Skip to main content

ผบ.ทร. เป็นประธานประกอบพิธีทางศาสนา เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๙

          กองทัพเรือกำหนดจัดพิธีทำบุญเนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๘ พ.ย.๕๙ ระหว่างเวลา ๐๖๓๐ - ๑๑๓๐ โดยในช่วงเช้าเป็นการประกอบพิธีทางศาสนา ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๔๙ รูป พิธีถวายสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณถนนด้านหน้าอาคารส่วนบัญชาการ ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน จากนั้นจะเป็นพิธีสงฆ์ ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม โดยมี พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานฯ และมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ พร้อมกำลังพลในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ร่วมพิธีฯ 
          กองทัพเรือได้ถือเอาวันที่ ๒๐ พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันกองทัพเรือ สืบเนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงเรียนนายเรือ ณ พระราชวังเดิม เขตธนบุรี โดยพระองค์ได้ทรงวางรากฐานที่สำคัญแก่กองทัพเรือ ซึ่งได้พัฒนาและมีความเจริญก้าวหน้าตราบจนปัจจุบัน สมกับพระราชปณิธานที่ได้พระราชทานไว้ในพระราชหัตถเลขาในสมุดเยี่ยมโรงเรียนนายเรือ ความว่า “วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ร.ศ.๑๒๕ เราจุฬาลงกรณ์ ปร.ได้มาเปิดโรงเรียนนี้ มีความปลื้มใจซึ่งได้เหนการทหารเรือมีรากหยั่งลงแล้ว จะเปนที่มั่นสืบไปในภายน่า”
          กองทัพเรือมีภารกิจหลักในการเตรียมกำลังและป้องกันราชอาณาจักร เพื่อดำรงไว้ซึ่งเอกราชอธิปไตยและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข อีกภารกิจหนึ่งที่มีความสำคัญ และกองทัพเรือได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในยามสงบ คือ การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมไปถึงการรักษากฎหมายในทะเล อาทิ การป้องกันการลักลอบลำเลียงยาเสพติดทางทะเล การลักลอบนำน้ำมันเข้าประเทศโดยไม่ผ่านพิธีศุลกากร เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดำริ ในรอบปีที่ผ่านมา กองทัพเรือยังได้สนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลพัฒนาประเทศ และการสร้างความสัมพันธ์อันดี และความเข้าใจระหว่างกันในระดับกองทัพเรือแต่ละประเทศ ก่อให้เกิดความร่วมมือและการพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาต่างๆ 
          กองทัพเรือจะเป็นหน่วยงานหลักด้านความมั่นคงทางทะเล มีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเล ทั้งภายในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคต่างๆ ของโลก และเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยจะปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ และการฝึก ให้สามารถรองรับขีดความสามารถตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ การช่วยเหลือประชาชน และการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ได้อย่างเต็มขีดความสามารถ พร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและได้รับสิทธิที่พึงมีพึงได้
                                                                                                 ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร. ๑๘ พ.ย.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐

ทร.มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ ๑. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑–๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑–๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑–๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ๒. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากการกระทำความผิดในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และในครึ่งป…