Skip to main content

Posts

Showing posts from July, 2009

สารคดีชุดเสด็จประพาสต้น

สารคดีชุดเสด็จประพาสต้น

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ธนาคารกสิกรไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย และบริษัท โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ร่วมกันจัดทำสารคดีประวัตติศาสตร์ ชุด เสด็จประพาสต้น ของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๕ เพื่อให้คนไทยร่วมตามรอยพระยุคคลบาทไปในสถานที่สำคัญต่างๆ ทั่วไทยที่พระองค์เคยเสด็จมาแล้วเมื่อกว่า ๑๐๐ ปี ก่อน
การเสด็จประพาสต้นของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมานั้น เป็นการเสด็จประพาสหัวเมืองครั้งสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย โดยทรงปลอมพระองค์เสด็จประพาสไปตามหัวเมืองต่างๆ เพื่อจะได้สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่และได้ไต่ถามทุกข์สุขของราษฎร อย่างใกล้ชิด การเสด็จประพาสต้นเกิดขึ้น ๒ ครั้ง ในปี พ.ศ.๒๔๔๗ และ ๒๔๔๙ ซึ่งได้ถูกบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่ายิ่ง
การถ่ายทำ จะถ่ายทำตามรอยเส้นทางพระยุคคลบาท แล้วยังเพิ่มเติมในส่วนของการจำลอง ภาพประวัติศาสตร์ การเสด็จพระราชดำเนินชลมารค เมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมา โดยมีการสร้างเรือพระที่นั่งจำลอง ๔ แบบด้วยกัน ได้แก่ เรือสุวรรณวิจิก เรือพระที่นั…

โครงการ เวลาเป็นของมีค่า

โครงการ เวลาเป็นของมีค่า

จากแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระศรีนครีนทราบรามราชนนี เรื่องเวลาเป็นของมีค่า อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครีนทราบรมราชชนนี จึงน้อมนำมาจัดเป็นกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ภายใต้โครงการเวลาเป็นของมีค่า โดยอุทยานเฉลิมพระเกียรติ จะคัดสรรวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิของแต่ละสถาบันที่มีชื่อเสียง และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มาให้ความรู้แก่ประชาชนที่สนใจอบรมซึ่งในปีนี้ เน้นการจัดอบรมวิชาชีพเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและความพอเพียงในการดำเนินชีวิตตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่หรือนำไปประกอบอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วันที่ ๒ สิงหาคม อบรมการทำขนมจีนน้ำยาสูตรโบราณพร้อมเครื่องเคียง
วันที่ ๙ สิงหาคม อบรมการทำ ซูชิ ข้าวปั้นญี่ปุ่น
วันที่ ๑๖ สิงหาคม อบรมการทำ ข้าวเหนียวเบญจรงค์(ข้าวเหนียวมูล ๕ สี)
วันที่ ๒๓ สิงหาคม อบรมการทำ ทองม้วนสด ทองม้วนกรอบ ทรงเครื่อง อบรมระหว่างเวลา ๐๙๐๐-๑๙๐๐ ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - ก่อนวันอบรม …

ท่าเรือแหลมฉบังเปิดพิพิธภัณฑ์ขนส่งทางน้ำเฉลิมพระเกียรติ

ท่าเรือแหลมฉบังเปิดพิพิธภัณฑ์ขนส่งทางน้ำเฉลิมพระเกียรติ

ท่าเรือแหลมฉบัง ได้ดำเนินการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ขนส่งทางน้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗ สำหรับเป็นสถานที่จัดเก็บรวบรวมวัสดุอุปกรณ์ ประวัติความเป็นมาของกิจกรรมการขนส่งทางน้ำ อย่างสมบูรณ์และเป็นระบบ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้สนใจ ให้ประชาชนได้ศึกษาหาความรู้ และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจแห่งหนึ่งด้วย การตกแต่งพิพิธภัณฑ์จะเป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่มีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมมีความทันสมัยและเอกลักษณ์เฉพาะตัว ชุดนิทรรศการให้ความรู้จะมี ๓ ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่๑ จัดแสดงข้อมูลทางประวัติศาสตร์การพาณิชนาวีไทยส้นทางการเดินเรือสินค้า รูปแบบของเรือขนส่งในอดีต และความสำคัญของการขนส่งทางน้ำในอดีต ส่วนที่๒ จัดแสดงความเป็นมาของการท่าเรือแห่งประเทศไทยจากคลองเตยสู่แหลมฉบัง เทคโนโลยีการขนส่งทางน้ำในปัจจุบัน รูปแบบของเรือ เครื่องมือ และวิธีการบรรจุหีบห่อ ส่วนที่๓ จัดแสดงเรื่องพัฒนาการและเทคโนโลยีการขนส่งทางน้ำ พัฒนาการของเรือต่างๆ และโครง…

การประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๑๑

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี – ตราด กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๑๑ (RBC-11) ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมสตาร์ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
การประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๑๑ (RBC-11) เป็นการประชุมระหว่างฝ่ายไทย ด้านกองบัญชาการป้องกันชายจันทบุรีและตราด และฝ่ายกัมพูชา ด้านภูมิภาคทหารที่ ๓ และภูมิภาคทหารที่ ๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนของทั้งสองประเทศ ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน รวมทั้งปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล กปช.จต.
๒๘ ก.ค.๕๒

การบรรยายพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ ๗๗ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒ กองทัพเรือ โดยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ และหน่วยต่างๆ ได้แก่ สำนักราชเลขาธิการ กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งหน่วยงานที่สนับสนุนกองทัพเรือ ได้ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยใช้ชื่อว่า “ร้อยรวมดวงใจ เทิดไท้องค์ราชินี” ทั้งนี้ จะมีการจัดบรรยายพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ในหัวข้อเรื่อง “พระมหากรุณาที่มีต่อพสกนิกรของไทย” ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยวิทยากรพิเศษ ได้แก่ ท่านผู้หญิง จรุงจิตต์ ทีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และพลตำรวจเอก วสิษฐ เดชกุญชร อดีตรองอธิบดีกรมตำรวจ ทั้งนี้ยังมีการจัดนิทรรศการแสดงพระราชกรณียกิจและผลการดำเนินงานของกองทัพเรือ อันเกี่ยวเนื่องกับการสนองงานตามโครงการพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์ ข้าราชการ และประชาชนที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ “กองปฏิบัติการจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๒ และ โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๔๔๘๑
ข้อมูล กปจ.ฯ
๒๘ ก.ค.๕๒

ทัพเรือภาคที่ ๓ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคง

ในวันนี้ (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒) เวลา ๐๙๐๐ ทัพเรือภาคที่ ๓ ในนามคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๓ จัดประชุมสัมมนา โดยมี พลเรือโท ณรงค์ เทศวิศาล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๓ เป็นประธาน
มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับทราบนโยบายในการปฏิบัติงานรวมทั้งแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็นและให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ แผนการดำเนินการตามแผนพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขต ทัพเรือภาคที่ ๓ ในปี งป.๕๒ ในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน ทั้ง ๖ จังหวัด ชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้แก่ จ.ภูเก็ต จ.พังงา จ.กระบี่ จ.ตรัง จ.ระนอง และ จ.สตูล

ข้อมูล ทัพเรือภาคที่ ๓
๒๘ ก.ค.๕๒

งานมหกรรมสินค้าราคาถูก

วันนี้ (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒) เวลา ๐๘๓๐ พลเรือตรี จักรชัย ภู่เจริญยศ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าราคาถูก ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๒ ณ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กำหนดจัดงานมหกรรมสินค้าราคาถูก ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๒ ณ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม – ๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจให้แก่กำลังพลและครอบครัว ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าคุณภาพดีราคาถูกมากมายชมการแสดงบนเวทีและพบกับศิลปินนักร้องทุกวัน โดยไม่เสียค่าเข้าชมงาน
ข้อมูล สอ.รฝ.
๒๘ ก.ค.๕๒

การมอบเครื่องหมายความสามารถของกองทัพเรือ และเครื่องหมายอภิรักษ์นาวี

กองทัพเรือ จะมอบเครื่องหมายความสามารถของกองทัพเรือ และเครื่องหมายอภิรักษ์นาวีให้แก่บุคคลต่างๆ ที่ให้การสนับสนับสนุนหรือทำคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน และประเทศชาติร่วมกับกองทัพเรือ ในวันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๕๐๐ จำนวน ๑๖๖ คน ณ ห้องชมวัง อาคารราชนาวิกสภาหลังใหม่ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
เครื่องหมายความสามารถกองทัพเรือ เป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายนี้จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถสูง มีความตั้งใจฝึกฝน มีความกล้าหาญ และมีระเบียบวินัยที่ดี จึงจะสามารถผ่านขั้นตอนการฝึกอบรมที่เข้มงวด และยากลำบากได้ สำหรับเครื่องหมายอภิรักษ์นาวีเป็นเครื่องหมายที่กองทัพเรือมอบแก่ผู้ที่ให้การสนับสนุนกองทัพเรือ ในการดำเนินกิจกรรมอำนวยประโยชน์ให้สาธารณชน และประเทศชาติเป็นอย่างดี ดังนั้นเครื่องหมายทั้งสองนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ที่ข้าราชการกองทัพเรือมีความภาคภูมิใจมาโดยตลอด
ข้อมูล กพ.ทร.
๒๗ ก.ค.๕๒

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย

ด้วยในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ในการนี้ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้กำหนดจัดงานครบรอบ ๕๔ ปี การสถาปนาหน่วยในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ โดยมีพิธีการและกิจกรรมที่สำคัญในช่วงเช้าตามลำดับดังนี้ พิธีวางพวงมาลาและพิธีบรรจุอัฐิทหารนาวิกโยธินที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ณ อนุสาวรีย์นาวิกโยธิน โดยมี พลเรือเอกกำธร พุ่มหิรัญ เป็นประธานในพิธี พิธีฟังสารผู้บัญชาการทหารเรือ และสารของผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน นอกจากนี้ยังได้จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่พัฒนาสถานที่สาธารณประโยชน์ต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียงที่ตั้งหน่วยอีกด้วย
ข้อมูล นย.
๒๗ ก.ค.๕๒

พิธีปิดการฝึกผสม THALAY LAUT ครั้ง่ที่ ๑๗/๒๐๐๙

นาวาเอก ทิวา ดาราเมือง เสนาธิการ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ เป็นประธานร่วมฝ่ายไทยและนาวาเอก SHANMUGANATHAN S/O KANAGABAI,Assistant Chief Of Staff, Headquarter Fleet Operation Command (รองผู้บังคับหมู่เรือมาเลเซีย) ประธานร่วมฝ่ายมาเลเซีย ทำพิธีปิดการฝึกผสม THALAY LAUT ๑๗/๒๐๐๙ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๑๐๐ บนเรือ KD Perak บริเวณเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กองทัพเรือไทยและกองทัพเรือมาเลเซีย ทำการฝึกผสม THALAY LAUT ร่วมกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ให้กับกำลังพล รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในการปฏิบัติการร่วมกันโดยจัดให้มีการฝึกปีเว้นปี สำหรับในปีนี้กองทัพเรือไทยเป็นเจ้าภาพ โดยมีหัวข้อการฝึก ประกอบด้วย การปฏิบัติการทางเรือสาขาต่างๆ การป้องกันความเสียหาย และการแข่งขันกีฬาเพื่อความสามัคคี

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๒๗ ก.ค.๕๒

มอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ”

บริษัท วิริยะกิจ (๑๙๙๕) จะมอบทุนการศึกษาให้บุตรข้าราชการกองทัพเรือ ภายใต้โครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” จำนวน ๔๐ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท โดยการรับสมัครสอบความรู้เกี่ยวกับธรรมะ จำนวน ๑๐๐ คน ใช้หนังสือธรรมะเป็นคู่มือการทดสอบ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ เป็นนักเรียนชาย-หญิง อายุระหว่าง ๑๓-๑๘ ปี เป็นบุตรข้าราชการกองทัพเรือ ผู้ได้คะแนนสูงสุด ๔๐ อันดับแรก จะได้รับทุนการศึกษาทุนละ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมกับรับประกาศนียบัตรจากพระอาจารย์วชิรเมรี
โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนหันมาสนใจและเข้าใจธรรมะมากยิ่งขึ้น เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง เพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ รวมทั้งเพื่อให้เยาวชนนำเอาความรู้ที่ได้รับภายใต้โครงการนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันทั้งการเรียนและการทำงาน
ผู้สนใจส่งใบสมัครพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการกองทัพเรือ ได้ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ กำหนดสอบในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ ประกาศผลสอบในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ สมัครและขอรับคู่มือได้ที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ฐานทัพเรือสัตหีบ ทัพเรือภาคที่ ๒ และทัพเรือภาคที่ ๓ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองวิ…

เตรียมการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ

ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จะทรงเจริญพระชนมายุ ๗ รอบ นับเป็นโอกาสพิเศษที่คนไทยทุกคนจะได้ร่วมกันเฉลิมพระเกียรติ และระลึกถึงเจ้าฟ้าผู้มีพระคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อแผ่นดินไทย
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี เป็นพระราชธิดาพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กับ พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี นับแต่ประสูติ ทรงพบเจอกับเหตุการณ์ การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ มากมายทั้งสุขและทุกข์ แต่ก็ทรงดำรงพระองค์ ทรงทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนมากมายหลายอย่าง โดย ดร.ชัชพล ไชยพร ร่วมกับ คุณหญิง วินิตา ดิถียนต์ (ว.วินิจฉัยกุล) ได้รวบรวม พระประวัติและการทรงงานของพระองค์ท่านไว้ในหนังสือดวงแก้วแห่งพระมงกุฎแก้ว วางจำหน่ายแล้วเมื่อปีที่ผ่านมา
ในโอกาสที่พระองค์จะทรงเจริญพระชนมายุ ๗ รอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะร่วมกันเตรียมการจัดงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านอย่างสมพระเกียรติต่อไป
ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๒๓ ก.ค.๕๒

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ขอเชิญร่วมกิจกรรมพิพิธพาเพลิน เชิญเที่ยว ตอน เที่ยวย่านพิพิธภัณฑ์

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ หน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ในการดำเนินการพัฒนาองค์ความรู้ สนับสนุนการจัดระบบพิพิธภัณฑ์และสร้างเครือข่ายกับพิพิธภัณฑ์อื่นๆ ในประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผ่านกระบวนการการเรียนรู้สาธารณะ กำหนดจัดกิจกรรมพิพิธพาเพลินเชิญเที่ยว ตอน เที่ยวย่านพิพิธภัณฑ์ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙๓๐ – ๑๘๓๐
กิจกรรมครั้งนี้ จะนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปสัญจรบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ อาทิ เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร พิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ ๖ พิพิธภัณฑ์ป้อมพระสุเมรุ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์ ฯลฯ ซึ่งจะนำเที่ยวชมโดยนั่งรถรางจำลองที่มีมัคกุเทศก์นำชม ซึ่งจะมีเกมตอบคำถามและกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการเที่ยวชมในรูปแบบต่างๆ เพื่อรับของรางวัลด้วย
จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๕ ๒๗๗๗ ต่อ ๔๑๑ และ ๔๑๔

ข้อมูล สถาบันพิพิธภัณฑ์ฯ
๒๓ ก.ค.๕๒

สภากาชาดไทย เชิญชมคอนเสิร์ตการกุศลรำลึกถึง “เอลวิส เพรสลีย์”

เพื่อเป็นการร่วมรำลึกถึง เอลวิส เพรสลีย์ เจ้าของตำนานเพลงร็อกแอนด์โรลผู้ยิ่งใหญ่ คณะกรรมการจัดงานฯ ร่วมกับสภากาชาดไทย จึงได้จัดให้มีการแสดงคอนเสิร์ตการกุศล ELVIS PRESLEY “Today Tomorrow and forever ครั้งที่ ๓” ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๕๐๐-๑๘๐๐ ณ ศาลาเฉลิมกรุง เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากองค์กรอนามัยโลกให้เป็นศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์กรอนามัยโลก เพื่อเฝ้าระวังและติดตามการระบาดไวรัสสัตว์สู่คนในภูมิภาค เช่นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙ โรคชิคุนกุนยา นอกเหนือไปจากงานวิจัยโรคสมองอื่นๆ
สภากาชาดไทย จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมชมคอนเสิร์ตการกุศล ELVIS PRESLEY “Today Tomorrow and forever ครั้งที่ ๓” ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๕๐๐-๑๘๐๐ ณ ศาลาเฉลิมกรุง บัตรราคา ๘๐๐ และ ๑,๐๐๐ บาท ผู้ที่สนใจจองบัตรได้ที่คุณมนตรี โทร.๐๘๑ ๖๔๐ ๓๖๓๖ และศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมอง โทร.๐ ๒๖๕๒ ๔๖๐๐ ต่อ ๓๕๗๖ หรือ โทร.๐๘๖ ๖๖๕ ๔๓๔๙ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการ…

