิร์ตประจำปี และผู้บริจาคโลหิต จำนวนทั้งสิ้น ๕๙ นาย สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://info.navy.mi.th/person หรือ http://www.navy.mi.th/person หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ หากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ไปรับพระราชทานเมื่อใด กรมกำลังพลทหารเรือ จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป ข้อมูล ข่าวสาร ทร. ๒๙ ต.ค.๕๖

แสดงโขนชุดกุมภกรรณ ตอน โมกขศักดิ์

การแสดงโขนชุดกุมภกรรณ ตอน โมกขศักดิ์ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กำหนดจัดการแสดงโขนชุดกุมภกรรณ ตอน โมกขศักดิ์ ระหว่างวันที่ ๙ พฤศจิกายน – ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย การแสดงครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสืบทอดพระราชปณิธานในการอนุรักษ์โขน วิจิตรนาฏศิลป์ไทยให้คงอยู่สืบไป โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างเครื่องแต่งกายโขน-ละครขึ้นใหม่ รวมทั้งศิลปะการแต่งหน้าสำหรับการแสดงนาฏกรรม เพื่อใช้กับการแสดงพระราชทาน ซึ่งเป็นการฟื้นฟูงานช่างฝีมือหลากหลายสาขา อาทิ ช่างทำหัวโขน ช่างปักสะดึงกรึงไหม และช่างเงินทอง โดยได้นำมาใช้ในการแสดงโขนรามเกียรติ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ มาโดยตลอด สำหรับการสร้างฉากในการแสดงครั้งนี้ มีการสร้างฉากขึ้นใหม่ ๔ ฉาก คือ ฉากท้องพระโรง กรุงลงกา, ฉากวิมานพระพรหม, ฉากโรงพิธีลับหอก หรือโรงพิธีกุมภกรรณ์ และฉากหยุดรถพระอาทิตย์ ซึ่งฉากที่ยิ่งใหญ่ในการแสดงครั้งนี้ คือ ฉากหยุดรถพระอาทิตย…

กฐินพระราชทานของ กห.ประจำปี ๒๕๕๖

กฐินพระราชทานของ กห.ประจำปี ๒๕๕๖ กระทรวงกลาโหม กำหนดนำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดหัวลำโพง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔๐๐ โดยมี นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทุนทรัพย์และร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงกลาโหม เลขที่ ๐๓๙-๒-๗๓๓๑๙-๒ ชื่อบัญชี “การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ กห. ประจำปี ๒๕๕๖” กรณีโอนเงินเข้าบัญชี กรุณาส่งสำเนาเอกสารการโอนเงินให้กรมเสมียนตราทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๒๒๒ ๗๓๙๙ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ข้อมูล กห. ๒๘ ต.ค.๕๖

เชิญชวนให้มารับการฉีดวัคซีนฟรีทั่ว กทม.

เชิญชวนให้มารับการฉีดวัคซีนฟรีทั่ว กทม. สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกรุงเทพมหานคร จัดให้ประชาชนผู้สนใจเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยักในเข็มเดียวกัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ – วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร ทุกแห่ง แม้เด็กที่เกิดในกรุงเทพมหานครกว่าร้อยละ ๙๕ จะได้รับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ และโรคบาดทะยักแล้ว แต่เมื่อเติบโตขึ้นวัคซีนจะไม่สามารถป้องกันโรคได้อย่างสมบูรณ์ จำเป็นต้องมีการฉีดกระตุ้นทุก ๑๐ ปี การรณรงค์ฉีดวัคซีนครั้งนี้ จึงจะเน้นในกลุ่มเด็กโต ผู้ใหญ่ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วน และที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา สำหรับภาพรวมของโรคคอตีบและโรคบาดทะยักทั่วประเทศ มีผู้ป่วยสูงถึง ๖๓ ราย และในกรุงเทพมหานครพบผู้ป่วยเป็นเด็กอายุ ๒ ขวบ ป่วยและเสียชีวิต ๑ ราย ซึ่งเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีนัก ประกอบกับข้อมูลทางวิชาการพบว่าภูมิป้องกันการฉีดวัคซีนจะลดลงเรื่อยๆ ในช่วงการฉีด ๑๐ ปี กรุงเทพมหานคร จึงคิดว่าควรมีการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกัน จึงขอเชิญผู้สนใจ…

โครงการจัดทำนามานุกรมวรรณคดีไทย

โครงการจัดทำนามานุกรมวรรณคดีไทย มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา จัดทำโครงการจัดทำนามานุกรมวรรณคดีไทย ซึ่งมี ๓ ชุด คือ ชุดชื่อวรรณคดี ชุดชื่อผู้แต่งและชุดชื่อตัวละคร ชื่อสถานที่และชื่อปกิณกะ รายได้จากการจำหน่ายนามานุกรมจะนำสมทบกองทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มีความเป็นมาจากเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๒ อันเป็นมงคลโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาจารึกตะวันออก) จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ธนาคารพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยความร่วมมือของนักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดพิมพ์จำหน่ายหนังสือรวมพระฉายาลักษณ์ นำเงินรายได้ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเป็นกองทุนเริ่มแรกสำหรับเก็บดอกผลเพื่อพระราชทานเป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ขัดสน ตามพระราชอัธยาศัย และได้รับพระกรุณาพระราชทานชื่อทุนว่า ทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ต่อมามีผู้บริจาคเพิ่ม จึงดำเนินการจดทะเบียนเงินกองทุนเป็นมูลนิธิ ได้รับพระราชานุญาตใช้ชื่อว่า “มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา” ทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นองค์อุปถัมภ์ของมูลนิธิ…
โครงการจัดทำนามานุกรมวรรณคดีไทย มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา จัดทำโครงการจัดทำนามานุกรมวรรณคดีไทย ซึ่งมี ๓ ชุด คือ ชุดชื่อวรรณคดี ชุดชื่อผู้แต่งและชุดชื่อตัวละคร ชื่อสถานที่และชื่อปกิณกะ รายได้จากการจำหน่ายนามานุกรมจะนำสมทบกองทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มีความเป็นมาจากเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๒ อันเป็นมงคลโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาจารึกตะวันออก) จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ธนาคารพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยความร่วมมือของนักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดพิมพ์จำหน่ายหนังสือรวมพระฉายาลักษณ์ นำเงินรายได้ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเป็นกองทุนเริ่มแรกสำหรับเก็บดอกผลเพื่อพระราชทานเป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ขัดสน ตามพระราชอัธยาศัย และได้รับพระกรุณาพระราชทานชื่อทุนว่า ทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ต่อมามีผู้บริจาคเพิ่ม จึงดำเนินการจดทะเบียนเงินกองทุนเป็นมูลนิธิ ได้รับพระราชานุญาตใช้ชื่อว่า “มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา” ทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นองค์อุปถัมภ์ของมูลนิธิ…

แจ้งการยื่นเรื่องขอบำนาญเพิ่มของผู้ที่มีเงินเดือนเต็มขั้นได้ออกจากราชการตั้งแต่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕-๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

แจ้งการยื่นเรื่องขอบำนาญเพิ่มของผู้ที่มีเงินเดือนเต็มขั้นได้ออกจากราชการตั้งแต่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕-๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ กรมกำลังพลทหารเรือ แจ้งให้ข้าราชการผู้มีเงินเต็มขั้น ซึ่งได้ออกจากราชการแล้วตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕-๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ยื่นเรื่องขอบำนาญเพิ่ม ตามคำสั่งกองทัพเรือ (เฉพาะ) ที่ ๖๐๑/๒๕๕๖ ลง ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ และที่ ๖๔๒/๒๕๕๖ ลง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ปรับระดับและเลื่อนชั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการผู้มีเงินเดือนเต็มขั้น ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๙) พุทธศักราช ๒๕๔๖ สามารถยื่นเรื่องดังกล่าวได้ที่แผนกเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ กองทะเบียนพล กรมกำลังพลทหารเรือ โดยจัดเตรียมเอกสารพร้อมสำเนาถูกต้องประกอบด้วย สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัญชีธนาคาร สำเนาใบสั่งจ่ายบำนาญ สำเนาคำสั่งปรับเงินเดือน อย่างละ ๒ ชุด ผู้ได้รับสิทธิดังกล่าวตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์กรมกำลังพลทหารเรือ หัวข้อ ข้าราชการกองทัพเรือที่ออกจากราชการ http://www.navy.mi.th/person และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เรือตรีหญิง ทัศนีย์ จินดาวัลย์ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๕๐๒๐ ข้อมูล กพ.ทร. ๒๔ ต.ค.๕๖

