Skip to main content

Posts

Showing posts from May, 2010

การจัดสร้างปะการังเทียมตามโครงการสร้างบ้านปลา...ด้วยปะการังเทียม

กองทัพเรือ ร่วมกับกรมประมง กรมเจ้าท่า และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้จัดทำโครงการ “ร่วมสร้างบ้านปลา....ด้วยปะการังเทียม” ในพื้นที่ จ.ปัตตานี เพื่อสนองพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดทำปะการังเทียมเพื่อพลิกฟื้นคืนความสมบูรณ์ให้แก่ธรรมชาติของท้องทะเล โดยมีกำหนดการแถลงข่าวในวันพฤหัสบดีที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๐๐๐-๑๑๐๐ ณ ห้องชมชลธี หอประชุมกองทัพเรือ โดยมีผู้แทนจากทั้ง ๔ หน่วยงานเป็นผู้ร่วมแถลงข่าว
และกำหนดจัดสร้างปะการังเทียมในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ โดยกองทัพเรือได้สนับสนุนเรือหลวงสุรินทร์ และเรือหลวงวังนอกในการปฏิบัติภารกิจนี้


ข้อมูล กกพร.ทร.
๓๑ พ.ค.๕๓

ศิริราชจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

ในวันนี้ (๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓) เวลา ๐๘๐๐-๑๖๐๐ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนและปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนได้เห็นพิษภัยของบุหรี่ ซึ่งเป็นสาเหตุของความเสี่ยงของโรคต่างๆ มากมาย เช่น โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง มะเร็ง ภูมิแพ้ และโรคอื่นๆ อีกหลายโรค
ภายในงานมีการบริการสุขภาพ เช่น ตรวจสมรรถภาพปอด วัดสารคาร์บอมอนออกไซด์จากการหายใจ และตรวจสุขภาพฟันฟรีพร้อมให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่
องค์การอนามัยโลก ระบุชัดเจนว่า การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรที่สามารถป้องกันได้ และกำหนดให้วันที่ ๓๑ พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacca Day) เพื่อให้ทุกประเทศทั่วโลกร่วมกันจัดกิจกรรมให้ประชากรเห็นถึงพิษภัยของบุหรี่


ข้อมูล ร.พ.ศิริราช
๓๑ พ.ค.๕๓

สำนักการระบายน้ำเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก

ในช่วงนี้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ในพื้นที่จุดอ่อนของกรุงเทพมหานคร สำนักการระบายน้ำ จึงได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งขณะนี้มีสถานีสูบน้ำจำนวน ๑๕๗ แห่ง และจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราว ๒๐๐ จุด ในพื้นที่มีน้ำท่วมได้ โดยก่อนหน้าที่สำนักงานเขต ๕๐ เขต และสำนักการระบายน้ำได้ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำทั่วกรุงเทพมหานคร และ ทำการพร่องน้ำในพื้นที่แก้มลิง คลองต่างๆ เตรียมรองรับน้ำ และระบายน้ำได้ทันในช่วงฝนตกหนัก รวมทั้งยังมีเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือตลอด ๒๔ ชั่วโมง
ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถแจ้งเรื่องได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒๒๔๘๕๑๑๕ หรือสายด่วน กทม.๑๕๕๕
ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๓๑ พ.ค.๕๓

ขอเชิญร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุในงานวิสาขบูชา พุทธบารมี

ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา ร่วมกับกองทัพภาคที่ ๒ จังหวัดนครราชสีมา กองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค ๓ เทศบาลนครราชสีมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และภาคเอชน พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา จัดงานบุญ “ วิสาขบูชา พุทธบารมี ” อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศอินเดีย ให้ชาวพุทธ ได้สักการะเสริมมงคลชีวิตในวันพระใหญ่ พร้อมร่วมกิจกรรมบุญมหากุศล อาทิ ถวายแผ่นโพธิ์ทอง เพื่อร่วมสร้างพระพุทธรูป ปิดทองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ไทย – อินเดีย ๙ องค์ ๙ วัด กิจกรรมกวนข้าวมธุปายาส (ข้าวทิพย์) พร้อมทั้งร่วมทอดผ้าป่ามหากุศล และกิจกรรมบุญต่าง ๆ ที่ได้จัดเตรียมไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญเสริมมงคลชีวิตอีกมากมาย ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ MCC HALL ชั้น ๓ เดอะมอลล์ นครราชสีมา

งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนา และรำลึกถึงวันสำคัญของโลก “ วันวิสาขบูชา ” ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่หลักธรรมคำสั่งสอนขององค์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้พุทธศาสนิกชนเข้าใจและน้อมนำไปปฏิบัติเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต

จึงขอเชิญชวนพุทธศาส…

เชิญร่วมสมทบสร้างอาคารราชนครินทร์ ถวายเป็นพระราชกุศล

รศ.นพ.ประตาป สิงหศิวานนท์ คณบดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถัมภ์ ในฐานะประธานโครงการจัดสร้างอาคารราชนครินทร์ ศูนย์ความ เป็นเลิศด้านโรคเขตร้อนแห่งเอเชีย เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับอาคาร ราชนครินทร์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคเขตร้อนแห่งเอเชีย

อาคารราชนครินทร์ เป็นอาคารสูง ๑๗ ชั้น มีพื้นที่ประมาณ ๓๐,๓๔๐ ตารางเมตร มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับผู้ป่วยด้านโรคเขตร้อนที่มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเป็นสถาบันการศึกษา วิจัยงานของโรคเขตร้อน ซึ่งหากอาคารแห่งนี้เสร็จสมบูรณ์ จะสามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนชาวไทย การผลิตบุคลากรทาง การแพทย์ที่มีประสิทธิภาพและมีความเป็นเลิศ เป็นฐานข้อมูลทางด้านการวิจัยโรคเขตร้อนที่นานาชาติให้การยอมรับ

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์ ติดต่อได้ที่มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๒๓๐๖ – ๙๑๑๕ ในเวลาราชการ


ข้อมูล นส…

งานมหกรรมสินค้าเครือข่ายสหกรณ์ไทย ประจำปี ๒๕๕๓

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กำหนดจัดงานมหกรรมสินค้าเครือข่ายสหกรณ์ไทย ประจำปี ๒๕๕๓ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ ห้างสรรพสินค้า เจ เจ มอลล์ ถนนกำแพงเพชร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

การจัดงานฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกหรือกลุ่มเกษตรกรมีอาชีพเสริม เพื่อมีรายได้ช่วยเหลือครอบครัว เป็นแรงผลักดันให้กลุ่มอาชีพพัฒนาไปสู่การเป็นสหกรณ์ และทำให้มีการลดต้นทุนการผลิต โดยนำสินค้าของตัวเองไปแลกกับสหกรณ์อื่น ภายในงานจะมีสินค้าของเกษตรกรและกลุ่มอาชีพที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้ามาจำหน่ายในราคาที่เป็นธรรม

จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมเลือกซื้อสินค้าคุณภาพในราคาถูกได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว


ข้อมูล กพ.ทร.
๒๗ พ.ค.๕๓

เปิดเทอมนี้ กบข.แนะทางเลือกสินเชื่อการศึกษาแก่สมาชิกและบุตร

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) แนะทางเลือกสินเชื่อการศึกษาแก่สมาชิกและบุตร สนับสนุนโอกาสต่อยอดทางภูมิปัญญา โดยผู้สนใจสามารถร่วมใช้บริการสินเชื่อเพื่อการศึกษาได้จากธนาคารพาณิชย์ ๓ แห่ง ที่ร่วมนำเสนอสิทธิประโยชน์พิเศษนี้ ประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) โดยอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการกู้ที่ได้รับถือว่าเป็นสิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก นอกจากนี้ ธนาคารทั้ง ๓ แห่ง สามารถให้บริการสมาชิกได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากมีสาขากระจายครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งจะทำให้สมาชิกมีความสะดวกในการติดต่อและใช้บริการ

สอบถามรายละเอียดและหลักเกณฑ์เงื่อนไขต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่สาขาของธนาคารต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ หรือติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.gpf.or.th เมนูสวัสดิการ กบข. หรือที่ฝ่ายบริการข้อมูลสมาชิก หมายเลขโทรศัพท์ ๑๑๗๙ กด ๖


ข้อมูล กบข
๒๗ พ.ค.๕๓

กรมกำลังพลทหารเรือ รับสมัครข้าราชการและลูกจ้างสอบแข่งขันเพื่อบรรจุในตำแหน่งอัตรานายทหารสัญญาบัตรปริญญา ๒๘ อัตรา

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครนายทหารสัญญาบัตรที่เลื่อนฐานะจากนายทหารประทวน นายทหารประทวน และลูกจ้างประจำ ที่มีคุณวุฒิปริญญาสาขาวิชาต่างๆ สอบแข่งขันเพื่อบรรจุในตำแหน่งอัตรานายทหารสัญญาบัตรปริญญา จำนวน ๒๘ อัตรา
ผู้ที่มีความประสงค์สมัครสอบให้ยื่นใบสมัครพร้อมกับสำเนาหลักฐานการศึกษาทั้งหมด โดยผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา คุณสมบัติของผู้สมัครสอบให้ถูกต้องตรงกับประกาศ กรมกำลังพลทหารเรือ พร้อมกับลงนามยืนยันความถูกต้อง จากนั้นให้เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ จนถึงหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ และส่งถึงกรมกำลังพลทหารเรือ ภายในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ สำหรับเอกสารอ้างอิงในการเตรียมตัวสอบดูได้ที่ http://info.navy.mi.th/prrson สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกจัดหากำลังพล กองการกำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๔๖๗๑ และ ๕๓๑๗๖


ข้อมูล กพ.ทร.
๒๖ พ.ค.๕๓

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๓๒ กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยในปี ๒๕๕๓ นี้ ตรงกับวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ซึ่งเป็นระยะเริ่มต้นของฤดูฝน จึงเหมาะที่จะดำเนินกิจกรรมปลูกป่า เพี่อช่วยฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมลดภาวะโลกร้อน และช่วยลดคาร์บอนไดออกไซต์ในธรรมชาติ จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่ปวงชนชาวไทยจะร่วมกันแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงเป็นต้นแบบในการปลูกต้นไม้ตลอดมา โดยกรมป่าไม้ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ภายใต้ชื่อ “ปวงประชา ร่วมปลูกป่า ถวายองค์ราชันย์ ณ สถานที่จัดตั้งพุทธอุทยานโลก ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำตกเขาอีโต้ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี และสถานที่จัดกิจกรรมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทั้ง ๑๙ แห่งทั่วประเทศ หรือในสถานที่ที่ท่านสะดวก
จึงขอเชิญชวนชาวไทยทุกคนร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว โดยท่านสามารถขอรับการสนับสนุนกล้าไม้ได้ที่หน่วยงานของกรมป่าไม้ในภูมิภาคหรือสถานีเพาะชำกล้าไม้ทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด


ข…

สถานีจราจรเพื่อสังคม FM 99.5 MHz

มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ บริษัท ไอ.เอ็ม.เอ็น.เรดิโอ จำกัด เปิดสถานีจราจรเพื่อสังคม รายงานการจราจรและบริการประชาชน โดยสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและประสานงานกับองค์กรพัฒนาและหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนองค์การกุศลต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดี
โดยเปิดคลื่น FM 99.5 MHz เป็นสื่อกลางรายงานการจราจรแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการเชื่อมความเข้าใจและสัมพันธภาพที่ดีแก่ทุกภาคส่วนของสังคม โดยไม่มีการโฆษณาเชิงธุรกิจ และมิได้หวังผลตอบแทนใดๆ อีกทั้งมีการสร้างกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเพื่อส่งเสริมสาธารณประโยชน์แก่สังคม
ผู้สนใจต้องการทราบเส้นทางการจราจรหรือต้องการให้ทางราชการช่วยเหลือติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๘ ๕๐๕๐ หรือ ๑๖๗๗ และเว็นไซต์ www.TRS 99.5 com

ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๒๖ พ.ค.๕๓

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศห้ามทำการประมงเพื่อสงวนพันธุ์สัตว์น้ำจืดที่กำลังมีไข่

ในช่วงเดือนพฤษภาคม – กันยายนของทุกปี ปริมาณน้ำในแม่น้ำลำคลองหลายแห่งเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากฝนที่ตกหนัก ทำให้น้ำเปลี่ยนเป็นสีแดง ซึ่งชาวประมงเรียกช่วงนี้ว่า “ฤดูน้ำแดง” เนื่องจากฝนได้ชะล้างหน้าดิน และพัดเอาตะกอนธาตุอาหารต่าง ๆ ลงสู่แม่น้ำลำคลอง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไปกระตุ้นให้ปลาน้ำจืดผสมพันธุ์และวางไข่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงออกประกาศห้ามทำการประมงในน่านน้ำจืดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม – ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓ เพื่อสงวนพันธุ์สัตว์น้ำจืด ที่กำลังมีไข่และวางไข่เลี้ยงลูกไม่ให้ถูกทำลายมากเกินไป
เครื่องมือที่อนุญาตให้ทำประมงได้ เป็นเครื่องมือบางชนิดที่ไม่ทำลายพันธุ์สัตว์น้ำอย่างรุนแรง ตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้
๑. เบ็ดทุกชนิด ยกเว้น เบ็ดราว
๒. ตะแกรง สวิง ช้อน ยอ และชนาง ซึ่งมีขนาดปากกว้างไม่เกิน ๒ เมตร
๓. ไซ ตุ้ม อีจู้ ลัน โปง และโทง
๔. การทำประมงในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ
พร้อมกันนี้ ยังได้ดำเนินการควบคุม ป้องกัน ตรวจติดตามและเฝ้าระวังการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำจืดในพื้นที่แหล่งน้ำจืดทั่วประเทศ และเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรสั…

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รับสมัครเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาโท

บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (บฑว.สปท.) เปิดรับสมัครข้าราชการเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ ๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ ตามโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันวิชาการป้องกันประเทศกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต จะสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน ๒๕ เปอร์เซ็นต์ของค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาให้แก่ข้าราชการทหารที่สมัครเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://info.navy.mi.th/person


ข้อมูล กพ.ทร.
๒๕ พ.ค.๕๓

กิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ทัศนศึกษา

กองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ รุ่นที่ ๗/๒๕๓๓ ทัศนศึกษานอกสถานที่ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓
กิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ทัศนศึกษา นอกสถานที่ เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการรวมใจ ไทยเป็นหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์ ให้เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตสำคัญของประเทศชาติ ได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่มีประโยชน์ มีความเข้าใจถึงความแตกต่างทางศาสนาและวัฒนธรรมที่สามารถอยู่ร่วมกันได้ โดยยึดมั่นในประเทศชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ร่วมกัน และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบด้วยสันติวิธีต่อไป ซึ่งกิจกรรมจะประกอบด้วยการนำเยาวชนเยี่ยมชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลของกองทัพเรือ พิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน กิจกรรมกระโดดหอสูงเพื่อทดสอบกำลังใจ เพื่อให้เข้าใจภารกิจของกองทัพเรือในด้านต่าง ๆ และยังนำไปเยี่ยมชมตลาดน้ำสี่ภาค พิพิธภัณฑ์ริบลี่ย์ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเ…

กิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ทัศนศึกษา

กองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ รุ่นที่ ๗/๒๕๓๓ ทัศนศึกษานอกสถานที่ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓
กิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ทัศนศึกษา นอกสถานที่ เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการรวมใจ ไทยเป็นหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์ ให้เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตสำคัญของประเทศชาติ ได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่มีประโยชน์ มีความเข้าใจถึงความแตกต่างทางศาสนาและวัฒนธรรมที่สามารถอยู่ร่วมกันได้ โดยยึดมั่นในประเทศชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ร่วมกัน และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบด้วยสันติวิธีต่อไป ซึ่งกิจกรรมจะประกอบด้วยการนำเยาวชนเยี่ยมชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลของกองทัพเรือ พิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน กิจกรรมกระโดดหอสูงเพื่อทดสอบกำลังใจ เพื่อให้เข้าใจภารกิจของกองทัพเรือในด้านต่าง ๆ และยังนำไปเยี่ยมชมตลาดน้ำสี่ภาค พิพิธภัณฑ์ริบลี่ย์ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเ…

กรมการขนส่งทางบกมีนโยบายเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้โดยสาร

กรมการขนส่งทางบก มีมาตรการเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้โดยสาร โดยกำหนดให้ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ เป็นต้นไป รถตู้โดยสารประจำทางที่มีอายุการใช้งานเกิน ๑๐ ปี นับจากวันจดทะเบียนครั้งแรก ต้องเปลี่ยนเป็นรถใหม่หรือรถที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน ๒ ปี เป็นรถตู้หลังคาสูงและใช้ CNG เป็นเชื้อเพลิง ยกเว้นรถตู้โดยสารที่จดทะเบียนใช้งานอยู่ในจังหวัดที่ไม่มีสถานีบริการ ก๊าซ CNG สามารถยื่นเรื่องต่อนายทะเบียนเพื่อขอผ่อนผันการใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงได้ โดยสามารถติดต่อยื่นคำขอหรือสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดที่จะทะเบียนไว้ ทั้งนี้หากาเจ้าของรถตู้โดยสารประจำทางอายุเกินกว่า ๑๐ ปี ประสงค์จะบริการรับ – ส่งผู้โดยสารต่อไป จะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถคันใหม่เพื่อทดแทนคันเดิมก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ มิฉะนั้นจะถูกระงับการดำเนินการทางทะเบียน และถอนรถออกจากระบบทะเบียน ซึ่งหากนำรถตู้โดยสารที่สิ้นอายุแล้วไปใช้รับ – ส่งผู้โดยสาร จะมีความผิดตามกฎหมาย
นอกจากนี้ยังมีนโยบายเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้โดยสาร โดยปรับปรุงระเบียบการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยใหม่มีผลตั้งแต่ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ โดยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน (รถเก๋…

สร้างพระอนุสาวรีย์พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย

กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่มูลนิธิโครงการหลวง และขบวนการสหกรณ์ไทยทั่วประเทศ จัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และในโอกาสครบรอบ ๑๓๕ ปี วันประสูติ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย โดยจัดสร้างพระอนุสาวรีย์ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔ณ บริเวณหน้าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ขนาด ๑ เท่าครึ่ง ของพระองค์จริง ฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศ พระอิริยาบถทรงยืน ซึ่งปั้นและออกแบบโดยประติมากรและสถาปนิก กรมศิลปากร
ทั้งนี้คณะทำงานได้จัดทำของที่ระลึกในรูปแบบเหรียญ ๓ ลักษณะ คือเหรียญทองแดงพ่นทรายรมดำ เหรียญสามกษัตริย์ เหรียญชุดสะสมและพระรูปจำลองพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ขนาดสูง ๑๒ นิ้ว พร้อมกรอบบรรจุใส ทำในลักษณะเดียวกับพระอนุสาวรีย์ ทำโดยประติมากรสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เพื่อมอบให้แก่ผู้บริจาคเงินสมทบทุนในการจัดสร้าง
สหกรณ์หรือผู้สนใจร่วมบริจาคเงินก่อสร้างพระอนุสาวรีย์พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย สอบถามได้ที่…

สัปดาห์แห่งพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา

วันที่ ๒๒ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เป็นสัปดาห์แห่งพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา โดยในปีนี้วันวิสาขบูชาตรงกับวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินพพาน ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ แต่ต่างปีกัน และในปี ๒๕๔๒ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ มีมติให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกด้วย
สัปดาห์แห่งพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชามีกิจกรรมหลายแห่งประกอบด้วย
- วันที่ ๒๒ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากพระบรมมหาราชวังมาประดิษฐาน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงให้ประชาชนได้สักการะ และยังมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล การจัดนิทรรศการทางพระพุทธศาสนา การแข่งขันตอบปัญหาทางธรรมและกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาอีกมากมาย
- วันที่ ๒๖ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ที่วัดสระเกศและวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ที่วัดยานนาวามีการจัดนิทรรศการทางพระพุทธศาสนา พิธีทำบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์ การแสดงพระธรรมเทศนาและพิธีเวียนเทียน
- วันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ มีนิทรรศการพระไตรปิฎกนานาชาติที่มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์วิ…

วันอาภากร

พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (ต้นราชสกุลอาภากร) เป็นพระเจ้าลูกยาเธอในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที่ ๕ นับลำดับราชสกุลองค์ เป็นองค์ที่ ๒๘ มีพระนามเดิมว่า “พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์” ประสูติในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๔๒๓ และเป็นพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์ที่ ๑ ในเจ้าจอมมารดาโหมด
เมื่อยังทรงพระเยาว์ทรงได้รับการศึกษาขั้นแรกที่โรงเรียนราชกุมาร ในพระบรมมหาราชวัง และเมื่อปี พ.ศ.๒๔๓๖ (ร.ศ.๑๑๒) หลังจากเกิดวิกฤตการณ์เรือรบฝรั่งเศสเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยา สมเด็จพระบรมชนกนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให้พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ เสด็จไปศึกษา
ณ ประเทศอังกฤษ พร้อมกับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว)โดยพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ ทรงศึกษาวิชาทหารเรือ จึงนับเป็นพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์แรกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้เสด็จไปทรงศึกษาเกี่ยวกับวิชาการทหารเรือ ยังต่างประเทศ ทั้งนี้เพราะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริว่า กิจการทหารเรือไทยเท่าท…

เปิดรับชื่อและผลงานแม่ดีเด่น-ลูกกตัญญู ๒๕๕๓

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดรับชื่อและผลงานแม่-ลูกทั่วประเทศไทย เพื่อคัดเลือกให้เป็นแม่ดีเด่นและลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เนื่องในโอกาสการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๓
แม่ดีเด่นแบ่งเป็นแม่ดีเด่นส่วนกลาง และแม่ดีเด่นส่วนภูมิภาครวม ๕ ประเภท คือ แม่ผู้เป็นเกษตรกร แม่ของผู้เสียสละ แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม แม่ผู้มีความอดทนขยันหมั่นเพียร และเม่ของผู้ทำประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ ส่วนกลางเสนอชื่อแม่ดีเด่นเฉพาะประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม แม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร และแม่ของผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ ส่วนภูมิภาค เสนอชื่อต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓
ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ แบ่งเป็น ๕ ประเภท คือ นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักร้อง นักแสดง ศิลปิน สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป เสนอชื่อของตนเองหรือบุคคลอื่นที่รู้จักได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์ ตึกมหิดลภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓
ผู้ได้รับการรับการคัดเลือกให้เป็นแม่ดีเด่นและลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่…

เปิดรับชื่อและผลงานแม่ดีเด่น-ลูกกตัญญู ๒๕๕๓

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดรับชื่อและผลงานแม่-ลูกทั่วประเทศไทย เพื่อคัดเลือกให้เป็นแม่ดีเด่นและลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เนื่องในโอกาสการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๓
แม่ดีเด่นแบ่งเป็นแม่ดีเด่นส่วนกลาง และแม่ดีเด่นส่วนภูมิภาครวม ๕ ประเภท คือ แม่ผู้เป็นเกษตรกร แม่ของผู้เสียสละ แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม แม่ผู้มีความอดทนขยันหมั่นเพียร และเม่ของผู้ทำประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ ส่วนกลางเสนอชื่อแม่ดีเด่นเฉพาะประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม แม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร และแม่ของผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ ส่วนภูมิภาค เสนอชื่อต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓
ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ แบ่งเป็น ๕ ประเภท คือ นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักร้อง นักแสดง ศิลปิน สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป เสนอชื่อของตนเองหรือบุคคลอื่นที่รู้จักได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์ ตึกมหิดลภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓
ผู้ได้รับการรับการคัดเลือกให้เป็นแม่ดีเด่นและลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่…

โครงการ + 1 เพื่ออาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

มูลนิธิรามาธิบดีในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ และซื้อเครื่องมือการแพทย์
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ เป็นศูนย์การแพทย์ที่มุ่งให้คนไทยมีสถานพยาบาลที่มีคุณภาพสูง การบริการที่ดีรองรับประชาชนได้ในทุกชนชั้นและเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีของสังคมไทยอย่างยั่งยืน โดยจะให้บริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานสากล มีการให้การรักษาพยาบาลที่เป็นเลิศ เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เมื่อเปิดให้บริการได้เต็มที่ จาสามารถรองรับการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกทุกสาขาประมาณวันละ ๔,๐๐๐ คน หรือกว่า ๑,๒๐๐,๐๐๐ คนต่อปี การตรวจสุขภาพปีละ ๕๐,๐๐๐ คน บริการทันตกรรมปีละ ๒๐,๐๐๐ คน ไตเทียมปีละ ๑๒,๐๐๐ คน และการผ่าตัดใหญ่ปีละ ๖,๐๐๐ คน นอกจากนี้ยังสามารถให้การฝึกอบรมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญปีละ ๕๐๐ คน
การไฟฟ้านครหลวง ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบสร้างอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อสร้างศูนย์การแพทย์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพียงบริจาควันละ ๑ บาท ๓๖๕ วัน ๓๖๕ บาท กับโครงการ + 1 เพื่อเอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โดยบริจาคเข้าโครงการได้ที่ธนาคารไท…

งานเฉลิมพระเกียรติครบ ๖๐ ปี พระราชพิธีบรมราชาภิเษกและราชาภิเษกสมรส

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จะจัดงานเฉลิมพระเกียรติครบ ๖๐ ปี พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และราชาภิเษกสมรส “พระคู่ขวัญล้นเกล้าฯ ชาวสยาม” ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๖๐๐-๒๒๐๐ ณ สำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ภายในงานมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๗ กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย
๑. กิจกรรมพระคู่ขวัญหกสิบปี ใต้ร่มพระบารมีศรีสยาม
๒. กิจกรรมพระคู่ฟ้าพระคู่สร้าง พระเกียรติเฟื่องลือไกล
๓. กิจกรรมสองพระบารมี แห่งปวงราษฎร์ใต้ฝ่าพระบาทน้อมเทิดไท้
๔. กิจกรรมพระมิ่งแก้ว ล้นเกล้าฯ เหล่าปวงไทย
๕. กิจกรรมสถิตไท้ ทั่วหล้า ใต้ร่มฟ้าสองพระบารมี
๖. กิจกรรมมหามิ่งมงคล บันดาลดล เกษมศานติ์นิรันดร์ทวี
และ ๗. พสกนิกร รวมดวงใจ จุดเทียนถวายราชสดุดี
นอกจากนี้ในงานได้จำลองบรรยากาศและวิถีไทยย้อนยุคตลาดวัด วัง สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ และการออกร้านสาธิต ศิลปหัตถกรรม งานฝีมือและขนมไทย
จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๓๓๓๔


ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๑๔ พ.ค.๕๓

กองเรือยุทธการ ประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธราชนาวีฯ และทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่องในวันอาภากร

กองเรือยุทธการ ประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธราชนาวีฯ และทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่องในวันอาภากร

กองเรือยุทธการ ขอเชิญประชาชนทั่วไป และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมพิธีเททองหล่อ พระพุทธราชนาวี ศรีชัยมงคล ซึ่งเป็นพระประธานประจำพุทธสถานเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี อุทิศเป็นพระกุศล ถวายแด่ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ รวมทั้งพิธีพุทธาภิเษกเหรียญที่ระลึก ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ วัดสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรื โดยในช่วงเช้าจะมีพิธีบวงสรวง และในช่วงบ่ายเป็นพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล พิธีเททองหล่อพระประธาน และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี
สำหรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนจัดสร้างอาคารพุทธสถานเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา จำนวน ๑๐,๐๐๐.- บาท จะได้รับพระพุทธจำลองพระประธาน ประจำพุทธสถาน หน้าตักขนาด ๕ นิ้ว ๑ องค์, บริจาค ๑,๐๐๐.- บาท รับเหรียญที่ระลึกเนื้อเงิน, บริจาค ๕๐๐.- บาท รับเหรียญที่ระลึกเนื้อนวโลหะ และบริจาค ๑๐๐.- บาท รับเหรียญที่ระลึกเนื้อทองแดง สามารถบริจาคได้ที่ ธนาคารทหารไทย สาขาสัตหีบ ชื่อบัญชี “เงินกองทุนจัดสร้างพุทธสถา…

การประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๑๒

การประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๑๒

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี – ตราด กำหนดจัดการประชุมคณะทำงานกองเลขานุการคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๒ (RBC-12) ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรม เค พี แกรนด์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
การประชุมคณะทำงานกองเลขานุการคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๑ (RBC-12) เป็นการประชุมระหว่างฝ่ายไทยด้าน กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และฝ่ายกัมพูชา ด้านภูมิภาคทหารที่ ๓ และภูมิภาคทหารที่ ๕ เพื่อสรุปข้อตกลงจากการประชุมครั้งที่ ๑๑ และเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนของทั้งสองประเทศ ด้านความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน รวมทั้งปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ข้อมูล กปช.จต.
๑๑ พ.ค.๕๓

กองทัพเรือ ร่วมกิจกรรมใน “งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลบรมราชาภิเษกปีที่ ๖๐” ใน ๕-๙ พฤษภาคม

เนื่องในวันฉัตรมงคล ๕ พฤษภาคม ในปีนี้ นับเป็นปีมหามงคลยิ่ง เนื่องจากครบรอบการบรมราชาภิเษกปีที่ ๖๐ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงดำเนินพระราชกรณียกิจด้วยพระราชวิริยอุตสาหะ เสียสละ เพื่อพสกนิกรชาวไทย รัฐบาลจึงได้ร่วมกับทุกภาคส่จัด “งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลบรมราชาภิเษกปีที่ ๖๐” ระหว่งวันที่ ๕ ถึงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ในโอกาสวันสำคัญนี้ กองทัพเรือพร้อมด้วยกำลังพลและครอบครัวใส่เสื้อสีชมพูเข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณถนนราชดำเนินนอก ตั้งแต่สะพานมัฆวานรังสรรค์ ถึงแยก จปร. โดยภายในงานจัดให้มีการวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ การจุดเทียนถวายพระพร การจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจและพระเกียรติคุณ การลงนามถวายพระพร ตลอดจนการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน

ข้อมูล กพร.ทร.
๗ พ.ค.๕๓

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร

ด้วยกองทัพเรือ จะนำผ้าป่าสามัคคีไปทอด ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางบอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เพื่อปฏิสังขรณ์ พระอุโบสถ และพระวิหาร รวมทั้งซ่อมแซมอาคารกุฏิและหอฉันท์ของพระสงฆ์ ที่ชำรุดทรุดโทรมให้มีความมั่งคงถาวรเป็นปูชนียสถานของพระพุทธศาสนาสืบไป
จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญได้ที่กองบัญชีและการเงิน กรมการเงินทหารเรือ กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๕๕๑ , ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๗ โอนเงินหรือเช็คสั่งจ่ายธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขากองบัญชากองทัพเรือ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ ๑๑๕-๒-๑๓๘๕๓-๑ ชื่อบัญชีผ้าป่าสามัคคีวัดเครือวัลย์วรวิหาร และขอให้แจ้งการโอนเงินโดยส่งโทรสารได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๗

ข้อมูล กง.ทร.
๗ พ.ค.๕๓

กองเรือยุทธการ ประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธราชนาวีฯ และทอดผ้าป่าสามัคคีเนื่องในวันอาภากร

กองเรือยุทธการ ขอเชิญประชาชนทั่วไปและมีผู้มีจิตศรัทธา ร่วมพิธีเททองหล่อ พระพุทธราชนาวีศรีชัยมงคล ซึ่งเป็นพระประธานประจำพุทธสถานเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีอุทิศเป็นพระกุศล ถวายแด่ พระเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ รวมทั้งพิธีพุทธาพิเษกเหรียญที่ระลึก ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ วัดสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยในช่วงเช้าจะมีพิธีบวงสรวง และในช่วงบ่ายเป็นพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล พิธีเททองหล่อพระประธานและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี
สำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนจัดสร้างอาคารพุทธสถาน เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท จะได้รับพระพุทธรูปจำลองพระประธาน ประจำพุทธสถาน หน้าตักขนาด ๕ นิ้ว ๑ องค์, บริจาค ๑,๐๐๐ บาท รับเหรียญที่ระลึกเนื้อเงิน, บริจาค ๕๐๐ บาท รับเหรียญที่ระลึกเนื้อ นวโลหะ และบริจาค ๑๐๐ บาท รับเหรียญที่ระลึกเนื้อทองแดง สามารถบริจาคได้ที่ ธนาคารทหารไทย สาขาสัตหีบ ชื่อบัญชี “เงินกองทุนจัดสร้างพุทธสถาน กร.” เลขที่บัญชี ๓๐๒-๒-๙๓๘๗๓-๖ กองการเงิน กองบัญชาการกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุ…

แสตมป์คอลเลกชั่นพิเศษ ๖๐ ปี ราชาภิเษกสมรส

ไปรษณีย์ไทยร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาส ๖๐ ปี ราชาภิเษกสมรสอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ลงบนแสตมป์รูปหัวใจ ๒ ดวง พร้อมประดับคริสตัลสวานอฟสกี้ ๑๒ เม็ด บรรจุในกล่องสีชมพูสดใสสวยงาม จัดทำเพียง ๖๐,๐๐๐ ชุดเท่านั้น เปิดให้จองราคาชุดละ ๕๙๙ บาท ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ และทางออนไลน์ Post emart บนเว็นไซต์ thailandpost.co.th จนกว่าของจะหมด
และแสตมป์เป็นภาพพระบรมสาทิสลักษณ์คู่พระบารมีทั้งสองพระองค์ในวันราชาภิเษกสมรสปี พ.ศ.๒๔๙๓ และพระบรมสาทิสลักษณ์ในปัจจุบัน รวม ๒ ดวง สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นพระคู่ขวัญของพสกนิกรชาวไทยทายาวนานถึง ๖๐ ปี โดยใช้เทคนิคพิมพ์ปั๊มดุนนูน พื้นหลังลายไทยพิมพ์ทอง และปั๊มฟอยล์ทอง พระปรมาภิไธย ภปร. และพระนามาภิไธย สก. ด้านบนของแผ่นชีต อีกทั้งปั๊มฟอยส์ชมพูชื่อชุดในแผ่นและปั๊มฟอยส์ทองชื่อชุดหน้ากล่อง นับเป็นคอลเลกชั่นสุดพิเศษคู่ควรแก่การสะสม แสตมป์ชุดนี้เป็นชนิดราคา ๑๕ บาท เติมแผ่น ๔ ดวง ๒ แบบ ราคาแผ่นละ ๖๐ บาท จำนวนพิมพ์ ๑ ล้านดวงต่อแบบ ส่วนแผ่นชีตที่ระลึกมี ๒ ดวง ราคา ๖๐ บาทเช่นกัน เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ ๒๘ เ…

เปิดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาธุรกิจ

สำนักงานพัฒนาสังคมเปิดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาธุรกิจ ณ ศูนย์พัฒนาธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างทักษะ และเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กและขนาดจิ๋วให้สามารถวางแนวทางการตลาด การบริหาร จัดการด้านต้นทุน และการเงิน ตลอดจนสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีจุดหมายสามารถแข่งขันในการตลาดได้ในเชิงธุรกิจ
เปิดฝึกอบรม ๖ หัวข้อวิชาโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่
- วิชาการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ กำหนดเปิดอบรมระหว่างวันที่ ๘-๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓
- วิชาการตลาดสำหรับกิจกรรมขนาดย่อม กำหนดเปิดอบรมระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓
- วิชาการเงินและการหาแหล่งเงินทุนกำหนดเปิดอบรมระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓
- วิชาการบริหารจัดการ กำหนดเปิดอบรมระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓
- วิชาการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ กำหนดเปิดอบรมระหว่างวันที่ ๕-๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
- และวิชาการจัดทำแผนธุรกิจ กำหนดเปิดอบรมระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๓
ผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ศูนย์พัฒนาธุรกิจ อาคารเศรษฐกิจชุมชน ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๗๙ เขตบางพลัด กทม. วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา ๐๘…

องค์ประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี ทรงพระกรุณารับเป็นองค์ประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๓ สืบแทนพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร ซึ่งสิ้นพระชนม์ ตามคำกราบทูลเชิญของที่ประชุมใหญ่ของคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ เพื่อสืบสานงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมให้ยั่งยืนต่อไป
มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๒๕ ในวโรกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ ๒๐๐ ปี โดยสมเด็จพระเจ้าพี่เธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครนครินทร์ ทรงเป็นองค์ประ.ธานก่อตั้ง และมีหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็นผู้ประสานการก่อตั้ง โดยความร่วมมือขององค์กร ๑๐ องค์กรได้แก่ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย, สภาสตรีแห่งชาติ ,สภายุวพุทธิก สมาคมแห่งชาติ, สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย, สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ,ครุสภา, สันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย, พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย, ศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน และชมรมลูกเสือชาวบ้านกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศทั้งด้านความรู้ และคุณธรรม โดยให้ทุนการศึ…

กองเรือยุทธการ ประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธราชนาวีฯ และทอดผ้าป่าสามัคคีเนื่องในวันอาภากร

กองเรือยุทธการ ขอเชิญประชาชนทั่วไปและมีผู้มีจิตศรัทธา ร่วมพิธีเททองหล่อ พระพุทธราชนาวีศรีชัยมงคล ซึ่งเป็นพระประธานประจำพุทธสถานเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีอุทิศเป็นพระกุศล ถวายแด่ พระเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ รวมทั้งพิธีพุทธาพิเษกเหรียญที่ระลึก ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ วัดสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยในช่วงเช้าจะมีพิธีบวงสรวง และในช่วงบ่ายเป็นพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล พิธีเททองหล่อพระประธานและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี
สำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนจัดสร้างอาคารพุทธสถาน เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท จะได้รับพระพุทธรูปจำลองพระประธาน ประจำพุทธสถาน หน้าตักขนาด ๕ นิ้ว ๑ องค์, บริจาค ๑,๐๐๐ บาท รับเหรียญที่ระลึกเนื้อเงิน, บริจาค ๕๐๐ บาท รับเหรียญที่ระลึกเนื้อ นวโลหะ และบริจาค ๑๐๐ บาท รับเหรียญที่ระลึกเนื้อทองแดง สามารถบริจาคได้ที่ ธนาคารทหารไทย สาขาสัตหีบ ชื่อบัญชี “เงินกองทุนจัดสร้างพุทธสถาน กร.” เลขที่บัญชี ๓๐๒-๒-๙๓๘๗๓-๖ กองการเงิน กองบัญชาการกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุ…

มูลนิธิคนตาบอดทอดผ้าป่าช่วยคนพิการ

เนื่องโอกาสครบ ๖๐ ปี แห่งพระบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มูลนิธิ คนตาบอดไทย ร่วมกับเครือข่ายองค์กรของคนตาบอดในส่วนภูมิภาค ได้จัดทำโครงการผ้าป่ามหากุศล ๙ วัดพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดทั่วประเทศให้รู้หนังสือ ฝึกอาชีพ และมีงานทำ เพื่อเป็นสื่อกลางให้ พสกนิกรชาวไทยได้ร่วมกันทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทยให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพ มีความพร้อมต่อการพัฒนาและการพึ่งพาตนเอง รวมทั้งสามารถเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อการ ร่วมพัฒนาประเทศสืบไป
มูลนิธิฯ จึงขอเชิญทุกหน่วยงานและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเงินทำบุญทอดผ้าป่าถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสครบ ๖๐ ปี แห่งวันบรมราชาภิเษก ซึ่งกำหนดทอดในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙๕๙ ณ วัดสุวรรณารามวรวิหาร ถนนจรัญสนิทวงศ์ ๓๒ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร และจะนำไปทอดที่วัดสำคัญอีก ๘ วัด ในทุกภูมิภาค
ผู้มีจิตศรัทธาสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๖ ๓๘๓๕ ต่อ ๒๐๐ และ ๐ ๒๒๔๘ ๐๕๕๓ และเว็บไซต์ www.tab.or.th และ www.nlbp.org.


มาซาร์ส วิ่งใจกลางเมืองเพื่อการกุศล

มาซาร์ส องค์กรระดับสากลที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการตรวจสอบการบัญชี ระบบภาษี และให้คำแนะนำทางด้านกฎหมายและธุรกิจ สนับสนุนการวิ่งเพื่อสุขภาพและการกุศลในรายการมาซาร์ส วิ่ง ใจกลางเมืองเพื่อการกุศล หรือ Urban Charity Fun ซึ่งจัดขึ้นโดยโททัล บอดี้ เทรนนิ่ง และสปอร์ท ไทยแลนด์ โดยทั้งสององค์กรมีจุดหมายสำคัญในการมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านการเล่นกีฬาผ่านองค์กร เพื่อสาธารณกุศล “ไรท์ ทู เพลย์-Right to Play”
โดยกำหนดจัดการวิ่งการกุศลในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ เริ่มออกจากจุดสตาร์ทเวลา ๑๗๓๐ ณ สวนเบญจกิตติ และเข้าเส้นชัยที่สวนลุมพินี การแข่งขันแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ๕ และ ๑๐ กิโลเมตร รายได้จากการจำหน่ายบัตร จะมอบให้องค์กรเพื่อสาธารณกุศล “ไรท์ทูเพลย์-Right to play ซึ่งเริ่มเข้ามาดำเนินงานในประเทศไทยอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ.๒๕๔๗ มีพันธกิจ คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ด้อยโอกาสทั่วโลก โดยใช้พลังของการเล่นกีฬาและนันทนาการในการช่วยพัฒนาสุขภาพและนำมาสู่ความสงบ
ผู้ที่สนใจร่วมวิ่งเพื่อการกุศล สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๔ ๑๓๐๔๐๐๑ และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์…

เฉลิม ๖๐ ปีราชาภิเษก

เนื่องในโอกาสมหามงคลบรมราราชภิเษกปีที่ ๖๐ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัฐบาลกำหนดจัดงานภายมใต้แนวความคิด “รวมพลังใจถวายความภักดี” บริเวณถนนราชดำเนินตลอดสาย ระหว่างวันที่ ๕-๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๑๐๐๐-๒๔๐๐
การจัดงานเริ่มตั้งแต่แยกสะพานผ่านฟ้าลีลาศไปจนถึงแยกผ่านพิภพลีลา มี ๙ กิจกรรม คือ “รอยพระบาทยาตราทั่วประเทศ” มีนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เสด็จฯ ไปยังจังหวัดต่างๆ ออกร้านจำหน่ายสินค้า อาหาร การละเล่นหรือเกมของ ๗๖ จังหวัด “ทุกขอบเขตรอยเท้าพ่อ ขอสืบสาน” มี “หนังสือเดินทางตามรอยพระบาท ๗๖ จังหวัด” แจกแก่ผู้ร่วมกิจกรรมฯ “ความสุขสันต์ เสกสร้างให้ใจเบิกบาน” มีการแสดงบันเทิง ๓ เวที “พระราชปณิธาน สถิตถิ่นดินน้ำฟ้า” เป็นการแสดงดนตรีของหน่วยงานต่างๆ การแสดงพลุ “พระบรมโพธิสมภารสานดวงจิต” มีการสร้างต้นพระบรมโพธิสมภาร เฉลิมพระเกียรติขนาดใหญ่ “นิรมิตทิพย์ขบวน ล้วนล้ำค่า” มีขบวนเฉลิมพระเกียรติ “น้ำพุ ดนตรีเริงสราญ ตระการตา”แสดงน้ำพุดนตรี ๙ จุด “มหัศจรรย์ ดอกไม้ฟ้า ดอกไม้ไฟ” และ “ความสุขของคนไทยใต้พระราชปณิธาน”
ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมแสดงความจงรั…