Skip to main content

Posts

Showing posts from September, 2014
กองทัพเรือ กำหนดประมวลจริยธรรมกองทัพเรือ ๑๑ ประการ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและใช้เป็นแนวทางยึดถือปฏิบัตืที่ดีงาม จริยธรรม หมายถึง “ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติศีลธรรม กฎศีลธรรม” หรือ “กฎเกณฑ์แห่งความประพฤติหลักความจริงที่เป็นแนวทางแห่งความประพฤติหลักความจริงที่เป็นแนวทางแห่งความประพฤติปฏิบัติ” ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิต เพราะจะทำให้กำลังพลมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจและจูงใจให้ทำแต่สิ่งดีๆ กองทัพเรือ จึงได้กำหนดประมวลจริยธรรมกองทัพเรือขึ้น โดยได้นำความหมายของจริยธรรม ประมวลจริยธรรมกระทรวงกลาโหม ๑๔ ประการ และคุณสมบัตินายทหารเรือไทย ๕ ประการ มาวิเคราะห์และจัดทำเป็นประมวลจริยธรรมกองทัพเรือได้ ๑๑ ประการ ดังนี้ ๑. ความรับผิดชอบ (Accountability) คือ ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความผูกพัน ด้วยความพากเพียร และความละเอียดรอบคอบ ยอมรับผลการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามความมุ่งหมาย ทั้งพยายามที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น ๒. ความซื่อสัตย์ (Honesty) คือ การประพฤติอย่างเหมาะสม และตรงต่อความเป็นจริง ประพฤติปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา ทั้งกาย วาจา ใจ ต่อตนเองและผู้อื่น ๓.…
กองทัพเรือ กำหนดจัดงานพิธีอำลาชีวิตการรับราชการ ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันนี้ (๒๙ กันยายน ๒๕๕๗) เวลา ๑๕๐๐ กองทัพเรือ กำหนดจัดงานอำลาชีวิตการรับราชการของผู้ครบเกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๗๐๗ นาย ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ โดยมี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีฯ งานอำลาชีวิตการรับราชการของผู้ครบเกษียณอายุของกองทัพเรือจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อตอบแทนคุณงามความดีของผู้ครบเกษียณฯ ที่ได้อุทิศกำลังกาย กำลังใจ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มสติปัญญาความสามารถเป็นผลให้กองทัพเรือมีความเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด โดยภายในงาน ประกอบด้วย การมอบหนังสือประกาศเกียรติคุณ , การกล่าวคำสดุดี, การจัดงานเลี้ยงรื่นเริง และการมอบของที่ระลึก ข้อมูล ข่าวสาร ทร. ๒๙ ก.ย.๕๗
เตรียมป้องกันภัยเทศกาลวันลอยกระทง กทม.ได้เตรียมป้องกันภัยเทศกาลวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งจะมีในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กทม.โดยสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว จะจัดงานที่สวนหลวงพระราม ๘ บริเวณใต้สะพานพระราม ๘ ฝั่งธนบุรี และสำนักสิ่งแวดล้อมจะเปิดสวนสาธารณะ ๒๘ แห่ง ให้ประชาชนลอยกระทง ถึงเวลา ๒๔๐๐ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่มาร่วมลอยกระทง สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. จะปรับปรุงท่าเทียบเรือให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงปลอดภัย และสำหรับพื้นที่โดยรอบสนามบิน ได้แก่ เขตประเวศ หนองจอก สวนหลวง มีนบุรี คลองสามวา ลาดกระบัง ดอนเมือง บางเขน ลาดพร้าว บางซื่อ ดุสิต พญาไท และจตุจักร ขอให้งดปล่อยโคมลอย เพราะอาจกระทบกับการขึ้นลงของเครื่องบิน แต่หากมีความจำเป็น ขอให้ส่งข้อมูลการจัดงานเพื่อจะนำไปหารือกับเจ้าหน้าที่สายการบินในการปรับตารางบินในช่วงที่จะปล่อย โคมลอยด้วย ข้อมูล กทม. ๒๙ ก.ย.๕๗
โรคที่ต้องระวังเมื่อต้องขับรถ การขับขี่รถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลหรือรถยนต์สาธารณะ ความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นเรื่องที่สำคัญโดยเฉพาะผู้ขับขี่รถยนต์ที่มีโรคประจำตัว สำหรับกฎหมายในบ้านเราได้มีการกำหนดภาวะต้องห้ามในการขับขี่รถยนต์ ๕ โรค คือ ต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่น่ารังเกียจ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ไม่ติดสุรา ยาเสพติด หรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท เพราะไม่สามารถป้องกันอุบัติภัยในการขับขี่รถยนต์ได้ ส่วนโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการขับรถโดยตรงนั้น มักจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาท เช่น โรคลมชัก โรคกล้ามเนื้อลีบ อ่อนแรง ทั้งมือเท้า โรคอัลไซเมอร์ โรคของระบบการมองเห็น เช่น โรคตาบอดสี มองเห็นด้วยตาเพียงข้างเดียว โรคระบบการได้ยิน โรคหัวใจ และโรคเรื้อรัง ส่วนโรคหยุดหายใจขณะหลับจะเป็นอันตรายมาก หากเกิดขึ้นในขณะขับรถ สำหรับกลุ่มโรคที่จำเป็นต้องควบคุมการขับขี่รถยนต์ ได้แก่ ผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคเบาหวานขั้นรุนแรงและโรคลมชัก นอกจากนั้นการโทรศัพท์หรือแซทขณะขับรถก็เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่น่าเป็นห่วง ดังนั้นผู้ขับขี่รถยนต์ที่มีโรคประจำตัวต้องตระหนักและให้ความสำคัญกับการใช้รถใช้ถนนเพิ่ม…
งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ ๑๒ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) จัดงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๒๗ ตุลาคม – ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร งานเกษตรนเรศวร จัดในหัวข้อ “นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการพัฒนาชุมชน” เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ มน. ปีที่ ๒๕ คณะเกษตรศาสตร์ฯ เพื่อเผยแพร่ความรู้และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมเกษตร และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนให้แก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจในเขตภาคเหนือตอนล่าง งานนี้จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการเกษตร ทั้งการประชุมวิชาการ และการสัมมนาวิชาการด้านการเกษตร อุตสาหกรรมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อบริการวิชาการ การฝึกอบรมและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนและผู้สนใจ จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ ๒๖ ก.ย.๕๗
การจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๗ เทศกาลกฐิน ประจำปี ๒๕๕๗ กระทรวงวัฒนธรรม ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดพระบรมธาตุ ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ในวันอาทิตย์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีทอดกฐินในพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองถาวรสืบไป จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคปัจจัยโดยเสด็จพระราชกุศลครั้งนี้ได้ที่สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ ๖๖๖ อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้นที่ ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ หรือโอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกอรุณอัมรินทร์ ชื่อบัญชี “กฐินพระราชทาน” เลขที่บัญชี ๑๕๗-๐-๑๑๐๗๑-๙ หรือธนาณัติสั่งจ่ายในนามผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ตู้ ปณ.บางกอกน้อย ๑๐๗๐๐ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ และขอรับใบอนุโมทนาบัตรเพื่อนำไปหักลดหย่อนค่าภาษีเงินได้ประจำต่อไป ข้อมูล กระทรวงวัฒนธรรม ๒๖ ก.ย.๕๗
ให้ผู้ประกอบการรถบรรทุกไม่ประจำทาง (รถ ๗๐) จัดทำใบกำกับการขนส่ง กระทรวงคมนาคม มีนโยบายในการแก้ปัญหารถบรรทุกไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการขนส่งพร้อมสั่งการให้กรมการขนส่งทางบกหามาตรการเสริม ซึ่งได้กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถบรรทุก (รถ ๗๐) ต้องจัดทำใบกำกับการขนส่งไว้ประจำรถ ขณะทำการขนส่งเพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยแบบใบกำกับการขนส่ง หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป หากผู้ประกอบการขนส่งรายใดฝ่าฝืนละเลย จะมีความผิดกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ ข้อหาความผิดมาตรา ๓๔ และมีบทลงโทษตามมาตรา ๑๓๑ มีโทษปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้กรมการขนส่งทางบก ได้กำชับให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งเข้มงวดตรวจสอบสมรรถนะของรถ และคนขับอย่างต่อเนื่องจริงจัง รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ตรวจการออกตรวจสอบสภาพรถและคนขับรถบรรทุกสินค้าในขณะปฏิบัติหน้าที่ บนถนนสายหลักและสายรองให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดและในอนาคตมีนโยบายที่จะออกกฎหมายหรือข้อบังคับ เพื่อเอาผิดเจ้าของสินค้าที่มีส่วนทำให้เกิดกา…
วัคซีน ป้องกันพิษสุนัขบ้า ในปัจจุบันยังไม่มียาใดที่ใชรักษาโรคพิษสุนัขบ้าได้ แต่เราป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นการกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมคุ้มกันต่อเชื้อ Rabies Virus โดยการฉีดวัคซีนมีได้ ๒ รูปแบบ คือ การฉีดก่อนการสัมผัสเชื้อให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการถูกสัตว์กัดหรือการสัมผัสเชื้อจากสัตว์ที่เป็นโรค เช่น บุรุษไปรษณีย์หรือสัตวแพทย์และการฉีดวัคซีนหลังถูกสัตว์กัดหรือการสัมผัสเชื้อจากสัตว์ที่อาจมีเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าอยู่ในตัว การฉีดวัคซีน ฉีดได้ ๒ วิธี คือ ฉีดเข้ากล้ามเนื้อและผิวหนัง อย่างไรก็ตาม การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วยการฉีดวัคซีนก่อนสัมผัส เชื้อจะได้ผลดีกว่าการฉีดวัคซีนหลังสัมผัสเชื้อ และต้องฉีดตามวันและปริมาณที่กำหนด เพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อจากพิษสุนัขบ้า ซึ่งหลังจากได้รับวัคซีนแล้ว อาจมีผลข้างเคียงบ้างโดยอาการจะแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละราย เช่น บางรายมีอาการปวด แดง ร้อน คัน หรือมีไข้ ปวดศรีษะ อ่อนเพลีย ซึ่งอาการเหล่านี้จะหายเองเมื่อได้รับการรักษาด้วยยาตามอาการ ข้อมูล รพ.ศิริราช ๒๕ ก.ย.๕๗
กองทัพเรือจัดงานพิธีอำลาชีวิตการรับราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กองทัพเรือ กำหนดจัดงานอำลาชีวิตการรับราชการของผู้ครบเกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๕๐๐-๑๙๐๐ มี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี งานอำลาชีวิตการรับราชการของผู้ครบเกษียณอายุของกองทัพเรือจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อตอบแทนคุณงามความดีของผู้ครบเกษียณฯ ที่ได้อุทิศกำลังกาย กำลังใจปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มสติปัญญาความสามารถเป็นผลให้กองทัพเรือมีความเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด ภายในงาน ประกอบด้วย การมอบหนังสือประกาศเกียรติคุณ การกล่าวคำสดุดี การจัดงานเลี้ยงรื่นเริง และการรับของที่ระลึก โดยกำหนดลงทะเบียนและซักซ้อมการเข้ารับหนังสือประกาศเกียรติคุณพร้อมของที่ระลึก ข้อมูล ข่าวสาร ทร. ๒๕ ก.ย.๕๗
โครงการหลวงตามแนวพระราชดำริ จุดเริ่มต้นโครงการหลวงตามแนวพระราชดำริ เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรชีวิตของชาวเขาที่บ้านดอยปุยใกล้พระตำหนักภูพิงคราชนิเวชน์ จึงทรงทราบว่าชาวเขาปลูกฝิ่นแต่ยากจน และนอกจากเก็บฝิ่นขายแล้ว ยังเก็บท้อพื้นเมืองที่ลูกเล็กขายด้วย ทรงทราบว่าสถานีทดลองดอยปุย ซึ่งเป็นสถานีทดลองไม้ผลเขตหนาวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้นำกิ่งพันธุ์ท้อลูกใหญ่มาต่อกับต้นตอท้อพื้นเมืองได้ ให้ค้นคว้าหาพันธุ์ท้อที่เหมาะสมสำหรับบ้านเรา เพื่อให้ได้ท้อผลใหญ่หวานฉ่ำทำรายได้สูง ทรงพระราชทานเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับจัดหาที่ดินเพื่อดำเนินงานวิจัยไม้ผลเขตหนาวเพิ่มเติมจากสถานีวิจัยดอยปุย เรียกพื้นที่นี้ว่าสวนสองแสน ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งโครงการหลวงขึ้น หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวงได้ทรงอธิบายถึงวิธีการทำงานของโครงการหลวงไว้ในหนังสือประพาสต้นบนดอยว่า โครงการหลวงทำงานครบวงจร ประกอบด้วย ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านที่หนึ่ง การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้เกิดความชัดเจนของพื้นที่ป่า พื้นที่เกษตร และ…
โครงการประกวดหนังสั้นรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ขอเชิญเยาวชนคนรุ่นใหม่นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป อายุตั้งแต่ ๑๕ ปี ส่งผลงานหนังสั้นรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก ความยาว ๑๒๐ วินาที เพื่อปลุกกระแสและกระตุ้นให้ทุกคนในสังคมตระหนักต่อปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก และรวมพลังกัน “ยุติความรุนแรงต่อเด็กในทุกรูปแบบ” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า ๔๐,๐๐๐ บาท เปิดรับสมัครและส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้- ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดกติกาการสมัครได้ที่ www.thaichidrights.org สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๑๒ ๐๗๓๘ ต่อ ๑๐๔ และ ๐๘ ๙๐๓๓ ๐๘๒๐ ข้อมูล นสพ.ข่าวสด ๒๔ ก.ย.๕๗
ลูกจ้างได้รับความคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทน ปัจจุบันกองทุนเงินทดแทนให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ถึงแก่ความตายหรือสูญหายเนื่องจากการทำงานเพื่อเป็นการคุ้มครองลูกจ้าง โดยนายจ้างมีหน้าที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนฝ่ายเดียวปีละ ๑ ครั้ง เมื่อลูกจ้างทำงานให้แก่นายจ้างแล้วเกิดประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ลูกจ้างก็มีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนดังนี้ - มีสิทธิได้รับเงินทดแทนเป็นค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๔๕,๐๐๐ บาท หากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยรุนแรงเบิกจ่ายเพิ่มอีก ๖๕,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท - ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานเท่าที่จ่ายจริง แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูด้านการแพทย์และอาชีพไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดเพื่อประโยชน์การฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท - กรณีไม่สามารถทำงานได้ติดต่อกันเกิน ๓ วัน ได้รับค่าตอบแทนร้อยละ ๖๐ ของค่าจ้างรายเดือน ตั้งแต่วันแรกถึงตลอดเวลาที่ไม่ได้ทำงานแต่ไม่เกิน ๑ ปี - กรณีสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของอวัยวะบางส่วน ได้รับค่าทดแทนร้อยละ ๖๐ ของค่าจ้างรายเดือน ตา…
อย.เผยลักษณะผลิตภัณฑ์สุขภาพต้องห้าม อย่าซื้อ อย่าใช้ มอบคาถา ๔ ไม่ ป้องกันก่อนแก้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เตือนผู้บริโภค อย่าเชื่อ อย่าซื้อ ผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เครื่องสำอาง ต้องห้าม พร้อมมอบคาถา ๔ ไม่ ที่ต้องไม่ซื้อไม่ใช้เด็ดขาด คือ ๑. ไม่มีฉลากภาษาไทย ซึ่งฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร ยา และเครื่องสำอาง ต้องแสดงฉลากภาษาไทย พิมพ์ด้วยอักษรที่ชัดเจน และมีข้อความตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ชื่อผลิตภัณฑ์วันเดือนปีที่ผลิต และ/หรือวันเดือนปีที่หมดอายุ ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิต เป็นต้น ๒. ไม่ขออนุญาตกับ อย. ซึ่งผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับอนุญาตจาก อย.แล้ว ดูได้จากผลิตภัณฑ์อาหารต้องมีเลขสารบบอาหารในกรอบเครื่องหมาย อย. ส่วนผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางไม่ต้องมีเครื่องหมาย อย.บนฉลาก แต่ยาจะต้องแสดงเลขทะเบียนตำรับยา เช่น ทะเบียนยาเลขที่ 1A 9999/45 เครื่องสำอางต้องมีเลขที่ใบรับแจ้ง ๑๐ หลัก ๓. ไม่แสดงชื่อที่ตั้งผู้ผลิต หากพบว่าไม่แสดงหลักแหล่งผู้ผลิตที่ชัดเจนจะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่น่าไว้วางใจเพราะเมื่อพบปัญหาก็ไม่สามารถร้องเรียนและเอาผิดกับผู้ผลิตนั้นได้ ๔. ไม่บอกความจริงผู้บริโภค หรือโอ…
งานวันครูโลก คุรุสภาร่วมกับองค์การร่วมมือทางการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมระหว่างประเทศ (ยูเนสโก) ,องค์การรัฐมนตรีการศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย, สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาฯ, สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กำหนดจัดงานวันครูโลก ระหว่างวันที่ ๔-๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมคุรุสภา และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การจัดงานวันครูโลกเป็นการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับวิชาชีพครูในประเทศไทย และในประเทศกลุ่มอาเซียน ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ โดยจะจัดให้มีพิธียกย่องเชิดชูเกียรติ “คุรุสภาสดุดี” เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งให้สาธารณชนได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญของครู ซึ่งปีนี้มีผู้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” จำนวน ๑,๑๓๘ คน จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานวันครูโลกได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ข้อมูล นสพ.สยา…
มหกรรมคืนความสุขให้ชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กำหนดจัดงานมหกรรมคืนความสุขให้ชุมชนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเบื้องพระยุคลบาทระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๒ อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดสรรงบประมาณไปขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ ถึงปัจจุบัน มีจำนวน ๕,๔๒๗ หมู่บ้าน จึงได้จัดแสดงผลงานที่เป็นความสำเร็จของประชาชน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเผยแพร่ผลสำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน โดยประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อกรมการพัฒนาชุมชน ตลอดจนเพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นทั้งที่เป็นผู้นำชุมชนและข้าราชการของกรมการพัฒนาชุมชน ภายในงานมีนิทรรศการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว นิทรรศการแสดงผลสำเร็จของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ๗๖ จังหวัด โดยการแสดงวิถีชีวิตสาธิตกิจกรรมและผลผลิตของหมู่บ้านเศรษฐก…
อย.พัฒนาการให้บริการ ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ อย.ได้มีการปรับลดขั้นตอนในการขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว โดยสามารถพิจารณาคำขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพไปกว่า ๓ แสนรายการ ส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และในขณะเดียวกันยังคงเข้มงวดในการควบคุมดูแลคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างสม่ำเสมอเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค เพื่อให้การจัดระเบียบเอกสารเป็นไปอย่างถูกต้อง อย.ได้จัดทำคู่มือแจกจ่ายให้แก่ผู้ประกอบการจำนวนมาก ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.fda.moph.go.th เข้าไปที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ คลิก คู่มือการขออนุญาต จะปรากฏรายการคู่มือ หากผู้ประกอบการปฏิบัติตามแนวทางคู่มือเหล่านี้ก็จะสามารถขึ้นทะเบียนได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว นอกจากนี้ อย.ยังมีการอบรมผู้ประกอบการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจกฎระเบียบต่างๆ เป็นประจำทุกปี หากสนใจติดตามข้อมูลการอบรมได้ที่เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th เข้าไปที่กอง/สำนักผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้นๆ ข้อมูล อย. ๒๒ ก.ย.๕๗
งานประเพณี “ทำบุญศาลเจ้าแม่ทับทิม และพิธีส่งเคราะห์ทางทะเล” ททท.สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ และชุมชนชาวประมงหัวหิน จัดงานประเพณี “ทำบุญศาลเจ้าแม่ทับทิม และพิธีส่งเคราะห์ทางทะเล” ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ กันยายน ๒๕๕๗ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นเก่าแก่ของชุมชนชาวประมงหัวหิน และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับ ในงานดังกล่าวมีการแห่เรือ “ส่งเคราะห์ทางทะเล” รอบเมืองหัวหิน ซึ่งในเรือจะมีตุ๊กตาสำหรับให้ประชาชนทำบุญเปลี่ยนตุ๊กตาตามกำลังศรัทธา แล้วเขียนชื่อบุคคลและญาติสนิทในครอบครัว ลงบนกระดาษและมัดติดกับตุ๊กตา จากนั้นนำตุ๊กตาไปไว้บนเรือส่งเคราะห์ทางทะเล ก่อนจะนำไปประกอบพิธี ซึ่งมีความเชื่อกันว่า จะเป็นการปลดปล่อยความทุกข์ และโรคภัยไข้เจ็บ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมรถรางชมเมืองหัวหิน บริการนำเที่ยว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน ๓ รอบ รอบละ ๓๐ คน เวลา ๑๐๐๐ และ ๑๓๐๐ และ ๑๕๐๐ มีพิธีทำบุญศาลเจ้าแม่ทับทิม ชุมชนชายทะเล และพิธีไหว้อังคารผู้ล่วงลับบริเวณหินปู่โคร่งในทะเลที่ติดตั้งประภาคารหัวหิน จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดัง…
งานประเพณี “ทำบุญศาลเจ้าแม่ทับทิม และพิธีส่งเคราะห์ทางทะเล” ททท.สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ และชุมชนชาวประมงหัวหิน จัดงานประเพณี “ทำบุญศาลเจ้าแม่ทับทิม และพิธีส่งเคราะห์ทางทะเล” ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ กันยายน ๒๕๕๗ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นเก่าแก่ของชุมชนชาวประมงหัวหิน และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับ ในงานดังกล่าวมีการแห่เรือ “ส่งเคราะห์ทางทะเล” รอบเมืองหัวหิน ซึ่งในเรือจะมีตุ๊กตาสำหรับให้ประชาชนทำบุญเปลี่ยนตุ๊กตาตามกำลังศรัทธา แล้วเขียนชื่อบุคคลและญาติสนิทในครอบครัว ลงบนกระดาษและมัดติดกับตุ๊กตา จากนั้นนำตุ๊กตาไปไว้บนเรือส่งเคราะห์ทางทะเล ก่อนจะนำไปประกอบพิธี ซึ่งมีความเชื่อกันว่า จะเป็นการปลดปล่อยความทุกข์ และโรคภัยไข้เจ็บ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมรถรางชมเมืองหัวหิน บริการนำเที่ยว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน ๓ รอบ รอบละ ๓๐ คน เวลา ๑๐๐๐ และ ๑๓๐๐ และ ๑๕๐๐ มีพิธีทำบุญศาลเจ้าแม่ทับทิม ชุมชนชายทะเล และพิธีไหว้อังคารผู้ล่วงลับบริเวณหินปู่โคร่งในทะเลที่ติดตั้งประภาคารหัวหิน จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดัง…
งานประเพณี “ทำบุญศาลเจ้าแม่ทับทิม และพิธีส่งเคราะห์ทางทะเล” ททท.สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ และชุมชนชาวประมงหัวหิน จัดงานประเพณี “ทำบุญศาลเจ้าแม่ทับทิม และพิธีส่งเคราะห์ทางทะเล” ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ กันยายน ๒๕๕๗ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นเก่าแก่ของชุมชนชาวประมงหัวหิน และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับ ในงานดังกล่าวมีการแห่เรือ “ส่งเคราะห์ทางทะเล” รอบเมืองหัวหิน ซึ่งในเรือจะมีตุ๊กตาสำหรับให้ประชาชนทำบุญเปลี่ยนตุ๊กตาตามกำลังศรัทธา แล้วเขียนชื่อบุคคลและญาติสนิทในครอบครัว ลงบนกระดาษและมัดติดกับตุ๊กตา จากนั้นนำตุ๊กตาไปไว้บนเรือส่งเคราะห์ทางทะเล ก่อนจะนำไปประกอบพิธี ซึ่งมีความเชื่อกันว่า จะเป็นการปลดปล่อยความทุกข์ และโรคภัยไข้เจ็บ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมรถรางชมเมืองหัวหิน บริการนำเที่ยว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน ๓ รอบ รอบละ ๓๐ คน เวลา ๑๐๐๐ และ ๑๓๐๐ และ ๑๕๐๐ มีพิธีทำบุญศาลเจ้าแม่ทับทิม ชุมชนชายทะเล และพิธีไหว้อังคารผู้ล่วงลับบริเวณหินปู่โคร่งในทะเลที่ติดตั้งประภาคารหัวหิน จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดัง…
กรมการขนส่งทางบกให้บริการรับชำระภาษีประจำปีผ่านมือถือ ๒๔ ชั่วโมง เริ่มภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ กรมการขนส่งทางบก จับมือ บริษัทเพย์สบาย จำกัด ในเครือดีแทค เพิ่มช่องทางการรับชำระภาษีรถประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมากขึ้น โดยเจ้าของรถสามารถชำระภาษีประจำปีผ่าน Application พิมพ์คำว่า “Mobile Credit Card” บนโทรศัพท์มือถือทุกเครือข่าย กำหนดเปิดให้บริการภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ การเปิดให้บริการรับชำระรถประจำปีบนมือถือในครั้งนี้ ดำเนินการภายใต้โครงการ “พัฒนายกระดับการให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครือข่าย ซึ่งถือเป็นการนำเทคโนโลยีที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและตอบสนองการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและลดระยะเวลาการเดินทางติดต่อกับหน่วยงานราชการได้อีกทางหนึ่ง สำหรับรถที่จะชำระภาษีประจำปีบนมือถือ ได้แก่ รถเก๋ง รถปิคอัพ รถตู้ ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน ๗ ปี และไม่ใช้ก๊าซ CNG หรือ LPG เป็นเชื้อเพลิง และรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน ๕ ปี โดยต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยจากร…
กรมการขนส่งทางบกให้บริการรับชำระภาษีประจำปีผ่านมือถือ ๒๔ ชั่วโมง เริ่มภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ กรมการขนส่งทางบก จับมือ บริษัทเพย์สบาย จำกัด ในเครือดีแทค เพิ่มช่องทางการรับชำระภาษีรถประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมากขึ้น โดยเจ้าของรถสามารถชำระภาษีประจำปีผ่าน Application พิมพ์คำว่า “Mobile Credit Card” บนโทรศัพท์มือถือทุกเครือข่าย กำหนดเปิดให้บริการภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ การเปิดให้บริการรับชำระรถประจำปีบนมือถือในครั้งนี้ ดำเนินการภายใต้โครงการ “พัฒนายกระดับการให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครือข่าย ซึ่งถือเป็นการนำเทคโนโลยีที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและตอบสนองการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและลดระยะเวลาการเดินทางติดต่อกับหน่วยงานราชการได้อีกทางหนึ่ง สำหรับรถที่จะชำระภาษีประจำปีบนมือถือ ได้แก่ รถเก๋ง รถปิคอัพ รถตู้ ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน ๗ ปี และไม่ใช้ก๊าซ CNG หรือ LPG เป็นเชื้อเพลิง และรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน ๕ ปี โดยต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยจากร…
กองทัพเรือ กำหนดประกอบพิธีวางพวงมาลาและพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันมหิดล วันที่ ๒๔ กันยายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ จอมพลเรือ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” หรือ “เจ้าฟ้าทหารเรือ” ซึ่งบรรดาเหล่าทหารเรือต่างเทิดทูนและกล่าวขานถึงพระองค์ท่าน และกองทัพเรือได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน เนื่องจากพระดำรินานาประการที่ทรงมอบไว้แก่ราชนาวีไทย นับเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาที่หาค่ามิได้ ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นต้นแบบทางความคิดของทหารเรือไทยในปัจจุบัน ทั้งยังเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่กิจการราชนาวีไทย สำหรับการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันมหิดลในปีนี้ ประกอบด้วย พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์ จอมพลเรือ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พิธีกล่าวคำสดุดีพระเกียรติคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อกองทัพเรือ และพิธีทางศาสนา โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และข้าราชการกองทัพเรือเข้าร่วมพิธีฯ นอกจากนี้ กองทัพเรือได้ร่วมพ…
หลักสูตรอบรมระยะสั้นการพัฒนาผู้บริหารกิจการทางด้านงานสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้นการพัฒนาผู้บริหารกิจการทางด้านงานสัตวแพทย์ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อฝึกอบรมให้สัตวแพทย์และผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับธุรกิจทาง สัตวแพทย์ในระดับผู้จัดการขึ้นไป ได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางด้านการจัดการ การบริหาร นอกเหนือจากวิชาการทางด้านสัตวแพทย์ เนื่องจากงานด้านสัตวแพทย์ไม่ได้เป็นงานรักษาสัตว์เพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงการจัดการฟาร์ม การบริหารจัดการเกี่ยวกับธุรกิจอื่นๆ เช่น ธุรกิจยาสัตว์ ธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ฯลฯ ซึ่งต้องมีการเพิ่มทักษะความรู้ด้านการจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบ วิชาที่สอนจะมีเนื้อหาครอบคลุมหน้าที่ทางธุรกิจ การตลาด การผลิต การเงิน การบริหารบุคคล และการบริหารการจัดการผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจในการวางแผนทางธุรกิจ งานสัตวแพทย์ สามารถเขียนแผนงานธุรกิจเพื่อต่อยอดต่อไปได้ในอนาคต โดยคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าอบรมไม่จำเป็นต้องอบรมจากคณะสัตวแพทย์ แต่เป็นผู้ที่มีความสนใจสมัครเข้ารับการอบรมได้ตั้งแต่บั…
งานวันที่ระลึกวันทรงดนตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดงานวันที่ระลึกวันทรงดนตรีในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๘๐๐ – ๒๑๐๐ ณ ห้อง ๒๑๒ อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งานนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เสด็จฯ มาทรงดนตรีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างปี ๒๕๐๑-๒๕๑๖ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งถ่ายทอดสดความทรงจำที่ประทับใจใน “วันทรงดนตรี” และพระอัจฉริยภาพทางดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยผู้ร่วมงานจะได้สัมผัสกับความไพเราะของบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๓๔-๔๑ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ทั้งคำร้องและทำนอง อัญเชิญมาขับร้องและบรรเลงโดยวงดนตรีซียูแบนด์ ร่วมด้วยวงดนตรีรุ่นพี่ของวงไอซียูแบนด์ นอกจากนี้ ยังมีการเปิดรับบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล หรือบริจาคผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “สมทบทุนอานันทมหิดล วันที่ระลึกวันทรงดนตรี เลขที่บัญชี ๐๔๕-๒-๙๘๑๓๙-๙ สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๑๘ ๓๓๖๔-๕ ข้อมูล จุฬาลงกรณ์ฯ ๑๘ ก.ย.๕๗
งานรักษ์ดวงตานาวี กลุ่มงานจักษุกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ขอเชิญข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างกองทัพเรือ ร่วมงาน “รักษ์ดวงตานาวี” ครั้งที่ ๔ ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องโถงกลาง อาคารกองบังคับการ กองทัพเรือ สวนอนันต์ ภายในงาน ประกอบด้วย การเสวนาความรู้ เกี่ยวกับการแก้ปัญหาสายตา และ Lasik และการตรวจคัดกรองโรคต้อหิน และจอตาเสื่อม โดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยผู้ที่สนใจทำ Lasik เพื่อแก้ไขปัญหาสายตา สามารถลงทะเบียนจองสิทธิ์เพื่อทำ Lasik ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าได้ในราคาพิเศษ ภายในงาน (รับจำนวนจำกัด ซึ่งจะมีการคัดกรองเบื้องต้นด้วย ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงานล่วงหน้าได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๒๕๓๒ และ ๕๒๗๘๔ หรือลงทะเบียนหน้างานในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘๐๐ ข้อมูล รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ๑๙ ก.ย.๕๗
ปภ.แนะเรียนรู้หลักอพยพหนีเพลิงไหม้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย (ปภ.) แนะเรียนรู้หลักอพยพหนีเพลิงไหม้ในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้มีชีวิตรอดปลอดภัย การอพยพหนีไฟในสถานการณ์ต่างๆ ประกอบด้วย - เพลิงไหม้ที่เกิดท่ามกลางความมืด ควรใช้ไฟฉายที่มีกำลังส่องสว่างสูง เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้มองเห็นเส้นทางหนีไฟชัดเจนมากขึ้น ขณะอพยพหนีไฟให้หมอบคลานต่ำหรือย่อตัวใกล้กับระดับพื้นมากที่สุด เนื่องจากไอความร้อนและควันไฟจากเพลิงไหม้จะลอยตัวขึ้นสู่ด้านบน อากาศบริสุทธิ์จึงอยู่เหนือพื้นในระดับไม่เกิน ๑ ฟุต ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย ควรติดตั้งอุปกรณ์ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน ซึ่งทำงานทันทีที่กระแสไฟฟ้าดับ รวมถึงควรเข้าร่วมฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ - เพลิงไหม้ที่มีก๊าซพิษและควันไฟ ควรหลีกเลี่ยงการสูดดมอากาศที่มีควันไฟเข้าสู่ร่างกายโดยตรง เพราะอาจทำให้หมดสติและเสียชีวิตได้ ให้สวมหน้ากากป้องกันควันพิษหรือใช้ถุงพลาสติกใสขนาดใหญ่ตักอากาศแล้วคลุมศรีษะ จากนั้นให้รีบอพยพออกจากบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้โดยเร็วที่สุด - เพลิงไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็ว ให้รีบอพยพออกจากบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้โดยเร็วที่สุด โดยใช้บันไดหนีไฟ เพื่อ…
ปภ.แนะเรียนรู้หลักอพยพหนีเพลิงไหม้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย (ปภ.) แนะเรียนรู้หลักอพยพหนีเพลิงไหม้ในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้มีชีวิตรอดปลอดภัย การอพยพหนีไฟในสถานการณ์ต่างๆ ประกอบด้วย - เพลิงไหม้ที่เกิดท่ามกลางความมืด ควรใช้ไฟฉายที่มีกำลังส่องสว่างสูง เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้มองเห็นเส้นทางหนีไฟชัดเจนมากขึ้น ขณะอพยพหนีไฟให้หมอบคลานต่ำหรือย่อตัวใกล้กับระดับพื้นมากที่สุด เนื่องจากไอความร้อนและควันไฟจากเพลิงไหม้จะลอยตัวขึ้นสู่ด้านบน อากาศบริสุทธิ์จึงอยู่เหนือพื้นในระดับไม่เกิน ๑ ฟุต ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย ควรติดตั้งอุปกรณ์ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน ซึ่งทำงานทันทีที่กระแสไฟฟ้าดับ รวมถึงควรเข้าร่วมฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ - เพลิงไหม้ที่มีก๊าซพิษและควันไฟ ควรหลีกเลี่ยงการสูดดมอากาศที่มีควันไฟเข้าสู่ร่างกายโดยตรง เพราะอาจทำให้หมดสติและเสียชีวิตได้ ให้สวมหน้ากากป้องกันควันพิษหรือใช้ถุงพลาสติกใสขนาดใหญ่ตักอากาศแล้วคลุมศรีษะ จากนั้นให้รีบอพยพออกจากบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้โดยเร็วที่สุด - เพลิงไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็ว ให้รีบอพยพออกจากบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้โดยเร็วที่สุด โดยใช้บันไดหนีไฟ เพื่อ…
รับสมัครนักกีฬาเรือกรรเชียงเพื่อคัดเลือกเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๘ ณ ประเทศสิงคโปร์ สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย ประกาศรับสมัครนักกีฬาเรือกรรเชียงทั้งชายและหญิงเพื่อแข่งขันคัดเลือกตัวนักกีฬาเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๘ ณ ประเทศสิงโปร์ โดยกำหนดแข่งขันกรรเชียงบก ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชคลองไผ่ ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เอกสารการสมัคร ประกอบด้วย แบบฟอร์มการสมัครแข่งขันคัดเลือกฯ ,รูปถ่ายสี ขนาด ๒ นิ้ว พื้นหลังสีฟ้า คนละ ๑ รูป, สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ (สำเนาสูติบัตร สำหรับผู้ที่ไม่มีบัตรประชาชน), สำเนาทะเบียนบ้าน คนละ ๑ ฉบับ และสำเนา Passport ของผู้ที่มี Passport อยู่แล้ว สนใจเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวนักกีฬาเรือพายประเภทเรือกรรเชียง กรุณาส่งใบสมัครรายชื่อนักกีฬาและผู้ควบคุมทีม ภายในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย E-mail:office@rcat.or.th,phuang_009@hotmail.com หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๗๐ ๙๒๓๕ หรือผู้ฝึกสอนเรือกรรเชียง เรือเอก วิไล หนูสันเที๊ยะ E-mail:wila…
ความร่วมมือของ ๗ องค์กรผู้นำขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคธุรกิจเอกชน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) จัดพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือ ๗ องค์กรผู้นำขับเคลื่อนการประยุกต์ ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคธุรกิจเอกชน” เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ภายใน ๑ ปีที่ผ่านมา ผู้นำธุรกิจทั้ง ๗ แห่ง ประกอบด้วย เอสซีพี, บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) , บริษัทบางจาก ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) , บริษัทซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน), บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) , บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัดและกลุ่มมิตรผล ได้จัดทำยุทธศาสตร์การดำเนินงานภายในองค์กร รวมทั้งขยายผลสู่ธุรกิจเครือข่ายและธุรกิจคู่ค้าให้เกิดความตื่นตัว และตระหนักถึงความสำคัญของการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ เพื่อมุ่งให้กิจการสามารถเผชิญและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ภายใต้โลกาภิวัตน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเจริญเติบโตแบบยั่งยืน การขับเคลื่อนการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ผ่านมานับว่าประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ โครงการจะมีต่อเนื่องไปอีก ๒ ปี คาดว่าจะทำให้เกิด “ธุรกิจพอเพียง” และการขยายต้นแบบ “ธุรก…
งานดอกไม้ประจำปี “ปาร์คนายเลิศ” โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ กรุงเทพ กำหนดจัดงานดอกไม้ประจำปี “ปาร์คนายเลิศ” ภายใต้แนวคิด” ความมหัศจรรย์แห่งมวลดอกไม้ และพฤกษาเขตร้อนในสวนนายเลิศ “ระหว่างวันที่ ๒-๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ งานดอกไม้ประจำปี “ปาร์คนายเลิศ” เป็นงานแสดงดอกไม้ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยเป็นความริเริ่มจากท่านผู้หญิงเลอศักดิ์ สมบัติศิริ ผู้ก่อตั้งโรงแรมปาร์ค นายเลิศ โดยรายได้จากการจัดงานในครั้งนี้ นำไปสมทบมูลนิธิคนพิการไทย เพื่อซื้อรถวีลแชร์ให้กับผู้พิการที่ด้อยโอกาส และกองทุนฟันเทียมพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่สูญเสียฟันในการเคี้ยวอาหาร โดยปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่ มีสวนนงนุชมาร่วมสร้างสรรค์การจัดดอกไม้อย่างงดงาม และยังมีการ ออกร้านกว่า ๖๐ ร้าน จึงขอเชิญผู้สนใจ ร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ข้อมูล นสพ.มติชน ๑๖ ก.ย.๕๗
นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี งป.๕๘ เพื่อให้การพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะในด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย ให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลบนบริบทของความเป็นไทย ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดในตน มีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและเหมาะสม เป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไป และการดำรงชีวิตในอนาคต สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี งป.๕๘ ดังนี้ ๑. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และกระบวนการการจัดการศึกษาขึ้นพื้นฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ๒. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการ และด้อยโอกาส มีความรู้และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน เขียน และการคิด เพื่อให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูงและโลกของการทำงาน ๓. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา ที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานสัมพันธ์กับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ปร…
โครงการ อพปร.ล้านใจสมานฉันท์ร่วมคืนความสุขให้ประชาชน กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับกระทรวงกลาโหม โดยกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ จัดโครงการ อปพร.ล้านใจสมานฉันท์ร่วมคืนความสุขให้ประชาชน ในพื้นที่ ๕ จังหวัดครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ช่วงเดือนกันยายน ๒๕๕๗ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและสร้างกลไกการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม กิจกรรมสำคัญในโครงการฯ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการและการสาธิตด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ ปภ. และหน่วยทหาร, การจัดนิทรรศการและแสดงเครื่องมืออุปกรณ์กู้ภัยของศูนย์ อปพร. ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ รวมถึงการมอบนโยบายสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ อปพร. ข้อมูล ปภ. ๑๕ ก.ย.๕๗
คอนเสิร์ต แจ๊ส การกุศล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดคอนเสิร์ตการกุศล เดอะ แจ๊ส คูล แบนด์ ออเคสตรา แชริตี้ ฟอร์ เดอะ ชิลเดร้นท์ส ฮอสพิทัล โดยร่วมมือกับคณะแจ๊ช คูล แบนด์ ประเทศฝรั่งเศส ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม เวลา ๑๔๐๐ -๑๗๐๐ ณ ห้องประชุมสยามบรมราชกุมารี ชั้น ๕ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เพื่อนำรายได้สมทบการจัดหาครุภัณฑ์และพัฒนาทางการแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ปัจจุบันโรงพยาบาลเด็ก หรือ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีให้บริการดูแลผู้ป่วยเด็กมากกว่า ๖๐ ปี ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่ถูกส่งต่อจากโรงพยาบาลอื่นๆ โดยเป็นผู้ป่วยในปีละ ๑๗๐,๐๐๐ ราย และผู้ป่วยนอกที่เข้ามารับการรักษามากกว่า ๓๗๐,๐๐๐ ครั้ง ปีหนึ่งต้องผ่าตัดกว่า ๕,๐๐๐ ราย ทั้งให้บริการตอบคำถามสุขภาพเด็กทางโทรศัพท์ด้วย และปัจจุบันยังคงขาดแคลนอุปกรณ์การแพทย์และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ จึงได้จัดคอนเสิร์ตการกุศลหารายได้สมทบทุนซื้ออุปกรณ์ที่ขาดแคลนขึ้น ข้อมูล นสพ.มติชน ๑๕ ก.ย.๕๗
เคล็ดลับในการกินเจเพื่อสุขภาพ เทศกาลกินเจในปีนี้ กำหนดระหว่างวันที่ ๒๔ กันยายน-วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เพื่อให้ผู้ที่กินเจ มีสุขภาพดี มีเคล็ดลับ ๓ ประการ คือ ๑. กินเจอร่อยไม่อ้วน เริ่มจากกินให้ครบสามมื้อ โดยเฉพาะช่วงเช้าสำคัญที่สุด หลีกเลี่ยงอาหารทอดหรือผัดที่ใช้น้ำมันมากๆ เปลี่ยนเมนูเป็นหุง นึ่ง ตุ๋น ต้ม แทน และควรดื่มน้ำบ่อยๆ ๒. อร่อยอยู่ท้อง เริ่มจากรับประทานอาหารที่มีเส้นใยมากๆ เช่นผัก ผลไม้ และรับประทานโปรตีน จากพืชให้เหมาะสม เช่น เต้าหู้ ถั่ว งา เห็ด ธัญพืชต่างๆ และให้เติมหวานแต่พอดี เพราะการรับประทานขนมหรือเครื่องดื่มหวานจัดจะทำให้หิวเร็วยิ่งขึ้น ๓. อร่อยครบ ๕ หมู่ ให้รับประทานผักผลไม้อย่างน้อย ๕ สี รวมทั้งวันให้ได้ครึ่งกิโลกรัม หรืออย่างน้อยมื้อละ ๑ กำมือของเรา โดยให้มีแหล่งโปรตีนที่หลากหลาย เช่น เต้าหู้ ข้าวกล้อง ถั่ว เห็ด งา เพื่อให้ได้กรดอะมิโนครบถ้วน และรับประทานอาหารที่ปรุงเอง ทำให้สามารถเลือกวัตถุดิบได้หลากหลาย ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ ข้อมูล นสพ.มติชน ๑๕ ก.ย.๕๗
บางกอกคาร์ฟรีเดย์ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จิตอาสา และประชาชน กำหนดจัดกิจกรรมโครงการ Bangkok Car Free Day 2014 ใน ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๗๐๐-๐๘๓๐ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และเวลา ๐๙๓๐-๑๐๓๐ ณ ถนนสีลม แนวคิดการจัดงาน คือ Green City เป็นถนนเมืองใจดีหรือเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ขบวนรถจักรยานจะเริ่มรวมตัวที่ท้องสนามหลวง เวลา ๐๘๐๐ เพื่อมุ่งหน้าถนนสีลม โดยใช้ถนนราชดำเนินกลาง ถนนศรีอยุธยา เซ็นทรัลเวิลด์ เข้าถนนสีลม นอกจากนี้ กทม.ยังได้จัดทำเข็มกลัดสีเงิน Bangkok Car Free Day 2014 จำนวน ๒๐,๐๐๐ อัน เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกร่วมกันที่จะเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อร่วมสร้างประโยชน์ส่วนรวมและสามารถใช้บริการระบบขนส่งมวลชนฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสำหรับบริเวณถนนสีลมจะมี ๓ โซน คือ ๑. โซนสิ่งแวดล้อม โซนสุขภาพ ตรวจสุขภาพฟรี ๒.โซนคนรักจักรยานซ่อมจักรยาน สอนขี่จักรยาน จำหน่ายอุปกรณ์จักรยาน และ ๓. โซนความรู้ นิทรรศการ ผลงานของ กทม. และภาคีเครือข่าย สอนจราจร การแสดงดนตรี การเปิดรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับก…
เหรียญพระเจ้าเข้ากาด รุ่นระฆังหลวง สำนักงานรองผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมกับอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกันพิจารณาจัดหาทุนทรัพย์เพื่อจัดสร้างอาคารมหาระฆังหลวง พระเจ้าเข้ากาด ขึ้นบริเวณ ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยได้จัดสร้างเหรียญพระเจ้าเข้ากาด รุ่นระฆังหลวง ด้านหน้าเป็นรูปพระสำเภาทอง และด้านหลังเป็นพระรูปพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (หมอพร) เพื่อมอบให้แก่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทุนทรัพย์สมทบทุนสำหรับการก่อสร้างอาคารดังกล่าว โดยจะประกอบพิธีพุทธาภิเษก ณ วัดหลวง ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในวันอังคารที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ การรวบรวมจตุปัจจัยจากการร่วมบูชาเหรียญพระเจ้าเข้ากาด ไปดำเนินการก่อสร้างอาคารมหาระฆังหลวงในครั้งนี้ เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณให้เหมาะสมแก่การสักการบูชา และเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ทางพุทธศิลป์ เหรียญที่จัดสร้างประกอบด้วย เนื้อทองคำ ตามจำนวนสั่งจอง ราคาองค์ละ ๓๙,๙๙๙ บาท เนื้อเงินตามจำนวนสั่งจองราคาองค์ละ ๓,๙๙๙…
กฐินพระราชทานกองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๕๗ กฐินพระราชทานกองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๕๗ วัดสังกระจายวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร กำหนดจัดใน ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ กองทัพเรือถือเป็นนโยบายที่จะขอพระราชทานผ้าพระกฐินไปถวาย ณ พระอารามหลวง ที่ตั้งอยู่ใกล้กองทัพเรือทุกปี และได้ดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๐๐ เป็นต้นมา ในปี ๒๕๕๗ กองทัพเรือได้ขอพระราชทานผ้าพระกฐินถวาย ณ วัดสังข์กระจาย วรวิหาร เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์ พระอารามต่อไป วัดสังข์กระจาย เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เป็นสำนักที่ให้กำเนิดวรรณคดีอันมีค่าคือ มหาเวสสันดรชาดกกัณฑ์ชูชก ผู้มีจิตศรัทธา บริจาคเงินได้ที่ กรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๘๘๒, ๐ ๒๔๗๕ ๔๕๕๑ ,โอนเงินหรือเช็คสั่งจ่ายธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยกองบัญชาการกองทัพเรือ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๑๑๕-๒-๐๖๖๑๓-๘ ชื่อบัญชี “พระกฐินพระราชทาน กองทัพเรือ,” ธนาณัติสั่งจ่าย ปณ. บางกอกใหญ่ ๑๐๖๐๐ ในนามกรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ ๑๐๖๐๐ และวัดสังข์กระจาย วรวิหาร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๕ ๓๖๐๒ และ ๐๒ ๔๗๒ ๒๓๓๓ ข้อมูล คณะกรรมการฯ ๑๒ ก.ย…
กฐินพระราชทานกองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๕๗ กฐินพระราชทานกองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๕๗ วัดสังกระจายวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร กำหนดจัดใน ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ กองทัพเรือถือเป็นนโยบายที่จะขอพระราชทานผ้าพระกฐินไปถวาย ณ พระอารามหลวง ที่ตั้งอยู่ใกล้กองทัพเรือทุกปี และได้ดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๐๐ เป็นต้นมา ในปี ๒๕๕๗ กองทัพเรือได้ขอพระราชทานผ้าพระกฐินถวาย ณ วัดสังข์กระจาย วรวิหาร เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์ พระอารามต่อไป วัดสังข์กระจาย เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เป็นสำนักที่ให้กำเนิดวรรณคดีอันมีค่าคือ มหาเวสสันดรชาดกกัณฑ์ชูชก ผู้มีจิตศรัทธา บริจาคเงินได้ที่ กรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๘๘๒, ๐ ๒๔๗๕ ๔๕๕๑ ,โอนเงินหรือเช็คสั่งจ่ายธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยกองบัญชาการกองทัพเรือ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๑๑๕-๒-๐๖๖๑๓-๘ ชื่อบัญชี “พระกฐินพระราชทาน กองทัพเรือ,” ธนาณัติสั่งจ่าย ปณ. บางกอกใหญ่ ๑๐๖๐๐ ในนามกรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ ๑๐๖๐๐ และวัดสังข์กระจาย วรวิหาร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๕ ๓๖๐๒ และ ๐๒ ๔๗๒ ๒๓๓๓ ข้อมูล คณะกรรมการฯ ๑๒ ก.ย…
งานเลี้ยงสังสรรค์สมาชิกราชนาวีสโมสร ราชนาวีสโมสร กำหนดจัดงานเลี้ยงสังสรรค์สมาชิกราชนาวีสโมสร ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๘๐๐-๒๑๐๐ ณ ราชนาวีสโมสร โดยมีเรือข้ามฟากจากท่าราชนาวิกสภา-ราชนาวีสโมสร ระหว่างเวลา ๑๖๓๐-๒๑๓๐ กิจการราชนาวีสโมสรได้ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อให้เกิดความสวยงาม และสะดวกกับลูกค้าที่มาใช้บริการจัดเลี้ยงที่อาคารราชนาวีสโมสร และกำหนดจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ เพื่อให้สมาชิกราชนาวีสโมสรได้พบปะกัน จึงขอเชิญชวนสมาชิกราชนาวีสโมสร รวมทั้งข้าราชการในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล ร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว “เคียงคู่ท่าช้าง และเจ้าพระยา มานานกว่า ๕๘ ปี สังสรรค์วิวาห์ สัมมนาในราคาที่เลือกได้” ข้อมูล ราชนาวีสโมสร ๑๑ ก.ย.๕๗
งานเลี้ยงสังสรรค์สมาชิกราชนาวีสโมสร ราชนาวีสโมสร กำหนดจัดงานเลี้ยงสังสรรค์สมาชิกราชนาวีสโมสร ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๘๐๐-๒๑๐๐ ณ ราชนาวีสโมสร โดยมีเรือข้ามฟากจากท่าราชนาวิกสภา-ราชนาวีสโมสร ระหว่างเวลา ๑๖๓๐-๒๑๓๐ กิจการราชนาวีสโมสรได้ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อให้เกิดความสวยงาม และสะดวกกับลูกค้าที่มาใช้บริการจัดเลี้ยงที่อาคารราชนาวีสโมสร และกำหนดจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ เพื่อให้สมาชิกราชนาวีสโมสรได้พบปะกัน จึงขอเชิญชวนสมาชิกราชนาวีสโมสร รวมทั้งข้าราชการในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล ร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว “เคียงคู่ท่าช้าง และเจ้าพระยา มานานกว่า ๕๘ ปี สังสรรค์วิวาห์ สัมมนาในราคาที่เลือกได้” ข้อมูล ราชนาวีสโมสร ๑๑ ก.ย.๕๗
คอนเสิร์ตกู่เจิง “ดุจหมอกควัน” ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระดำริ เมื่อต้นปี ๒๕๕๗ ระหว่างการเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนให้มีการจัดงานคอนเสิร์ตกู่เจิง ซึ่งต่อมาได้ทรงตั้งชื่องานว่า “ดุจหมอกควัน” ในวันที่ ๒๗ และ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๗ มีนายธงไชย แมคอินไตย์ เป็นนักร้องรับเชิญ และวงดุริยางค์ราชนาวีบรรเลง นาวาเอก ณรงค์ แสงบุศย์ เป็นวาทยกร จัด ณ ศูนย์วัฒนธรรมจีน เลขที่ ๑๘ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพระหว่าง ๑๙๐๐-๒๑๐๐ รายได้จากการบริจาคเงินและจากการจำหน่ายบัตรเข้าชม (๕,๐๐๐-๙,๐๐๐ บาท) จะนำสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อเป็นกองทุนช่วยผู้ป่วยที่ยากไร้จากโรคมะเร็ง (โรงพยาบาลจุฬาภรณ์) และโรคอื่นๆ ตามที่ทรงรับมาในพระอนุเคราะห์ และมูลนิธิอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) นอกจากนี้จะมีการนำผลิตภัณฑ์ “ถักร้อยสร้อยรัก” และ ดร.น้ำจิต มาให้ผู้สนใจบริจาคเงินซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดยจะนำรายได้เข้าสมทบมูลนิธิจุฬาภรณ์ ติดต่อเข้าชมการแสดง และซื้อบัตรได้ที่สำนักงานของ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๗๘๗-๗๐๐๐ ข้อมูล สถา…
การขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมในฐานะหน่วยงานหนึ่งที่ดูแลงานด้านวัฒนธรรม ได้เล็งเห็นและตระหนักในความสำคัญของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย จึงได้จัดให้มีการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติขึ้น เพื่อเป็นมาตรการหนึ่งในการสนับสนุน ส่งเสริมให้ชุมชน ผู้ปฏิบัติ ผู้สืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้เกิดความภาคภูมิใจ ในปี พ.ศ.๒๕๕๗ มีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ๗ สาขา รวมจำนวน ๖๘ รายการ ได้แก่ ๑. สาขาศิลปะการแสดง จำนวน ๑๐ รายการ ๒. สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม จำนวน ๑๐ รายการ ๓. สาขาวรรณกรรมพื้นบ้าน จำนวน ๑๐ รายการ ๔. สาขากีฬาภูมิปัญญาไทย จำนวน ๑๐ รายการ ๕. สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล จำนวน ๘ รายการ ๖. สาขาความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล จำนวน ๑๐ รายการ และ ๗. สาขาภาษา จำนวน ๑๐ รายการ โดยกระทรวงวัฒนธรรม จะดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดมรดกวัฒนธรรมที่ได้รับการประกาศอยู่ในบัญชีรายชื่อโดยวิธีการต่างๆ ตามคว…
งาน “ของดีชายแดนใต้” กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในฐานะหน่วยงานหนึ่งซึ่งมีบทบาทในการดูแลเกษตรกร รวมทั้งสมาชิกของสถาบันเกษตรกรที่เป็นผู้ประกอบการในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องการช่วยเหลือ และสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการ จึงได้จัดงาน “ของดีชายแดนใต้” ครั้งที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร กิจกรรมนี้มุ่งเน้นการฟื้นฟูและเสริมสร้างกำลังใจให้กับกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการสินค้าซึ่งได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ ภายในงานจะมีสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่เด่นๆ จาก ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีอาหารใต้รสต้นตำรับ เช่น ข้าวยำ น้ำพริกบูดู กะปิเทพา ลูกเนียง โรตีชาชัก ไก่เบตง ผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น ปลากุเลาเค็ม รวมถึงเครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย เช่น ไข่มุกอันดามันสตูล ผ้าบาติก ผ้าปาเต๊ะ หมวกกะปิเยาะห์ ซึ่งสินค้าทุกชิ้นผ่านการคัดสรรจากกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และกลุ่มอาชีพต่างๆ มากกว่า ๓๐๐ รายการ และภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติชุด “พระบารมีแผ่ไพศาล หลั่งสายธารสู่ชายแดนใต้” นำเสนอพระราชกรณียกิจ และ…
โครงการ “ร้อยความดี ๑๐๐ ปี พระองค์เจ้าพีระ” ในโอกาสที่พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพีรพงศ์ภาณุเดช หรือที่รู้จักกันในนาม “พระองค์เจ้าพีระ” เจ้าชายนักแข่งรถชาวไทยพระชันษาครบรอบ ๑๐๐ ปี ในปีนี้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผู้เป็นตำนานของนักแข่งรถยนต์ชาวไทยที่สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักในต่างประเทศ มูลนิธิธรรม จัดโครงการ “ร้อยความดี ๑๐๐ ปี พระองค์เจ้าพีระ” เพื่อจัดหาทุนสำหรับกิจกรรมสาธารณกุศลผ่านการจำหน่ายหนังสือ “Thailand’s Ultimate Classic Cars” ซึ่งเป็นหนังสือที่สยาม-คริสติน่า เศรษฐบุตรได้รวบรวมรถคลาสสิกที่หายากในประเทศไทย ๒๕ คัน พร้อมรายละเอียดความพิเศษของแต่ละคัน ผู้สนใจสั่งซื้อหนังสือได้ที่ร้านดีบุ๊คส์ ชั้น ๒๒ อาคารอัมรินทร์พล่าซ่าหรือสั่งซื้อทางออนไลน์ที่ www.dmgbooks.com หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๘๕ ๒๒๕๕ รายได้จากการจำหน่าย จะนำไปจัดซื้อรถเข็นสำหรับผู้พิการและอีกส่วนหนึ่งสนับสนุนโครงการบันทึก ๒ แผ่นดิน ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ ๑๗ ก.ย.๕๗
การขออนุญาตขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการปรับกระบวนการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์อาหาร หรือ Re-process ปรับปรุงพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารให้รวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของขั้นตอนการขออนุญาตเลขสารบบอาหารกับผลิตภัณฑ์อาหาร ๗ ประเภท ได้แก่ นมโค นมปรุงแต่ง ผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยว ไอศกรีม เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท โดยจากเดิมใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน ๓๕ วันทำการ เมื่อ Re-process แล้วลดลงไม่เกิน ๒๐ วัน ทำการ ขอให้มั่นใจการดำเนินงานของ อย.ที่เน้นคุณภาพรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ผู้บริโภคปลอดภัย ข้อมูล อย. ๑๗ ก.ย.๕๗
เปิดอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๑๔ สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระในกำกับของรัฐสภาได้จัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๑๔ ขึ้น ซึ่งผู้เข้ารับการศึกษาอบรมประกอบด้วย นักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น ข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง นักบริหารระดับสูงจากองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชนและจากองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ รวมทั้งผู้ที่สนใจทั่วไป ทั้งสิ้นประมาณ ๑๘๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารที่ผ่านการศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ มีความรู้ ทักษะและความสามารถทั้งทางด้านการบริหารงานกฎหมายมหาชน และเศรษฐศาสตร์ สามารถเสนอแนะนโยบายและนำนโยบายไปปฏิบัติให้แก่องค์กร อันจะเป็นแบบอย่างในวงการต่างๆ ของประเทศ ทั้งนี้ มีกำหนดการเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ และเปิดการศึกษาในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนสัปดาห์ละ ๒ วัน คือ วันศุกร์ เวลา ๑๗๐๐-๒๐๐๐ และ…
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบถุงยังชีพพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ออกไปช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา และลำปาง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่ราษฎรที่กำลังประสบความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบให้นายประสงค์ พิฑูรกิจจา เลขาธิการ นายกองเอก วิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ ประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์และคณะจากส่วนกลางพร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดเชียงราย เดินทางไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย - ณ หอประชุมเอนกประสงค์ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๗๐๐ ครัวเรือน - ณ หอประชุมเทศบาลตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จำนวน ๑,๓๕๐ ครัวเรือน และ ณ หอประชุม โรงเรียนเทศบาล ๒ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จำนวน ๖๕๐ ครัวเรือน - ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง จำนวน ๕๐๐ ครัวเรือน และ ณ หอประชุมโรงเรียน …
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านงานประดาน้ำและการปฏิบัติงานใต้น้ำ ระหว่างกองทัพเรือ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมื่อวานนี้ (๘ กันยายน ๒๕๕๓) เวลา ๑๑๐๐ พลเรือโท จีรพัฒน์ ปานสกุณ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ และนายกรศิษฎ์ ภัคโชตานนท์ รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านงานประดาน้ำและการปฏิบัติงานใต้น้ำ ระหว่างกองทัพเรือและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยมี พลเรือตรี พูลศักดิ์ อุบลเทพชัย รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ เป็นพยานฝ่ายกองทัพเรือ และมีนายเรนทร์ วราภิรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล เป็นพยานฝ่ายการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กองทัพเรือ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีเจตจำนงร่วมกันในการพัฒนา ศักยภาพ และขีดความสามารถในองค์ความรู้ องค์บุคคล องค์วัตถุ และนวัตกรรมด้านงานประดาน้ำและการปฏิบัติงานใต้น้ำ เพื่อตอบสนองภารกิจทั้งสองฝ่าย โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน อันเป็นผลดีต่อความมั่นคงและเป็นการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงจะให้การสนับสนุนซึ่งกันและกัน ทั้งในด้านบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์เครื่อง…
ศูนย์ดำรงธรรม มิติใหม่ ศูนย์ดำรงธรรมมิติใหม่ ตามนโยบาย คสช. ทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการประชาชนเบ็ดเสร็จ (0ne Stop Service) ประกอบด้วย - รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์จากประชาชน - บริการข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และการให้คำปรึกษา เช่น ข้อมูลของภาครัฐ ข้อมูลด้านกฎหมาย ด้านการเกษตร รวมทั้งให้คำแนะนำบริการต่างๆ ของภาครัฐ - รับเรื่องบริการส่ง-ต่อ ไปยังหน่วยงานรับผิดชอบ - แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณีฉุกเฉินจะมีชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน - รับเรื่องความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน เพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ติดต่อขอรับบริการได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดทุกแห่ง, ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง หรือโทรสายด่วน ๑๕๖๗ ฟรี ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทั่วประเทศ ข้อมูล นสพ.มติชน ๘ ก.ย.๕๗
มหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ ครั้งที่ ๑๖ กรุงเทพฯ มหกรรมศิลปะการแสดง และดนตรีนานาชาติ ครั้งที่ ๑๖ กรุงเทพฯ กำหนดจัดแสดงระหว่างวันที่ ๑๓ กันยายน – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ การแสดงมีหลากหลาย ประกอบด้วย โอเปร่าโดยคณะ Teatro Lirico Italiano of Rome, คณะกายกรรมแห่งปักกิ่ง Cirfue Eclipse, บัลเลต์เรื่อง Snow White และยังมีการแสดงดนตรี และคณะนักเต้นที่มีชื่อเสียง ฯลฯ รวมการแสดง ๑๖ ชุด จาก ๑๔ ประเทศ ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.bangkokfestivals.com และซื้อบัตรได้ที่ www.thaiticketmajor.com หรือติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๒ ๓๑๙๑ ข้อมูล นสพ.เดลินิวส์ ๘ ก.ย.๕๗
ขอเชิญร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดกิจกรรมเนื่องในวันมหิดล ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” และสมองพระปณิธานในการหารายได้ช่วยผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาสโรงพยาบาลศิริราช โดยศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณารับเป็นองค์ประธานจัดงานหารายได้ และพระราชทานสัมภาษณ์ในรายการพิเศษเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๒๒๒๐ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ จึงขอเชิญชมรายการพิเศษดังกล่าวและร่วมบริจาคได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๗๐ ๒๒๓๓ (๑๐๐ คู่สาย) และสามารถถามปัญหาสุขภาพได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๘ ๕๙๔๐ (๒๐ คู่สาย) และบริจาคได้โดยตรงที่ศิริราชมูลนิธิ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๑๙ ๗๖๕๘ -๖๐ ข้อมูล ศิริราชมูลนิธิ ๘ ก.ย.๕๗
โครงการคืนสู่เหย้าเยาวชนโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ กองทัพเรือ กำหนดจัดโครงการคืนสู่เหย้าเยาวชนโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๖-๗ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ค่ายจุฬาภรณ์ จังหวัดนราธิวาส กองทัพเรือได้น้อมนำแนวพระราชดำริ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเสริมในงานด้านกิจการพลเรือนของกองทัพเรือ ภายใต้ชื่อ “โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง” โดยมีกิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ (อำเภอเมือง บาเจาะ ยี่งอ ตากใบ จังหวัดนราธิวาส) ทัศนศึกษานอกสถานที่ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้เยาวชนเรียนรู้ประสบการณ์ที่มีประโยชน์ เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกองทัพเรือในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้มากยิ่งขึ้น และได้เรียนรู้ถึงการอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขภายใต้ความแตกต่างทางศาสนาและวัฒนธรรม แต่ยึดมั่นในสถาบันชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ร่วมกัน และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการและกองทัพเรือในการแก้ไขปัญหาอย่างสันติร่วมกันต่อไป โดยกิจกรรมนำเยาวชนทัศนศึกษานอกสถานที่ กำหนดจัดปีละ ๖-๗ …
งานวันเรือดำน้ำ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ กองทัพเรือ กำหนดจัดงานวันเรือดำน้ำ ใน ๔ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐๐๐-๑๓๐๐ ณ กองบัญชาการกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี วันที่ ๔ กันยายนของทุกปี ถือเป็นวันที่ระลึกเรือดำน้ำสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๔๘๐ เรือดำน้ำ ๒ ลำ จากจำนวน ๔ ลำ ของประเทศไทย ซึ่งสั่งต่อจากบริษัทมิตซูบิชิ ประเทศญี่ปุ่น คือ เรือหลวงมัจฉานุ และ เรือหลวงวิรุณ ได้สร้างแล้วเสร็จ ทางบริษัทพร้อมที่จะส่งมอบให้แก่ราชนาวีไทย ทหารที่ถูกจัดให้อยู่ประจำเรือทั้งสองลำนี้ ได้กระทำพิธีรับมอบและลงประจำเรือ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา นับว่าเป็นครั้งแรกที่ราชนาวีไทยได้มีเรือดำน้ำ ส่วนเรือหลวงสินสมุทรและเรือหลวงพลายชุมพล ได้วางกระดูกงู เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๗๙ และทำพิธีปล่อยเรือลงน้ำ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๔๘๐ และสร้างเสร็จเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๔๘๑ เรือดำน้ำทั้ง ๔ ลำ ได้รับใช้กองทัพเรือมากกว่า ๑๒ ปี ได้แสดงแสนยานุภาพในการป้องปรามให้เป็นที่ประจักษ์ โดยเฉพาะช่วงยุทธนาวีที่เกาะช้าง และทุกวันที่ ๔ กันยายน กองทัพเรือจะจัดงานวันเรือดำน้ำ เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้อดีตนักดำเรือ…
กรมกำลังพลทหารเรือ จัดตั้งศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service) กรมกำลังพลทหารเรือ ได้จัดตั้งศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ขึ้น เพื่อช่วยเหลือ แนะนำ และอำนวยความสะดวกแก่ข้าราชการสังกัดกองทัพเรือที่ลาออก เกษียณอายุราชการและทายาท ให้สามารถเข้าถึงการให้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยมีการบริการของกรมกำลังพลทหารเรือ , กรมการเงินทหารเรือ และกรมสวัสดิการทหารเรือ ดังนี้ - งานบริการด้านกำลังพล ได้แก่ การขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ บำเหน็จดำรงชีพ และเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ,ขอรับบำเหน็จตกทอด, หนังสือส่งตัวผู้ป่วยใน, สิทธิจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล, ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์, แก้ไขประวัติรับราชการ ,ทำหนังสือรับรองกรณีต่าง ๆ และทำบัตรประจำตัวข้าราชการบำเหน็จ บำนาญ และบัตรเหรียญชัยสมรภูมิ - งานบริการด้านการเงิน ได้แก่ การขอหนังสือรับรองรายได้, ขอรับค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียน, ทายาทขอเบิกเงินช่วยพิเศษ บำนาญค้างจ่าย, ขอหนังสือรับรองบำเหน็จบำนาญตกทอด (กู้เงิน) , ตรวจสอบเงินเบี้ยหวัดบำนาญ หนี้สิน, ขอเปลี่ยนบัญชีธนาคารในการรับเงิน และขอรับรายการขอลดหย่อ…
ขอเชิญบริจาคสมทบทุน ธงวันมหิดล ปี ๒๕๕๗ วันที่ ๒๔ กันยายน ของทุกปี เป็นวันมหิดล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” และสนองพระราชปณิธานในการหารายได้ช่วยผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาสโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กำหนดจัดรายการพิเศษ “วันมหิดล” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๒๒๒๐ รวมทั้งยังได้จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมราชชนก การแสดงปาฐกถาเกียรติยศเนื่องใน “วันมหิดล” และนักศึกษาวิทยาเขตบางกอกน้อยร่วมกันออกรับบริจาคทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล พร้อมมอบธงและสติ๊กเกอร์เป็นที่ระลึก จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนธงวันมหิดล จากนักศึกษาที่ร่วมจำหน่าย หรือบริจาคโดยตรงได้ที่ศิริราชมูลนิธิ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๑๙ ๗๖๕๘-๖๐, ๐ ๒๔๑๙ ๗๖๘๘ ข้อมูล รพ.ศิริราช ๕ ก.ย.๕๗
กำหนดประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทัพเรือ เป็นว่าที่เรือตรี กองทัพเรือ กำหนดประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทัพเรือที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๕ เป็นว่าที่เรือตรี ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๒ นันทอุทยานสโมสร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓๓๐ โดย พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี โดยจะมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ร่วมประดับเครื่องหมายยศ กองทัพเรืออนุมัติให้กรมกำลังพลทหารเรือ กองเรือยุทธการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ดำเนินการผลิตกำลังพลสำรองโดยต่อเนื่องทุกปี สำหรับในปีนี้มีนักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทัพเรือที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๕ ตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกำหนด และมีคุณสมบัติครบถ้วน พร้อมเข้ารับการประดับเครื่องหมายยศ เป็นว่าที่เรือตรี และให้ปลดเป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนไม่มีเบี้ยหวัด สังกัด กรมกำลังพลทหารเรือ จำนวน ๔๓ นาย ข้อมูล ข่าวสาร ทร. ๕ ก.ย.๕๗
ชวนบริจาคไมค์ช่วยเด็กป่วย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (ร.พ.เด็ก) กรมการแพทย์ ขอเชิญชวนสมาชิกรอยัลออร์คิด พลัส ร่วมบริจาคไมล์ ช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กที่ขาดแคลนในการส่งตัวเข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาล โครงการบริจาคไมล์นับเป็นการสานต่อโครงการบริจาคไมล์ให้กับมูลนิธิสถาบันต่างๆ เพื่อกิจกรรมการกุศลที่การบินไทยดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ เพื่อชักชวนให้สมาชิกรอยัล ออร์คิดพลัส ซึ่งมีเกือบ ๓ ล้านคน ได้ร่วมบริจาคไมล์สะสมของการบินไทย เพื่อนำไปแลกบัตรโดยสารรางวัลให้แก่ผู้ป่วยเด็กและญาติผู้ป่วยในการเดินทางมารักษาที่โรงพยาบาล รวมทั้งใช้ในการเดินทางของทีมแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อไปรักษาและบริการทางการแพทย์ และใช้ในการสนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการรักษาโรคเด็กที่ยุ่งยากซับซ้อน สามารถบริจาคได้ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน- ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่ www.thaiairways.com/rop ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ ๕ ก.ย.๕๗
ขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า แม้ขณะนี้จะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ แต่จากการติดตามปริมาณน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้งเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ พบว่ามีปริมาณน้ำในเขื่อนที่สามารถใช้งานได้ต่ำกว่าปี ๒๕๕๖ การประปานครหลวง (กปน) จึงได้จัดทีมติดตามปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิด รวมทั้งได้เตรียมแผนการรับมือหากปีหน้าอาจเกิดวิกฤตภัยแล้งอีกครั้ง และได้ประสานงานกับกรมชลประทานเพื่อเตรียมแผนบริหารจัดการแหล่งน้ำให้ประชาชนมั่นใจว่าปริมาณน้ำที่มีอยู่จะเพียงพอสำหรับการผลิตน้ำประปา การประปานครหลวง จึงขอความร่วมมือผู้ใช้น้ำช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า อย่าใช้ฟุ่มเฟือย เนื่องจากปริมาณน้ำดิบที่นำมาผลิตน้ำประปาจะมีผลต่อการใช้น้ำของภาคส่วนอื่น โดยเฉพาะภาคการเกษตร และที่สำคัญต้องสำรองไว้เพื่อปีหน้าด้วย และเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติ ขอให้ร่วมกันประหยัดการใช้น้ำและเห็นความสำคัญของน้ำ ซึ่งเป็นหนึ่งในทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของประเทศ เพื่อให้เราทุกคนไม่ต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต โดย กปน.จะดำเนินงานอย่างเต็มที่ในการให้บริการน้ำประปาทุกหยดคุณภาพอย่างเพียงพอต่อเนื่อง ๒๔ ช…
หนังสือเฉลิมพระเกียรติ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในประเทศไทย” กอ.รมน.ได้มอบหมายให้ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำโครงการเพื่อรวบรวมและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อชาวไทยมุสลิม นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงได้จัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย” ขึ้น หนังสือเล่มนี้ นับเป็นหนังสือครั้งแรกในประวัติศาสตร์การพิมพ์หนังสือฉบับภาษาไทย ที่ได้บูรณาการข้อมูลว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย นับตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้สังคมไทยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการความสัมพันธ์ ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับชาวไทยมุสลิมอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าและนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาเสริมสร้างสันติสุขในการอยู่ร่วมกันของสังคมไทย ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ รวมทั้งการแก้ปัญหาของประเทศทั้งในอดีตและอนาคต โดยจะนำหนังสือดังกล่าวแจกจ่ายมัสยิด ๔๐ แห่ง ทั่วประเทศ สำนักจุฬาราชมนตรี และคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเตรียมที่จะจัดทำหนังสือเป็นภาษ…
กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคลภายนอกที่เข้ามาออกกำลังกายในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน และมาใช้บริการศูนย์กีฬาวังนันทอุทยาน ฐานทัพเรือกรุงเทพ กำหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยในการควบคุมบุคคลภายนอกที่เข้ามาออกกำลังกายในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน และเข้ามาใช้บริการศูนย์กีฬาวังนันทอุทยานกองทัพเรือ เพื่อรักษาความปลอดภัยและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยดังนี้ ๑. ห้ามมิให้บุคคลภายนอกทั่วไปเข้ามาออกกำลังกายในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน โดยให้ออกกำลังกายภายในพื้นที่นันทอุทยานสโมสรแทน ๒. สมาชิกและบุคคลภายนอกที่มาใช้บริการศูนย์กีฬาฯ ให้ผู้ที่มียานพาหนะใช้ประตู ๓ ตามปกติ โดยแลกบัตรในการผ่านเข้า-ออก สำหรับผู้ที่ไม่มียานพาหนะให้ใช้ประตู ๖ (ประตูกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ) ในการผ่านเข้า-ออก โดยเดินเข้าทางประตูคนเดิน แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามถนนหน้าอาคารพลแตร ผ่านข้างอาคารพลแตรแล้วตรงไปที่ศูนย์กีฬาฯ ซึ่งเป็นเส้นทางที่ใช้เดินไปถึงศูนย์กีฬาฯ ได้ และมีไฟแสงสว่างเพียงพอ และให้มาทำบัตรอนุญาตผ่านบุคคลในการผ่านเข้า-ออก ทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่เป…
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์สำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กองทัพเรือ ร่วมกับ กรมแพทย์ทหารเรือ และโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์สำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วย โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี พระราชโมลี เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ และพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น ๑ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔๐๐ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพติดต่อได้ที่ - ศูนย์รับบริจาค โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า อาคารเภสัชกรรม ชั้น ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙ ๒๒๖ ๙๓๓๗ , ๐ ๒๔๗๕ ๒๕๗๖ หรือที่อีเมล์ ppk.donationcenter@nmd.go.th - ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า บริเวณหน้าอาคาร ๑๐๐ ปี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๒๕๓๒, ๐ ๒๔๗๕ ๒๗๘๔ - โอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ชื…
งานประเพณีตานสลากก๋วย จังหวัดแพร่ร่วมกับวัดพระธาตุช่อแฮ กำหนดจัดประเพณีตานสลากก๋วยขึ้น ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ใต้ เดือน ๑๒ เหนือ (๑๒ เป็ง) เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวภาคเหนือตอนบน ที่ยึดถือสืบเนื่องกันมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยมีความเชื่อกันว่าในวันดังกล่าว ยมทูตจะปล่อยให้เปรตมารับส่วนกุศลทุกคนจึงตานสลากก๋วยของกินให้แก่เปรต และเป็นโอกาสให้ทานแก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว ถือว่ามีอานิสงส์แรง คำว่าก๋วย คือ ชะลอม สานด้วยไม้ไผ่ แล้วบรรจุของกินของใช้ลงไป เช่น ข้าว ขนม ผลไม้ พริก หอม เกลือ กะปิ น้ำปลา หมาก พลู น้ำดื่ม ข้าวต้ม อาหาร กล้วย ส้ม สมุด ดินสอ สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟันและยารักษาโรค ที่จำเป็นพร้อมอาหารคาว หวาน และข้าวสุกที่พระสงฆ์จะนำไปฉัน และปัจจัยเสียบติดกับไม้ปักบนก๋วยสลาก จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานได้ ณ วัดพระธาตุ ช่อแฮ พระอารามหลวง จังหวัดแพร่ ข้อมูล นสพ.ข่าวสด ๒ ก.ย.๕๗
งานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชชนก มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกร่วมกับศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยความร่วมมือของคณะแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์จาก ๖ สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรฒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กำหนดจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก กับการ สาธารณสุขไทย “ในหัวข้อ” ครอบครัวอบอุ่น “วัยรุ่นสุขสันต์” ระหว่างวันที่ ๓-๗ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓๐๐-๑๘๐๐ ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น ๒ ศูนย์การค้าสยามพารากอน งานนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติ และทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน และการสาธารณสุขไทย ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการจัดแสดงให้ความรู้การส่งเสริมสุขภาพและการดูแลสุขภาพช่องปาก จากคณะแพทย์ศาสตร์ทันตแพทย์ศาสตร์ ๖ สถาบัน มีหน่วยบริการให้คำปรึกษาพร้อมช่องทางการบริการพิเศษเฉพาะกิจผ่านโปรแกรมแช็ต Line โดยแบ่งออกเป็น ด้านสุขภาพกาย ให้ความรู้ ความต…
งานประชุมทางวิชาการประจำปี ๒๕๕๗ คุรุสภา ขอเชิญผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งคุรุสภาจะจัดประชุมทางวิชาการ ประจำปี ๒๕๕๗ เรื่อง “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ” ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนฮันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ การเสวนาในประเด็นต่างๆ อาทิ ปฏิรูปครูเพื่อปฏิรูปประเทศไทย, การบรรยายพิเศษเรื่อง “วิจัยเพื่อคุณภาพประเทศไทย” ,การเสวนากลุ่มย่อยในหัวข้อ “มโนทัศน์ที่ถูกต้องในการวิจัย:ทางออกของการทำวิจัยสำหรับครู นอกจากนี้ยังมีการแสดงนิทรรศการผลการวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลจากคุรุสภา, คลินิกให้คำปรึกษางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพ, การประกาศผลรางวัลหนึ่งนวัตกรรม “ระดับประเทศ” ประจำปี ๒๕๕๗ รวมทั้งการจัดนิทรรศการทางการศึกษาแล…
สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด ให้ทุนแก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด กำหนดให้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิก แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ ประเภททุนเรียนดี ทุนส่งเสริมการศึกษา และทุนสำหรับบุตรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ โดยผู้สมัครขอรับทุนจะต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า ๑ ปี ประเภทสามัญ มีบุตรกำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของสถานศึกษาของทางราชการ หรือเอกชนที่ทางราชการรับรอง ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ทั้งนี้ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม หลักฐานการยื่นความจำนงขอรับทุน ประกอบด้วย - ใบรายงานผลการศึกษา หรือสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ - หลักฐานการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของบุตรสมาชิกผู้ขอรับทุน - สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของบุตรสมาชิกที่ขอรับทุน - กรณี – สกุล ในสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกับหลักฐานอื่นๆ ให้แสดงสำเนาสูจิบัตร หรือหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล - หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้พิการ เช่น ใบรับรองแพทย์และบุตรผู้พิการ สมาชิกที่มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ ให้ยื่นใบสมัครได้ที่สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด ภายในวันที่ ๑๐ …
ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟฯ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมเทิดพระเกียรติองค์อุปถัมภ์ ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา โดยมุ่งมั่นที่จะขยายการช่วยเหลือไปสู่เด็กยากไร้ทั่วประเทศ จำนวน ๖,๐๐๐ คน เพื่อถวายเป็นราชสักการะ ผู้มีจิตศรัทธาโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ” ธนาคารกรุงเทพ สาขาทองหล่อ เลขที่บัญชี ๒๐๖-๐-๐๖๗๐๙-๓ , ธนาคารกรุงไทย สาขานานาเหนือ เลขที่บัญชี ๐๐๑-๑-๑๙๗๖๕-๗,ธนาคารทหารไทย สาขาอโศก เลขที่บัญชี ๐๕๓-๒-๐๕๖๘๑-๙ และกรุณาสำเนาใบโอนเงินไปที่หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๒๖๒๐ เงินบริจาคสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๗๔๗ ๒๖๐๐ และ www.Ccfthai.or.th ข้อมูล www.Ccfthai ๑ ก.ย.๕๗