Skip to main content

Posts

Showing posts from January, 2015

ปธ.คปษ.ทร.ร่วมในพิธีปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” พิเศษ รุ่นที่ ๑

พลเรือเอก อภิชัย อมาตยกุล ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ มีกำหนดร่วมในพิธีปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” พิเศษ รุ่นที่ ๑ ในวันที่ ๓๑ ม.ค.๕๘ ณ ห้องประชุมอาคาร ๑๐๐ ปี หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการฯ เป็นประธานในพิธี โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” พิเศษ รุ่นที่ ๑ หลักสูตรสังคมพหุวัฒนธรรม นำพาสันติสุข สู่ชายแดนใต้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓ ม.ค.-๑ ก.พ. ๕๘ ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เรียนรู้และหาประสบการณ์ใหม่ เพื่อให้เข้าใจประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่แตกต่างกัน แต่สามารถอยู่รวมกันได้โดยไม่แบ่งแยกศาสนา ข้อมูล สนง.รอง ผบ.ทร. ๓๐ ม.ค.๕๘

ทรภ.๑ จัดกิจกรรมอบรมเยาวชน-แข่งขันกีฬาป้องกันยาเสพติดครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ทัพเรือภาคที่ ๑ กำหนดจัดกิจกรรมอบรมเยาวชนและการแข่งขันกีฬาป้องกันยาเสพติด ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ ๔-๖ ก.พ.๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ และปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเยาวชนในพื้นที่ให้ได้รับทราบถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด ส่งเสริมสร้างเครือข่ายข่าวสารระดับเยาวชนในการแจ้งเหตุให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างแรงจูงใจให้ห่างไกลจากยาเสพติด โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายของโรงเรียนศรัทธาสมุทร จำนวน ๑๐๐ คน ข้อมูล ทรภ.๑ ๓๐ ม.ค.๕๘

พธ.ทร.รับสมัครทหารกองประจำการเข้ารับราชการต่อจากเวลากองประจำการ ๓ อัตรา

กรมพลาธิการทหารเรือรับสมัครทหารกองประจำการเข้ารับราชการต่อจากเวลากองประจำการ ในตำแหน่งอัตราจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าพลาธิการ จำนวน ๓ อัตรา แบ่งเป็น สายบริการ ๑ อัตรา และสายสหโภชน์ ๒ อัตรา โดยรับทหารกองประจำการทุกพรรค-เหล่าที่จะครบกำหนดปลดฯ ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริการ (ระยะยาว) หรือการสหโภชน์ (ระยะยาว) จากโรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ โดยมีใบประกาศนียบัตรจากโรงเรียนพลาธิการฯ รับรอง สำหรับหลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป, ใบประกาศนียบัตรจากโรงเรียนพลาธิการฯ, สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร และบิดามารดาของผู้สมัคร หรือหลักฐานอื่นๆ ซึ่งแสดงว่าบิดามารดาของผู้สมัครเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด, สำเนาสมุดประวัติแบบ ๒ จำนวน ๑ ชุด, สัญญาของผู้สมัครและผู้ค้ำประกัน, ผลการตรวจสอบประวัติบุคคล, ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และผลการตรวจสุขภาพ ทหารกองประจำการที่ประสงค์จะสมัครรับราชการต่อจากเวลากองประจำการให้แจ้งหน่วยต้นสังกัดส่งเอกสารการสมัครถึงกรมพลาธิการทหารเรือ ภายในวันที่ ๑๓ ก.พ.๕๘ สอบถามข้อมูลเพิ่ม…

ผบ.ทร.ร่วมให้การต้อนรับ รมว.กลาโหมมาเลเซียในโอกาสเยือนไทย

พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมคณะ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ ผู้แทนเหล่าทัพ ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซีย และภริยา ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของกระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค.๕๘ ณ ห้องรับรอง กระทรวงกลาโหม โดยในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือได้ร่วมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผสมสามเหล่าทัพ ร่วมรับเยี่ยมคำนับ และพิธีอำลากองทหารเกียรติยศ ข้อมูล ขว.ทร. ๒๙ ม.ค.๕๘

รอง ผบ.ทร.เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จันทบุรีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค.๕๘ ณ บริเวณลานข้างพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยมี พลเรือโท ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ กองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี จัดทำโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จังหวัดจันทบุรี ณ ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่มีต่อสถาบันหลักของชาติอย่างอเนกอนันต์ ในการกอบกู้เอกราชและรวบรวมความเป็นปึกแผ่น ดำรงความเป็นชาติไทยมาจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังจะเป็นสถานที่ที่ให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ รวมถึงประวัติศาสตร์การรบอันกล้าหาญที่สำคัญยิ่งของพระองค์ ข้อมูล กปช.จต. ๒๙ ม.ค.๕๘

ฐท.กท.จัดงานจำหน่ายสินค้าราคาถูก ๓๐ ม.ค.-๑ ก.พ.๕๘

ฐานทัพเรือกรุงเทพจัดงานจำหน่ายสินค้าราคาถูกตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือในการพัฒนาคุณภาพการสวัสดิการและการบริการให้กับกำลังพลและครอบครัว เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและเหมาะกับสภาวการณ์ปัจจุบัน บริเวณถนนโดยรอบกองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือกรุงเทพ และภายในสนามฝึกหัดกอล์ฟ ระหว่างวันที่ ๓๐ ม.ค.-๑ ก.พ.๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๖๐๐-๒๑๐๐ โดยภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าประเภทต่างๆ ในราคาถูกกว่าท้องตลาด เช่น ข้าวสาร, อาหาร, เสื้อผ้า, เครื่องหนัง และอื่นๆ เป็นจำนวนมาก จึงขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และบุคคลทั่วไป ร่วมซื้อสินค้าราคาถูกตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ข้อมูล ฐท.กท. ๒๙ ม.ค.๕๘

นย.-กปช.จต.จัดงาน “๗๔ ปี วันกองพลจันทบุรี” ประจำปี ๒๕๕๘

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดงาน “๗๔ ปี วันกองพลจันทบุรี” ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมี พลเรือโท ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีวางพวงมาลา พิธีบำเพ็ญกุศล และการกล่าวคำสดุดีวีรกรรมกองพลจันทบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค.๕๘ ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินจันทบุรี และศาลเจ้าแม่เขาเกลือ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี เพื่อระลึกถึงวีรกรรมของผู้กล้าที่รับใช้ประเทศชาติด้วยความเสียสละ และได้อุทิศชีวิตและเลือดเนื้อ เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติในกรณีพิพาทไทย-อินโดจีน ระหว่างปี พ.ศ.๒๔๘๓-๒๔๘๔ โดยมี นาวาตรี ทองหล่อ ขำหิรัญ เป็นผู้บัญชาการกองพลจันทบุรี ซึ่งสามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามได้รับความสูญเสีย และไทยได้รักษาความเป็นอธิปไตยของชาติไว้ได้จนถึงปัจจุบัน ข้อมูล กปช.จต. ๒๘ ม.ค.๕๘

สน.ทร.หญิงกำหนดจัดกิจกรรมสาธารณกุศลประจำปี ๒๕๕๘

สำนักงานทหารเรือหญิงกำหนดจัดกิจกรรมสาธารณกุศล ประจำปี ๒๕๕๘ ประกอบด้วย การจัดถุงของขวัญเยี่ยมทหารเรือที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๒๐๐ ชุด, การทำบุญสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดสระบุรี และการทำบุญจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิการซ้ำซ้อน บ้านราชาวดี ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จึงขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองทัพเรือที่มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์ได้ที่ผู้แทนทหารเรือหญิงประจำหน่วย หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “สำนักงานทหารเรือหญิง” เลขที่บัญชี ๑๑๕-๒-๐๐๖๔๔-๙ และส่งสำเนาใบฝากเงินดังกล่าวไปยังหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๕๔๑ หรือแจ้งได้ที่ นาวาโทหญิง วารุณี คลายภิรมย์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๕๔๓ หรือ ๐๘ ๖๙๗๕ ๗๔๓๙ ภายในวันที่ ๑๐ ก.พ.๕๘ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นาวาเอกหญิง ปิยนาฎ เทียนศิริฤกษ์ เลขานุการสำนักงานทหารเรือหญิง หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๖๙ หรือ ๐๘ ๑๘๙๙ ๖๐๑๑ ข้อมูล สน.ทร.หญิง ๒๘ ม.ค.๕๘

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจมอบทุนการศึกษาให้บุตรข้าราชการ ทร.๑๕ ทุน

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาในระดับ ปวช.ให้แก่บุตรของกำลังพลกองทัพเรือ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวน ๑๕ ทุน มูลค่าทุนละ ๖๕,๔๐๐ บาท โดยเป็นทุนเพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ โดยงดเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ ปวช.ตลอดระยะเวลา ๓ ปีที่ศึกษาในวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย ๓ ประเภทวิชา ได้แก่ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ, ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว และประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ทั้งนี้ทางวิทยาลัยฯ ไม่มีเงื่อนไขผูกมัดใดๆ ภายหลังจบการศึกษา ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับทุนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ พ.ค.๕๘ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นาวาโทหญิง ณัฐชา นาคสุขไพบูลย์ หัวหน้าแผนกวิชาการ กองวิทยาการ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๘ หรือ ๐๘ ๙๒๒๕ ๙๙๙๑ ข้อมูล กพร.ทร. ๒๘ ม.ค.๕๘

เชิญชวนประดับธงสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ

สำนักนายกรัฐมนตรีขอเชิญชวนประดับธงสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ตามอาคารสถานที่ บ้านเรือน โดยประดับในระยะเวลาของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค.-๓๑ ธ.ค.๕๘ และเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วงประดับตราสัญลักษณ์ตลอดเดือนเมษายน ๒๕๕๘ หรือตามอัธยาศัยและความเหมาะสม ทั้งนี้ หากมีหน่วยงานหรือประชาชนมีความประสงค์นำตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อประดับในโครงการ กิจกรรม หรือสิ่งของใดๆ ก็ตาม ให้ขอพระราชทานพระราชานุญาตไปยังกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักราชเลขาธิการ ในสวนจิตรลดา หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๐ ๑๖๔๐-๑ ต่อ ๑๒๓ ข้อมูล สำนักนายกรัฐมนตรี ๒๗ ม.ค.๕๘

ผบ.ทร.ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาวในสาขาการบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติประจำปี ๒๕๕๘

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ และวางพวงมาลาอนุสรณ์สถานโรงเรียนเตรียมทหาร โดย พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วยศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารทุกรุ่น ร่วมวางพานพุ่มและพวงมาลา เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค.๕๘ ณ โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก โรงเรียนเตรียมทหารจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหารและวันเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๕๘ ภายในงานมีการประกอบพิธีเทิดเกียรตินายกรัฐมนตรี, พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่อดีตผู้บังคับบัญชาและครูอาจารย์โรงเรียนเตรียมทหาร, พิธีมอบรางวัลจักรดาวสดุดี และพิธีมอบรางวัลเกียรติยศจักรดาวแก่ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี ๒๕๕๘ ทั้งนี้ โรงเรียนเตรียมทหารจัดพิธีมอบรางวัลเกียรติยศจักรดาวขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่ราชการ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการเหล่าทัพ ให้ถือว่าเป็นผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาวในปีที่ศิษย์เก่าได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการเหล่าทัพ สำ…

กปช.จต.จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหารครบรอบปีที่ ๕๗

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ประกอบพิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบปีที่ ๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค.๕๘ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี จากนั้นได้จัดพิธีถวายสังฆทาน และพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพล ณ วัดจันทนาราม อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พร้อมกับนำสิ่งของไปมอบให้กับเด็กพิการ ณ โรงเรียนวัดทุ่งรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ข้อมูล กปช.จต. ๒๗ ม.ค.๕๘

ทรภ.๒ จับกุมเรือประมงเวียดนาม ๒ ลำพร้อมลูกเรือลักลอบทำประมงในน่านน้ำไทย

พลเรือโท นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ได้มอบหมายให้ นาวาเอก สมชาย ศิพะโย ผู้อำนวยการกองยุทธการ ทัพเรือภาคที่ ๒ นำเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ต.๙๘ ทัพเรือภาคที่ ๒ สงขลา เข้าจับกุมเรือประมงเวียดนาม ๒ ลำ พร้อมลูกเรือ ๑๒ คน ขณะลักลอบเข้ามาทำการประมงในเขตน่านน้ำอ่าวไทยทางตอนเหนือของเกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค.๕๘ ก่อนควบคุมกลับเข้าฝั่งมายังท่าเทียบเรือฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ จากการสอบสวนไต้ก๋งเรือ ทราบว่า เรือทั้ง ๒ ลำเดินทางมาจากเมืองเกียนยาง ประเทศเวียดนาม เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวลูกเรือทั้งหมดส่ง สภ.เมืองสงขลา ดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง และ พ.ร.บ.ว่าด้วยสิทธิการประมงและการประกอบการเรือประมงไทย พ.ศ.๒๔๘๒ ก่อนที่จะผลักดันกลับประเทศต่อไป สำหรับการจับกุมเรือประมงเวียดนามที่รุกล้ำเข้ามาทำการประมงในน่านน้ำไทยครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๑๐ ในรอบ ๕ เดือนนับตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๗ โดยมีเรือที่ถูกจับกุมแล้วจำนวน ๔๐ ลำ โดยทางทัพเรือภาคที่ ๒ ได้ส่งเรือรบและเครื่องบินออกลาดตระเวนตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และประสานข้อมูลกับเรือประมงในชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที…

คู่สมรสนายทหารชั้นผู้ใหญ่เข้ารับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย

พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายให้แก่คู่สมรสของนายทหารชั้นผู้ใหญ่ จำนวน ๒๐ ราย เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค.๕๘ ณ ห้องรับรอง อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเครื่องหมายที่ใช้ประดับแสดงถึงเกียรติยศและบำเหน็จความชอบที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ทางราชการหรือสาธารณชน และพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่คู่สมรสของนายทหารชั้นผู้ใหญ่ในครั้งนี้ นับเป็นเกียรติยศสูงสุดแก่คู่สมรสและวงศ์ตระกูล ข้อมูล สลก.ทร. ๒๖ ม.ค.๕๘

ผบ.รร.นร.เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตรรุ่น ๒๗

พลเรือโท พงษ์เทพ หนูเทพ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค.๕๘ ณ หอประชุมภูติอนันต์ กองบัญชาการโรงเรียนนายเรือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ในการนี้ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือได้บรรยายพิเศษประวัติและแนวทางการรับราชการในโอกาสนี้ด้วย การฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เป็นรุ่นที่ ๒๗ โดยมี นาวาเอก จักรชัย น้อยหัวหาด ผู้บังคับการกรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ เป็นผู้อำนวยการฝึกฯ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๕๓ คน อบรมระหว่างวันที่ ๒๖ ม.ค.-๒๖ ก.พ.๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาชีพทหารเรือ และเสริมสร้างบุคลิกภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีคุณสมบัติเป็นนายทหารเรือที่ดี มีระเบียบวินัย เข้มแข็ง อดทน และรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง สำหรับหัวข้อการฝึกอบรม ประกอบด้วย วิชาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทหารเรือ, วิชาการทหารราบ, วิชาพลศึกษาและการบรรยายพิเศษ รวมถึงการเยี่ยมชมหน่วยราชการของกองทัพเรือ แล…

จก.สก.ทร.เป็นประธานในพิธีมอบโล่เครื่องหมายแสดงความกล้าหาญผู้ทำการรบ

พลเรือตรี ภัฏ เพียรเกาะ เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบโล่เครื่องหมายแสดงความกล้าหาญผู้ทำการรบและทายาทของผู้ที่เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค.๕๘ ณ ห้องรับรอง กองบังคับการกรมสวัสดิการทหารเรือ ชั้น ๓ พร้อมกันนี้ เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ ได้กล่าวสดุดีวีกรรมผู้ทำการรบที่พิการทุพพลภาพ และเสียชีวิตในโอกาสนี้ด้วย กองทัพเรือมอบหมายให้กรมสวัสดิการทหารเรือดำเนินการมอบโล่เครื่องหมายแสดงความกล้าหาญผู้ทำการรบให้แก่ผู้ที่ทำการรบ เพื่อปกป้องอธิปไตยหรือรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศด้วยความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว จนบาดเจ็บสาหัส พิการทุพพลภาพ และเสียชีวิต สำหรับในครั้งนี้ มีผู้มีสิทธิเข้ารับมอบโล่เครื่องหมายแสดงความกล้าหาญผู้ทำการรบ จำนวน ๓๖ ราย ข้อมูล สก.ทร. ๒๑ ม.ค.๕๘

ผบ.รร.นร.ร่วมในพิธีส่งหมู่เรือฝึก นนร.ในการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

พลเรือโท พงษ์เทพ หนูเทพ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ มีกำหนดร่วมในพิธีส่งหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือในการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศและต่างประเทศของนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ ๑-๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๒ ม.ค.๕๘ ณ ท่าเสือซ่อนเล็บ โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนนายเรือกำหนดทำการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศและต่างประเทศของนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ ๑-๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๐ ม.ค.-๒๑ มี.ค.๕๘ โดยมี พลเรือตรี ไตรสิทธิ์ พันธุ์สิทธิ์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ซึ่งได้จัดตั้งหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ณ โรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค.๕๘ รวมระยะเวลาการฝึก จำนวน ๖๐ วัน มีเรือฝึก จำนวน ๓ ลำ ประกอบด้วย เรือหลวงกระบุรี เรือหลวงบางปะกง และเรือหลวงปัตตานี การฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศและต่างประเทศของนักเรียนนายเรือในครั้งนี้ เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษา และเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้วยการปฏิบัติงานบนเรือตามมาตรฐานของกองทัพเรือ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกองทัพเรือมิตรประเทศและประชาชนใน…

อาคารรับรอง ทร.มอบสิทธิพิเศษลดราคาห้องพัก ๕๐% ให้ข้าราชการที่ลาพักผ่อนประจำปี

กิจการในสวัสดิการอาคารรับรองกองทัพเรือมอบสิทธิพิเศษลดราคาห้องพัก ๕๐ เปอร์เซ็นต์ให้แก่ข้าราชการ และลูกจ้างกองทัพเรือ ที่ลาพักผ่อนประจำปีและเข้าพักในที่พักของสวัสดิการอาคารรับรองกองทัพเรือทั้ง ๓ พื้นที่ ประกอบด้วย กิจการอาคารรับรองสัตหีบ, กิจการสถานพักฟื้นข้าราชการกองทัพเรือ ส่วนกลาง (หัวหิน) และกิจการอาคารรับรองพื้นที่กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนข้าราชการและลูกจ้างใช้สิทธิรับส่วนลดการเข้าพักในอาคารรับรองกองทัพเรือในพื้นที่ต่างๆ โดยขอใช้สิทธิ์ จำนวน ๑ ห้อง ต่อครั้ง เพียงแสดงหลักฐานประกอบการจองห้องพัก ได้แก่ ใบลาพักผ่อนประจำปี พร้อมสำเนา และบัตรประจำตัวข้าราชการ พร้อมสำเนา ข้อมูล สวัสดิการอาคารรับรอง ทร. ๒๑ ม.ค.๕๘

ผบ.ทร.จะเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่คู่สมรสนายทหารชั้นผู้ใหญ่

พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ มีกำหนดเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายให้แก่คู่สมรสของนายทหารชั้นผู้ใหญ่ จำนวน ๒๐ ราย ในวันที่ ๒๖ ม.ค.๕๘ เวลา ๑๓๐๐ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ให้แก่คู่สมรสของนายทหารชั้นผู้ใหญ่ สังกัดกองทัพเรือ จำนวน ๒๐ ราย และการประกอบพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ เป็นอย่างยิ่ง ข้อมูล สลก.ทร. ๒๐ ม..ค.๕๘

รอง ผบ.ทร.ให้การต้อนรับเยาวชนโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ

พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง รองผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การต้อนรับคณะเยาวชนตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ ในโอกาสเดินทางมาทัศนศึกษานอกสถานที่ด้วยการเยี่ยมชมพระราชวังเดิม พร้อมให้โอวาทและมอบของที่ระลึก เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค.๕๘ ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม กองทัพเรือ โดยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จัดโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ เป็นต้นมา เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนำแนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ และมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ และเพิ่มมุมมองให้แก่เยาวชนไทยพุทธและมุสลิม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งปลูกฝังความรักชาติและความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย โดยโครงการดังกล่าวได้จัดกิจกรรมนำเยาวชนไปทัศนศึกษานอกสถานที่เยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ รวมทั้งเยี่ยมชมเรือหลวง และงานด้านการอนุรักษ์ของกอง…

เชิญชวนข้าราชการร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทกองทัพธรรมทหารตำรวจไทยตามรอยบาทพระศาสดา ณ แดนพุทธภูมิ

วัดป่าไตรสิกขาภาวนา บ้านโนนสาวเอ้ ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ องค์การพันธมิตร กำหนดจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทกองทัพธรรมทหารตำรวจไทยตามรอยบาทของพระศาสดา ณ แดนพุทธภูมิ ภายใต้ร่มเงาต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา และจาริกแสวงบุญปฏิบัติธรรม ณ สังเวชนียสถานสาธารณรัฐอินเดีย-ราชอาณาจักรเนปาล ระยะเวลาประมาณ ๑๘ วัน ในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทั้งนี้ ขอให้ข้าราชการที่มีความประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการฯ แจ้งหน่วยต้นสังกัดส่งรายชื่อให้กรมยุทธศึกษาทหารเรือทราบ ภายในวันที่ ๒๓ ม.ค.๕๘ พร้อมหลักฐานประกอบด้วย - หนังสือเดินทางเล่มจริง (พาสปอร์ต) ที่ยังเหลืออายุไม่น้อยกว่า ๖ เดือน พร้อมรับรองสำเนา จำนวน ๕ ชุด - รูปถ่ายสีสวมเครื่องแบบ ขนาด ๒ นิ้ว x ๒ นิ้ว (ฉากหลังพื้นสีขาว) จำนวน ๖ ใบ - สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา จำนวน ๒ ชุด - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา จำนวน ๒ ชุด - ยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง สังกัด เป็นภาษาไทย - ยศ ชื่อ สกุล…

ผบ.ทร.เป็นประธานในพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือประจำปี ๒๕๕๘

พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค.๕๘ ณ อนุสรณ์เรือหลวงธนบุรี โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของวีรบุรุษทหารเรือไทยที่ได้เสียสละชีวิตและเลือดเนื้อในการปกป้องและรักษาไว้ซึ่งเอกราชและอธิปไตยของชาติ โดยในช่วงเช้าเป็นพิธีวางพวงมาลาของผู้แทนหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากนั้นเป็นพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ พิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือเป็นพิธีสำคัญที่กองทัพเรือจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ทหารเรือทุกคนได้แสดงความเคารพและระลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญของวีรชนทหารเรือ ในเหตุการณ์สำคัญที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของทหารเรือ คือ เหตุการณ์กรณีพิพาทอินโดจีน เมื่อฝรั่งเศสได้ส่งกำลังทางเรือจำนวน ๗ ลำ รุกล้ำน่านน้ำไทยบริเวณเกาะช้าง จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๔๘๔ วีรชนผู้กล้าหาญได้ทำการรบอย่างสุดความสามารถ ทำให้กองเรือรบของฝรั่งเศสต้องล่าถอยจากน่านน้ำไทย ในครั้งนั้นเรือหลวงธนบุรี เรือหลวงชลบุรี และเรือหลวงสงขลา ได้รับความเสียหายอย…

ทร.ไทย-ทร.สิงคโปร์จัดแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ครั้งที่ ๗

กองทัพเรือกำหนดจัดการแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเรือไทย-กองทัพเรือสิงคโปร์ ครั้งที่ ๗ ในโอกาสที่ผู้บัญชาการทหารเรือสิงคโปร์และคณะ เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ ม.ค.๕๘ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และร่วมแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ โดยกองทัพเรือเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ ในวันที่ ๒๑ ม.ค.๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘๐๐-๑๓๐๐ ณ สนามกอล์ฟกรีนวัลเล่ย์ คันทรีคลับ และร่วมงานเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการ ณ ห้องชมวัง อาคารราชนาวิกสภา หอประชุมกองทัพเรือ การเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของผู้บัญชาการทหารเรือสิงคโปร์และคณะในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีในการที่กองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสิงคโปร์จะกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทยประจำประเทศสิงคโปร์ จะได้มีโอกาสในการสร้างความรู้จักคุ้นเคยกับผู้บัญชาการทหารเรือสิงคโปร์ และผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือสิงคโปร์ อันจะเป็นประโยชน์ในการติดต่อประสานงานระหว่างสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทยฯ กับกองทัพเรือสิงคโปร์ในโอกาสต่อไป ข้อมูล ขว.ทร. …

กทม.ให้ของขวัญผู้สูงอายุผ่าตัดต้อ-ทำฟันปลอมฟรี

พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กทม.เตรียมมอบของขวัญให้ผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลบ้านแพ้วจัดทำโครงการตรวจตาและผ่าตัดต้อกระจกฟรี และกองทันตสาธารณสุข สำนักอนามัยจะให้บริการตรวจสุขภาพฟันฟรี รวมถึงจัดทำฟันปลอมให้กับผู้สูงอายุด้วย นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริการตรวจการได้ยิน และจัดหาเครื่องช่วยฟัง เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพการมองเห็นชัดเจน เคี้ยวอาหารได้สะดวก และสามารถได้ยินเสียงต่างๆ ชัดขึ้น ซึ่งจะเป็นการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีความสุขยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กทม.อยู่ระหว่างมอบนโยบายแก่ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. และคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ในเดือนมีนาคมนี้ โดยจะเริ่มนำร่องที่ชมรมผู้สูงอายุที่อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. จากข้อมูลประชากร สังคมกรุงเทพฯ กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดย กทม.ต้องมีการเตรียมความพร้อม และปรับปรุงการบริการต่างๆ เพื่อรองรับจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น โดย กทม.ได้มีการก่อสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนเป็นโรงพยาบาลเพื่อผู้สูงอ…

ทร.ประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล-สวนสนามเนื่องในวันกองทัพไทยประจำปี ๒๕๕๘

กองทัพเรือกำหนดประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล และสวนสนาม เนื่องในวันกองทัพไทย ในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๘ ม.ค.๕๘ ณ ลานสวนสนาม หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งจะมีกำลังพลร่วมสวนสนามทั้งสิ้น ๑๒ กองพัน เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อธงชัยเฉลิมพล และแสดงออกถึงความเข้มแข็งและองอาจ วันกองทัพไทยถือกำเนิดขึ้น เพื่อให้ทหารทุกเหล่าทัพน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อสมเด็จพระมหาอุปราชาของพม่า เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๑๓๕ ด้วยพระปรีชาสามารถ และความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของพระองค์ สามารถเอาชนะข้าศึกขณะตกอยู่ในวงล้อมของข้าศึกเพียงลำพัง นับเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ชาติไทย ซึ่งหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็มิได้มีข้าศึกกล้าเข้ามารุกรานประเทศไทยอีก ข้อมูล ฐท.สส. ๑๕ ม.ค.๕๘

ผบ.ทร.รับมอบเงินรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลของนักศึกษา วทร.รุ่นที่ ๔๗

พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ รับมอบเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล นักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๔๗ เพื่อสมทบกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และกองทุนบริหารจัดการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดกองทัพเรือ จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท โดยมี นาวาเอก วิชชุ บำรุง ประธานกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๔๗ เป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค.๕๘ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน ข้อมูล วทร. ๑๕ ม.ค.๕๘

กระทรวงแรงงานจัดงานนัดพบแรงงานให้ทหารกองประจำการหลังปลดประจำการ

กระทรวงแรงงาน กำหนดจัดงานนัดพบแรงงาน ในวันที่ ๑๙ ม.ค.๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐ ณ กระทรวงแรงงาน เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร ประธานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ เข้าร่วมงานฯ ในครั้งนี้ด้วย กระทรวงแรงงานจัดงานนัดพบแรงงานขึ้น เพื่อให้ทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดประจำการได้มีงานทำหลังจากปลดประจำการ โดยได้นำบริษัทชั้นนำต่างๆ มาเปิดรับสมัครทหารกองประจำการเข้าทำงาน อาทิ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ล็อกซเลย์ เทรดดิ้ง จำกัด, บริษัท ทีพีไอ คอนเกรีต จำกัด, บริษัท เอเชีย ซิเคียวริตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด, บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด, บริษัท เอสซีจี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จึงขอเชิญชวนทหารกองประจำการที่สนใจสมัครงานเข้าร่วมงานฯ ได้ในวันเวลาดังกล่าว ข้อมูล คพท. ๑๕ ม.ค.๕๘

ทร.-จว.ตราดร่วมจัดงาน “วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ครั้งที่ ๒๙” ประจำปี ๒๕๕๘

กองทัพเรือร่วมกับจังหวัดตราด จัดงาน “วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ครั้งที่ ๒๙” ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ ม.ค.๕๘ ณ บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด การจัดงาน “วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ครั้งที่ ๒๙” ในครั้งนี้ มีรูปแบบการจัดงานแบ่งเป็น ๒ ภาค ได้แก่ ภาคทะเล และภาคบนบก โดยในส่วนภาคทะเลเป็นส่วนที่กองทัพเรือรับผิดชอบ โดยทัพเรือภาคที่ ๑ ดำเนินการจัดเรือ จำนวน ๕ ลำ สนับสนุนการประกอบพิธีลอยพวงมาลา ในวันที่ ๑๗ ม.ค.๕๘ เวลา ๑๓๐๐ ณ บริเวณเกาะลิ่ม อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ประกอบด้วย เรือหลวงนราธิวาส ซึ่งเป็นเรือประธานในพิธี, เรือหลวงตากใบ, เรือตรวจการณ์หมายเลข ๙๒, เรือตรวจการณ์หมายเลข ๒๒๕ และเรือตรวจการณ์หมายเลข ๒๒๖ และภาคบนบก เป็นการจัดงานสมโภชน์ โดยกองทัพเรือร่วมกับจังหวัดตราดในการจัดงานบริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง โดยในพิธีเปิดงานฯ จะมีการแสดงโดดร่มทางยุทธวิธีจากเฮลิคอปเตอร์ลงน้ำ, การโปรยข้าวตอกดอกไม้จากเครื่องบินของกองทัพเรือ และภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ, การจัดวงหัสดนตรีวงใหญ่ ประกอบด้วย นักร้อง นักแสดง และการแสด…

ทร.ไทย-ทร.อินเดียเปิดการประชุม Navy to Navy Talks ครั้งที่ ๗

พลเรือโท ดนัยศักดิ์ กาญจนะวสิต รองเสนาธิการทหารเรือ รับการเยี่ยมคำนับจากคณะผู้แทนกองทัพเรืออินเดีย ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมประชุม Navy to Navy Talks ครั้งที่ ๗ และประชุมคณะทำงานร่วมการจัดระเบียบทางทะเลระหว่างกองทัพเรือไทย-กองทัพเรืออินเดีย ครั้งที่ ๑๑ โดยกองทัพเรือไทยเป็นเจ้าภาพ ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยานสโมสร เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค.๕๘ เวลา ๐๙๓๐ และในวันเดียวกัน เวลา ๑๓๐๐ พลเรือตรี นิกิตติ์ ฑีร์ฆะยศ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม Navy to Navy Talks ครั้งที่ ๗ และประชุมคณะทำงานร่วมการจัดระเบียบทางทะเลระหว่างกองทัพเรือไทย-กองทัพเรืออินเดีย ครั้งที่ ๑๑ ณ โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน กองทัพเรือเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Navy to Navy Talks ครั้งที่ ๗ และการประชุมคณะทำงานร่วมการจัดระเบียบทางทะเล ครั้งที่ ๑๑ ระหว่างกองทัพเรือ-กองทัพเรืออินเดีย เพื่อหาข้อยุติในเรื่องต่างๆ ได้แก่ ความร่วมมือทั่วไป การจัดการลาดตระเวนร่วมฯ การปรับปรุงแก้ไขระเบียบปฏิบัติประจำ และข้อกำหนดอื่นๆ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ ม.ค.๕๘ ณ โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน โดยฝ่ายไทยมี พล…

ทร.จัดกิจกรรมทัวร์คนมีใจรักสุนัข “Mercy Tour” เยี่ยมชมศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ

คณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ จัดกิจกรรมทัวร์คนมีใจรักสุนัข "Mercy Tour" ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ ม.ค.๕๘ ในพื้นที่สัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ภายในกิจกรรมจัดให้มีการเยี่ยมชมอ่าวเตยงาม, มารีนรีสอร์ท, ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด และชมการแสดงของสุนัข เป็นต้น พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ มีดำริให้ดำเนินโครงการ Doggy Homestay Sattahip ขึ้น เพื่อให้การช่วยเหลือสุนัขอย่างมีเมตตาธรรม โดยการนำสุนัขจรจัดในพื้นที่สัตหีบ จังหวัดชลบุรี และกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่ของกองทัพเรือ มาดูแล รักษาโรค ทำหมัน โดยมีเป้าหมายดำเนินโครงการฯ เป็นระยะเวลา ๗ ปี เพื่อให้การบริหารจัดการดูแลสุนัขจรจัดในพื้นที่ของกองทัพเรือเป็นไปอย่างยั่งยืน ลดจำนวนสุนัขจรจัดที่กระจายอยู่นอกบ้านเรือนและแพร่พันธุ์อย่างควบคุมไม่ได้ รวมถึงปัญหาสุนัขมีสภาพอดอยาก เจ็บป่วย สร้างปัญหาด้านสุขอนามัยในชุมชน และเป็นการพัฒนาการจัดการพื้นที่ศูนย์อภิบาลสุนัขทั้ง ๓ แห่ง ได้แก่ ศูนย์อภิบาลสุนัข กองเรือยุทธการ, ศูนย์อภิบาลสุนัข ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ และศูนย์อ…

ทร.กำหนดจัดพิธีสวนสนาม-กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล

กองทัพเรือกำหนดจัดพิธีสวนสนาม และกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ในวันที่ ๑๘ ม.ค.๕๘ ซึ่งตรงกับวันกองทัพไทย ณ ลานอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และเพื่อให้การประกอบพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้มีการปรับเส้นทางลานอเนกประสงค์ บริเวณช่องทางผ่านเข้า-ออก กองบังคับการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และกองร้อยบังคับการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าการปฏิบัติจะเสร็จสิ้น จึงขอแจ้งให้ผู้ใช้เส้นทางทราบ และใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ ข้อมูล สอ.รฝ. ๑๓ ม.ค.๕๘

ทร.ไทย-ทร.อินเดียร่วมจัดการประชุม Navy to Navy talks ครั้งที่ ๗

กองทัพเรือ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Navy to Navy Talks ครั้งที่ ๗ และการประชุมคณะทำงานร่วมการจัดระเบียบทางทะเล ครั้งที่ ๑๑ ระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรืออินเดีย เพื่อหาข้อยุติในเรื่องต่างๆ ได้แก่ ความร่วมมือทั่วไป การจัดการลาดตระเวนร่วม การปรับปรุงแก้ไขระเบียบปฏิบัติประจำ และข้อกำหนดอื่นๆ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ ม.ค.๕๘ ณ โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน โดยฝ่ายไทยมี พลเรือโท ลือชัย รุดดิษฐ์ เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ เป็นหัวหน้าคณะทำงานฯ และฝ่ายอินเดีย มี พลเรือตรี RB Pandit ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและการข่าว (Assistant Chief of Naval Staff Foreign Cooperation and Intelligence) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนกองทัพเรืออินเดีย การประชุม Navy to Navy Talks ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการประชุมเพื่อหาข้อยุติในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกองทัพเรือทั้งสองฝ่ายแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ข้อมูล ยก.ทร. ๑๓ ม.ค.๕๘

รมว.ศธ.ประกาศปี ๒๕๕๘ เป็นปีปลอดเด็กไทยอ่านเขียนไม่ได้

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในการแถลงข่าวประกาศนโยบายให้ปี ๒๕๕๘ เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาเด็ก เนื่องจากทำให้ไม่สามารถเรียนรู้วิชาอื่นๆ ได้ โดยรายงานล่าสุดมีนักเรียนประมาณ ๒๖,๐๐๐ คนที่ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้กระจายตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ สำหรับมาตรการแก้ปัญหาดังกล่าว มี ๓ แนวทาง ได้แก่ ๑. ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศนโยบายและกำหนดมาตรการเร่งรัดเพื่อแก้ปัญหา ๒. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตประกาศนโยบายแก่โรงเรียนในสังกัด และมีข้อมูลการอ่านเขียนของนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อนำมาวิเคราะห์วางแผนพัฒนาเด็กร่วมกับทางโรงเรียน รวมถึงจัดทำแผนงานกิจกรรมให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง และ ๓. ให้สถานศึกษากำหนดนโยบายให้ครูผู้สอนดำเนินการทุกวิธีให้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามมาตรฐานหลักสูตร โดยปรับระบบบริหารจัดการให้ครูทุกคนไม่เฉพาะครูวิชาภาษาไทยให้เข้ามามีส่วนร่วม พร้อมประสานผู้ปกครองให้รับทราบปัญหาและมีส่วนร่วมในการดูแลบุตรหลานให้อ่านออกเขียนได้ …

เชิญชวนซื้อดอกป๊อปปี้วันทหารผ่านศึกเพื่อทหารหาญ

เนื่องในวันที่ ๓ ก.พ.ของทุกปี ตรงกับวันทหารผ่านศึก มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้จัดกิจกรรม “๓ กุมภาพันธ์ ดอกป๊อปปี้บานวันทหารผ่านศึก” โดยเชิญชวนประชาชนซื้อดอกป๊อปปี้ ในราคาดอกละ ๒๐ บาท เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือทหารและครอบครัวทหารผ่านศึก และเป็นขวัญกำลังใจให้กับทหารและครอบครัวทหารผ่านศึก ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติ โดยประชาชนสามารถอุดหนุนซื้อดอกป๊อปปี้ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ม.ค.-๓ ก.พ.๕๘ ณ จุดจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำ และในวันที่ ๓ ก.พ.๕๘ ณ กองอำนวยการ สนามเสือป่า ข้อมูล มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ๑๒ ม.ค.๕๘

กิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ แจ้งเรียกเก็บเงินค่าบำรุงรายปี

กิจการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี แจ้งการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงรายปีจากสมาชิกฯ ตามระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี พุทธศักราช ๒๕๕๑ หมวด ๔ กำหนดให้สมาชิกมีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าบำรุงปีละ ๓๐ บาท เศษของปี คิดเป็น ๑ ปี ตามปีปฏิทิน โดยขอให้สมาชิกฯ ชำระเงินค่าบำรุงรายปีรายละ ๓๐ บาท ภายในสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๕๘ ข้อมูล กิจการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี ๑๒ ม.ค.๕๘

ปิดถนนย่านราชประสงค์จัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกำหนดจัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ ม.ค.๕๘ ณ สวนลุมพินี โดยกิจกรรมหลักในวันที่ ๑๔ ม.ค.๕๘ จะมีขบวนพาเหรด “ท่องเที่ยววิถีไทย” ซึ่งจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ โดยเป็นขบวนที่มีความยาวถึง ๓.๕ กิโลเมตร เส้นทางจากสี่แยกปทุมวันผ่านแยกราชประสงค์ เลี้ยวขวาเข้าถนนราชดำริมุ่งหน้าสู่สวนลุมพินี โดยจะมีการปิดการจราจรในวันที่ ๑๔ ม.ค.๕๘ ดังนี้ ปิดถนนราชดำริจากแยกราชประสงค์ถึงหน้าสวนลุมพินีตั้งแต่เวลา ๑๘๐๐-๒๐๔๕ ปิดถนนพระราม ๑ จากแยกปทุมวันถึงแยกราชประสงค์ตั้งแต่เวลา ๑๙๓๐ ปิดแยกราชประสงค์ตั้งแต่เวลา ๒๐๑๕ ปิดถนนพระราม ๔ ฝั่งสวนลุมพินี จำนวน ๒ ช่องจราจรจากแยกศาลาแดงถึงแยกวิทยุตั้งแต่เวลา ๒๑๑๕ ปิดถนนวิทยุฝั่งตรงข้ามสถานีตำรวจนครบาลลุมพินี จำนวน ๑ ช่องจราจรตั้งแต่เวลา ๑๙๐๐-๒๒๐๐ จึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางในช่วงเวลาดังกล่าว หรือใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ข้อมูล นสพ.เดลินิวส์ ๑๒ ม.ค.๕๘

กพ.ทร.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบการประกันคุณภาพการฝึกอบรมกองทัพเรือ

พลเรือตรี ก่อเกียรติ ปั้นดี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “แนวทางการนำหลักเกณฑ์และคู่มือประกันคุณภาพการฝึกอบรมของกองทัพเรือ พุทธศักราช ๒๕๕๗ สู่การปฏิบัติ” เมื่อวันที่ ๙ ม.ค.๕๘ ณ โรงแรมเดอะรอยัลซิตี้ โดยมีข้าราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการฝึกอบรมของหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือเข้าร่วมสัมมนา การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพของการฝึกอบรมในกองทัพเรือตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและสามารถนำหลักเกณฑ์และคู่มือการประกันคุณภาพการฝึกอบรมของกองทัพเรือไปใช้เป็นกรอบในการประเมินคุณภาพการฝึกอบรมให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และพัฒนาคุณภาพการฝึกอบรมของกองทัพเรือให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ข้อมูล กพ.ทร. ๙ ม.ค.๕๘

ทำเนียบรัฐบาลจัดงานวันเด็กแห่งชาติให้เด็กพบนายกฯ

ทำเนียบรัฐบาลจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๐ ม.ค.๕๘ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานฯ จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะพบปะพูดคุย และให้โอวาทกับเด็กๆ ทั้งเด็กด้อยโอกาส เด็กเรียนดีแต่มีฐานะยากจน เด็กที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ และเด็กๆ จาก ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ ไฮไลท์การจัดงานฯ ซึ่งมีเพียงครั้งเดียวในรอบปี คือ การเปิดให้เด็กๆ ได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี รวมถึงเยี่ยมชมห้องทำงานต่างๆ ภายในทำเนียบรัฐบาล โดยเฉพาะห้องประชุมคณะรัฐมนตรี นอกจากนี้ยังมีการนำรถจักรยานยนต์นำขบวนมาจัดแสดง การฉายการ์ตูนพระมหาชนกและภาพยนตร์ค่านิยม ๑๒ ประการ และกิจกรรมการแสดงบนเวที ซึ่งในปีนี้เด็กๆ จะได้พบกับทีมนักฟุตบอลทีมชาติไทย และโค้ชเกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ข้อมูล นสพ.เดลินิวส์ ๙ ม.ค.๕๘

เปิดตัวแสตมป์วันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดตัวแสตมป์วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๘ รับเด็กไทยยุคประชาคมอาเซียน โดยเป็นภาพกราฟฟิกเด็กชาย-หญิงใส่ชุดประจำชาติคู่กับยานพาหนะประจำชาติอาเซียน ๑๐ ประเทศ เพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่หลากหลายของภูมิภาคอาเซียน โดยจำหน่ายในราคาดวงละ ๓ บาท เต็มแผ่น ๑๐ ดวง ราคา ๓๐ บาท ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ ข้อมูล นสพ.เดลินิวส์ ๙ ม.ค.๕๘

เชิญส่งของขวัญ-บัตรอวยพรปีใหม่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ทหารตามแนวชายแดน

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘ ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร และลูกจ้าง ร่วมส่งความปรารถนาดีและความห่วงใย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการและครอบครัวที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดน ด้วยการส่งของขวัญและคำอวยพร อาทิ อาหาร/ขนม (ที่เก็บได้นาน) ยารักษาโรค ชา กาแฟ แป้งเย็น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน มีดโกนหนวด แชมพู ยาสระผม ผงซักฟอก เสื้อกล้าม กางเกงในชาย ถุงเท้า สิ่งของเครื่องใช้จำเป็นอื่นๆ และบัตรอวยปีใหม่ (ส.ค.ส.) กรณีจัดส่งแบบธรรมดา ไม่เกิน ๕ กิโลกรัม สามารถส่งได้ฟรี โดยส่งไปยังกรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (กรม ร.๓ พล.นย.)/หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ (ฉก.นย.ทร.) ที่อยู่ ค่ายจุฬาภรณ์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ ๙๖๐๐๐, กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) ที่อยู่ ค่ายตากสิน ๘๐ ถนนท่าหลวง ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี และหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.) ที่อยู่ กองบัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ๑๘๕ บ้านกกต้อง ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ๔๘๐๐๐ กรณีน…

กฝร.กร.จัดอบรมหลักสูตรอาชีพ พ.จ.อ.และ จ.อ.พรรคกลิน

กองการฝึก กองเรือยุทธการ จัดอบรมหลักสูตรอาชีพ พ.จ.อ.พรรคกลิน และหลักสูตรอาชีพ จ.อ.พรรค กลิน ระหว่างวันที่ ๕ ม.ค.-๒๗ ก.พ.๕๘ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ หลักสูตรอาชีพ พ.จ.อ.พรรคกลิน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรอาชีพ พ.จ.อ.พรรคกลิน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การกลทั่วไปและเครื่องจักรช่วย ธุรการช่างกลและซ่อมบำรุงตามแผน และการป้องกันความเสียหาย ให้สามารถใช้เป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานสาขาการช่างกลในเรือของกองเรือยุทธการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อศึกษาเพิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้น โดยหลักสูตรนี้กำหนดให้เป็นหลักสูตรอาชีพตามระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการเลื่อนฐานะนายทหารชั้นประทวน พุทธศักราช ๒๕๒๙ สำหรับหลักสูตรอาชีพ จ.อ.พรรคกลิน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องจักรใหญ่ของเรือ เครื่องกลไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในเรือ เครื่องจักรช่วย การกลทั่วไป และการป้องกันความเสียหายในเรือ ให้สามารถใช้เป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน…

เชิญสั่งจองเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ รัฐบาลจึงได้กำหนดให้ปี ๒๕๕๘ เป็นปีของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ในการนี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดทำเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ เพื่อจำหน่ายในราคาเข็มละ ๓๐๐ บาท โดยนำเงินรายได้สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ผู้สนใจสามารถสั่งจองเข็มที่ระลึกได้ ณ กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๒ ๑๐๐๗, สำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ทั่วประเทศ ข้อมูล สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ๘ ม.ค.๕๘

ปษ.ทร.วางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันสวรรคตประจำปี ๒๕๕๘

พลเรือโท สมศักดิ์ พยัคคง ที่ปรึกษากองทัพเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ วางพวงมาลาในนามของกองทัพเรือ ถวายราชสักการะพระบวรราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี ๒๕๕๘ ณ พระบวรราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ข้อมูล สลก.ทร. ๗ ม.ค.๕๘

กทม.เปิดพิพิธภัณฑ์เด็ก ๒ แห่งต้อนรับงานวันเด็กแห่งชาติ

กรุงเทพมหานครกำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘ ภายใต้แนวคิด “วันเด็กสนุกบุกมหานครแห่งความสุข” ในวันที่ ๑๐ ม.ค.๕๘ ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) โดยภายในงานมีกิจกรรม ๖ โซน ซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้จากแนวทางค่านิยม ๑๒ ประการ เพื่อให้เด็กสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงยังกำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติอีก ๒ แห่ง ได้แก่ ที่สวนจตุจักร และศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) นอกจากนี้ ในปีนี้กรุงเทพมหานครยังได้เปิดพิพิธภัณฑ์เด็ก กทม.แห่งที่ ๑ ที่สวนจตุจักร ซึ่งปิดปรับปรุงในช่วงที่ผ่านมา และพิพิธภัณฑ์เด็ก กทม.แห่งที่ ๒ ที่ทุ่งครุ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เด็กสำหรับเด็กโต ภายในพิพิธภัณฑ์เต็มไปด้วยกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้มากมาย โดยเฉพาะกิจกรรมจำลองอาชีพที่จะให้เด็กได้ทดลองประกอบอาชีพจริง ทั้งการปรุงอาหารจริง การแสดงละคร และการถ่ายภาพ เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ให้มากขึ้น โดยพิพิธภัณฑ์ทั้ง ๒ แห่งจะเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวัน เว้นวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐-๑๖๐๐ ข้อมูล นสพ.เดลินิวส์ ๗ ม.ค.๕๘

กระทรวงวัฒนธรรมเปิดศูนย์เรียนรู้และพัฒนาหนังสือไทย

กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับมูลนิธิวิชาหนังสือ และนายมกุฎ อรฤดี ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ร่วมในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้และพัฒนาหนังสือไทย เมื่อวันที่ ๗ ม.ค.๕๘ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ซึ่งเป็นศูนย์ที่มีการจัดระบบการจัดการความรู้และพัฒนาหนังสือแบบครบวงจรของประเทศไทยเป็นแห่งแรก เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็กไทยเห็นความสำคัญของการอ่านหนังสือมากขึ้น นอกจากนี้ศูนย์แห่งนี้ยังให้ความสำคัญกับผู้พิการทางสายตา โดยจะมีกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ให้ผู้พิการทางสายตาได้อ่านหนังสือและแสดงศักยภาพของตนเองด้วยการเขียนหนังสือออกมาเป็นรูปเล่ม เพื่อบอกเล่าประสบการณ์ให้คนในสังคมได้รับรู้ รวมถึงกิจกรรมพ่อแม่ลูกรู้จักอ่าน เขียน ทำหนังสือ และกิจกรรมมอบสมุดให้เด็กฝึกเขียนบันทึกตั้งแต่วัยเยาว์ โดยกระทรวงวัฒนธรรมจะผลักดันศูนย์ดังกล่าวให้เป็นศูนย์ต้นแบบของประเทศไทยต่อไป ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ ๗ ม.ค.๕๘

ทร.กำหนดจัดงาน “วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ครั้งที่ ๒๙”

กองทัพเรือกำหนดจัดงาน “วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ครั้งที่ ๒๙” ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ ม.ค.๕๘ ณ บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด เพื่อระลึกถึงการทำยุทธนาวีของกองทัพเรือไทยกับกองทัพเรือฝรั่งเศส เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๘๔ โดยรูปแบบการจัดงานแบ่งเป็น ภาคทะเล และภาคบก โดยกองทัพเรือจะรับผิดชอบการดำเนินการในภาคทะเล ซึ่งปีนี้ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดเรือหลวง จำนวน ๕ ลำ เพื่อสนับสนุนการประกอบพิธีลอยพวงมาลา ในวันที่ ๑๗ ม.ค.๕๘ เวลา ๑๓๐๐ ณ บริเวณเกาะลิ่ม อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ประกอบด้วย เรือหลวงนราธิวาส ซึ่งเป็นเรือประธานในพิธี, เรือหลวงตากใบ, เรือตรวจการณ์ ๙๒, เรือตรวจการณ์ ๒๒๕ และเรือตรวจการณ์ ๒๒๖ ส่วนภาคบก ประกอบด้วย พิธีเปิดงานฯ โดยจะมีการโดดร่มทางยุทธวิธีจากเฮลิคอปเตอร์ลงน้ำ, การโปรยข้าวตอกดอกไม้จากเครื่องบินของกองทัพเรือ, การทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ทหารเรือไทยที่ได้สละชีพเพื่อปกป้องแผ่นดินไทย, การจัดแสดงนิทรรศการ, การจัดวงหัสดนตรีวงใหญ่ ประกอบด้วย นักร้อง นักแสดง และการแสดงจากวงดุริยางค์ทหารเรือ ณ บริเวณอนุสรณ์สถานฯ รวมถึงการประ…

ทร.จัดแสดงกิจกรรมทางทหารในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘

กองทัพเรือกำหนดจัดแสดงกิจกรรมทางทหารในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๐ ม.ค.๕๘ โดยกองทัพเรือเตรียมนำอาวุธยุทโธปกรณ์เรือและอากาศยาน รวมทั้งอมภัณฑ์ มาจัดแสดงให้เด็กๆ ได้ชมอย่างใกล้ชิด ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ กองบัญชาการกองทัพไทย และพื้นที่หน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือ ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ - โรงเรียนนายเรือ และพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ จังหวัดสมุทรปราการ โดยไฮไลท์ที่สำคัญคือ เด็กๆ ที่โชคดีจะได้ลงเรือรบออกทะเลไปยังปากอ่าวไทยกับเรือหลวงนราธิวาส เรือหลวงคลองใหญ่ และเรือหลวงท้ายเหมือง และการแสดงแฟนซีดริล การแสดงศิลปะมวยไทย/กระบี่ของนักเรียนนายเรือ - กรมอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ โดยจะมีการนำชมเรือหลวงแม่กลอง พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อุทยานประวัติศาสตร์ทหารเรือ ปืนเสือหมอบ สวนนกและสะพานศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน นอกจากนี้ ยังมีการจัดงานในส่วนภูมิภาค โดยที่กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จังหวัดระยอง จะมีการสาธิตการบินของเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ การแสดงร่มบิน การโดดร่มของหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ และกองพันลาดตระเว…

กิจการให้กู้เงินเปิดโครงการกู้เงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนตั้งแต่ ๙ ม.ค.๕๘ เป็นต้นไป

กิจการให้กู้เงินเปิดโครงการกู้เงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน หลังจากได้งดรับกู้ตั้งแต่วันที่ ๑ ธ.ค.๕๗ ที่ผ่านมา เพื่อปรับปรุงแบบสัญญาการกู้เงินให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับที่ ๒๐ พุทธศักราช ๒๕๕๗ โดยจะเปิดรับการกู้เงินตามโครงการดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๙ ม.ค.๕๘ เป็นต้นไป ผู้มีความประสงค์กู้เงินสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์กรมสวัสดิการทหารเรือ www.welfare.navy.mi.th/wmn/index.html ข้อมูล สก.ทร. ๖ ม.ค.๕๘

กระทรวงวิทย์ฯ จัดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ในชื่องาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์” ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ ม.ค.๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐-๑๗๐๐ ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระราม ๖ โดยภายในงานจะมีการจัดตั้งสถานีการทดลอง และสถานีกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสิ้น ๔๗ สถานี ซึ่งในปีนี้องค์การสหประชาชาติประกาศให้เป็นปีแห่งแสงและเทคโนโลยีด้านแสงสากล และปีดินสากล ดังนั้นจึงมีการจัดสถานีทั้ง ๔๗ สถานีให้มีความสอดคล้องกับเรื่องของแสงและดิน อาทิ สถานีมหัศจรรย์แสงแห่งไอที ที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้โลกสารสนเทศผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย, สถานีขุดคุ้ยลุยดิน ซึ่งเด็กๆ จะได้ทดลองขุดคุ้ยดินประเภทต่างๆ เพื่อค้นหาสิ่งมีชีวิตที่ซ่อนอยู่ใต้ผืนดิน และไฮไลท์ที่สำคัญ คือ สถานีธรรมชาติมหัศจรรย์ ซึ่งจะมีการนำเสนอเทคนิค ขั้นตอน วิธีการ ประโยชน์ และความสำคัญของการสตัฟฟ์สัตว์ เพื่อการเก็บรักษาและการจัดแสดง ผ่านตัวอย่างสัตว์สตัฟฟ์เกือบทุกกลุ่ม ทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก ปลา สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก และสัต…

วัฒนธรรมจัดนิทรรศการภาพถ่ายโบราณ “สยามผ่านมุมกล้องจอห์น ทอมสัน ๒๔๐๘-๒๔๐๙”

กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดนิทรรศการภาพถ่ายโบราณ “สยามผ่านมุมกล้องจอห์น ทอมสัน ๒๔๐๘-๒๔๐๙” เพื่อเผยแพร่เรื่องราวในประวัติศาสตร์ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ ระหว่างวันที่ ๑๐ ม.ค.๕๘-๒๘ ก.พ.๕๘ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า โดยนิทรรศการดังกล่าวเป็นการรวบรวมภาพถ่ายสำคัญๆ ทางประวัติศาสตร์เมื่อ ๑๕๐ ปีที่แล้ว จำนวน ๖๐ ภาพ มาจัดแสดง ซึ่งล้วนเป็นภาพประวัติศาสตร์สำคัญที่ไม่เคยจัดแสดงร่วมกันมาก่อน ภาพถ่ายที่นายทอมสันถ่ายไว้เกี่ยวกับประเทศไทยมีประมาณ ๖๐๐ ภาพ แต่ได้รับการคัดเลือกมาจัดแสดง จำนวน ๔๓ ภาพ ส่วนอีก ๖ ภาพเป็นภาพเกี่ยวกับเขมร และ ๑๑ ภาพเป็นภาพเกี่ยวกับจีน โดยภาพทั้งหมดที่นายทอมสันถ่าย เป็นฟิล์มกระจกขนาดประมาณครึ่งหน้ากระดาษเอ ๔ และได้มีการนำมาขยายด้วยเทคนิคพิเศษจนได้ภาพขนาดใหญ่เท่าตัวคน ทำให้เห็นรายละเอียดต่างๆ ที่อยู่ในภาพอย่างชัดเจน ทั้งนี้ นายทอมสันเป็นช่างภาพชาวสกอต เดินทางเข้ามาประเทศในในปลายรัชกาลที่ ๔ หรือ พ.ศ.๒๔๐๘ และใช้เวลาอยู่ในพระนครและจังหวัดใกล้เคียงหลายเดือน ภาพถ่ายชิ้นสำคัญที่สุด คือ พระบรมฉายาลักษ…

กทม.เพิ่มจำนวนแท็กซี่คนพิการตั้งเป้า ๑๐๐ คันในปี ๒๕๕๘

กรุงเทพมหานครร่วมกับบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด จัดโครงการแท็กซี่สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนพิการและผู้สูงอายุ และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการให้ได้รับความเท่าเทียมกันในสังคม โดยนำร่องเดินรถในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ จำนวน ๑๐ คัน ตั้งแต่วันที่ ๕ ธ.ค.๕๕ ล่าสุดได้เพิ่มจำนวนรถอีก ๒๐ คัน รวมเป็น ๓๐ คัน และตั้งเป้าเพิ่มจำนวนเป็น ๑๐๐ คันภายในปี ๒๕๕๘ โดยแท็กซี่สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุจะเป็นรถตู้ที่นำมาดัดแปลงภายใน และสั่งทำขึ้นเป็นพิเศษ โดยได้มีการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก อาทิ รถเข็น ตัวลิฟต์ สวิตช์ ราวจับ กล้อง และจีพีเอส เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนพิการและผู้สูงอายุ สำหรับผู้ขับขี่จะมีการตรวจสอบประวัติและผ่านหลักสูตรการอบรมในการบริการจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการใช้บริการแท็กซี่คนพิการและผู้สูงอายุสามารถเรียกใช้บริการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๔ ๖๕๒๔ ตั้งแต่เวลา ๐๖๐๐-๒๒๐๐ โดยจ่ายค่าโดยสารในอัตราเดียวกับรถแท็กซี่มิเตอร์ทั่วไป ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ ๕ ม.ค.๕๘