Skip to main content

Posts

Showing posts from November, 2015

กรมแพทย์ทหารเรือ ให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการกุมารเวชกรรม

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เปิดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ กุมารเวชกรรม โดยจะเริ่ม เปิดบริการตรวจรักษาผู้ป่วยเด็กไม่ฉุกเฉินนอกเวลาราชการในทุกวันจันทร์ และ วันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ น. ถึงเวลา ๒๐.๐๐ น. บริเวณชั้น ๑ อาคารตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อ เข้ารับบริการได้ตั้งแต่บัดนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๐ ๐๐๐๐ --ข้อมูล พร. ๓๐ พ.ย.๕๘

พิธีปิด โครงการรวมใจไทยเป็นหนี่งกองทัพเรือ (ดาอีสัญจร)

เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย.๕๘ เวลา ๑๓๐๐ น.อ.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผบ.ฉก.นย.ทร.เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ตามโครงการ "รวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ"(ดาอีสัญจร) ณ ศาลาเกยหาด ค่ายจุฬาภรณ์ การดำเนินการโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ โดยเชิญผู้นำศาสนา (ดาอี) เข้าร่วมโครงการฯ ที่ผ่านมาปรากฏว่ากลุ่มผู้นำศาสนา (ดาอี) มีทัศนคติและความรู้สึกที่ดีต่อข้าราชการกองทัพเรือที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมทั้งได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยของกองทัพเรือ ในการดำเนินงานด้านมวลชนเป็นอย่างดี --ข้อมูล ฉก.นย.ทร. ๓๐ พ.ย.๕๘

กรมแพทย์ทหารเรือ ให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการกุมารเวชกรรม

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เปิดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ กุมารเวชกรรม โดยจะเริ่ม เปิดบริการตรวจรักษาผู้ป่วยเด็กไม่ฉุกเฉินนอกเวลาราชการในทุกวันจันทร์ และ วันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ น. ถึงเวลา ๒๐.๐๐ น. บริเวณชั้น ๑ อาคารตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อ เข้ารับบริการได้ตั้งแต่บัดนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๐ ๐๐๐๐ --ข้อมูล พร. ๓๐ พ.ย.๕๘

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ มีความประสงค์ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป กลุ่มงานบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๑๖ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และพื้นที่ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุ ไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๔๕ ปี เพศชาย ต้องผ่านการตรวจเลือกทหารกองประจำการและหมดข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษ หรือไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก ไล่ออก อยู่ในระหว่างพักราชการ หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน ไม่เป็นผู้บกพร่อง ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม แลไม่เป็นผู้กระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ ไม่เป็นบุคคลล้มละลายตามคำ พิพากษาของศาล และไม่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่น ผู้สนใจสมัครสามารถรับใบสมัครและยื่นใ…

รัฐบาลจัดโครงการ “เทใจ...คืนสุข...เทศกาลปีใหม่”

รัฐบาล เผยโครงการจัดงานลดราคาจำหน่ายสินค้า “เทใจ...คืนสุข...เทศกาลปีใหม่” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗-๒๗ ธ.ค.๕๘ ผู้ประกอบการจะมีการนำสินค้ามาลดราคาผ่านสาขาห้างค้าปลีก ห้างสรรพสินค้ากว่า ๑.๓ หมื่นสาขา พร้อมกันทั้งประเทศมากกว่าการจัดงานในปี ๒๕๕๗ ที่มีการลดราคาสินค้าถึงร้อยละ ๘๐ ทั้งนี้ สินค้าที่นำมาลดราคาเป็นสินค้าปกติและสินค้าใหม่ที่ทางผู้ประกอบการเตรียมทำกิจกรรมไว้สำหรับเป็นของขวัญให้ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งก็ได้ขอให้นำมาลดราคาเพื่อขายให้กับประชาชนก่อน โดยเชื่อว่าประชาชนทั้งประเทศจะได้รับประโยชน์ และยังเป็นการกระตุ้นกำลังซื้อในช่วงปลายปีนี้ด้วย โดยจากการสอบถามทางผู้ประกอบการที่เข้ามาร่วมประชุม เชื่อว่าตลอดการจัดงาน ๑๗-๒๗ ธ.ค.๕๘ จะมีเงินสะพัดมากถึง ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยประชาชน ทั่วประเทศจะได้รับประโยชน์ และนอกจากสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นที่จะนำมาลดราคาแล้ว ยังมีสินค้าเสื้อผ้า วัสดุก่อสร้าง ที่จะเข้าร่วมลดราคาครั้งนี้ สำหรับสถานการณ์ราคาสินค้าในช่วงไตรมาสแรกปี ๒๕๕๙ ประเมินว่าแนวโน้มราคาสินค้าไม่น่าจะปรับขึ้นจากปี ๒๕๕๘ เพราะปัจจัยที่เป็นต้นทุนด้านขนส่งและการผลิตสินค้าไม่เปลี่ยนแปลง ด้านผู้…

ขอเชิญร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2558

วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร กำหนดจัด โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ๙๙ รูป รุ่นที่ ๗ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ รวมระยะเวลา ๑๕ วัน ณ วัดทรัพย์ใหญ่จรูญราษฏร์ ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยรับสมัครกำลังพลในส่วนของกองทัพเรือ จำนวน ๙ นาย เข้าร่วมโครงการอุปสมบทฯ ด้วยความสมัครใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย กำลังพลกองทัพเรือที่สนใจเข้าร่วมโครงการอุปสมบทฯ จะต้องลาอุปสมบทตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการลา พ.ศ.๒๕๕๕ ด้วยตนเอง สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ กองปฏิบัติการจิตวิทยา สำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ประสานรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พระครูปลัดสุชาติ ฐานจาโร หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๙๐๖ ๙๘๒๗ --ข้อมูล : กพร.ทร. ๒๖ พ.ย.๕๘

ผู้บัญชาการทหารเรือ รับมอบเงินเพื่อสมทบทุน “กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ”

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ รับมอบเงินจากคณะกรรมการนักเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๗๕ เพื่อสมทบทุน “กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ” กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ ให้สามารถดำรงชีพ ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีเกียรติในสังคม --ข้อมูล กพร.ทร. ๒๖ พ.ย.๕๘

ร.ล.รัตนโกสินทร์ ได้จับกุมเรือประมงเวียดนามกรณีรุกล้ำน่านน้ำการทำประมง

ในวันที่ ๒๕ พ.ย.๕๘ เวลา ๐๖๐๐ ร.ล.รัตนโกสินทร์ ได้จับกุมเรือประมงเวียดนาม ๑ ลำ พร้อมลูกเรือ ๔ คน รุกล้ำน่านน้ำเข้ามาทำการประมง บริเวณ แลต. ๑๑ องศา ๓๔ ลิปดาเหนือ ลอง. ๑๐๒ องศา ๕.๑ ลิปดาตะวันออก (แบริ่ง ๒๕๘ ระยะ ๒๗ ไมล์ทะเล จาก ก.กูด) หมายเลขข้างเรือ ๓๓๖๗ ลักษณะเรือ ตัวเรือสีเขียว เก๋งเรือสีเขียว กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕ เมตร เป็นเรือเบ็ด ปัจจุบัน ร.ล.รัตนโกสินทร์ ได้ควบคุมเรือประมงดังกล่าวมาที่ท่าเทียบเรือ บก.กร. (กลางอ่าว) คาดว่าจะถึงเวลาประมาณ ๒๓๓๐ ในการนี้ได้ออกข่าวราชนาวี ถึง กร.เพื่อขอรับการสนับสนุนท่าเทียบเรือ บก.กร. (กลางอ่าว) ในการนำเรือประมงเข้าเทียบ และ ถึง ฐท.สส. เพื่อขอรับการสนับสนุน จนท.สห.ในการควบคุมตัวลูกเรือ พร้อมสถานที่ควบคุมตัวลูกเรือเพื่อซักถามในเบื้องต้น เรียบร้อยแล้ว --ข้อมูล สน.ปชส.ศปมผ. ๒๖ พ.ย.๕๘

กรมสรรพาวุธทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ๒๐ อัตรา

กรมสรรพาวุธทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๒๐ อัตรา ปฏิบัติงานในพื้นที่ กรมสรรพาวุธทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี กลุ่มงานบริการ จำนวน ๒ อัตรา และกลุ่มงานเทคนิค ตำแหน่งช่างปูน และ ช่างโลหะ จำนวน ๔ อัตรา และปฏิบัติงานในพื้นที่ กรมสรรพาวุธทหารเรือ บางนา กรุงเทพมหานคร กลุ่มงานเทคนิค ตำแหน่งช่างกลโรงงาน ช่างโลหะ ช่างซ่อมเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างไม้ ช่างประปา และช่างสรรพาวุธ รวมจำนวน ๑๔ อัตรา โดยเปิดรับสมัครทั้งเพศชายและเพศหญิง มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ เพศชายต้องผ่านการตรวจเลือกทหารกองประจำการ บิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด หลักฐานการสมัครประกอบด้วย ใบประกาศนียบัตรหรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยาฐานะ, ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และบิดา มารดา, รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๓ รูป, บัตรประจำตัวประชาชน, ใบรับรองแพทย์ และใบกองหนุนหรือใบแทน หรือหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ สนใจเข้าเป็นพนักงานราชการสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ อำ…

เตรียมความพร้อมถวายความปลอดภัย และรักษาความ ปลอดภัย ในการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Bike for Dad.

พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมถวายความปลอดภัย และรักษาความ ปลอดภัย ในการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ (Bike for Dad) รวมทั้งซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติของกำลังหน่วยนอกกองทัพเรือในพื้นที่ ใกล้เคียง ตลอดจนเดินทางตรวจสอบเส้นทาง และการจัดวางกำลังในการถวายความปลอดภัย และรักษาความปลอดภัยในส่วนที่ กองทัพเรือรับผิดชอบ ณ ห้องประชุม War Room ยก.ทร. ชั้น ๓ กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อ ๒๖ พ.ย.๕๘ ---ข้อมูล สลก.ทร. ๒๗ พ.ย.๕๘

กองทัพเรือร่วมกับกรมเจ้าท่าสำรวจคราบน้ำมันเข้าอ่าวสัตหีบ

เมื่อเวลา ๑๔๐๐ น.ของวันที่ ๒๖ พ.ย.๕๘ จากกรณีมีผู้แจ้งพบคราบน้ำมัน (เตา) เป็นจำนวนมากในทะเลอ่าวสัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ หลังจากรับแจ้ง พล.ร.ท.รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผบ.ทรภ.๑/ผอ.ศรชล เขต๑ ได้สั่งการให้นำ ฮ.จาก มว.บ.ทรภ.๑ พร้อมเรือ ต.๒๒๖ และประสานกรมเจ้าท่า จัดเรือ ๘๐๔ เข้าพิสูจน์ทราบ พบว่ามีเพียงคราบน้ำมันที่ลักลอบปล่อยออกจากเรือในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ไม่พบคราบน้ำมันเตาจำนวนมากที่จับตัวเป็นก้อนแต่อย่างใด ซึ่งปริมาณคราบน้ำมันที่พบในทะเลขณะนี้ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในเบื้องต้น ศรชล. เขต ๑ โดยกรมเจ้าท่า และ ทรภ.๑ จะได้เข้าตรวจสอบค้นหาเรือทีลักลอบปล่อยน้ำมันดังกล่าวเพื่อดำเนินการตามกฏหมายต่อไป

รณรงค์ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน “สุขกาย สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย รับปีใหม่ ๒๕๕๙”

กองทัพเรือ ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในโครงการ “สุขกาย สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย รับปีใหม่ ๒๕๕๙” ตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ กระทรวงกลาโหม โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยและมีความสุข รวมทั้งลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บให้เหลือน้อยที่สุด ช่วงแรก เตรียมความพร้อมและรณรงค์ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค.-๒๘ ธ.ค.๕๘ และช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่าง ๒๙ พ.ค.-๔ ม.ค.๕๙ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ขับขี่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตน ได้แก่ ไม่ขับขี่ยานพาหนะขณะเมาสุรา ไม่ขับเร็วเกินกำหนด และสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ เป็นต้น-- ข้อมูล กพร.ทร. ๒๗ พ.ย.๕๘

ร.ล.รัตนโกสินทร์ ได้จับกุมเรือประมงเวียดนามกรณีรุกล้ำน่านน้ำการทำประมง

ในวันที่ ๒๕ พ.ย.๕๘ เวลา ๐๖๐๐ ร.ล.รัตนโกสินทร์ ได้จับกุมเรือประมงเวียดนาม ๑ ลำ พร้อมลูกเรือ ๔ คน รุกล้ำน่านน้ำเข้ามาทำการประมง บริเวณ แลต. ๑๑ องศา ๓๔ ลิปดาเหนือ ลอง. ๑๐๒ องศา ๕.๑ ลิปดาตะวันออก (แบริ่ง ๒๕๘ ระยะ ๒๗ ไมล์ทะเล จาก ก.กูด) หมายเลขข้างเรือ ๓๓๖๗ ลักษณะเรือ ตัวเรือสีเขียว เก๋งเรือสีเขียว กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕ เมตร เป็นเรือเบ็ด ปัจจุบัน ร.ล.รัตนโกสินทร์ ได้ควบคุมเรือประมงดังกล่าวมาที่ท่าเทียบเรือ บก.กร. (กลางอ่าว) คาดว่าจะถึงเวลาประมาณ ๒๓๓๐ คืนนี้ครับ ในการนี้ได้ออกข่าวราชนาวี ถึง กร.เพื่อขอรับการสนับสนุนท่าเทียบเรือ บก.กร. (กลางอ่าว) ในการนำเรือประมงเข้าเทียบ และ ถึง ฐท.สส. เพื่อขอรับการสนับสนุน จนท.สห.ในการควบคุมตัวลูกเรือ พร้อมสถานที่ควบคุมตัวลูกเรือเพื่อซักถามในเบื้องต้น เรียบร้อยแล้ว --ข้อมูล สน.ปชส.ศปมผ. ๒๕ พ.ย.๕๘

การประชุมผู้บริหารระดับสูง (Senior Officer Meeting: SOM) ศรชล. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

วันที่ ๒๕ พ.ย.๕๘ พลเรือเอก พัลลภ ตมิสานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูง (Senior Officer Meeting: SOM) ศรชล. โดยมีผู้บริหารจาก ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑-๓ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กองบังคับการตำรวจน้ำ กระทรวงศึกษาธิการ กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมการประชุมฯ ณ โรงแรม Balios Resort Khaoyai จ.นครราชสีมา ซึ่งการประชุมนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งในการประชุม ศรชล.ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ --ข้อมูล กพร.ทร. ๒๕ พ.ย.๕๘

กรมสรรพาวุธทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ๒๐ อัตรา

กรมสรรพาวุธทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๒๐ อัตรา ปฏิบัติงานในพื้นที่ กรมสรรพาวุธทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี กลุ่มงานบริการ จำนวน ๒ อัตรา และกลุ่มงานเทคนิค ตำแหน่งช่างปูน และ ช่างโลหะ จำนวน ๔ อัตรา และปฏิบัติงานในพื้นที่ กรมสรรพาวุธทหารเรือ บางนา กรุงเทพมหานคร กลุ่มงานเทคนิค ตำแหน่งช่างกลโรงงาน ช่างโลหะ ช่างซ่อมเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างไม้ ช่างประปา และช่างสรรพาวุธ รวมจำนวน ๑๔ อัตรา โดยเปิดรับสมัครทั้งเพศชายและเพศหญิง มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ เพศชายต้องผ่านการตรวจเลือกทหารกองประจำการ บิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด หลักฐานการสมัครประกอบด้วย ใบประกาศนียบัตรหรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยาฐานะ, ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และบิดา มารดา, รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๓ รูป, บัตรประจำตัวประชาชน, ใบรับรองแพทย์ และใบกองหนุนหรือใบแทน หรือหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ สนใจเข้าเป็นพนักงานราชการสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ อำ…

กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ (ดาอีสัญจร) โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ ๒๕๕๙

กิจกรรมผู้นำศาสนาทัศนศึกษานอกสถานที่ (ดาอีสัญจร) โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๙ โดย ฉก.นย.ทร.จัดระหว่างวันที่ ๒๒-๒๘ พ.ย.๕๘ โดยจัด จนท. นำผู้นำศาสนาในพื้นที่รับผิดชอบ (อ.ตากใบ ยี่งอ บาเจาะ เมืองนราธิวาส) จำนวน ๓๐ คนเดินทางไปทัศนศึกษาในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร จ.นครราชสีมา และ จ.ชลบุรี โดยในวันที่ ๒๔ พ.ย.๕๘ มีการจัดกิจกรรมพบปะ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น การดำเนินชีวิตประจำวันบนความเข้าใจระหว่างกัน รวมถึงการช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันระหว่าง ๒ ศาสนา ซึ่งมี อิหม่ามประจำมัสยิดต้นสน และ เจ้าอาวาสวัดหงษ์รัตนาราม เขตบางกอกใหญ่ กทม. ให้เกียรติ ให้การต้อนรับ/ร่วมพบปะกับผู้นำศาสนา ณ มัสยิดต้นสน บางกอกใหญ่ กทม. --ข้อมูล กพร.ทร. ๒๕ พ.ย.๕๘

กลุ่มผู้นำศาสนา (ดาอี) เข้าพบผู้บัญชาการทหารเรือ

วันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ต้อนรับคณะผู้นำศาสนา (ดาอี) ในโอกาสที่เข้าพบตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานครโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กล่าวให้โอวาทแก่กลุ่มผู้นำศาสนา (ดาอี) ที่เข้าพบในครั้งนี้ด้วย การดำเนินการโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ โดยเชิญผู้นำศาสนา (ดาอี) เข้าร่วมโครงการ ฯ ที่ผ่านมาปรากฏว่ากลุ่มผู้นำศาสนา (ดาอี) มีทัศนคติและความรู้สึกที่ดีต่อข้าราชการกองทัพเรือ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมทั้งได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยของกองทัพเรือ ในการดำเนินงานด้านมวลชนเป็นอย่างดี-- ข้อมูล กพร.ทร. ๒๔ พ.ย.๕๘

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด แจ้งปิดทำการ ๑ วัน

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด จะประกอบพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี ๒๕๕๘ ณ นันทอุทยานสโมสร ชั้น ๒ ห้องพิไชยญาติ ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. จึงจำเป็นต้อง ปิดการทำการ ๑ วัน จึงแจ้งให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน ---ข้อมูล สอ.วด ๒๔ พ.ย.๕๘

นักศึกษาธรรมาภิบาลทางการแพทย์ระดับสูงดูงานสายการแพทย์ของกองทัพเรือในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย.๕๘ พล.ร.ท.ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผบ.นย. ให้การต้อนรับ พลอากาศตรี นายแพทย์ อิทธพร คณะเจริญ ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหาร ในโอกาสนำคณะนักศึกษาและอาจารย์ หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๔ จำนวน ๑๒๐ คน เข้าศึกษาดูงานเพื่อรับทราบถึง สถานการณ์ ภารกิจ และการปฏิบัติของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ซึ่งนอกจากจะมีบทบาทโดยตรงในการป้องกันประเทศแล้ว ยังมีบทบาทในการรักษาความมั่นคงภายใน การสนับสนุนในการพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือประชาชน รวมถึง บทบาทของ กรมแพทย์ทหารเรือในการสนับสนุนกองทัพเรือ ในภารกิจรักษาความสงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดภาคใต้ หลักสูตรนี้มีต้นกำเนิดจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานให้กรรมการแพทย์สภา เพื่อแก้ปัญหาวงการแพทย์ไทยด้วยแนวทาง “อ่อนน้อมถ่อมตน ทุกคนมีดี อย่าดูถูกใคร” กรรมการแพทยสภาจึงได้หารือสถาบันพระปกเกล้านำ “ธรรมาภิบาล” มาเป็นหลักในการสร้างกิจกรรม ตามแนวทางพระราชดำรัสดังกล่าว ให้ผู้บริหารทางการแพทย์ระดับสูง ทั้ง ๔ เสาหลัก ใ…

ศรชล.จัดการประชุมใหญ่ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ศูนย์ประสานการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เตรียมการจัดการประชุมครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ พ.ย.๕๘ ณ โรงแรมบาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ทั้งนี้กำหนดจัดพิธีเปิด ในวันจันทร์ที่ ๒๓ พ.ย.๕๘ เวลา ๑๐๐๐ น. มีการมอบนโยบายศูนย์ประสานการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รวมทั้งการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “The Australian Border Force and Maritime Boarder Command: Roles, Concept of Operations, Management and Challenges” โดย พล.ร.ต.Micheal Noonan ผบ.MBC อต. และมีการอภิปรายเป็นคณะ (Panel Discussion) ในหัวข้อ “การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการคุ้มครองแรงงานในบริบทของ ศรชล.” โดยวิทยากรจากกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) กระทรวงแรงงาน (รง.) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กรมประมง (กปม.) และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ซึ่งมีหัวข้อการอภิปรายได้แก่ สภาพปัญหา กรอบนโยบายและกฎหมายของประเทศไทย และแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐในกรณีศึกษาของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล --ข้อมูล กพร.ทร. ๒๓ พ.ย.๕๘

กิจกรรมการพบปะเสริมสร้างความเข้าใจ ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น และกลุ่มอาชีพสตรี

เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย.๕๘ น.อ.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.ในโอกาสนำคณะสื่อมวลชนส่วนกลางมาเยี่ยมชมและรับทราบสถานการณ์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการพบปะเสริมสร้างความเข้าใจ ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น และกลุ่มอาชีพสตรี พร้อมกับมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับผู้ยากไร การให้บริการด้านการแพทย์เบื้องต้น การจัดชุดนันทนาการ เครื่องเล่นบ้านลม และการให้บริการตัดผมแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการเดินเท้าเข้าทุกชุมชน ของ ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. ณ มัสยิดตะโละมาเนาะ (มัสยิดวาดีลอัลฮูเซ็น/มัสยิด ๓๐๐ ปี) บ้านตะโละมาเนาะ ต.ลูโบะสาวอ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส --ข้อมูล ฉก.นย.ทร. ๒๓ พ.ย.๕๘

กองทัพเรือจัดกิจกรรมเนื่องในวันกองทัพเรือประจำปี ๒๕๕๘

วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) กองทัพเรือได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันกองทัพเรือ โดยมีกำหนดการปฏิบัติที่สำคัญดังนี้ เวลา ๐๖.๑๕ น. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ และนางปรานี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๔๙ รูป ณ ลานหน้าอาคาร ส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ผู้บัญชาการทหารเรือและคณะ ประกอบพิธีสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในพื้นที่พระราชวังเดิม ณ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น. ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ เดินทางมาประกอบพิธีทางศาสนา และพิธีทักษิณานุประทาน ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เวลาประมาณ ๑๑.๓๕ น. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ และภริยา ปล่อยพันธุ์ปลา ณ ท่าเทียบเรือกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เวลา ๑๙.๐๐ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ ให้เกียรติเป็นประธานในงานรับรองเน…

เชิญชมงาน “River Festival2015 สายน้ำแห่งวัฒนธรรม”

กองทัพเรือ ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร กระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงาน “River Festival2015 สายน้ำแห่งวัฒนธรรม” ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ พ.ย.๕๘ ระหว่างเวลา ๑๘๐๐-๒๑๓๐ โดยมีผู้บัญชาการทหารเรือหรือผู้แทน ร่วมพิธีเปิดงานฯ ในวันเสาร์ที่ ๒๑ พ.ย.๕๘ ณ ลานหน้าชิงช้าสวรรค์ เอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟรอนท์ การจัดงาน “River Festival2015 สายน้ำแห่งวัฒนธรรม” เทศกาลวัฒนธรรมร่วมสมัย และมหกรรมลอยกระทงบนโค้งน้ำที่ยาวที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา จัดขึ้นจากแนวคิดในการพัฒนาท่องเที่ยวไทยให้โดดเด่น โดยเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่มีความเป็นเอกลักษณ์ไทย ภายใต้แนวคิด “รักษ์นะ...สายน้ำ ๗ ท่าน่ารัก” ใน ๗ พื้นที่หลักประกอบด้วย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดอรุณราชวราราม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ท่ามหาราชยอดพิมานริเวอร์วอล์ค และเอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟรอนต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษณ์ความเป็นไทย --ข้อมูล กพร.ทร. ๒๐ พ.ย.๕๘

เปิดรับบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือประจำปี ๒๕๕๙

กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการ และทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เปิดรับสมัครทาง Internet ระหว่าง ๖ ม.ค. – ๑๔ ก.พ.๕๙ ตลอด ๒๔ ชม. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสมัครได้ที่เวบไซต์กรมยุทธศึกษาทหารเรือเว็บไซต์ http://www.navedu.navy.mi.th --ข้อมูล ยศ.ทร. ๑๙ พ.ย.๕๘

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาสัปดาห์กีฬานาวี ๒๕๕๘

วันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๒๐ น. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ กิโลเมตร ๕ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือให้การต้อนรับ กองทัพเรือ จัดให้มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ใน “สัปดาห์กีฬานาวี” ขึ้น เป็นประจำทุกปี ด้วยตระหนักในความสำคัญและประโยชน์ของ การกีฬา ซึ่งนอกจากกำลังพลทุกนายจะได้พัฒนาขีดความสามารถทางด้านการกีฬา และเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงแล้ว ยังเป็นการปลูกฝัง ให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เสริมสร้าง ความสมัครสมานสามัคคี และความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงาน อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติราชการของกองทัพเรือ --ข้อมูล สลก.ทร. ๑๙ พ.ย.๕๘

รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย “เทศกาลลอยกระทง”ประจำปี 2558 ภายใต้แนวคิด “เทิดวัฒนธรรมประเพณี สืบทอดวิถีแห่งปวงประชา ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมใจเที่ยวไทยปลอดภัยวันลอยกระทง”

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และศิลปินดารา มาพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน “ประเพณีลอยกระทง” ประจำปี ๒๕๕๘ ตลอดจนเชิญชวนประชาชนร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ภายใต้แนวคิด “เทิดวัฒนธรรมประเพณี สืบทอดวิถีแห่งปวงประชา ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมใจเที่ยวไทยปลอดภัยวันลอยกระทง” โดย วธ. ร่วมกับ ๘ หน่วยงานหลัก อาทิ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ประกาศ ๕ มาตรการ เพื่อรณรงค์ให้ใช้วัสดุสลายง่ายในการทำกระทง การรักษาประเพณีที่ดีงามของไทย มีวินัย น้ำใจ ไมตรี การแต่งกายอย่างไทย สุภาพ ตลอดจนการฉลองรื่นเริงด้วยความสุข สนุกสนาน โดยไม่กระทำผิดศลีธรรม และไม่เล่นพลุ ดอกไม้ไฟ โคมลอย ในสถานที่และพื้นที่เสี่ยงต่ออากาศยาน เพื่อเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอย่างถูกต้อง และปลอดภัย โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ประเพณีลอยกระทงถือเป็นความเชื่อตั้งแต่โบราณกาล สิ่งที่ไม่ดี เป็นอัปมงคลก็ปล่อยลอยออกไป เพื่อให้มีชีวิตที่ดี มีความสุขในต…

กองทัพเรือจัดพิธีเปิดการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘

กองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๑๘ พ.ย.๕๘ ณ สนามหญ้าหน้าท้องพระโรง บก.ทร. พระราชวังเดิม โดยเรียนเชิญ พลเรือโท จุมพล ลุมพิกานนท์ รองเสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมฯมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘ และปลูกจิตสำนึกให้แก่กำลังพล ทร. และประชาชน ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคม การรักษาความสะอาด ตลอดจนสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและความเสียสละ โดยมีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดวัดและมัสยิด กิจกรรมพัฒนาวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร กิจกรรมพัฒนาวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร กิจกรรมพัฒนาวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร กิจกรรมพัฒนามัสยิดต้นสน นอกจากนี้ยังมีเยาวชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมฯ สถาบันการศึกษาประกอบด้วย โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย โรงเรียนเทคโนโลยีพาณิชยการราชดำเนิน โรงเรียนทวีธาภิเศก จำนวน ๙๐ คน และชุมชนต่างๆ ประกอบด้วย ชุมชนปรกอรุณ ชุมชนวัดหงส์รัตนาราม ชุมชนวัดโมลีโลกยาราม จำนวน ๘๐ คน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ รวมทั้งสิ้น ๕๐๐ คน --ข้อมูล กพร.ทร. ๑๗ พ.ย.๕๘

เชิญแถวฟังสารจากผู้บัญชาการทหารเรือ ในวันกองทัพเรือ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ในวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นวันกองทัพเรือ จึงขอให้ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองทัพเรือ แถวฟังสารจาก ผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในวันกองทัพเรือ ทางสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ ในเวลา ๐๘.๓๐ น. โดยพร้อมเพรียงกัน วันกองทัพเรือ มีความเป็นมาคือเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๔๙ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงเรียนนายเรือ ที่พระราชวังเดิม ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในราชกิจจานุเบกษาว่า “เวลาบ่าย ๔ โมงเศษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องเต็มยศขาวทหารเรือ เสด็จพระราชดำเนินด้วยรถพระที่นั่งแต่วังสวนดุสิตไปเสด็จประทับเรือพระที่นั่งกลไฟ ที่ท่าราชวรดิฐ เรือพระที่นั่งแล่นลงไปตามลำน้ำถึงหน้าพระราชวังเดิม ซึ่งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งเป็นโรงเรียนนายเรือ เทียบเรือพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนิน ขึ้นประทับบนพลับพลายกที่หน้าประตูแล้ว นายพลเรือโทสมเด็จ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนนครสวรรค์วรพินิต ผู้บัญชาการทหารเรือ ทรงอ่านรายงานการเปิดโรงเรียนนายเรือ กราบบังคมทูลพระกรุณาแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสตอบตามสมควร แล้วทรงชักเชือ…

นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุม APEC และ ASEAN Summit

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการเข้าร่วมการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปค (APEC) ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ พ.ย.๕๘ ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ และการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน (ASEAN Summit) ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ พ.ย.๕๘ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย นายกรัฐมนตรีระบุว่า ในการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปค (APEC) ครั้งนี้ ที่ประชุมจะมีการหยิบยกประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงของโลก การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ โรคระบาด ภัยจากกลุ่มหัวรุนแรง รวมถึงการค้าและการลงทุน นอกจากนี้ ภายหลังจากการประชุม APEC นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน (ASEAN Summit) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยในระหว่างการประชุม นายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสนี้ในการเข้าหารือร่วมกับผู้นำในอีกหลายประเทศ รวมถึงกรอบความร่วมมืออื่นๆ อาทิ การประชุม ASEAN+3, ASEAN+6 เป็นต้น ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำในเรื่องนโยบาย ไทย+1 ซึ่งจะส่งผลให้อาเซียนเกิดความเข้มแข็งในภาพรวม ตลอดจนคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันของทุกประเทศ --ข้อมูล สำนักโฆษกรัฐบาล ๑๘ พ.ย.๕๘

รับสมัครนายทหารสัญญาบัตรเพื่อร่วมปฏิบัติงานกับกองเรือเฉพาะกิจผสม ๑๕๑

กรมกำลังพลทหารเรือ เปิดรับสมัคร นายทหารสัญญาบัตร จำนวน ๑ นาย เพื่อไปร่วมปฏิบัติงานกับกองเรือเฉพาะกิจผสม ๑๕๑ (Combined Task Foce 151 : CTF 151) ในตำแหน่งหัวหน้านายยามยุทธการ (Battle Watch Captain) และ/หรือ นายทหารวางแผน (Operations planner) ระหว่าง มีนาคม ๒๕๕๙ ถึง มิถุนายน ๒๕๕๙ ผู้สมัครต้องเป็นนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ เรือเอก ถึง นาวาตรี สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ หรือ โรงเรียนต่างประเทศที่เทียบเท่า มีความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางทหาร การปฏิบัติการทางเรือ และเป็นผู้ที่เคยได้รับการบรรจุให้ปฏิบัติหน้าที่ หรือเคยปฏิบัติงานในศูนย์ยุทธการระดับกองทัพเรือ หรือทัพเรือภาค มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์โจรสลัดโซมาเลียและภูมิภาคอ่าวเอเดน การต่อต้านการกระทำอันเป็นโจรสลัดและการปล้นเรือโดยใช้อาวุธ มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในการฟัง พูด อ่าน และเขียน อยู่ในเกณฑ์ดี และมีผลการทดสอบ (PT) ไม่ต่ำกว่า ๘๐ คะแนน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถปฏิบัติหน้าที่ในสภาพตรากตรำได้ ไม่เป็นผู้ที่เคยปฏิบัติงานในกองบัญชาการกองเรือเฉพาะกิจผสม ๑๕๑ (CTF 151) มาก่อน ไม่เป็นผู้ที่กองทัพเรืออนุมัติตัวบุคคลให้เข้ารับการ…

กิจกรรม “ร้อยรวมดวงใจ เทิดไท้องค์ราชัน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

กองทัพเรือ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กำหนดจัดกิจกรรม “ร้อยรวมดวงใจ เทิดไท้องค์ราชัน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ และเห็นชอบให้บูรณาการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธ.ค.๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘๐๐ - ๑๐๐๐ ณ หอประชุมกองทัพเรือ ประกอบด้วยกิจกรรม ได้แก่ พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน กิจกรรมการลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หน้าห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ และพิธีปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ที่ท่าเทียบเรือหอประชุมกองทัพเรือ --ข้อมูล กพร.ทร. ๑๘ พ.ย.๕๘

นายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนอุดหนุน“ดอกแก้วกัลยา”เนื่องในวันคนพิการแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อประชาสัมพันธ์และจำหน่ายดอกแก้วกัลยาเนื่องในวัน “คนพิการแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๕๘ ภายใต้คำขวัญ “ดอกแก้วกัลยา บานสะพรั่ง ด้วยพลังแห่งการให้” โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้สนับสนุนกองทุนดอกแก้วกัลยา พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมให้กำลังใจผู้พิการ ทั้งนี้จัดงาน “วันคนพิการ”ครั้งที่ ๔๙ ประจำปี ๒๕๕๘ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑๔ พ.ย.๕๘ ณ สวนอัมพร กรุงเทพฯ เพื่อให้โอกาสคนพิการทั่วประเทศได้พบปะสังสรรค์ พร้อมทั้งได้รับรู้วิชาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อคนพิการ และจะมีการประกาศเกียรติคุณบุคคลพิการตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๘ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โปรดเกล้าฯ พระราชทานอาหารเลี้ยงคนพิการและผู้ร่วมงานจำนวน ๕,๐๐๐ คน และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ แทนพระองค์ทรงเปิดงานวันคนพิการดังกล่าว ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน คนไทยทุกคนจะได้เห็น "ดอกแก้วกัลยา” อันเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ข…

กองทัพเรือจัดพิธีรับมอบและปล่อยขบวนรถลำเลียงผ้าห่มกันหนาว ๒๕๕๘

กองทัพเรือ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ร่วมกับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิสฯ จัดกิจกรรมเพื่อมอบผ้าห่มกันหนาวช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่รับผิดชอบของ ทร. จำนวน ๗,๐๐๐ ผืน โดยจัดพิธีรับมอบผ้าห่มและปล่อยขบวนรถลำเลียงผ้าห่มกันหนาว ณ ลานหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ (วังนันทอุทยาน) ในวันอังคารที่ ๑๗ พ.ย.๕๘ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ โดยมี พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ประธานในพิธีฯ และนายสมชัย เลิศสุทธิวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิสฯ ภัยหนาวเป็นภัยที่เกิดขึ้นจากสภาพอากาศที่หนาวจัด อุณหภูมิต่ำกว่า ๑๕ องศาเซลเซียส และลดลงอย่างต่อเนื่องจนประชาชนได้รับผลกระทบจากความหนาวเย็นอย่างรุนแรง โดยเกิดขึ้นระหว่างเดือน พ.ย. - ก.พ. ของทุกปี ซึ่งกองทัพเรือเป็นหน่วยงานที่ได้รับการแบ่งมอบพื้นที่ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ โดยในปีที่ผ่านมามีพื้นที่เขต ทร. ที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาว ได้แก่ พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมี ศบภ.นรข. เป็นหน่วยดูแลและให้ความช่วยเหลือ และพื้นที่ภาคตะวันออก บริเวณ จ.จันทบุรี และ จ.ตราด ซึ่งมี ศบภ.กปช.จต. เป็นหน่…

นายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนอุดหนุน“ดอกแก้วกัลยา”เนื่องในวันคนพิการแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อประชาสัมพันธ์และจำหน่ายดอกแก้วกัลยาเนื่องในวัน “คนพิการแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๕๘ ภายใต้คำขวัญ “ดอกแก้วกัลยา บานสะพรั่ง ด้วยพลังแห่งการให้” โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้สนับสนุนกองทุนดอกแก้วกัลยา พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมให้กำลังใจผู้พิการ ทั้งนี้จัดงาน “วันคนพิการ”ครั้งที่ ๔๙ ประจำปี ๒๕๕๘ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑๔ พ.ย.๕๘ ณ สวนอัมพร กรุงเทพฯ เพื่อให้โอกาสคนพิการทั่วประเทศได้พบปะสังสรรค์ พร้อมทั้งได้รับรู้วิชาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อคนพิการ และจะมีการประกาศเกียรติคุณบุคคลพิการตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๘ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โปรดเกล้าฯ พระราชทานอาหารเลี้ยงคนพิการและผู้ร่วมงานจำนวน ๕,๐๐๐ คน และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ แทนพระองค์ทรงเปิดงานวันคนพิการดังกล่าว ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน คนไทยทุกคนจะได้เห็น "ดอกแก้วกัลยา” อันเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ข…

นายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนชมโขน "ศึกอินทรชิต ตอน พรหมาศ"

ดร.อนุชา ทีรคานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการผลิตการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นำทีมคณะนักแสดงโขนฯชุด "ศึกอินทรชิต ตอนพรหมาศ ประจำปี ๒๕๕๘ เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อเชิญชวนร่วมชมการแสดง ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗ พ.ย.- ๕ ธ.ค.๕๘ ทั้งหมด ๕๔ รอบ ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย พร้อมมอบของที่ระลึกพระจันทร์ทรงรถให้แก่นายกรัฐมนตรี ซึ่งมีความสอดคล้องกับนามสกุล “จันทร์โอชา” ของนายกฯ และพระจันทร์นี้ถืออยู่ในบทการแสดงช่วงสุดท้ายของโขนชุดดังกล่าว ที่พระรามจะยิงศรไปที่พระจันทร์เพื่อช่วยพระลักษณ์ นายกฯระบุด้วยว่า การแสดงโขนเป็นสิ่งที่น่าสนใจ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงอนุรักษ์ให้การแสดงโขนเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ มีเรื่องราวที่น่าสนใจ อยากเชิญชวนให้ประชาชนร่วมรับชมการแสดงดังกล่าว ทั้งนี้ นายกฯ พร้อมคณะรัฐมนตรี จะเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในการรับชมการแสดงโขนชุดดังกล่าว วันที่ ๕ ธ.ค.๕๘ --ข้อมูล โพสต์ทูเดย์ ๑๐ พ.ย.๕๘

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ๕๓๓ ทุน และกำหนดพิธีมอบทุนในวันที่ ๒๕ พ.ย.๕๘ ที่ นันทอุทยานสโมสร

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ประกาศผลการตัดสินการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีผู้ได้รับทุนทั้งสิ้น ๕๓๓ ทุน ประเภททุนเรียนดีและประเภททุนส่งเสริมการศึกษา และกำหนดพิธีมอบทุนการศึกษาของบุตรสมาชิก ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ นันทอุทยานสโมสร ชั้น ๒ ห้องพิไชยญาติ โดยสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาของบุตรให้นำบุตรไปรับทุนการศึกษา พร้อมกับตนเองเพื่อรายงานตัวลงทะเบียน หากสมาชิกท่านใดไม่นำบุตรไปรับทุนการศึกษาในวันดังกล่าว จะต้องแจ้งเป็นหนังสือตามแบบฟอร์ม ถึง สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด พร้อมแนบสำเนาเลขที่บัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาใดก็ได้ ภายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ หรือทางโทรสารหมายเลข ๕๕๐๘๘ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด จะโอนเงินให้แก่สมาชิกนับแต่วันที่ทำพิธีมอบทุนแล้ว ๓๐ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป) --ข้อมูล สอ.วด. ๑๐ พ.ย.๕๘

ศปมผ. จับกุมการค้ามนุษย์จากการตรวจค้นและตรวจสอบการค้ามนุษย์บนเรือประมง จ.ตรัง

ตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่เป็นปัญหาที่สำคัญ โดย พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ได้สั่งการให้หน่วยต่างๆดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะการตรวจค้นและตรวจสอบการค้ามนุษย์บนเรือประมง เมื่อวันที่ ๖ พ.ย.๕๘ ทัพเรือภาคที่ ๓ ได้รับการสั่งการจากศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ (ศปก.ทร.) ในการจัดกำลังและเรือปฏิบัติการ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการเข้าดำเนินการจับกุมเรือประมง จำนวน ๓ ลำ ได้แก่ เรือวาณิชประมง เรือโภคาสถาพร ๑๙ และเรือโภคาสถาพร ๓๔ ที่ทำการประมง ด้านทิศตะวันตกของเกาะหลีเป๊ะ ประมาณ ๖๐ ไมล์ทะเล ดังนั้น พลเรือโทสายันต์ ประสงค์สำเร็จ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ถึงได้สั่งการให้เรือหลวงแกลง ที่มี นาวาตรี ณัฐวุฒิ เจียมจักร เป็นผู้บังคับการเรือ ออกเรือปฏิบัติการร่วมโดยสนับสนุนในการติดตามเป้าหมายจากสถานีเรดาร์ ของหน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ ๔๙๑ ประจำที่เกาะหลีเป๊ะ และการติดตามเป้าในระบบ วีเอ็มเอส จากศูนย์ปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ ๓ ทั้งนี้ในส่วนของตำรวจน้ำสตูล ได้จัดเรือ ตรน.๘๐๙ เข้…

กองทัพเรือเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ“เทคนิคการให้สัมภาษณ์ระดับผู้บริหารระดับสูง ๒๕๕๘”

กองทัพเรือ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กำหนดเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการให้สัมภาษณ์สำหรับผู้บริหารระดับสูงของกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ พ.ย.๕๘ ณ ห้องบรรยายสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ อาคารมาลีนนท์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยจัดให้มีการบรรยายและให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ หลักและเทคนิคการให้สัมภาษณ์สื่อ ฝึกปฏิบัติการให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อ การเสริมทักษะและพัฒนาบุคคลิกภาพ --ข้อมูล กพร.ทร. ๕ พ.ย.๕๘

กองทัพเรือกำหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๘

กองทัพเรือ กำหนดจัดกีฬาสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๘ พ.ย.๕๘ ณ สนามกีฬาราชนาวี กม.๕ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อเสริมสร้างให้กำลังพลจากหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเล่นกีฬา และได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อความสามัคคี นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสอันดีที่จะสนับสนุนผู้ที่มีความสามารถในกีฬาแต่ละประเภทให้เป็นนักกีฬาระดับชาติ สร้างชื่อเสียงให้แก่กองทัพเรือ และประเทศชาติ พัฒนาทางด้านกีฬาประเภทต่างๆ และเป็นการสนับสนุนให้กำลังพลและครอบครัว ได้หันมาเล่นกีฬาที่ชื่นชอบ ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง อันจะทำให้เกิดภูมิต้านทาน พ้นภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ประหยัดงบประมาณของกองทัพเรือ และรัฐบาล ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมการแข่งขันที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ฟุตซอล แบดมินตัน เปตอง ฟุตบอล และกีฬาทหารเรือ ฯลฯ ทั้งนี้กำหนดจัดแถลงข่าวงานสัปดาห์กีฬานาวี ในวันจันทร์ที่ ๙ พ.ย.๕๘ เวลา ๑๐๐๐ ณ ห้องชมชลธี หอประชุมกองทัพเรือ และมีพิธีเปิดในวันพุธที่ ๑๑ พ.ย.๕๘ เวลา ๑๕.๓๐ น. เป็นต้นไป พบกับ การแสดงมินิคอนเสิร์ต การแสดงชุด “สีสันทหารเรือ” การแสดงจุดไฟกระถางเพลิ…

ขอเชิญร่วมงานเบาหวานโลก ณ รพ.ศิริราชฯ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ พ.ย.๕๘

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โดยศูนย์เบาหวานศิริราช ร่วมกับ งานกิจการนักศึกษา งานสร้างเสริมสุขภาพและฝ่ายการพยาบาล รพ.ศิริราชจัด “กิจกรรมวันเบาหวานโลก ประจำปี 2558” ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.00-15.00 น. ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภายในงานมี บริการวัดความดันโลหิต เจาะเลือดตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว พร้อมให้คำปรึกษาเรื่องเบาหวาน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เสวนาให้ความรู้ในช่วง เวลา 12.00-13.00 น. 11 พ.ย. เรื่อง “น้ำตาลกับเบาวาน” 13 พ.ย. เรื่อง “อาหาร Clean food กับเบาหวาน” อีกทั้งยังมีสาธิตและแข่งขันทำอาหาร ตลอดจนการทดสอบสมรรถภาพทางกายและกิจกรรมต่างๆ ตามบูธ. --ข้อมูล รพ.ศิริราชฯ ๔ พ.ย.๕๘

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า ใน ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

กองทัพเรือ กำหนดทอดกฐินสามัคคี ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนา บูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ชำรุดทรุดโทรม นำรายได้ไปใช้ในการเทิดพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และเพื่อสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่ จึงขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง และครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี โดยผู้มีจิตศรัทธาร่วมการกุศล สามารถนำเงินบริจาคได้ที่ กองบัญชีและการเงิน กรมการเงินทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๗ หรือบริจาคผ่านธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “กฐินสามัคคี ทร.วัดปากคลองมะขามเฒ่า” เลขที่ ๑๑๕-๒-๑๓๔๔๙-๘ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางไปกับคณะกฐินสามัคคี ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า กรมการขนส่งทหารเรือ ได้จัดรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ กองเลขานุการ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ หมา…

ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายกำหนดตรวจเรือประมงในพื้นที่สมุทรสาคร

เมื่อวันที่ ๑ พ.ย.๕๘ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายกำหนดให้มีการตรวจเรือประมงในพื้นที่ จว.สมุทรสาคร โดยมี พล.ร.ท.อดิเรก ชมภูนุช หน.สน.ปชส.ศปมผ./จก.กพร.ทร. พล.ร.ท.รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผบ.ทรภ.๑ พล.ร.ต.วรรณพล กล่อมแก้ว สล.ศปมผ. พล.ร.ต.เกรียงไกร อนันตศานต์ หน.คณะแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานภาคประมง ร่วมตรวจ ศูนย์ PIPO จว.สมุทรสาคร เพื่อรับทราบการปฏิบัติงาน ปัญหาข้อขัดข้อง รวมทั้งร่วมตรวจเรือขนาด ๖๐ ตันกรอส ขึ้นไป โดยเน้นเรื่องแรงงานภาคประมง ที่อยู่บนเรือ โดยได้ตรวจเรือประมงนอกน่านน้ำชื่อ wisdom sea reefer สัญชาติฮอนดูรัส ๑ ลำเนื่องจากเป็นเรือนอกน่านน้ำลำเดียวจาก ๓ ลำ ในท่าเทียบเรือที่มีแรงงานอยู่บนเรือ ----ข้อมูล สน.ปชส.ศปมผ. ๓ พ.ย.๕๘

กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือรับสมัครบุคคลพลเรือน ๒ อัตรา

กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๒ อัตรา ตำแหน่งพนักงานบริการ ๑ อัตรา และตำแหน่งพนักงานตัดผม ๑ อัตรา รับสมัครทั้งเพศชายและหญิง สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีหลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาประกาศนียบัตร หรือสำเนาใบสุทธิ หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน พร้อมฉบับจริง, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา, รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป, สำเนาใบกองหนุน หรือใบแทน หรือหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ สนใจสมัครเข้าเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งดังกล่าว ได้ตั้งแต่วันที่ ๒ ถึง ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ในวันราชการ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. ที่ แผนกบัญชีพล กองกลาง กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ พระราชวังเดิม ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร กำหนดสอบคัดเลือกในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบัญชีพล กอ…