Skip to main content

Posts

Showing posts from May, 2012
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์และรัฐบาล เป็นเจ้าภาพจัดงานฉลองพระพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอันสำคัญนี้ จึงได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ส่งบทความเกี่ยวกับพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (www.onab.go.th) ในหัวข้อ “พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” และขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งบทความเข้าประกวดเพื่อชิงเงินรางวัล และโล่เกียรติยศในหัวข้อ “พุทธชยันตี วิถีไทย วิถีพุทธ” โดยแบ่งเป็น ๔ ประเภท คือ ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา รวมถึงระดับ ปวช., อุดมศึกษา รวมถึงระดับ ปวส. และประชาชนทั่วไป

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๖ ๘๓๕๔ และ www.onab.go.thข้อมูล นสพ.สยามรัฐ

๓๐ พ.ค.๕๕

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำโครงการ “ธรรมะ ทำ-มะ ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตื่น ๒๖ วัน เปลี่ยนชีวิต ซึ่งโครงการนี้เป็นการฉลองวาระพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวันวิสาขบูชาโลก ๔ มิถุนายน

โดย สสส.ร่วมกับ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพฯ) และ ๒๓ องค์กร สนับสนุนให้บุคคลเอาชนะใจตนเอง เพราะไม่มีชัยชนะใดยิ่งใหญ่เท่าชนะใจตนเอง ซึ่งมีเป้าหมายของโครงการ คือ เชิญชวนให้บุคคล ลด ละ เลิกนิสัยที่เป็นโทษทั้งต่อตัวเองและสังคม เป็นการทำบุญที่ทำได้ด้วยตัวเอง ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น เป็นเวลา ๒๖ วัน ระหว่างวันที่ ๔ -๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการที่จะเอาชนะใจตน มุ่งมั่นทำสิ่งที่ดี เช่น เลิกสูบบุหรี่ เลิกดื่มเหล้า อุทิศตนทำงานเพื่อสังคม สวดมนต์ทำสมาธิ ฯลฯ สามารถเข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.tum-ma.com หรือโหลดแอพพลิเคชั่น Tum-ma ได้ฟรีทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งระบบ Apple และ Android หรือรับสมุดบันทึก ๒๖ วันแห่งการเปลี่ยนชีวิต ได้ที่สวนโมกข์กรุงเทพฯข้อมูล สสส.

๓๐ พ.ค.๕๕

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมแกนนำเยาวชนและแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด พื้นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ พ.ค.๕๕ ณ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ตำบลประแสร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ และปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรี ได้ทราบถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด พร้อมทั้งสร้างแกนนำเยาวชนในการต่อต้านยาเสพติด ด้วยการคัดเลือกและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อให้เกิดแรงจูงใจ มีโรงเรียนร่วมกิจกรรม ๓ โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม จังหวัดระยอง, โรงเรียนสุขไพรวัน ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยองและโรงเรียนวัดเกาะลอย ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มีกิจกรรมย่อย คือ การอบรมเยาวชนต้านภัยยาเสพติด การคัดเลือกแกนนำ ยุวชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด และการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด

ข้อมูล ทรภ.๑

๓๐ พ.ค.๕๕

กองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ รุ่นที่ ๕/๒๕๕๕ ทัศนศึกษานอกสถานที่ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ระหว่างวันที่ ๓-๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕กิจกรรมนี้มีวัตประสงค์ให้เยาวชนได้เปิดโลกทัศน์เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ เห็นถึงความรัก ความห่วงใยที่สังคมภายนอกมีให้

 รวมทั้งเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขท่ามกลางความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม ยึดมั่นในสถาบันชาติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ร่วมกัน โดยเยาวชนจะมีโอกาสเข้าพบและรับฟังโอวาทจากผู้บัญชาการทหารเรือหรือผู้แทน เยี่ยมชมพระราชวังเดิม เยี่ยมชมสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง ๓ ทัศนศึกษาอุทยานสัตว์น้ำสยาม

โอเชียนเวิลด์ สยามพารากอน สวนสนุกดรีมเวิลด์ เยี่ยมชมบริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด และโรงงานแปรรูปอาหารจากเนื้อไก่ BKK จังหวัดสระบุรี ทัศนศึกษาฟาร์มโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ส่วนในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จะนำเยาวชนไปเยี่ยมชมหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไ…
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ร่วมกับ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) จัดกิจกรรม “วันดื่มนมโลก ประจำปี ๒๕๕๕” World Milk Day Thailand 2012 ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยในช่วงเช้าคณะผู้จัดงานและตัวแทนของเด็กไทยจะเข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อรายงานวัตถุประสงค์และรายละเอียดของกิจกรรมในงาน “วันดื่มนมโลก ประจำปี ๒๕๕๕” และเวลา ๑๑๐๐-๒๐๐๐ บริเวณด้านหน้า Digital Gateway สยามสแควร์ ซอย ๓ มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย นิทรรศการให้ความรู้ การสาธิตการทำไอศกรีมจากนมรูปแบบต่างๆ การแสดงบอลลูนแมน และ D-Dance พร้อมชมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง ตลอดจนร่วมดื่มและชิมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมโคสดแท้ อาทิ ไอศกรีม โยเกิร์ตและเนยแข็ง

นมเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และครบทุกคุณค่าของสารอาหารที่ร่างกายต้องการ มีความสำคัญต่อผู้คนทุกเทศทุกวัย ดังนั้น FAO จึงได้กำหนดให้วันที่ ๑ มิถุนายนของทุกปี เป็นวันดื่มนมโลก เพื่อให้ประเทศต่างๆ ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ด้านคุณประโยชน์ และกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการบริโภคนม สำ…
กรมป่าไม้ ขอเชิญหน่วยงาน องค์กร ชุมชน และประชาชนทุกภาคส่วนร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ บริเวณบ้านใหม่ ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และจังหวัดต่างๆ ตลอดจนบ้านเรือนที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน สถานที่ราชการ พื้นที่สาธารณประโยชน์ต่างๆ ทั่วประเทศ

วันต้นไม้ ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกเมื่อร้อยกว่าปีมาแล้วในประเทศสหรัฐอเมริกา ในมลรัฐเนบราสก้า เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๔๑๕ ต่อมามลรัฐอื่นๆ ได้ดำเนินตามและได้เผยแพร่ไปยังประเทศต่างๆ กว่า ๖๐ ประเทศทั่วโลก

สำหรับในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๑ กรมป่าไม้ได้เชิญชวนข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมกันปลูกต้นไม้ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ซึ่งเป็นวันชาติ นับเป็นครั้งแรกที่มีการปลูกต้นไม้ตามแบบที่ทำกันในต่างประเทศที่เรียกว่า Aibor Day ในปี พ.ศ. ๒๔๘๔ กรมป่าไม้ได้สั่งการให้สำนักงานในส่วนภูมิภาคร่วมกับจังหวัดจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันชาติ ซึ่งถือเป็นวันต้นไม้ประจำปีอย่างเป็นทางการครั้งแรกของประเทศไทย

ในปี พ.ศ.๒๔๙๔ ที่ประชุมใหญ่ FAO มีมติให้ประเทศสมาชิกจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของ แต่ละประเทศ คณะรัฐมนตรีจึง…
คณะอนุกรรมการยิงปืนกองทัพเรือ จะจัดการแข่งขันยิงปืน “วันปืนนาวี ๕๕” ชิงถ้วยเกียรติยศ พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙๐๐-๑๗๐๐ ณ สยามยิงปืนราชนาวี บางนา กรุงเทพมหานคร

การแข่งขันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษาของนักเรียนทหารที่เป็นนักกีฬายิงปืนในสังกัดกองทัพเรือ และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศล ตลอดจนกิจกรรมของคณะอนุกรรมการยิงปืนกองทัพเรือ ประเภทการแข่งขัน ประกอบด้วย ปืนสั้นชาวบ้าน ๑๐ เมตร มือโปร ๓ รางวัล มือทั่วไป ๓ รางวัล ปืนสั้นชาวบ้าน ๑๕ เมตร มือโปร ๓ รางวัล มือทั่วไป ๓ รางวัล, ปืนสั้นชาวบ้าน ๒๕ เมตร มือโปร ๓ รางวัล มือทั่วไป ๓ รางวัล และปืนยาวชาวบ้าน ๕๐ เมตร มือทั่วไป ๓ รางวัล ค่าสมัครชุดละ ๑๐๐ บาท ไม่จำกัดชุดยิง มีอาหารกลางวันและน้ำดื่มบริการ

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สนามยิงปืนราชนาวี บางนา หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๙๘ ๐๗๖๔ข้อมูล คณะอนุกรรมการฯ

๒๘ พ.ค.๕๕

นายสุวิทย์ รัตนมณี อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า จากสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม จากพฤติกรรมของมนุษย์ในการดำเนินชีวิต ป่าชายหาดได้ถูกใช้ประโยชน์ไปเกือบหมดแล้ว ปัญหาหลักเกิดจากการขาดจิตสำนึกอนุรักษ์ ทำให้ขาดความรอบคอบในการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองไม่คุ้มค่าเกิดมลภาวะสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการดูแลป่าชายหาด จึงมอบนโยบายให้นักวิจัยศึกษา-วิจัยในบริเวณสถานีวิจัยของกรมป่าไม้ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป

กรมป่าไม้ได้รับความร่วมมือสนับสนุนงบประมาณจากกรมป่าไม้แห่งสาธารณรัฐเกาหลี ในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือด้านการวิจัยและการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น เพื่อดำเนินการฝึกอบรมเยาวชนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของป่าชายหาด ณ สถานีวนวัฒนวิจัยประจวบคีรีขันธ์ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ มีเยาวชนที่ผ่านการอบรมทั้งสิ้น ๔๒๐ คน ทำให้เกิดทัศนคติจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ กิจก…
กองทัพเรือ กำหนดจัดประชุมสัมมนา “ทบทวนการปฏิบัติในการบรรเทาสาธารณภัย” ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมกรุงศรีรีเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประชุมสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนการปฏิบัติรวบรวมอุปสรรคข้อขัดข้อง ระดมความคิดเห็น รวมทั้งแลกเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพเรือในห้วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อทำให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยมีแนวทางปฏิบัติที่ทันสมัยสอดคล้องกับแผนบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพเรือ และบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานด้านการบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพเรือ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีหน่วยงานที่ร่วมสัมมนา รวม ๔๓ หน่วย

อาทิ กองทัพเรือ กองทัพบก กองทัพอากาศ สภากาชาดไทย สภาความมั่นคงแห่งชาติ เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด เขตบางแค เขตทวีวัฒนา เขตบางกอกใหญ่ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ฯลฯ
ข้อมูล กกพร.ฯ

๒๘ พ.ค.๕๕

สำนักงานทหารเรือหญิง (สน.ทร.หญิง) จัดกิจกรรมสาธารณกุศล ที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยมี พลเรือตรีหญิง สุรัชฎา ชลออยู่ หัวหน้าสำนักงานทหารเรือหญิง พร้อมคณะ จะนำเงินและอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในหอพักไปมอบฯ

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดซ้ำซ้อน ลพบุรี เป็นโรงเรียนประเภทการศึกษาพิเศษและการกุศล ภายใต้มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประเภทศึกษาลพบุรี เขต ๑ ให้บริการแบบให้เปล่า ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาจากผู้ปกครอง จัดการศึกษาและฟื้นฟูสมรรถภาพแก่นักเรียนตาบอดและตาบอดพิการซ้ำซ้อน ตั้งแต่ระดับอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปัจจุบันมีนักเรียนในความดูแลจำนวน ๑๒๗ คน ซึ่งแบ่งเป็นนักเรียนตาบอดปกติ จำนวน ๒๙ คน นักเรียนตาบอดพิการซ้ำซ้อน จำนวน ๙๘ คน และนักเรียนกำพร้าที่ไม่มีผู้ปกครอง จำนวน ๔๖ คน ทั้งนี้โรงเรียนฯ ได้ประสบปัญหาขาดแคลนหอพักสำหรับนักเรียน จึงได้เช่าบ้าน จำนวน ๒ หลัง เพื่อให้นักเรียนส่วนหนึ่งพักอาศัย ซึ่งปัจจุบันมีผู้มีจิตศรัทธาให้กา…
กองทัพเรือ ร่วมกับ การไฟฟ้านครหลวง กำหนดลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “ป่าชายเลนพิทักษ์นครหลวง” และพิธีส่งมอบอาคารนิทรรศการเปิดโลกป่าชายเลน ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการ “ป่าชายเลนพิทักษ์นครหลวง” เป็นการดำเนินการจัดทำแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและบำรุงรักษาป่าชายเลนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยการไฟฟ้านครหลวงสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และงบประมาณดำเนินการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกองทัพเรือมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ และเพื่อให้การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง กองทัพเรือและการไฟฟ้านครหลวงจึงได้ดำเนินการปลูกและฟื้นฟูป่าชายเลนต่อไปเป็นเวลา ๓ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ตามข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “ป่าชายเลนพิทักษ์นครหลวง” ในพื้นที่จำนวน ๒๐๐ ไร่ โดยมีฐานทัพเรือกรุงเทพเป็นหน่วยดำเนินโครงการในการบำรุงรักษาและ ปลูกกล้าไม้ทดแทน และดูอัตราการรอดตายของกล้าไม้

“อาคารนิทรรศการเปิดโลกป่าชายเลน” ที่ดำเนินการก่อสร้างขึ้นในบริเวณพ…
หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ กำหนดจัดโครงการและกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๔ โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ โครงการบ้านเต่าทะเลเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการภูมิใจภักดิ์ ฟูมฟักไข่เต่าทะเลวันแม่ ร่วมใจปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติวันพ่อ, โครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสาน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติฯ และโครงการต้นกล้าเยาวชนรักษ์ทะเลไทยเทิดไท้องค์ราชินี รวมทั้งได้จัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ กิจกรรมแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และโครงการสวนป่าชายเลนเทิดไท้สยามมกุฎราชกุมาร ๖๐ พรรษา

สำหรับโครงการบ้านเต่าทะเลเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งมีพื้นที่ดำเนินการ ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศ…
กองทัพเรือ จะประกอบพิธีวางกระดูกงูเรือน้ำมัน โดยมี พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีฯ ในวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓๓๙ ที่อู่ต่อเรือ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

กองทัพเรือ ได้จัดสร้างเรือน้ำมันซึ่งมีภารกิจในการสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับเรือของกองทัพเรือ ที่ปฏิบัติราชการในทะเล ขนาดตั้งแต่เรือฟริเกตลงมา สนับสนุนการส่งกำลังบำรุงและการส่งกลับทางสายการแพทย์ สนับสนุนการลำเลียงน้ำมันเชื้อเพลิงทางทะเลในการช่วยเหลือ ประชาชนตามแนวชายฝั่ง และเกาะในทะเล สนับสนุนเรือหน่วยเฉพาะกิจ หน่วยราชการโครงการตามพระราชดำริ และสนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานของหน่วยต่างๆ ทั้งในและนอกกองทัพเรือ

คุณลักษณะโดยทั่วไป เรือลำนี้มีความยาวตลอดลำ ๖๓.๕๐ เมตร ความกว้างกลางลำ ๑๒.๐๐ เมตร ความลึกกลางลำ ๕.๑๐ เมตร กินน้ำเต็มที่ ๓.๙๒ เมตร สามารถทำความเร็วสูงสุดต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑๒ นอต ที่ระวางขับน้ำเต็มที่มีระยะปฏิบัติการไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ไมล์ทะเล ด้วยความเร็วมัธยัสถ์ ๑๐ นอต มีกำลังพลประจำเรือ จำนวน ๔๒ นาย และสามารถปฏิบัติภารกิจในสภาพทะเลเ…
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ดูแลเด็กกำพร้า ซึ่งปัจจุบันมีเด็กอยู่ในการดูแลของครอบครัวโสสะประมาณ ๖๕๐ คน ในหมู่บ้านเด็กโสสะทั้ง ๕ แห่ง ได้แก่ บางปู สมุทรปราการ หาดใหญ่ สงขลา หนองคาย เชียงราย และภูเก็ต มีเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูจากครอบครัวโสสะ จนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ สามารถประกอบอาชีพและเลี้ยงดูตัวเองได้กว่า ๔๐๐ คน

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ได้เข้าให้ความช่วยเหลือเด็กไทยที่สูญเสียบิดา-มารดา ขาดญาติมิตร มาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๔ ซึ่งได้นำรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กมาจาก SOS Children’s Villages International ซึ่งปัจจุบันดำเนินการอยู่ใน ๑๓๓ ประเทศทั่วโลกมาใช้ ซึ่งทางมูลนิธิเชื่อว่าเด็กทุกคนควรได้เติบโตในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และครอบครัวเป็นที่ที่ดีที่สุด เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในวัยเด็กและทำให้เด็กได้เติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นเด็กที่เคยสูญเสียบิดา-มารดา ขาดญาติมิตร ไร้ที่พึ่งสามารถเติบโตขึ้นและเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวได้อีกครั้ง โดยได้รับการเลี้ยงดูในรูปแบบครอบครัวทดแทน ซึ่งเด็กของมูลนิธิจะมีแม่โสสะให้การเลี้ยงดูด้วยความรัก ความเอาใจใส่ เติบโตขึ้นท่ามกลางสายสัมพันธ์ของ…
กลุ่มเมืองโบราณ ขอเชิญร่วมสักการะ “พระบรมสารีริกธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เมล็ดข้าวสาร สีเขียวและแดงเต็มองค์” สัณฐานตรงตามตำราโบราณทุกประการ ระหว่างวันที่ ๔-๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ เมืองโบราณ บางปู

เนื่องในโอกาสครบ ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กลุ่มเมืองโบราณ ได้จัดงานพุทธชยันตีบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ๕๐ ปี เมืองโบราณ โดยในวันที่ ๔ มิถุนายน จะมีขบวนอัญเชิญพระบรม-สารีริกธาตุอย่างยิ่งใหญ่ อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ เมืองโบราณ บางปู และในโอกาสที่เมืองโบราณจะครบรอบ ๕๐ ปี จึงได้ร่วมอนุโมทนาบุญปฏิบัติบูชา ด้วยการเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุเมล็ดข้าวสาร สีเขียวและแดงเต็มองค์ ครั้งแรกโดยไม่เสียค่าบัตรผ่านประตู ๗ วัน ตั้งแต่วันที่ ๔-๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ นอกจากนั้นภายในงานยังมีมหรสพบูชา การจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อให้ประชาชนได้มาเที่ยวชมศึกษาและเข้าใจประวัติความเป็นมาของพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุอีกด้วย

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เมืองโบราณ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๗๐๙ ๑๖๔๔-๘ และเว็บไซต์ www.ancientiam.com

ข้อมูล นสพ.แนวหน้า

๒๔ พ.ค.๕๕

ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินครบรอบ ๔๙ ปี กรมพัฒนาที่ดินจึงกำหนดจัดงาน “ตามรอยพระบาท จอมปราชญ์แห่งการพัฒนาที่ดิน ครบรอบ ๔๙ ปี” ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘๓๐-๑๘๐๐ ณ กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ

งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา พร้อมทั้งเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน ด้านการพัฒนาที่ดิน และจัดแสดงผลการดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดินที่ได้ดำเนินงานตามรอยเบื้องพระยุคลบาทด้านการพัฒนาที่ดิน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการ จอมปราชญ์แห่งการพัฒนาที่ดินครบรอบ ๔๙ ปี นิทรรศการตามรอยพระบาท จอมปราชญ์แห่งการพัฒนาที่ดินในพื้นที่ต่างๆ ประกอบด้วย พื้นที่โครงการหลวง, พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ, พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ, พื้นที่ศูนย์การศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดการพัฒนาที่ดิน ตามราชประสงค์ นิทรรศการวิชาการพัฒนาที่ดินพื้นฐานที…
ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมธนารักษ์ ซึ่งกรมธนารักษ์จะเปิดให้มีการจำหน่ายเหรียญที่ระลึกพระคลัง และภาพพระคลังในพระคลังมหาสมบัติ ณ กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ กรุงเทพฯ

เหรียญที่ระลึกพระคลังในพระคลังมหาสมบัติ ประกอบด้วย ชนิดเหรียญทองแดงรมดำ ราคา ๑๕๐ บาท ชนิดเหรียญเงินรมดำพ่นทรายพิเศษ ๙๕ % ราคา ๒,๒๐๐ บาท และชนิดเหรียญทองคำ ๙๖.๕ % ราคา ๕๕,๐๐๐ บาท เหรียญทองคำขัดเงา ๙๙ % ราคา ๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท ส่วนภาพพระคลังในพระคลังมหาสมบัตินั้นได้ผ่านพิธีเทวาภิเษก ที่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร โดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังจำนวน ๓๐ รูป โดยมีพระธรรมภาวนาวิกรม (เจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ที่ผ่านมา เปิดให้บูชาภาพละ ๑๐๐ บาท

จึงขอเชิญผู้สนใจเช่าบูชาเหรียญ-ภาพพระคลังในพระคลังมหาสมบัติได้ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ

๒๒ พ.ค.๕๕

กระทรวงกลาโหม กำหนดให้มีการดำเนินโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ลาออกจากราชการ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕) ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของกรอบระยะเวลา ๕ ปีงบประมาณ (๒๕๕๒ – ๒๕๕๖) ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับสิทธิประโยชน์เป็นเงินก้อน จำนวน ๘ – ๑๕ เท่า ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย รวมเงินประจำตำแหน่ง (ถ้ามี) และพิจารณาขอพระราชทานยศหรือเลื่อนยศสูงขึ้น ๑ ชั้นยศเป็นกรณีพิเศษ โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องเป็นข้าราชการทหาร (ไม่จำกัดชั้นยศ) มีอายุ ๔๕ ปีขึ้นไป หรือเป็นผู้มีเวลาราชการ ๒๕ ปีขึ้นไป (ไม่รวมเวลาราชการทวีคูณ) นับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ และมีเวลาราชการเหลือไม่น้อยกว่า ๒ ปีขึ้นไป รวมทั้งไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสอบสวนทางวินัย หรือเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา ซึ่งมิใช่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท สำหรับรายละเอียดและแบบฟอร์มหนังสือขอลาออกจากราชการ กับหนังสือรับรองการลาออกจากราชการตามโครงการฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://info.navy.mi.th/person

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวได้ทันตามกำหนดเวลา จึงขอแจ้งให้ผู้ที่มีความประสงค…

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ฯ คัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติทั่วประเทศ

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ฯ คัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติทั่วประเทศ
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดงานวันแม่แห่งชาติ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ และจะคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติทั่วประเทศ เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่เกียรติคุณ และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน ตลอดจนเพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่อันสำคัญยิ่งของสตรีในฐานะที่เป็นแม่

คุณสมบัติสำคัญของแม่ดีเด่นแห่งชาติ คือ มีสัญชาติไทย มีความประพฤติดี มีสุขภาพดี มีความเป็นแม่ที่ดี อายุไม่ต่ำกว่า ๕๐ ปี ยกเว้นแม่ของผู้เสียสละ เป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แบ่งรางวัลเป็น ๕ ประเภท คือ แม่ผู้เป็นเกษตรกร แม่ของผู้เสียสละ แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม แม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร และแม่ของผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

ส่วนกลางเสนอชื่อแม่ดีเด่นแห่งชาติ ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ส่วนภูมิภาคเสนอชื่อต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ผู้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ สภาสังคมสงเคราะห์ ตึกมหิดล ถนนราชวิถี เข…

การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองทัพเรือ

การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองทัพเรือ
กองทัพเรือจะดำเนินการมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕ แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการผู้มีรายได้น้อย ประเภทของทุนประกอบด้วย ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญาตรี ,ปวส. ๑ – ๒ ) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (ม.๑ – ม.๖ , ปวช. ๑ – ๓ ) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา (ป. ๑ – ป. ๖ ) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท และระดับอนุบาลศึกษา (อ. ๑ – อ.๓ ) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากกระทำความผิด ในปี งป.๕๔ และในครึ่งปีแรกของปี งป. ๕๕ รับเงินเดือนหรือค่าจ้างตามอัตราเงินเดือน ไม่เกินเดือนละ ๒๕,๐๐๐ บาท ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๔ ยกเว้นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในกรณีที่สามีหรือภรรยาเป็นข้าราชการ ลูกจ้า…

โครงการกองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด

โครงการกองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด

กองทัพเรือ โดยศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกองทัพเรือ (ศพส.ทร.) ซึ่งมี พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ

และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกองทัพเรือ ให้ฝ่ายกิจการพลเรือน ศพส.ทร.โดยมี พลเรือตรี ประพฤติพร อักษรมัต หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกองทัพเรือและเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จัดโครงการกองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ


เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ในพื้นที่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เอาชนะยาเสพติด


ทัพเรือภาคที่ ๓ (ศปพส.ทร.) ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕

การจัดกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เรียนรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด รู้จักวิธีปฏิเสธและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อหลีกเลี่ยงยาเสพติดตลอดจนรู้จักวิธีดูแลรักษาสุขภาพ มีโอกาสพัฒนาจิตใจให้สมบูรณ์เข้มแข็งเป็นภูมิคุ้มกันตนเอง และเป็นพลังร่วมกันต่อต้านยาเสพติดให้แก่เยาวชน

แล…
เปิดรับสมัครอาจารย์ระดับอุดมศึกษารับรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร


มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จัดโครงการยกย่องเกียรติคุณ อาจารย์ระดับศึกษาผู้ทรงคุณธรรมที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้ารับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม โดยเปิดรับสมัครอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา ตั้งแต่บัดนี้-๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕

รางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็นรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมประจำปี ๒๕๕๕ ประกอบด้วย เข็มเชิดชูเกียรติ (ทองคำ) โล่เกียรติคุณ “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” และการประกาศเกียรติคุณในหนังสือที่ระลึกการจัดงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” ครั้งที่ ๒๘ โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิฯ ให้เชิญพระนามจารึกบนโล่เกียรติคุณ

คุณสมบัติของอาจารย์ที่สมควรได้รับการพิจารณา คือ ได้รับการเสนอชื่อโดยผ่านกระบวนการคัดเลือกที่เหมาะสมจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือสถาบันอุดมศึกษา โดยส่งได้สถาบันละ ๑ คน มีประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕…
ราชบัณฑิตยสถาน สนับสนุนการอนุรักษ์มรดกไทยด้านภาษา ผลิตรายการการ์ตูนแอนิเมชั่นสองมิติ ชุด “รู้ รัก สำนวนไทย” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๗ ทุกวันอาทิตย์ ๘ โมงเช้า เพื่อส่งเสริมให้คนไทยโดยเฉพาะเยาวชนเข้าใจและใช้สำนวนไทยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมตามหลักภาษา

เนื้อหาของรายการ จะให้ความรู้เกี่ยวกับ ความหมาย ที่มาและการใช้สำนวนไทยที่ถูกต้อง โดยยกสถานการณ์การใช้สำนวนต่างๆ ในปัจจุบันที่เราอาจได้เคยพบเจอกันมาแล้ว เช่น สำนวน “กำแพงมีหู ประตูมีช่อง” เรามักจะได้ยินคนพูดผิดว่า “หน้าต่างมีหู ประตูมีช่อง” ส่วนตัวการ์ตูนหลัก ได้แก่ ชะเอม นัท แก่น ลูกปัด แตงโมและชมพู่ เป็นกลุ่มนักศึกษาชมรมวรรณศิลป์ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ผู้มีใจรักในภาษา มุ่งมั่น ตั้งใจที่จะรักษาและอนุรักษ์การใช้สำนวนไทยให้ถูกต้องตามหลักภาษาอย่างแท้จริงตามหลักของราชบัณฑิตยสถาน

จึงขอเชิญชมการ์ตูนอนุรักษ์ภาษาไทยได้ตามวัน เวลาดังกล่าว และดูรายการย้อนหลังได้ที่ Facebook.com/รู้รักสำนวนไทยข้อมูล นสพ.แนวหน้า

๑๗ พ.ค.๕๕

สำนักงานทหารเรือหญิง จะให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของข้าราชการหญิง ลูกจ้างหญิง และพนักงานราชการหญิง ประจำปี ๒๕๕๕ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาบุตรให้ได้รับทุนการศึกษาทุนละ ๒,๐๐๐ บาท โดยได้กำหนดคุณสมบัติของผู้รับทุนจะต้องเป็นผู้รับราชการหรือปฏิบัติงานในกองทัพเรือมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับตั้งแต่วันบรรจุเข้ารับราชการหรือจ้างครั้งแรก จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ รับเงินเดือนตามอัตราเงินเดือน ไม่เกินเดือนละ ๒๕,๐๐๐ บาท

สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่รับทุนจะต้องเป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนบุตรบุญธรรมไม่มีสิทธิขอรับทุน และเป็นผู้ศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในระดับอนุบาลศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของสถานศึกษาทางราชการหรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง

หลักฐานการขอรับทุนประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ขอรับทุน สำเนาทะเบียนบ้านแสดงรายการของผู้ขอรับทุน คู่สมรส และบุตรทุกคนหรือสำเนาสมุดประวัติรับราชการซึ่งแสดงรายชื่อบุตรทุกคน สำเนาหลักฐานแสดงว่าบุตรกำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาประจำปีการศึกษาที่จะเข้าศึกษาต่อได้รับเข้าศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ แล้ว ใบจ่…
กรมการขนส่งทางบก เปิดเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางหมวด ๓ สายที่ ๗๘๘ หัวหิน – บางแสน เป็นการกำหนดเส้นทางเดินใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางมากยิ่งขึ้น และเป็นการพัฒนาระบบการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปัจจุบัน พร้อมทั้งเปิดให้ผู้ประกอบการที่สนใจยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่งตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม – วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕

เส้นทางเดินรถใหม่นี้มีระยะทางตลอดสาย ๓๐๓ กิโลเมตร เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางอำเภอหัวหินไปตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๔ ผ่านอำเภอชะอำ เพชรบุรี อำเภอเขาย้อย ถึงสามแยกวังมะนาว แยกขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๕ ผ่านสมุทรสงคราม สมุทรสาคร แยกขวาไปตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๙ แยกขวาไปตามทางพิเศษบูรพาวิถี ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ ผ่านชลบุรี แยกขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๓๗ ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบริเวณบางแสน สำหรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการเดินรถกำหนดให้ใช้รถโดยสารปรับอากาศชั้น ๒ จำนวน ๓ – ๕ คัน อัตราค่าโ…
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จำนวน ๒ อัตรา ในตำแหน่งพนักงานทำสวน โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด เพศหญิงและชาย สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ อายุระหว่าง ๒๑ – ๔๕ ปี ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ และหมดข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๙๗ แล้ว โดยมีระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ (สัญญาปีต่อปี)

หลักฐานการสมัคร สำเนาพร้อมฉบับจริง อย่างละ ๑ ฉบับ ประกอบด้วย สำเนาประกาศนียบัตร หรือสำเนาใบสุทธิ หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร สำเนาใบกองหนุนหรือใบแทน ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาลและสำเนาทะเบียนสมรส รูปถ่ายขนาด ๓x๔ เซนติเมตร จำนวน ๒รูป

ผู้ที่สนใจสมัครได้ที่ สำนักงานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทุกวัน ไม่เว้นว…
กรมกำลังพลทหารเรือ จัดประชุมสัมมนาการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการและการดำเนินการขอรับสิทธิกำลังพล
กรมกำลังพลทหารเรือ จะจัดการประชุมสัมมนาการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการและการดำเนินการขอรับสิทธิกำลังพลให้แก่ข้าราชการผู้ที่จะครบเกษียณอายุ ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ สำหรับผู้ที่ สังกัดหน่วยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในวันที่ ๑๖ และ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยมีวิทยากรจากกรมการเงินทหารเรือ กรมพลาธิการทหารเรือ บรรยายเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ วิทยากรจากกรมแพทย์ทหารเรือ บรรยายเกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาพในผู้สูงอายุ และวิทยากรจากกรมสวัสดิการทหารเรือ บรรยายเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์เงินฌาปนกิจ

จึงขอเชิญข้าราชการที่จะครบเกษียณอายุในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ชั้นนายนาวาลงไปเข้าร่วมประชุมสัมมนาและดำเนินการขอรับสิทธิกำลังพล พร้อมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานการขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ เพื่อยื่นแก่เจ้าหน้าที่กรมกำลังพลทหารเรือ ประกอบด้วย สมุดประวัติรับราชการเล่มต้นสังกัด ๑ เล่ม บัญชีรับรองเวลารับราชการทวีคูณฉบับจริง ๑ ฉบับ และสำเนา ๑ ฉบับ สลิปเงินเดือน ๑ ฉบับ สำเนาทะเ…
นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มีกำหนดเดินทางเยือนราชอาณาจักรบาห์เรนและกาตาร์อย่างเป็นทางการในช่วงระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และมีกำหนดเข้าเยี่ยมชมกองกำลังผสมทางทะเล

( Combined Maritime Forces : CMF ) ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมคณะ ฯ รวม ๑๑ คน

มีกำหนดตรวจเยี่ยมกองเรือเฉพาะกิจผสม ๑๕๑ ( Combined Task Forces: CTF :๑๕๑ ) บน RFA FORT VICTORIA ณ สาธารณรัฐ Seychelles ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕

กองทัพเรือจัดกำลังพลไปปฏิบัติหน้าที่ ผู้บัญชาการกองเรือเฉพาะกิจเฉพาะผสม ๑๕๑ ( Combined Task Force ๑๕๑ : CTF ๑๕๑ )
พร้อมฝ่ายอำนวยการปฏิบัติงานร่วมกับกองกำลังผสมทางทะเล (Combined Maritime Forces : CMF ) ระหว่างวันที่ ๑๑ มีนาคม – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ระยะเวลาปฏิบัติภารกิจ ๑๒๖ วัน มี พลเรือตรี ธานินทร์ ลิขิตวงศ์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหารเรือ เป็นผู้บัญชาการกองเรือเฉพาะกิจผสม ๑๕๑ ซึ่งเข้ารับหน้าที่เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ กองเรือเฉพาะกิจผสม ๑๕๑ มีกำลังพ…
จังหวัดปทุมธานีร่วมกับฟิวเจอร์พาร์ค จัดงานกาชาดและของดีเมืองปทุม ประจำปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณแคสตาต้า ชั้น G และอะไลฟ์พาร์ค ฮอลล์ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค

การจัดงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ของชาวบ้าน รวมทั้งผลผลิตของจังหวัด โดยในปีนี้ได้หยิบยกวัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิมของชาวมอญมานำเสนอ ทั้งวิถีชีวิต ประเพณี รวมทั้งตำรับอาหารชาวไทย – มอญ ซึ่งหาชิมได้ยากในปัจจุบัน อาทิ เปิงซังกรานต์หรือ ข้าวแช่มอญ ขนมกง แกงมะตาด ขนมข้าวยาคู แกงมอญสามโคก(ฟะเปิงตาว) ฯลฯ ซึ่งจะมีในช่วงจัดงานเท่านั้น และนอกจากประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทย – รามัญ ในงานยังมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติใน มหามงคลวโรกาสที่พระบาทาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๖๐ พรรษา ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยดอกบัว และกล้วยไม้กว่า ๓๐ สายพันธุ์ และพันธุ์ดอกสีฟ้า – ม่วง นับพันดอก และพบกับพืชผักผลไม้ปลอดสารเคมี ในพระมห…
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น นำเรื่องราวการใช้ชีวิตจริงและกิจวัตรประจำวันของเหล่าสามเณร ๙ รูปที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงที่จะบวชเรียนตลอด ๑ เดือนเต็ม ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก มาถ่ายทอดสดในรายการ “สามเณร ปลูกปัญญาธรรม” ในรายการจะได้พบกับความสนุกสนานเพลิดเพลินในความน่ารัก สดใส ของเหล่าสามเณรน้อยทั้ง ๙ รูปที่ปฏิบัติธรรมและดำเนินกิจวัตรประจำวันตั้งแต่ออกบิณฑบาต ทำวัตร สวดมนต์ จนถึง วันที่สามเณรทุกรูปจะได้ขึ้นแสดงธรรมเทศนาโปรดโยมพ่อ – โยมแม่ และญาติโยมทั้งหลาย และผู้ชมยังได้ พบกับรายการธรรมะรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดแทรกเนื้อหาสาระประโยชน์มากมาย ได้แก่ พุทธสุภาษิต คติธรรม นิทานธรรม เพลงธรรมะ รวมถึงการรับฟังธรรมะจากพระอาจารย์พิเศษ อาทิ ท่าน ว.วชิรเมธี พระพยอม กัลยาโนและ พระมหาสมปอง ซึ่งเป็นคำสอนที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

ติดตามชมรายการ “สามเณร ปลูกปัญญาธรรม” ได้ตั้งแต่วันนี้ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ทางทรูวิชั่นส์ช่อง ๖๐ และทรูวิชั่นส์ HD ช่อง ๑๒๐ หรือชมออนไลน์ผ่าน www.trueplookpanya.com/truelittlemonk นอกจาก นี้ยังเพิ่มช่องทางรับชมการถ่ายทอดสดรายการให้ติดตามชมชีวิต ๙ สามเณรน้อยได้ทุก…
กองทัพเรือ กำหนดจัดพิธีบวงสรวง พิธีวางพวงมาลา และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในวันอาภากร ใน ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ พระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โดยมีพิธีบวงสรวง เวลา ๐๕๓๐ พิธีวางพวงมาลา โดยมีพลเรือเอกสุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธาน เวลา ๐๗๐๐ และมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ณ วิหารน้อย วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เวลา ๑๐๒๐
วันอาภากร ตรงกับวันที่ ๑๙ พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งเป็นวันที่ทหารเรือไทย และปวงชนชาวไทยต่างร่วมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงทำให้กองทัพเรือไทยมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ พระองค์ทรงจัดตั้งหน่วยฝึกพลทหารที่บางพระเพื่อพัฒนาศักยภาพ ของกำลังพล ทรงจัดระเบียบราชการกรมทหารเรือใหม่ทรงปรับปรุงการศึกษาของโรงเรียนนายเรือให้เจริญก้าวหน้าขึ้น ทรงนำนักเรียนนายเรือไปอวดธงที่ต่างประเทศโดยพระองค์ทรงเป็นผู้บังคับการเรือเองพร…
ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุมีมากมายหลายเรื่อง การใส่ฟันเทียมเพื่อเคี้ยวอาหารนับเป็นปัญหาสำคัญปัญหาหนึ่ง เพราะผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมีปัญหาการสูญเสียฟันทั้งปากเป็นจำนวนมาก ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ คน เมื่อรับประทานอาหารไม่ได้ ทำให้ร่างกายอ่อนแอ ส่งผลเสียต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ จึงนำไปสู่ “โครงการฟันเทียมพระราชทาน”

หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้นำกระแสพระราชดำรัสและความห่วงใยประชาชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเผยแพร่ ความว่า “ เวลาไม่มีฟัน กินอะไรก็ไม่อร่อย ทำให้ไม่มีความสุข จิตใจก็ไม่สบาย ร่างกายก็ไม่แข็งแรง” กรมอนามัยร่วมกับหน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทย์ศาสตร์ทุกมหาวิทยาลัย และหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ จึงร่วมกันจัดโครงการฟันเทียมพระราชทานด้วยการบริการใส่ฟันทั้งปากให้ผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านในโอกาสมหามงคลวาระต่าง ๆ โดยในปี ๒๕๕๕ นี้นอกจากการใส่ฟันเทียมแล้วยังจัดให้มีการพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรมผู้สูงอายุรวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องใน ๔ ภาคด้วย โดยจะจัดในภาคใต้ ที่จังหวัดตรัง ระหว่าง วันที่๒๑ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และภาคกลางที่จังหวัดชลบุรี ระหว่าง วันที่ …
วุฒิสภา จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติรวมใจไทยเป็นหนึ่ง น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “ ๖๒ ปี บรมราชาภิเษก” โดยจัดกิจกรรมประกวดวีดิทัศน์สั้นภายใต้หัวข้อ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” มีวัตถุประสงค์เพื่อ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และปลูกฝังให้เห็นถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย

การประกวดสื่อวีดิทัศน์แบ่งเป็น ๔ ประเภท คือ ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประเภทนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประเภทประชาชนทั่วไป และประเภทหน่วยงาน องค์กร ภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ โดยผู้ร่วมประกวดต้องจัดทำวีดิทัศน์สั้น ในหัวข้อ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” บอกรักพ่อในแบบของคุณ และส่งผลงานโดยบันทึกลงแผ่นซีดีในรูปแบบไฟล์มาสเตอร์ และไฟล์สำหรับเผยแพร่บนอินเตอร์เนต และส่งมาที่ตู้ ป.ณ. ๗๐ ปณฝ. รัฐสภา ๑๐๓๐๕ หรือสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.รวมใจไทยเป็นหนึ่ง

.Com ตั้งแต่วันนี้ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ วีดิทัศน์ที่ผ่านการคัดเลือกแล้วจะเหลือเพียงประเภทละ ๔ ทีม รวม ๑๖ ทีม ทั้ง ๑๖ ทีมจะได้รับการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการ และได…
เนื่องในวโรกาสที่ปี ๒๕๕๕ เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา มูลนิธิสุนทราภรณ์ และบริษัทเมโทรแผ่นเสียง – เทป (๑๙๘๑) จำกัด น้อมรับพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ ๑๕ เพลงมาสร้างสรรค์ใหม่ โดยใช้พลังการขับร้องหมู่ ของสุนทราภรณ์มาสร้างความพิเศษแตกต่างจากอัลบั้มเพลงพระราชนิพนธ์ชุดอื่น ๆ ภายใต้ชื่อชุด “แผ่นดินของเรา”

การดึงจุดเด่นพลังการขับร้องหมู่มาใช้ในอัลบั้มชุดนี้ จะทำให้มีคุณค่าและความไพเราะโดดเด่นกว่า

ชุดอื่น ๆ ส่วนการเรียบเรียงเสียงประสานจะยึดตามโน้ตและคอร์ดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ไว้

๑๕ บทเพลงที่ทรงมีพระบรมราชานุญาตโปรดเกล้าฯ อัญเชิญมาขับร้องในอัลบั้มเพลงพระราชนิพนธ์ แผ่นดินของเรา มีอาทิ พรปีใหม่ ชะตาชีวิต แผ่นดินของเรา ความฝันอันสูงสุด รักคืนเรือน คำหวาน เมื่อโสมส่องแสง และ Oh I Say เป็นต้น

ผู้สนใจซื้อซีดีเพลงพระราชนิพนธ์ได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไป หรือสั่งซื้อได้ที่ www.metrorecords.co.th หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๕ ๑๒๘๘ รายได้ส่วนหนึ่งทูลเกล้า ฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้จ่ายตามพระราชอัธยาศัย

ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม “งาน ๑๒๐ ปี วันพระราชสมภพพระบรมราชชนก ศิริราช เดิน-วิ่ง ผสานชุมชน ครั้งที่ ๖” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๖๐๐ ณ จุดเริ่มต้นที่อาคารหอพักและพื้นที่จอดรถ ตรงข้ามตลาดศาลาน้ำร้อน โดยแบ่งเป็นวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง ๑๐ กม. เริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นอาคารหอพักและพื้นที่จอดรถ- ถ.อรุณอัมรินทร์-สะพานพระราม ๘ – ถ.ราชดำเนินนอก-องค์การสหประชาชาติ-กลับเส้นทางเดิม เดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง ๔ กม. (ไม่ถือเป็นการแข่งขัน) เริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นอาคารหอพักและพื้นที่จอดรถ-ถ.อิสรภาพึ--ซอยอิสรภาพ ๔๔ (รพ.ธนบุรี)-ซอยบ้านช่างหล่อ-ซอยวัดวิเศษการ-ถ.รถไฟ-เลี้ยวซ้ายเข้าเส้นชัย

ค่าสมัครทุกประเภทคนละ ๒๕๐ บาท พร้อมรับเสื้อเป็นที่ระลึกและเหรียญผู้พิชิตแก่ผู้เข้าเส้นชัย โดยรายได้นำไปสมทบสร้างสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่ห้องโถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ รพ.ศิริ…
ราชนาวิกสภาร่วมกับชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ จะจัดโครงการประกวด การเขียนบทความชิงรางวัลราชนาวิกสภา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ในหัวข้อ “รักแม่- รักษ์เจ้าพระยา

รูปแบบบทความ ความยาวบทความไม่น้อยกว่า ๘ หน้า และไม่เกิน ๑๐ หน้า มีบทคัดย่อภาษาไทย ๑ หน้า มีการจัดทำสารบัญ บรรณานุกรม และอ้างอิง (แบบนามปี) พิมพ์ในกระดาษ A4 ด้วยอักษร Angsana new ขนาด ๑๖ พอยท์ หน้าละประมาณ ๒๔ บรรทัด ส่งรูปเล่ม ๑ เล่ม แผ่นซีดีเนื้อหาพร้อมภาพประกอบบทความ ๑ แผ่น ส่งบทความได้ระหว่างวันที่ ๑-๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ประกาศผลวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ทางเว็บไซต์ www.rtni.org และจะแจ้งผลการประกวดไปยังผู้รับรางวัลโดยตรง

รางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัล จะได้รับเงินรางวัล ๓๖,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ โดยบทความที่ได้รับรางวัลจะเป็นลิขสิทธิ์ของราชนาวิกสภา และจะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในนิตยสารนาวิกศาสตร์

ผู้สนใจขอรับแบบฟอร์มใบสมัคร และส่งบทความได้ที่ editor@rtni:or…
เพื่อเป็นการระลึกถึงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ ความกล้าหาญ และความรักชาติของชาวบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จึงได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศล บวงสรวงดวงวิญญาณวีรชนค่ายบางระจัน ณ อนุสาวรีย์ชาวบ้านบางระจัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๘๐๙

วีรชนค่ายบางระจันนำโดยพระอาจารย์ธรรมโชติ นายแท่น นายอิน นายเมือง นายโชติ นายดอก นายทองแก้ว นายจัน นายหนวดเขี้ยว นายทอง แสงใหญ่ นายทองเหม็น ขุนสรรค์ พันเรือง ทุกคนปักหลักต่อสู้อย่างองอาจกล้าหาญจนตัวตาย พวกเขาอุทิศชีวิตเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยให้คงอยู่ วีรกรรมของชาวบ้านบางระจันยังคงตราตรึงอยู่ในใจของคนไทยตราบนานเท่านาน และชาวไทยทุกคนต้องภาคภูมิใจในความกล้าหาญ และความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อปกป้องมาตุภูมิจากการข่มเหงของชาติอื่น

จึงขอเชิญประชาชนชาวไทยร่วมพิธีได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้อมูล นสพ.สยามรัฐ

๑๐ พ.ค.๕๕

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือในวันเสาร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๖๖ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สิ้นพระชนม์ ณ ตำบลหาดทรายรี จังหวัดชุมพร สิริพระชนมายุ ๔๔ พรรษา

พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (ต้นราชสกุลอาภากร) เป็นพระเจ้าลูกยาเธอในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ นับลำดับราชสกุลวงศ์เป็นองค์ที่ ๒๘ มีพระนามเดิมว่า “พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์” ประสูติ ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๔๒๓ และเป็นพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์ที่ ๑ ในเจ้าจอมมารดาโหมด ธิดาเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) พระองค์มีพระกนิษฐาและพระอนุชาร่วมพระมารดา ๒ พระองค์ คือ พระองค์เจ้าหญิง อรองค์ อรรคยุพา และพระองค์เจ้าสุริยงประยูรพันธุ์

เมื่อยังทรงพระเยาว์พระองค์ทรงได้รับการศึกษาขั้นแรกที่โรงเรียนราชกุมารในพระบรมมหาราชวัง ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๓๖ (ร.ศ. ๑๑๒) หลังจากเกิดวิกฤตการณ์เรือรบฝรั่งเศสเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม สมเด็จพระบรมชนกนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระองค์เจ้าอาภากรเกียร…
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ Asian Association on Remote Sensing (AARS) มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Association on Remote Sensing ครั้งที่ ๓๓ ประจำปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัย นักวิชาการและผู้เกี่ยวข้อง ได้นำเสนอและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และผลการวิจัยรวมถึงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระดับนานาชาติ ตลอดจนเป็นการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากร จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ เสนอบทความทางวิชาการหรือผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (เป็นภาษาอังกฤษ) ที่ไม่เคยตีพิมพ์หรือนำเสนอมาก่อน และเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ฯ โดยให้ส่งบทคัดย่อ ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดย สทอภ. จะแจ้งการตอบรับบทคัดย่อ ภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และสามารถดูแบบฟอร์มการจัดทำบทความทางวิชาการ …
เพื่อเป็นการสนับสนุน มูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผลิตภัณฑ์คลอเส็ท (KLoset) ได้ออกแบบลายผ้า เพื่อมอบให้มูลนิธิรามาธิบดี ฯ นำไปผลิตเป็นเสื้อยืด T-Shirt และกระเป๋า ในคอลเลคชั่นของคลอเส็ท เพื่อจำหน่ายหารายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้

โดยรูปแบบที่ออกแบบนั้นเป็นรูปม้า เพราะม้าเป็นสัตว์ที่มีความแข็งแรงเข้มแข็ง และมีม้าสองตัว สีเขียวและสีม่วง หันหน้าเข้าห้ากัน สื่อถึงความรัก มีดอกม่วงเทพรัตน์ที่เป็นสัญลักษณ์ ของมูลนิธิรามาธิบดี ฯ หัวใจดวงเล็กและข้อความ “คำว่าให้...ไม่สิ้นสุด” ใช้โทนสีม่วง ซึ่งเป็นสีของมูลนิธิรามาธิบดี ฯ

รูปแบบผลิตภัณฑ์มีทั้ง เสื้อยืดสีขาว กระเป๋าใส่ดินสอ กระเป๋าสตรี กระเป๋าใส่เครื่องสำอาง กระเป๋าช็อปปิ้ง หมอนผ้าห่ม หมอนอิงรูปหัวใจขนาดเล็ก ผู้สนใจซื้อของที่ระลึกหรือร่วมบริจาคได้ที่มูลนิธิรามาธิบดี ฯ โรงพยาบาลรามาธิบดี ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๐๑-๑๑๑๑ ในวันและเวลาราชการข้อมูล นสพ.แนวหน้า

๘ พ.ค.๕๕

กิจการนันทอุทยานสโมสร กำหนดจัดทัศนศึกษาทางน้ำโดยเรืออังสนา เส้นทางสะพานพระราม ๘ ถึงสะพานวงแหวนอุตสาหกรรมให้กับนายทหารประทวนของกองทัพเรือ ในวันเสาร์ ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๑๖๓๐ – ๒๐๐๐ น. โดยจำหน่ายบัตร จำนวน ๒๕๐ ใบ ราคาใบละ ๒๐๐ บาท จึงขอเชิญนายทหารประทวนที่สนใจทัศนศึกษาทางน้ำกับกิจกรรมนันทอุทยานสโมสรซื้อบัตรและสอบถามรายละเอียดได้ที่ นันทอุทยานสโมสร ชั้น ๓ อาคารนันทอุทยานสโมสร หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๓๒๓๒ หรือ ๐ ๒๘๖๖ ๘๘๐๗ ภายในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.

๘ พ.ค.๕๕