Skip to main content

ผบ.ทร. เป็นประธานประกอบพิธีทางศาสนา เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๙

          กองทัพเรือกำหนดจัดพิธีทำบุญเนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๘ พ.ย.๕๙ ระหว่างเวลา ๐๖๓๐ - ๑๑๓๐ โดยในช่วงเช้าเป็นการประกอบพิธีทางศาสนา ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๔๙ รูป พิธีถวายสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณถนนด้านหน้าอาคารส่วนบัญชาการ ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน จากนั้นจะเป็นพิธีสงฆ์ ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม โดยมี พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานฯ และมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ พร้อมกำลังพลในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ร่วมพิธีฯ 
          กองทัพเรือได้ถือเอาวันที่ ๒๐ พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันกองทัพเรือ สืบเนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงเรียนนายเรือ ณ พระราชวังเดิม เขตธนบุรี โดยพระองค์ได้ทรงวางรากฐานที่สำคัญแก่กองทัพเรือ ซึ่งได้พัฒนาและมีความเจริญก้าวหน้าตราบจนปัจจุบัน สมกับพระราชปณิธานที่ได้พระราชทานไว้ในพระราชหัตถเลขาในสมุดเยี่ยมโรงเรียนนายเรือ ความว่า “วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ร.ศ.๑๒๕ เราจุฬาลงกรณ์ ปร.ได้มาเปิดโรงเรียนนี้ มีความปลื้มใจซึ่งได้เหนการทหารเรือมีรากหยั่งลงแล้ว จะเปนที่มั่นสืบไปในภายน่า”
          กองทัพเรือมีภารกิจหลักในการเตรียมกำลังและป้องกันราชอาณาจักร เพื่อดำรงไว้ซึ่งเอกราชอธิปไตยและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข อีกภารกิจหนึ่งที่มีความสำคัญ และกองทัพเรือได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในยามสงบ คือ การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมไปถึงการรักษากฎหมายในทะเล อาทิ การป้องกันการลักลอบลำเลียงยาเสพติดทางทะเล การลักลอบนำน้ำมันเข้าประเทศโดยไม่ผ่านพิธีศุลกากร เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดำริ ในรอบปีที่ผ่านมา กองทัพเรือยังได้สนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลพัฒนาประเทศ และการสร้างความสัมพันธ์อันดี และความเข้าใจระหว่างกันในระดับกองทัพเรือแต่ละประเทศ ก่อให้เกิดความร่วมมือและการพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาต่างๆ 
          กองทัพเรือจะเป็นหน่วยงานหลักด้านความมั่นคงทางทะเล มีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเล ทั้งภายในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคต่างๆ ของโลก และเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยจะปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ และการฝึก ให้สามารถรองรับขีดความสามารถตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ การช่วยเหลือประชาชน และการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ได้อย่างเต็มขีดความสามารถ พร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและได้รับสิทธิที่พึงมีพึงได้
                                                                                                 ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร. ๑๘ พ.ย.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

กองทัพเรือ จัดโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญบุตร-ธิดาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ สมัครสอบชิงทุนการศึกษาโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ จำนวน ๑๐๐ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นบุตร - ธิดาของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ ที่กำลังศึกษาอยู่ มีอายุระหว่าง ๑๓ - ๑๘ ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ ก.ย. - ๑๐ ต.ค.๖๐ กำหนดสอบวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๑๓๐ และประกาศผลสอบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
          เอกสารประกอบการสมัคร ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด ๑ – ๒ นิ้ว ๑ รูป ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.civil2.navy.mi.th/index.php/main/index สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัด ทร. และสำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา/มารดา
          ผู้สนใจสามารถสมัคร พร้อมรับหนังสือประกอบการสอบได้ที่
          ๑. กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๓๐๓๓ 
          ๒. ทัพเรือภาคที่ ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๒๐๖๐
          ๓. ทัพเรือภาคที่ ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๑๖๖๐
          ๔. ฐานทัพเรือสัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ ๗๑๐๖๐ 
        …