Skip to main content

Posts

Showing posts from June, 2018

กองทัพเรือเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนพื้นที่รับผิดชอบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ กองทัพเรือ โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ/หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ (ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต.) ได้จัดพิธีเปิดกิจกรรมฉลองเทศกาลฮารีรายอ เนื่องในโอกาสวันตรุษอีฎิ้ลฟิตริ หรือวันฮารีรายอ ฮิจเราะห์ ศักราช ๑๔๓๙ ประจำปี ๒๕๖๑ หลังจากได้ถือศีลอดมาตลอดระยะเวลา ๑ เดือนเต็ม ในเดือนรอมฎอน ณ สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลมุมีนีน หมู่ ๑ ตำบลระหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส โดยมี นาวาเอก วิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ/ผู้บังคับหน่วยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ เป็นประธานเปิดกิจกรรม
           ในโอกาสนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ/ผู้บังคับหน่วยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ได้มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน และสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยทหารกับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ และสร้างจิตวิทยามวลชน ตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โดยมี ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ประชาชน และเด็กนักเรียนสถาบันศึกษาปอเนาะดารุลมุมีนีน ร่วมในพิธีเปิดฯ
                       …

รองผู้บัญชาการทหารเรือรับเยี่ยมคำนับคณะผู้แทนกองทัพเรืออาเซียนที่เข้าร่วมกิจกรรม The 7th ASEAN Navy Young Officers Interaction Program 2018

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับคณะผู้แทนกองทัพเรืออาเซียนที่เข้าร่วมกิจกรรม The 7th ASEAN Navy Young Officers Interaction Program 2018 (7th ANYOI 2018)ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องรับรองอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ ชั้น ๒ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
           กองทัพเรือ โดย กรมยุทธการทหารเรือ กำหนดจัดกิจกรรม The 7th ASEAN Navy Young Officers Interaction Program 2018 ในหัวข้อเรื่อง “การคุ้มครองและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล (Protection and Preservation of the Marine Environment) ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรม Centara Grand Central world กรุงเทพมหานคร โดยจะมีพิธีเปิดกิจกรรมในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. มี พลเรือโท เกรียงไกร อนันตศานต์ เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ เป็นประธานการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการให้ความสำคัญกับการคุ้มครองและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล รวมถึงการตระหนักรู้ถึงภัยคุมคามที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะเดิน…

ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการฝึกผสม CARAT 2018

เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ พลเรือโท รัษฎางค์ ธีรเนตร รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ และพลเรือตรี MurrayJoe “JT” Tynch ผู้บัญชาการส่งกำลังบำรุงภาคพื้นแปซิฟิกฝั่งตะวันตกกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการฝึกผสม CARAT 2018 ณ กองบัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

           กองทัพเรือได้เริ่มการฝึกผสม CARAT (Co-operation Afloat Readiness And Training) อันเป็นการฝึกความพร้อมรบร่วมกันทางทะเลระหว่างกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา กับมิตรประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันกองทัพเรือได้มอบหมายให้กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ เป็นกองอำนวยการ ฝึกผสมระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของกำลังพล และเสริมสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติการตามสาขาต่าง ๆ ได้แก่ การปฏิบัติการรบผิวน้ำ การป้องกันภัยทางอากาศ การปราบเรือดำน้ำ การปฏิบัติการเกี่ยวกับทุนระเบิด การปฏิบัติการตามลำน้ำ การปฏิบัติการด้านมนุษยธรรม และการบรรเทาภัยพิบัติ อีกทั้งเ…

กิจการนันทอุทยานสโมสรรับสมัครบุคคลพลเรือนจ้างเป็นลูกจ้างสวัสดิการกองทัพเรือ

กิจการนันทอุทยานสโมสร กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนจ้างเป็นลูกจ้างสวัสดิการกองทัพเรือ ดังนี้ 
          ** เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์/สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (เพศชาย/หญิง)
           ** เจ้าหน้าที่ไฟฟ้ากำลัง (เพศชาย) สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานกิจการนันทอุทยาน สโมสร ถนนอิสรภาพ (ซอยอิสรภาพ ๔๔) เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานกิจการนันทอุทยานสโมสร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๘๖๖ ๘๘๐๗ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๓๒ หรือทางเว็บไซต์ http://nanta.weddingsquare.com
                                                                     ที่มา : กิจการนันทอุทยานสโมสร ๑๕ มิ.ย.๖๑

สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ จัดทำ DVD การดำเนินคดีกับผู้บุกรุกที่ดินกองทัพเรือ

สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ ได้ดำเนินการการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เรื่อง การดำเนินคดีกับผู้บุกรุกที่ดินกองทัพเรือ และได้รวบรวมจัดทำเป็นสื่อ DVD เพื่อใช้เป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงาน โดยมีเนื้อหาสาระประกอบด้วย กฎหมายการดำเนินคดีที่ดินกองทัพเรือประเภทต่าง ๆ ตัวอย่างการสรุปข้อเท็จจริงและคำเบิกความ กรณีตัวอย่างแนวคำพิพากษา รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่ใช้สำหรับการดำเนินการทางคดีที่ดินในแต่ละพื้นที่และมีการ link file เอกสาร PDF ที่ได้สแกนรวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของหน่วยปกครองที่ดิน และหน่วยใช้ประโยชน์ที่ดิน 
          หน่วยที่มีความต้องการแผ่นบันทึกข้อมูล DVD ดังกล่าว กรุณาเสนอความต้องการพร้อมระบุจำนวน เสนอมายังสำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ ภายในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นาวาเอก ประสพ สงค์ประเสริฐ หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๕๖๗๙ หรือ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๑๗๓๔ ๕๘๔๔
                                                                                           ที่มา : สธน.ทร. ๑๔ มิ.ย.๖๑

ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะนายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาเรือใบไทยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะนายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาเรือใบไทย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งเรือใบประเภท Optimist จากการแข่งขันเรือใบนานาชาติรายการ Torfeo Marco Rizzottl Optimist Team Racing 2018 ณ ห้องรับรองอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑
           โอกาสนี้ นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ฯ กล่าวว่า การคว้ารางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ ทำให้นักกีฬาเรือใบ Optimist ของไทย ได้รับประสบการณ์และได้พัฒนาศักยภาพจากการแข่งขันกับนักกีฬาต่างประเทศ โดยเฉพาะนักกีฬาทางยุโรป และสหรัฐอเมริกา และทางสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ฯ เตรียมส่งนักกีฬาเรือใบ Optimist เข้าร่วมการแข่งขัน Asian Sailing Championships 2018 ณ ประเทศอินโดนีเซีย และรายการแข่งขันระดับโลก 2018 Optimist World Championship ณ ประเทศไซปรัส ต่อไป สำหรับการแข่งขันเรือใบนานาชาติ รายการ Trofeo Marco Rizzottl Optimist Team Racing 2018 จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๕ ถึงวันที่ ๑๐ …

ขอเชิญร่วมเดิน – วิ่งการกุศล โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ กำหนดจัดเดิน – วิ่ง การกุศลโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มินิ – ฮาล์ฟมาราธอน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยประกอบด้วย
           - วิ่งฟันรัน ๕ กิโลเมตร (FUN RUN)
           - วิ่งมินิมาราธอน ๑๐.๕๐๐ กิโลเมตร (Mini -Marathon)
           - วิ่งฮาล์ฟมาราธอน ๒๑.๕ กิโลเมตร (Half – Marathon) ผู้สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๙๓ ๓๙๘๑ – ๒
                                                                                                     ที่มา :พร. ๑๓ มิ.ย.๖๑

กองทัพเรือให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน

กองทัพเรือจะมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน สังกัดกองทัพเรือ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่บุตรของกำลังพลกองทัพเรือ และเป็นการสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยให้มีทุนสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุตร โดยแบ่งประเภททุนการศึกษา ดังนี้
           ๑. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป
               ๑.๑ ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท
               ๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท
               ๑.๓ ระดับประถมศึกษา ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท
               ๑.๔ ระดับอนุบาล ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท
           ๒. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลถึงอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท
           ๓. ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีเพื่อเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำนวน ๑ ทุน ตามคณะและสาขาที่มหาวิทยากำหนด โดยจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต และค่าห้องปฏิบัติการตลอดหลักสูตร แต่ไม่รวมถึงค่าบำรุงและค่าธ…

กรมการขนส่งทหารเรือ เปิดรับสมัครสอบวิชาชีพนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น นาวาโท และ นาวาตรี ประจำปี ๒๕๖๑