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๖

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๖ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ กำหนดจัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๑๐๐ ณ วัดคลองแจง ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยมี พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธาน วัดคลองแจ้ง เป็นวัดธรรมยุติในสาขาของวัดเขาสุกิม ภายในวัดมีบรรยากาศร่มรื่น มีต้นไม้พันธุ์ต่างๆ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ การทอดกฐินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนสร้างตึกคัมภีรญาณ ๔ ชั้น และบำรุงพระพุทธศาสนา ตามโครงการของวัดในหลายโครงการ ผู้มีจิตศรัทธา สามารถบริจาคร่วมกุศลได้ที่กองการเงิน กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ หรือบริจาคผ่านธนาคารทหารไทย สาขาสัตหีบ บัญชีออมทรัพย์ “เงินกฐิน นย.” หมายเลขบัญชี ๓๐๒-๒-๖๐๘๐๐-๘ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๖ ๑๑๘๐ ต่อ ๖๑๐๕๖ ข้อมูล นย. ๒๔ ต.ค.๕๖

รับสมัครหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง

รับสมัครหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง สถาบันพัฒนาการเมือง และการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ ๕ (พตส.๕) โดยผู้สนใจสมัครเข้าอบรมสามารถยื่นใบสมัครได้ ระหว่างวันที่ ๑๔ ตุลาคม -๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ห้องอำนวยการหลักสูตร พตส.ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร การศึกษาอบรมในหลักสูตร พตส.๕ ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรม ยกเว้นค่าใช้จ่ายสมทบกรณีศึกษาดูงานต่างประเทศ ผู้สนใจสามารถ Download ใบสมัครพร้อมรายละเอียดการสมัครได้ทาง www.ect.go.th หรือสอบถามรายละเอียดการสมัครและการศึกษาอบรมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๑๔๑ ๘๖๘๖, ๐ ๒๑๔๑ ๘๖๘๐ และ ๐ ๒๑๔๑ ๘๘๖๗ ข้อมูล กกต. ๒๔ ต.ค.๕๖

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี นำบริษัทชั้นนำมาประชาสัมพันธ์และรับสมัครงานให้แก่ทหารกองประจำการที่จะครบกำหนดปลดฯ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี นำบริษัทชั้นนำมาประชาสัมพันธ์และรับสมัครงานให้แก่ทหารกองประจำการที่จะครบกำหนดปลดฯ คณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหาร กองประจำการกองทัพเรือ ร่วมกับ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานจัดหางาน จังหวัดชลบุรี นำบริษัทชั้นนำมาประชาสัมพันธ์และรับสมัครงานให้แก่ทหารกองประจำการผลัดที่จะครบกำหนดปลดจากกองประจำการ ใน ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เข้าทำงานกับบริษัทฯ หลังจากปลดประจำการแล้ว จะได้มีงานทำเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว และเป็นคนดีของสังคม ณ หอประชุมหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๘๐๐-๑๑๓๐ จึงขอเชิญชวนทหารกองประจำการสังกัดกองทัพเรือและญาติพี่น้องที่ต้องการมีงานทำร่วมงานในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ข้อมูล คพท. ๒๒ ต.ค.๕๖
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ร่วมกับกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด กำหนดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๖ ณ วัดเนินตากแดด ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐๐๐ โดยมี พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดเป็นประธานในพิธี การทอดกฐินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำทุนทรัพย์สมทบทุนสร้างอุโบสถและวิหารคตของวัดเนินตากแดด ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ มีพิธีฉลององค์กฐิน และในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙๐๐ มีการแสดงร่มบินและการแสดงโดดร่ม เวลา ๑๐๐๐ พิธีถวายผ้ากฐิน ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมการกุศลได้ที่กองกิจการพลเรือน กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๙๓๒ ๕๓๕๐ หรือสามารถบริจาคผ่าน ธนาคารทหารไทย สาขาจันทบุรี บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “เงินการกุศล กปช.จต.” หมายเลขบัญชี ๓๔๙-๒-๒๒๙๙๓-๙ ข้อมูล นย. ๒๒ ต.ค.๕๖
หน่วยงานต่างๆ ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับกองทัพเรือ กองทัพเรือ ได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ โดยมี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นผู้บัญชาการศูนย์ฯ มีการปฏิบัติช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตั้งแต่เริ่มเกิดสถานการณ์ โดยในช่วงที่ผ่านมาได้สนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และในจังหวัดที่ประสบอุทกภัยตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ร้องขอ รวมทั้งได้จัดชุดเคลื่อนที่เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ สามารถออกปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้อย่างทันเหตุการณ์ นอกจากนั้นกองทัพเรือยังได้นำถุงยังชีพไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ โดยมีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนสิ่งของบรรเทาทุกข์กับกองทัพเรือ ประกอบด้วย - บริษัท ฮาโต้ เพ้นท์ จำกัด - บริษัท พรานทะเล มาเก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) - บริษัท ปุ้มปุ้ย จำกัด - บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด - บริษัท บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัด - บริษัท แม่สวย จำกัด - สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง ๓ - ธนาคารไทยพาณิชย์ - สมาคมแต้จิ๋ว - บริษัทสไมล์ภัณฑ์ จำก…
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ กองประวัติศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่แผนกพิพิธภัณฑ์ กองประวัติศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และมีสัญชาติไทย หลักฐานการสมัครพร้อมสำเนา ประกอบด้วย หนังสือวุฒิการศึกษาฉบับจริง บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร ใบกองหนุนหรือใบแทนหรือหลักฐานที่แสดงว่าได้ผ่านการคัดเลือกเป็นทหารกองประจำการ ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาล และรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๓ รูป จึงขอเชิญผู้สนใจสามารถขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กองประวัติศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หรือที่แผนกพิพิธภัณฑ์ กองประวัติศาสตร์ฯ (พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันนี้จนถึง…
งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ ๑๘ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ ๑๘ ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐๐๐-๒๑๐๐ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายในงานมีการจำหน่ายหนังสือราคาพิเศษจากสำนักพิมพ์ชั้นนำกว่า ๔๐๐ แห่งทั่วประเทศ นอกจากหนังสือที่มีคุณภาพแล้วยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ การพบปะกับนักเขียนชื่อดัง พร้อมรับสาระความรู้คู่กับความบันเทิงจากกิจกรรมบนเวทีกลาง ซึ่งงานนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการรณรงค์ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคิดอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วยการอ่าน ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandeat ข้อมูล นสพ.มติชน ๑๖ ต.ค.๕๖
กองทัพเรือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากสภาวะอากาศตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่นตลอดเดือน จากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบน และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พักปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงเกือบตลอดเดือน นอกจากนั้นยังได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่นในทะเลจีนใต้ ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนาแน่นในช่วงดังกล่าว ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสำคัญหลายสายเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยเกิดสถานการณ์อุทกภัย มีพื้นที่ประสบภัย ๒๕ จังหวัด กองทัพเรือ จึงได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ โดยมี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นผู้บัญชาการศูนย์ฯ มีการปฏิบัติตั้งแต่การเตรียมการก่อนเกิดภัย การปฏิบัติเมื่อเกิดภัย และการปฏิบัติหลังเกิดภัย สำหรับในช่วงที่ผ่านมากองทัพเรือได้สนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และในจังหวัดที่ประสบอุทกภัยตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ร้องขอ รวมทั้งได้มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาทุกข์ในพื้นที่ต่างๆ ประกอบด้วย - ร่วมกับหนัง…
งานนิทรรศการ “คิดถึง....สมเด็จย่า” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๑ ตุลาคมของทุกปี บริษัท อสยามพิวรรธน์ จำกัด ร่วมกับมูลนิธิแม่น้ำโขง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ รวมถึงร่วมแสดงมุทิตาจิตในโอกาสที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระชนมายุครบ ๑๐๐ พรรษา ในงานนิทรรศการ “คิดถึง....สมเด็จย่า” ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณแกรนด์ฮอลล์ ชั้น ๑ สยามดิสคัฟเวอรี่ นิทรรศการ “คิดถึง...สมเด็จย่า” จัดขึ้นภายใต้แนวคิดพระราชศรัทธา ภายในนิทรรศการ สะท้อนให้เห็นถึงพระราชจริยาวัตรในทางพระศาสนามาเป็นแบบปฏิบัติในการดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย บนพื้นฐานความมีเหตุผลและการใช้ปัญญา นิทรรศการแบ่งเป็นโซนต่างๆ ประกอบด้วย โซนที่ ๑ พระราชศรัทธาจัดแสดงหนังสือธรรมะในพระราชปรารภ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เช่น หนังสือ ธรรมบรรยาย หนังสือการบริหารทางจิต โซนที่ ๒ ศิลปะ.....เหตุผล จัดแสดงรูปถ่ายและแบบจำลองพระพุทธรูปเซรามิกฝีพระหัตถ์ ภาพวาดฝีพระหัตถ์บนจานเซรามิก โซนที่ ๓ ปัญญา + ค…
ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมกำลังพลประจำเครื่องผลักดันน้ำและมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา (๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖) พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพลประจำเครื่องผลักดันน้ำและมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา และตำบลบ้านใหม่ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา และในวันนี้ (๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) กองทัพเรือร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสและกลุ่มสิงห์อาสา มอบถุงยังชีพจำนวน ๑,๐๐๐ ชุด ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ วัดพลอยกระจ่างศรี ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จากรายงานสถานการณ์พื้นที่ต่างๆ กองทัพเรือ ได้สนับสนุนสำนักนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (กบอ.) ในการผลักดันน้ำโดยหน่วยเฉพาะกิจผลักดันน้ำ กรมอู่ทหารเรือ ได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำตามที่สำนักนโยบายและบริหารฯ ร้องขอเรียบร้อยแล้ว และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ฐานทัพเรือกรุงเทพ ได้จัดชุดเคลื่อนที่เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นไว้แล้ว จำนวน …
กองทัพเรือส่งนักทำลายใต้น้ำจู่โจมช่วยค้นหาผู้เสียชีวิตจากสายการบินลาว แอร์ไลน์ ตกในแม่น้ำโขง กองทัพเรือโดยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ส่งนักทำลายใต้น้ำจู่โจมเข้าช่วยเหลือค้นหาผู้เสียชีวิตจากสายการบินลาว แอร์ไลน์ ตกในลำแม่น้ำโขง จากเหตุการณ์สายการบินลาว แอร์ไลน์ ประสบอุบัติเหตุตกในลำแม่น้ำโขง เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ ส่งผลให้ผู้โดยสารเสียชีวิตจำนวนมาก โดยในจำนวนผู้เสียชีวิตมีคนไทย ๕ คน พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้สั่งการให้หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง จัดเจ้าหน้าที่กู้ภัย ๑๔ นาย ประกอบด้วย ผู้บังคับหน่วยผู้ประสานงาน ๕ นาย และนักประดาน้ำ ๙ นาย เข้าไปช่วยกู้ซากเครื่องบิน และค้นหาผู้เสียชีวิต โดยจะให้ความช่วยเหลือจนภารกิจเสร็จสิ้น ข้อมูล ข่าวสาร ทร. ๒๑ ต.ค.๕๖

พิธีถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดวัง

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ จะเสด็จเป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดวัง ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ เนื่องจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยในปี พ.ศ.๒๕๕๔ ทำให้วัดวังได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ จึงมีพระประสงค์ที่จะช่วยเหลือบูรณปฏิสังขรณ์วัดวังจากเหตุการณ์น้ำท่วมหนักในปี พ.ศ.๒๕๕๔ โดยโปรดให้จัดทำเสื้อยืดและถุงผ้าพิมพ์ลาย ทรงออกแบบร่วมกับ อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ ปี พ.ศ.๒๕๔๔ ในลายช้างนพสุบรรณ มีความหมายว่าช้างหนึ่งมีนามกุญชร รูปทรงบวรสมบูรณ์ศุภลักษณา เก้าสิ่งสำคัญทั้งเก้าจรดดินดูงาม เป็นช้างมงคลฤนาม นพ แปลว่า เก้าและสุบรรณ หมายถึงช้าง ความหมายโดยรวม คือ ช้างซึ่งมีเก้ามงคลในตัวคือ มีเท้าสี่เท้า งาสองข้าง งวงหนึ่งงวง หางหนึ่งหาง และองคชาติอีกหนึ่ง รวมเป็นเก้าอย่าง ความยาวจรดดินถือเป็นสิ่งหาได้ยากและเป็นมงคล สำหรับเสื้อและถุงผ้าพิมพ์ลายมีสีขาวและสีดำ จำหน่ายที่ร้านชบาทิพย์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๒๔๔๑ –๕๐๙๐ ต่อ ๑๖๐๙ สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๓๕๓๓ – ๖๕๕๔ ต่อ ๒๒ รายได…

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ร่วมกับสำนักพิมพ์มติชน จัดเสวนาชวนชม “ราชดำเนิน เมืองใหม่สมัยรัชกาลที่๕” ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔๐๐ – ๑๖๐๐ ณ ห้องสกายวิว อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร การเสวนาจะทำให้ได้รับทราบเกร็ดประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจโดยคุณประมินทร์ เครือทอง นักค้นคว้าอิสระด้านประวัติศาสตร์และ คุณศิวพร วงศ์เกียรติอรุณ สุดยอดแฟนพันธุ์แท้เกาะรัตนโกสินทร์ และพบกับกิจกรรมสร้างสรรค์ความรู้ และร่วมกิจกรรมเพื่อรับของรางวัลมากมาย อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เป็นแหล่งรวบรวมความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์ มีจุดมุ่งหมายที่จะกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าและภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ ศิลปะ และมรดกทางวัฒนธรรม ในยุครัตนโกสินทร์ ผ่านห้องจัดแสดง ๑๑ ห้อง รวมทั้งห้องนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ และมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่อง เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ อัตราค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ ราคา ๑๐๐ บาท เด็ก นักเรียน นักศึกษา เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจร่วมรับฟังการเสวนาและเข้าชมอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท…

กองทัพเรือร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ จัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพ และแสดงดนตรีเพื่อบำรุงขวัญประชาชนที่ประสบอุทกภัย

กองทัพเรือร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ จัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพและแสดงดนตรีเพื่อบำรุงขวัญประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลคู้รำพัน อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม๒๕๕๖ เวลา ๑๐๐๐ – ๑๓๐๐ จากรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต่าง ๆ ระดับน้ำยังคงทรงตัวในภาวะปกติ ซึ่งกองทัพเรือได้สนับสนุนสำนักนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (กบอ.) ในการผลักดันน้ำ โดยหน่วยเฉพาะกิจผลักดันน้ำ กรมอู่ทหารเรือ ได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำตามที่สำนักนโยบายและบริหารฯ ร้องขอเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งสิ้น ๖๑ เครื่อง สำหรับการประชุมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของกองทัพเรือในครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ฐานทัพเรือกรุงเทพ ได้จัดชุดเคลื่อนที่เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ที่อาจะเกิดขึ้นไว้แล้ว จำนวน ๑๐ ชุด แต่ละชุดประกอบด้วยรถบรรทุกขนาดใหญ่ จำนวน ๑ คัน บรรทุกเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ติดท้าย จำนวน ๒ ลำ กำลังพล จำนวน ๑๔ นาย (หัวหน้าชุด-พลขับ-เจ้าหน้าที่ประจำเรือ ๖ นาย/ลำ) สามารถออกปฏิบัติการภายใน ๓ ชั่วโมง สำหรับหน่วยสนับสนุนอื่น ๆ พื้นที่สัตหีบ พร้อ…

กองเรือยุทธการ ขอเชิญบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

กองทัพเรือ โดย กองเรือยุทธการ ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน สิ่งของอุปโภค บริโภค ตลอดจนสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิต เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆ โดยสามารถบริจาคสิ่งของได้ ณ บริเวณหน้าภัณฑุปกรณ์ กองเรือยุทธการ ระหว่าง ๑๑ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ หรือจนกว่าสถานการณ์อุทกภัย จะคลี่คลาย และสามารถบริจาคเงินได้ที่ธนาคารทหารไทย สาขาสัตหีบ บัญชีกองเรือยุทธการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยกองทัพเรือ หมายเลขบัญชี ๓๐๒ – ๗ – ๐๐๔๓๗ – ๗ กองกิจการพลเรือน กองเรือยุทธการ โทร. ๐๓๘ – ๔๓๙๔๗๙ ทร.๗๔๒๒๐ ข้อมูล กร. ๑๗ ต.ค.๕๖

รองผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับจากผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐอิตาลี ประจำกรุงเทพฯ เพื่อแนะนำตัว

วันนี้ (๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖) เวลา ๐๙.๓๐ พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ รองผู้บัญชาการทหารเรือ จะให้การต้อนรับ นาวาเอก Maurizio SUBIACO ผู้ช่วยทูตทหาร สาธารณรัฐอิตาลี ประจำกรุงเทพฯ ถิ่นพำนัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เข้าเยี่ยมคำนับรองผู้บัญชาการทหารเรือ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่ในประเทศไทย ณ ห้องรับรองกรมข่าวทหารเรือ กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร และการที่กองทัพเรือต้อนรับผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐอิตาลีในครั้งนี้ เป็นการแสดงออกถึงความมีน้ำใจไมตรีและกระชับความสัมพันธ์อ้นดีระหว่างกองทัพเรือและกองทัพเรืออิตาลีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ข้อมูล ขว.ทร. ๑๗ ต.ค.๕๖

