Skip to main content

Posts

Showing posts from June, 2017

ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาประเพณี โรงเรียนทหาร – ตำรวจ ครั้งที่ ๕๕

ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาประเพณี โรงเรียนทหาร – ตำรวจ ครั้งที่ ๕๕ ระหว่างวันที่ ๒๘ มิ.ย. – ๗ ก.ค. ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬาโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
          การแข่งขันกีฬา ๔ เหล่า เป็นการแข่งขันกีฬาประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี จัดขึ้นครั้งแรกปีพุทธศักราช ๒๕๐๔ โดย จอมพล ถนอม กิตติขจร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในขณะนั้นเป็นผู้ลงคำสั่งให้มีการจัดการแข่งขันฯ นอกจากเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและก่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างเหล่าทัพแล้ว ยังสามารถอำนวยประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานร่วมกันในอนาคต ซึ่งการแข่งขันครั้งแรก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน จากนั้นโรงเรียนต่าง ๆ ได้แก่ โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และโรงเรียนนายร้อยแผนที่ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพทุกปี ปีละครั้ง จนโรงเรียนนายร้อยแผนที่ถูกยุบ การแข่งขันจึงเหลือเพียง ๔ โรงเรียน คือ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ โดยมีการแข่งขันกีฬา ๔ ประเภท คือ รักบี้ ฟุตบอล บาสเกตบอล และกรีฑา
                                         …

กองทัพเรือ กำหนดสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น นาวาโท และ นาวาตรี ประจำปี ๒๕๖๐

กองทัพเรือ โดย คณะกรรมการอำนวยการสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น นาวาโท และ นาวาตรี ประจำปี ๒๕๖๐ (กรมสารบรรณทหารเรือ) กำหนดสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น นาวาโท และ นาวาตรี ประจำปี ๒๕๖๐ สายวิทยาการของกรมสารบรรณทหารเรือ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ โรงเรียนสารบรรณ กรมสารบรรณทหารเรือ อาคารสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ ซอยวังเดิม ๓ ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดดูได้ที่ Website กรมสารบรรณทหารเรือ http://info.navy.mi.th/navy_admin/2013/
                                                                                             ข้อมูล สบ.ทร. ๒๙ มิ.ย.๖๐

กองทัพเรือจัดค่ายยุวนาวีไทยหัวใจพอเพียง เพื่อปลุกจิตสำนึกแห่งการเป็นเยาวชน

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 นาวาเอกปฐมพงศ์ อินต๊ะแสน รองผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่ (ศฝท.) กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นประธานเปิดโครงการยุวนาวีไทยหัวใจพอเพียง ประจำปี 2560 เพื่อสร้างวิธีคิดและปลุกจิตสำนึกแห่งการเป็นเยาวชน โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้วิถีแห่งธรรมชาติ และวิถีแห่งสังคมไทย ณ ศูนย์การเรียนทฤษฎีใหม่ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง คณะกรรมการ และเยาวชน 60 คน ร่วมเปิดโครงการ    
          โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างกระบวนการวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกแห่งการเป็นเยาวชนไทย โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้วิถีแห่งธรรมชาติ วิถีแห่งสังคมไทย สร้างภูมิปัญญา พัฒนาคุณภาพความคิด โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการสร้างปฏิบัติ นอกจากนั้น ยังได้เพิ่มการอบรมความรู้ด้านขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีของทหารเรือ ตลอดจนฝึกการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ซึ่งใช้ศูนย์การเรียนทฤษฎีใหม่ เป็นสถานที่ในการฝึกอบรม
           สำหรับศูนย์การเรียนทฤษฎีใหม่ เป็นสถานที่ให้ความรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ…

สมาคมภริยาทหารเรือจัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตและทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ คุณปรานี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตและทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตาม “โครงการนานไปก็ไม่ลืม สมาคมภริยาทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๐” โดยมี นาวาเอกสุรชัย ตันเจริญ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือเป็นผู้แทน นาวาเอกเลอศักดิ์ คชนันทน์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือได้นำครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตและทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมพิธีรับมอบเงินช่วยเหลือ ตาม “โครงการนานไปก็ไม่ลืม สมาคมภริยาทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๐” ณ ห้องชมวัง อาคารราชนาวิกสภา เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
                                                                                                         ข้อมูล สลกทร ๒๘ มิย๖๐

ทร.กำหนดจัดพิธีเทิดพระเกียรติจอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต เนื่องในวันบริพัตร ๒๙ มิ.ย.๖๐

กองทัพเรือ กำหนดจัดพิธีเทิดพระเกียรติจอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต เนื่องในวันบริพัตร ในวันที่ ๒๙ มิ.ย.๖๐ ณ กรมยุทธศึกษา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมี พลเรือเอก พลเดช เจริญพูล รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ และพิธีกล่าวคำสดุดี นอกจากนี้ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ยังจัดพิธีเทิดพระเกียรติ ประกอบด้วย พิธีบวงสรวง, พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ณ ห้องประชุมบริพัตร ชั้น ๕ อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง และพิธีมอบทุนการศึกษาโดยมูลนิธิจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์ โดยมีผู้แทนราชสกุลบริพัตรเป็นประธานมอบทุน และนิทรรศการเทิดพระเกียรติ            จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงทหารเรือพระองค์แรก ขณะที่ทรงรับราชการภายในกรมทหารเรือเป็นระยะเวลา ๑๗ ปี พระองค์ทรงปรับปรุงกิจการทหารเรือให้เจริญก้าวหน้าและเป็นระเบียบแบบแผน ทรงวางรากฐานการจัดระเบียบการเรียนการสอนในโรงเรียนนายเรือใหม่ จัดให้มีพระธรรมนูญศาลทหารเรือและกรมพระธรรมนูญทหารเรือ ปรับปรุงการสหโภชน์แ…

"ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปจำลอง และเหรียญพระพุทธลีลาราชนาวีศรีนันทอุทยานมิ่งมงคล"

เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๐ เวลา ๑๗๐๐ พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษก พระพุทธรูปจำลองและเหรียญพระพุทธลีลาราชนาวีศรีนันทอุทยานมิ่งมงคล พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ ณ พระอุโบสถวัดเครือวัลย์วรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมี พระคุณเจ้า พระพรหมวิสุทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
          ทั้งนี้ การจัดทำพระพุทธรูปจำลองและเหรียญพระพุทธลีลาราชนาวีศรีนันทอุทยานมิ่งมลคล เป็นไปตามดำริของผู้บัญชาการทหารเรือ เพื่อมอบให้แก่หน่วยและกำลังพลของกองทัพเรือ อันจะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลและเปรียบเสมือนเป็นการหลอมรวมข้าราชการและกำลังพลของกองทัพเรือให้เป็นหนึ่งเดียว โดยการจัดทำแบ่งเป็น พระพุทธรูปจำลองจำนวน 100 องค์ และเหรียญพระพุทธลีลาราชนาวีฯ จำนวน 84,000เหรียญ
                                                                               ข้อมูล กพร.ทร. ๒๗ มิย.๖๐

สมเด็จพระสังฆราช ประทานไฟพระฤกษ์สำหรับพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปจำลอง และเหรียญ "พระพุทธลีลาราชนาวีศรีนันทอุทยานมิ่งมงคล" ให้แก่กองทัพเรือ

เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๐ เวลา ๑๓๓๐ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เข้าถวายกรวยสักการะและผ้าไตร แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ และรับไฟพระฤกษ์ สำหรับพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปจำลองและเหรียญ “พระพุทธลีลาราชนาวีศรีนันทอุทยานมิ่งมงคล” ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร 
          ทั้งนี้ กองทัพเรือดำเนินการจัดทำพระพุทธรูปจำลองและเหรียญ “พระพุทธลีลาราชนาวีศรีนันทอุทยานมิ่งมงคล” เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของข้าราชการและกำลังพลกองทัพเรือ ประกอบด้วย พระพุทธรูปจำลอง “พระพุทธลีลาราชนาวีศรีนันทอุทยานมิ่งมงคล” จำนวน ๑๐๐ องค์ และเหรียญ “พระพุทธลีลาราชนาวีศรีนันทอุทยานมิ่งมงคล” จำนวน ๘๔,๐๐๐ เหรียญ และได้ทำพิธีเททองหล่อฯ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงหล่อพระพุทธรูปวินุเจริญการช่าง (ยงค์เจริญ) จังหวัดนครปฐม ที่ผ่านมา
                                                                                            ข้อมูล กพร.ทร. ๒๗ มิ.ย.๖๐

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือ จัดกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก

กองทัพเรือ โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือ ซึ่งมี พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพเรือ ได้อนุมัติให้ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือ จัดโครงการกองทัพเรือรวมใจร่วมต้านภัยยาเสพติด เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในด้านการป้องกันกลุ่มผู้ที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนได้เรียนรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด ตลอดจนรู้จักวิธีรักษาสุขภาพและได้พัฒนาจิตใจให้สมบูรณ์เข้มแข็งเป็นภูมิคุ้มกันตนเอง และเป็นพลังต่อต้านยาเสพติด
     ซึ่งผลการดำเนินการที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
     และเนื่องในวันที่ 26 มิ.ย. ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในการนี้ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือ โดยมี พลเรือเอก นวพล ดำรงพงศ์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ เป็นประธานในกิจกรรมฯ ร่วมกับภาคราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และสถาบันการศึกษาเขตบางกอกใหญ่ และเขตบางกอกน้อย จัดกิจกรรม…

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข กำหนดจัดพิธีการเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 47

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญร่วมเป็นสักขีพยาน ในการเผาทำลายยาเสพติดให้โทษ ครั้งที่ ๔๗ ในวันจันทร์ที่ ๒๖ มิ.ย.๖๐ เวลา ๑๐๐๐ ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                                                                        ข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข ๒๓ มิ.ย.๖๐

ขอเชิญชวนกำลังพลกองทัพเรือ สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ และให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งสหกรณ์ฯ พร้อมส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก ให้สมาชิกออมทรัพย์ในรูปแบบของค่าหุ้นและเงินฝาก ให้กู้เงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน บริการสวัสดิการ การสงเคราะห์และช่วยเหลือทางวิชาการ แก่สมาชิกและครอบครัว
หลักเกณฑ์การสมัครและสิทธิประโยชน์
           คุณสมบัติสมาชิก ประเภทสมาชิกสามัญต้องเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำสังกัดกองทัพเรือ ที่มีหน่วยงานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และประเภทสมาชิกสมทบต้องเป็นพนักงานราชการสังกัดกองทัพเรือ เท่านั้น
           การสมัครเป็นสมาชิก ยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนด ก่อนวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน โดยเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า ๑๐๐ บาท โดยหักจากเงินได้รายเดือน ณ ที่จ่าย การส่งค่าหุ้นนั้นจะหักจากเงินได้รายเดือนอย่างน้อยตามอัตราขั้นต่ำที่กำหนด ระยะเวลา ๘๔ งวด หากครบกำหนดสามารถส่งค่าหุ้นต่อได้ ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนที่สหกรณ์กำหนด
           สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ เงินปันผลตามมูลค่าหุ้นท…

กองทัพเรือจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๐

กองทัพเรือ โดย ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดกองทัพเรือ ร่วมกับหน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมจัดกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากล ๒๖ มิถุนายน ณ บริเวณพื้นที่อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร และห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๗.๓๐ น. – ๑๓.๐๐ น.
           กิจกรรมประกอบด้วย การเดินรณรงค์ “เดินเพื่อพ่อ ต่อต้านยาเสพติด” โดยจุดเริ่มต้นขบวนตั้งแต่บริเวณอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน สิ้นสุดขบวนที่หอประชุมกองทัพเรือ และกิจกรรมต่อเนื่อง ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ การกล่าวถวายอาลัยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ การกล่าวถวายพระพรหน้าพระบรม ฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราวงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร การบรรยายธรรมะต้านยาเสพติด โดย พระวรวัฒน์ วรวฑฺฒโน และ พระปลัดสุรเชษฐ สุรเชษฎโฐ จากทีมงานธรรมะเดอลิเวอรี่ การร่วมร้องเพลงพ…

กองทัพเรือ ขอให้ข้าราชการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลการรับราชการ และบุคคลในครอบครัว ต่อส่วนราชการต้นสังกัด เพื่อปรับปรุงระบบการเบิกจ่ายตรงและพัฒนาสิทธิประโยชน์

กรมบัญชีกลาง กำหนดให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว มีหน้าที่รายงานข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและบุคคลในครอบครัวต่อส่วนราชการต้นสังกัด ภายในระยะเวลา ๑ เดือน นับแต่วันที่บรรจุเข้ารับราชการ หรือวันที่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง และให้นายทะเบียนของส่วนราชการ (นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ และนายทะเบียนบำเหน็จบำนาญ) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลดังกล่าวภายใน ๑๕ วันทำการ นับจากวันที่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้ฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงระบบการเบิกจ่ายตรงและพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้มีสิทธิ์ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ) และบุคคลในครอบครัว

           กองทัพเรือ โดย กรมกำลังพลทหารเรือ ขอให้หน่วยงานกองทัพเรือ ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลข้าราชการ และบุคคลในครอบครัว ผ่านทางเว็บไซต์ http://pws.cgd.go.th/EFiling โดย ผู้มีสิทธิสามารถปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลเฉพาะที่อยู่ให้เป็นปัจจุบันได้ สำหรับข้อมูลอื่น ๆ หาก ผู้มีสิทธิพบว่าไม่ถูกต้อง หรือต้องการเพิ่มเติม พิมพ์แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลใน…

สมาคมภริยาทหารเรือ เยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลกองทัพเรือพื้นที่ภาคตะวันออก

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางปรานี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหาร สมาคมภริยาทหารเรือ เยี่ยมบำรุงขวัญ และให้กำลังใจแก่กำลังพล ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนพื้นที่ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมกับมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่กำลังพล โดยมี พลเรือโท รัตนะ วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นายทหารฝ่ายอำนวยการ หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด กำลังพลในสังกัด ร่วมต้อนรับ ณ สนามหน้ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
          พร้อมกันนี้ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะ เยี่ยมสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ ๑๓ ณ กองพันทหารราบ ที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (ค่ายตากสิน) อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วย
                                                                                           ข้อมูล กปช.จต. ๒๒ มิ.ย.๖๐

กองทัพเรือ จัดการแสดง “ดนตรีสายสัมพันธ์ราชนาวี – สแตนฟอร์ด” ครั้งที่ ๑

กองทัพเรือ โดย ฐานทัพเรือกรุงเทพ จัดการแสดง “ดนตรีสายสัมพันธ์ราชนาวี – สแตนฟอร์ด” ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ หอดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดนตรี ระหว่างวงดนตรีของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นวงดนตรีที่มีชื่อเสียงที่ยอมรับในระดับประเทศ กับ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ อีกทั้งเป็นการยกระดับวงดุริยางค์ราชนาวี ขึ้นสู่ระดับสากลอย่างสมบูรณ์แบบ จึงขอเชิญชวนกำลังพลกองทัพเรือ ร่วมชมการแสดงดนตรีดังกล่าวได้ ตามวันและเวลาดังกล่าว
                                                                                             ข้อมูล ฐท.กท. ๒๒ มิ.ย.๖๐

กองทัพเรือ เตรียมการฝึกการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ การฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ย.๖๐ กรมแพทย์ทหารเรือ จัดตั้งโรงพยาบาลสนามบนเรือหลวงอ่างทอง ในการเตรียมการฝึกให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ การฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๐
          สำหรับการฝึกการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติฯ ในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่าง ๑๙ – ๒๓ มิ.ย.๖๐ โดยเป็นการบูรณาการการฝึกร่วมระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และหน่วยงานฝ่ายพลเรือน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในกลไกประสานงานร่วมระหว่าง ทหาร พลเรือน และภาคประชาสังคม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารจัดการภัยพิบัติตามระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ เพื่อบูรณาการ การฝึกร่วมกองทัพไทยกับการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของฝ่ายพลเรือน เพื่อให้ฝ่ายพลเรือนได้ทราบถึงบทบาทและภารกิจของกองทัพไทยในด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ โดยกำหนดสถานการณ์ให้เกิดพายุครั้งใหญ่พัดถล่มพื้นที่ทะเลภาคตะวันออก ความรุนแรงระดับ ๔ นายกรัฐมนตรีจึงได้อนุมัติให้ตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัย (ส่วนหน้า) ขึ้นในพื้นที่ และมีส่วนงานของกองทัพเข้าร่วมให้การช่วยเหลือบรรเ…

พิธีเปิดการอบรมการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ ก่อนการฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลตรี ธิติชัย เทียนทอง ผู้อำนวยการสำนักวางแผนการฝึกร่วมและผสม กรมยุทธการทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมก่อนการฝึกการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ
          การฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๐ ณ อาคารกีฬาโรงเรียนเทศบาล ๒ ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง การฝึกร่วมกองทัพไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยเป็นการบูรณาการการฝึกร่วมระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และหน่วยงาน ฝ่ายพลเรือน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในกลไกประสานงานร่วมระหว่างทหาร พลเรือน และ ภาคประชาสังคม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารจัดการภัยพิบัติตามระดับความรุนแรงของ ภัยพิบัติเพื่อบูรณาการ การฝึกร่วมกองทัพไทยกับการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของฝ่ายพลเรือนเพื่อให้ฝ่ายพลเรือนได้ทราบถึงบทบาทและภารกิจของกองทัพไทยในด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ โดยกำหนดสถานการณ์ให้เกิดพายุครั้งใหญ่พัดถล่มพื้นที่ทะเลภาคตะวันออก ความรุนแรงระดับ ๔ นายกรัฐมนตรีจึงได้อนุมัติให้ตั้งศูนย์บร…

กระทรวงกลาโหม อนุมัติให้ผู้นับถือศาสนาอิสลามลาหยุดราชการเนื่องในวันอีฎิ้ลฟิตริ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๕๓๘

กระทรวงกลาโหม อนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดกระทรวง กลาโหม ที่นับถือศาสนาอิสลามลาหยุดราชการเพื่อไปประกอบศาสนกิจในวันสำคัญทางศาสนาหยุดราชการได้เป็นกรณีพิเศษ ในวันอีฎิ้ลฟิตริ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๕๓๘ มีกำหนด ๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๓ – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยไม่นับเป็นวันลา จึงแจ้งให้ข้าราชการกองทัพเรือที่นับถือศาสนาอิสลามทราบโดยทั่วกัน
                                                                                                      ข้อมูล กรบ.สม. ๒๐ มิ.ย.60

กองทัพเรือ โดยโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ร่วมกับเทศบาลตำบลบางเสร่จัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดบางเสร่ ในโครงการ "นาวีร่วมสร้าง ประชาชนร่วมสุข"

เมื่อวันที่ ๑๗ มิ.ย.๖๐ ระหว่างเวลา ๑๔๐๐ – ๑๖๐๐ กองทัพเรือ โดยโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ร่วมกับเทศบาลตำบลบางเสร่ จัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดบางเสร่ ในโครงการ "นาวีร่วมสร้าง ประชาชนร่วมสุข" โดยมี นาวาเอก วิรัตน์ สมจิตร ผู้บังคับการโรงเรียนชุมพลทหารเรือฯ นำข้าราชการและนักเรียนจ่าทหารเรือจำนวน ๒๐๐ นาย ร่วมกับ เทศบาลตำบลบางเสร่ จัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดบางเสร่ ภายใต้ชื่อโครงการ "นาวีร่วมสร้าง ประชาชนร่วมสุข" ณ ชายหาดบางเสร่ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นการต่อยอดกระบวนการสร้างสุขให้กับประชาชน ในรูปแบบของกิจกรรมชุมชนมีส่วนร่วม ตามนโยบายของ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือที่ว่า "ทหารเรือจะไม่ทิ้งประชาชน" ถึงแม้จะเป็นวันหยุด ทหารเรือก็ยังคงร่วมสร้างและพัฒนาประเทศ เพื่อให้เกิดความมั่นคง และยั่งยืน สืบไป
                                                                                  ข้อมูล รร.ชุมพลฯ ๑๙ มิ.ย.๖๐

กองทัพเรือ โดยหน่วยเรือรักษาความสงบตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคายแถลงข่าวการตรวจยึดไม้ชิงชัน จำนวน ๘ ท่อนกลม และ ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) จำนวน ๗๗๘ เม็ด

เมื่อวันที่ ๑๗ มิ.ย.๖๐ เวลา ๑๐๐๐ นาวาโท สุเทพ พงษ์ศรีกุล หัวหน้าสถานีเรือรัตนวาปี หน่วยเรือรักษาความสงบตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคาย (นรข.เขตหนองคาย) พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีเรือรัตนวาปี นรข.เขตหนองคาย เจ้าหน้าที่ทหาร กกล.รส.จังหวัดหนองคาย โดยการอำนวยการของ นาวาเอก นิยม พึ่งโต ผบ.นรข.เขตหนองคาย แถลงข่าวการตรวจยึดไม้ชิงชัน จำนวน ๘ ท่อนกลม ปริมาตร ๐.๓๓๑ ลบ.ม. และ ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) จำนวน ๗๗๘ เม็ด (สีส้ม ๗๗๐ เม็ด สีเขียว ๘ เม็ด)
          โดยเมื่อวันที่ ๑๓ มิ.ย.๖๐ เจ้าหน้าที่ นรข.เขตหนองคาย (สถานีเรือรัตนวาปี) ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่า จะมีการลักลอบขนไม้หวงห้ามเข้ามาในพื้นที่บ้านต้อนใหญ่ ต.บ้านต้อน อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย นาวาเอกนิยม พึ่งโต ผบ.นรข.เขตหนองคาย จึงสั่งการให้ เจ้าหน้าที่สถานีเรือรัตนวาปี ออกสืบสวนหาข่าวในพื้นที่ ต่อมาวันที่ ๑๖ มิ.ย.๖๐ เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าจะมีการลักลอบขนไม้ผิดกฎหมายบริเวณโรงสูบน้ำบ้านต้อนใหญ่ ต.บ้านต้อน อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย เจ้าหน้าที่จึงได้จัดกำลังออกเฝ้าตรวจ ในเวลา ๒๑๐๐ เจ้าหน้าที่ได้ส่องกล้องเห็นรถกระบะ เข้ามาในพ…

กิจการเกษตรกรรมกองทัพเรือ ขอเชิญซื้อสินค้าจากฝ่ายเกษตรกรรมทหารเรือ

กิจการเกษตรกรรมกองทัพเรือ นำกุ้งและไข่ไก่จากฝ่ายเกษตรกรรมทหารเรือ มาจำหน่ายให้กับกำลังพลกองทัพเรือ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ดังนี้
          ๑.ไข่ไก่ จากฝ่ายเกษตรกรรมทหารเรือ
               ๑.๑ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. ถึง ๐๙.๐๐ น. จำหน่ายที่บริเวณด้านหลังอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
               ๑.๒ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. – ๐๘.๐๐ น. จำหน่ายที่บริเวณกองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ พระราชวังเดิม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
           ๒.กุ้งขาว (แซบ๊วย) กุ้งกุลาดำ กุ้งตะกาด และกุ้งฝอย จากฝ่ายเกษตรกรรมทหารเรือ
               ๒.๑ วันที่ ๒๖ – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. จำหน่ายที่ กรมสวัสดิการทหารเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
               ๒.๒ วันที่ ๒๘ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. จำหน่ายที่บริเวณกองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ พระราชวังเดิม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
                                                                       ข…

กองทัพเรือ มอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน สังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือ มอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน สังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้
          ๑.ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป
              ๑.๑ ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑ – ๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท
              ๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑ – ๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท
              ๑.๓ ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท
              ๑.๔ ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑ – ๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลัง ๑.๕ ศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท
          ๒. คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา
              ๒.๑ เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพราน สังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจา…

รับสมัครนายทหารสัญญาบัตรเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บังคับการเรือ

กองการฝึก กองเรือยุทธการ (กฝร.) รับสมัครนายทหารสัญญาบัตรพรรคนาวิน (นว.ก.) ชั้นยศ เรือเอก – นาวาโท เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บังคับการเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ – ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐
          แจ้งรายชื่อและตำแหน่ง ถึง กองการฝึก กองเรือยุทธการ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นาวาโท เอกชัย เมืองคำ หัวหน้าแผนกเดินเรือและการเรือ กองฝึกเดินเรือและการเรือ กองการฝึก กองเรือยุทธการ โทรศัพท์หมายเลข ๗๒๑๔๙ และ ๐๘ ๑๘๘๔ ๘๓๒๓
                                                                                                  ข้อมูล กฝร. ๑๖ มิ.ย.๖๐

กองทัพเรือ เปิดการอบรมหลักสูตรภาษาจีนระดับต้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

กองทัพเรือ โดย ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เปิดการอบรมหลักสูตรภาษาจีนระดับต้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กำหนดการอบรมตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเป็นข้าราชการกองทัพเรือ ไม่จำกัดชั้นยศ เป็นต้องผู้ที่จะต้องใช้ภาษาจีนในการปฏิบัติงาน หรือหน่วยต้นสังกัดพิจารณาเห็นสมควร
           แจ้งรายชื่อให้ ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ทราบ ภายในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
                                                                                               ข้อมูล ยศ.ทร. ๑๖ มิ.ย.๖๐

กองทัพเรือเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เพศชายและหญิงเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๐

กองทัพเรือเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เพศชายและหญิงเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๘๘ อัตรา นายทหารสัญญาบัตร จำนวน ๑๖ อัตรา - เพศชาย/หญิง อายุ ๑๘ – ๓๕ ปี สำหรับวุฒิปริญญาตรี มีสาขาที่เปิดรับสมัครมี สาขาบัญชี สาขานิติศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาฟิสิกส์ สาขาภาษาอังกฤษ สาขาพุทธศาสตรบัณฑิตและเปรียญธรรมไม่ต่ำกว่า ๔ ประโยค
         สำหรับนายทหารประทวน จำนวน ๗๒ อัตรา- เพศชาย/หญิง อายุ ๑๘ – ๓๐ ปี วุฒิ ม.๖/ปวช. มีสาขาคอมพิวเตอร์ สาขาบัญชี สาขาช่างก่อสร้าง สาขาช่างกลโรงงาน สาขาช่างไฟฟ้า สาขาสถาปัตยกรรม สาขาช่างโยธา สาขาช่างพิมพ์ สาขาช่างสำรวจ สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ โดยจำหน่ายระเบียบการและใบสมัครระหว่าง ๒๐ – ๓๐ มิ.ย.๖๐ และ เปิดรับสมัครตั้งแต่ ๒๔ – ๓๐ มิ.ย.๖๐
          ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองการกำลังพล สำนักบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๔๗๕ ๔๖๗๑ และ ๐๒ ๔๗๕ ๘๔๐๙
                                                                        …

กองทัพเรือ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จัดโครงการ กองทัพเรือรวมใจร่วมต้านภัยยาเสพติด ครั่งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระหว่าง วันที่ ๑๒ – ๑๖ มิ.ย.๖๐

เมื่อวันที่ ๑๔ มิ.ย.๖๐ เวลา ๑๒๐๐ – ๑๖๓๐ ฝ่ายกิจการพลเรือนทหารเรือฯ ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทัพเรือภาคที่ ๒ จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมี พล.ร.ท.รัษฎางค์ ธีรเนตร หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์อำนายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพเรือ/เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นประธานฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลุกจิตสำนึกการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดของเยาวชน ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี กิจกรรมประกอบด้วย การให้บริการทางการแพทย์ การบรรยายธรรมะต้านภัยยาเสพติด (โดยทีมงานพระมหาสนมปองตาลปุตโต) การร่วมถวายอาลัยด้วยการยืนสงบนิ่ง ๘๙ วินาที ร่วมร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งมอบอุปกรณ์การกีฬา
                                                                                                         ข้อมูล กพร.ทร. ๑๕ มิ.ย.๖๐

กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ และการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ ตามแผนพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงในพื้นที่ทัพเรือภาคที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐

กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ และการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ ตามแผนพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงในพื้นที่ทัพเรือภาคที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งพลเรืิอโท สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ มอบหมายให้ นาวาเอก จรัญวีร์ ญาดี รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑/รองหัวหน้าสำนักงานเลนานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธาน กิจกรรมประกอบด้วย การจัดประชุมกับส่วนราชการและผู้นำชุมชน เพื่อรับทราบปัญหาในพื้นที่ การร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และร่วมกันพัฒนาโรงเรียน ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ในพื้นที่อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด
                                                                                            ข้อมูล ทัพเรือภาคที่ ๑
                                                                                                   ๑๕ มิ.ย.๖๐

ขอเชิญฟังการบรรยายเผยแพร่ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือ (ศสส.ทร.) ขอเชิญนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือ ฟังการบรรยายเผยแพร่ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยมี พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือ ร่วมฟังการบรรยายฯ มี รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และคณะ เป็นผู้บรรยาย วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ส่วนบัญชาการกองทัพเรือ ชั้น ๖ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
                                                                                           ข้อมูล ศสส.ทร. ๑๔ มิ.ย.๖๐

กองทัพเรือรับสมัครข้าราชการไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยนายทหารจัดหา ประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน

กองทัพเรือ โดย กรมพลาธิการทหารเรือ รับสมัครนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพเรือ ไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยนายทหารจัดหา ประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน มีกำหนด ๓ ปี ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๔ ผู้สมัครเป็นนายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศ เรือเอก – นาวาตรี (เหล่าทหารพลาธิการ ชั้น ก.)กำหนดสมัครส่งรายชื่อถึงกรมพลาธิการทหารเรือ ภายในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
                                                                                                   ข้อมูล พธ.ทร. ๑๓ มิ.ย.๖๐

เปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ Navy Cyber Contest จากหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ

กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือกำหนดจัดการแข่งขันปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ Navy Cyber Contest ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมกองทัพเรือ ในการแข่งขันครั้งนี้ กำหนดให้แต่ละทีมประกอบด้วยผู้เข้าแข่งขัน ๓ คน และเปิดรับสมัครทีมที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ดังนี้
          ๑. เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑ – ๒๐ มิ.ย.๖๐
          ๒. อบรมการปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ ช่วงที่ ๑ (CEH) ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ มิ.ย.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๐๐ ณ ห้องประชุมกรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ พระราชวังเดิมกรุงเทพมหานคร
          ๓. อบรมการปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ ช่วงที่ ๒ (หลักสูตร OSCP) ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ มิ.ย.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๐๐ ณ ห้องประชุมกรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือพระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร
          ๔. การแข่งขันปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ Navy Cyber Contestวันที่ ๕ ก.ค.๖๐ เวลา ๐๗๐๐ – ๑๕๐๐ ณ หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
          ขอเชิญชวนหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งข…

เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ลำที่ ๒ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

กองทัพเรือ ได้รับอนุมัติดำเนินโครงการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ลำที่ ๒ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยกองทัพเรือเป็นผู้ดำเนินการต่อเรือจากแบบที่กองทัพเรือมีใช้ราชการ เพื่อเป็นการพึ่งพาตนเองและพัฒนาขีดความสามารถด้านการต่อเรือขนาดใหญ่ของกองทัพเรือ ให้เพิ่มสูงขึ้น โดยให้ใช้แบบเรือ เรือหลวงกระบี่ เป็นแบบพื้นฐานในการสร้างเรือลำใหม่ ปรับปรุงและพัฒนาส่วนต่าง ๆ จากเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ชุด เรือหลวงปัตตานี และ เรือหลวงกระบี่ เพื่อให้เรือลำใหม่มีคุณลักษณะที่เหมาะสมมากขึ้น ในการตอบสนองภารกิจของกองทัพเรือ
          เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ลำที่ ๒ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากำลังรบตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้าง ขีดความสามารถของกองทัพเรือ ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การรักษากฎหมายในทะเล และการปฏิบัติการรบผิวน้ำ รวมทั้งการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรืออื่น ๆ
          กองทัพเรือได้มอบหมายให้ กรมอู่ทหารเรือ โดย อู่ราชนาว…

กองทัพเรือ โดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ จัดกิจกรรม “ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ ถวายความจงรักภักดี” จัดอบรมทำดอกไม้จันทน์ให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอบาเจาะ

เมื่อวันที่ ๙ มิ.ย.๖๐ เวลา ๑๐๐๐ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือที่ ๓๒ (ฉก.นย.ทร.๓๒) จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม “ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ ถวายความจงรักภักดี” ในระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ มิ.ย. ๖๐ ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดเชิงเขา ม.๔ ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส โดยมี ข้าราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พี่น้องประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธ มาร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ฯ ประมาณ ๑๒๐ คน โดยมี นายนิเทศน์ ทองบุญเรือง เจ้าพนักงานที่ดิน อำเภอบาเจาะ ตัวแทนนาย อำเภอบาเจาะ เป็นประธานฯ และเมื่อวันที่ ๑๐ มิ.ย.๖๐ เวลา ๑๑๐๐ นาวาโทปฏิญญา แตงพลับ ผบ.ฉก.นย.ทร. ๓๒ เยี่ยมให้กำลังใจกำลังพล และพี่น้องไทยพุทธบ้านเชิงเขาที่ร่วมโครงการฝึกอบรม“ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ ถวายความจงรักภักดี” พร้อมกับลงมือประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ร่วมกับชาวบ้าน โดยมีชาวบ้านที่เป็นไทยพุทธมาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ซึ่งพี่น้องไทยพุทธตั้งใจร่วมแรงทำการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อแสดงความจงรักภักดี
                                                                                 …

กองทัพเรือตรวจความพร้อมหมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยในทะเล ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน

เมื่อวันที่ ๑๐ มิ.ย.๖๐ เวลา ๑๓๓๐ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะ เสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ตรวจความพร้อมของยุทโธปกรณ์ และกำลังพลของหมู่เรือ บรรเทาสาธารณภัยในทะเล เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยมี พลเรือตรี ชนินทร์ ผดุงเกียรติ ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ เป็นผู้บังคับหมู่เรือบรรเทา สาธารณภัยในทะเล ให้การต้อนรับ บนเรือหลวงสิมิลัน ท่าเรือจุกเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
          สืบเนื่องจากในขณะนี้เกิดมรสุม ทำให้สภาพคลื่นลมที่ค่อนข้างแรงมีฝนตกหนัก ซึ่งปัจจัยดังกล่าวอาจจะทำให้ส่งผลให้เกิดอุบัติภัยทางทะเล เช่น เรือล่ม เรือจม เป็นต้น ดังนั้นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น นับว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง
          ทั้งนี้ หมู่เรือบรรเทาสาธารณภัยในทะเล (มบภ.ทร.) ได้ปฏิบัติตามนโยบาย พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บ…

กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ ๑ ส่งเรือหลวงคีรีรัฐ ให้ความช่วยเหลือเรือประมงจมบริเวณมาบตาพุด

เมื่อวันที่ ๑๐ มิ.ย.๖๐ เวลา ๐๙๕๐ ทัพเรือภาคที่ ๑ สั่งการให้เรือหลวงคีรีรัฐซึ่งกำลังลาดตระเวน ห่างจากพื้นที่เรือจม ๑๐ ไมล์ได้เข้าให้การช่วยเหลือเรือประมง อ.มาโนชพานิช ๑๒ ซึ่ง โดยจมลงบริเวณทิศใต้จากทุ่นไฟปากร่องมาบตาพุด จังหวัดระยอง ระยะ ๐.๕ ไมล์
          สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๙ มิ.ย.๖๐ ทัพเรือภาคที่ ๑ ได้รับเเจ้งจากชาวประมงว่า พบเห็นเรือประมง อ.มาโนชพานิช ๑๒ ขนาด ๒๖.๒๓ ตันกรอส เป็นเรืออวนครอบปลากะตัก แจ้งออกจาก ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ระยอง เมื่อเย็นวันที่ ๙ มิ.ย.๖๐ ประสบอุบัติเหตุจมลง บริเวณ เเลต ๑๒.๓๖ เหนือ ลอง ๑๐๑.๖ ตะวันออก มีคนประจำเรือรวมไต๋เรือ จำนวน ๑๒ คน เป็นคนไทย จำนวน ๒ คน ชาวกัมพูชา ๑๐ คน ซึ่งขณะเรือจมได้รับการช่วยเหลือจากเรือข้างเคียง ช่วยเหลือลูกเรือไว้ได้ ๑๑ คน สูญหาย ๑ คน เป็นชาวกัมพูชา คาดว่าอาจจะติดอยู่ภายในเรือ 
          ในการนี้เรือหลวงคีรีรัฐ ได้เข้าให้ความช่วยเหลือ พร้อมส่งนักประดาน้ำ ลงดำค้นหาผู้สูญหาย แต่ขณะนี้ยังไม่พบผู้สูญหาย ทั้งนี้จะดำเนินค้นหาต่อไป
                                                   …

