Skip to main content

Posts

Showing posts from March, 2008

กระทรวงสาธารณสุข สั่งคุมเข้ม ๖ โรคระบาดฤดูร้อน

กระทรวงสาธารณสุข เตรียมพร้อมรับมือผลกระทบสุขภาพจากปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูร้อน ซึ่งหลายพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ซึ่งหลายพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งพร้อมกับประกาศเตือนให้ประชาชนระวังโรคที่เกิดในฤดูร้อน ๖ โรค ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ บิด ไทฟอยด์ อหิวาตกโรค และพิษสุนัขบ้า
นอกจากนี้ ได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากพบการระบาดของโรค โดยจะจัดส่งทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วออกควบคุมโรคทันทีที่มีผู้ป่วย ดูแลความสะอาดอาหาร น้ำดื่ม น้ำประปา ตลาดสด รวมทั้งห้องน้ำ อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีประชาชนเดินทางจำนวนมาก ต้องระวังเรื่องอาหารแลน้ำดื่มอย่างเข้มงวด
สำหรับวิธีการป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ก็คือ ได้ยึดหลักปลอดภัยได้แก่ กินร้อน ใช้ช้อนกลาง ล้างมือทุกครั้ง คือ กินอาหารที่ปรุงสุขใหม่ๆ หากยังไม่กินต้องเก็บในตู้เย็นและอุ่นให้ร้อนก่อนกิน ใช้ช้องกลางในการกินอาหารร่วมกัน ล้างมือทุกครั้งก่อนกินอาหารและหลังใช้ห้องน้ำห้องส้วม และดื่มน้ำที่สะอาด
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๓๑ มี.ค.๕๑

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วิฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ ประจำปี ๒๕๕๐

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนนักศึกษาจาก วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพเรือ วิทยาลัยการทัพอากาศ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก และโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๕๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๑ เวลา ๑๖๓๐ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร
จึงขอให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐ ที่จะเข้ารับพระราชทานจากพระหัตถ์ ฝึกซ้อมในวันอังคารที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๑ เวลา ๐๙๐๐ ณ แหล่งชุมนุม สถาบันป้องกันประเทศ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร โดยแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๑ คาดกระบี่ ประดับสายเสนาธิการ ถุงมือและแขนทุกข์ พร้อมที่อาคารหอประชุมกองทัพเรือ ก่อนเวลา ๑๓๐๐


ข้อมูล ข่าว สรส.
๓๑ มี.ค.๕๑

กองทัพเรือสนองพระราชดำริในการใช้ไบโอดีเซล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับพลังงานทดแทนไอโอดีเซล เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๐ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่เปรียบมิได้ และทำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกองทัพเรือ ตระหนักว่าการผลิตและการใช้น้ำมันไบโอดีเซล ถือเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่จะต้องดำเนินให้ลุล่วง และดำรงอยู่อย่ายั่งยืน เพื่อแก้ไขวิกฤตพลังงานของชาติอย่างเป็นรูปธรรม
สำหรับกองทัพเรือได้เริ่มต้นงานวิจัยพัฒนาด้านพลังงานทดแทนเพื่อการผลิตไบโอดีเซลมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๓ และโครงการดังกล่าวประสบผลสำเร็จในปี พ.ศ.๒๕๔๕ โดยกรมอู่ทหารเรือสามารถผลิตและนำน้ำมันไบโอดีเซลมาใช้เป็นเชื้อเพลิงร่วมกับก๊าซธรรมชาติในพาหนะขนาดใหญ่ได้แก่ รถยนต์โดยสารและรถบรรทุกตลอดจนเรือเวรข้ามฟาก ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๖ กองทัพเรือได้ลงนามร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ศึกษาความเหมาะสมในการผลิตและการใช้น้ำมันไบโอดีเซลจากพืชน้ำมันและไขมัน และมีการศึกษาพัฒนาจนมีความก้าวหน้าขึ้นมาโดยตลอด ต่อมากรมอู่ทหารเรือ ได้เข้าร่วมโครงการสาธิตไบโอดีเซลสำหรับชุมชนแบบครบวงจรเฉลิมพระเกียรติพระบาทส…

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการทหารไม่จำกัดจำนวน

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ รับสมัครผู้มีความประสงค์จะเข้ารับราชการทหารไม่จำกัดจำนวน โดยผู้สมัครจะต้องเป็นทหารกองหนุนทุกเหล่าทัพหรือเรียนจบ รด.ปีที่ ๓ ขึ้นไป อายุ ๒๓ ปีขึ้นไป ไม่เกิน ๒๘ ปี บริบูรณ์ บิดามารดาถือสัญชาติไทยโดยกำเนิด มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ขึ้นไป ส่วนสูงตั้งแต่ ๑๖๕ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๑๘๐ เซนติเมตร ว่ายน้ำเป็น
ผู้ที่สนใจเข้ารับราชการทหารสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบด้วย ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน ใบรับรองวุฒิการศึกษา ใบ สด.๘ (ใบกองหนุน) และรูปถ่าย ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป ได้ที่ ศูนย์ฝึก ฯ ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ วังทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ในเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๕๖ ๙๔๕๒
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๒๘ มี.ค.๕๑

กองทัพเรือร่วมสนับสนุนกิจกรรมปิดไฟ ๑ ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน

กรุงเทพมหานครได้จัดกิจกรรมรณรงค์ลดภาระโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง และได้จัดกิจกรรม ปิดไฟ ๑ ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน ขึ้นในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๑ เวลา ๒๐๐๐-๒๑๐๐ ซึ่งจะมีพิธีเปิดกิจกรรม ณ บริเวณลานหน้าห้าง เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
กิจกรรมดังกล่าว เป็นการขอความร่วมมือให้พนักงานในองค์การร่วมรณรงค์ปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็นภายในที่พักอาศัย ซึ่งกองทัพเรือ ได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว โดยให้ทุกหน่วยงานของกองทัพเรือ มีมาตรการประหยัดไฟ เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน และรณรงค์ให้ประหยัดไฟในที่พักอาศัยของกำลังพลและครอบครัวด้วย


ข้อมูล กรุงเทพมหานคร
๒๘ มี.ค.๕๑

วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๑ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระองค์ท่าน ประสูติเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๔๙๘ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต โดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ พระราชอุปัชฌาย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ถวายพระนามว่า “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินทรเทพรัตนสุดากิติวัฒนาดุลยโสภาคย์”
ทรงเข้ารับการศึกษาชั้นอนุบาลที่โรงเรียนจิตรลดา ในปี ๒๕๑๖ ทรงสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงเลือกวิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาเอก และทรงสำเร็จการศึกษาอักษรศาสตรบัณฑิตด้วยคะแนนเฉลี่ย ๓.๙๘ ทรงเข้ารับพระราชทานเหรียญทองเรียนเยี่ยมตลอดหลักสูตร นับเป็นเจ้าฟ้าองค์แรกที่สำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยภายในประเทศ หลังจากนั้น ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสาขาวิชาการอ่านจารึกตะวันออก คณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ต่อมาทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฌ (ประสานมิตร) พระองค์ท่านทรงประกอบพระราชกรณียกิจ ที่เป็นคุณอเ…

ธนาคารอาคารสงเคราะห์มอบทุนเรียนต่อปริญญาโททั้งในประเทศและต่างประเทศ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เตรียมสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ด้วยการเปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อเข้าร่วมชิงทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโททั้งในและต่างประเทศ โดยทุนการศึกษาต่อภายในประเทศแยกเป็นหลักสูตรภาษาไทย จำนวน ๑ ทุน และหลักสูตรภาษาอังกฤษ จำนวน ๒ ทุน เพื่อศึกษาต่อในสาขาด้านบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี การตลาด การเงินการธนาคาร หรือสาขาวิชาหลักของการบัญชี การตลาด และการเงินการธนาคารด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะสาขา MIS (Management Information System) ด้านกฎหมาย ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านตรวจสอบ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสถาบันบัญฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยผู้สมัครชิงทุนจะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท โดยผ่านปีการศึกษาที่ ๑ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ ในระบบหน่วยกิต และอายุนับถึงวันเปิดรับสมัครไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ ในส่วนของทุนการศึกษาต่อปริญญาโท ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับบัณฑิตในด้านบริหารธุรกิจ (บัญชี การตลาด การเงิน การธนาคาร) ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้าน…

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับตำรวจเอาจริงจับ-ปรับ “สิงห์อมควัน”

สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พุทธศักราช ๒๕๓๕ มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ที่ผ่านมา โดยเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่ได้ห้ามผู้สูบบุหรี่ ผู้ผลิต หรือผู้ขาย แต่จะส่งผลคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบหรี่ โดยระยะเวลา ๑๖ ปีที่ผ่านมา ได้มีการทยอยออกกฎหมายลูกจนถึงปัจจุบันประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ ๑๘ มีผลบังคับให้สถานที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มที่จัดเลี้ยง สถานที่ทำงานเอกชน ที่มีระบบปรับอากาศ ห้ามไม่ให้สูบบุหรี่ในตัวอาคารโดยเด็ดขาด ขณะที่สถานที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มที่ไม่มีระบบปรับอากาศ และตลาดสด ต้องมีสถานที่สำหรับสูบบุหรี่ไว้เป็นพิเศษ ห้ามมิให้มีการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ โดยกระทรวงสาธารณสุขจะออกสำรวจ หากพบสถานประกอบการใดปล่อยปละละเลยจะออกหนังสือเตือนจนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม นี้ หลังจากนั้นจะเริ่มออกจับและปรับจริงสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืน ซึ่งจะร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการ
สำหรับการจำหน่ายบุหรี่และสุรานั้น มีข้อห้ามวางจำหน่ายในจุดขายที่หวังผลโฆษณา กรณีตัวแทนจำหน่ายมี…

เชิญผู้ที่จะไปประกอบพิธีฮัจย์ลงทะเบียนแสวงบุญ ๒ – ๘ เมษายน

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย จะจัดส่งคณะผู้แทนเดินทางไปเจรจาเตรียมการฮัจย์ ประจำปี ๒๕๕๑ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประมาณกลางเดือนเมษายนนี้ ดังนั้น เพื่อให้ทราบจำนวนและรายชื่อผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในปีนี้
กรมการศาสนา ซึ่งกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ลงทะเบียนผู้แสวงบุญระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๒ ถึงวันที่ ๘ เมษายน นี้ จึงขอให้ผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์แจ้งความจำนงกับผู้ประกอบกิจการฮัจย์ที่ได้รับอนุญาตและจัดทำหนังสือเดินทางให้เรียบร้อยก่อนการลงทะเบียน เพราะในการลงทะเบียนจำเป็นต้องใช้เลขที่หนังสือเดินทาง ส่วนผู้ลงทะเบียนในระบบออนไลน์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ได้ทั้งหมด หรือไม่นั้น ขึ้นกับสัดส่วนจำนวนผู้แสวงบุญที่กระทรวงฮัจย์ ประเทศซาอุดิอาระเบียจะจัดสรรให้
ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายชื่อผู้ประกอบกิจการฮัจย์และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๙๕-๖


ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๒๗ มี.ค.๕๑

การฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๑

กองทัพเรือ จัดให้มีการฝึกกองทัพเรือขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยได้บูรณาการการฝึกของหน่วยต่างๆ ในกองทัพเรือเข้าไว้ด้วยกัน โดยนำการปฏิบัติการสาขาต่างๆ ของส่วนกำลังรบ การปฏิบัติและการสนับสนุนของกรมในส่วนบัญชาการ ส่วนยุทธบริการ และส่วนการศึกษา ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน มาทำการฝึกพร้อมกันภายในสถานการณ์ฝึกเดียวกันและใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยใช้ข้อมูลและสถานภาพกำลังรบที่มีอยู่จริงในปัจจุบัน มุ่งเน้นในการทดสอบ การเตรียมกำลังและใช้กำลังตามแผนป้องกันประเทศและทดสอบขีดความสามารถและการปฏิบัติในการเผชิญภัยคุกคาม รูปแบบใหม่ที่กองทัพเรืต้องเข้าไปมีบทบาท หรือมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต จัดการฝึกในลักษณะ “ปฏิบัติงานอย่างไร ฝึกอย่างนั้น และรบอย่างไร ฝึกอย่างนั้น” โดยมีวัตถุประสงค์การฝึกเพื่อทดสอบขีดความสามารถในการดำรงความพร้อมรบ ทดสอบการควบคุมบังคับบัญชาในระดับกองทัพเรือและระดับยุทธบริเวณ ทดสอบการอำนวยการ/สั่งการด้านการส่งกำลังบำรุงและเพื่อรวบรวมข้อมูล กับนำผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุง หลักนิยม คู่มือ แผน หรือแนวทางปฏิบัติต่างๆ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของยุทโ…

โครงการค่ายอบรมศาสนาภาคฤดูร้อนมัสยิดต้นสน

มัสยิดต้นสน กำหนดเปิดโครงการค่ายอบรมศาสนาภาคฤดูร้อนมัสยิดต้นสนประจำปี ๒๕๕๑ ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๙ เมษายน ๒๕๕๑ ณ มัสยิดต้นสน ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมุสลิมมีคุณธรรม จริยธรรม เสริมความรู้ทางด้านศาสนาอิสลาม และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน โดยรับสมัครเยาวชนอายุระหว่าง ๘ – ๑๕ ปี ที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ สมัครใจที่จะอยู่ร่วมกิจกรรมจนเสร็จสิ้นโครงการ
ผู้ที่สนใจสมัครเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มัสยิดต้นสน หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๖ ๕๓๒๖
ข้อมูล มัสยิดต้นสน
๒๖ มี.ค.๕๑

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ และหนังสือนานาชาติ ครั้งที่ ๖ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖ มีนาคม – ๗ เมษายน ๒๕๕๑ เวลา ๑๐๐๐-๒๑๐๐ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
นอกจากมีหนังสือดีมีคุณภาพมาจำหน่ายในราคาพิเศษมากมายแล้วยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ กิจกรรมเวทีถ่ายทอดเรื่องราวความประทับใจและความเทิดทูนของคนไทยที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กิจกรรมเวทีเสวนาหัวข้อ ๑ ศตวรรษ ปิยมหาราชานุสรณ์ รวมทั้งกิจกรรมบนเวทีของการโคจรมาพบกันระหว่างคนเขียนหนังสือกับคนทำหนัง
จึงขอเชิญผู้สนใจไปร่วมงานสัปดาห์หนังสือได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว


ข้อมูล นสพ.ข่าวสด
๒๖ มี.ค.๕๑

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันจักรี

วันที่ ๖ เมษายนของทุกปี ถือเป็นวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันจักรี โดยได้ถือเอาวันปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๓๒๕
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี พระนามเดิมว่า ทองด้วง เป็นบุตรคนที่ ๔ ของหลวงพินิจอักษรและนางหยก สืบเชื้อสายมาจากพระยาโกษาเหล็กและ พระยาโกษาปาน ได้เข้ารับการถวายตัวเป็นมหาดเล็กในพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าอุทุมพร ต่อมาได้เลื่อนขึ้นเป็นพระยายมราช เพราะมีความชอบในการเสด็จยกกองทัพไปปราบชุมนุมพระเจ้าฝางสำเร็จ และได้เลื่อนเป็นพระยาจักรี เพราะความชอบในการตีหัวเมืองฝ่ายตะวันออก พระองค์ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์เมื่อพระชนมพรรษาได้ ๔๖ พรรษา ทรงสร้างราชธานีขึ้นใหม่คือ กรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อ ปี พ.ศ.๒๓๒๕ ในรัชสมัยของพระองค์ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดต่างๆ มากมาย โปรดเกล้าให้มีการชำระกฎหมายตราสามดวง ทรงปรับปรุงการทหารเพื่อป้องกันประเทศ ทรงโปรดให้กวีแต่งวรรณคดีขึ้นหลายเรื่อง อาทิ รามเกียรติ์ อิเหนา เป็นต้น พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติอยู่ ๒๘ ปี ก็เสด็จสวรรคต เมื่อ …

สมาคมภริยาทหารเรือ จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ประชาชนเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ

สมาคมภริยาทหารเรือ จะเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ประชาชนทั่วไป ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๑ ณ แหล่งชุมนุมนายทหารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
การจัดเลี้ยงอาหารกลางวันนี้ เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ซึ่งสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมกับสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพต่างๆ ผลัดกันเป็นเจ้าภาพ จัดงานทุกวันที่ ๕ ของเดือน โดยสมาคมภริยาทหารเรือ รับเป็นเจ้าภาพ ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๑ และวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๑ ซึ่งนอกจากจะมีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแล้ว ยังมีการให้บริการทางการแพทย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วย
ผู้ที่สนใจสามารถไปร่วมกิจกรรมได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ
๒๕ มี.ค.๕๑

โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ รับสมัครครูและนักการภารโรง

โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เปิดรับสมัครครูและนักการภารโรง ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม ถึงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๑ ในวันและเวลาราชการ
ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบด้วย สำเนาวุฒิการศึกษา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู และรูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป ได้ที่โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๓๘ ๓๐๘ ๓๖๑ ,๐๓๘ ๓๓๔ ๒๐๐ หรือหมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๖๑๙๐๐
ข้อมูล โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ
๒๕ มี.ค.๕๑

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ รับมอบเหรียญรางวัลพฤกษานครา

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ได้รับเหรียญรางวัลพฤกษานครา ตามโครงการแมกไม้มิ่งเมือง ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๑ ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ สำนักงานเขตพระนคร
สำนักงานเขตพระนคร ได้จัดโครงการแมกไม้มิ่งเมือง ซึ่งเป็นโครงการสนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเป็นการขยายผลการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในการปลูกดูแลรักษาต้นไม้ บริเวณบ้านพักอาศัย และพื้นที่สาธารณะทั่วไป ซึ่งกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ได้มีการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ และบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ภายในหน่วยเป็นอย่างดี และเป็นหน่วยงานหนึ่งในเขตพระนคร ที่ได้รับรางวัลตามโครงการแมกไม้มิ่งเมือง


ข้อมูล สำนักงานเขตพระนคร
๒๕ มี.ค.๕๑

ศูนย์นมแม่เพื่อลูกนาวีแข็งแรง

สมาคมภริยาทหารเรือ กำหนดประกอบพิธีเปิดศูนย์นมแม่เพื่อลูกนาวีแข็งแรง ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๑ เวลา ๑๕๐๐ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
โครงการนมแม่เพื่อลูกนาวีแข็งแรงของสมาคมภริยาทหารเรือก่อตั้งขึ้นเพื่อสนองพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในหมู่พสกนิกรชาวไทย โดยทรงเป็นแบบอย่างที่ทรงอภิบาลพระโอรสพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า ทีปังกรรัศมีโชติ ด้วยพระกษีรธารา โดยสมาคมภริยาทหารเรือ ได้จัดให้มีศูนย์นมแม่เพื่อลูกนาวีแข็งแรงทั้งในพื้นที่กรุงเทพ และจังหวัดต่างๆ ที่มีหน่วยของกองทัพเรือตั้งอยู่ เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการทหารเรือและสมาชิกของสมาคมภริยาทหารเรือ เห็นคุณค่าและความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ซึ่งคุณพรเพ็ญ เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ได้ส่งเสริมเรื่องนี้อย่างจริงจังมาโดยตลอด จนได้รับประทานรางวัลทูตนมแม่ในฐานะเป็น ๑ ใน ๕ บุคคลของประเทศไทย ที่สนับสนุนและส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้กับสังคมอย่างแพร่หลาย จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอ…

วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๑ เป็นวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ครบรอบ ๑๒๑ ปี
การทหารยุคใหม่เริ่มขึ้น เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๔๓๐ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตังกรมยุทธนาธิการ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานในสังกับ ได้แก่ กรมทหารบก กรทหารเรือ กรมใช้จ่ายและกรมยุทธภัณฑ์ และต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นกระทรวงยุทธนาธิการ แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๒ ฝ่ายคือ ฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่ด้านธุรการ การบริหาร และการส่งกำลังบำรุง ฝ่ายทหาร ทำหน้าที่เป็นส่วนกำลังรบ คือ กรมทหารบก และกรมทหารเรือ โดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง ประกอบด้วย กระทรวง ๑๒ กระทรวง “กระทรวงกลาโหม” จึงมีหน้าที่เกี่ยวกับทหารและได้มีวิวัฒนาการก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการบริหารจัดการการฝึกศึกษา การยุทธ รวมทั้งการพัฒนาวิจัยและเทคโนโลยีด้านต่างๆ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กระทรวงกลาโหมได้ปฏิบัติภารกิจ หน้าที่ ตลอดจนมีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงเป็นปึกแผ่นของประเทศชาติ การรักษาความมั่นคงภายในประเทศ การพิทักษ์รักษาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนการใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในการพัฒนาประเทศช…

โครงการค่ายบุตร-ธิดานาวี ภาคฤดูร้อน

สมาคมภริยาทหารเรือ กำหนดจัดโครงการค่ายบุตร-ธิดานาวี ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๑ ระหว่างวันที่ ๓ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑ เป็นเวลา ๑๖ วันทำการ ณ โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ
โครงการค่ายบุตร-ธิดานาวี ภาคฤดูร้อน จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของข้าราชการกองทัพเรือในการดูแลบุตรหลาน ในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมีการฝึกหัดศึกษาทั้งด้านวิทยาการด้านต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ รวมทั้งมีการทัศนศึกษาเพิ่มพูนความรู้นอกสถานที่ มีบุตรของข้าราชการกองทัพเรือ เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๒๕ คน
ข้อมูล สสมาคมภริยาทหารเรือ
๒๔ มี.ค.๕๑

ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดประมูลขายทรัพย์ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๑

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หนุนนโยบายรัฐพัฒนาตลาดบ้านมือสอง จัดงานประมูลขายทรัพย์ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๑ พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๑ ระหว่างเวลา ๑๐๐๐-๑๖๐๐
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้คัดทรัพย์คุณภาพดี จำนวนกว่า ๓,๐๐๐ รายการ มูลค่ากว่า ๑,๓๐๐ ล้านบาท พร้อมจูงใจด้วยเงื่อนไขเงินดาวน์ผ่อนได้ อัตราดอกเบี้ย ๐ % นาย ๑๒ เดือน สำหรับเงินดาวน์ ๑๐ % ส่วนที่เหลืออีก ๙๐ % สามารถขอสินเชื่อได้เต็มทั้งจำนวน โดยในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลจัดประมูลที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ถนนพระราม ๙ พร้อมทั้งจัดคู่มือประมูลทรัพย์ซึ่งรวบรวมรายละเอียดที่จะประมูลในเขต กทม.และปริมณฑล ผู้ที่สนใจขอรับได้ที่ทำการสาขาของธนาคารในเขตกรุงเทพและปริมณฑล สำหรับส่วนภูมิภาคจะจัดประมูล ณ ทำการสาขาของธนาคารที่ทรัพย์นั้นตั้งอยู่
ธนาคารจัดให้มีการประมูลทรัพย์มือสองของธนาคารเป็นประจำทุกปี ๆ ละ ๓ ครั้ง ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ฝ่ายบริการทรัพย์สิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๒ ๑๐๑๖ , ๐ ๒๒๐๒ ๑๕๗๒ -๓ และทุกสาขาทั่วประเทศได้ในวันเวลาทำการของธนาคาร และสามารถชมรายการทรัพย์สินรอการขายของธนาคา…

เชิญร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน

คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ขอเชิญร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๑ ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ เมษายน ๒๕๕๑ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ฯ ในหัวข้อจัดงาน “ราชการไทย บริการรวดเร็ว ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ภายในงานมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ การบรรยายพิเศษจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน การแสดงผลงานการให้บริการของหน่วยงานราชการจากหลายกระทรวง การจำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมาย
วันที่ ๑ เมษายน ของทุกปีเป็น “วันข้าราชการพลเรือน” เนื่องจากเป็นวันที่มีการประกาศใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฉบับแรก คือ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฉบับแรก คือ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๔๗๑ และยังเป็นการแสดงกตเวทิตาคุณ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ซึ่งเป็นผู้ทรงวางรากฐานข้าราชการพลเรือนไทยสมัยใหม่ขึ้นมา โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงเกียรติ หน้าที่ สามัคคี ซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของข้าราชการเพื่อเผยแพร่ผลงานใหม่ๆ ของส่วนราชการในการให้บริการประชาชน รวมทั้งเพื่อยกย่อง…

ร่วมออมทรัพกับสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของบรรดาสมาชิก ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทาง อันมั่นคง และได้รับประโยชน์ตามสมควร ส่งเสริมการช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและในหมู่สมาชิก รับเงินฝากจากสมาชิกและให้เงินกู้แก่สมาชิก รวมทั้งดำเนินกิจการอย่างอื่นในการทำให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ขณะนี้ได้ขยายยอดเงินฝากสูงสุดได้ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท /เดือน รวมทั้งสามารถส่งค่าหุ้นรายเดือนได้ไม่เกินเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท
จึงขอเชิญชวนสมาชิกร่วมออมเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม เพื่อเป็นการลงทุนที่จะให้ผลคุ้มค่าในอนาคต โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๔๗๕ ๔๗๕๕
ข้อมูล สอ.วด.
๑๘ มี.ค.๕๑

๒๙ มีนาคม ร่วมปิดไฟ ๒ – ๓ ทุ่น ลดภาวะโลกร้อน

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ wwf องค์กรภาครัฐและเอกชน อาทิ กระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง จัดกิจกรรม “ปิดไฟ ๑ ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน” พร้อมกับเมืองใหญ่อีก ๒๓ เมืองทั่วโลก อาทิ ซิดนีย์ มะนิลา ซานฟรานซิสโก โคเปนเฮเกน โตรอนโต ชิคาโก ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรณรงค์ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนและลดการใช้พลังงาน โดยกำหนดร่วมกันปิดไฟในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๑ ตั้งแต่เวลา ๒๐๐๐ – ๒๑๐๐
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้ขอความร่วมมือไปยังกลุ่มผู้ใช้กระแสไฟฟ้าหลัก ได้แก่ กลุ่มบ้านพักอากาศัย กลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ กลุ่มหน่วยงานราชการ รวมทั้งการปิดไฟในถนนสายหลักของกรุงเทพมหานคร ๘ สายหลัก ได้แก่ ถนนสีลม ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ถนนเยาวราช ถนนรัชดาภิเษก ถนนข้าวสาร ถนนราชดำริ ถนนราชดำเนิน และถนนสุขุมวิท และเพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ได้มอบให้ ๕๐ สำนักงานเขตปิดไฟในวันที่ ๒๙ มีนาคม จะคำนวณหาผลความต่างปริมาณการใช้พลังงานลดก๊าซเรือนกระจกว่าจะสามารถลดปริมาณโดยองค์รวมได้มากน้อยแค่ไหนและสรุปผลต่อไป
ขอเชิญชวนประชาชนพร้อมใจกันแสดงพลังลดภาวะโลกร้อนโดยดับไฟที่ไม…

กองทัพเรือจัดให้มีการแสดงดนตรีในสวน

กองทัพเรือ โดย ฐานทัพเรือกรุงเทพจัดให้มีการแสดงดนตรีในสวน เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านดนตรีและสร้างความบันเทิงให้แก่กำลังพลของกองทัพเรือ และประชาชนทั่วไปในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๗๐๐ ณ ศาลานันทอุทยาน ฐานทัพเรือกรุงเทพ
ฐานทัพเรือกรุงเทพ จัดให้มีการแสดงดนตรีในสวนเป็นประจำ สำหรับการแสดงครั้งนี้เป็นการแสดงของวงหัสดนตรี พร้อมการแสดงของนักเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมชมการบรรเลงดนตรีครั้งนี้ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด


ข้อมูล ฐท.กท.
๑๘ มี.ค.๕๑

กองทัพเรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กองทัพเรือ โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อน และอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรี โดยจัดรถยนต์บรรทุกน้ำ ๕ คัน แจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค จำนวน ๗ เที่ยว ปริมาณน้ำ ๓๙,๗๐๐ ลิตร และในพื้นที่ตำบลตะกาง อำเภอเมือง ตำบลด่านชุมพลอำเภอบ่อไร่ ตำบลหาดเล็กและตำบลไม้รูด จังหวัดตราด จำนวน ๑๖ เที่ยว ปริมาณน้ำ ๖๖,๐๐๐ ลิตร
กองทัพเรือ ได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆ เพื่อเป็นการแก้ไข และช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบสำหรับผู้ที่ต้องการติดต่อแจ้งข่าวสาร หรือขอความช่วยเหลือในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราด สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๙-๓๑๒-๓๓๔, และในพื้นที่ต่างๆ สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๔๗๕ ๔๕๒๑
ข้อมูล กปช.จต.
๑๘ มี.ค.๕๑

พิธีปิดการฝึกอบรมอาชีพทหารกองประจำการ รุ่นที่ ๑/๕๑

คณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ กำหนดประกอบพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมอาชีพทหารกองประจำการ รุ่นที่ ๑/๕๑ ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๐๐๐ ณ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ และเยี่ยมชมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑๒ สงขลา ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๙๓๐ โดยมี พลเรือโท กมล สุทธิสารสุนทร ประธานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ และผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็นประธาน
การฝึกอบรมอาชีพทหารกองประจำการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ทหารกองประจำการ ที่จะปลดประจำการเป็นทหารกองหนุน ได้มีงานทำ และประกอบอาชีพตามความถนัด ความรู้ ความสามารถ เรียนรู้เทคนิคการหางาน การสมัครงาน รวมทั้งเป็นการพัฒนาและยกระดับฝีมือแรงงานระหว่างที่เป็นทหารกองประจำการ และเมื่อปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศเป็นการช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งการอบรมครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ข้อมูล คพท.
๑๗ มี.ค.๕๑

สำนักงานประมง จังหวัดตราด จัดโครงการ “เรือใบเพื่อการประมง” นำร่องจังหวัดแรกในทะเล

สำนักงานประมงจังหวัดตราด จัดโครงการ “เรือใบเพื่อการประมง” ขึ้น โดยได้นำร่องให้กับชาวประมงพื้นบ้านบ้านยายม่อม ตำบลแหลมงอบ จังหวัดตราด จำนวน ๑ ลำ ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๑ ที่ผ่านมา ปรากฏว่า ได้ผลเป็นที่น่าพอใจสามารถประหยัดค่าเชื้อเพลิงได้วันละ ๔๐๐-๕๐๐ บาท ส่งผลให้ขณะนี้มีชาวบ้านพื้นที่บ้านบ้านยายม่อมอีก ๙ ราย มาขอร่วมโครงการ
สำหรับใบเรือได้นำผ้าดิบมาเป็นวัสดุ ซึ่งมีราคาถูก ส่วนเสาใบเรือจะใช้ไม้ไผ่ ซึ่งชาวประมงจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ ๑,๐๐๐-๒,๐๐๐ บาท ซึ่งถือว่าคุ้มค่าต่อการลงทุนในสระยะยาว ส่วนความเร็วของเรือนั้น หากมีลมประมาณ ๕ น็อต เรือจะแล่นได้เร็วประมาณ ๘ น็อต อย่างไรก็ตาม สำนักงานประมงจังหวัดตราดมีอุปกรณ์เรือใบที่พร้อมติดตั้งให้กับชาวประมงพื้นบ้านจำนวน ๓๐ ลำ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ชาวประมงพื้นบ้าน รายใดสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดตราด หรือ สำนักงานประมงอำเภอในพื้นที่ของตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อมูล สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
๑๗ มี.ค.๕๑

สมาคมแข่งเรือใบฯ รับสมัครรอบรมแล่นใบเบื้องต้น

สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะเปิดรับสมัครรอบรมแล่นใบเบื้องต้น จำนวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรเยาวชน อบรมตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๑ และหลักสูตรบุคคลทั่วไป อบรมตั้งแต่วันที่ ๓ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๑ ที่สำนักงานสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ฯ ส่วนแยกสัตหีบ อาคารศูนย์สมุทรกีฬา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
เยาวชนที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมแล่นใบเบื้องต้นพร้อมหลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป สำเนาบัตรประจำตัวหรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง โดยติดต่อได้ที่อาคารศูนย์สมุทรกีฬา ถนนเลียบชายทะเล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๒๒ ถึงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐ -๑๖๓๐ และทดสอบว่ายน้ำวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๓๐๐ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๒ ๐๘๕๒ หรือสำนักงานสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ ส่วนแยกสัตหีบ อาคารศูนย์สมุทรกีฬา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘๔๓ ๘๕๙๔-๕ ในเวลาราชการ หรือดูได้ที่ www.yrat.or.th


ข้อมูล สมาคมแข่งเรือ…

พิธีชุมนุมสวนสนาม “วัน อปพร.”

พลเรือตรี นิรุทธ์ หงส์ประสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมในพิธีชุมนุมสวนสนาม “วัน อปพร.” ของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๕๐๐ ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง กรุงเทพฯ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นผู้ที่อาสาเข้ามาทำงานเพื่อช่วยเหลือสังคม อุทิศตนทำงานด้านสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ โดย อพปร.เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร อปพร.มาแล้ว นับว่าสมาชิกของ อพปร.ทุกคน เป็นผู้ที่เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม การจัดงานวัน อปพร. มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูความสำคัญของสมาชิก อปพร. และเป็นเครื่องเตือนใจให้ประชาชนตระหนักถึงความเสียสละ ความรับผิดชอบของสังคมในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อประเทศชาติของสมาชิก อปพร.
ข้อมูล กพ.ทร.
๑๗ มี.ค.๕๑

กระทรวงกลาโหมเปิด ๔ ช่องทางรับร้องทุกข์

กระทรวงกลาโหม เปิดช่องทางสำหรับข้าราชการกระทรวงกลาโหมและประชาชนทั่วไป ที่ต้องการร้องทุกข์หรือแจ้งข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับกระทรวงกลาโหม ได้ ๔ ช่องทาง คือ
- ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ กระทรวงกลาโหม ในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
- ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๒๒๒๕ ๓๖๔๘
- ทางอีเมล์แอดเดรส : secretary@mod.go.th
- มาด้วยตนเองที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ฯ ในกระทรวงกลาโหม ในวันและเวลาราชการ
ผู้ที่ต้องการร้องทุกข์หรือแจ้งข้อข่าวสาร ติดต่อได้ตามช่องทางดังกล่าวข้างต้น


ข้อมูล กห.
๑๔ มี.ค.๕๑

พิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวง

กรมอู่ทหารเรือ จะทำพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวง ในวันที่ ๒๕ มี.ค.๕๑ ณ พิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวง กรมอู่ทหารเรือ โดยมี พล.ร.อ.สถิรพันธุ์ เกยานนท์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
พิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวงสร้างขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม จัดเก็บ รักษาและแสดงประวัติ เอกสารหลักฐาน ผลงานในด้านต่างๆ ของกรมอู่ทหารเรือ วิวัฒนาการด้านการต่อเรือของประเทศ และสิ่งของที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ทางช่าง ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน นับเป็นสภานที่ศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าอีกแห่งหนึ่ง
ข้อมูล อร.
๑๔ มี.ค.๕๑

กิจกรรมปลูกป่าชายเลน

กองทัพเรือ ร่วมกับ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ บริเวณพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน ทุ่งโปรงสัตหีบ ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๐๐๐ เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์ป่าชายเลนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าในการรักษาความสมดุลย์ของธรรมชาติให้มีความสมบูรณ์ ซึ่งนอกจากร่วมปลูกป่าชายเลนแล้ว บริษัทฯ ยังได้เยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ ที่เป็นสถานที่อนุบาลเต่าทะเลจำนวนมาก มีวิทยากรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิตของเต่าทะเลตั้งแต่แรกเกิด จนสามารถปล่อยขยายพันธุ์คืนสู่ธรรมชาติได้ ซึ่งนับเป็นการช่วยรักษาชีวิตเต่าทะเลได้เป็นจำนวนมาก รวมทั้งยังมีส่วนสำคัญในการปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะเยาวชนของชาติให้รักและหวงแหน รวมทั้งช่วยกันดูแลเต่าทะเลให้คงอยู่ตลอดไป


ข้อมูล กกพร.ฯ
๑๓ มี.ค.๕๑

การเยี่ยมเยี่ยนผู้ประสบภัยสึนามิ

พลเรือโท อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายข่าว เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมเดินทางไปกับคณะของเครือเจริญโภคภัณฑ์ และสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเยี่ยมเยียนและสำรวจสภาพบ้านพักของผู้ประสบภัยสึนามิ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๑ ณ เกาะลันตา อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ และเกาะสิเหร่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
จากเหตุการณ์ธรณีพิบัติสึนามิ นำความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินแก่ผู้ประสบภัยจำนวนมาก ซึ่งกองทัพเรือ ได้เข้าไปดำเนินการช่วยเหลือตั้งแต่หลังเกิดเหตุการณ์ รวมทั้งยังได้ให้ความช่วยเหลือในการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี รวมทั้งบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์และสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้สนับสนุนเงินในการก่อสร้างที่พักอาศัยให้แก่ผู้ประสบภัย สำหรับในการเดินทางไปในพื้นที่ครั้งนี้ เป็นการไปเยี่ยมเยียนสำรวจสภาพบ้านพักอาศัย เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ แก่ผู้ประสบภัย รวมทั้งหาแนวทางช่วยเหลือในสิ่งที่ขาดแคลนต่อไป
ข้อมูล กกพร.ฯ

๑ ฝา เติม ๑ ฝัน ปันขาเทียม

นักศึกษาระดับปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขานิเทศศาสตร์พัฒนาการ ภาควิชาการประชาสัมพันธ์จัดตั้งโครงการ “๑ ฝาเติม ๑ ฝัน ปันขาเทียม” โดยรวบรวมฝาน้ำกระป๋องหรือฝาอะลูมิเนียมที่ใช้สำหรับการผลิตขาเทียม เพื่อนำไปมอบให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เพื่อให้โครงการบรรลุถึงเป้าหมาย นักศึกษาจึงได้ออกรับบริจาคในบริเวณตลาดนัดสวนจตุจักรของวันอาทิตย์เพื่อขอรับบริจาคฝาน้ำและฝาอะลูมิเนียมที่หลายคนมองว่าเป็นเพียงขยะที่ดูไร้ค่า รวมทั้งได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปเล็งเห็นความสำคัญของสิ่งที่คนทั่วไปคิดว่าคือ ขยะ ให้เห็นถึงการเป็นส่วนหนึ่งของการชุบชีวิตและการเติมชีวิตคนพิการให้สมบูรณ์ขึ้นได้ เพราะส่วนหนึ่งของคนพิการเหล่านี้เป็นทหารที่ยอมเสียสละร่างกายเพื่อปกป้องประเทศชาติ นอกจากนี้ ยังได้ตั้งกล่องรับบริจาคฝากระป๋องน้ำอัดลมไว้ที่ร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊ค สาขากลางเมืองทั่วประเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับบริจาคและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่จะร่วมทำความดี ซึ่งโครงการดังกล่าวคาดว่าจะได้ฝาทั้งหมด ๘๔,๐๐๐ ฝา สามารถนำไปผลิตขาเทียมได้ประมาณ ๘๔ ขา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระก…

การฝึกผสม CARAT 2008

กองทัพเรือไทย ร่วมกับ กองทัพเรือ และนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา ทำการฝึกผสม CARAT 2008 ครั้งที่ ๑๔ โดยกองทัพเรือมอบหมายให้ กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ เป็นหน่วยรับผิดชอบการฝึก มี พลเรือตรี ธนะรัตน์ อุบล ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๒ เป็นผู้อำนวยการฝึก
การฝึกผสม CARAT 2008 มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เพิ่มพูนทักษะความชำนาญขีดความสามารถ เพื่อประสิทธิภาพขององค์บุคคลและองค์ยุทธวิธีในการร่วมกันวางแผนและปฏิบัติร่วมกัน โดยเน้นหนักในการปฏิบัติการทางเรือ ได้แก่ การปฏิบัติการรบผิวน้ำ การปราบเรือดำน้ำ การป้องกันภัยทางอากาศ การปฏิบัติโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก การปฏิบัติการรบพิเศษ การฝึกยิงอาวุธและการปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือน รวมทั้งการต่อต้านการก่อการร้าย อันจะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความมั่นใจในการปฏิบัติงานร่วมกันให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑๒ มี.ค.๕๑

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

ในปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายอย่างมาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ภัยแล้ง จึงให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม เตรียมการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งให้ทันต่อเหตุการณ์ โดยแจ้งให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่เตรียมกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะ พร้อมให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน และสนับสนุนส่วนราชการในพื้นที่ โดยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรายงานผลการปฏิบัติให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหมทราบอย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของกองทัพเรือได้เตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่


ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑๒ มี.ค.๕๑

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ

จากสถานการณ์ที่เกิดภัยแล้งในหลายพื้นที่ของประเทศ ทำให้มีประชาชนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อน กองทัพเรือ จึงได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ เตรียมพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ ซึ่งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ พื้นที่ต่างๆ มี ๗ ศูนย์ ประกอบด้วย
- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองเรือภาคที่ ๑ กองเรือยุทธการ หมายเลขโทรศัพท์
๐๓๘ ๗๓๘ ๙๖๖
- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๔ ๓๒๕ ๘๐๔
- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๖ ๓๙๑ ๕๙๘
- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ฐานทัพเรือกรุงเทพ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๔๗๕ ๓๒๓๔
- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๙ ๓๑๒ ๓๓๔
- ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง จังหวัดนครพนม หมายเลขโทรศัท์ ๐๔๒ ๕๑๑ ๒๐๕ จังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓ ๖๕๐ ๕๒๖ จังหวัดอุบลราชธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒ ๔๙๑ ๐๘๘
- และศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ หมายเลขโทรศัพท์
๐๗๓ ๕๖๕ ๐๕๓
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ มีภารก…

ครบรอบ ๑๑ ปี ร.ล.จักรีนฤเบศร

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๑ เป็นวันที่ครบรอบ ๑๑ ปี ของการขึ้นระวางประจำการของ ร.ล.จักรีนฤเบศร
การจัดหา ร.ล.จักรีนฤเบศร เนื่องมาจากการเกิดพายุไต้ฝุ่นเกย์ในอ่าวไทยบริเวณจังหวัดชุมพร ในปี พ.ศ.๒๕๓๒ กองทัพเรือยังไม่มีเรือที่สามารถทนสภาพทะเลขณะเกิดพายุไต้ฝุ่นในครั้งนั้นได้ ทำให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปด้วยความยากลำบาก กองทัพเรือจึงมีแนวคิดในการสร้างเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ขึ้นเพื่อให้มีขีดความสามารถในการค้นหา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งสามารถขยายพื้นที่ในการลาดตระเวน และระยะเวลาในการปฏิบัติการในทะเลได้เป็นเวลานาน ทำให้การปฏิบัติการในทะเลมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น จนในปี พ.ศ.๒๕๓๕ คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติให้กองทัพเรือสร้างเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์จากบริษัท บาซาน ประเทศสเปน และกองทัพเรือ ได้ขอพระราชทานชื่อเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อเรือลำนี้ว่า เรือหลวงจักรีนฤเบศร หมายความว่า “ผู้เป็นใหญ่แห่งราชวงศ์จักรี” และนับเป็นมหามงคลอย่างยิ่งสำหรับกองทัพเรือ ที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสม…

การตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือในพื้นที่ภาคตะวันออก

ในช่วงกลางเดือนมีนาคม ๒๕๕๑ พลเรือเอก เดชา อยู่พรต เสนาธิการทหารเรือ และผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ และคณะมีกำหนดตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือในพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ ให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกล และเป็นการรับทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติงานในพื้นที่จริง รวมทั้ง พลเรือเอก เดชาฯ จะเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่า ณ วัดเนินสมบูรณ์ และมอบสิ่งของให้แก่ประชาชน มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่รับผิดชอบด้วย
ผู้บังคับระดับสูงของกองทัพเรือ มีกำหนดตรวจเยี่ยมหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือ โดยเฉพาะหน่วยในพื้นที่ห่างไกลเป็นประจำ เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจให้แก่กำลังพล และนำข้อเสนอแนะของหน่วยมาปรับการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
ข้อมูล ศปก.ทร.
๑๑ มี.ค.๕๑

ขอเชิญศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือประชุมใหญ่สามัญประจำปี

พลเรือเอก ถาวร ประดับวิทย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ ขอเชิญศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๐ และฟังการบรรยายพิเศษ “ประสบการณ์การเดินทางสู่ยอดเขาเอเวอร์เรสต์” โดยเรือโท ภิญโญ รุ่งเรือง และคณะผู้ร่วมเดินทาง ณ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๖๑๕ กำหนดลงทะเบียนและรับสมัครสมาชิกใหม่ เวลา ๑๔๐๐
จึงขอเชิญศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ ร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑๐ มี.ค.๕๑

ขอเชิญชมมวยการกุศล หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง “ศึกยอดวันเผด็จ”

กองทัพเรือ โดย หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จัดการแข่งขันมวยการกุศล “ศึกยอดวันเผด็จ” เพื่อหารายได้เป็นสวัสดิการและการกุศลของหน่วย ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๘๓๐ ณ สนามมวยเวทีราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร โดย พลเรือตรี ชัยวัฒน์ ศรีอักขรินทร์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นประธานในการจัดการแข่งขันฯ
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมชมมวยการกุศลได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หรือร่วมบริจาคเงินได้ทางบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “การกุศล สอ.รฝ.” ธนาคารทหารไทย สัตหีบ เลขที่ ๓๐๒-๒-๖๔๙๑๖-๘ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๔๓๑ ๔๗๗

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑๐ มี.ค.๕๑

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ร่วมกับ สำนักงานเขตทวีวัฒนา และวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดปุรณาวาส จำนวน ๘๑ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๘๑พรรษา โดยรับเป็นเจ้าภาพอัฏฐบริขาร รูปละ ๑,๕๐๐ บาท หรือรับเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล และน้ำปานะแด่สามเณร ระหว่างวันที่ ๕ – ๒๕ เมษายน ๒๕๕๑
การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาหลักธรรมคำสั่งสอนตามหลักพุทธศาสนา ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นหลักปฏิบัติในการดำรงชีวิตที่ดีต่อไป ผู้ที่มีความประสงค์ขอรับเป็นเจ้าภาพ ติดต่อได้ที่พระครูสุธรรมานุศาสก์ เจ้าอาวาสวัดปุรณาวาส หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๑ ๙๙๗๑ หรือที่ พระมหาสมจริง สุณณโชโต หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑ ๓๖๓๔๐๐๘
ข้อมูล วศ.ทร.
๑๐ มี.ค.๕๑

เชิญชวนร่วมกันลดภาวะโลกร้อน

ภาวะโลกร้อน ส่งผลให้ฤดูกาลแปรปรวน เกิดภัยธรรมชาติส่งผลเสียหายกระทบกับประชากรทั่วโลก มูลนิธิกองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย ตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อนที่ทุกคนจะต้องช่วยกันแก้ไขร่วมกันอย่างเร่งด่วน จึงได้จัดให้มีโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ขึ้นหลายโครงการ ประกอบด้วย
- โครงการแก้ไขภาวะโลกร้อน
- โครงการห่มผ้าให้น้อง
- โครงการห้องสมุดสีเขียวเพื่อน้อง
- โครงการอนุรักษ์พะยูน
และกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติเร่งด่วน
ผู้มีความประสงค์จะร่วมสมทบทุนกับโครงการต่างๆ ของมูลนิธิฯ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๗๙ ๑๐๗๕ และเว็บไซต์ www.envcorp.org
ข้อมูล มูลนิธิฯ
๗ มี.ค.๕๑

พิธีสมโภชพระตำหนัก

พลเรือเอก สถิรพันธุ์ เกยานนท์ ผู้บัญชาการทหารเรือ จะเป็นประธานในพิธีสมโภชพระตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๘๐๐ ณ บริเวณประตูใหญ่ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ตำบลสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
พลเรือตรี ชัยวัฒน์ ศรีอักขรินทร์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ได้มีดำริจัดสร้างพระตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ภายในพื้นที่หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เพื่อเป็นสถานที่สักการบูชาของทหารเรือและประชาชนทั่วไป อีกทั้งเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ท่านให้ประชาชนชาวไทยได้รำลึกถึงพระเกียรติคุณขององค์บิดาทหารเรือไทยอยู่เสมอ ให้เป็นขวัญและกำลังใจ เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจแก่ ทหารหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ต้องออกปฏิบัติราชการรักษาความมั่นคงและอธิปไตยของชาติ โดยกำลังพลของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หน่วยงานต่างๆ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันก่อสร้างพระตำหนักในวงเงินประมาณหนึ่งล้านบาท ใช้เวลาการก่อสร้าง ประมาณ ๑๒๐ วัน จึงแล้วเสร็จ และได้อัญเชิญพระรูปของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมห…

กิจกรรมสายใยครอบครัวอบอุ่น

กองทัพเรือ โดย ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรมสายใยครอบครัวอบอุ่น ต้านภัยยาเสพติด ณ อาคารที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือ บางนา ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๑ และที่ทุ่งมหาเมฆ ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๑
กิจกรรมสายใยครอบครัวอบอุ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับสถาบันครอบครัวของกำลังพลกองทัพเรือ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างความอบอุ่นภายในสมาชิกครอบครัว อันจะก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันและการเฝ้าระวังจากปัญหายาเสพติด ที่อาจแพร่ระบาดเข้าสู่สถาบันครอบครัว โดยจัดเป็นชุดรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และวิธีการที่ทุกคนในครอบครัวจะช่วยเหลือดูแลสอดส่องไม่ให้สมาชิกในครอบครัวไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ร่วมกับกิจกรรมนันทนาการต่างๆ

ข้อมูล ศ.ปปส.ทร.
๗ มี.ค.๕๑

พังงาจัดประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเล

อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา กำหนดจัดงานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเล ประจำปี ๒๕๕๑ ระหว่างวันที่ ๖ ถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๑ ที่บริเวณชายหาดท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยภายในงานจะมีขบวนเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล
การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เห็นถึงความสำคัญของเต่าทะเล ซึ่งมีจำนวนลดน้อยลงมาก จากการสำรวจจากกรมประมงพบว่า เต่าทะเลที่มีในทะเลอันดามันมี ๔ ชนิด คือ เต่ามะเฟือง เต่าตนุ เต่าหญ้า และเต่ากระ ซึ่งหากไม่มีการอนุรักษ์เต่าทะเลเหล่านี้จะสูญพันธุ์ไม่ว่าจากสาเหตุธรรมชาติหรือจากน้ำมือมนุษย์ก็ดี ดังนั้น ประเพณีดังกล่าวจึงเป็นการสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุ์เต่าให้อยู่คู่กับจังหวัดพังงาและทะเลอันดามันตลอดไป

ข้อมูล
๗ มี.ค.๕๑

ขอเชิญร่วมแข่งขันยิงปืนเพื่อสวัสดิการและการกุศลรายการ SEAL Island Shootihg Championship 2008

หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ โดย ชมรมนักทำลายใต้น้ำจู่โจม ขอเชิญร่วมการแข่งขันการยิงปืนเพื่อสวัสดิการและการกุศลรายการ SEAL Island Shooting Championship 2008 ระหว่างวันที่ ๒๙ ถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๑ ณ สนามยิงปืนหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ (เกาะพระ) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยสมาชิกครอบครัวนักกีฬายิงปืนมีกิจกรรมนันทนาการมากมาย อาทิ กิจกรรมทางน้ำ ดำน้ำชมปะการัง นั่งเรือชมหมู่เกาะสัตหีบ ชมพิพิธภัณฑ์นักทำลายใต้น้ำจู่โจม และมีอาหารเครื่องดื่มบริการ ผู้ที่สนใจติดต่อรายละเอียดได้ที่ นาวาโท สุริยันฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๓๖๕ ๙๘๒๕ และนาวาตรี ก้องเกียรติฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๖๓๒๖ ๑๑๑๘
ข้อมูล
๗ มี.ค.๕๑

คพท.เปิดการฝึกอบรมอาชีพทหารกองประจำการรุ่นที่ ๒/๕๑

คณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ กำหนดเปิดการฝึกอบรมอาชีพทหารกองประจำการ รุ่นที่ ๒/๕๑ ในพื้นที่สัตหีบ ระหว่างวันที่ ๘ มกราคม – ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๑ และจะประกอบพิธีปิดอบรม ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๙๓๐ ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยมี พลเรือโท กมล สุทธิสารสุนทร ประธานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธี
กองทัพเรือ โดย คณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ ได้ร่วมกับ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน จัดให้มีการฝึกอาชีพอิสระ เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถให้แก่ทหารกองประจำการเป็นประจำ เพื่อให้ทหารที่เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวต่อไป

ข้อมูล คพท.
๖ มี.ค.๕๑

วันคล้ายวันสถาปนากองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์

กระทรวงกลาโหม ได้อนุมัติให้จัดตั้งกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๓๕ เพื่อการจัดหน่วยสำหรับรองรับการเข้าประจำการของเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ ดังนั้น จึงได้ถือวันที่ ๑๑ มีนาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์
ประวัติความเป็นมาของกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์เกิดจากกรณีภัยพิบัติพายุใต้ฝุ่นเกย์ใน อ่าวไทย เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๒ ซึ่งเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติที่ทำความเสียหายอย่างหนัก มีเรือประมงถูกพายุพัดจมลงในทะเลจำนวนมาก แหล่งขุดเจาะก๊าซธรรมชาติได้รับความเสียหายมีผู้ประสบภัยรอ
รับความช่วยเหลือจำนวนมาก ในขณะนั้นเรือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของกองทัพเรือยังไม่สามารถทนสภาพทะเลจากพายุใต้ฝุ่นได้ ทำให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบาก จากบทเรียนดังกล่าว กองทัพเรือ จึงกำหนดความต้องการเรือที่มีขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัยมีขีดความสามารถในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ รวมทั้งมีเฮลิคอปเตอร์ประจำการบนเรือ เพื่อขยายพื้นที่การลาดตระเวนและระยะเวลาในการปฏิบัติการในทะเลได้เป็นเวลานาน และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จนเมื่อกระทรวงกลาโหมอนุมัติ กองทัพเรือจ…

๑๑ มีนาคม วันคล้ายวันสถาปนากองเรือภาคทุกหน่วย

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๑ เป็นวันคล้ายวันสถาปนากองเรือภาค ๑,๒ และ ๓ ครบรอบ ๑๖ ปี กองทัพเรือ ได้แบ่งพื้นที่และกำหนดขอบเขตรับผิดชอบในการปฏิบัติภารกิจป้องกันอธิปไตยของชาติและการคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติทางทะเลทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทย โดยให้กองเรือภาครับผิดชอบ และกระทรวงกลาโหม ได้อนุมัติให้กองทัพเรือแบ่งพื้นที่ปฏิบัติออกเป็น ๓ ภาค เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๓๕ นับตั้งแต่นั้นมา ในวันที่ ๑๑ มีนาคมของทุกปี จึงถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองเรือภาคทุกหน่วย
กองเรือภาคมีภารกิจในการปฏิบัติการทางเรือ เพื่อรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติ เมื่อมีภัยคุกคาม รวมทั้งรักษาผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติทางทะเล และบริเวณชายฝั่งรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปฏิบัติงานตามที่กองทัพเรือมอบหมาย อาทิ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ศูนย์ควบคุมปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือเรือและอากาศยานที่ประสบภัย และศูนย์บรรเทาสาธารณภัย โดย
กองเรือภาคที่ ๑ กองเรือยุทธการ มีพื้นที่รับผิดชอบบริเวณอ่าวไทยตอนบน ปัจจุบันมี พลเรือโท จำนง กิตติพีรชล เป็นผู้บัญชาการฯ
กองเ…

ธรรมะในสวน

กรุงเทพมหานคร จัดโครงการ “ธรรมะในสวน” เพื่อส่งเสริมให้คนกรุงเทพได้พักผ่อนทั้งกายและใจพร้อมๆ กันในสวนสาธารณะกลางกรุง ท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่น และร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่บัดนี้-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ ณ สวนสาธารณะ ๓ แห่ง ได้แก่ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร,อุทยานเบญจสิริ เขตคลองเตย และสวนธนบุรีรมย์ (บริเวณสวนปาล์ม) เขตทุ่งครุ ตั้งแต่เวลา ๐๗๐๐ -๐๙๐๐ โดยช่วงเช้ามีการถวายภัตตาหารเช้า และทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ ๙ รูป การแสดงปาฐกถาธรรม และการเจริญจิตภาวนาสำหรับในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน จะจัดที่สวนวชิรเบญจทัศ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ – ๑๐๓๐ มีการเสวนาธรรม โดยวิทยากรผู้ศึกษาหลักธรรมในพุทธศาสนา นิทรรศการและกิจกรรมหลากหลายจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย คณะญาติธรรมหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ และธรรมสภา นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีธรรมะ ซึ่งหาชมได้ยาก
จึงขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมรับฟังธรรมะในสวนได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยสอบถามรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที…

ประมงน้อมใจไทยทั่วหล้า ครั้งที่ ๗

ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ จัดงาน “ประมงน้อมใจ ไทยทั่วหล้า ครั้งที่ ๗” ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ บางกะปิ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๑
ภายในงานจะมีการประกวดปลาสวยงาม ๙ สายพันธุ์ ชิงแชมป์ประเทศไทย รางวัลเกียรติยศสูงสุดวงการปลาสวยงาม ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และมีการจัดแสดงสัตว์แปลกๆ ที่หาชมได้ยาก อาทิ ปลาบู่ทอง ที่สีของลำตัวเป็นสีทอง ซึ่งพบได้น้อยมากในธรรมชาติ จระเข้แคระขนาดเล็กที่สุดในโลก เต่าใบไม้ที่มีรูปร่างแปลกพิสดาร มีกระดองขรุขระคล้ายก้อนหิน
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยเสียค่าบัตรเข้าชมราคา ๓๐ บาท รายได้โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๑๐ ๑๘๔๖,๐ ๒๓๑๐ - ๑๔๐๙

ข้อมูล นสพ.ข่าวสด
๕ มี.ค.๕๑

กองทัพเรือจัดทอดผ้าป่าทางน้ำ ณ วัดเฉลิมพระเกียรติ

กองทัพเรือ กำหนดจัดทอดผ้าป่าทางน้ำ ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑ ณ วัดเฉลิมพระเกียรติ ตำบล บางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
การจัดทอดผ้าป่าทางน้ำครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการกองทัพเรือ และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกันประกอบกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา รวมทั้งเป็นการต่อเติมกุฏิ พระสงฆ์ สร้างที่พักให้คนชราและผู้พิการ ลานจอดรถ และห้องน้ำสำหรับพระสงฆ์และประชาชนทั่วไปของวัดให้เสร็จสมบูรณ์สามารถรองรับพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมทำบุญได้อย่างเพียงพอ
ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้ทางบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีผ้าป่าทางน้ำ ทร. ธนาคารทหารไทย สาขาย่อย บก.ทร. เลขที่ ๑๑๕-๒-๑๑๙๓๖-๖ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๕๘๔

ข้อมูล กปจ.ฯ
๕ มี.ค.๕๑

สนามยิงปืนราชนาวีเปิดฝึกอบรมการใช้อาวุธปืนพกเบื้องต้น

สนามยิงปืนราชนาวีบางนา จะเปิดการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืนพกเบื้องต้นให้กับสมาชิกและบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๑ ระหว่างเวลา ๐๘๓๐ -๑๖๐๐ โดยผู้เข้าอบรมไม่ต้องนำอาวุธปืนมาเอง ทางสนามจะจัดเตรียมอาวุธปืนและกระสุนไว้ให้ เสียค่าใช้จ่ายคนละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โดยผู้อบรมจะได้รับแจกเอกสาร อุปกรณ์และรับวุฒิบัตร
ผู้ที่สนใจสมัครและติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สนามยิงปืนราชนาวีบางนา หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๙๘ ๐๗๖๔


ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๕ มี.ค.๕๑

ขอเชิญร่วมแข่งขันโบว์ลิงการกุศลชิงถ้วยเกียรติยศ พลเรือเอก ทวีศักดิ์ โสมาภา

นักเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๘๕ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยรางวัล พลเรือเอก ทวีศักดิ์ โสมาภา อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ ณ เมเจอร์ โบว์ล ฮิต ชั้น ๗ ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล พระราม ๓ กรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๑๐๐ เพื่อหารายได้ช่วยเหลือครอบครัว ข้าราชการกองทัพเรือที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสวัสดิการครอบครัวและกิจกรรมรุ่นนักเรียนรุ่นที่ ๘๕ รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรม สาธารณกุศลต่างๆ
ผู้ที่สนใจร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล สมัคร และสอบถามรายละเอียดได้ที่ นาวาโท รัชยศ รัตรุ่งโรจน์กุล หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๘๕๘ ๐๔๘๐ หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๕๒๕๓ หรือ นาวาโท พูลลาภ ทัตตะทองคำ หมายเลขศัพท์ ๐๘ ๖๓๑๘ ๙๑๙๑
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๓ มี.ค.๕๑

ผ้าป่าวัดเนินสมบูรณ์

พลเรือเอก เดชา อยู่พรต เสนาธิการทหารเรือ และผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ จะจัดทอดผ้าป่า ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๙๓๐ ณ วัดเนินสมบูรณ์ และโรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม ๒ ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ผู้มีจิตศรัทธาร่วมการกุศลเพื่อสืบสานและทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา ประสานรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๘๔๕

ข้อมูล สำนักงาน เสธ.ทร.
๓ มี.ค.๕๑

การประชุมทางวิชาการเรื่อง “การเมือง เศรษฐกิจ ชีวิตคนไทยใครกำหนด”

สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดการประชุมทางวิชาการครั้งที่ ๓๗ เรื่อง “การเมือง เศรษฐกิจ ชีวิตคนไทย ใครกำหนด” ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๑ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐ ณ แหล่งชุมนุมสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ
ผู้ร่วมงานจะได้รับแจกหนังสือ “การเมือง เศรษฐกิจ ชีวิตคนไทย ใครกำหนด” ฟรี ๑ เล่ม เขียนโดยผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน อาทิ ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย คุณคณิน บุญสุวรรณ และ ดร.พยุงศักดิ์ จันทรสุรินทร์ จึงขอเชิญสมาชิกสมาคม และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมทางวิชาการดังกล่าว โดยประสานรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๕ ๖๕๘๑

ข้อมูล สมาคมจิตวิทยาฯ
๓ มี.ค.๕๑

คอนเสิร์ตทีวี ๓ สัญจร “รักษ์เต่าทะเล”

บริษัท เซิร์ท เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด กำหนดจัดคอนเสิร์ตทีวี ๓ สัญจร “รักษ์เต่าทะเล” ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และกิจกรรมปล่อยเต่าทะเล ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ฐานทัพเรือพังงา ในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าให้ยังคงมีความสมบูรณ์ตลอดไป โดยไทยทีวีช่อง ๓ ได้มอบเงินบริจาคให้กองทัพเรือนนำไปซ่อมแซมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ฐานทัพเรือพังงา ภายหลังการเกิดธรณีพิบัติสึนามิ จนซ่อมแซมเสร็จสมบูรณ์ไปแล้ว และในครั้งนี้ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน จังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมบริจาคสนับสนุนเข้าบัญชี กองทัพเรือ เพื่อกองทุนเรารักษ์เต่าทะเล และเทศบาลตำบลราไว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จะมอบเงินสนับสนุนซ่อมแซมประภาคารกาญจนาภิเษก แหลมพรหมเทพ ซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลของกองทัพเรือ
ข้อมูล กนผ.ฯ
๒๙ ก.พ.๕๑

ทั่วโลกร่วมใจปิดไฟ ๑ ชั่งโมง ใน ๒ มีนาคม

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๑ เวลา ๒๐๐๐ ตามเวลาท้องถิ่นของแต่ละชาติ จะมีการปิดไฟตามบ้านเรือน และร้านค้าเป็นเวลา ๑ ชั่วโมง เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงภาวะโลกร้อนตามโครงการ เอิร์ธ อาวร์ โดยมี ๒๔ เมืองทั่วโลกเข้าร่วมทั้ง แอตแลนตา ซานฟรานซิสโก ชิคาโก และฟินิกซ์ของสหรัฐ,กรุงมนิลาของฟิลิปปินส์, กรุงซูวาของฟิจิ, กรุงเทลอาวีฟของอิสราเอล, ซิดนีย์ เพิร์ธ เมลเบิร์น แคนเบอรา บริสเบน แอดิเลดของออสเตรเลีย และกรุงเทพ ประเทศไทย
ปัญหาโลกร้อน เป็นปัญหาที่จะต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็ว และต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคน กิจกรรมร่วมใจปิดไฟครั้งนี้จึงเป็นการปลุกจิตสำนึกให้ทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจในภาวะวิกฤตโลกร้อน และหาทางร่วมมือกันแก้ไขต่อไป

ข้อมูล นสพ.ข่าวสด
๒๙ ก.พ.๕๑

กิจการหอประชุมกองทัพเรือ จัดรายการ “ทัศนศึกษาทางน้ำ” บนเรือรับรองอังสนา

กิจการหอประชุมกองทัพเรือ จัดรายการ “ทัศนศึกษาทางน้ำ” บนเรือรับรองอังสนา เพื่อล่องเรือชมทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในยามค่ำคืน ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๑ สำหรับข้าราชการชั้นสัญญาบัตรและครอบครัว ราคาที่นั่งละ ๑๕๐ บาท และในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑ สำหรับข้าราชการชั้นประทวน/ลูกจ้างและครอบครัว ราคาที่นั่งละ ๑๒๐ บาท โดยกำหนดเรือออกจากท่าเทียบเรือหอประชุมกองทัพเรือใช้เวลาเดินทางประมาณ ๓ ชั่วโมง ระหว่างเวลา ๑๘๓๐ – ๒๑๓๐
ผู้ที่สนใจติดต่อจองที่นั่งและจ่ายเงินได้ที่หอประชุมกองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๗๐ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๙๔๘ ภายในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๑

ข้อมูล หอประชุม ทร.
๒๙ ก.พ.๕๑

กองทัพเรือ เตรียมการเปิดหลักสูตรนายทหารประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ ๔

สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กำหนดเปิดอบรมหลักสูตรนายทหารประชาสัมพันธ์กองทัพเรือ รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๓ ถึงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๑ ณ ห้องเรียนส่วนกลาง ส่วนบัญชาการอาคาร ๕ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือตรี นริส ประทุมสุวรรณ เลขานุการกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๙๐๐
หลักสูตรนายทหารประขาสัมพันธ์ได้เปิดอบรมให้แก่ข้าราชการที่หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือได้พิจารณาจากผู้ที่ปฏิบัติงานในด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยโดยตรง มีจำนวน ๓๓ นาย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและพื้นฐานการประชาสัมพันธ์ สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้ข้าราชการในหน่วยงาน และดำเนินการประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อีกทั้งจะนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประชาสัมพันธ์ของหน่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายของกองทัพเรือ

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๒๙ ก.พ.๕๑

กรมประมงเปิดเว็บไซต์

ขณะนี้ กรมประมงได้จัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านการประมงด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้เกษตรกรหรือชาวประมงที่ต้องการใช้ประโยชน์จากที่ดินสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยสามารถศึกษาและใช้ข้อมูลพื้นฐานประกอบการตัดสินใจที่จะใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดินได้อย่างถูกต้อง เพื่อช่วยสนับสนุนให้การประกอบอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเกิดประสิทธิผลและประสบความสำเร็จ โดยข้อมูลดังกล่าวจะทำให้ทราบได้ว่าพื้นที่ที่ครอบครองอยู่นั้นมีสภาพเป็นอย่างไร เหมาะสมที่จะนำมาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรือไม่ หรือพื้นที่ไหนเหมาะแก่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอะไร อันจะเป็นการช่วยลดความเสี่ยงจากข้อจำกัดทางพื้นที่
ปัจจุบันฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านการประมง มีการวิเคราะห์ถึงพื้นที่ดินในระดับจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งสามารถบอกได้ถึงสภาพของพื้นที่ดิน อาทิ ลักษณะการอุ้มน้ำของดิน ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ความลาดชันของพื้นที่ระยะทางจากแหล่งน้ำ ตลอดจนเส้นทางคมนาคม ซึ่งปัจจุบันสิ่งต่างๆ เหล่านี้ จะช่วยให้สามารถทราบได้ถึงระดับความเหมาะสมในการนำพื้นที่ไปทำบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ อีกทั้งในขณะนี้กำลังมีการกันขอบเขตเมือง เขตอุทยา…

นิทรรศการพิเศษที่โรงราชรถภายในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ในช่วงนี้จัดนิทรรศการพิเศษที่โรงราชรถ ภายในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ซึ่งเป็นสถานที่ที่จัดแสดงเกี่ยวกับราชรถที่จะใช้ในการพระบรมศพและเครื่องประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระมหากษัตริย์หรือพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งเพื่อใช้ในพิธีถวายพระเพลิง พระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ภายในโรงราชรถมี ๓ องค์ ประกอบด้วย
๑. พระมหาพิชัยราชรถ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๑ พ.ศ.๒๓๓๘ ใช้สำหรับทรงพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดินเท่านั้น
๒. พระเวชยนต์ราชรถ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๑ พ.ศ.๒๓๔๒ ใช้สำหรับทรงพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งทรงศักดิ์สูง
๓. ราชรถน้อย สร้างขึ้นในรัชกาลที่ ๑ เช่นกัน เป็นรถพระที่นั่งของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทประทับโปรยข้าวตอกดอกไม้ในคราวเชิญพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกออกถวายพระเพลิง ณ พระเมรุ ท้องสนามหลวง พ.ศ.๒๓๓๙
นอกจากนี้ภายในโรงราชรถยังมีการจัดแสดงแบบจำลองพระเมรุในสมัยรัชกาลที่ ๔,พระยานมาศสามลำคาน, พระโกศจันทร์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี,พระแท่นจิตกาธาน, ฉากบังเพลิง,เก…

กระทรวงวัฒนธรรมจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

กระทรวงวัฒนธรรม จัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ฉบับภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จำนวน ๕๐,๐๐๐ เล่ม เสร็จเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งไปให้หน่วยงานต่างประเทศ เช่น วัดไทย สถาบันที่มีการสอนไทยศึกษา ห้องสมุด รวมทั้งหน่วยงานต่างประเทศในไทย และสถาบันการศึกษาของรัฐ
สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถติดต่อขอรับหนังสือได้ที่กระทรวงวัฒนธรรม หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๕๒-๘ หรือหากจะขอรับทางไปรษณีย์ให้ส่งจดหมายถึงกระทรวงวัฒนธรรม ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพ ๑๐๗๐๐ พร้อมใส่ซองขนาดไม่น้อยกว่า ๖ นิ้วครึ่ง x ๙ นิ้วครึ่ง จ่าหน้าซองถึงตนเองและติดแสตมป์ราคา ๑๐ บาท

ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๒๘ ก.พ.๕๑

กองทัพเรือจัดให้มีการจำหน่ายสินค้าราคาถูก

กองทัพเรือ โดยฐานทัพเรือกรุงเทพ จัดให้มีการจำหน่ายสินค้าราคาถูก ระหว่างวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ – ๒ มีนาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๐๐๐ – ๒๐๐๐ ณ ฐานทัพเรือกรุงเทพ (ตรงข้ามโรงเรียนชิโนรส) ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
ภายในงานมีสินค้าเครื่องอุปโภค บริโภค หลากหลายชนิดจำหน่ายในราคาถูก เพื่อเป็นการช่วยเหลือค่าครองชีพให้แก่ข้าราชการและประชาชนทั่วไป จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจไปเลือกซื้อสินค้าราคาถูกได้ตามวัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าว

ข้อมูล ฐท.กท.
๒๘ ก.พ.๕๑

คพท.จัดงานแนะแนวและฝึกอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ กำหนดจัดงานแนะแนวและฝึกอบรมอาชีพอิสระ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ให้แก่ทหารกองประจำการที่จะครบกำหนดปลดประจำการในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ระหว่างวันที่ ๔ ถึงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๑ ระหว่างเวลา ๐๘๓๐ – ๑๖๓๐ โดยแยกพื้นที่จัดงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพื้นที่สัตหีบ เพื่อให้ทหารกองประจำการได้มีความรู้ในงานอาชีพต่างสามารถนำไปประกอบอาชีพจากปลดประจำการแล้ว
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จัดงานที่นันทอุทยานสโมสร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๔ ถึงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๑ มีการแนะแนวอาชีพสาขาต่างๆ โดยวิทยากรจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ส่วนในพื้นที่สัตหีบ จัดงานที่อาคารหอประชุมกองการฝึก กองเรือยุทธการ ระหว่างวันที่ ๖ ถึงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๑

ข้อมูล คพท.
๔ มี.ค.๕๑

วันคล้ายวันสถาปนาศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

นาวาเอก ชาญชัยยศ ชื่นเจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เวลา ๐๖๓๐ -๑๒๐๐ ณ กองบังคับการศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีกำหนดการประกอบด้วย
- พิธีถวายเครื่องสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ ได้แก่ พระพุทธเมตตา,ศาลเจ้าแม่ศรีสุทัศน์ ,พระอนุสาวรีย์ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ บนเขาคลองถูป และเจ้าหน้าที่กองบังคับการ ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
- พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ
- และพิธีสงฆ์

ข้อมูล ข่าว ทร.
๒๘ ก.พ.๕๑

กองทัพเรือ น้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตักแห้ง โดยเสด็จพระราชกุศลโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน

ในวันนี้ (๔ มี.ค.๕๑) เวลา ๑๕๐๐ พลเรือเอก เดชา อยู่พรต ผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล และเสนาธิการทหารเรือ พร้อมด้วยผู้แทนกองทัพเรือ ผู้แทนสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล (ทสปช.) และกลุ่มชาวประมงจังหวัดตราด เข้าเฝ้า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายปลากะตักแห้ง เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ปลากะตักเป็นปลาที่มีสารอาหารอยู่ครบถ้วน ทั้งโปรตีน แคลเซี่ยม และไอโอดีน ซึ่ง กองทัพเรือ ร่วมกับ กรมประมง และกลุ่มสมาชิก ทสปช. ได้ดำเนินการถวายปลากะตักแห้ง เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล ในโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มทูลเกล้าฯ ถวายมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๓๙ เป็นต้นมา


ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๔ มี.ค.๕๑

กองทัพอากาศเตรียมจัดงานเทศกาลโดดร่ม ประจำปี ๒๕๕๑

กองทัพอากาศ จัดงานเทศกาลโดดร่ม ประจำปี ๒๕๕๑ (Thai Sky Festival 2008) ณ กองบิน ๕ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ ๑๑ ถึงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของกองทัพอากาศ (อ่าวมะนาว) ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย อีกทั้งเป็นการส่งเสริมกีฬาทางอากาศและเผยแพร่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวันที่ระลึกกองทัพ ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๑ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จะมีนักโดดร่มจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกประมาณ ๒๕๐ คน เดินทางมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๒๗ ก.พ.๕๑

พิธีเปิดการจัดงาน “วันนัดพบแรงงานกำลังพลประจำเรือพาณิชย์” ครั้งที่ ๒/๕๑

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ จัดงาน “วันนัดพบแรงงานกำลังพลประจำเรือพาณิชย์” ครั้งที่ ๒/๕๑ ณ หอดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เวลา ๑๐๐๐ โดยมี พลเรือโท กมล สุทธิสารสมุทร ประธานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ และผู้ทรงคุณวุฒิ พิเศษกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ
การจัดงาน “วันนัดพบแรงงานกำลังพลประจำเรือพาณิชย์” ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของ ๔ หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงแรงงาน กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี สมาคมเจ้าของเรือไทย และกองทัพเรือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทหารกองประจำการที่มีความรู้ในสาขาการเดินเรือและการช่างกลเรือซึ่งอยู่ในวาระใกล้จะปลดประจำการได้มีโอกาสมีงานทำมากยิ่งขึ้นโดยสมัครเข้าทำงานกับบริษัทผู้ประกอบการพาณิชย์นาวีโดยตรง

ข้อมูล คพท.
๒๗ ก.พ.๕๑

ขอเชิญร่วมแข่งขันโบว์ลิงการกุศลชิงถ้วยเกียรติยศ พลเรือเอก ทวีศักดิ์ โสมาภา

นักเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๘๕ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยรางวัล พลเรือเอก ทวีศักดิ์ โสมาภา อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ ณ เมเจอร์ โบว์ล ฮิต ชั้น ๗ ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล พระราม ๓ กรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๑๐๐ เพื่อหารายได้ช่วยเหลือครอบครัว ข้าราชการกองทัพเรือที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสวัสดิการครอบครัวและกิจกรรมรุ่นนักเรียนรุ่นที่ ๘๕ รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรม สาธารณกุศลต่างๆ
ผู้ที่สนใจร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล สมัคร และสอบถามรายละเอียดได้ที่ นาวาโท รัชยศ รัตรุ่งโรจน์กุล หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๘๕๘ ๐๔๘๐ หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๕๒๕๓ หรือ นาวาโท พูลลาภ ทัตตะทองคำ หมายเลขศัพท์ ๐๘ ๖๓๑๘ ๙๑๙๑
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๓ มี.ค.๕๑

กองทัพเรือให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งกองลูกเสือสมุทร

กองทัพเรือ ได้ให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งกองลูกเสือสมุทรของโรงเรียนกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ประกอบด้วย
- เป็นกองลูกเสือที่จัดตั้งขึ้นโดยถูกต้องตามข้อบังคับฯ และสมัครที่จะเป็นลูกเสือเหล่าสมุทร
- เป็นกองลูกเสือที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดชายทะเลหรือริมแม่น้ำใหญ่หรือใกล้แหล่งน้ำใหญ่ ซึ่งสะดวกต่อการฝึกอบรม
- เป็นกองลูกเสือที่กองทัพเรือให้การสนับสนุนและช่วยเหลือในการฝึกอบรม
- เป็นกองลูกเสือที่มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ซึ่งได้ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือเหล่าสมุทร
- และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
โรงเรียนกุมภวาปี เป็นสถานศึกษาแห่งที่ ๔๙ ที่กองทัพเรือได้ให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งกองลูกเสือสมุทรในฐานะที่เป็นมวลชนของกองทัพเรือ ซึ่งกองทัพเรือจะสนับสนุนการฝึกอบรมวิชาการด้านต่างๆ แก่ผู้กำกับลูกเสือเหล่าสมุทร ให้สามารถนำความรู้ไปฝึกอบรมลูกเสือสมุทรในสถาบันการศึกษาของตนเองต่อไป วิชาการเรือที่ฝึกอบรมประกอบด้วย การป้องกันความเสียหายจากไฟไหม้บนเรือ การกรรเชียงเรือ พายเรือ การแล่นใบ การนำร่องโดยเรือน…

ร่วมมือกันช่วยลดสภาวะโลกร้อน

ภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางไปทุกแห่ง รวมทั้งประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบนี้ด้วยเช่นกัน ซึ่งปรากฎการณ์โลกร้อน คือ ปรากฎการณ์ที่อุณหภูมิเฉลี่ยของผิวโลกและผืนมหาสมุทรสูงขึ้น โดยมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ เป็นตัวการกักเก็บความร้อนจากแสงอาทิตย์ไว้ไม่ให้คายออกไปสู่ชั้นบรรยากาศ ส่งผลให้อุณหภูมิของบรรยากาศโลกสูงขึ้นถึงระดับอันตราย ผืนน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกเหนือ และธารน้ำแข็งบนภูเขาทั่วโลก ค่อยๆ ละลายลงเรื่อยๆ และอาจทำให้ระดับน้ำทะเลทั่วโลกเพิ่มขึ้นถึง ๒๐ ฟุต ผลกระทบก่อให้เกิดมหันตภัยขึ้นหลายอย่าง อาทิ ในประเทศโคลัมเบีย ทางเทือกเขาในอเมริกาตะวันตกเฉียงใต้ เชื้อมาลาเรียได้มีการแพร่ระบาดมากขึ้น สัตว์และพืชอย่างน้อย ๒๘๐ สายพันธุ์ได้รับความเสียหาย ระดับน้ำทะเลทั่วโลกสูงขึ้นก่อให้เกิดความเสียหายกับพื้นที่ชายฝั่งทั่วโลก
พวกเราทุกคนมีส่วนที่จะช่วยลดสภาวะโลกร้อนได้ง่ายๆ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
๑. ลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็นจากเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องปรับอากาศ พัดลม
๒. เลือกใช้ระบบขนส่งมวลชนแทนการใช้พาหนะส่วนตัว
๓. รับประทานอาหารให้หมด เพราะเศษอาหารที่เหลือก่อให้เกิดก๊าซมีเทน…

ธนาคารอาคารสงเคราะห์เชิญชวนเยาวชนร่วมประกวดตั้งชื่อและออกแบบชุด Mascot “หนูน้อย ธอส””

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ขอเชิญชวนเยาวชนที่มีอายุระหว่าง ๓ – ๑๘ ปี โชว์ความคิดสร้างสรรค์ ร่วมประกวดตั้งชื่อและออกแบบชุด Mascot “หนูน้อย ธอส.” ชิงรางวัลบัญชีเงินฝากโครงการ ธอส.- รักการออมเพื่อที่อยู่อาศัยมูลค่ารวม ๔๕,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนไทยมีนิสัยรักการออม และเป็นการสร้างวินัยทางการเงินเพื่อนำไปสู่การเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการดำเนินตามรอยปรัชญาการดำรงชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักอดออมและใช้จ่ายอย่างประหยัด
ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑ โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.ghb.co.th หรือสอบถามที่ส่วนประชาสัมพันธ์ฝ่ายสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๒ ๑๙๘๓ – ๔ หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๔๕ ๙๐๐๐
ข้อมูล ธอส.
๓ มี.ค.๕๑

การลงนามในสัญญาจ้างสร้างยานใต้น้ำขนาดเล็ก

เมื่อวานนี้ (๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑) กองทัพเรือ โดย สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ ได้ลงนามในสัญญาจ้าง บริษัทอู่กรุงเทพ จำกัด ในการสร้างยานใต้น้ำขนาดเล็ก ส่วนที่ ๑ ณ ห้องประชุม สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ โดยมี พลเรือตรี สมหมาย ปราการสมุทร ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธี
การสร้างยานใต้น้ำขนาดเล็กนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยและพัฒนาที่สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ เป็นหน่วยเจ้าของโครงการ มีพลเรือตรี รองศาสตราจารย์ พงศ์สรร ถวิลประวัติ เป็นนายทหารโครงการ ผลจากการวิจัยนี้จะทำให้กองทัพเรือมียานใต้น้ำขนาดเล็กไว้สำหรับใช้การฝึกหัดกำลังพลในการสร้างความคุ้นเคยกับการปฏิบัติการใต้น้ำใช้ดัดแปลงในการทำภารกิจต่างๆ ทั้งทางยุทธการ การหาข่าว การสำรวจใต้น้ำ นอกจากนั้นยังเป็นแนวทางทำให้อู่ต่อเรือในประเทศมีความชำนาญมากขึ้น

ข้อมูล ข่าว ทร.
๒๖ ก.พ.๕๑

ลดเบี้ยประกันภัยรถยนต์ทุกประเภท ๑๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) แจ้งให้ทราบว่า บริษัทประกันภัยจะปรับลดเบี้ยประกันภัย สำหรับรถยนต์ ๓ ประเภท ได้แก่ รถยนต์นั่งไม่เกิน ๗ คน ปรับลดจากคันละ ๗๐๐ บาท เหลือ ๖๐๐ บาท รถยนต์โดยสารขนาดไม่เกิน ๑๕ ที่นั่ง ปรับลดจาก ๑,๒๐๐ บาท เหลือ ๑,๑๐๐ บาท และรถยนต์บรรทุก น้ำหนักไม่เกิน ๓ ตัน ปรับลดจาก ๑,๐๐๐ บาท เหลือ ๙๐๐ บาท โดยมีผลบังคับใช้สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่เริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป นอกจากปรับลดเบี้ยประกันภัยแล้ว คปภ.ยังได้เร่งพัฒนาปรับปรุงระบบการดำเนินงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพก้าวสู่ระดับสากลมากขึ้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก รวดเร็ว ในการบริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้น เช่น การสร้างระบบการส่งข้อมูลการรับประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติฯ โดยระบบนี้จะช่วยให้ผู้เอาประกันภัย ผู้ประสบภัยและประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบข้อมูลการทำประกันภัยรถบริษัทที่รับประกันภัย ระยะเวลาประกันภัยได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และหากระบบนี้พัฒนาเต็มรูปแบบแล้วจะเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแบบออนไลน์ที่เรียกว่า “ระบบสินไหมทดแทนอัตโนมัติ (E-Claim System)” ที่ทำใ…

กรมสวัสดิการทหารเรือ จัดโครงการฝึกสอนกีฬาสำหรับบุตร-หลานกำลังพลกองทัพเรือ

กรมสวัสดิการทหารเรือ จัดโครงการฝึกสอนกีฬาสำหรับบุตร-หลานกำลังพลกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๑ ระหว่างวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑ ระหว่างเวลา ๐๘๓๐ – ๑๕๓๐ เว้นวันหยุดราชการ ณ สนามกีฬาภูติอนันต์ บางนา กรุงเทพมหานคร โดยฝึกสอนกีฬา ๘ ชนิด คือ ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล แบดมินตัน ว่ายน้ำ เทนนิส มวยไทย – มวยสากล และกอล์ฟขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้บุตร-หลานของกำลังพลกองทัพเรือมีร่างกายแข็งแรง จิตใจแจ่มใส มีระเบียบวินัย และมีพื้นฐานทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬาที่ถูกต้อง และมีใจรักการออกกำลังกาย อีกทั้งรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพในด้านการฝึกสอนกีฬาของข้าราชการกรมสวัสดิการทหารเรือ
ผู้ที่สนใจสามารถนำบุตร-หลานร่วมโครงการดังกล่าวสมัครได้ที่ กองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารเรือ (ภายในสนามกีฬาภูติอนันต์ บางนา) ตั้งแต่วันที่ ๓ ถึงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๑ ในเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๒๐๔๓ และ ๐ ๒๓๙๓ ๑๖๒๗ -๙


ข้อมูล สก.ทร.
๒๖ ก.พ.๕๑

โครงการ “เปิดบ้านศิริราช มารู้จักงานสร้างเสริมสุขภาพ”

โรงพยาบาลศิริราช โดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดโครงการ “เปิดบ้านศิริราช มารู้จักงานสร้างเสริมสุขภาพ” ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เวลา ๐๙๐๐-๑๖๐๐ ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช
ภายในงานประกอบด้วย การบรรยายโภชนาการสุขภาพดีด้วยอาหาร การทำอาหารเพื่อสุขภาพ การออกกำลังกายที่ถูกวิธี ให้คำปรึกษาในการปฏิบัติตัว สำหรับผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง รวมไปถึงการตรวจวัดสายตา และยังมีการจำหน่ายยาตำรับศิริราชและยาสมุนไพรหลากหลายชนิด
จึงขอเชิญผู้ที่สนใจที่รักสุขภาพร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้อมูล ร.พ.ศิริราช
๒๕ ก.พ.๕๑

การประชุมทางวิชาการเรื่อง “การเมือง เศรษฐกิจ ชีวิตคนไทยใครกำหนด”

สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดการประชุมทางวิชาการครั้งที่ ๓๗ เรื่อง “การเมือง เศรษฐกิจ ชีวิตคนไทย ใครกำหนด” ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๑ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐ ณ แหล่งชุมนุมสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ
ผู้ร่วมงานจะได้รับแจกหนังสือ “การเมือง เศรษฐกิจ ชีวิตคนไทย ใครกำหนด” ฟรี ๑ เล่ม เขียนโดยผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน อาทิ ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย คุณคณิน บุญสุวรรณ และ ดร.พยุงศักดิ์ จันทรสุรินทร์ จึงขอเชิญสมาชิกสมาคม และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมทางวิชาการดังกล่าว โดยประสานรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๕ ๖๕๘๑

ข้อมูล สมาคมจิตวิทยาฯ
๑ มี.ค.๕๑

การฝึก ทร.๕๑

กองทัพเรือ โดย กองอำนวยการฝึกกองทัพเรือ กำหนดการฝึกเพื่อเตรียมความพร้อมในขั้นตอนต่างๆ ประกอบด้วย
- การอบรมในห้องเรียน ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ ก.พ.๕๑
- การฝึกเตรียมปัญหาที่บังคับการ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ ก.พ.๕๑
- การฝึกปัญหาที่บังคับการ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๓ มี.ค.๕๑
- การฝึกปัญหาที่บังคับการ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๖ มี.ค.๕๑
- การฝึกภาคสนาม ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ มี.ค.๕๑
- การฝึกภาคสนาม ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓๑ มี.ค. – ๔ เม.ย.๕๑
การฝึกครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้สามารถรับสถานการณ์ต่างๆ ทั้งการก่อการร้าย การบรรเทาสาธารณภัย การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล รวมทั้งการติดต่อประสานงานของหน่วยต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูล กนผ.ฯ
๒๕ ก.พ.๕๑

โครงการ “ขับขี่ปลอดภัย...รักวินัยจราจรกับ ปตท.

ปตท.จัดโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย..รักวินัยจราจรกับ ปตท. “รุ่นที่ ๕๒ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๑ ที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่นักขับขี่รุ่นใหม่ให้ขับรถอย่างถูกต้อง ปลอดภัย มีวินัย และเคารพกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้งยังเสริมความรู้ที่มีประโยชน์ได้แก่ การคาดการณ์การเกิดอุบัติเหตุและการปัองกัน,พระราชบัญญัติจราจรทางบก และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ,พระราชบัญญัติผู้ประสบภัยจากรถ ,การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง การดูแลรักษาเครื่องยนต์ และการขับขี่อย่างถูกวิธี โดยรับสมัครผู้ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไป จำนวน ๑๐๐ คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๗ ๒๕๓๕ และ ๐ ๒๕๓๗ ๒๕๗๑


ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๒๕ ก.พ.๕๑

กองทัพเรือ จัดการาแสดงดนตรีในสวน ครั้งที่ ๑๕ น้อมรำลึกถึง สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

กองทัพเรือ โดย ฐานทัพเรือกรุงเทพ จัดกิจกรรมบรรเลงดนตรีในสวน “เพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ลานเอนกประสงค์ ศาลาแปดเหลี่ยม วังนันทอุทยาน ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ตั้งแต่เวลา ๑๗๐๐ – ๑๘๓๐ เพื่อเป็นน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการ อันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดมา โดยเฉพาะการส่งเสริมดนตรีคลาสสิกให้เยาวชนผู้สนใจในดนตรีคลาสสิกได้มีโอกาสศึกษาและเรียนรู้ดนตรีคลาสสิกในระดับสากล โดยการบรรเลงในครั้งนี้จัดให้มีรูปแบบการบรรเลงประเภทเพลงคลาสสิกและบทเพลงร่วมสมัยที่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ทรงโปรดขับร้องและบรรเลงโดยวงดุริยางค์ราชนาวี อำนวยเพลงโดย นาวาตรี ประกอบ มกรพงษ์ และเรือเอก เทเวศ มิ่งขวัญ ในความควบคุม โดยนาวาเอก นันทพล มาลารัตน์ ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ
ผู้ที่สนใจเข้ารับชมการแสดงในวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๒๕ ก.พ.๕๑

พระรูปจำลองและเหรียญที่ระลึกพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

สมาคมผู้ปกครอง ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร ชมรมศิษย์เก่าสัตหีบสิงห์สมุทร และโรงเรียนสิงห์สมุทร จัดสร้างพระรูปจำลองและเหรียญที่ระลึก พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อนำรายได้สร้างโรงอาหารของโรงเรียนสิงห์สมุทร
โรงเรียนสิงห์สมุทร ตั้งอยู่ที่ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน ๓,๘๓๕ คน กองทัพเรือได้รบอนุญาตให้เป็นโรงเรียนราษฎร์ เมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๐ ปัจจุบันโรงเรียนที่อายุ ๗๐ ปี อาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกบางแห่งได้ชำรุดทรุดโทรม และไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี โดยเฉพาะโรงอาหารโรงเรียนสิงห์สมุทร จึงได้จัดสร้างพระรูปจำลองและเหรียญที่ระลึกเพื่อหารายได้สร้างโรงอาหารให้แก่นักเรียน โดยได้รับอนุญาตในการจัดสร้างจากมูลนิธิราชสกุลอาภากรอย่างถูกต้อง
ผู้ที่มีจิตศรัทธาเช่าบูชาพระรูปจำลองและเหรียญที่ระลึกติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๔๓๗ ๐๙๕

ข้อมูล สมาคมผู้ปกครอง
๒๕ ก.พ.๕๑

โบว์ลิ่งการกุศลกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยเกียรติยศ พลเรือตรี เริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๐๐๐ ณ เมเจอร์โบว์ล ฮิต เซ็นทรัลพระราม ๒ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาพระราม ๒
การจัดการแข่งขันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้เป็นทุนในการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และเพื่อสวัสดิการภายในกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กติกาการแข่งขัน ประเภททีม ๓ คน ไม่จำกัดเพศ พินล้มเหลือคู่เป็นสไตร์ค เหลือคี่เป็นสแปร์ แข่งขัน ๓ เกมส์ นับคะแนนรวมตามลำดับ กรณีผลคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาเกมส์สุดท้ายเป็นเกมส์ตัดสิน ค่าสมัครทีมกิตติมศักดิ์ ทีมละ ๒๐,๐๐๐.-บาท ทีมทั่วไป ทีมละ ๔,๐๐๐.-บาท
จึงขอเชิญร่วมกิจกรรมการกุศลกับกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ได้โดยประสานรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๘๒๑ และ ๐ ๒๒๒๒ ๒๙๙๘


ข้อมูล คณะกรรมการฯ
๒๕ ก.พ.๕๑

กองทัพเรือจัดกิจกรรมนำเยาวชนภาคใต้ทัศนศึกษานอกพื้นที่

กองทัพเรือ จัดกิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่ของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ทัศนศึกษา นอกพื้นที่ ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง รุ่นที่ ๓/๕๑ ประมาณกลางเดือน มี.ค.๕๑
กำหนดการนำเยาวชนทัศนศึกษา ประกอบด้วย
- วันที่ ๑ เยาวชนรับฟังโอวาทผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส และออกเดินทางจากค่ายจุฬาภรณ์ ไปทัศนศึกษาเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- วันที่ ๒ เดินทางไปศึกษาเรื่องของวิทยาศาสตร์ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเดินทางไปกรุงเทพมหานคร
- วันที่ ๓ เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปที่โรงเรียนนายเรือ พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ โรงเรียนสื่อสารทหารเรือ และอุทยานประวัติศาสตร์ป้อมพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ
- วันที่ ๔ เข้าพบและรับฟังโอวาทจากพลเรือเอก สถิรพันธุ์ เกยานนท์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เยี่ยมชมพระราชวังเดิม ทัศนศึกษาแม่น้ำเจ้าพระยา เยี่ยมชมกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ และเดินทางเข้าเคารพพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ พระที่นั่ง…