กองทัพเรือสนับสนุนเรือในการตรวจสถานการณ์น้ำทางเรือ

ในวันนี้ (๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖) น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กำหนดแผนตรวจสถานการณ์น้ำทางเรือ รวมทั้งมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี โดยกองทัพเรือได้สนับสนุนเรือเป็นพาหนะในการตรวจสถานการณ์น้ำดังกล่าว กองทัพเรือได้สนับสนุนสำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติในการผลักดันน้ำ โดยมีกรมอู่ทหารเรือในฐานะเป็นหน่วยเฉพาะกิจผลักดันน้ำได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป รวมทั้งสิ้น ๖๗ เครื่อง นอกจากนี้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือกรุงเทพ จัดกำลังพลชุดเคลื่อนที่และเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ติดท้าย เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ที่อาจะเกิดขึ้นสามารถออกปฏิบัติการได้ภายใน ๓ ชั่วโมง และหน่วยสนับสนุนอื่น ๆ จากพื้นที่สัตหีบ พร้อมให้การสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ภายใน ๖ ชั่วโมง ทั้งนี้ กองทัพเรือยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมจัดส่งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติมไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ที่ขอรับความช่วยเหลือ สามารถร้…

ในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงให้ระวังการระบาดของไข้หวัดใหญ่