กองทัพเรือโดย ทัพเรือเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมเก็บขยะตลอดแนวชายฝั่งและชายทะเล พร้อมกับปลูกปะการัง ตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และเนื่องในวันทะเลโลก(World Ocean Day)

เมื่อวันที่ ๘ มิ.ย.๖๐ กองทัพเรือโดย ทัพเรือเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมเก็บขยะตลอดแนวชายฝั่งและชายทะเล พร้อมกับปลูกปะการัง ตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และเนื่องในวันทะเลโลก(World Ocean Day) โดยมี พลเรือตรี วรานนท์ สิทธิพิทักษ์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธาน ณ หาดตาแหวน เกาะล้าน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
          โดยวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะตลอดแนวชายฝั่งและชายทะเล ไม่ให้มีผลกระทบกับทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนป้องกัน อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ที่ได้รับความเสียหายจากการปกคลุมของขยะ โดยกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมเก็บขยะตลอดแนวชายฝั่งและชายทะเล กิจกรรมปลูกปะการังเทียมคืนสู่ท้องทะเล อีกทั้งยังเป็นวันมหาสมุทรโลกอีกด้วย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ๒๐๐ คน
                                                                                              ข้อมูล ทรภ.๑ ๙ มิ.ย.๖๐

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปจำลองและเหรียญพระพุทธลีลาราชนาวีศรีนันทอุทยานมิ่งมงคล

วันนี้ ๙ มิ.ย.๖๐ เวลา ๐๘๓๐ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานพิธี เททองหล่อพระพุทธรูปจำลองและเหรียญพระพุทธลีลาราชนาวีศรีนันทอุทยานมิ่งมงคล ณ โรงหล่อพระยงค์เจริญการช่าง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ พร้อมกำลังพล ร่วมพิธี
         ในการนี้ กองทัพเรือกราบนิมนต์พระคุณเจ้า พระพรหมวิสุทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการประกอบพิธีพุทธาภิเษก พระพุทธรูปจำลองและเหรียญฯ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐ น. - ๐๙.๐๐ น. ณ พระอุโบสถวัดเครือวัลย์วรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
                                                                                                  ข้อมูล ฐท.กท. ๙ มิ.ย.๖๐

กระทรวงสาธารณสุข รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญชวนรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประกอบด้วย
          ๑.หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ ๔ เดือนขึ้นไป
          ๒.เด็กอายุ ๖ เดือน ถึง ๒ ปี
          ๓.ผู้มีโรคเรื้อรัง คือ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน
          ๔.บุคคลที่มีอายุ ๖๕ ปีขึ้นไป
          ๕.ผู้มีน้ำหนักตัว มากกว่า ๑๐๐ กิโลกรัม
          ๖.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
          ๗.ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย
          ๘.ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง
          โดยให้บริการ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. - ๓๑ ส.ค.๖๐ ประชาชนสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่สถานพยาบาลของรัฐใกล้บ้านฟรี โดยวัคซีนที่ฉีดให้ครั้งนี้ ประกอบด้วย ๓ สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ A Michigan (H1N1) สายพันธุ์ A Hong Kong (H3N2) และสายพันธุ์ B Brisbane (ออสเตรเลีย) สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร ๑๔๒๒ หรือ สำนักโรคติดต่อทั่วไป โทร ๐๒-๕๙๐-๓๑๘๓
                                                                        ข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข …

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร[ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเผยแพร่พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร[ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเผยแพร่พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีพระปรีชาด้านการดนตรี ทรงพระราชทาน พระราชานุญาต ให้วงดุริยางค์กองทัพเรือ บรรเลงดนตรีให้กับประชาชน ที่มาสักการะ พระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้า และประชาชนที่สนใจร่วมรับฟังได้ ในวันที่ ๑๐ มิ.ย.๖๐ เวลา ๑๙๐๐ ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า หน้าพระที่นั่งอนันตสมาคม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
          กิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ชุด “ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ” ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ประชาชนผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่เวลา ๑๐๐๐ เป็นต้นไป ณ ลานพระราชวังดุสิต และการรับชมการแสดงดนตรีจากวงดุริยางค์กองทัพเรือ จึงขอเชิญชวนกำลังพลของกองทัพเรือ ครอบครัว และพี่น้องประชาชน ที่มีความสนใจ มาร่วมในกิจกรรมได้ ตามวันเวลาดังกล่าว การแต่งกาย ชุดสุภาพสีดำ
                                                  …