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมการจัดตั้งศูนย์รายงานข้อมูลข่าวสารและอาสาสมัครทางทะเล

ในวันนี้ (๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒) เวลา ๐๙๐๐ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาความมั่นในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ โดย นาวาเอก วชิระ ประทีปะวณิช รองเสนาธิการฐานทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมการรายงานข้อมูลข่าวสารทางทะเลในพื้นที่จังหวัดตราด ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด
การอบรมครั้งนี้อยู่ในแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางบกและทางทะเลของทัพเรือภาคที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๕๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการติดต่อสื่อสารและการข่าวกรอง รวมทั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รายงานข้อมูลข่าวสาร และสามารถให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการในพื้นที่ได้ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน ๕๐ คน
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๒๒ ก.ค.๕๒

กองทัพเรือ จัดการแข่งขันเปตองราชนาวีโอเพน

คณะอนุกรรมการเปตอง กองทัพเรือ จะจัดการแข่งขันเปตองราชนาวีโอเพน ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ สนามกีฬาเปตองราชนาวี สัตหีบ (กม.๕) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักกีฬาเปตองของหน่วยต่างๆ ในกองทัพเรือ ได้เริ่มฝึกฝนเพื่อทำการแข่งขันเปตองภายใน กองทัพเรือในสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๒ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ฝึกสอนหรือผู้จัดการทีมของหน่วยกีฬาที่ได้รวมกันเหลือ ๘ หน่วยกีฬา ใช้การแข่งขันนี้เป็นการพิจารณาหาตัวนักกีฬาเป็นผู้แทนหน่วยด้วย ทั้งนี้ได้เชิญนักกีฬาเปตองฝีมือดีจากชมรมเปตองภูมิภาคต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย โดยค่าสมัครทีมทั่วไป ทีมละ ๔๐๐ บาท และอาวุโสทีมละ ๓๐๐ บาท ซึ่งจะมีรางวัลให้สำหรับทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศ ๓ อันดับผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๕๕ ๗๐๐๑

ข้อมูล คณะอนุกรรมการเปตอบ ทร.
๒๒ ก.ค.๕๒

งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ๒๕๕๒

นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด แจ้งว่าได้กำหนดจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ๒๕๕๒ “ ไขความลับ สู่ขุมทรัพย์แห่งปัญญา ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๒ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการทางวิชาการ แสดงศักยภาพ และผลงานดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๕ ภาค และการจัดนิทรรศการในหัวข้อ การพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กไทยภายใต้สภาพแวดล้อมของชุมชน และการเสวนากึ่งวิชาการ รวมทั้งการประกวดด้านต่างๆ ๑๓ ประเภท อาทิ การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การประกวดภาพระบายสี รวมทั้งยังมีการนำเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถูกพัฒนาขึ้น และจะกลายเป็นขุมทรัพย์ท้องถิ่นไทยในอนาคต
จึงขอเชิญชวนผู้สนใจชมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๒๒ ก.ค.๕๒

งาน Bangkok Kids Learning Expo 2009

กทม. กำหนดจัดงาน Bangkok Kids Learning Expo 2009 ภายใต้แนวคิด ครบเครื่องเรื่องการเรียนรู้สู่โลกศตวรรษที่ ๒๑ ภายใต้แนวคิดครบเครื่องเรื่องการเรียนรู้สู่โลกศตวรรษที่ ๒๑ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๐๐๐-๑๙๐๐ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับรู้และเข้าใจพันธกิจของ กทม. ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และศักยภาพของบุคลากรสู่การพัฒนามาเป็นมหานครแห่งการเรียนรู้ ภายใต้แนวคิด Work Hard Play Smart แบ่งเป็นกิจกรรมและชุดนิทรรศการ ๔ ภาค ประกอบด้วย ๑.เปิดประตูโรงเรียนสู่โลกกว้าง ๒. เรียนรู้วิถีโลก ๓. สร้างนักคิดพิชิตโลก ๔. คุณภาพไทยมาตรฐานโลก และจะมีการนำเสนอนวัตกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัด กทม. ผ่านสื่อการเรียนการสอนจากเทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างให้เกิดการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และสามารถสรุปความคิด รวบยอดอย่างเป็นระบบที่เป็นสากล และยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ ยังได้จัดพื้นที่สำหรับส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของเด็กๆ ผ่านกิจกรรมและการละเล่นต่างๆ มากมายภายในงาน
ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และดูรายล…

งาน ๑๕ ปี สำนักงานทหารเรือหญิง

สำนักงานทหารเรือหญิง (สน.ทร.หญิง) กำหนดจัดงาน ๑๕ ปี สำนักงานทหารเรือหญิง ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๘๐๐-๑๖๐๐ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ โดยมี พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดงาน ฯ
สำนักงานทหารเรือหญิง จัดประชุมเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการหญิงจากหน่วยต่างๆ ในกองทัพเรือ ได้มีโอกาสมาประชุมและทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพและสุขภาพ โดยภายในงานจะมีการแสดงวีดิทัศน์ “๑๕ ปี สำนักงานทหารเรือหญิง” นิทรรศการให้ความรู้ด้านต่างๆ การเสวนาในหัวข้อ มิติหนึ่งของสตรีในกองทัพเรือ และในช่วงบ่าย มีกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ๖ กิจกรรม ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ประกอบเป็นอาชีพเสริมได้

ข้อมูล สน.ทร.หญิง
๒๐ ก.ค.๕๒

เปิดแล้วชมรมปืนไรเฟิ้ล รวมพลคนชอบการยิงปืนที่สนามยิงปืนหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ

สนามยิงปืน หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ รวมพลคนชอบการยิงปืน ศูนย์รวมแหล่งความรู้เรื่องปืนเฉพาะด้านเปิดให้บริการทุกวัน บริเวณหาดแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
สยามยิงปืน หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการแห่งนี้ เปิดทำการมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนของปีที่ผ่านมา ด้วยการรวมตัวของผู้ที่ชื่นชอบการยิงปืน อาทิ ปืนไรเฟิ้ล ปืนแบบพกพาชนิดต่างๆ สามารถนำมาทดสอบความแม่นยำได้ที่สนามยิงทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๑๐๐๐ เป็นต้นไป
การจัดตั้งสนามยิงปืนนี้มีวัตถุเพื่อให้ผู้ที่ชื่นชอบการยิงปืนได้มาพบปะกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ยิงปืนแต่ละประเภทโดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำการใช้อย่างถูกวิธี รวมไปถึงเป็นการได้มารวมกลุ่มกันเพื่อเกมส์กีฬา ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นาวาโท สุริยัน สำราญใจ นายสนามยิงปืน หน่วยสงครามพิเศษทางการเรือ กองเรือยุทธการ ช่องแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑ ๓๖๕ ๙๘๒๕ หรือดูได้ที่ www.gun.in.th
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๒๐ ก.ค.๕๒

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เชิญชวนร่วมกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน ณ ไร่แม่ฟ้าหลวง (อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐-๑๗๐๐ ทั้งนี้กิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง กิจกรรมทำปุ๋ยหมัก จากเศษไม้ใบหญ้า พิธีถวายขันดอกแม่ฟ้าหลวง กิจกรรมการสร้างฝ่าย จำนวน ๗ ฝาย พิธีบำเพ็ญกุศลน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย ณ ท้องพระโรงพระตำหนักดอยตุง และที่สำคัญมีกิจกรรมที่สืบเนื่องจากโครงการ “ร้อยใจไทยภักดี ๑๐๘ ปี สมเด็จย่า” ปี ๒๕๕๑ กล่าวคือการร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยการจัดซื้อและเขียนข้อความที่ประทับใจในพระราชจริยวัตร ลงในไปรษณียบัตร ตอบกลับภายในเดือนตุลาคม เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเดือน ธันวาคม ๒๕๕๒ สำหรับไปรษณียบัตร มีจำหน่าย ณ บริเวณสถานที่จัดงาน ที่ทำการไปรษณีย์ ศาลากลางจังหวัด สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ธนาคารพาณิชย์ทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.๐ ๒๒๕๒๗ ๑๑๔ หรือ ๐๕…

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศลมินิมาราธอน

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ พระบรมราชินูปถัมภ์ จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลมินิมาราธอน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๒ ในวันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒ ระหว่างเวลา ๐๖๐๐-๐๙๐๐ ณ สวนสุขภาพภายในโรงพยาบาลฯ ทั้งนี้ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม โดยนำรายได้จากการแข่งขันขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย
ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลฯ โดยมีบัตรเดินการกุศลระยะทาง ๓ กิโลเมตร ราคาใบละ ๑๐๐ บาท และบัตรวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง ๑๐.๕ กิโลเมตร ราคาใบละ ๒๐๐ บาท ทั้งนี้ผู้ซื้อบัตรเดิน-วิ่ง จะได้รับของที่ระลึกตามที่ระบุในบัตร โดยนำมาแลกได้ในวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ระหว่างเวลา ๑๐๐๐ -๑๘๐๐ หรือในวันแข่งขัน ณ บริเวณสถานที่รับสมัคร

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑๗ ก.ค.๕๒

งานแสดงนวัฒกรรมกล้วยไม้

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทย สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) จัดงานแสดง “นวัตกรรมกล้วยไม้” นานาชาติ ครั้งแรกของประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ อาคาร ๘ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย นิทรรศการนวัตกรรมใหม่ของกล้วยไม้ไทยและนานาชาติ ไม้ดอก ไม้ประดับพันธุ์ใหม่ การผลิตกล้วยไม้ในทศวรรษหน้า การสาธิตการใช้ประโยชน์ของกล้วยไม้ การจัดดอกไม้ การแสดงผลงานวิจัย การสัมมนา และเจรจาธุรกิจระหว่างผู้นำเข้าจากต่างประเทศผู้ส่งออกของไทย และเกษตรกรโดยวิทยากรชาวไทยและชาวต่างประเทศ จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานจากผู้ประกอบการทั้งในประเทศ และต่างประเทศ การประกวดกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ เข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างเวลา ๑๐๐๐-๒๑๐๐ สอบถามข้อมูลได้ที่ TAT Call Center 1672
ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๑๗ ก.ค.๕๒

งานจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๒

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะนำผลิตภัณฑ์สมาชิกมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจากทุกภาคทั่วประเทศ ออกจำหน่ายในงานจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๒ ระหว่างวันที่ ๑๘ กรกฎาคม – ๒ สิงหาคม เวลา ๑๐๐๐-๑๘๐๐ ณ สวนอัมพร พระราชวังดุสิต
ผลิตภัณฑ์ที่นำมาจำหน่ายมีมาจากทั่วทุกภาค อาทิ ภาคเหนือมีผ้าชาวเขาต่างๆ ภาคอีสานมีผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าฝ้าย ผ้าขาว ผ้าพิมพ์ลายมีงานเซรามิค งานกระเป๋าที่ทำมาจากกระจูด ย่านลิเภา และยังมีผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรจากฟาร์มตัวอย่าง สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง และหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หลากหลายชนิดมาร่วมจำหน่าย
จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ซึ่งรายได้ทั้งหมดจะย้อนกลับไปสู่พี่น้องชาวไร่ชาวนาต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๓ ๙๑๘๕
ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๑๖ ก.ค.๕๒

เปิดตัวหนังสือคุณภาพ ชุดใกล้ใจ

มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้สนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือคุณภาพชุดใกล้ใจ บรรจุในกล่อง เป็นชุดสวยงาม ๑ ชุด มี ๓ เล่ม ๓ เรื่องราว ประกอบด้วย ๑. หอมกลิ่นกรุงเทพ โดย รศ.ประทุมพร วัชรเสถียร ๒. กระจก (ไม่) ตกยุค โดยคุณทมยันตี โปษยานนท์ และ ๓. วันรุ่งของพรุ่งนี้ โดย รศ.อรชุมา ยุทธวงศ์ และได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงจิราธร จิรประวัติ ถ่ายทอดความเป็นตัวตนและประสบการณ์ของผู้เขียนด้วยรูปภาพ ประกอบอย่างสวยงาม
หนังสือชุดนี้เหมาะสมกับผู้อ่านทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งสามารถสัมผัสได้ถึงแนวคิด ตลอดจนเรื่องราวอันประณีตของสุภาพสตรีทั้ง ๓ ท่าน ที่มุ่งมั่นวิริยะอุตสาหะ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค์ต่างๆ ในชีวิต และสามารถฝ่ามาได้จนประสบความสำเร็จจนทุกวันนี้ โดยเนื้อหายังเป็นกำลังใจจากคนรุ่นหนึ่งสู่ลูกหลานในอนาคตได้เป็นอย่างดี
ผู้สนใจสามารถหาซื้อได้ที่ร้านนายอินทร์ ซีเอ็ด บุ๊คเซนเตอร์ B 25 แพร่วิทยาศูนย์หนังสือจุฬาและร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป ราคาชุดละ ๑๙๕ บาท ตั้งแต่วันที่ ๒ กรกฎาคม เป็นต้นไป
ข้อมูล กรมประชาสัมพันธ์
๑๖ ก.ค.๕๒

กองทัพเรือ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

กองทัพเรือ โดย กรมอุทกศาสตร์ กำหนด ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๐๐๐ ณ กรมอุทกศาสตร์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือเอก เกียรติศักดิ์ อักษรศรีกุล ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีฯ
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งกรมอุทกศาสตร์ ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายฯ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี ๒๕๓๘ เนื่องจากกรมอุทกศาสตร์เป็นหน่วยที่ได้เคยถวายการรับใช้เบื้องพระยุคลบาทอย่างใกล้ชิด โดยการจัดเรือหลวงจันทรและเรือหลวงศุกร์ เป็นพระราชพาหนะเสด็จประพาสทางทะเล พร้อมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.เยี่ยมเยียนราษฎร ทหารตำรวจตระเวนชายแดน รวมทั้งพระราชทานสิ่งของแก่ประชาชนที่อาศัยตามจังหวัดชายทะเล ตั้งแต่ปี ๒๕๐๗ จนถึงปี ๒๕๒๖ รวม ๖ ครั้ง ซึ่งในปีนี้ วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้เวียนมาบรรจบครบรอบปีเป็นปีที่ ๑๔ กรมอุทกศาสตร์ได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ประกอบด้วย จัดนิทรรศการเผยแพร่พร…

กองทัพเรือไทยร่วมกับกองทัพเรือมาเลเซีย ฝึกผสม THALAYUT 20-28 กรกฎาคม

กองทัพเรือ โดย กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ จะทำการฝึกผสม THALAY LAUT 17/2009 ร่วมกับกองทัพเรือมาเลเซีย ณ พื้นที่ฝึกบริเวณอ่าวไทยตอนบนระหว่างวันที่ ๒๐ ถึงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ โดยมี พลเรือตรี รังสิทธิ์ ปาณินท์ ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ เป็นผู้อำนวยการฝึก
กองทัพเรือไทยและกองทัพเรือมาเลเซีย ทำการฝึกผสม THALAY LAUT ร่วมกันมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ให้กับกำลังพล รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในการปฏิบัติการร่วมกัน โดยจัดให้มีการฝึกปีเว้นปี สำหรับในปีนี้กองทัพเรือไทยเป็นเจ้าภาพ โดยมีหัวการฝึก ประกอบด้วย การปฏิบัติการทางเรือสาขาต่างๆ การป้องกันกันความเสียหาย และการแข่งขันกีฬาเพื่อความสามัคคี
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑๖ ก.ค.๕๒

กรมประมงขยายช่องทางส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ

กรมประมงได้เปิดให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตส่งออกสินค้าสัตว์น้ำได้ ตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๔๙๙ ผ่านทางโทรสารหรืออี-เมล์ ของด่านตรวจสัตว์น้ำที่จะส่งออก นอกเหนือจากการยื่นคำขอด้วยตนเอง ส่วนผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออกสัตว์น้ำผ่านทางท่าเรือ แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี แต่ไม่สะดวกที่จะขอรับใบอนุญาตดังกล่าวที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรี สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตได้ทางโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๙-๙๕๒๘ หรือ Email:Fishtrde-permit@hotmail.com และยื่นได้ที่ส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ำ กรมประมง ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อความสะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fishquarantine.org หรือติดต่อสอบถามได้ที่ส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ำ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๑ ๔๖๙๐ หรือด่านตรวจสัตว์น้ำทุกแห่งทั่วประเทศ

ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๑๕ ก.ค.๕๒

ทัพเรือภาคที่ ๑ เพิ่มมาตรการการลาดตระเวนตรวจเยี่ยมเรือประมงในน่านน้ำไทยเพื่อตรวจสอบเรือประมง

ทัพเรือภาคที่ ๑ จะมีการเพิ่มมาตรการ การลาดตระเวนตรวจเยี่ยมเรือประมงในน่านน้ำไทย เพื่อตรวจสอบเรือประมงในพื้นที่ จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการประมงและชาวประมงที่มีแรงงานต่างด้าวในสังกัดให้นำแรงงานต่างด้าวในภาคประมงมาจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ หากพ้นกำหนดแล้ว และตรวจพบเป็นแรงงานต่างด้าวรายใหม่ ทัพเรือภาคที่ ๑ จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยจะทำการบันทึกหลักฐาน จับกุม แล้วนำส่งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจะเชิญเจ้าของเรือที่มีการตรวจพบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายพบปะหารือ และแจ้งให้รับทราบปัญหา
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑๕ ก.ค.๕๒

กองทัพเรือไทยร่วมกับกองทัพเรือมาเลเซีย THALAY LAUT ๒๐-๒๘ กรกฎาคม

กองทัพเรือ โดย กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ จะทำการฝึกผสม THALAY LAUT 17/2009 ร่วมกับกองทัพเรือมาเลเซีย ณ พื้นที่ฝึกบริเวณอ่าวไทยตอนบนระหว่างวันที่ ๒๐ ถึงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ โดยมี พลเรือตรี รังสิทธิ์ ปาณินท์ ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ เป็นผู้อำนวยการฝึก
กองทัพเรือไทยและกองทัพเรือมาเลเซีย ทำการฝึกผสม THALAY LAUT ร่วมกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ให้กับกำลังพล รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในการปฏิบัติการร่วมกัน โดยจัดให้มีการฝึกปีเว้นปี สำหรับในปีนี้กองทัพเรือไทยเป็นเจ้าภาพ โดยมีหัวข้อการฝึก ประกอบด้วยการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่างๆ การป้องกันความเสียหาย และการแข่งขันกีฬาเพื่อความสามัคคี
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑๕ ก.ค.๕๒

งานวันอาสาฬหบูชา

จังหวัดนครปฐม กำหนดจัดเทศกาล วันอาสาฬหบูชา ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ ลานรอบองค์พระประธาน พุทธมณฑล
กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การปฏิบัติธรรมของฆราวาส และพระสงฆ์ การหล่อเทียนพรรษา การจัดแสดงต้นเทียนพรรษา และการสาธิตชมนิทรรศการจำลองเกี่ยวกับความสำคัญและหลักธรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในวันอาสาฬหบูชา ร่วมเวียนเทียนโพธิ์เงินโพธิ์ทองร่วมธัมเมกขสถูปจำลอง สนุกกับเกมอัจฉริยะพระพุทธศาสนา นั่งรถรางสัญจรตามรอยพระพุทธศาสนา และธรรมะนันทนาการเหล่าดารา ฟังเทศน์ ๒ ธรรมาสน์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเผยแพร่พระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย และองค์กรเครือข่าย ในเวลา ๑๙๓๐ ของทุกวัน จะเป็นการแสดงม่านน้ำและแสง สี เสียง พุทธประวัติ การแสดงศิลปวัฒนธรรมและร่วมเวียนเทียนรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๗๐๐ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตร ณ ลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล โดยพร้อมเพรียงกัน สอบถามได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๑ ๔๕๓๖


ข้อมูล นสพ.สยามรัช
๑๔ ก.ค.๕๒

ทการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ:เงินทอง

มูลนิธิร่มฉัตรร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดแข่งขัน “เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ:เงินทอง ของมีค่าและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ขึ้นเป็นปีแรก เพื่อยกย่องเชิดชูแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะเป็นแนวทางในการนำพาประเทศชาติให้รอดพ้นคมจากวิกฤติเศรษฐกิจ ทั้งยังเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์แก่เยาวชน ซึ่งจะส่งผลให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีระบบการเงินที่เข้มแข็งโดยจะจัดแข่งขัน ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ ที่โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ โดยเปิดรับสมัครถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒
นอกจากวิชาเศรษฐศาสตร์แล้ว ยังรับสมัครการแข่งขันภาษาไทย ภาษาจีน คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ประวัติศาสตร์ และพระพุทธศาสนา โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๙ ๒๒๒๒

ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๑๔ ก.ค.๕๒

การฝึกซ้อม SAREX 2009

กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ ๒ และกรมการขนส่งทางอากาศร่วมกับจังหวัดสงขลา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดการฝึกซ้อมการค้นหา และช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ประจำปี ๒๕๕๒ (SAREX 2009) ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ ชายหาดชลาทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ในการฝึกครั้งนี้ มีการแสดงสาธิตการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย การโดดร่ม ซึ่งจะทำให้การให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุของหน่วยงานต่างๆ เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งยังมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ การจำหน่ายสินค้า OTOP เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาของชาวบ้านในราคาถูกด้วย
จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมชมกิจกรรมและเลือกซื้อสินค้าราคาถูกได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ทัพเรือภาค ๒
๑๔ ก.ค.๕๒

กองทัพเรือเตรียมแปลงปลูกข้าว ๑๒ สิงหา ฝึกพลทหารไถนาตามโครงการวิถีชีวิตควายไทย

ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เตรียมแปลงนาไว้สำหรับปลูกข้าว ใน ๑๒ สิงหามหาราชินี และเก็บเกี่ยวใน ๕ ธันวามหาราชเพื่อปลูกจิตสำนึกคนไทย “รักพ่อรักแม่ ต้องอนุรักษ์ข้าวไทย” ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาส ๑๒ สิงหามหาราชินี
การเตรียมแปลงนาสำหรับปลูกข้าวในครั้งนี้ จะใช้ควายที่ได้รับบริจาคมาจำนวน ๑๐ ตัว ให้พลทหารฝึกไถนา และให้พลทหารที่สามารถบังคับควายได้ฝึกควายไถนาและชินกับคันไถ ตามโครงการวิถีชีวิตควายไทยในการพัฒนาต่อยอดศูนย์การเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในเรื่องของการเรียนรู้ด้วยการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
หลังจากที่กองทัพเรือได้ดำเนินโครงการวิถีชีวิตข้าราชการกองทัพเรือ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ณ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อให้กำลังพลของกองทัพเรือและครอบครัวสามารถดำรงชีวิตในทางสายกลางบน…

เปิดช่องทางด่วนสำหรับตรวจรักษาผู้ป่วยกลุ่มเสียงไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่

กรุงเทพมหานคร เปิดช่องทางด่วนสำหรับตรวจรักษาผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ หรือ Fast track เพื่อตรวจรักษาผู้ป่วยแยกเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการของโรคไข้หวัด ณ โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง ๙ แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง ๖๘ แห่ง เริ่มตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม เป็นต้นไป
ช่องทางด่วนเฉพาะโรคนี้ แพทย์จะตรวจอาการของผู้ป่วย โดยเน้นผู้ป่วยที่มีอาการไข้สูง มีอาการ ไอ จาม หรือมีอาการที่อยู่ในข่ายน่าจะเป็นไข้หวัด แยกจากการตรวจโรคอื่นๆ เป็นการอำนวยความสะดวกให้ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว โดยหากพบผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อ กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการรักษาอย่างทันท่วงทีต่อไป
จึงขอให้ประชาชน ระวังรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง หมั่นล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อโรค และหากเริ่มมีอาการไข้หวัด ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๙ ก.ค.๕๒

ฝึกวิชาชีพทหารผ่านศึก

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เปิดฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๒ ได้แก่ ช่างวิทยุ ช่างเครื่องเสียง ช่างโทรศัพท์มือถือ ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมเครื่องทำความเย็นเป็นต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีจำเป็นจะได้รับค่าอาหารระหว่างเรียนรวมทั้งมีหอพักชายบริการด้วย
ทหารผ่านศึกและครอบครัวที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่แผนกแนะแนวและส่งเสริมอาชีพ กองอาชีพ ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตราชเทวี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๘๖๑๕ ต่อ ๒๘๔-๕ หรือแผนกโรงงานในอารักษ์ ซอยรามอินทรา ๒๕ หมายเลขโทรศัพท์๐ ๒๕๒๑ ๑๑๗๑ ต่อ ๑๐๓ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๙ ก.ค.๕๒

กรมทางหลวงเร่งปลูกต้นไม้ทั่วประเทศลดโลกร้อน

กรมทางหลวง มีเป้าหมายในโครงการปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อน โดยจะปลูกพร้อมกันทั่วประเทศ จำนวน ๙๙,๙๙๙ ต้น ซึ่งได้เริ่มทยอยปลูกไปแล้วตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นการดำเนินการระยะที่ ๑ สำหรับช่วงนี้เป็นการดำเนินการระยะที่ ๒ ซึ่งจะทำการปลูกต้นไม้ก่อนเข้าฤดูฝน ล่าสุดได้ทำการปลูกต้นไม้บริเวณทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๙ กับทางหลวงหมายเลข ๓๔๕ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑,๑๐๙ ต้น ได้แก่ ต้นชัยพฤกษ์ ต้นราชพฤกษ์ ต้นทองหลางลาย และต้นหางนกยูงไทย บริเวณทางแยกต่างระดับฉิมพลี จำนวน ๘๐๐ ต้น ได้แก่ ต้นทรงบาดาล ต้นมะฮอกกานี ต้นทองอุไร ต้นประดู่กิ่งอ่อน ต้นมะขามป้อม ต้นไผ่ซางนวล ต้นอินทนินน้ำ ต้นมะขาม ต้นปีบ ต้นนกยูงฝรั่ง ต้นแคสด และต้นมะรุม
ส่วนระยะที่ ๓ เป็นขั้นตอนของการสรุปผลการดำเนินการเพื่อประเมินความสำเร็จ และความเสียหาย จะได้ดำเนินการปลูกทดแทนต่อไป นับเป็นโครงการที่มีประโยชน์ในการช่วยลดภาวะโลกร้อน ซึ่งหากประชาชนมีที่ว่างภายในพื้นที่ของบ้านก็สามารถร่วมมือกันปลูกต้นไม้ ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้
ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๙ ก.ค.๕๒

กองทัพเรือลงข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการผลิตนายประจำเรือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในวันนี้ (๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒) เวลา ๑๐๐๐ กองทัพเรือ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการผลิตนายประจำเรือ ณ หอประชุมภูติอนันต์ โรงเรียนนายเรือ โดย พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงฯ ในครั้งนี้
กองทัพเรือ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของกิจการพาณิชยนาวีของประเทศ ประกอบกับในขณะนี้บุคลากรทางด้านพาณิชยนาวีของประเทศขาดแคลนมาก เพื่อเป็นการช่วยพัฒนาบุคลากรพาณิชยนาวีให้มีทั้งจำนวนและคุณภาพเป็นไปตามความต้องการของประเทศ กองทัพเรือ โดย โรงเรียนนายเรือ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการร่วมกันผลิตนายประจำเรือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ (ปฏิบัติงานบนเรือ) โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะเป็นผู้จัดหลักสูตรระบบการเรียนการสอนและบริหารหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งให้การสนับสนุนการเรียน การสอนในวิชาการพื้นฐาน ตลอดจนอาจารย์และอาคารสถานที่เพื่อให้นิสิตมีพื้นฐานพอเพียงที่จะศึกษาวิชาชีพต่อไป
ในส่วนของกอ…

งานมหกรรมสุขภาพกรุงเทพมหานคร ๒๕๕๒

กทม. โดย สำนักการแพทย์และสำนักอนามัย กำหนดจัดงานมหกรรมสุขภาพกรุงเทพมหานคร ๒๕๕๒ (Bangkok Health Fair 2009) ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๐๐๐-๒๐๐๐ ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น ชั้น ๔ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์แบงคอก เซ็นทรัลลาดพร้าว ภายใต้แนวคิด “กรุงเทพฯ ใส่ใจยิ้มสดใสทั้งครอบครัว”
ภายในงานประชาชนจะได้รับความรู้และนวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อสุขภาพ อาทิ การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ความรู้ที่เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมและปากมดลูก ความก้าวหน้าของการตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง การให้บริการทางจักษุวิทยาด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัย การสาธิตอาหารเพื่อสุขภาพการตรวจและสาธิตการทำอัลตราซาวด์ในหญิงตั้งครรภ์ การทดลองใช้ระบบบริการทดสอบสมรรถภาพอย่างง่าย และกิจกรรมฝ่าวิกฤติพิชิตพุง ให้คำปรึกษาลดความอ้วน ลดพุงด้วย ๓ อ รวมทั้งการประกวดสุขภาพเด็ก
พร้อมทั้งบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูการสำหรับกลุ่มเสี่ยง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน ๓,๕๐๐ คน นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการ ความรู้เพื่อสุขภาพ พร้อมการเสวนาวิชาการตลอด ๔ วัน ผู้สนใจร่วมงานพร้อมรับบริการตรวจสุขภาพได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเ…

โครงการคนกรุงเทพไร้พุง

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และโรงพยาบาลศิริราช ประสานเครือข่าย “คนไทยไร้พุง” ทำโครงการ “คนกรุงเทพฯ ไร้พุง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวกรุงเทพ มีความรู้ และมีทักษะในการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคอ้วน ซึ่งเป็นปัญหาต่อสุขภาพ และเป็นสาเหตุของการเกิดโรคอื่นๆ ตามมา อาทิ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเส้นเลือด และโรคหัวใจ กำหนดเปิดโครงการในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน และจะเริ่มจัดกิจกรรมระยะแรกใน ๑๒ เขต ๙ โรงเรียน และ ๙ ชุมชน จากนั้นจะขยายเต็มพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานคร ทั้ง ๕๐ เขต ภายใน ๔ ปี
กิจกรรมที่จัด จะมีชุดรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนต่อเนื่องทั้ง ๕๐ เขต มีอาจารย์ที่มีความรู้เฉพาะทางจากโรงเรียนพยาบาลศิริราชและเครือข่ายคนไทยไร้พุง ร่วมให้ความรู้ ด้วย ๓ อ คือ การดูแลอาหาร การออกกำลังกาย และการทำอารมณ์ให้แจ่มใส พร้อมให้ความรู้เรื่องโรคที่จะตามมาจากการเป็นโรคอ้วน และวิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้อง
หากทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง สร้างนิสัยการกินที่ถูกสุขลักษณะ ก็จะสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข้อมูล นสพ.แนวหน้า

การแสดงปาฐกถาหัวข้อ วิกฤตเศรษฐกิจ ทางเลือก ทางรอด อนาคตประเทศไทย

ราชนาวิกสภา จะจัดให้มีการแสดงปาฐกถาประจำปี ๒๕๕๒ ในหัวข้อ “วิกฤตเศรษฐกิจ ทางเลือก ทางรอด อนาคตประเทศไทย” ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ โดยมี นายกรัฐมนตรี แสดงปาฐกถา และ พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธาน
นายทหารสัญญาบัตรทุกท่านที่สนใจ สามารถสำรองที่นั่ง และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่สำนักงานราชนาวิกสภา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๙๙๘ และหมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๔๙๙๘ และ ๕๔๘๓๓ ภายในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ในเวลาราชการ
ข้อมูล ราชนาวิกสภา
๑๓ ก.ค.๕๒

เปิดหลักสูตรกิจการพลเรือนสำหรับนายทหารประทวน

กองทัพเรือ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กำหนดเปิดหลักสูตรกิจการพลเรือนสำหรับนายทหารประทวน รุ่นที่ ๖/๒๕๕๒ ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุม กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โดยมี พลเรือตรี ชุมพล วงศ์เวคิน เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นประธาน
งานกิจการพลเรือนถือเป็นภารกิจอย่างหนึ่งของกองทัพ ที่มีการดำเนินงานเพื่อมุ่งมั่นสนับสนุนงานด้านยุทธการ และถือเป็นความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ที่จะต้องดำเนินงานด้านกิจการพลเรือนของหน่วย ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กองทัพเรือเรือกำหนด
การดำเนินงานด้านกิจการพลเรือนนั้นเป็นงานที่จะต้องอาศัยความละเอียดอ่อนและมีความอ่อนตัวสูงในการปฏิบัติงาน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสวงหาความร่วมมือร่วมใจจากหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐ และเอกชน ประชาชนทั่วไปให้เกิดความเต็มใจที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทัพเรือ ด้วยความสำคัญดังกล่าว กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จึงได้เปิดการอบรมหลักสูตรกิจการพลเรือนสำหรับนายทหารประทวน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์บุคคลที่ปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนของหน่วยต่างๆ ในสายงานที่เกี่ยวกับการกิจการพลเรือ…

กทช.เปิด call Center 1200

สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม จัดตั้งศูนย์ Call Center 1200 ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมและช่วยสนับสนุนการทำหน้าที่ในกิจการต่างๆ ของสำนักงาน กทช.อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ศูนย์ Call Center 1200 ยังมีจุดเด่นของระบบการรับเรื่องที่ทันสมัย รวดเร็ว สามารถประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางหลากหลายในการรับเรื่องราวร้องเรียนจากประชาชนไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือ E-mail:1200@ntc.or.th เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้บริการของประชาชน
ศูนย์ Call Center 1200 ถือว่าเป็นบริการหนึ่งที่ทางสำนักงาน กทส. จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ความสะดวกสบายกับประชาชน โดยยึดหลักการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญภายใต้พันธกิจสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ที่ว่า “การโทรคมนาคมเพื่อคนไทยอย่างแท้จริง”

ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๑๐ ก.ค.๕๒

เปิดชมรมคนรักษ์ป้อมพระจุลจอมเกล้า

ชมรมคนรักษ์ป้อมพระจุลจอมเกล้า กำหนดเปิดชมรมในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ โดยมีสำนักงาน ณ สโมสรท้ายเรือหลวงแม่กลอง ป้อมพระจุลจอมเกล้า ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทปราการ
ป้อมพระจุลจอมเกล้า (ป้อมพระจุล) ตั้งอยู่บริเวณจุดยุทธศาสตร์สำคัญบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยา ณ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เดิมป้อมบริเวณนี้เคยสร้างมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลขององค์พระพุทธเจ้าหลวงแห่งกรุงสยาม ที่ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันประเทศจากการล่าอาณานิคมของประเทศตะวันตก ซึ่งขณะนั้นกำลังมีเหตุการณ์ตรึงเครียดกับฝรั่งเศส ที่มีนโยบายยึดครองแหลมอินโดจีน และอังกฤษซึ่งยึดครองพม่า อินเดีย แหลมมลายู จึงทรงให้เริ่มการก่อสร้างป้อมต่างๆ ในปี พ.ศ.๒๔๒๗ ซึ่งป้อมพระจุลจอมเกล้าแห่งนี้พร้อมกับปืนเสือหมอบ ทุกกระบอก และทหารเรือทุกนาย รวมทั้งเรือรบจำนวนหนึ่ง ได้ร่วมกันต่อสู้กับหมู่เรือรบของฝรั่งเศสอย่างเต็มความสามารถในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๓๖ ก่อนเวลาพลบค่ำ ในเหตุการณ์ที่เรียกว่าการยุทธ์ที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยา หรือ “วิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒”
มูลนิธิพระบรมราชาน…

กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ทำการฝึกต่อต้านการก่อการร้าย/บรรเทาสาธารณภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย

วันที่ ๙ และวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ทำการฝึกต่อต้านการก่อการร้ายและบรรเทาสาธารณภัย สารเคมี และวัตถุอันตราย
กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ได้เปิดการฝึกต่อต้านการก่อการร้ายและบรรเทาสาธารณภัย สารเคมี และวัตถุอันตราย เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมี พลเรือตรี ชัยวัฒน์ ภู่ทอง เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดการฝึกฯ การฝึกดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของกำลังพลในชุดปฏิบัติการ นิวเคลียร์ ชีวะ เคมี ของกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายที่ใช้อาวุธเคมี และปฏิบัติการในการบรรเทาสาธารณภัยจากสารเคมี และวัตถุอันตราย รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานร่วมกับชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินของเหล่าทัพ อันนำมาสู่การพัฒนาแผนและปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ การฝึกครั้งนี้ ประกอบด้วยการฝึกเตรียมการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งได้ทำการฝึกครั้งแรกไปแล้วเมื่อวันที่ ๑-๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และในครั้งนี้ทำการฝึกในวันที่ ๙ ถึงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ สำหรับการฝึกภาคสนามจะทำการฝึกระหว่างว…

กองทัพเรือสนับสนุนโครงการปลูกป่ารักษาแหล่งน้ำ

กองทัพเรือ ร่วมกับบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หน่วยภาครัฐ เอกชน และชุมชนในพื้นที่ เปิดงานโครงการปลูกป่ารักษาแหล่งน้ำ และร่วมปลูกป่าชายเลน ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๒ ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการนี้มีขึ้นระหว่างปี ๒๕๕๐-๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะเรื่องป่าและน้ำมาปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชน ประชาชน รักและร่วมกันรักษาฟื้นฟูสภาพแวดล้อม อาทิ ร่วมกันปลูกต้นไม้ ขยายพันธุ์สัตว์น้ำปล่อยคืนสู่ระบบนิเวศน์ และสร้างการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของให้กับภาคชุมชน ประชาชนและเยาวชนเพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์อย่างยั่งยืน ตลอดจนให้เยาวชน ประชาชน ได้ร่วมกันศึกษาเรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดำริอย่างถูกต้อง สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับประชาชนของตนเองได้อย่างเหมาะสม โดยมีพื้นที่เป้าหมาย ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำร…

ทัพเรือภาคที่ ๑ ให้บริการเรือลอยอังคาร

ทัพเรือภาคที่ ๑ ให้บริการเรือลอยอังคาร

ทัพเรือภาคที่ ๑ พร้อมแล้วสำหรับการให้บริการเรือลอยอังคารแก่ข้าราชการกองทัพเรือและประชาชนทั่วไป ที่ประสงค์จะนำอัฐิอังคารของผู้วายชนม์ไปทำพิธีลอยอังคารในพื้นที่อ่าวดงตาล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีด้วยเรือยนต์เร็วสปีดโบ๊ท สามารถรองรับคณะได้เที่ยวละ ๒๕ – ๓๐ คน ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกิจการเรือลอยอังคาร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๗๓ – ๘๙๖๕ ๐๘๙ ๔๐๐ ๔๗๔๔ และ ๐๘๑ ๓๗๒๙ ๕๒๒ข้อมูล ทภ.๑
๒ ก.ค.๕๒

เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

ธอส.จัดงาน NPA GRAND SALE คั้งที่ ๘

ธอส.จัดงาน NPA GRAND SALE คั้งที่ ๘

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) คัดทรัพย์ NPA คุณภาพทั่วประเทศ ๓๐๐ รายการ พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษ เงื่อนไขดอกเบี้ยพิเศษผ่อนดาวน์ ๐ % นาน ๑๒ เดือน ส่วนที่เหลืออีก ๙๐ % สามารถ
ขอสินเชื่อได้เต็มทั้งจำนวน ผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง ๓๐ ปี นอกจากนี้ธนาคารพร้อมพิสูจน์ความคุ้มค่า
เปิดบ้านให้ดูทรัพย์ก่อนตัดสินใจซื้อได้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ เป็นต้นไป
ธนาคาร ได้คัดทรัพย์ NPA คุณภาพทั่วประเทศ ๓๐๐ รายการ ประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องชุด อาคารพาณิชย์และที่ดินเปล่าโดยเป็นทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล ๒๕๐ รายการ และทรัพย์สินส่วนภูมิภาคอีก ๕๐ รายการ ชูเงื่อนไขผ่อนดาวน์ดอกเบี้ย ๐ % นาน ๑๒ เดือน ส่วนที่เหลืออีก ๙๐ % สามารถขอสินเชื่อได้เต็มทั้งจำนวน ผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง ๓๐ ปี เพียงวางเงินมัดจำ ๒๐,๐๐๐ บาท ในงาน NA GRAND SALE ครั้งที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๒ ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น ๕ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
สำหรับลูกค้าประชาชนที่สนใจจองซื้อทรัพย์ NPA ภายในงานและทำสัญญาจะซื้อจะขายระหว่างวันที่ ๘ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ จะได้รั…

มหาวิทยาลัยรามคำแหงขยายเวลาการลงทะเบียนในภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒

มหาวิทยาลัยรามคำแหงขยายเวลาการลงทะเบียนในภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดโอกาสให้นักศึกษาเก่าที่พลาดการลงทะเบียนเรียนในภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ใช้สิทธิลงทะเบียนทางไปรษณีย์หรือธนาณัติลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง ที่อาคาร สวป.ชั้น ๑ ได้จนถึงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒
ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ของนักศึกษาเก่า
ระหว่างวันที่ ๓ – ๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ นั้น เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่เร็วกว่าที่เคยกำหนดไว้ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ทำให้มีนักศึกษาบางส่วนพลาดการลงทะเบียนเรียนดังกล่าว ในการนี้มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาเก่าที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ สามารถใช้สิทธิลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ หรือซื้อธนาณัติมายื่นลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองได้ที่อาคาร สวป.ชั้น ๑ ช่อง ๑๐ ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒
ทั้งนี้นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ได้ที่ www.ru.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐๒ – ๓๑๐๘๖๑๐ หรือ ๐๒ ๓๑๐๘๖๑๖


ข้อมูล มหาวิทยาลัยรามคำแหง
๒ ก.ค.๕๒

เกาะติดทุกภารกิจป…

กองทัพเรือจัดให้มีการจำหน่ายสินค้าราคาถูก

กองทัพเรือจัดให้มีการจำหน่ายสินค้าราคาถูก

กองทัพเรือ โดยฐานทัพเรือกรุงเทพ จัดให้มีการจำหน่ายสินค้าราคาถูก ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๐๐๐ – ๒๐๐๐ ณ บริเวณสนามฟุตบอล ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ภายในงานจะมีสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ มาจำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาด เช่น ข้าวสาร อาหาร เสื้อผ้า เครื่องนอน เครื่องหนัง และสินค้าจำเป็นอีกมากมาย จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมซื้อสินค้าราคาถูกได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและมีสถานที่จอดรถบริเวณงานข้อมูล ฐท.กท.
๒ ก.ค.๕๒
เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

นำเที่ยวตามรอยเส้นทางเสด็จประพาสต้น

นำเที่ยวตามรอยเส้นทางเสด็จประพาสต้น

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) และสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) จัดรายการนำเที่ยวตามรอยเส้นทางเสด็จประพาสต้น ชมแดนมรดกโลก เส้นทาง อุทัยธานี – นครสวรรค์ – กำแพงเพชร ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒
การจัดกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ในการเสด็จประพาสต้น ตามหัวเมืองต่าง ๆ เมื่อปี พ.ศ.๒๔๔๗ ซึ่งตลอดระยะเวลา ๓ วัน นักท่องเที่ยวจะได้ร่วมเดินทางไปยังวัดวาอาราม โบราณสถานสำคัญ และสัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนตามเส้นทางเสด็จประพาสต้น ที่ยังคงเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์และคุณค่าทางการท่องเที่ยวในปัจจุบัน
ผู้ที่สนใจสมัครร่วมเดินทางและสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๒๖๔๒ – ๔๔๒๖ ๐ – ๒๒๗๐ – ๑๕๐๕ – ๘ และ ที่ ททท. หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย ๑๖๗๒


ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๑ ก.ค.๕๒

เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

งานประเพณีตักบาตรดอกไม้

งานประเพณีตักบาตรดอกไม้

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ร่วมกับจังหวัดสระบุรี เทศบาลเมืองพระพุทธบาท กำหนดจัดงานประเพณีตักบาตรดอกไม้ประจำปี ๒๕๕๒ ระหว่างวันที่ ๕ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ บริเวณวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
โดยวันที่ ๖ กรกฎาคม ตั้งแต่เวลา ๐๖๐๐ จะมีการตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ พร้อมกับตักบาตร ดอกไม้ จำนวน ๓,๐๐๐ รูป พร้อมทั้งชมการแห่ขบวนพระยุหยาตรา สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ขบวนรถบุปผชาติยิ่งใหญ่อลังการ ชมการแสดงศิลปะพื้นบ้าน วัฒนธรรมและขบวนแห่ต่าง ๆ โดยจะเริ่มเคลื่อนย้ายออกจากสำนักงานเทศบาลเมืองพระพุทธบาท ไปตามถนนพหลโยธิน และเลี้ยวขวาบริเวณวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
ดอกไม้ซึ่งใช้ตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จะต้องเป็น “ดอกเข้าพรรษา” หลังจากที่พระภิกษุสงฆ์เดินรับบิณฑบาต จากพุทธศาสนิกชนแล้ว จะนำดอกไม้ไปสักการะ “รอยพระพุทธบาท” พระเจดีย์จุฬามณี อันเป็นพระเจดีย์ที่บรรจุพระเขี้ยวแก้วจำลอง ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
จึงขอเชิญชวนร่วมเที่ยวงานประเพณีตักบาตรดอกไม้สืบสานประเพณีของไทยได้ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๑ ก.ค.๕๒

เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุ…

กรมสารบรรณทหารเรือ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย

กรมสารบรรณทหารเรือ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย

ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมสารบรรณทหารเรือ ครบรอบ ๗๗ ปี ในปีนี้ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒ ที่ห้องประชุม กรมสารบรรณทหารเรือ ซึ่งในโอกาสนี้ได้เชิญชวนข้าราชการ ทหาร และลูกจ้าง ร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐ เป็นต้นไป นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรม ๕ ส. โดยทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ สำหรับในวันที่ ๓ กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนา ได้จัดให้มีพิธีบวงสรวงสังเวยสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพิธีสงฆ์ ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลของหน่วย


ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑ ก.ค.๕๒

เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

การแข่งขันเรือใบเอเชี่ยนยูธเกมส์ ครั้งที่ ๑ เริ่มแล้ว ตั้งแต่ ๒๙ มิถุนายน ถึง ๗ กรกฎาคม

การแข่งขันเรือใบเอเชี่ยนยูธเกมส์ ครั้งที่ ๑ เริ่มแล้ว ตั้งแต่ ๒๙ มิถุนายน ถึง ๗ กรกฎาคม

สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ พร้อมเต็มที่สำหรับการส่งนักกีฬาทีมชาติ ๒ คน ร่วมแข่งขันเรือใบรายการเอเชี่ยนยูธเกมส์ ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่ ๒๙ มิถุนายน ถึงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ นายกสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งนักกีฬาเรือใบประเภทไบท์ ประเภทบุคคลชาย ๑ ลำ และหญิง ๑ ลำ นักกีฬาทีมชาติไทย คือ เด็กชายศุภกร
พงษ์วิเชียร วัย ๑๔ ปี และเด็กหญิง จิตรทิวา ธนะวิทวิลาศ วัย ๑๔ ปี หลังจากทำการฝึกซ้อมเก็บตัวอย่างเต็มที่ ณ อ่าวดงตาล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จนถึงก่อนการแข่งขันฯ สำหรับกีฬาเรือใบในครั้งนี้คาดหวังเหรียญทองทั้ง ๒ ประเภท โดยเฉพาะในเรือใบประเภทใบท์ บุคคลหญิง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน ๘ ลำ โดยขณะนี้นักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาก หลังจากลงแข่งขัน ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เมื่อต้นเดือนมิถุนายน ส่วนประเภทไบท์ บุคคลชาย คาดหวัง ๑ ใน ๓ เหรียญอย่างแน่นอน ทั้งนี้เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน ๑๓ ลำ และนักกีฬาทั้งสองคนมีความตั้งใ…