กรุงเทพมหานคร แจ้งให้ประชาชนได้รับทราบว่าในช่วงนี้ (กลางเดือนตุลาคม) เป็นช่วงเปลี่ยนจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจมีอากาศเย็นร่วมกับฝนตก และตลอดช่วงฤดูหนาวเป็นช่วงที่มักจะมีผู้ป่วยเป็นโรคไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่เป็นจำนวนมาก บางรายอาการรุนแรงต้องหยุดงานหรือเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล กรุงเทพมหานครจึงได้ให้ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง ๖๘ แห่ง เร่งรัดมาตรการเฝ้าระวังและรายงานผู้ป่วยตามนิยามการเฝ้าระวัง และแนวทางสอบสวนโรคไข้หวัดใหญ่อย่างเคร่งครัด รณณรงค์แจ้งเตือน ให้ความรู้ และคำแนะนำในการป้องกันโรคแก่สถานศึกษา หอพัก ค่ายทหาร พื้นที่แหล่งชุมชน จัดกิจกรรมรวมตัวของคนหมู่มาก รวมทั้งเร่งรัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคแก่กลุ่มเสี่ยง สำหรับประชาชนทั่วไปขอให้รักษาอนามัยส่วนบุคคล โดยเน้นกินร้อนช้อนกลาง ล้างมือ และใช้หน้ากากอนามัยเมื่อป่วยเป็นไข้หวัด ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหากเป็นไข้หวัดใหญ่จะมีอาการรุนแรง เช่น ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หอบหืด โรคหัวใจ โรคเบาหวาน ผู้ที่มีน้ำหนักมากกว่า ๑๐๐ กิโลกรัม ขึ้นไป ผู้ที่มีอายุ ๖๘ ปี ขึ้นไป เด็กอายุ ๖ เดือน ถึง ๒ ปี เป็นต้น การไปรับการฉีดวัคซีนป้องก้นโรคไข้หวั…
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ สหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานสหกรณ์ในตำแหน่งพนักงานสินเชื่อ จำนวน ๑ ตำแหน่ง โดยรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาชีพไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นบุตรหรือคู่สมรสของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก อายุไม่เกิน ๓๕ ปี ไม่จำกัดเพศ มีสัญชาติไทย หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ประกาศนียบัตรหรือระเบียนแสดงผลการเรียน ในรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้น ๑ สาขาเวชกรรม และค่าธรรมเนียมสมัครสอบ คนละ ๕๐ บาท จึงขอเชิญผู้สนใจสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ ๒๑-๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ สอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๔๓๗ ๙๑๗ หรือหมายเลขภายในกองทัพเรือ ๗๒๑๖๑, ๗๒๑๖๓, ๗๒๓๕๕ ข้อมูล กฝร. ๑๕ ต.ค.๕๖
กองทัพเรือร่วมกับสมาคมภริยาทหารเรือ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย กองทัพเรือ ร่วมกับสมาคมภริยาทหารเรือ โดยคุณอัจฉรา พิพัฒนาศัยนายกสมาคมภริยาทหารเรือ นำถุงยังชีพไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย และเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลประจำเครื่องผลักดันน้ำที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือโยทะกา ตำบลโยทะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ จากเหตุการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก ในการนี้ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ได้ให้หน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ เตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาในพื้นที่ต่างๆ เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์แก่พี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที และได้สนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำ รวม ๖๙ เครื่อง โดยติดตั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล และจังหวัดที่ประสบอุทกภัย โดยประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ ๑๖๙๖ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ข้อมูล ฝกร.ศบภ.ทร. ๑๕ ต.ค.๕๖
กองทัพเรือร่วมกับสมาคมภริยาทหารเรือ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย กองทัพเรือ ร่วมกับสมาคมภริยาทหารเรือ โดยคุณอัจฉรา พิพัฒนาศัยนายกสมาคมภริยาทหารเรือ นำถุงยังชีพไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย และเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลประจำเครื่องผลักดันน้ำที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือโยทะกา ตำบลโยทะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ จากเหตุการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก ในการนี้ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ได้ให้หน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ เตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาในพื้นที่ต่างๆ เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์แก่พี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที และได้สนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำ รวม ๖๙ เครื่อง โดยติดตั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล และจังหวัดที่ประสบอุทกภัย โดยประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ ๑๖๙๖ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ข้อมูล ฝกร.ศบภ.ทร. ๑๕ ต.ค.๕๖
งานปิยมหาราชานุสรณ์ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดงาน ปิยมหาราชานุสรณ์ ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และหารายได้สมทบทุนจุฬาสงเคราะห์และทุนอาหารกลางวันแก่นิสิตที่ประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยรายการปิยมหาราชานุสรณ์ ๒๕๕๖ จะออกอากาศในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔๓๐-๑๕๕๒ ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ผู้ร่วมบริจาค โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสยามสแควร์ ชื่อบัญชี ปิยมหาราชานุสรณ์ ๒๕๕๖ เลขที่ ๐๓๘-๔-๕๖๗๐๘-๓, ธนาคารกรุงไทย สาขาสยามสแควร์ ชื่อบัญชี “ปิยมหาราชานุสรณ์ ๒๕๕๖” เลขที่ ๐๕๒-๐-๓๓๖๙๒-๕ โดยผู้ที่บริจาคจะได้รับพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ ภาพเขียนสีปาสเตล ฝีมือจักรพันธุ์ โปษยกฤต ศิลปินแห่งชาติจำลองพร้อมลายเซ็นหรือ พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาพเขียนสีปาสเตลฝีมือจักรพันธุ์ โปษยกฤต ศิลปินแห่งชาติจำลองพร้อมลายเซ็น ทั้งนี้มีเงื่อนไขแตกต่างคารมสิทธิประ…
กิจกรรมร่วมสร้างสุข สร้างงาน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จัดกิจกรรมร่วมสร้างสุข สร้างงานในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓๐๐-๑๖๓๐ ณ หอประชุมศาสตราจารย์ สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น ๓ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจรวมทั้งแลกเปลี่ยนมุมมอง ความเห็นและร่วมเสนอแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวางแผนการออมเงิน และทางเลือกของการลงทุนเพื่ออนาคตและเตรียมพร้อมในวัยเกษียณและอนาคต สำหรับพนักงานและบุคลากรในองค์กรกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ “ดัชนีความมั่นคงในวัยเกษียณ โดยคุณธีระ ภู่ตระกูล นายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย และการสัมมนา “Employee Wealth Greation: ความมั่งคั่ง สร้างงาน สร้างสุข” เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์มุมมองของการสร้างสวัสดิการเพื่อความมั่นคงผ่านการวางแผนการเงินขององค์กรระดับสากล ผู้สนใจร่วมกิจกรรมลงทะเบียนได้ที่ฝ่ายการตลาดผู้ลงทุนสถาบันสายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย์แ…
งาน ๔๐ ปี งานเปลี่ยนอวัยวะศิริราช คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน ๔๐ ปี งานเปลี่ยนอวัยวะศิริราช ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘๓๐ – ๑๖๓๐ ณ โถงชั้น ๑ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช ภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการ วีดีทัศน์ การเสวนาให้ความรู้จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งผู้ป่วยมาร่วมเล่าประสบการณ์ เวลา ๑๐๐๐ มีการบรรยาย หัวข้อ ปลูกถ่ายไต....ได้มากกว่าที่คิด เวลา ๑๔๐๐ การบรรยายหัวข้อ การปลูกถ่ายตับ และยังมีกิจกรรมบันเทิง และเกมชิงของรางวัลอีกมากมาย ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และลงทะเบียนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๑๙ ๘๐๗๙ และ ๐ ๒๔๑๑ ๓๗๗๖ ข้อมูล ร.พ.ศิริราช ๑๔ ต.ค.๕๖
งานประเพณีออกพรรษา เทศมนตรีตำบลเชียงคาน กำหนดจัดงานประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน “ลอยผาสาด ดารดาษนทีโขง” ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงคาน และลานวัฒนธรรม วัดท่าคก งานจัดงานประเพณีออกพรรษาของอำเภอเชียงคาน ถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบัน ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่ การแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , การแข่งขันฟุตบอลเชียงคานคัพต้านยาเสพติด ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า สิริวัณณวรีนารีรัตน์, ขบวนแห่ปราสาทผึ้ง, ขบวนของดีขึ้นชื่อจากตำบลต่างๆ จากคุ้มวัด ในเขตเทศบาล และหมู่บ้านวัฒนธรรมในพื้นที่เข้าร่วมงานประเพณีการไหลเรือไฟ ผาสาดลอยเคราะห์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และยังมีการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ชาวเชียงคานทำผาสาดลอยเคราะห์ ทำจากหยวกกล้วยคล้ายกระทง ตกแต่งด้วยดอกผึ้งเทียน ดอกไม้ ของคาวและของหวานแล้วนำไปลอยลงสู่แม่น้ำโขง เพื่อเสริมดวงชะตาและระลึกถึงพระคุณแม่น้ำโขง ถือเป็นวัฒนธรรมเก่าแก่และมีเพียงแห่งเดียวที่อำเภอเชียงคาน จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานได้ตามวั…
งานประเพณีออกพรรษา เทศมนตรีตำบลเชียงคาน กำหนดจัดงานประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน “ลอยผาสาด ดารดาษนทีโขง” ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงคาน และลานวัฒนธรรม วัดท่าคก งานจัดงานประเพณีออกพรรษาของอำเภอเชียงคาน ถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบัน ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่ การแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , การแข่งขันฟุตบอลเชียงคานคัพต้านยาเสพติด ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า สิริวัณณวรีนารีรัตน์, ขบวนแห่ปราสาทผึ้ง, ขบวนของดีขึ้นชื่อจากตำบลต่างๆ จากคุ้มวัด ในเขตเทศบาล และหมู่บ้านวัฒนธรรมในพื้นที่เข้าร่วมงานประเพณีการไหลเรือไฟ ผาสาดลอยเคราะห์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และยังมีการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ชาวเชียงคานทำผาสาดลอยเคราะห์ ทำจากหยวกกล้วยคล้ายกระทง ตกแต่งด้วยดอกผึ้งเทียน ดอกไม้ ของคาวและของหวานแล้วนำไปลอยลงสู่แม่น้ำโขง เพื่อเสริมดวงชะตาและระลึกถึงพระคุณแม่น้ำโขง ถือเป็นวัฒนธรรมเก่าแก่และมีเพียงแห่งเดียวที่อำเภอเชียงคาน จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานได้ตามวั…
สถาบันพระปกเกล้า จัดโครงการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๑๕ เรื่อง “ธรรมราชา” สถาบันพระปกเกล้า จัดโครงการประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๑๕ ในหัวข้อเรื่อง “ธรรมราชา” ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสาธารณะในการวิเคราะห์ เสนอแนะ ผลงานวิชาการในประเด็นเกี่ยวกับหลักธรรมราชา คุณธรรมสำหรับผู้นำ ผู้ปกครอง และหลักธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วนของสังคม และเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ มุมมองเชิงเปรียบเทียบในประเด็นที่เกี่ยวข้องของนักวิชาการและผู้สนใจจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งเพื่อให้ข้อเสนอแนะ และร่วมกันกำหนดและส่งเสริมคุณธรรมสำหรับผู้ปกครองและผู้นำที่สอดคล้องกับบริบทของสังคม จึงขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมงานประชุมวิชาการดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๘๑ ๙๖๔๑ ,๐ ๒๑๔๑ ๙๖๓๕ และ ๐ ๒๑๔๑ ๙๖๓๗ หรือ www.kpi.ac.th ข้อมูล ข่าวสาร ทร. ๑๑ ต.ค.๕๖
กองทัพเรือร่วมกับสมาคมภริยาทหารเรือ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กองทัพเรือ ร่วมกับสมาคมภริยาทหารเรือ นำถุงยังชีพมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย และ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องผลักดันน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ กองทัพเรือได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือโดยให้ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ ปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่รับผิดชอบ และพื้นที่อื่นๆ ตามที่กองทัพเรือได้รับมอบหมาย โดยมี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ โดยในครั้งนี้ กองทัพเรือ ได้ร่วมกับสมาคมภริยาทหารเรือ นำถุงยังชีพ จำนวน ๒๐๐ ถุง น้ำดื่ม ๑,๐๐๐ ขวด ให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทักภัย รวมทั้งตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญเจ้าหน้าที่ประจำ เครื่องผลักดันน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ข้อมูล ศบภ.ทร. ๑๑ ต.ค.๕๖
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ สหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานสหกรณ์ในตำแหน่งพนักงานสินเชื่อ จำนวน ๑ ตำแหน่ง โดยรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาชีพไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นบุตรหรือคู่สมรสของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก อายุไม่เกิน ๓๕ ปี ไม่จำกัดเพศ มีสัญชาติไทย หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ประกาศนียบัตรหรือระเบียนแสดงผลการเรียน ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน ชั้น ๑ สาขาเวชกรรม และค่าธรรมเนียมสมัครสอบ คนละ ๕๐ บาท จึงขอเชิญผู้สนใจสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ ๒๑-๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๔๓๗ ๙๑๗ หรือหมายเลขภายในกองทัพเรือ ๗๒๑๖๑, ๗๒๑๖๓, ๗๒๓๕๕ ข้อมูล สอ.กฝร. ๑๐ ต.ค.๕๖
คณะอนุกรรมการดำเนินงานกิจการให้กู้เงิน (สก.ทร.) จัดทำโครงการกู้เงินดอกเบี้ยต่ำ กิจการให้กู้เงิน ได้จัดทำโครงการกู้เงินดอกเบี้ยต่ำสำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ สังกัด ทร. ที่มีบุตรเป็นเด็กที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ กู้ได้ในวงเงินรายละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี ผ่อนชำระ ๗๒ งวด ผู้ที่ประสงค์จะขอกู้ ยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่ ๑ มิ.ย.๕๖ เป็นต้นไป รายละเอียดสอบถามได้ที่สำนักงานกิจการให้กู้เงิน โทร.๕๓๒๗๙ ๕๕๒๕๑ และ ๕๕๒๕๒ หรือทาง http://www.navy.mi.th/welfare กิจการให้กู้เงินได้จัดทำโครงการกู้เงินดอกเบี้ยต่ำเพื่อการประกอบอาชีพเสริม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการลูกจ้างประจำสังกัด ทร.ประกอบอาชีพเสริมจากงานประจำเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นในวงเงินรวม ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท วงเงินกู้รายละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓ ต่อปี กำหนดผ่อนชำระ ๒๔ งวด (๒ ปี) โดยผู้ขอกู้เงินจะต้องเสนอแผนการใช้จ่ายในวงเงินเพื่อขอกู้ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาด้วย และเมื่อได้รับเงินกู้แล้ว คณะกรรมการฯ จะมีการตรวจสอบการประกอบอาชีพเสริมตามที่ขออนุมัติไว้ ผู้ที่ประสงค์จะขอกู้สามารถยื่นคำขอกู้ได้ ตั้…
กองทัพเรือ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ เตรียมการและสนับสนุนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในการให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ โดยกองทัพเรือได้จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานไปประจำอยู่ที่คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) และจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจผลักดันน้ำรับผิดชอบโดยกรมอู่ทหารเรือในการควบคุมดูแลเครื่องผลักดันน้ำในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งสิ้น ๖๑ เครื่อง ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ฐานทัพเรือกรุงเทพ ได้จัดชุดเคลื่อนที่เพื่อเตรียมรับสถานการณ์อาจเกิดขึ้นไว้แล้ว จำนวน ๑๐ ชุด แต่ละชุดประกอบด้วยรถบรรทุกขนาดใหญ่ จำนวน ๑ คัน บรรทุกเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ติดท้าย จำนวน ๒ ลำ กำลังพล จำนวน ๑๔ นาย (หัวหน้าชุด-พลขับ-เจ้าหน้าที่ประจำเรือ ๖ นาย/ลำ) สามารถออกปฏิบัติการได้ภายใน ๓ ชั่วโมง สำหรับหน่วยสนับสนุนอื่นๆ พร้อมให้การสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ภายใน ๖…
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพเรือ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ กองทัพเรือได้ขอพระราชทานผ้าพระกฐินนำไปถวาย ณ วัดซึ่งเป็นพระอารามหลวงเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๐ จนถึงปัจจุบัน สำหรับในปี พ.ศ.๒๕๕๖ นี้ กำหนดให้นำเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ต.ค.๕๖ เวลา ๑๔๐๐ โดยมี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีฯ วัดชิโนรสารามวรวิหาร เป็นอารามหลวง ชั้นตรี เริ่มก่อสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓ โดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส แล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่ ๔ ใช้พระนามของผู้ที่ก่อสร้างเป็นชื่อวัด ภายในวัดมีถาวรวัตถุ ได้แก่ พระประธานปางมารวิชัย ในพระอุโบสถ และมีปูชนียสถานที่สำคัญเป็นพระเจดีย์ขนาดใหญ่ ๒ องค์ พระเจดีย์ไม้ทรงเครื่อง ๔ องค์ และพระปรางค์อีก ๒ องค์ กฐินมีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล เมื่อพระภิกษุสงฆ์ประมาณ ๓๐ รูป เดินทางไปเฝ้าสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ เมืองสาวัตถี ระหว่างเดินทางก็ถึงเวลาเข้าพรรษาพอดีจึงต้องพักจำพรรษากันอยู่ในวัดในเมือง ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากเมืองสาวัตถี เมื่อออกพรรษาพระภิกษุสงฆ์ดังกล่าวได้รีบเดินทางต่อเพื่อไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าระ…
ตราไปรษณียากรที่ระลึกวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.) ได้จัดทำตราไปรษณียากรที่ระลึกวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๕๕๕ วันแรก จำหน่าย ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ในฉลองพระองค์จอมทัพไทย และตราไปรษณียากรที่ระลึก ๑๒๐ ปี ร.ศ.๑๑๒ การรักษาเอกราชของชาติไทย วันแรกจำหน่าย ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์จอมทัพเรือ ผู้สนใจสามารถหาซื้อตราไปรษณียากรที่ระลึกที่มีคุณค่าดังกล่าว ได้ที่ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๓๘๕๖, E-mail:stamp_in_love@yahoo.com ข้อมูล ฝ่ายตลาดตราไปรษณียากร ๙ ต.ค.๕๖
การรับเรือตอร์ปิโดของกองทัพเรือได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ ๓ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศรายชื่อ ภาพยนตร์ ๒๕ เรื่อง ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนภาพยนตร์มรดกของชาติครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยภาพยนตร์เรื่อง การรับเรือตอร์ปิโด (พ.ศ.๒๔๗๘) ของกองทัพเรือเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ทีได้รับรางวัลดังกล่าว วัตถุประสงค์สำคัญของการขึ้นทะเบียนภาพยนตร์เป็นมรดกของชาติ ก็เพื่อเป็นเครื่องประกาศว่าภาพยนตร์นั้นมีคุณค่าสำคัญของชาติไม่ควรปล่อยให้สูญหายหรือเสื่อมโทรม และจะต้องส่งเสริมให้ประชาชนได้รู้เห็น เรียนรู้ ชื่นชม และได้ใช้ประโยชน์สูงสุดจากภาพยนตร์เหล่านั้นผู้ที่สนใจเข้าชมภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ทั้ง ๓ ครั้ง สามารถติดต่อขอชมได้ที่ห้องสมุดเชิด ทรงศรี หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ศาลายา นครปฐม และภาพยนตร์สถานชั้น ๒ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๘๒ ๒๐๑๓-๑๔ ต่อ ๑๑๑ และเว็บไซต์ www.fapot.org หรือ www.facebook.com/thaifilmarchive page ข้อมูล หอภาพยนตร์ ๘ ต.…
ฐานทัพเรือกรุงเทพจัดงานจำหน่ายสินค้าราคาถูก ๔-๖ ตุลาคมนี้ ฐานทัพเรือกรุงเทพ กำหนดจัดงานจำหน่ายสินค้าราคาถูกเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการและครอบครัวบริเวณโดยรอบของ กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือกรุงเทพ และสนามฝึกหัดกอล์ฟ ระหว่างวันที่ ๔-๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๖๐๐-๒๑๐๐ ภายในงานมีสินค้าประเภทต่างๆ จำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาด เช่น ข้าวสาร, อาหาร,เสื้อผ้า,เครื่องหนัง และอื่นๆ เป็นจำนวนมาก จึงขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานข้าราชการและบุคคลทั่วไป ร่วมซื้อสินค้าราคาถูก ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สำหรับผู้ที่สนใจและประสงค์เป็นผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้า สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกอสังหาริมทรัพย์ กองกิจการพลเรือน ฐานทัพเรือกรุงเทพ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๓๐๔๗ ข้อมูล ฐท.กท. ๘ ต.ค.๕๖
แจ้งผลการตัดสินการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ประกาศผลการตัดสินการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีผู้ได้รับทุนประเภททุนเรียนดีและประเภททุนส่งเสริมการศึกษา รวมทั้งสิ้น ๔๙๑ ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท โดยพิธีมอบทุนการศึกษาฯ จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๒ นันทอุทยานสโมสร สมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาของบุตรให้นำบุตรไปรับทุนการศึกษา พร้อมกับตนเองเพื่อรายงานตัวลงทะเบียน ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐-๑๐๐๐ หากสมาชิกท่านใดไม่นำบุตรไปรับทุนการศึกษาในวันดังกล่าวได้ จะต้องแจ้งเป็นหนังสือถึงสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด พร้อมแนบสำเนาเลขที่บัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ภายในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ หรือทางโทรสารที่หมายเลข ๕๕๐๘๘ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด จะโอนเงินให้แก่สมาชิกนับแต่วันที่ทำพิธีมอบทุนแล้ว ๓๐ วัน ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ทั้งนี้ สามารถดูรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาได้ที่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม ข้อมูล สอ.วด. ๘ ต.ค…
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกับโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำปี ๒๕๕๖ ณ วัดรางตะเคียน จังหวัดนครนายก โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กำหนดทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๖ ณ วัดรางตะเคียน ตำบลศรีกะอาง อำเภอบางนา จังหวัดนครนายก ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมจตุปัจจัยสมทบทุนปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ เพื่อใช้เป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลของพุทธศาสนิกชน ตลอดจนสมทบทุนในการก่อสร้างซุ้มประตูวัด จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี โดยสามารถร่วมบริจาคได้โดยตรงที่แผนกการเงิน โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ หรือโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขานครนายก ชื่อบัญชี เงินกฐินโรงเรียนเตรียมทหาร หมายเลขบัญชี ๔๐๙-๒-๑๕๓๗๔-๓ และกรุณาแจ้งการโอนเงินให้ทราบที่หมายเลข ๐ ๒๕๗๒ ๕๑๗๕ ข้อมูล ข่าวสาร ทร. ๗ ต.ค.๕๖
วันที่อยู่อาศัยโลก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เครือข่ายสหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ (สวช.) กำหนดจัดงานวันที่อยู่อาศัยโลก หัวข้อ “พลังชุมชน ระดมกองทุนรักษ์ดิน รักษาบ้าน ก้าวทันอาเซียน” ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคระหว่าง วันที่ ๑-๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ทุกวันจันทร์สัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปี สหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันที่อยู่อาศัยโลก (World Habitat Day) เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการจัดหาที่อยู่อาศัยและการจัดการชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน การจัดงานที่อยู่อาศัยโลกในปีนี้ มีการจัดเวทีของเครือข่ายองค์กรชุมชนร่วมกับหน่วยงานภาคีทั่วประเทศรวม ๑๔ เวที ตลอดเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ เนื้อหาสาระของเวทีจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนการทำงานเรื่องที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน การเปิดโครงการที่อยู่อาศัย การมอบกองทุน การมอบรางวัลหรือเกียรติบัตรแก่หน่วยงานสนับสนุนชุมชนเรื่องบ้านและที่ดิน การเดินรณรงค์ให้ความรู้กับสังคมและการผลักดันนโยบายสาธารณะเรื่องที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน โดยจะมีการจัดเวทีระดับชาติในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาค…
กองทัพเรือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กองทัพเรือ โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ธนาคารเพื่อการเกษตร สมาคม YMCA พัทยา มูลนิธิส่งเสริมศีลธรรม และสถานีโทรทัศน์ THAI PBS กำหนดจัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ ๗-๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ จากเหตุการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก ในการนี้ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ได้ให้หน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือ เตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลและยุทธโธปกรณ์เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาในพื้นที่ต่างๆ เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์แก่พี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที และได้สนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำ รวม ๖๑ เครื่อง โดยติดตั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน ๔๗ เครื่อง พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑๔ เครื่อง และให้เรือหลวงเจ้าพระยา และเรือหลวงอ่างทอง พร้อมอากาศยานจำนวน ๒ ลำ ชุดปฏิบัติการ จำนวน ๒๘ นาย พร้อมปฏิบัติหน้าที่หมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลกองทัพ…

แจกจ่ายหนังสือพุทธธรรมตามสถานที่พักแรม

วัดบวรนิเวศวิหาร ร่วมกับองค์กรชาวพุทธ จัดทำพิธีสมโภชการสร้างหนังสือพุทธธรรม ( Without& Within ) สำหรับถวายพระธรรมทูตทั่วโลกและจัดวางตามสถานที่พักแรมทั่วประเทศไทย ในวาระแห่งการเฉลิมฉลองมหามงคลสมัย พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ และเป็นการฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งหนังสือเล่มนี้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนจัดพิมพ์หนังสือชุดแรก ๑๐ กอง กองละ ๘,๔๐๐ เล่ม ตามจำนวนพระธรรม ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ และ ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หนังสือเล่มนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชยสาโร ชาวอังกฤษ อดีตเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ ลูกศิษย์พระอาจารย์ชา สุภัทโท ช่วยประมวลและเรียบเรียงตลอดจนเป็นที่ปรึกษาจัดทำต้นฉบับ นอกจากนี้ในอนาคตต่อไปจะมีการจัดแปลเป็นภาษาไทย และแปลเป็นภาษาจีน เพื่อเผยแพร่ธรรมะของพระพุทธเจ้า ให้แพร่หลายออกไปอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น ข้…

งานวันคนพิการ

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ ๔๘ ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ บริเวณสวนอัมพร งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้พบปะสังสรรค์สนุกสนานร่วมกันและแสดงความสามารถในด้านต่าง ๆ ได้รับรู้วิทยาการใหม่ ๆ เกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพและการพัฒนาคนพิการ และยังได้จัดให้มีการประกวดเรียงความเนื่องในงานวันคนพิการ ครั้งที่ ๔๘ ประจำปี ๒๕๕๖ ในหัวข้อ ด้วยพระบารมี ..... คนพิการ ร่วมใจ ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับหลักเกณฑ์การเขียนเรียงความส่งเข้าประกวด ประกอบด้วย คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ส่งเรียงความเข้าประกวด คือ ประเภทคนพิการ ประเภทนักเรียน/นักศึกษา และประเภทประชาชนทั่วไป หลักเกณฑ์การเขียนเรียงความ คือ เขียนหรือพิมพ์ด้วยอักษรคอร์เนีย นิว ( Cordia New ) ขนาด ๑๖ พอยท์ ความยาวไม่เกิน ๓ หน้ากระดาษ A 4 ผู้ส่งเรียงความเข้าประกวดต้องแจ้งชื่อ นามสกุล สถานที่ติดต่อ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ ให้ชัดเจน ส่งบทความได้ที่นางสาว เยาวลักษณ์ ชูโกสม สำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ ส…

กองทัพเรือร่วมจัดกิจกรรม “ร่วมใจ ทำไทยให้สะอาด”

กองทัพเรือ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และสมาคมสร้างสรรค์ไทย “ตาวิเศษ” กำหนดจัดกิจกรรม “ร่วมใจ ทำไทยให้สะอาด” ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ จะมีการปล่อยขบวนคาราวานปฏิบัติการกรุงเทพฯ ร่วมใจ ทำไทยให้สะอาด ลงพื้นที่รณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันทำความสะอาด และ กรุงเพทมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยเริ่มต้นที่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน หน่วยงาน โรงเรียน สถานประกอบการ จัดกิจกรรมทำความสะอาด เก็บขยะและแยกขยะที่บ้าน สำนักงานหรือพื้นที่สาธารณะพร้อมกันทั่วกรุงเทพฯ รวมทั้งให้ส่งภาพกิจกรรมและรายงานปริมาณขยะที่เก็บได้ รวบรวมเป็นผลงานของกรุงเทพ ฯ และประเทศไทย ส่งให้โครงการ Clean up the World “ขยะ” เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมพื้นฐานที่ทุกประเทศทั่วโลกกำลังประสบอยู่ทุกวันนี้ ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นจากการผลิตและการบริโภคตามเมืองต่าง ๆ ทั่วโลกมีประมาณถึง ๗๒๐,๐๐๐ ล้านตัน / ปี ครึ่งหนึ่งของขยะอยู่ในประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ประชากรโลกประมาณห้าล้านคนต้องตายทุกปีเพราะโรคที่มีสาเหต…

สุดยอดการ์ตูนแห่งปี จิตตนคร

ในปีนี้นับเป็นปีมหามงคลที่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชันษา ๑๐๐ ปี ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ มูลนิธิวีระภุชงค์ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม จึงได้จัดทำหนังสือการ์ตูน จิตตนคร ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากบทพระนิพนธ์ขององค์สมเด็จพระสังฆราช จำนววน ๑๐,๐๐๐ เล่ม จิตตนคร บทพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ฯ ทรงนิพนธ์ไว้เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ เพื่ออธิบายและขยายความพุทธวัจนะที่ว่า “ พึงรู้ว่ากายนี้มีอุปมาแตกง่ายเปรียบด้วยหม้อดิน พึงกั้นจิตที่มีอุปมาด้วยนครที่มีป้อมปราการสร้างไว้ดีแล้ว พึงรบชนะมารด้วยใช้ปัญญาเป็นอาวุธ” ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ด้วยการนำเรื่องราวของจิตและธรรมะ ในแง่มุมต่าง ๆ มาผูกเป็นเรื่องราวทำนองบุคลาธิษฐาน คล้ายนิยายธรรมที่ลึกล้ำพิสดาร จิตตนคร นับเป็นพระนิพนธ์ที่เป็นสุดยอดของวรรณกรรม ทำให้พวกเราได้เข้าใจในศาสนาพุทธมากยิ่งขึ้น และการทำในลักษณะการ์ตูนจะทำให้เด็กรุ่นใหม่เข้าใจง่าย และเกิดความคิดสร้างสรรค์ นับเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและเป็นการร่วมฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆร…

การจัดพิมพ์หนังสือฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราช

ในโอกาสที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชันษา ๑๐๐ ปีในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานให้จัดพิมพ์หนังสือ ๕ เล่ม จำนวน ๕,๐๐๐ ชุด ได้แก่ ๑. หนังสือพระมงคลวิเสสกถา ๒. หนังสือพระธรรมเทศนา ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลต่าง ๆ และในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ๓. หนังสือพระธรรมเทศนาในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศล พระชนมพรรษา และในการพระราชพิธีทางบำเพ็ญพระราชกุศลเฉลิมพระชนมายุ ๔. หนังสือโคลงสุภาษิตประจำภาพในพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และ ๕. หนังสือภาพพระผู้เจริญ : พระประวัติ พระศาสนกิจ และพระเกียรติคุณ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสทรงเจริญพระชันษา ๑๐๐ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชปรารถในบทนำหนังสือชุดดังกล่าว ใจความตอนหนึ่งว่า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชันษา ๑๐๐ ปี ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นโอกาสอันควรยิ่งที่จะได้ทรงร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลในวาระแห่งการฉลองพระชันษาที่จะมีขึ้นนั้น จึงทรงพร…

ขอเชิญชมรายการเกี่ยวกับการฝึกภาคทางทะเลของนายทหารนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จะนำรายการเกี่ยวกับการฝึกภาคทางทะเลของนายทหารนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษาบนเรือหลวงกระบี่ มาออกอากาศในรายการต่าง ๆ ประกอบด้วย - รายการสถานีประชาชน ในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕๐๕ – ๑๕๓๐ - ข่าวภาคดึกในรายการ วันใหม่ Thai PBS ในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ - รายงานสดข่าวภาคเที่ยงและข่าวภาคค่ำในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ โครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา (เรือหลวงกระบี่ ) ได้รับอนุมัติจากกระทรวงกลาโหมให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ทั้งนี้ กองทัพเรือได้รับพระราชทานชื่อเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งลำนี้ว่า “ เรือหลวงกระบี่” การจัดสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากำลังรบตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ เพื่อรองรับกับบทบาทและหน้าที่ของกองทัพเรือ โดยเรือหลวงกระบี่ได้เข้าประจำการที่กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ปฏิบัติการทางทหารในการป้องกันประเทศ ช่วยเหลือประชาชน ลาดตระเวนตรวจการณ์รักษาฝั่ง ป้องกันการแทร…
สายด่วนประกันสังคม ๑๕๐๖ สำนักงานประกันสังคม มุ่งสร้างความมั่นคงและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ประกันตน มีภารกิจหลักในการสร้างหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิตให้แก่ผู้ใช้แรงงาน ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ปัจจุบันมีจำนวนลูกจ้าง ผู้ประกันตน ที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองจำนวน ๑๒,๒๐๖,๓๘๔ ล้านคน และมีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมแล้ว จำนวน ๔๑๔,๖๖๖ แห่ง โดยมี ๒ กองทุนคุ้มครองลูกจ้าง ผู้ประกันตน ได้แก่ กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน และยังได้จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานขึ้น เพื่อให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย/เจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน โดยให้บริการฟื้นฟูครบวงจรตั้งแต่ด้านการแพทย์ การฝึกอาชีพจนถึงฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ ให้พร้อมกลับไปทำงานและดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมมีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานที่เปิดให้บริการแล้ว จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จังหวัดปทุมธานี,ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เนื่องจากปัจจุบัน บุคลากรทางด้านการแพทย์และ…
เชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดพระยาทำ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระยาทำวรวิหาร ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔๐๐ วัดพระยาทำ วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ตั้งอยู่ที่แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เป็นวัดเก่าแก่ไม่ปรากฏว่าสร้างตั้งแต่สมัยใด เดิมชื่อ วัดนาค เป็นวัดพี่น้องคู่กับ วัดกลาง ตั้งอยู่คนละฝั่งคลองมอญ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ โปรดเกล้าให้เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (กุน) สมุหนายก รับเป็นธุระบูรณปฏิสังขรณ์แบบสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมด แล้วสถาปนาเป็นวัดหลวง จึงได้เปลี่ยนชื่อจากวัดนาคเป็นวัดพระยาทำ วรวิหาร ปัจจุบันทางวัดได้บูรณะอุโบสถ ศาลาการเปรียญ โดยเฉพาะการปิดทองหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์พระประธานในพระอุโบสถของวัดที่มีอายุเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาได้จัดสร้างพระพุทธรูปจำลองเป็นทุนบูรณะวัดเปิดให้ประชาชนร่วมทำบุญได้ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สามารถนำเงินสดนำส่งได้ที่ฝ่ายการคลัง ตึกอำนวยการชั้น ๒…
อิ่มท้อง อิ่มบุญ อิ่มใจกับเทศกาลเจ เทศกาลเจประจำปี ๒๕๕๖ นี้ จัดระหว่างวันที่ ๕-๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ประกอบด้วย - วันที่ ๔-๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ เทศกาลเจเยาวราช บริเวณวงเวียนโอเดียนถึงแยกเฉลิมบุรี เยาวราช กรุงเทพมหานคร - วันที่ ๔-๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เทศกาลเจ-ไหว้เจ้ารับเจบริเวณศาลเจ้าจีจินเกาะ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้เขตคลองสาน บริเวณศาลเจ้าจีจินเกาะ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้เขตคลองสาน บริเวณศาลเจ้าจีจินเกาะ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้เขตคลองสาน บริเวณศาลเจ้าจีจินเกาะ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ใกล้เขตคลองสาน) กรุงเทพมหานคร - วันที่ ๔-๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ เทศกาลกินเจเมืองทองธานี ตลาดรวมใจ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี - วันที่ ๔-๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ เทศกาลถือศีลกินเจ โรงเจ วัดหลวงพ่อโสธรวัดอุภัยภาติการาม (วัดซำปอกง) และวัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) จังหวัดฉะเชิงเทรา - วันที่ ๔-๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ เทศกาลกินเจ โรงเจมูลนิธินาคราช-โยธาชัย โรงเจมูลนิธินาคราชโยธาชัย จังหวัดสมุทรปราการ - วันที่ ๔-๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ เทศกาลถือศีลกินเจ โรงเจ เข่งซิ่วตั๊ว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี - วันที่ ๕-๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ เทศกาลกินเจ วัดพนัญเช…
กองทัพเรือ กำหนดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพเรือ ณ วัดชิโนรสารามวรวิหาร กองทัพเรือ ได้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๕๖ ไปทอดถวาย ณ วัดชิโนรสารามวรวิหาร แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์ วัดชิโนรสาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ริมคลองมอญฝั่งเหนือ ใกล้พระราชวังนันทอุทยาน สร้างขึ้นในรัชกาลที่ ๓ และเมื่อการก่อสร้างปฏิสังขรณ์สำเร็จบริบูรณ์ สมเด็จพระมหา สมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ผู้ทรงสร้างวัดทรงขนานนามว่า วัดชิโนรสาราม ภายในวัดมีถาวรวัตถุและสิ่งสำคัญประกอบด้วย พระประธานในพระอุโบสถปางมารวิชัย ๑ องค์ พระอัครสาวก ๒ องค์ พระพุทธรูปยืนสูง ๓ ศอกบ้าง ๔ ศอกบ้าง จำนวน ๗ องค์ นอกจากนั้นภายในพระอารามยังมีสิ่งที่นับว่าเป็นปูชนียสถานสำคัญคือ พระเจดีย์ใหญ่ ๒ องค์ พระเจดีย์ไม้ ๑๒ ทรงเครื่อง ๔ องค์ พระปรางค์ ๒ องค์ เป็นต้น เมื่อได้ทรงสร้าง หรือปฎิสังขรณ์วัตถุสิ่งใดในวัดนี้ ก็โปรดให้ช่างปั้นหรือเขียนเป็นรูปนาคไว…
ต้อนรับเทศกาลถือศีลกินเจ เทศกาลถือศีลกินเจ ปี ๒๕๕๖ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕ – ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ซึ่งนอกจากงดกินเนื้อสัตว์แล้ว ยังมีข้อปฏิบัติอื่น ๆ ที่ควรยึดถือ ประกอบด้วย - ห้ามกินผักฉุนหรือผักที่มีกลิ่นแรง ได้แก่ กระเทียม หัวหอม ( ต้นหอม ใบหอม หลักเกียว กุ้ยช่าย ใบยาสูบ ) บุหรี่ ยาเส้น ของมึนเมา - ห้ามกินเนื้อสัตว์ หรืออาหารที่มีส่วนผสม ส่วนประกอบของสัตว์ ไม่ว่าจะเป็น ไขมันสัตว์ ไข่ เลือด - ห้ามกินอาหารรสจัด เพราะอาหารรสจัดจะไปกระตุ้นต่อมต่าง ๆ ของร่างกายให้ทำงานมากขึ้น เป็นผลให้จิตใจไม่สงบ ดังนั้นให้กินอาหารรสจืด - ห้ามกินอาหารที่คนปรุงไม่ได้ถือศีลกินเจ - ถ้วยชามจะต้องไม่ปนกัน - ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต - แต่งกายด้วยชุดขาว - ห้ามพูดคำหยาบ โกหก ส่อเสียดหรือพูดจาเพ้อเจ้อ - ห้ามดื่มสุราและของมึนเมาตลอด ๙ วัน และนอกจากการกินเจแล้ว ขอให้รักษาศีลในช่วงเทศกาลนี้ด้วย ซึ่งในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจนี้ ให้พยายามเลือกกินอาหารหลากหลายครบ ๕ หมู่ โดยรับประทานธัญพืช งา ถั่วต่าง ๆ ทดแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์ รวมทั้งเสริมด้วยผลไม้ให้ประโยชน์และความสดช…
เทศกาลงานเจเยาวราช ปี ๒๕๕๖ สภาวัฒนธรรมเขต และกลุ่มประชาคม เขตสัมพันธวงศ์ กำหนดจัดงาน “ เทศกาลงานเจเยาวราช ปี ๒๕๕๖ รวมดวงใจ ถวายองค์ราชัน องค์ราชินี” ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ฯ ถนนเยาวราช กรุงเทพมหานคร ภายในงาน มีเมนูพิเศษ คือ เส้นหมี่ทองคำราดหน้าทรงเครื่องเจ รวมทั้งการจำหน่ายอาหารเจหลากหลายเมนู มีขบวนแห่รถบุปผชาติเจ้าแม่กวนอิมพร้อมไฟประดับสวยงาม ส่วนพิธีกรรมทางศาสนาปีนี้ มีการอัญเชิญผงกระถางธูปจากศาลเจ้าที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง ๒๒ แห่งของเขตสัมพันธวงศ์ มาไว้ที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ โดยมีความเชื่อว่า การมายืนรับพลังและสวดมนต์ตรงแผ่นทองเหลืองที่เขียนอักษร “ ตี้” แปลว่าแผ่นดิน และเมื่อมองขึ้นไปด้านบนฝ้าเพดานจะพบตัวอักษร “เทียน” แปลว่า สวรรค์ จะทำให้มีพลังที่จะยืนหยัด เข้มแข็ง อดทน สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา อีกทั้ง เพื่อแสดงพลังสามัคคีและร่วมใจของประชาชนในการถือศีล กินเจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ให้ทรงมีพระชนมายุยั่งยืนนาน จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานไ…