Skip to main content

Posts

Showing posts from November, 2011

กองทัพเรือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

กองทัพเรือบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำถุงยังชีพ น้ำดื่ม สิ่งของจำเป็น ไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน – ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
- กองทัพเรือโดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ รับมอบเรือพายขนาด ๘ ที่นั่ง จำนวน ๑๐๐ ลำ พร้อมเครื่องยนต์ ๗๐ เครื่อง จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อไป
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
- กองทัพเรือ ร่วมกับ สภากาชาดไทย และบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) นำถุงยังชีพ ๒๕๐ ชุด และน้ำดื่มไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่มัสยิด บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
- กองทัพเรือร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นำถุงยังชีพ ๒๕๐ ชุด พร้อมน้ำดื่ม ไปแจกจ่ายแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
- กองทัพเรือร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ นำเรือยางเป่าลม และถุงยังชีพแจกจ่ายบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย โดยลำเลียงทางเฮลิคอปเตอร์ ประกอบด้วย เฮลิคอปเตอร์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ๑ ลำ ของกองทัพเรือ ๑ ลำ และของสำนักงานตำร…

กิจกรรม “ร้อยรวมดวงใจ เทิดไท้องค์ราชัน”

กองทัพเรือ จัดกิจกรรม “ร้อยรวมดวงใจ เทิดไท้องค์ราชัน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี การเทิดทูน และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ประกอบด้วย กิจกรรม ๓ กิจกรรม ได้แก่
- กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ลานทัศนาภิรมย์ หอประชุม ทร. การปล่อยพันธ์ปลาน้ำจืด ณ ท่าเทียบเรือหอประชุม ทร. และการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องอรุณอมรินทร์ หอประชุมกองทัพเรือ ระหว่างเวลา ๐๘๐๐-๑๒๐๐

- กิจกรรมในโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” โดย ทร.ร่วมกับบริษัท วิริยะกิจ (๑๙๙๕) จำกัด และพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) มอบทุนการศึกษาให้บุตร-ธิดา ข้าราชการกองทัพเรือ จำนวน ๑๐๐ ทุน (ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท ) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ห้วงเวลาการดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๔-มกราคม ๒๕๕๕


- กิจกรรมการจัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดการน้ำพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลตามแนวพระราชดำริ” โดยเชิญวิทยากรจากมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้บรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็…

กองทัพเรือนำสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย

กองทัพเรือ โดย พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ ได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย รวมทั้งได้ระดมสรรพกำลังทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์สนับสนุนรัฐบาล ในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ โดยมีการจัดกำลังพลทั้งสิ้น จำนวน ๔,๕๐๐ นาย รถยนต์ จำนวน ๔๑๙ คัน เรือจำนวน ๒๑๘ ลำ เฮลิคอปเตอร์ ๒ เครื่อง และเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน ๒๕ เครื่อง การปฏิบัติที่สำคัญระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ มีดังนี้
การผลักดันน้ำ
- บูรณาการปฏิบัติในการผลักดันน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาออกสู่ทะเล โดยเรือหลวงแรดและเรือหลวงแสมสารร่วมกับเรือการท่าเรือแห่งประเทศไทย ๓ ลำ และเรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ๑ ลำ ผลักดันน้ำบริเวณด้านใต้ประตูน้ำคลองลัดโพธิ์
- กรมการขนส่งทหารเรือ จัดเรือ ๔ ลำ วางกำลังผลักดันน้ำบริเวณสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์
- เรือหลวงมารวิชัย เรือหลวงกลึงบาดาล ผลักดันน้ำบริเวณสะพานท่าจีน ถนนพระราม ๒
- ศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลทัพเรือภาคที่ ๑ ประสานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย น…

กองทัพเรือ รับมอบสิ่งของเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ในวันนี้(๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔) พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้รับมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ รวมทั้งสิ่งของจำเป็นจากผู้แทนของหน่วยต่างๆ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังนี้

๑. บริษัทเจียไต๋ จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ มอบเมล่อนญี่ปุ่น จำนวน ๕,๐๐๐ ผล มูลค่ารวม ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒. ทัพเรือภาคที่ ๓ ร่วมกับชมรม BBC ภูเก็ต โดยพลเรือเอก ณรงค์ เทศวิศาล มอบเครื่องกรองน้ำผิวดินแบบกระเป๋าหิ้ว จำนวน ๑๖ เครื่อง

๓. ชมรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ(พสบ.ทร.)และกลุ่มอัชสัมชัญ มอบไมโครเวฟ จำนวน ๓๐ เครื่อง มูลค่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๔. บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS) มอบผ้าห่มช่วยภัยหนาว จำนวน ๗,๐๐๐ ผืน

๕. พลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือรับมอบเงินจาก ผู้ช่วยทูต
สหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

ทั้งนี้แม้ว่าสถานการณ์อุทกภัยในปัจจุบันจะเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามยังคงมีประชาชนในบางพื้นที่อีกเป็นจำนวนมาก ที่ยังคงได้รับความเดือดร้อน ซึ่งกองทัพเรือจะได้นำสิ่งของที่ได้รับมอบจากผู้มีจิต…

การแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทาน “ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า” ครั้งที่ ๒๕ ประจำปี ๒๕๕๔

จังหวัดภูเก็ต เตรียมจัดการแข่งขันเรือใบ “ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า” ครั้งที่ ๒๕ ประจำปี ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๓ ถึงวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ บริเวณหาดกะตะ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยแบ่งการแข่งขันเรือใบออกเป็น ๒ ประเภท คือ รุ่นออพติมิสท์ และรุ่นดีไซน์
การแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทาน “ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า” จัดขึ้นมาในปีนี้เป็นครั้งที่ ๒๕ จนเป็นที่ยอมรับของนักแล่นเรือใบนานาประเทศ โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันมากขึ้นทุกปี เช่น ประเทศจีน ฮ่องกง รัสเซีย ญี่ปุ่น เยอรมนี ฝรั่งเศส ส่วนประเทศที่มีความนิยมในการแข่งขันเรือใบฯ รีกัตต้ามากที่สุด คือ ประเทศออสเตรเลีย สำหรับประเทศไทยมีทีมราชนาวีเข้าร่วมการแข่งขัน ในปีนี้คาดว่าจะมีเรือเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า ๓๐ ประเทศทั่วโลก เพื่อชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ข้อมูล สมาคมแข่งเรือใบฯ
๒๙ พ.ย.๕๔

กองทัพเรือแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัย

กองทัพเรือร่วมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ นำถุงยังชีพและสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
- กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทย และบริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) นำถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่มไปแจกจ่ายบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
- กองทัพเรือร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นำสิ่งของบรรเทาทุกข์พร้อมด้วยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
กองทัพเรือได้เปิดศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อรวบรวมน้ำใจจากคนไทยที่มีจิตศรัทธาต้องการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์พี่น้องคนไทยที่กำลังเดือดร้อน โดยสามารถร่วมบริจาคเงินได้ที่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๑๑๕-๒-๑๔๓๒๒-๖ ชื่อบัญชีศูนย์รับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยหนาวของกองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๘๓ และหมายเลขโทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๗ รวมทั้งขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยที่…

หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้นำกำลังพลลงพื้นที่ลุยน้ำช่วยชาวบ้านในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

กองทัพเรือ โดย นาวาเอก สมเกียรติ ผลประยูร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ค่ายจุฬาภรณ์ จังหวัดนราธิวาส พร้อมกำลังพล นำถุงยังชีพจำนวนหนึ่ง เรือท้องแบนและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่บ้านทอน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพาดผ่านภาคใต้ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยประชาชน ๓ หมู่บ้าน กว่า ๕๐๐ ครัวเรือน ต้องอาศัยอยู่ในบ้านที่ระดับน้ำเข้าท่วมสูงเฉลี่ย ๘๐-๑๒๐ เซนติเมตร
และหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ค่ายจุฬาภรณ์ จะนำทหารออกซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะหลังคาที่ถูกกระแสลมที่พัดแรงจนกระเบื้องปลิวจำนวนหลายหลัง สำหรับประชาชนที่อยู่ในที่ลุ่มและใกล้แม่น้ำลำคลองขอให้ระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันและยกสิ่งของมีค่าขึ้นในที่สูง เพื่อป้องกันทรัพย์สินเสียหาย พร้อมทั้งระวังลมกรรโชกแรงซึ่งทำให้ต้นไม้โค่นล้มแล้วหลายจุด หากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจำเป็นต้องอพยพ ให้แจ้งไปยังหน่วยเฉพาะกิจทหารที่อยู่ใกล้บ้านได้ทุกแห่งทันทีพร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด ๒๔ ช…

กองทัพเรือจัดพิธีต้อนรับหมู่เรือปราบปรามโจรสลัด กองทัพเรือ (มปจ.) ชุดที่ ๒

ในวันนี้ (๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔)ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ - ๑๑๓๐ กองทัพเรือจัดพิธีต้อนรับหมู่เรือปราบปรามโจรสลัด กองทัพเรือ (มปจ.) ชุดที่ ๒ ซึ่งเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานในพื้นที่อ่าวเอเดนและชายฝั่งโซมาเลีย ณ ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในพิธีฯ
ความเป็นมา
สถานการณ์ในพื้นที่อ่าวเอเดนและชายฝั่งโซมาเลีย รวมทั้งบริเวณใกล้เคียง มีสถิติการปล้นยึดเรือสินค้าและเรือประมงในพื้นที่ ที่มีความรุนแรงของสถานการณ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการเดินเรือ และมีแนวโน้มที่โจรสลัดจะขยายพื้นที่ปฏิบัติการมากขึ้น กับมีขีดความสามารถดำรงความต่อเนื่องในการปฏิบัติในพื้นที่ได้เป็นระยะเวลานาน ทั้งนี้จากสถานการณ์ดังกล่าวคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติอนุมัติให้กองทัพเรือ จัดหมู่เรือปราบปรามโจรสลัด ชุดที่ ๒ ไปปฏิบัติงานพื้นที่อ่าวเอเดน ชายฝั่งโซมาเลียและพื้นที่ใกล้เคียง โดยตั้งกองบัญชาการหมู่เรือปราบปรามโจรสลัดที่ราชอาณาจักรบาร์เรน ซึ่งเป็นที่ตั้งของกองกำลังผสมทางเรือ(CMF- Combined Mariti…

โรงเรียนนายเรือ ฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศให้แก่นายทหารนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

โรงเรียนนายเรือ จัดการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศให้แก่นายทหารนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยมี เรือหลวง กระบุรี และเรือหลวงมกุฎราชกุมาร เป็นเรือฝึก มีพลเรือตรี สุชีพ หวังไมตรี หัวหน้าฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกนายทหารนักเรียนหลักสูตร ป.บัณฑิต
การฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศของนายทหารนักเรียนหลักสูตร ป.บัณฑิต เป็นการฝึกอบรมให้เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาและเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ด้วยการปฏิบัติงานจริงบนเรือตามมาตรฐานของหลักสูตร ป.บัณฑิต และมาตรฐานของกองทัพเรือ โดยใช้เส้นทางจากโรงเรียนนายเรือ-ฐานทัพเรือสัตหีบ-ปอร์ตกลัง (สหพันธรัฐมาเลเซีย) – ปอร์ตแบล์ (สาธารณรัฐอินเดีย) – จังหวัดพังงา-เมดาน (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย) – สิงคโปร์ –ฐานทัพเรือสัตหีบ-โรงเรียนนายเรือ มีระยะทางการเดินเรือรวมทั้ง ๔,๓๐๐ ไมล์ รวมเวลาการฝึก ๓๕ วัน
ข้อมูล รร.นร.
๒๘ พ.ย.๕๔

กองทัพเรือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

กองทัพเรือได้แจกจ่ายถุงยังชีพเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ ระหว่างวันที่ ๕ ตุลาคม – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ รวมจำนวน ๑๓๙,๐๘๔ ถุง
และในวันนี้ (๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔) กองทัพเรือ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ได้ไปรับมอบเรือพายขนาด ๘ ที่นั่ง จำนวน ๑๐๐ ลำ พร้อมเครื่องยนต์ จำนวน ๗๐ เครื่อง จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อไป
กองทัพเรือได้เปิดศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อรวบรวมน้ำใจจากคนไทยที่มีจิตศรัทธาต้องการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์พี่น้องคนไทยที่กำลังเดือดร้อน โดยสามารถร่วมบริจาคเงินได้ที่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๑๑๕-๒-๑๔๓๒๒-๖ ชื่อบัญชีศูนย์รับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยหนาวของกองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๘๓ และหมายเลขโทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๗ รวมทั้งขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ (ตรงข้ามพระบรมมหาราชวัง) ถนนมหาราช เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๘๒๑ ( ทุกวั…

พิธีรับหมู่เรือปราบปรามโจรสลัด (มปจ.) ชุดที่ ๒

คณะรัฐมนตรี อนุมัติให้กองทัพเรือจัดหมู่เรือปราบปรามโจรสลัด (มปจ.) ชุดที่ ๒ ไปปฏิบัติงาน ในอ่าวเอเดนและชายฝั่งโซมาเลีย โดยเริ่มปฏิบัติการในพื้นที่ปฏิบัติการตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ และจัดพิธีรับหมู่เรือปราบปรามโจรสลัดในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐-๑๑๓๐ ณ ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ
หมู่เรือปราบปรามโจรสลัด ชุดที่ ๒ ตั้งกองบัญชาการหมู่เรือปราบปรามโจรสลัดที่ราชอาณาจักรบาห์เรน ส่วนกองบัญชาการหน่วยเรือปราบปรามโจรสลัด จัดตั้งบนเรือหลวงสิมิลัน มีกำลังประกอบด้วย เรือหลวงนราธิวาส เรือหลวงสิมิลัน เฮลิคอปเตอร์ ๒ เครื่อง และชุดปฏิบัติการพิเศษหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ จำนวน ๒ ชุด มีกำลังพลรวมทั้งสิ้น ๓๖๘ นาย มีพลเรือตรี ธานินทร์ ลิขิตวงศ์ เป็นผู้บังคับหมู่เรือปราบปรามโจรสลัด และนาวาเอก ภราดร พวงแก้ว เป็นผู้บังคับหน่วยเรือปราบปรามโจรสลัด
การส่งกำลังเข้าร่วมกับกองกำลังผสมทางเรือของนานาชาติในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติการให้การคุ้มครองเรือสินค้าไทยและนานาชาติรวมทั้งเรือประมงไทย การป้องกันและขัดขวางการกระทำอันเป็นโจรสลัด การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล…

กองทัพเรือ ร่วมกับสภาทนายความ จ.ระยองและคณะแพทย์จิตอาสา ร.พ.รามาธิบดี ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ในวันนี้(๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔) พลเรือตรีประพฤติพร อักษรมัต เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ พลเรือตรีไชยณรงค์ ขาววิเศษ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมกับสภาทนายความ จ.ระยอง คณะแพทย์จิตอาสา รพ.รามาธิปดี และ รายการ"นารี
โซไซตี้"นำโดยคุณนุ้ย สุจิรา อรุณพิพัตน์ ได้นำถุงยังชีพ อาหาร เวชภัณฑ์รักษาโรค และอาหารสัตว์ ลงเรือลำเลียงไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนวัดตึก ชุมชนบริเวณสะพานพระราม ๕ และในพื้นที่คลองอ้อม จ.นนทบุรี พร้อมทั้งให้ความรู้
ด้านกฎหมายกับประชาชน และทีมแพทย์ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นกับผู้ที่เจ็บป่วย นอกจากนี้ยังได้ใช้เรือยางเครื่องยนต์ติดท้าย ลำเลียงถุงยังชีพไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่ไม่สามารถเดินทางมารับได้ตามคลองสาขาต่างๆ ในพื้นที่อีกด้วย นอกจากนั้นแล้วใน ๒๗ พ.ย.๕๔ พลเรือตรีประพฤติพร อักษรมัต เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ร่วมกับบริษัท จีเอฟพีที จำกัด มหาชน นำถุงยังชีพ ๓๐๐ ชุด ผ้าห่ม ๓๐๐ ผืน และราชสกุลอาภากร กลุ่มเพื่อนอัสสัมชัญ และคุณแคทรียา อิงลีช นำถุงยังชีพพร้อม น้ำดื่ม และสิ่งของบรรเทาทุกข์ ไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.นนทบุร…

การแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

กองทัพเรือร่วมกับหน่วยงานต่างๆ นำถุงยังชีพ น้ำดื่มและสิ่งของบรรเทาทุกข์ ไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ดังนี้
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
- พลเรือโท ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ รองเสนาธิการทหารเรือ ไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดแพทย์เคลื่อนที่ ณ สถานีเรือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางน้ำ วัดตึก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
- พลเรือโท รุ่งศักดิ์ เสรีสวัสดิ์ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายกิจการพลเรือน เป็นผู้แทนกองทัพเรือ นำถุงยังชีพ ๑,๐๐๐ ชุด ไปแจกจ่ายช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่วัดป่ามณีกาญจน์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
- กองทัพเรือร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ นำเรือพลาสติกเป่าลมไปแจกจ่ายแก่ผู้ประสบอุทกภัย โดยทางเฮลิคอปเตอร์กองทัพเรือในพื้นที่หมู่บ้านเศรษฐกิจ ถนนเพชรเกษมกรุงเทพมหานคร และลานตากฟ้า ตำบลดอนแฝก จังหวัดนครปฐม
- กองทัพเรือร่วมกับโรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ (วัดบางปลา) วิสาหกิจชุมชนไส้เดือนรักษ์ดิน และสภาเกษตร ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ นำถุงยังชีพ ๔๐๐ ชุด น้ำดื่ม ๕๐๐ แพ็ค อาหารสำเร็จรูป ๗๐…

นิทรรศการภาพถ่าย “น้ำ+ใจ ๒๕๕๔”

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสมาคมภาพถ่ายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จะจัดนิทรรศการภาพถ่าย “น้ำ+ใจ ๒๕๕๔” (Water + Empathy 2011) เพื่อรวบรวมภาพเหตุการณ์มหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ที่มีผู้บันทึกภาพเหตุการณ์น้ำท่วมไว้เป็นจำนวนมากในหลายแง่มุม ทั้งภาพการไหลบ่าเข้าท่วมที่อยู่อาศัย ถนน วัดวาอาราม โบราณสถานสำคัญของชาติ การอพยพหนีน้ำของคนและสัตว์ การใช้เรือสัญจรแทนรถ ภาพการช่วยเหลือซึ่งสะท้อนถึงน้ำใจของคนไทย และการจัดนิทรรศการครั้งนี้ ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ภาพวัดไชยวัฒนาราม ซึ่งทรงถ่ายจากเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ มาจัดแสดงด้วย
จึงขอเชิญผู้สนใจชมนิทรรศการภาพถ่ายได้ระหว่างวันที่ ๘-๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ ชั้น ๙ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ อาคารศูนย์การท่องเที่ยวอยุธยา ศาลากลางหลังเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๒๕ พ.ย.๕๔

กองทัพเรือนำสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย

กองทัพเรือ โดย พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ ได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย รวมทั้งได้ระดมสรรพกำลังพลและยุทโธปกรณ์สนับสนุนรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ การปฏิบัติที่สำคัญระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ มีดังนี้
การผลักดันน้ำ
- บูรณาการการปฏิบัติในการผลักดันน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเรือหลวงแรดและเรือหลวงแสมสาร ร่วมกับเรือการท่าเรือแห่งประเทศไทย ๓ ลำ และเรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ๑ ลำ ผลักดันน้ำบริเวณด้านใต้ประตูน้ำคลองลัดโพธิ์
- กรมการขนส่งทหารเรือ จัดเรือ ๔ ลำ วางกำลังผลักดันน้ำบริเวณสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์
- เรือหลวงมารวิชัย เรือหลวงกลึงบาดาล ร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผลักดันน้ำในแม่น้ำท่าจีนบริเวณสะพานท่าจีน ๑
- ศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลทัพเรือภาคที่ ๑ ประสานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย นายกสมาคมประมงสมุทรสาคร และสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมใช้เรือปร…

กองทัพเรือนำสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย

กองทัพเรือ โดย พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ ได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย รวมทั้งได้ระดมสรรพกำลังพลและยุทโธปกรณ์สนับสนุนรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ การปฏิบัติที่สำคัญระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ มีดังนี้
การผลักดันน้ำ
- บูรณาการการปฏิบัติในการผลักดันน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเรือหลวงแรดและเรือหลวงแสมสาร ร่วมกับเรือการท่าเรือแห่งประเทศไทย ๓ ลำ และเรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ๑ ลำ ผลักดันน้ำบริเวณด้านใต้ประตูน้ำคลองลัดโพธิ์
- กรมการขนส่งทหารเรือ จัดเรือ ๔ ลำ วางกำลังผลักดันน้ำบริเวณสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์
- เรือหลวงมารวิชัย เรือหลวงกลึงบาดาล ร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผลักดันน้ำในแม่น้ำท่าจีนบริเวณสะพานท่าจีน ๑
- ศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลทัพเรือภาคที่ ๑ ประสานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย นายกสมาคมประมงสมุทรสาคร และสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมใช้เรือปร…

กองทัพเรือนำสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย

กองทัพเรือ บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน นำถุงยังชีพ น้ำดื่ม และสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ประกอบด้วย
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
- กองทัพเรือร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำถุงยังชีพและน้ำดื่มไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่วัดส้มเกลี้ยง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
- กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทย นำถุงยังชีพ จำนวน ๕๐๐ ชุด พร้อมน้ำดื่มไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่บางกรวย และสะพานพระราม ๕ จังหวัดนนทบุรี
- กองทัพเรือร่วมกับชมรมผู้ประกอบการ SME นำถุงยังชีพและสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่คลองบางกอกน้อย และคลองบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
- บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) มอบเสื้อกันน้ำ ๕๐๐ ตัว เสื้อยืดคอกลม ๑,๔๐๐ ตัว และกางเกงใน ๑ ลัง และบริษัทคิงสปัน จำกัด มอบแพ ๑๐๐ แพ ให้แก่กองทัพเรือ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
- กองทัพเรือ ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำถุงยังชีพ ๕๐๐ ชุด พร้อมน้ำดื่มไปช่วยเ…

กองทัพเรือแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย

กองทัพเรือ บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ นำถุงยังชีพ น้ำดื่ม และสิ่งของบรรเทาทุกข์ต่างๆ ไปให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ประกอบด้วย
- กองทัพเรือร่วมกับสมาคมภริยาทหารเรือ นำสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
- กองทัพเรือร่วมกับไทยพีบีเอส นำถุงยังชีพ ๒,๐๐๐ ถุง ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- กองทัพเรือ ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ นำถุงยังชีพ และน้ำดื่มไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่ถนนเพชรเกษม ๑๑๐ กรุงเทพมหานคร
- กองทัพเรือร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำถุงยังชีพ ๕๐๐ ชุด พร้อมน้ำดื่ม ไปแจกจ่ายบรรเทาทุกข์ให้ผู้ประสบอุทกภัยบริเวณพื้นที่อำเภอเชียงราก จังหวัดปทุมธานี
กองทัพเรือได้เปิดศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อรวบรวมน้ำใจจากคนไทยที่มีจิตศรัทธาต้องการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์พี่น้องคนไทยที่กำลังเดือดร้อน โดยสามารถร่วมบริจาคเงินได้ที่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๑๑๕-๒-๑๔๓๒๒-…

กรมธนารักษ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

กรมธนารักษ์ให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้เช่าที่ราชพัสดุ และได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม คือ กรณีผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย หากที่พักเสียหายบางส่วนให้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าเป็นเวลา ๑ ปี ถ้าเสียหายทั้งหลัง ๒ ปี กรณีเช่าเพื่อประกอบการเกษตร หากผลผลิตเสียหายให้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าเป็นเวลา ๑ ปี และกรณีเช่าอาคารพัสดุหากไม่สามารถประกอบอาชีพเกิน ๓ วัน ให้ยกเว้นค่าเช่า ๑ เดือน
โดยปกติกรมธนารักษ์จะเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุในอัตราต่ำอยู่แล้ว แต่เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เช่าที่ราชพัสดุและได้รับผลกระทบจากอุทกภัย กรมธนารักษ์จึงได้มีมาตรการช่วยเหลือดังกล่าว ผู้เช่าที่ราชพัสดุสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนั้นๆ โดยจะต้องนำเอกสารไปยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา ได้แก่ ภาพถ่ายแสดงสภาพอาคาร ที่อยู่ หรือที่ดินที่ได้รับความเสียหาย และหนังสือรับรองจากผู้นำท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูล กรมธนารักษ์
๒๓ พ.ย.๕๔
การลาดตระเวนร่วมระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือเวียดนามครั้งที่ ๒๔
กองทัพเรือ กำหนดทำการลาดตระเวนร่วมระหว่างกองทัพเรือไทย และกองทัพเรือเวียดนาม ครั้งที่ ๒๔ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ตามแนวเส้นแบ่งเขตเศรษฐกิจจำเพาะไทย-เวียดนาม
การลาดตระเวนร่วมครั้งนี้ ทัพเรือภาคที่ ๑ และทัพเรือภาคที่ ๒ จัดเรือเข้าร่วมการลาดตระเวนร่วม โดยจัดกำลังเป็น “หมู่เรือลาดตระเวนร่วมระหว่างกองทัพเรือไทย-กองทัพเรือเวียดนาม”ทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นเจ้าภาพ จัดเรือหลวงปัตตานี และทัพเรือภาคที่ ๒ จัดเรือหลวงสายบุรีเข้าร่วมลาดตระเวนร่วม ซึ่งการฝึกขั้นพื้นฐานระหว่างการลาดตระเวนร่วม ประกอบด้วย การฝึกธงสองมือสากล การฝึกโคมไฟสากล การติดต่อสื่อสารทางวิทยุ โทรศัพท์ การฝึกค้นหาและช่วยหรือผู้ประสบภัยในทะเล โดยใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารเป็นหลัก
การฝึกการลาดตระเวนร่วมดังกล่าว จะเป็นการพัฒนาศักยภาพของกำลังพล รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับมิตรประเทศด้วย
ข้อมูล ศปก.ทร.
๒๓ พ.ย.๕๔

ร้านภูฟ้า เปิดขายสินค้าฝีมือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ตามที่เกิดสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ ทำให้มีประชาชนจำนวนมากต้องมาอาศัยที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวในหลายจังหวัดที่ไม่ถูกน้ำท่วม เช่น จังหวัดนครนายก ทำให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยพร้อมตรัสว่า “อยากให้ผู้ที่ประสบอุทกภัยในศูนย์พักพิงใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ควรที่จะฝึกอาชีพให้เขา และหางานให้เขาทำบ้างไม่อยากให้เขาอยู่เฉยๆ เดี๋ยวเขาจะเครียด” จึงทรงมีพระราชดำริมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปฝึกอาชีพให้ผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์พักพิง เพื่อให้มีอาชีพสามารถเลี้ยงตนเองได้ภายหลังน้ำลด และให้นำผลิตภัณฑ์ที่ผลิตไปจำหน่ายโดยให้ร้านภูฟ้าเป็นผู้รับซื้อไปจำหน่าย สำหรับรายได้จะส่งมอบให้ผู้ประสบภัยที่ศูนย์พักพิงทั้งหมดไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ทางศูนย์พักพิงชั่วคราวจังหวัดนครนายกผลิตแล้วส่งมาจำหน่ายที่ร้านภูฟ้า อาทิ กล้วยฉาบ เผือกฉาบ มันฉาบ ขนมนางเล็ด ตุ๊กตาการบูร (ถุงเท้า) ขนมหัวเราะ และถั่วเคลือบ เป็นต้น
จึงขอเชิญชวนประชาชน เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ประสบอุทกภัยได้ที่ร้านภูฟ้า เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ประสบอุทกภัยได้มีรายได้เลี้ยงตนเอง
ข้อมูล นสพ.แนวหน้า

ร้านภูฟ้า เปิดขายสินค้าฝีมือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ตามที่เกิดสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ ทำให้มีประชาชนจำนวนมากต้องมาอาศัยที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวในหลายจังหวัดที่ไม่ถูกน้ำท่วม เช่น จังหวัดนครนายก ทำให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยพร้อมตรัสว่า “อยากให้ผู้ที่ประสบอุทกภัยในศูนย์พักพิงใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ควรที่จะฝึกอาชีพให้เขา และหางานให้เขาทำบ้างไม่อยากให้เขาอยู่เฉยๆ เดี๋ยวเขาจะเครียด” จึงทรงมีพระราชดำริมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปฝึกอาชีพให้ผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์พักพิง เพื่อให้มีอาชีพสามารถเลี้ยงตนเองได้ภายหลังน้ำลด และให้นำผลิตภัณฑ์ที่ผลิตไปจำหน่ายโดยให้ร้านภูฟ้าเป็นผู้รับซื้อไปจำหน่าย สำหรับรายได้จะส่งมอบให้ผู้ประสบภัยที่ศูนย์พักพิงทั้งหมดไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ทางศูนย์พักพิงชั่วคราวจังหวัดนครนายกผลิตแล้วส่งมาจำหน่ายที่ร้านภูฟ้า อาทิ กล้วยฉาบ เผือกฉาบ มันฉาบ ขนมนางเล็ด ตุ๊กตาการบูร (ถุงเท้า) ขนมหัวเราะ และถั่วเคลือบ เป็นต้น
จึงขอเชิญชวนประชาชน เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ประสบอุทกภัยได้ที่ร้านภูฟ้า เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ประสบอุทกภัยได้มีรายได้เลี้ยงตนเอง
ข้อมูล นสพ.แนวหน้า

ร้านภูฟ้า เปิดขายสินค้าฝีมือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ตามที่เกิดสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ ทำให้มีประชาชนจำนวนมากต้องมาอาศัยที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวในหลายจังหวัดที่ไม่ถูกน้ำท่วม เช่น จังหวัดนครนายก ทำให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยพร้อมตรัสว่า “อยากให้ผู้ที่ประสบอุทกภัยในศูนย์พักพิงใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ควรที่จะฝึกอาชีพให้เขา และหางานให้เขาทำบ้างไม่อยากให้เขาอยู่เฉยๆ เดี๋ยวเขาจะเครียด” จึงทรงมีพระราชดำริมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปฝึกอาชีพให้ผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์พักพิง เพื่อให้มีอาชีพสามารถเลี้ยงตนเองได้ภายหลังน้ำลด และให้นำผลิตภัณฑ์ที่ผลิตไปจำหน่ายโดยให้ร้านภูฟ้าเป็นผู้รับซื้อไปจำหน่าย สำหรับรายได้จะส่งมอบให้ผู้ประสบภัยที่ศูนย์พักพิงทั้งหมดไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ทางศูนย์พักพิงชั่วคราวจังหวัดนครนายกผลิตแล้วส่งมาจำหน่ายที่ร้านภูฟ้า อาทิ กล้วยฉาบ เผือกฉาบ มันฉาบ ขนมนางเล็ด ตุ๊กตาการบูร (ถุงเท้า) ขนมหัวเราะ และถั่วเคลือบ เป็นต้น
จึงขอเชิญชวนประชาชน เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ประสบอุทกภัยได้ที่ร้านภูฟ้า เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ประสบอุทกภัยได้มีรายได้เลี้ยงตนเอง
ข้อมูล นสพ.แนวหน้า

ร้านภูฟ้า เปิดขายสินค้าฝีมือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ตามที่เกิดสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ ทำให้มีประชาชนจำนวนมากต้องมาอาศัยที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวในหลายจังหวัดที่ไม่ถูกน้ำท่วม เช่น จังหวัดนครนายก ทำให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยพร้อมตรัสว่า “อยากให้ผู้ที่ประสบอุทกภัยในศูนย์พักพิงใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ควรที่จะฝึกอาชีพให้เขา และหางานให้เขาทำบ้างไม่อยากให้เขาอยู่เฉยๆ เดี๋ยวเขาจะเครียด” จึงทรงมีพระราชดำริมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปฝึกอาชีพให้ผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์พักพิง เพื่อให้มีอาชีพสามารถเลี้ยงตนเองได้ภายหลังน้ำลด และให้นำผลิตภัณฑ์ที่ผลิตไปจำหน่ายโดยให้ร้านภูฟ้าเป็นผู้รับซื้อไปจำหน่าย สำหรับรายได้จะส่งมอบให้ผู้ประสบภัยที่ศูนย์พักพิงทั้งหมดไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ทางศูนย์พักพิงชั่วคราวจังหวัดนครนายกผลิตแล้วส่งมาจำหน่ายที่ร้านภูฟ้า อาทิ กล้วยฉาบ เผือกฉาบ มันฉาบ ขนมนางเล็ด ตุ๊กตาการบูร (ถุงเท้า) ขนมหัวเราะ และถั่วเคลือบ เป็นต้น
จึงขอเชิญชวนประชาชน เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ประสบอุทกภัยได้ที่ร้านภูฟ้า เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ประสบอุทกภัยได้มีรายได้เลี้ยงตนเอง
ข้อมูล นสพ.แนวหน้า

ร้านภูฟ้า เปิดขายสินค้าฝีมือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ตามที่เกิดสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ ทำให้มีประชาชนจำนวนมากต้องมาอาศัยที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวในหลายจังหวัดที่ไม่ถูกน้ำท่วม เช่น จังหวัดนครนายก ทำให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยพร้อมตรัสว่า “อยากให้ผู้ที่ประสบอุทกภัยในศูนย์พักพิงใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ควรที่จะฝึกอาชีพให้เขา และหางานให้เขาทำบ้างไม่อยากให้เขาอยู่เฉยๆ เดี๋ยวเขาจะเครียด” จึงทรงมีพระราชดำริมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปฝึกอาชีพให้ผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์พักพิง เพื่อให้มีอาชีพสามารถเลี้ยงตนเองได้ภายหลังน้ำลด และให้นำผลิตภัณฑ์ที่ผลิตไปจำหน่ายโดยให้ร้านภูฟ้าเป็นผู้รับซื้อไปจำหน่าย สำหรับรายได้จะส่งมอบให้ผู้ประสบภัยที่ศูนย์พักพิงทั้งหมดไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ทางศูนย์พักพิงชั่วคราวจังหวัดนครนายกผลิตแล้วส่งมาจำหน่ายที่ร้านภูฟ้า อาทิ กล้วยฉาบ เผือกฉาบ มันฉาบ ขนมนางเล็ด ตุ๊กตาการบูร (ถุงเท้า) ขนมหัวเราะ และถั่วเคลือบ เป็นต้น
จึงขอเชิญชวนประชาชน เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ประสบอุทกภัยได้ที่ร้านภูฟ้า เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ประสบอุทกภัยได้มีรายได้เลี้ยงตนเอง
ข้อมูล นสพ.แนวหน้า

ร้านภูฟ้า เปิดขายสินค้าฝีมือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ตามที่เกิดสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ ทำให้มีประชาชนจำนวนมากต้องมาอาศัยที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวในหลายจังหวัดที่ไม่ถูกน้ำท่วม เช่น จังหวัดนครนายก ทำให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยพร้อมตรัสว่า “อยากให้ผู้ที่ประสบอุทกภัยในศูนย์พักพิงใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ควรที่จะฝึกอาชีพให้เขา และหางานให้เขาทำบ้างไม่อยากให้เขาอยู่เฉยๆ เดี๋ยวเขาจะเครียด” จึงทรงมีพระราชดำริมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปฝึกอาชีพให้ผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์พักพิง เพื่อให้มีอาชีพสามารถเลี้ยงตนเองได้ภายหลังน้ำลด และให้นำผลิตภัณฑ์ที่ผลิตไปจำหน่ายโดยให้ร้านภูฟ้าเป็นผู้รับซื้อไปจำหน่าย สำหรับรายได้จะส่งมอบให้ผู้ประสบภัยที่ศูนย์พักพิงทั้งหมดไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ทางศูนย์พักพิงชั่วคราวจังหวัดนครนายกผลิตแล้วส่งมาจำหน่ายที่ร้านภูฟ้า อาทิ กล้วยฉาบ เผือกฉาบ มันฉาบ ขนมนางเล็ด ตุ๊กตาการบูร (ถุงเท้า) ขนมหัวเราะ และถั่วเคลือบ เป็นต้น
จึงขอเชิญชวนประชาชน เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ประสบอุทกภัยได้ที่ร้านภูฟ้า เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ประสบอุทกภัยได้มีรายได้เลี้ยงตนเอง
ข้อมูล นสพ.แนวหน้า

ร้านภูฟ้า เปิดขายสินค้าฝีมือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ตามที่เกิดสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ ทำให้มีประชาชนจำนวนมากต้องมาอาศัยที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวในหลายจังหวัดที่ไม่ถูกน้ำท่วม เช่น จังหวัดนครนายก ทำให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยพร้อมตรัสว่า “อยากให้ผู้ที่ประสบอุทกภัยในศูนย์พักพิงใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ควรที่จะฝึกอาชีพให้เขา และหางานให้เขาทำบ้างไม่อยากให้เขาอยู่เฉยๆ เดี๋ยวเขาจะเครียด” จึงทรงมีพระราชดำริมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปฝึกอาชีพให้ผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์พักพิง เพื่อให้มีอาชีพสามารถเลี้ยงตนเองได้ภายหลังน้ำลด และให้นำผลิตภัณฑ์ที่ผลิตไปจำหน่ายโดยให้ร้านภูฟ้าเป็นผู้รับซื้อไปจำหน่าย สำหรับรายได้จะส่งมอบให้ผู้ประสบภัยที่ศูนย์พักพิงทั้งหมดไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ทางศูนย์พักพิงชั่วคราวจังหวัดนครนายกผลิตแล้วส่งมาจำหน่ายที่ร้านภูฟ้า อาทิ กล้วยฉาบ เผือกฉาบ มันฉาบ ขนมนางเล็ด ตุ๊กตาการบูร (ถุงเท้า) ขนมหัวเราะ และถั่วเคลือบ เป็นต้น
จึงขอเชิญชวนประชาชน เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ประสบอุทกภัยได้ที่ร้านภูฟ้า เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ประสบอุทกภัยได้มีรายได้เลี้ยงตนเอง
ข้อมูล นสพ.แนวหน้า

ร้านภูฟ้า เปิดขายสินค้าฝีมือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ตามที่เกิดสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ ทำให้มีประชาชนจำนวนมากต้องมาอาศัยที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวในหลายจังหวัดที่ไม่ถูกน้ำท่วม เช่น จังหวัดนครนายก ทำให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยพร้อมตรัสว่า “อยากให้ผู้ที่ประสบอุทกภัยในศูนย์พักพิงใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ควรที่จะฝึกอาชีพให้เขา และหางานให้เขาทำบ้างไม่อยากให้เขาอยู่เฉยๆ เดี๋ยวเขาจะเครียด” จึงทรงมีพระราชดำริมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปฝึกอาชีพให้ผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์พักพิง เพื่อให้มีอาชีพสามารถเลี้ยงตนเองได้ภายหลังน้ำลด และให้นำผลิตภัณฑ์ที่ผลิตไปจำหน่ายโดยให้ร้านภูฟ้าเป็นผู้รับซื้อไปจำหน่าย สำหรับรายได้จะส่งมอบให้ผู้ประสบภัยที่ศูนย์พักพิงทั้งหมดไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ทางศูนย์พักพิงชั่วคราวจังหวัดนครนายกผลิตแล้วส่งมาจำหน่ายที่ร้านภูฟ้า อาทิ กล้วยฉาบ เผือกฉาบ มันฉาบ ขนมนางเล็ด ตุ๊กตาการบูร (ถุงเท้า) ขนมหัวเราะ และถั่วเคลือบ เป็นต้น
จึงขอเชิญชวนประชาชน เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ประสบอุทกภัยได้ที่ร้านภูฟ้า เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ประสบอุทกภัยได้มีรายได้เลี้ยงตนเอง
ข้อมูล นสพ.แนวหน้า

กระทรวงสาธารณสุขแนะวิธีปสถานีเรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำของกองทัพเรือ ฏิบัติตัวหลังน้ำลด

กองทัพเรือได้จัดตั้งสถานีเรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ๒ จุด ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งประชาชนยังได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัย ประกอบด้วย
๑. บริเวณหน้าวัดตึก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
๒. บริเวณวัดไผ่ล้อม เกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โดยสถานีเรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ จะมีบริการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ทั้งการแจกจ่ายถุงยังชีพ สุขาลอยน้ำ เรือช่วยเหลือ รวมทั้งบริการทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือดูแลด้านสุขภาพอนามัยผู้ประสบอุทกภัย
กองทัพเรือได้เปิดศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อรวบรวมน้ำใจจากคนไทยที่มีจิตศรัทธาต้องการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์พี่น้องคนไทยที่กำลังเดือดร้อน โดยสามารถร่วมบริจาคเงินได้ที่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๑๑๕-๒-๑๔๓๒๒-๖ ชื่อบัญชีศูนย์รับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยหนาวของกองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๘๓ และหมายเลขโทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๗ รวมทั้งขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ (ตรงข้ามพระบรมมหาราชวัง) …

กระทรวงสาธารณสุขแนะวิธีปสถานีเรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำของกองทัพเรือ ฏิบัติตัวหลังน้ำลด

กองทัพเรือได้จัดตั้งสถานีเรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ๒ จุด ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งประชาชนยังได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัย ประกอบด้วย
๑. บริเวณหน้าวัดตึก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
๒. บริเวณวัดไผ่ล้อม เกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โดยสถานีเรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ จะมีบริการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ทั้งการแจกจ่ายถุงยังชีพ สุขาลอยน้ำ เรือช่วยเหลือ รวมทั้งบริการทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือดูแลด้านสุขภาพอนามัยผู้ประสบอุทกภัย
กองทัพเรือได้เปิดศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อรวบรวมน้ำใจจากคนไทยที่มีจิตศรัทธาต้องการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์พี่น้องคนไทยที่กำลังเดือดร้อน โดยสามารถร่วมบริจาคเงินได้ที่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๑๑๕-๒-๑๔๓๒๒-๖ ชื่อบัญชีศูนย์รับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยหนาวของกองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๘๓ และหมายเลขโทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๗ รวมทั้งขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ (ตรงข้ามพระบรมมหาราชวัง) …

กระทรวงสาธารณสุขแนะวิธีปสถานีเรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำของกองทัพเรือ ฏิบัติตัวหลังน้ำลด

กองทัพเรือได้จัดตั้งสถานีเรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ๒ จุด ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งประชาชนยังได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัย ประกอบด้วย
๑. บริเวณหน้าวัดตึก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
๒. บริเวณวัดไผ่ล้อม เกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โดยสถานีเรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ จะมีบริการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ทั้งการแจกจ่ายถุงยังชีพ สุขาลอยน้ำ เรือช่วยเหลือ รวมทั้งบริการทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือดูแลด้านสุขภาพอนามัยผู้ประสบอุทกภัย
กองทัพเรือได้เปิดศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อรวบรวมน้ำใจจากคนไทยที่มีจิตศรัทธาต้องการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์พี่น้องคนไทยที่กำลังเดือดร้อน โดยสามารถร่วมบริจาคเงินได้ที่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๑๑๕-๒-๑๔๓๒๒-๖ ชื่อบัญชีศูนย์รับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยหนาวของกองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๘๓ และหมายเลขโทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๗ รวมทั้งขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ (ตรงข้ามพระบรมมหาราชวัง) …

กระทรวงสาธารณสุขแนะวิธีปสถานีเรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำของกองทัพเรือ ฏิบัติตัวหลังน้ำลด

กองทัพเรือได้จัดตั้งสถานีเรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ๒ จุด ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งประชาชนยังได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัย ประกอบด้วย
๑. บริเวณหน้าวัดตึก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
๒. บริเวณวัดไผ่ล้อม เกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โดยสถานีเรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ จะมีบริการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ทั้งการแจกจ่ายถุงยังชีพ สุขาลอยน้ำ เรือช่วยเหลือ รวมทั้งบริการทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือดูแลด้านสุขภาพอนามัยผู้ประสบอุทกภัย
กองทัพเรือได้เปิดศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อรวบรวมน้ำใจจากคนไทยที่มีจิตศรัทธาต้องการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์พี่น้องคนไทยที่กำลังเดือดร้อน โดยสามารถร่วมบริจาคเงินได้ที่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๑๑๕-๒-๑๔๓๒๒-๖ ชื่อบัญชีศูนย์รับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยหนาวของกองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๘๓ และหมายเลขโทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๗ รวมทั้งขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ (ตรงข้ามพระบรมมหาราชวัง) …

กระทรวงสาธารณสุขแนะวิธีปสถานีเรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำของกองทัพเรือ ฏิบัติตัวหลังน้ำลด

กองทัพเรือได้จัดตั้งสถานีเรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ๒ จุด ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งประชาชนยังได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัย ประกอบด้วย
๑. บริเวณหน้าวัดตึก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
๒. บริเวณวัดไผ่ล้อม เกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โดยสถานีเรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ จะมีบริการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ทั้งการแจกจ่ายถุงยังชีพ สุขาลอยน้ำ เรือช่วยเหลือ รวมทั้งบริการทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือดูแลด้านสุขภาพอนามัยผู้ประสบอุทกภัย
กองทัพเรือได้เปิดศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อรวบรวมน้ำใจจากคนไทยที่มีจิตศรัทธาต้องการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์พี่น้องคนไทยที่กำลังเดือดร้อน โดยสามารถร่วมบริจาคเงินได้ที่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๑๑๕-๒-๑๔๓๒๒-๖ ชื่อบัญชีศูนย์รับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยหนาวของกองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๘๓ และหมายเลขโทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๗ รวมทั้งขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ (ตรงข้ามพระบรมมหาราชวัง) …

กระทรวงสาธารณสุขแนะวิธีปสถานีเรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำของกองทัพเรือ ฏิบัติตัวหลังน้ำลด

กองทัพเรือได้จัดตั้งสถานีเรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ๒ จุด ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งประชาชนยังได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัย ประกอบด้วย
๑. บริเวณหน้าวัดตึก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
๒. บริเวณวัดไผ่ล้อม เกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โดยสถานีเรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ จะมีบริการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ทั้งการแจกจ่ายถุงยังชีพ สุขาลอยน้ำ เรือช่วยเหลือ รวมทั้งบริการทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือดูแลด้านสุขภาพอนามัยผู้ประสบอุทกภัย
กองทัพเรือได้เปิดศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อรวบรวมน้ำใจจากคนไทยที่มีจิตศรัทธาต้องการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์พี่น้องคนไทยที่กำลังเดือดร้อน โดยสามารถร่วมบริจาคเงินได้ที่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๑๑๕-๒-๑๔๓๒๒-๖ ชื่อบัญชีศูนย์รับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยหนาวของกองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๘๓ และหมายเลขโทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๗ รวมทั้งขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ (ตรงข้ามพระบรมมหาราชวัง) …

กระทรวงสาธารณสุขแนะวิธีปฏิบัติตัวหลังน้ำลด

กระทรวงสาธารณสุข เริ่มอำนวยการฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลด โดยมีตัวชี้วัดด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ระบบบริการในโรงพยาบาล เร่งฟื้นฟูให้เปิดบริการได้ตามปกติไม่มีปัญหาการขาดยา เวชภัณฑ์
๒. ระบบการควบคุมป้องกันโรค
๓. ความสะอาดปลอดภัย อนามัย สิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งน้ำเน่าเสีย ขยะ ฉีดพ่นกำจัดไข่แมลงวัน ยุง แมลงสาบ ซึ่งเป็นพาหะนำโรค
๔. การดูแลสุขภาพจิตผู้ประสบภัย
๕. การมีส่วนร่วมโดยปฏิบัติการของอาสาสมัครสาธารณสุข
ซึ่งเป้าหมายฟื้นฟูต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดเหมือนกันทุกพื้นที่ภายใน ๔๕ วัน หลังดำเนินการ โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เน้นเป็นพิเศษ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชน นอกจากนั้นกรมควบคุมโรคและกรมอนามัยยังได้จัดทำคู่มือความรู้ฉบับประชาชน ๒ เล่ม คือ ๑. คู่มือการป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วม เช่น โรคไข้หวัด ตาแดง โรคหัด ฉี่หนู ๒. คู่มือการทำความสะอาดที่อยู่อาศัยหลังน้ำลด การล้างบ่อน้ำ ซึ่งจะทำให้ประชาชนเข้าใจในการป้องกันตนเองไม่ให้เกิดโรคหลังน้ำลด
ด้านสุขภาพจิตได้ให้จิตแพทย์และทีมสุขภาพจิต เร่งดำเนินการลดปัญหาความเครียด โดยจัดกิจกรรมฝึกคลายเครียดด้วยตนเองทั้งผู้ใหญ่และเด็ก รวมทั้งได้ส่…

กระทรวงสาธารณสุขแนะวิธีปฏิบัติตัวหลังน้ำลด

กระทรวงสาธารณสุข เริ่มอำนวยการฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลด โดยมีตัวชี้วัดด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ระบบบริการในโรงพยาบาล เร่งฟื้นฟูให้เปิดบริการได้ตามปกติไม่มีปัญหาการขาดยา เวชภัณฑ์
๒. ระบบการควบคุมป้องกันโรค
๓. ความสะอาดปลอดภัย อนามัย สิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งน้ำเน่าเสีย ขยะ ฉีดพ่นกำจัดไข่แมลงวัน ยุง แมลงสาบ ซึ่งเป็นพาหะนำโรค
๔. การดูแลสุขภาพจิตผู้ประสบภัย
๕. การมีส่วนร่วมโดยปฏิบัติการของอาสาสมัครสาธารณสุข
ซึ่งเป้าหมายฟื้นฟูต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดเหมือนกันทุกพื้นที่ภายใน ๔๕ วัน หลังดำเนินการ โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เน้นเป็นพิเศษ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชน นอกจากนั้นกรมควบคุมโรคและกรมอนามัยยังได้จัดทำคู่มือความรู้ฉบับประชาชน ๒ เล่ม คือ ๑. คู่มือการป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วม เช่น โรคไข้หวัด ตาแดง โรคหัด ฉี่หนู ๒. คู่มือการทำความสะอาดที่อยู่อาศัยหลังน้ำลด การล้างบ่อน้ำ ซึ่งจะทำให้ประชาชนเข้าใจในการป้องกันตนเองไม่ให้เกิดโรคหลังน้ำลด
ด้านสุขภาพจิตได้ให้จิตแพทย์และทีมสุขภาพจิต เร่งดำเนินการลดปัญหาความเครียด โดยจัดกิจกรรมฝึกคลายเครียดด้วยตนเองทั้งผู้ใหญ่และเด็ก รวมทั้งได้ส่…
กองทัพเรือแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
กองทัพเรือได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เกิดสถานการณ์อุทกภัย และได้ไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ดังนี้
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
พลเรือตรี ประพฤติพร อักษรมัต เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นผู้แทนกองทัพเรือ ร่วมกับบริษัท ดีแทค จำกัด พร้อมด้วย ศิลปินดารา และกลุ่มจิตอาสา นำถุงยังชีพ ๒,๐๐๐ ชุด น้ำดื่ม อาหาร เวชภัณฑ์รักษาโรคและอาหารสัตว์ ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนวัดตึก ชุมชนบริเวณสะพานพระราม ๕ ชุมชนวัดเขมาภิรตารามและในลำคลองตโนด อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รวมทั้งยังนำถุงยังชีพไปแจกจ่ายตามคลองสาขาต่างๆ ในพื้นที่ด้วย
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
พลเรือโท ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ รองเสนาธิการทหารเรือ พร้อมคณะรวม ๖ นาย ไปทำพิธีมอบแพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้กับกองทัพอากาศ จำนวน ๘ แพ ณ บริเวณอนุสรณ์สถาน ดอนเมือง กรุงเทพฯ
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
- กองทัพเรือ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำถุงยั…

กระทรวงสาธารณสุขเตือนระวังโรคฉี่หนู-ดื่มน้ำแข็ง เสี่ยงอาหารเป็นพิษ

กระทรวงสาธารณสุข จัดส่งเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังโรคระบาดที่มากับน้ำท่วม คือ โรคฉี่หนู เนื่องจากโรคนี้เจริญเติบโตและมีชีวิตอยู่ได้ในแหล่งน้ำท่วมไม่น้อยกว่า ๓ สัปดาห์ รวมถึงคนที่เคยป่วยมีโอกาสป่วยซ้ำ โดยมีเชื้อจะเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลหรือรอยขีดข่วนที่ผิวหนัง หรืออาจจะเข้าทางตา จมูก ปาก หากผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องมีโอกาสเสี่ยงเสียชีวิตในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจตัวอย่างผู้ป่วยที่สงสัยเป็นโรคฉี่หนู ๒๐ ตัวอย่าง พบว่าเป็นโรคฉี่หนู ๑ ราย ที่จังหวัดขอนแก่น และได้เก็บตัวอย่างอาหาร ๔๕ ตัวอย่าง ในจังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพมหานคร พบปนเปื้อนเชื้ออุจจาระร่วง ๑๗ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๓๘
สำหรับการสุ่มตรวจตัวอย่างน้ำดื่มน้ำใช้ และน้ำแข็ง ในพื้นที่น้ำท่วม ๕๗ ตัวอย่าง โดยพบเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ ๒๑ ตัวอย่าง โดยเฉพาะน้ำแข็งและเครื่องดื่มผสมน้ำแข็ง พบเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษทุกตัวอย่าง จึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำแข็ง หรือเครื่องดื่มผสมน้ำแข็ง โดยให้ดื่มน้ำสะอาดบรรจุขวดที่มีเครื่องหมาย อย. หรือน้ำที่ผ่านเครื่องกรองน้ำ หรือต…

กองทัพเรือนำถุงยังชีพไปช่วยเหลือประชาชน

ในวันนี้ (๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔) กองทัพเรือ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้นำถุงยังชีพ น้ำดื่ม และสิ่งของจำเป็นต่างๆ ไปมอบให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาทุกข์ในพื้นที่ประสบอุทกภัย ประกอบด้วย
- กองทัพเรือร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำถุงยังชีพจำนวน ๕๐๐ ถุง ไปแจกจ่ายให้กับชุมชนของ อบต.ลานตากฟ้า จังหวัดนครปฐม
- กองทัพเรือกับกลุ่มจิตอาสา (คุณมด และคุณน้ำ) นำถุงยังชีพ จำนวน ๕๐๐ ถุง และส้วมลอยน้ำไปแจกจ่ายให้ชุมชนบางขุนเทียน รถออกจากกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เวลา ๐๙๐๐
- กองทัพเรือร่วมกับสมาคมแต้จิ๋ว นำถุงยังชีพ ๑,๐๐๐ ถุง น้ำ ๕,๐๐๐ ขวด เรือ ๑๐ ลำ ไปแจกจ่ายผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ชุมชนตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
- กองทัพเรือร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย (ทางเรือ) ในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล (โดยกำหนดจัดทุกวันอังคารและวันศุกร์) เพื่อให้บริการทางการแพทย์ด้านต่างๆ แก่ผู้ประสบอุทกภัย
- กองทัพเรือร่วมกับศิลปินดารา ช่อง ๓ แคทลียา อิงลิช นำถุงยังชีพ จำนวน ๔๐๐ ถุง พร้อมอาหารกล่อง ๔๐๐ กล่อง ไปแจกจ่ายให้ชุมชนบางขุนเทียน
กองทัพเรือได้เปิดศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วย…

กองทัพเรือ ประกอบพิธีทำบุญประจำปีเนื่องในวันกองทัพเรือ และเชิญร่วมบริจาคโลหิต

เนื่องในปีนี้วันกองทัพเรือตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ กองทัพเรือจึงกำหนดประกอบพิธีทำบุญเนื่องในวันกองทัพเรือ ในวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดยในช่วงเช้าจะประกอบพิธีสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณพระราชวังเดิมและที่ฐานทัพเรือกรุงเทพ และพิธีสงฆ์ ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมกับสภากาชาดไทยจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันกองทัพเรือ ณ ห้องอรุณอัมรินทร์ หอประชุมกองทัพเรือ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดหาโลหิตสำรองให้เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ ในช่วงวิกฤตน้ำท่วมที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้


ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑๘ พ.ย.๕๔

กองทัพเรือ ร่วมกับบริษัทดีแทค จำกัดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ในวันนี้(๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔) พลเรือตรีประพฤติพร อักษรมัต เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นผู้แทนกองทัพเรือ
ร่วมกับบริษัทดีแทค จำกัด พร้อมด้วยศิลปินดารา และกลุ่มจิตอาสา ได้นำถุงยังชีพจำนวน ๒,๐๐๐ ชุด น้ำดื่ม อาหาร เวชภัณฑ์รักษาโรค และอาหารสัตว์ ลงเรือลำเลียงจากท่าเทียบเรือหอประชุมกองทัพเรือ ไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนวัดตึก ชุมชนบริเวณสะพานพระราม ๕ ชุมชนวัดเขมาภิรตาราม และในลำคลองตโนด อำเภอเมือง จังหวัด นนทบุรี ซึ่งชุมชนดังกล่าว โดยเฉพาะผู้ที่มีบ้านพักอาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขังมาเป็นระยะเวลานาน นอกจากนี้ยังได้ใช้เรือท้องแบนเครื่องยนต์ติดท้ายลำเลียงถุงยังชีพไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่ไม่สามารถเดินทางมารับได้ตามคลองสาขาต่างๆ ในพื้นที่อีกด้วย

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นับเป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือ กับภาคเอกชนอีกครั้งหนึ่ง ที่ได้ให้ความช่วยเหลือพี่น้องคนไทยที่กำลังได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย โดยเฉพาะผู้ที่มีบ้านพักอาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งนี้กองทัพเรือจะยังคงมุ่งม…

กองทัพเรือ รับมอบถุงยังชีพเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ในวันนี้ (๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔)เวลา ๑๔๐๐ พลเรือตรี ประพฤติพร อักษรมัต เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ และนาวาเอกวสันต์ บุญเนือง รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็นผู้แทนกองทัพเรือ ในการรับมอบถุงยังชีพจำนวน ๕,๐๐๐ ชุด จากคุณสุรพล ชามาตย์ อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีและคุณไชยรัตน์ จงยั่งยืนวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทสหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ผ่านรายการสถานีประชาชน สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมและบริษัทสหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องคนไทยที่ประสบอุทกภัยจึงได้ร่วมมือกันจัดทำถุงยังชีพขึ้นเพื่อมอบให้กับกองทัพเรือนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยต่อไป
นอกจากนี้พลเรือตรี ประพฤติพร อักษรมัต เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ยังได้ให้สัมภาษณ์ออกอากาศสดผ่านรายการสถานีประชาชน สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของกองทัพเรือ สาระสำคัญเป็นการกล่าวถึงโครงสร้างของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ซึ่งมี พลเรือเอกสุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มีความห่วงใยผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน จึงได้สั่งการให้ระด…

การแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์ของกองทัพเรือ

กองทัพเรือ ได้ระดมสรรพกำลังทั้งหมดเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยตั้งแต่เริ่มเกิดสถานการณ์จนถึงปัจจุบัน และจะดำเนินการต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ โดยกองทัพเรือได้รับการสนับสนุนและร่วมแรงร่วมใจจากหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็นอย่างดี มีการปฏิบัติระหว่างวันที่ ๑๔-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ดังนี้
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
- คุณโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารลูกค้าธุรกิจทหาร ธนาคารทหารไทย จำกัด มหาชน มอบอาหารกล่องให้กองทัพเรือ วันละ ๕๐๐ กล่อง ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (รวม ๑๐ วัน) เพื่อให้นำไปแจกจ่ายบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
- กองทัพเรือร่วมกับบริษัท JSL Global Media จำกัด นำศิลปินดาราและนักร้อง นำถุงยังชีพ ๑,๐๐๐ ถุง น้ำดื่ม ๑๐๐ แพ็ค เรือไฟเบอร์ ๑๐ ลำ ไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ สถานีเรือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางน้ำ กองทัพเรือ บริเวณหน้าวัดตึก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
- กองทัพเรือร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือประชา…

กองทัพเรือช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย

กองทัพเรือ โดย พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ ได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย รวมทั้งได้ระดมสรรพกำลังทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์สนับสนุนรัฐบาล ในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ การปฏิบัติที่สำคัญระหว่างวันที่ ๑๔ -๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ มีดังนี้
การผลักดันน้ำ
- กองเรือยุทธการ จัดเรือหลวงมารวิชัยและเรือหลวงกลึงบาดาล ผลักดันน้ำบริเวณด้านเหนือประตูน้ำ คลองลัดโพธิ์ เรือหลวงแรดและเรือหลวงแสมสาร ผลักดันน้ำบริเวณด้านใต้ ประตูน้ำคลองลัดโพธิ์ โดยกองทัพเรือปฏิบัติงานร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตำรวจน้ำ กรมเจ้าท่า และบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์
- กรมการขนส่งทหารเรือ จัดเรือ ๔ ลำ วางกำลังผลักดันน้ำบริเวณสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์
- ศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลทัพเรือภาคที่ ๑ ประสานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย นายกสมาคมประมงสมุทรสาคร และสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมใช้เรือประมงผลักดันน้ำในแม่น้ำท่าจีนบริเ…