Skip to main content

Posts

Showing posts from December, 2013
ประโยชน์ส่วนรวม ในการดำเนินการใดๆ เพื่อให้เกิด “ประโยชน์ส่วนรวม” นั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเน้นให้ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถและรวดเร็ว มีความยุติธรรม และไม่มีอคติต่อการดำเนินงาน รวมถึงลดการคิดถึงประโยชน์ส่วนตน กิจการที่ดำเนินการนั้นก็จะสามารถบรรลุผลและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง ดังพระราชดำรัสพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๔ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๒๘ ความตอนหนึ่งว่า “...........แต่ละคนนั้นเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งๆ ที่จะรวมกันขึ้นเป็นชาติบ้านเมือง....” ผู้ใดมีภาระหน้าที่อันใดอยู่ ก็ต้องขวนขวายปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงไปโดยพลันด้วยความรู้และความสามารถ ด้วยความสะอาดกายสะอาดใจ ด้วยไมตรีจิตมิตรภาพและด้วยความเมตตาปรารถนาดีต่อกัน ผลการปฏิบัติตนปฏิบัติงานของแต่ละคนแต่ละฝ่ายจักได้ประกอบส่งเสริมให้ประเทศชาติมีความสมบูรณ์มั่นคงขึ้นตามที่มุ่งหมาย....” พระราชดำรัสพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงคุณค่าและสามารถนำมาใช้ในประโยชน์ได้เสมอ ดังเช่น พระราชดำรัสเกี่ยวกับประโยชน์ส่วนรวมข้างต้น หากทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของตนด้วยค…
สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี คณะกรรมการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ได้จัดกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี” อย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ ๔ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยเริ่มต้นปีใหม่ด้วยจิตใจที่สงบ มีสติ ปัญญาและกำลังใจที่จะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความสุข โดยมหาเถรสมาคม (มส.) มีมติให้จัดทั่วประเทศจัดสมาทานศีล แสดงพระธรรมเทศนา สวดมนต์และเจริญจิตตภาวนาข้ามปีในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ และให้มีพิธีทำบุญตักบาตรในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ ในส่วนกลางให้วัดสระเกศและพุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมส่วนภูมิภาคให้ทุกจังหวัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมา โดยมีเจ้าคณะจังหวัดเป็นประธาน และพิจารณาวัดที่มีความหมายสมเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมในแต่ละจังหวัด นอกจากนี้ได้จัดทำแผ่นพับทั้งภาษาไทย อังกฤษ และจีน รณรงค์ให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ไหว้พระและสวดมนต์ข้ามปีเสริมสิริมงคล รวมถึงได้ท่องเที่ยวตามพระธาตุประจำปีเกิด ๑๒ แห่ง ในช่วงฤดูหนาวด้วย ข้อมูล นสพ.มติชน ๒๗ ธ.ค.๕๖
รณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ โดยจะดูแลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินให้กับประชาชน เน้นการป้องกันการก่อเหตุอาชญากรรมต่างๆ ตลอดจนลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยในปี ๒๕๕๗ นี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดรณรงค์ภายใต้หัวข้อ “ปีใหม่ สัญจรปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ” รณรงค์ ๒ ช่วง คือ ช่วงระหว่างวันที่ ๑-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ จะเน้นให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายจราจร พร้อมประสานหน่วยเกี่ยวข้องเพื่อดูแลความเรียบร้อยของเส้นทางที่ประชาชนใช้สัญจรทั้งเส้นทางหลักและเส้นทางรอง ส่วนช่วงที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖-๒ มกราคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นช่วง ๗ วันอันตราย จะมีการวางมาตรการหลักทั้งการตั้งด่าน การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อลดอุบัติเหตุด้านการจราจร เทศกาลปีใหม่ เป็นช่วงที่ประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับบ้านหรือไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ทำให้แต่ละปีเกิดอุบัติเหตุนำมา ซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก จึงขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงดังกล่าว และปฏิบัติตามระเบียบการจราจรอ…
กทม.วางแผนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร ได้วางแผนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ โดยร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย จะนำโครงการ “เมาไม่ขับ กลับแท็กซี่” มารณรงค์ใช้อีกครั้ง และจะเน้นการลดอุบัติเหตุให้กับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ให้มีวินัยขับขี่ปลอดภัยร่วมมือร่วมใจสร้างวินัยจราจร เพื่อสร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง และปลอดภัย และในปัจจุบันมีผู้นิยมขับขี่จักรยานยนต์เพื่อการเดินทางเพิ่มมากขึ้น จึงขอความร่วมมือจากผู้ใช้รถใช้ถนนให้ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถใช้ถนนร่วมกันอย่างปลอดภัย ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ ๒๗ ธ.ค.๕๖
การรับสมัครนักเรียนจ่าทหารเรือประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทหารกองประจำการ ซึ่งครบปลดเป็นทหารกองหนุนในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ และทหารกองหนุน สังกัดกองทัพเรือ (ปลดจากกองประจำการ) เข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยผู้สมัครนักเรียนจ่าทหารเรือต้องมีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน มารดาจะมิใช่เป็นสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๘๘๙ ๓๙๒๒, ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๖๓ -๔ , ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๔๓ ในวันและเวลาราชการหรือ www.navy.mi.th/navedu ข้อมูล ยศ.ทร. ๒๖ ธ.ค.๕๖
กรมการเงินทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ๑ อัตรา กรมการเงินทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ กรมการเงินทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๑ อัตรา โดยรับสมัครทั้งเพศชายหรือหญิง มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบรูณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันทำสัญญา ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ต่อสัญญาจ้าง ๑ ตุลาคม ของทุกปี หลักฐานการสมัครพร้อมฉบับจริง ประกอบด้วย สำเนาปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิหรือระเบียนแสดงผลการเรียน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และบิดามารดา, รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป, ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และสำเนาใบกองหนุนหรือใบแทน หรือหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ ข้อมูล กง.ทร. ๒๖ ธ.ค.๕๖
กองทัพเรือ จัดเรือหลวงกระบี่นำเด็กทัศนศึกษา เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ กองทัพเรือ จัดเรือหลวงกระบี่นำเด็ก ผู้ปกครองและสื่อมวลชน เยี่ยมชมและทัศนศึกษาบนเรือหลวงกระบี่ เส้นทาง ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี-โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ เรือหลวงกระบี่ เป็นเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งที่กองทัพเรือได้รับอนุมัติจากระทรวงกลาโหมให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา โดยกองทัพเรือได้จัดพิธีรับมอบเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรือหลวงกระบี่เป็นเรือที่สร้างขึ้นเองโดยฝีมือคนไทย ภารกิจแรกของเรือหลวงกระบี่ คือ การฝึกนายทหารนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ประเทศออสเตรเลีย สำหรับในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ได้จัดเรือหลวงกระบี่ให้เด็ก ผู้ปกครอง และสื่อมวลชน ได้เยี่ยมชมและรับทราบถึงภารกิจ และสมรรถภาพของเรือหลวงกระบี่ ข้อมูล กปจ.ฯ ๒๖ ธ.ค.๕๖
กทม.จัดทำแผนปฏิบัติการและจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันอัคคีภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ กทม.ได้เตรียมพร้อมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยได้จัดทำแผนปฏิบัติการและจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันอัคคีภัยในเคหสถานและสถานบริการ จัดทำประกาศกรุงเทพมหานคร รณรงค์ กวดขัน และตักเตือนประชาชนเกี่ยวกับการเล่นดอกไม้เพลิงและโคมลอย สำรวจพื้นที่เสี่ยงภัย ตรวจสอบความพร้อมของหัวจ่ายน้ำดับเพลิง จัดเตรียมถุงยังชีพ อีกทั้งให้จัดกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ให้พร้อม และสำนักการโยธา ได้ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยของอาคารสถานบริการ ตรวจสอบและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างตามตรอก ซอก ซอย และจัดเตรียมความพร้อมของหน่วยวิบัติภัย พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ส่วนสำนักเทศกิจให้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยของประชาชน สำนักการแพทย์ให้จัดเตรียมหน่วยแพทย์กู้ชีวิตพร้อมอุปกรณ์ประจำที่ตั้งตลอด ๒๔ ชั่วโมง สำนักอนามัยจัดเตรียมหน่วยรักษาพยาบาลพร้อมเวชภัณฑ์ นอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานเขต ๕๐ เขต…
นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จะจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ รูปยาตรา ภาพทัศนาจร ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๑๗๓ ภาพ เป็นภาพจากการเสด็จฯ ไปต่างประเทศ และในประเทศ ระหว่างปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ เปิดให้ชมตั้งแต่บัดนี้- ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๐๐๐-๒๑๐๐ และมีการจำหน่ายหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ รูปยาตรา ภาพทัศนาจร ราคาเล่มละ ๙๐๐ บาท ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น ๙ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และมีการจำหน่ายหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ รูปยาตรา ภาพทัศนาจร ราคาเล่มละ ๙๐๐ บาท ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น ๙ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร รายได้ทั้งหมดนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ภาพฝีพระหัตถ์ ล้วนสะท้อนถึงพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆ ที่สอดแทรกอยู่ในภาพ อาทิ ภาพหมีขาวที่สวนสัตว์โคเปนเฮเกน, ภาพสามสหาย ทิฟฟี่ กาละแม แป๊ะฮวยอิ๊ว สุนัขในวังสระปทุม และภาพยูคาลิปตัสล้มเสาไฟล้มไปด้วยในวังสระปทุม ผู้สนใจสามารถชมนิทรรศการภาพฝีพระหัตถ์ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สำหรับหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ รูปยาตรา ภาพทัศนาจร นั้น นอกจากจำหน่ายที่หอศิลปว…
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ครั้งที่ ๑ วันนี้ (วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖) เวลา ๐๙๐๐ พลเรือโท วีระพันธ์ สุขก้อน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ โรงแรม โกลเด้น ซิตี้ ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่เขตทัพเรือภาคที่ ๑ ในครั้งนี้เป็นการประชุมระดับผู้บริหารของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบแนวทางการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๖-๒๕๖๐ และแผนงานด้านความมั่นคงของจังหวัดต่างๆ รวมทั้งเป็นการประสานการปฏิบัติการที่จะบูรณาการร่วมกันในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ นอกจากนี้ การประชุมดังกล่าว ได้จัดให้มีกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการเพื่อสร้างความคุ้นเคยในครั้งนี้ด้วย ข้อมูล ทรภ.๑ ๒๕ ธ.ค.๕๖
สามัคคีคือ พลัง ความสามัคคี หมายถึง ความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความสามัคคีนั้น มีทั้งความสามัคคีทางกาย คือ การร่วมแรงร่วมใจกันในการทำงาน และความสามัคคีทางใจ คือ การร่วมประชุมปรึกษาหารือ หาทางออกร่วมกัน ช่วยกันแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา ประโยชน์ของความสามัคคี จะทำให้เกิดความสุข ความเจริญ เป็นเหตุแห่งความสำเร็จของกิจการงานต่างๆ งานที่เกินกำลังของคนๆ เดียวจะทำได้ ต้องอาศัยความสามัคคี ทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี สามัคคีจึงเป็นพลังสำคัญที่ผลักดันให้งานน้อยใหญ่ทั้งปวงบรรลุเป้าหมาย ส่วนโทษของการขาดความสามัคคีนั้น จะทำให้มีแต่ความทุกข์ หาความสุข ความสงบ ความเจริญไม่ได้ การงานใดขาดความสามัคคี การงานนั้นไม่ว่างานเล็ก งานใหญ่ ก็ไม่ประสบความสำเร็จ ความสามัคคี สามารถปลูกฝังให้เกิดขึ้นได้ตั้งแต่ในสถาบันครอบครัวให้พี่น้องรักใคร่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รู้จักแบ่งปันและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในโรงเรียนและสถาบันการศึกษา นอกจากจะถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการแล้ว ก็ยังมีการปลูกฝังให้รู้จักประสานประโยชน์ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เช่น การแข่งขันกีฬา การออกค่ายอาสาพัฒนา การจั…
เชิญร่วมกิจกรรมทางทหารในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ กองทัพเรือกำหนดจัดกิจกรรมทางทหารในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ สถานที่จัดงานประกอบด้วย พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล - จัด ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ กิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การช่วยเหลือประชาชนและการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล การจัดแสดงยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย และการแต่งกายชุดปฏิบัติการพิเศษของหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ การจัดการแสดงเรือไร้คนขับบังคับด้วยวิทยุและหุ่นยนต์ค้นหา พิสูจน์ทราบและทำลายวัตถุต้องสงสัย การแนะแนวการศึกษาในส่วนกลางกองทัพเรือ การแสดงดนตรี และการแสดงกลางแจ้งของนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ การแข่งขันเกมส์ การแข่งขันตอบปัญหารางวัล และการแจกของขวัญของรางวัล - โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรมประกอบด้วย การเยี่ยมชมเรือหลวง และ ฮ. การจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์และชุดปฏิบัติการของหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ และหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน การจัดแสดงพลซุ่มยิงพร้อมอาวุธประจำกาย การจัดแสดงนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล นิทร…
ขอเชิญร่วมส่งความปรารถนาดีและความห่วงใยไปยังครอบครัวข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมส่งความปรารถนาดีและความห่วงใยไปยังครอบครัวข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ ด้วยการส่งของขวัญและคำอวยพรให้กับครอบครัวข้าราชการดังกล่าว สำหรับสิ่งของที่จะมอบให้ที่เป็นของขวัญบรรจุกล่องไม่ต้องห่อกระดาษของขวัญ ซึ่งทางกรมกิจการพลเรือนทหารเรือจะเป็นหน่วยดำเนินการ และโปสการ์ดคำอวยพรและคำห่วงใย โดยส่งของขวัญและโปสการ์ดคำอวยพรได้ที่หน่วยต้นสังกัดรวบรวมส่งให้กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เพื่อนำไปส่งมอบให้กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ต่อไป สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองปฏิบัติการจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๕๗๙๕ ข้อมูล กพร.ทร. ๒๓ ธ.ค.๕๖
งานเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕๕๖ สำนักงานเขตคลองสาน กำหนดจัดงานเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (วงเวียนใหญ่) โดยกองทัพเรือได้จัดผู้แทนร่วมกิจกรรม งานเทิดพระเกียรติ มีกิจกรรมประกอบด้วย ใน ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ มีพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, พิธีเปิดงานเทิดพระเกียรติ และพิธีเปิดงานแสดง แสง สี เสียง เทิดไท้ตากสินธนบุรี ใน ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ มีพิธีสงฆ์และพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, พิธีบวงสรวงและการจัดริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพิธีวางพานพุ่มถวายสักการระ จึงขอเชิญประชาชนร่วมงานเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ข้อมูล สำนักงานเขตคลองสาน ๒๓ ธ.ค.๕๖
ทัพเรือภาคที่ ๒ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ ทัพเรือภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานเทคนิค จำนวน ๑ อัตรา ในตำแหน่ง ช่างกลโรงงาน กองโรงงาน ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ โดยรับผู้สมัครเพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อม ดัดแปลง แก้ใข ประกอบ ปรับ ติดตั้ง ตรวจและสอบเครื่องยนต์ต่าง ๆ ตลอดจนอุปกรณ์และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของวิศวกร หลักฐานที่นำมาแสดงวันสมัคร ประกอบด้วย วุฒิการศึกษา บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา มารดา รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาล ผู้ที่สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ถนนแหล่งพระราม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐ – ๑๕๐๐ เว้นวันหยุดราชการ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเต…
กิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาว กองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาว ในโครงการกองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ได้มอบผ้าห่มจำนวน ๗,๐๐๐ ผืนแก่กองทัพเรือ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาว และกองทัพเรือโดยศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดได้จัดโครงการกองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนที่ประสบภัยหนาว จึงได้จัดกิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาวในโอกาสเดียวกันนี้ กิจกรรมประกอบด้วยการมอบผ้าห่มกันหนาวให้โรงเรียนเชียงของวิทยาคม จำนวน ๕๐๐ ผืน และให้โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จำนวน ๕๐๐ ผืน นอกจากนั้นก็มีกิจกรรรณรงค์ป้องกัน ยาเสพติด มีทั้งการบรรยายให้ความรู้ เรื่องยาเสพติด การสมัครเข้าเป็นนักรียนทหารในส่วนของกองทัพเรือ การจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ และการแสดงดนตรีให้ความบันเทิงจากวงดุริยางค์ทหารเรือ สภาพอากาศที่หนาวเย็นในขณะนี้ ทำให้มีประชาชนจำนวนมากประสบภัยหนาวโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศ ซึ่งกองทัพเรือมีความเป…
โครงการจัดทำและวางปะการังเทียมแบบบูรณาการ พลเรือโท วีระพันธ์ สุขก้อน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ พร้อมคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการทัพเรือภาคที่ ๑ และกำลังพลจากฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราดทัพเรือภาคที่ ๑ จัดพิธีนำเรือ ต. ๑๑ ลงสู่ท้องทะเล ณ บริเวณเกาะคลุ้ม จังหวัดตราด พื่อจัดวางเป็นปะการังเทียมตามโครงการ “จัดทำและวางปะการังเทียมแบบบูรณาการ ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับข้าราชการ และประชาชนในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกันพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำของ จังหวัดตราดให้มีสภาพที่สมบูรณ์เป็นแหล่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวสนใจมาเยี่ยมชม ข้อมูล ทรภ. ๑ ๑๗ ธ.ค.๕๖
เทศกาลกระเช้าสินค้าสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดโครงการเทศกาลกระเช้าสินค้าสหกรณ์ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ เน้นสินค้าเพื่อสุขภาพต่อผู้บริโภค ผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จำหน่ายระหว่างวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ – ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินโครงการจำหน่ายกระเช้าสินค้าสหกรณ์ เนื่องในเทศกาลปีใหม่มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สินค้าของสหกรณ์เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น สำหรับในปีนี้จะเน้นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพ อาทิ ข้าวอินทรีย์ ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ สมุนไพร น้ำผึ้ง น้ำผลไม้ นมพร้อมดื่ม และอาหารแปรรูป เป็นสินค้าที่ผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค บรรจุภัณฑ์ก็จะเป็นวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติมีความสวยงาม และนอกจากสินค้าเพื่อสุขภาพแล้วยังมีผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีกหลายประเภท อาทิ กาแฟสำเร็จรูป ผัก ผลไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม ผ้าฝ้าย งานหัตถกรรมและศิลปะประดิษฐของใช้ ของตกแต่ง แก้วเบญจรงค์ กระเป๋าทำจากไม้ไผ่และสมุนไพรที่ไม่ใ…
การแถงข่าวโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ กองทัพเรือร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐๐๐ – ๑๓๐๐ ณ ห้องชมชลธี หอประชุมกองทัพเรือ โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง เป็นโครงการที่กองทัพเรือน้อมนำแนวทางพระราชทาน “ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ โดยมีกิจกรรมนำกลุ่มผู้นำทางศาสนา (ดาอี) และเยาวชน ในพื้นที่รับผิดชอบหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ประกอบด้วย อำเภอเมือง อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส มาทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์และเรียนรู้ประสบการณ์ที่มีประโยชน์ โดยในปีนี้ กองทัพเรือและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโครงการฯ และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัทบางกอกกล๊าส จำกัด และ ดร.ดาโต๊อิหม่ามพัฒนา หลังปูเต๊ะ มัสยิดต้นสน…
กิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ทัศนศึกษานอกสถานที่ กองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรมนำเยาวชนในพี้นที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ทัศนศึกษานอกสถานที่ ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง เป็นโครงการของกองทัพเรือซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยน้อมนำแนวทางพระราชทาน “ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาปฏิบัติเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือทัศนศึกษานอกสถานที่นั้น จะนำเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบประกอบด้วย อำเภอเมือง อำเภอบาจาะ อำเภอยี่งอ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ทัศนศึกษาเพื่อเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์ที่มีประโยชน์กิจกรรมประกอบด้วย การเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวัง , ทัศนศึกษาอุทยานสัตว์น้ำสยามโอเชียนเวิลด์ สยามพารากอน , นิทรรศรัตนโกสินทร์ , เยี่ยมชมพระราชวังเดิม เข้าพบผู้บัญชาการทหารเรือหรือผู้แทน , เยี่ยมชมสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ , ทัศนศึกษาฟาร์มโชคชัย อำเภอปากช่อง จังหวั…
หนังสือ “สัจธรรมแห่งแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานบทความเรื่อง เรียนรู้การทรงงานสู่การพัฒนาประเทศยั่งยืน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แก่สำนักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่ออัญเชิญมาเป็นบทนำในหนังสือ “สัจธรรมแห่งแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ที่จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๖ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๘๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เพื่อเผยแพร่ถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อชาวไทย ตลอดจนนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติต่อไป เนื้อหาส่วนหนึ่งของบทความพระราชทาน กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมุ่งมั่นอย่างมีวิริยะ และอุตสาหะที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุข อยู่ดีกินดีด้วยการเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรเพื่อทรงศึกษาและหาหนทางแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ…
วันคล้ายวันสถาปนากองเรือยุทธการ กองเรือยุทธการ กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และบวงสรวงเจ้าที่บริเวณหน้ากองบัญชาการกองเรือยุทธการ พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ ศาลกรมหลวงชุมพรฯ บนเขาแหลมปู่เจ้า พลเรือเอก พิจารณ์ ธีรเนตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ให้โอวาทแก่ข้าราชการทหาร และพนักงานราชการ บนเรือหลวงอ่างทอง และพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ และรางวัลประกวดบ้านพักข้าราชการและพิธีสงฆ์ กองเรือยุทธการ เป็นหน่วยกำลังรบหลักที่สำคัญของกองทัพเรือ ที่มีความพร้อมสูงสุดทั้งองค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี ตามขีดความสามารถและทรัพยากรที่จะเอื้ออำนวย มีภารกิจหน้าที่ในการจัดเตรียมกำลังทางเรือ และกำลังทางอากาศ อำนวยการฝึกให้หน่วยในบังคับบัญชามีสมรรถภาพและความพร้อมที่จะปฏิบัติการได้ทันที กองเรือยุทธการได้พัฒนากำลังรบทางเรือและทางอากาศอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ท…
กองทัพเรือ กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานเพื่อให้การใช้ไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำประปาของหน่วยต่างๆ เป็นไปอย่างประหยัดอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม กองทัพเรือ อนุมัติใช้มาตรการประหยัดพลังงานของกองทัพเรือ ประกอบด้วย มาตรการประหยัดไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำประปา ของหน่วยต่างๆ ให้เป็นไปอย่างประหยัด และถือปฏิบัติอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยมีมาตรการประหยัดพลังงานดังนี้ - มาตรการประหยัดไฟฟ้า เลือกหาซื้อและใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน เบอร์ ๕, ห้ามนำเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนตัวที่ไม่ใช่ของทางราชการทุกชนิดมาใช้ในสถานที่ทำงาน, หลังเวลา ๑๗๓๐ หรือเลิกปฏิบัติงาน ให้ปิดสะพานไฟหรือสวิตช์ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าตามจุด รวมถึงยอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร - เครื่องปรับอากาศ ไม่นำสิ่งอุปกรณ์ที่สร้างความร้อนมากหรือมีความชื้นเข้ามาใช้งานภายในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ เช่น ตู้เย็น กาต้มน้ำ เตาไมโครเวฟ เตาหุงต้มทุกชนิด เครื่องถ่ายเอกสาร, ให้เปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนหรือแบบระบบส่งลมเย็น ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘๓๐-๑๑๓๐ และเวลา ๑๓๐๐-๑๖๐๐ สำหรับเครื่องปรับอากาศแบบระบบทำ…
โครงการ “กองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด” ครั้งที่ ๑ /งป.๕๗ กองทัพเรือ โดย ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กองทัพเรือ (ศพส.ทร.) ร่วมกับสมาคมภริยาทหารเรือ กำหนดจัดโครงการ “กองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด” ครั้งที่ ๑ /งป.๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ในพื้นที่ของศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง จังหวัดเชียงราย รัฐบาลได้กำหนดเรื่องการต่อต้านยาเสพติดเป็นยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด โดยจัดตั้งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.) ทำหน้าที่เป็นองค์กรอำนวยการระดับชาติ โดยในปี ๒๕๕๗ รัฐบาลได้กำหนดแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ๓ กรอบยุทธศาสตร์ ๙ จุด เน้น ๙ เป้าหมาย ๗ แผนงาน การจัดโครงการของกองทัพเรือ ครั้งนี้ เป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาล โดยจัดกิจกรรมที่โรงเรียนเชียงของวิทยาคม และโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม กิจกรรมประกอบด้วย การรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด การแนะนำการศึกษา การเข้าเป็นนักเรียนทหารในส่วนของกองทัพเรือ การจัดนิทรรศการการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กองทัพเรือ การจัดชุดแพทย…
คอนเสิร์ต “แก้วฟ้ากัลยา คีตาอภิวันท์” ทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในพระอุปภัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กำหนดจัดคอนเสิร์ต “แก้วฟ้ากัลยา คีตาอภิวันท์” โดยนายภูมิ พรหมชาติ ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงตั้งทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในพระอุปภัมภ์ เพื่อส่งเสริมเยาวชนที่มีความสามารถและรักดนตรีคลาสสิก สำหรับนายภูมิ พรหมชาติ เป็นหนึ่งในนักดนตรีที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงอุปถัมภ์ จนเรียนเปียโนคลาสสิกจบระดับปริญญาโท ด้วยรางวัล เหรียญทอง Tagore Gosd Medal ทางด้านเปียโน และระดับปริญญาตรี เกียรตินิยม รางวัลเหรียญทอง Hopkinson Gold Medal จากสถาบัน Royal College of Music London (RCM) โดยภูมิจะเข้ารับพระราชทานเหรียญทองนี้จากเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ เจ้าชายแห่งเวลล์ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ นอกจากนั้นภูมิยังชนะเลิศการแข่งขันเปียโนในระดับนานาชาติ ทั้งยุโรปและเอเชีย รวมทั้งระดับชาติในสหราชอาณาจักรหลายรายการ ผ…
งานเที่ยวเมืองไทย..สบายกระเป๋า ครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๕๖ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) โดยการสนับสนุนจากกองท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัดงานเที่ยวเมืองไทย...สบายกระเป๋า ครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐๐๐-๒๑๐๐ โซน C2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ และเพื่อขยายโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อบริการด้านท่องเที่ยวที่มีคุณภาพในราคาพิเศษ จากผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวโดยตรง อาทิ บริษัทนำเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท สายการบิน แหล่งท่องเที่ยว สินค้าโอทอปของแต่ละภูมิภาค โดยภายในงานมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีแหล่งท่องเที่ยวมาร่วมออกร้านให้บริการผู้สนใจท่องเที่ยวในราคาพิเศษ จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ข้อมูล ททท. ๑๓ ธ.ค.๕๖
ทัพเรือภาคที่ ๒ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ ๑๖-๒๐ ธันวาคม นี้ ทัพเรือภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานเทคนิค จำนวน ๑ อัตรา ในตำแหน่ง ช่างกลโรงงาน กองโรงงาน ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ โดยรับผู้สมัคร เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบรูณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบรูณ์ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับ ติดตั้ง ตรวจและสอบเครื่องยนต์ต่างๆ ตลอดจนอุปกรณ์และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของวิศวกร หลักฐานที่นำมาแสดงวันรับสมัคร ประกอบด้วย วุฒิการศึกษา บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา มารดา รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาล ผู้ที่สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ถนนแหล่งพระราม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๑๖ ถึง ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐-๑๕๐๐ เว้นวันหยุดราชการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๔ ๓๑๑ ๔๕๑ -๕ ต่อ ๒๒๑๑๕-๖ ข้อม…
งานนิทรรศการเทิดพระเกียรติและการประมูลภาพศิลปินร่วมใจเทิดไท้องค์ราชา-ราชินี ครั้งที่ ๒ หอศิลป์เชียงใหม่ กำหนดจัดงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติ และการประมูลภาพ ศิลปินร่วมใจเทิดไท้องค์ราชา-ราชินี ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ หอศิลป์ ๑๑๖ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หอศิลป์ ๑๑๖ ได้ร่วมกับศิลปินชื่อดัง และผู้สนใจในงานศิลปะอีกหลายคน นำผลงานภาพเขียนมาจัดแสดงกว่า ๑๐๐ ชิ้นงาน เช่น งานสีอะคริลิกของก้องภดพ บัวภาศรี ศิลปินชาวเชียงใหม่ที่มีชื่องานว่า “แด่พ่อหลวง” งานทรงคุณค่าด้วยดอกไม้วันพ่อ “พุทธรักษา” ของศิลปินแห่งชาติ พิชัย นิรันต์, ภาพทรงงาน “ทรงพระเจริญ” ของสุรศักดิ์ นนท์ศิลา, ภาพพระมารดา ของพีระพงศ์ คลังจัตุรัส ในหลวง พระราชินี ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินนำพระราชกรณียกิจมาบรรจงวาดภาพถ่ายทอด และสะท้อนถึงการทุ่มเทพระวรกายในความตั้งพระราชหฤทัยที่พลิกฟื้นคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกภูมิภาค จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมชมนิทรรศการ และร่วมประมูลงานทุกวันจันทร์ของการจัดแสดงภาพ ก่อนมีกำหนดเปิดซองประมูลในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ เพื่อนำรายได้ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล สมทบทุนมูลนิธิราชประช…
วันคล้ายวันสถาปนา กรมสารวัตรทหารเรือ กรมสารวัตรทหารเรือ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ประกอบด้วย โครงการเฉลิมพระเกียรติ “อักขระนาวีศิลป์ ปี ๕๖ ถวายพ่อแห่งแผ่นดิน” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖” กิจกรรมประกอบด้วย พิธีถวายพระพรชัยมงคลต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมบริจาคโลหิต, กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์วัดเครือวัลย์วรวิหาร, วัดนาคกลางวรวิหาร และในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงภัตตาหารพระสงฆ์ในตอนเช้า ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมสารวัตรทหารเรือ กรมสารวัตรทหารเรือ ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๔๔๘ โดยจอมพลเรือสมเด็จพระเจ้า บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิจ เป็นผู้ลงนามแต่งตั้ง กองระงับเหตุขึ้นเป็นครั้งแรก และมีการเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานหลายครั้ง จนกระทั่งในปี พ.ศ.๒๕๓๔ มีการปรับปรุงส่วนราชการ ยกฐานะจากกองพันสารวัตรทหารเรือ เป็น กรมสารวัตรทหารเรือ เป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ มีภารกิจในการรักษาระเบียบวินัย การจับกุมบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหาร การจราจรในกิจการทหาร การรักษาความปลอด…
พิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาว ในวันนี้ ( ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดสะพานมิตรภาพ ๔ ( เชียงของ – ห้วยทราย ) ร่วมกับ ฯพณฯ บุนยัง วอละจิต รองประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กรมทางหลวง ได้จัดสร้างสะพานมิตรภาพ ๔ (เชียงของ – ห้วยทราย ) เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา พื้นที่เศรษฐกิจแนวเหนือ – ใต้ เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งของประเทศไทย ลาว และจีนเข้า ด้วยกันภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งรัฐบาลไทย รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย ได้ร่วมกันดำเนินการมาตลอด สะพานนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ฝั่งไทย ที่บ้านดอนมหาวัน ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และบ้านดอนเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความยาว ๑.๒ กิโลเมตร เชื่อมโยง จังหวัดเชียงราย - บ่อแก้ว - คุนหมิง ตามแนวเส้นทางสาย R 3 A เป็นโครงการหนึ่งในแผนการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจด้านเหนือ เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งของประ…
โครงการไปรษณียบัตรประกวดคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ๑๑ จังหวัด การการท่องเที่ยว ร่วมกับภาคเอกชน จัดโครงการไปรษณียบัตรประกวดคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยว ยอดนิยม ๑๑ จังหวัด เนื่องในวาระครบรอบ ๑๑ ปี กรมการท่องเที่ยว “ ๑๑ Miracle Thailand Destination” ชิงรางวัลมูลค่า ๑๑ ล้านบาท โครงการนี้จัดขึ้นในวาระ ๑๑ ปี กรมการท่องเที่ยว ที่ครบรอบเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ที่ผ่านมา อีกทั้งในปี ๒๕๕๘ จะมีการเปิดประชาคมอาเซียนและรัฐบาลได้ตั้งเป้ารายได้จากการท่องเที่ยว ๒ ล้านล้านบาท ทำให้กรมการท่องเที่ยวต้องการที่จะผลักดันและกระตุ้นให้ประชาชนในประเทศ ให้ ความสนใจและเล็งเห็น ถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เกิดเงินหมุนเวียนและกระจายรายได้ไปยังจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ส่งผลต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลอดจนช่วยในการยกระดับมาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในประเทศไปพร้อมกัน กรมการท่องเที่ยวได้คัดเลือก ๔๔ แหล่งท่องเที่ยวใน ๑๑ จังหวัด ซึ่งประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ประจวบคีรีขันธ์ ภูเก็ต เชียงราย สุราษ…
กรมแพทย์ทหารเรือ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ ฯ ผ่าตัดต้อกระจกและผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม กรมแพทย์ทหารเรือ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๒ โครงการ สำหรับผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษาประกอบด้วย โครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โรงพยาบาลสมเด็จ พระปิ่นเกล้า ทำการผ่าตัดนอกเวลาราชการ จำนวน ๘๖ ดวงตา ระหว่างวันที่ ๑ ธ.ค. ๕๖ – ๓๑ ส.ค. ๕๗ โครงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ ส.ค. ๕๗ ทำการผ่าตัดข้อเข่าเทียมในเวลาราชการ จำนวน ๔๑ ข้อเข่า ตั้งแต่วันที่ ๑ ธ.ค. ๕๖ – ๓๑ ส.ค. ๕๗ กำลังพลกองทัพเรือและครอบครัวที่มีความประสงค์จะร่วมโครงการผ่าตัดต้อกระจก ติดต่อได้ที่ น.อ.หญิง ภาวิกา ธรรมโน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๕๕๔ ๙๐๐๙ น.ต. ประเทือง เสมเถื…
กสถ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่ระดับ ๑ – ๓ จำนวน ๑๒๑ ตำแหน่ง ๗,๕๐๐ อัตรา ทั้งในองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล โดยเปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเป็นภาค / เขต จำนวน ๑๐ เขต ตั้งแต่วันที่ ๔ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ผู้สนใจสมัครสอบ ดูข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ www.dlaapplicant.com และนำแบบฟอร์มไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน ๓๒๕ บาท ได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา กสถ. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันสอบ สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ข้อมูล นสพ.มติชน ๙ ธ.ค.๕๖
ประเทศศรีลังกาถวายพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ พระวัสกดุเว มหินทวังสะ มหานายกเถระ ประมุขสงฆ์ของอมรปุรนิกาย แห่งวัดทีปทุตตมาราม ซึ่งถือเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในนครโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา ได้ถวายพระบรมสารีริกธาตุส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็นชุดเดียวกับที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้อัญเชิญมาประดิษฐานยังบรมบรรพต ภูเขาทองวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร มาประดิษฐานยังวัดนายโรงเป็นการถาวร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อความเป็นสิริมงคล พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกามายังประเทศไทย กำหนดจัดในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยจะถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ในเวลา ๐๖๐๐ และจะมีขบวนแห่มายัง วัดนายโรง และมีพิธีสมโภชอย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ …
เปิดรับสมัครครูออนไลน์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ( สช. ) ได้เปิดศูนย์รับสมัครครูโรงเรียนเอกชนผ่านทางเว็บไซต์ http://www.opec.go.th/job เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลการสมัครและการรับสมัครผู้ที่มีความประสงค์เป็นครูสังกัดโรงเรียนเอกชนซึ่งจะช่วยให้โรงเรียนเอกชนที่รับสมัครและผู้ที่ต้องการจะสมัครเป็นครูเอกชนติดต่อกันได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และยังสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวระหว่างโรงเรียนและบุคคลได้ทั่วถึงตลอดเวลา โดยการใช้งานระบบศูนย์รับสมัครครูโรงเรียนเอกชน แบ่งออกเป็นสองส่วนได้แก่ ส่วนของโรงเรียนประสงค์จะรับสมัครครูต้องดำเนินการคือ ๑. ดาวน์โหลดคู่มือโรงเรียนรับสมัครครู แล้วทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ ๒. หากโรงเรียนไม่ login เข้าระบบจะเห็นข้อมูลที่เป็นส่วนบุคคลของผู้สมัคร ๓. หากโรงเรียนประกาศรับสมัครครูไว้นานเกิน ๖๐ วัน ข้อมูลจะถูกลบออกโดยอัตโนมัติ ๔. โรงเรียนที่ได้ครูแล้วให้แจ้ง สช. หรือลบประกาศออก ส่วนผู้ที่ประสงค์จะสมัครครูให้ดำเนินการดังนี้ ๑.ดาวน์โหลดคู่มือโรงเรียนรับสมัครครู แล้วทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ ๒. กรอกรายละเอียดตามแบบที่กำหนดข้อที่มีเครื่อ…
สอ.วด.เปิดให้บริการสินเชื่อแก่สมาชิกสมทบ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม (จำกัด) เปิดบริการสินเชื่อแก่สมาชิกสมทบ ประกอบด้วย - การกู้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน คุณสมบัติต้องเป็นสมาชิกครบ ๒ เดือน และมีเงินเดือนคงเหลือเพียงพอให้หักชำระหนี้ โดยต้องมีเงินเดือนคงเหลือรับสุทธิไม่น้อยกว่า ๓๐ % , กู้ได้ครึ่งหนึ่งของเงินเดือน, กำหนดวงเงินค้ำประกันในสัญญาทุกประเภทรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของเงินฝาก หรือเงินค่าหุ้นสะสม หากวงเงินค้ำประกันไม่เพียงพอ ต้องมีข้าราชการประจำการ สังกัดกองทัพเรือที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ ๑ คน เป็นผู้ค้ำประกัน, ระยะเวลาผ่อนชำระไหม่เกิน ๕ งวด โดยหักจากเงินได้รายเดือน และเงินอื่นๆ ของผู้กู้ ณ ที่จ่าย - การกู้เงินกู้สามัญ คุณสมบัติ ต้องเป็นสมาชิกครบ ๓ เดือน และมีเงินเดือนคงเหลือเพียงพอให้หักชำระหนี้ โดยต้องมีเงินเดือนคงเหลือรับสุทธิไม่น้อยกว่า ๓๐ % , กู้ได้ไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของจำนวนเงินฝาก หรือเงินค่าหุ้นสะสม, ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน ๖๐ งวด (๕ ปี) โดยหักจากเงินได้รายเดือน และเงินอื่นๆ ของผู้กู้ ณ ที่จ่าย สมาชิกสมทบ สอ.วด. ที่ต้องการสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๕…
โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. เตรียมเปิดอบรมภาษาอาเซียน โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. ๑๑ แห่ง ได้เปิดอบรมประชาชน และบุคคลทั่วไป โดยในปี ๒๕๕๖ นี้ มีผู้เข้ารับการอบรม ๓๔,๗๑๑ คน กลุ่มวิชาที่ได้รับความสนใจอย่างมากคือ กลุ่มนวดไทย นวดสปา และนวดฝ่าเท้า เนื่องจากเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมอย่างมากในต่างประเทศ และขณะนี้โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. กำลังพัฒนาหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะเป็นหลักสูตร ๒๐๐ ชั่วโมง และ ๔๐๐ ชั่วโมง เพื่อรองรับจำนวนผู้เข้ารับการอบรมที่คาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นในปี ๒๕๕๗ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. จะเปิดสอนภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอาเซียนเพิ่มเติมด้วย ผู้ที่สนใจร่วมฝึกอาชีพ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๙๔๙๖ ในวัน และเวลาราชการ ข้อมูล นสพ.มติชน ๖ ธ.ค.๕๖
งานเทศกาล “ผ้าไหมปักธงชัย ก้าวไกลสู่สากล” อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดงานเทศกาล “ผ้าไหมปักธงชัย ก้าวไกลสู่สากล” ระหว่างวันที่ ๙-๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ผ้าไหม ได้ชื่อว่า เป็นราชินีแห่งเส้นใยผ้า เป็นผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ของภูมิปัญญาชาวบ้านในหลายๆ พื้นที่ รวมถึงอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยผ้าไหมปักธงชัยถือว่าเป็นผ้าไหมที่มีคุณภาพดี เนื้อผ้าหนาแน่น สีคงทน ไม่ตก เมื่อนำมาซักเนื้อผ้าไม่ยุบ คุณภาพของผ้าได้มาตรฐาน อำเภอปักธงชัยจึงได้จัดงานเทศกาลผ้าไหมเป็นประจำทุกปี สำหรับในปีนี้ จะจัดงานผ้าไหมให้ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย ภายใต้สโลแกน “ผ้าไหมปักธงชัย ก้าวไกลสู่สากล” โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้คัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมที่ดีที่สุดทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นจากจังหวัดสุโขทัย, ลำพูน, สุรินทร์, ขอนแก่น, อุบลราชธานี และชัยภูมิ นำเสนอ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ทั้งในรูปแบบของเสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์และ เครื่องตกแต่ง มีการเชิญนักออกแบบเสื้อผ้าที่มีชื่อเสียงระดับโลกมาออกแบบเสื้อผ้าที่ผล…
กิจกรรมนำกลุ่มผู้นำศาสนา (ดาอี) ทัศนศึกษานอกสถานที่ กองทัพเรือ กำหนดนำกลุ่มผู้นำศาสนา (ดาอี) ทัศนศึกษานอกสถานที่ ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๘-๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และความเข้าใจอันดีระหว่างกลุ่มผู้นำศาสนา (ดาอี) กับกองทัพเรือและหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีและเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการประสานความร่วมมือที่ดีต่อกัน โดยกิจกรรมประกอบด้วย การเยี่ยมชมสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง ๓ พระบรมมหาราชวัง ศูนย์วิทยาศาสตร์ ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พระที่นั่งอนันตสมาคม เข้าพบท่านจุฬาราชมนตรี ณ สำนักจุฬาราชมนตรี การแสดงสยามนิรมิต เยี่ยมชมพระราชวังเดิม และพบผู้บัญชาการทหารเรือหรือผู้แทน เข้าพบผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หรือผู้แทน ณ หน่วยบัญชาการ นาวิกโยธิน ทัศนศึกษาสวนนงนุช พัทยา โรงละครอลังการ พัทยา เยี่ยมชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง รวมทั้งร่วมพบปะกับทหารที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่อำ…
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดโครงการต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่เฉลิมพระเกียรติ ใน ๑๒ ธันวาคมนี้ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จัดทำโครงการต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่เฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องประชุมใหญ่ สโมสรโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า อาคาร พลเรือเอก ประพัฒน์ กฤษณจันทร์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๘๐๐-๑๖๐๐ กองศัลยกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ จัดโครงการต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่ขึ้นในครั้งนี้ เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ภายในโครงการได้จัดกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการและการบรรยายความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก เพื่อให้ความรู้และตรวจเช็คสุขภาพประเมินภาวะเสี่ยงเบื้องต้น โดยในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๘๓๐ – ๑๒๐๐ บรรยายหัวข้อ “มะเร็งลำไส้ใหญ่รู้ไว้ป้องกันได้” โดยนาวาเอกต้น คงเป็นสุข และระหว่างเวลา ๑๓๐๐-๑๕๓๐ กิจกรรมกลุ่ม เยี่ยมชมนิทรรศการต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่ บู๊ทบริการตรวจเช็คสุขภาพและประเมินภาวะเสี่ยงของการเกิดมะเร็งลำไส้ให…
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดโครงการต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่เฉลิมพระเกียรติ ใน ๑๒ ธันวาคมนี้ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จัดทำโครงการต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่เฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องประชุมใหญ่ สโมสรโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า อาคาร พลเรือเอก ประพัฒน์ กฤษณจันทร์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๘๐๐-๑๖๐๐ กองศัลยกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ จัดโครงการต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่ขึ้นในครั้งนี้ เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ภายในโครงการได้จัดกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการและการบรรยายความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก เพื่อให้ความรู้และตรวจเช็คสุขภาพประเมินภาวะเสี่ยงเบื้องต้น โดยในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๘๓๐ – ๑๒๐๐ บรรยายหัวข้อ “มะเร็งลำไส้ใหญ่รู้ไว้ป้องกันได้” โดยนาวาเอกต้น คงเป็นสุข และระหว่างเวลา ๑๓๐๐-๑๕๓๐ กิจกรรมกลุ่ม เยี่ยมชมนิทรรศการต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่ บู๊ทบริการตรวจเช็คสุขภาพและประเมินภาวะเสี่ยงของการเกิดมะเร็งลำไส้ให…
งานวันยางพาราบึงกาฬ ๒๐๑๓ จังหวัดบึงกาฬ และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) บึงกาฬ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และหน่วยงานเอกชนชั้นนำหลายแห่ง อาทิ บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท รับเบอร์ วิลเล่ย์ จำกัด ฯลฯ กำหนดจัดงาน วันยางพาราบึงกาฬ ๒๐๑๓ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ศาลากลาง จังหวัดบึงกาฬ งานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดยางพารากับชีวิตที่มั่นคง เพื่อตอกย้ำถึงเจตนารมณ์การส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางให้มีความรู้ทั้งด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมการผลิต การเพิ่มมูลค่าการผลิตยางพารา ตลอดจนความรู้ด้านการตลาด และลู่ทางการลงทุนแก่กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการยางพารา โดยมีเป้าหมายเพื่อให้จังหวัด บึงกาฬก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการค้ายางพาราของอาเซียนภายในงานมีการรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ผ่านนิทรรศการ เสวนาและมีการอบรมเชิงปฏิบัติการกับผู้เชี่ยวชาญด้านยางพาราทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์การเกษตร มาจำหน่ายมากมาย จึ…
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ หน่วยงานต่างๆ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย - โรงงานยาสูบ จัดกิจกรรม ศิระกราน องค์ราชัน ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ สวนหลวงราชินี เทศบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย มหัศจรรย์กล่องดนตรีบทเพลงแห่งแผ่นดิน, แกลลอรีสีน้ำพระบรมสาทิสลักษณ์, ส.ค.ส. พระราชทาน ความสุขปวงประชา คือความสุขของพระมหากษัตริย์, รวมใจทั่วหล้า ถวายพระพร ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน โดยจัดทำใบโพธิ์รูปหัวใจ ๑๐,๐๐๐ ใบ เพื่อให้ประชาชนคนไทย ได้เขียนคำถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งมีประติมากรรม สีและแสง พสกนิกรไทยแซ่ซ้องสรรเสริญ พระบารมี และเชิญชวนประชาชนจุดเทียนชัยถวายพระพรในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๙๑๙ โดยพร้อมเพรียงกัน - สำนักงานเขตภาษีเจริญร่วมกับ ซีคอน บางแค มีการจัดดนตรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว “Great Songs for The Great King” เป็นการบรรเลงและขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงรักชาติ …
โรงพยาบาลศิริราชเปิดอบรมเบาหวาน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในฐานะประธานศูนย์เบาหวานศิริราช แจ้งให้ทราบว่า การดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่ดีที่สุด คือ ต้องให้ผู้ป่วยมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเอง โดยเริ่มจากการปรับพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน มีความรู้ในการกินและคุมอาหาร ออกกำลังกาย รู้วิธีการป้องกันภาวะแทรกซ้อน ทั้งนี้โรงพยาบาลศิริราชได้จัดค่ายให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ ๑ ที่ต้องฉีดยาทุกวัน เพื่อปรับลดอาหารให้เหมาะสม และเรียนรู้วิธีดูแลตัวเอง ใช้ระยะเวลาฝึกอบรม ๔ คืน ๕ วัน โดยค่ายนี้จะมีนักโภชนาการและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เบาหวานอยู่กับผู้ป่วยตลอด ทำให้ผู้ป่วยมีประสบการณ์และรู้วิธีใช้ชีวิตที่ถูกต้อง และภายหลังออกจากค่าย จะมีการจัดตั้งชมรมในการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ป่วยเบาหวานด้วย จะรับเฉพาะกลุ่มเด็กและวัยรุ่น ผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลศิริราชโดยตรง สำหรับผู้มีอายุ ๓๕ ปี มีบุตรน้ำหนักตัว ๔,๐๐๐ กรัม หรือเด็กอายุ ๑๐ ขวบ แล้วอ้วน ครอบครัวมีประวัติป่วยเบาหวาน ควรไปตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน เพื่อที่จะสามารถดูแลตัวเองได้อย่างเหมาะสม ข้อมูล นสพ.มติชน ๒ ธ…
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมกับสมาคมแม่บ้านทหาร-ตำรวจ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘๓๐-๑๓๐๐ นันทอุทยานสโมสร กิจกรรมประกอบด้วย การให้บริการตรวจรักษาโรคและทันตกรรม การจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน การแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค การบริการตัดผมแก่ประชาชน รวมทั้ง นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวกับกองทัพเรือ จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๒ ธ.ค.๕๖
กองเรือยุทธการ ทำการฝึกยุทธวิธีร่วมกองเรือ ครั้งที่ ๑/๕๗ กองเรือยุทธการ ทำการฝึกยุทธวิธีร่วมกองเรือ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑-๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ที่ตั้งปกติและนอกที่ตั้งปกติบริเวณอ่าวไทย โดยจัดกำลังพล เรือ และอากาศยาน เข้าร่วมฝึก มี พลเรือเอก พิจารณ์ ธีรเนตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นผู้อำนวยการฝึก การฝึกยุทธวิธีร่วมกองเรือ ในครั้งนี้ เป็นการฝึกเตรียมกำลังทางเรือของกองเรือยุทธการให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจตามที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการฝึกฝ่ายเสนาธิการ (Combat Staff) ให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ โดยการฝึกแบ่งเป็น ๔ ขั้น ได้แก่ การวางแผนเป็นการฝึกวางแผนทางทหารของฝ่ายเสนาธิการรบ เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่กำหนดโดยหน่วยควบคุมและประเมินผลการฝึก, การฝึกด้วยเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ เป็นการนำแผนที่กำหนดไว้มาปฏิบัติในเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ และเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ก่อนการออกฝึกในทะเล, การฝึกในทะเล จะเป็นการฝึกตามที่ผู้บังคับการกองเรือเฉพาะกิจแต่ละฝ่ายกำหนด รวมทั้งการฝึกประลองยุทธ์ และขั้นการสรุปและแถลงผลการฝึกเป็นการหารือร่วมกันของกำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกจากหน่วยต่าง…
พิธีปลงผมนาคในโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล ณ พระอุโบสถวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เมื่อวานนี้ (๒ ธันวาคม ๒๕๕๖) มูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช ประกอบพิธีปลงผมนาคผู้ที่เข้าร่วมอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕๖ ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร โดยมีกำลังพลกองทัพเรือเข้าร่วมอุปสมบทในครั้งนี้ จำนวน ๑๐ นาย กองทัพเรือ ร่วมเป็นเจ้าภาพและส่งกำลังพล จำนวน ๑๐ นาย เข้าร่วมอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช โดยจะมีพิธีบรรพชาอุปสมบท ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ พระอุโบสถวัดสระเกศราชวรวิหาร กรุงเทพฯ จากนั้นจะจัดกิจกรรมศึกษาปฏิบัติธรรมและจำวัด ณ วัดยานนาวา กรุงเทพฯ และกำหนดลาสิกขา ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ กองทัพเรือจัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการให้ความร่วมมือกับมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช เป็นองค์กรหลักในการจัดงาน ข้อมูล กพร.ทร. ๓ ธ.ค.๕๖
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ประกอบด้วย การประดับไฟบนสถานีรถไฟฟ้า พร้อมข้อความทรงพระเจริญ จำนวน ๑๐ สถานี ได้แก่ สถานีราชดำริ ศาลาแดง สุรศักดิ์ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ราชเทวี สยาม ชิดลม เพลินจิต อโศก และพร้อมพงษ์ รวมทั้งติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมทั้งสมุดลงนามถวายพระพร บริเวณทางเดินเชื่อมสถานีรถไฟฟ้า สนามกีฬาแห่งชาติ จะมีกิจกรรมจนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐๓๐ บริษัทฯ ร่วมกับกรุงเทพมหานครและสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ จะจัดงานถวายภัตตาหารเพลลอยฟ้า ณ บริเวณทางเดินเชื่อมตั้งแต่สถานีชิดลมไปถึงสถานีสยาม ซึ่งบริษัทจะจัดเตรียมอาหารไว้ให้ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ บริษัทฯ จะนำพนักงานจำนวน ๒,๐๐๐ คน ร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐-๑๕๓๐ และในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ จะจัดกิจกรรมในวันพ่อ “หนูด่วนชวนพ่อเที่ยว” เพ…