กรมการขนส่งทหารเรือ กำหนดเปิดรับสมัครสอบวิชาชีพนายทหารสัญญาบัตร เพื่อเลื่อนยศเป็น นาวาโท และนาวาตรี ประจำปี ๒๕๖๑ โดยเปิดสอบในตำแหน่งอัตรา นาวาโท จำนวน ๙ อัตรา และอัตรานาวาตรี จำนวน ๑๔ อัตรา ทั้งนี้ ผู้สอบในตำแหน่งอัตรา นาวาโท ต้องเป็นผู้มีเวลารับราชการในชั้นยศ นาวาตรี ไม่น้อยกว่า ๔ ปี และผู้สอบในตำแหน่งอัตรา นาวาตรี ต้องเป็นผู้มีเวลารับราชการในชั้นยศ เรือเอก ไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือมีจำนวนปีที่รับราชการรวมไม่น้อยกว่า ๑๑ ปี พรรค – เหล่าตรงตามที่กำหนดในแต่ละตำแหน่งอัตรา เป็นผู้ไม่มีความผิดอยู่ในเกณฑ์ต้องงดบำเหน็จประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างสำรองราชการ และผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือพิจารณาให้เข้าสอบและมีหนังสือรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน
           ผู้ที่ประสงค์สมัครสอบให้เสนอรายงานผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และส่งถึงกรมการขนส่งทหารเรือ ภายในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๕๔๖๓
                                                                                                  ที่มา : ขส.ทร. ๑๒…

อนุมัติให้ข้าราชการ ทหารกองประจำการในสังกัดกระทรวงกลาโหมที่นับถือศาสนาอิสลามลาหยุดเนื่องในวันอีฎิ้ลฟิตริ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๕๓๙

กระทรวงกลาโหม อนุมัติให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม รวมทั้งทหารกองประจำการที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งมีความประสงค์จะไปประกอบศาสนกิจในวันอีฏิ้ลฟิตริ หรือ วันฮารีรายอ ซึ่งเป็นวันเฉลิมฉลองหลังสิ้นสุดเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๕๓๙ สามารถลาหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ (ไม่นับเป็นวันลา) มีกำหนด ๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๓ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
                                                                                            ที่มา :กรบ.สม. ๑๒ มิ.ย.๖๑

ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง จำนวน ๒ ลำ (เรือ ต.๑๑๔ และ ต.๑๑๕)

เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๑๙ น. พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง (กตฝ.) จำนวน ๒ ลำ (เรือ ต.๑๑๔ และ ต.๑๑๕) ณ อู่ต่อเรือ บริษัท มาร์ซัน จำกัด ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี พลเรือโท สมประสงค์ นิลสมัย ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือ (สายงานข่าว) ในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง พร้อมด้วยประธานกรรมการตรวจการจ้าง สร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง และประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหารบริษัท มาร์ซัน จำกัด ให้การต้อนรับ
           พิธีวางกระดูกงูเรือถือเป็นพิธีสำคัญและเป็นพิธีแรกในการสร้างเรือนับตั้งแต่สมัยโบราณทั้งของไทยและต่างประเทศ โดยในส่วนของประเทศไทยนั้น พิธีวางกระดูกงูน่าจะมีความเชื่อมาจาก  ในอดีตที่เรือจะสร้างด้วยไม้ และก่อนที่จะมีการตัดไม้เพื่อนำมาสร้างเรือ ต้องมีการทำพิธีบวงสรวงเทพารักษ์และนางไม้เพื่อขออนุญาต และเมื่อได้ไม้ที่ต้องการมาแล้ว ก่อนการสร้างเรือจะต้องทำพิธีวางกระดูกงูเรือ โดยที่ประธานในพิธีจะทำการย้ำหมุดตัวแรก พร้อมกับการจัดพิธีทางศาสนา เพื่อให้เกิดความสวัสดีมีชัย แล…

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำพื้นที่เกาะล้าน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ มี พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ ได้จัดเรือหลวงมันนอก พร้อมกำลังพล และยุทธโธปกรณ์ ออกให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ ลิตร พื้นที่เกาะล้าน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งสถานการณ์ภัยแล้งบนเกาะล้าน แม้จะมีฝนตกลงมาบ้างแต่ประชาชนที่อาศัยอยู่หลายหมู่บ้านยังคงขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ทำให้ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ ที่ว่า "ทหารเรือจะอยู่เคียงข้างประชาชน"
           สำหรับชุมชนบ้านเกาะล้านอยู่ห่างจากฝั่งเมืองพัทยา ๗.๕ กิโลเมตร มีพื้นที่ ๔.๗ ตารางกิโลเมตร มีประชากรรวม ๒,๘๖๙ คน จาก ๖๒๕ ครัวเรือน และประชากรแฝงอีกราว ๒,๐๐๐ คน จะมีนักท่องเที่ยวให้ความนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวเฉลี่ยวันละกว่า ๑ – ๒ หมื่นคน หากเป็นวันหยุดหรือช่วงเทศกาล จะเฉลี่ยถึงวันละ ๓ – ๕ หมื่นคนเลยทีเดียว ถึงแม้จะมีบริษัทเอกช…

ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ “วิทยาศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ ๑”

เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ “วิทยาศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ ๑” ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือตรี วิพันธุ์ ชมะโชติ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ให้การต้อนรับ
           ตามยุทธศาสตร์ ONE COUNTRY ONE TEAM ของรัฐบาล ซึ่งมีเป้าประสงค์ให้หน่วยงานต่าง ๆ มีการปฏิบัติงานร่วมกัน อันจะทำให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการขับเคลื่อนประเทศไทย เพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ในฐานะที่รับผิดชอบงานด้านวิทยาศาสตร์ของกองทัพเรือ จึงได้จัดทำแผนรองรับยุทธศาสตร์ดังกล่าว ด้วยการประสานความร่วมมือไปยังกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความคุ้นเคยระหว่างกัน และจัดกิจกรรมความสัมพันธ์ให้กำลังพลทั้งสองหน่วยมีความใกล้ชิด พร้อมที่จะปฏิบัติงานร่วมกันเมื่อมีความจำเป็น ดังนั้น เพื่อให้การกิจกรรมดังกล่าวปรากฏเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือจึงได้จัดงาน “วิทยาศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ ๑” เพื่อแสดงผลงานและเผยแพร่บทบาทข…

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ ประจำปี ๒๕๖๑ ของกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ

วันนี้ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือเอก นวพล ดำรงพงศ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หอดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
           กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ได้จัดพิธีไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์เป็นประจำทุกปีในวันพฤหัสบดีที่ตรงหรือใกล้เคียงกับวันที่ ๑๐ มิถุนายน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็นพิธีและประเพณีที่ได้ถือปฏิบัติสืบต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๔๖ เมื่อครั้งที่ จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ขณะทรงดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารเรือ ทรงได้ดำริให้กองแตรทหารเรือ (กองดุริยางค์ทหารเรือ ฯ) จัดพิธีไหว้ครูขึ้น เพื่อเป็นการแสดงออกถึงซึ่งความเคารพ กตัญญู และระลึกถึงพระคุณของอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่บรรดาศิษย์ที่มีอาชีพทางด้านศิลปะได้มีโอกาสกราบไหว้บูชาครูอาจารย์
                                  …

กองทัพเรือร่วมกับสมาคมภริยาทหารเรือ จัดทำโครงการสนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระ ให้แก่กำลังพลและครอบครัวผู้พิการ

ด้วยกองทัพเรือร่วมกับสมาคมภริยาทหารเรือ ประสงค์ที่จะริเริ่มการดำเนินโครงการสนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระให้แก่กำลังพลกองทัพเรือ และครอบครัวผู้พิการ เพื่อขอรับเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ (พระพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ กำหนดให้สถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐที่มีจำนวนลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ ๑๐๐ คนขึ้นไป จ้างคนพิการเข้าทำงานตามมาตรา ๓๓ ในอัตราส่วน ๑๐๐ : ๑ หรือจัดให้มีสัมปทานจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการจัดช่วงเหมา หรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ล่ามภาษี หรือให้มีการช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือดูแลคนพิการ ตามมาตรา ๓๕ แทนการจ้างคนพิการ) (มาตรา ๓๕ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าทํางานตามมาตรา ๓๓ หรือนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการไม่รับคนพิการเข้าทํางานตามมาตรา ๓๓ และไม่ประสงค์จะส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา ๓๔ หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการนั้นอาจให้สัมปทานจัด…

กองทัพเรือจัดบรรยายการขอรับบำเหน็จบำนาญสำหรับนายทหารชั้นนายพลเรือ ที่จะเกษียณอายุใน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

กองทัพเรือ โดย กรมกำลังพลทหารเรือ กำหนดจัดการบรรยายการขอรับบำเหน็จบำนาญสำหรับนายทหารชั้นยศนายพลเรือที่จะเกษียณอายุราชการใน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ ชั้น ๔ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยมีการบรรยายถึงการเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ และเงินฌาปนกิจฯ และสิทธิทหารผ่านศึก
           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นาวาโท ยงยุทธ คำประสิทธิ์ หัวหน้าแผนกเบี้ยหวัด และบำนาญ กองทะเบียนพล สำนักบริการและสิทธิกำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๘๑๖๓ , ๐ ๒๔๗๕ ๔๖๙๖ หรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๖ ๕๕๖๓ ๖๐๘๑
                                                                                                            ที่มา : กพ.ทร.๑ มิ.ย.๖๑

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการกองทัพเรือรวมพลังจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๓ กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา ตามโครงการกองทัพเรือรวมพลังจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมี พลเรือโท สมนึก เปรมปราโมทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๓ ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ/ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธาน
           ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๓ จัดกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการกองทัพเรือ รวมพลังจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในครั้งนี้ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และประชาชน จิตอาสาในชุมชนพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่าง ๆ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชน และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า รวมถึงเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ปัญหา ให้แก่ประชาชนในพื้…