Skip to main content

ผบ.ทร. เป็นประธานประกอบพิธีทางศาสนา เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๙

          กองทัพเรือกำหนดจัดพิธีทำบุญเนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๘ พ.ย.๕๙ ระหว่างเวลา ๐๖๓๐ - ๑๑๓๐ โดยในช่วงเช้าเป็นการประกอบพิธีทางศาสนา ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๔๙ รูป พิธีถวายสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณถนนด้านหน้าอาคารส่วนบัญชาการ ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน จากนั้นจะเป็นพิธีสงฆ์ ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม โดยมี พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานฯ และมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ พร้อมกำลังพลในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ร่วมพิธีฯ 
          กองทัพเรือได้ถือเอาวันที่ ๒๐ พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันกองทัพเรือ สืบเนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงเรียนนายเรือ ณ พระราชวังเดิม เขตธนบุรี โดยพระองค์ได้ทรงวางรากฐานที่สำคัญแก่กองทัพเรือ ซึ่งได้พัฒนาและมีความเจริญก้าวหน้าตราบจนปัจจุบัน สมกับพระราชปณิธานที่ได้พระราชทานไว้ในพระราชหัตถเลขาในสมุดเยี่ยมโรงเรียนนายเรือ ความว่า “วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ร.ศ.๑๒๕ เราจุฬาลงกรณ์ ปร.ได้มาเปิดโรงเรียนนี้ มีความปลื้มใจซึ่งได้เหนการทหารเรือมีรากหยั่งลงแล้ว จะเปนที่มั่นสืบไปในภายน่า”
          กองทัพเรือมีภารกิจหลักในการเตรียมกำลังและป้องกันราชอาณาจักร เพื่อดำรงไว้ซึ่งเอกราชอธิปไตยและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข อีกภารกิจหนึ่งที่มีความสำคัญ และกองทัพเรือได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในยามสงบ คือ การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมไปถึงการรักษากฎหมายในทะเล อาทิ การป้องกันการลักลอบลำเลียงยาเสพติดทางทะเล การลักลอบนำน้ำมันเข้าประเทศโดยไม่ผ่านพิธีศุลกากร เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดำริ ในรอบปีที่ผ่านมา กองทัพเรือยังได้สนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลพัฒนาประเทศ และการสร้างความสัมพันธ์อันดี และความเข้าใจระหว่างกันในระดับกองทัพเรือแต่ละประเทศ ก่อให้เกิดความร่วมมือและการพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาต่างๆ 
          กองทัพเรือจะเป็นหน่วยงานหลักด้านความมั่นคงทางทะเล มีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเล ทั้งภายในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคต่างๆ ของโลก และเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยจะปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ และการฝึก ให้สามารถรองรับขีดความสามารถตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ การช่วยเหลือประชาชน และการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ได้อย่างเต็มขีดความสามารถ พร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและได้รับสิทธิที่พึงมีพึงได้
                                                                                                 ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร. ๑๘ พ.ย.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