Skip to main content

Posts

Showing posts from 2015

๒๘ ธันวาคม วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตรงกับวันที่ ๒๘ ธันวาคมของทุกปี ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสิน ทรงมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญใหญ่หลวงต่อเอกราชไทย พระองค์ได้ทำสงครามกับพม่าถึง ๙ ครั้ง และทรงได้รับชัยชนะทุกครั้ง รวมทั้งทรงทำศึกกับเขมร ๓ ครั้ง พระราชกรณียกิจด้านอื่น ๆ นอกจากการเมืองและการศึกสงครามแล้ว พระองค์ทรงฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจ การคมนาคม การบำรุงการศึกษาภายในวัด การรวบรวมพระไตรปิฎก อัญเชิญพระแก้วมรกต และพระบางจากเวียงจันทน์ กลับมายังกรุงธนบุรี บูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอารามต่าง ๆ ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ รวมทั้งยังพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ไว้ ๔ ตอน เป็นต้น วันที่ ๒๘ สิงหาคมของทุกปี จึงถือเป็นวันสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยอีกหนึ่งวัน เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชจากพม่าให้แก่ประเทศไทย และเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีเพียงพระองค์เดียว จึงขอให้ปวงชนชาวไทยร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และความกล้าหาญของพระองค์ ที่ช่วยให้คนไทยได้มีชาติไทยอาศัยอยู่มาจนถึง ณ ทุกวันนี้ --ข้อมูล กพ…

กองทัพเรือรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๕๙

กองทัพเรือ โดย ฐานทัพเรือกรุงเทพ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ผู้สมัครเป็นชาย หรือหญิง โสด อายุครบ ๑๕ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๑๘ ปีบริบูรณ์ โดยนับปี พ.ศ.ที่เกิด (เกิดระหว่าง ๑ มกราคม ๒๕๔๑ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๔) มีสัญชาติไทย บิดา มารดา ผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด มีบุคลิกภาพดี มีสัดส่วนของร่างกายตามเกณฑ์ที่กำหนด สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า โดยผลการเรียนมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม ทุกรายวิชา ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เทอมต้น ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ สามารถพักอยู่ในโรงเรียนในลักษณะโรงเรียนประจำได้ สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครทางเว็บไซต์ www.rtnsm.com ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือที่ โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หมาเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๕๔ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๒๙๒ ในวัน และเวลาราชการ --ข้อมูล ฐท.…

กรมพลาธิการทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ และกลุ่มงานเทคนิค ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๘ อัตรา

ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร) เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้น ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ และไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ตามความในมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ แผนกกำลังพล กรมพลาธิการทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ ในวันราชการ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.supply.navy.mi.th/ สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ ในวันราชการ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๓๐ น. และเวลา ๐๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ที่แผนกกำลังพล กรมพลาธิการทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๔๗๓ --ข้อมูล พธ.ทร. ๒๘ ธ.ค.๕๘

กองทัพเรือ โดย ทรภ.๑ จับกุมเรือประมงทำผิดกฎหมาย

กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ ๑ จับกุมประมงทำผิดกฎหมาย เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ ๑ ได้สั่งการให้เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ๙๑ ได้ดำเนินการตรวจค้น เรือประมง ส.มานะชัยนาวี มีพฤติกรรมต้องสงสัย บริเวณแบริ่ง ๒๗๐ ระยะ ๓ ไมล์ จากเกาะจวง จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า ลูกเรือทั้งรวมไต๋เรือเป็นชาวกัมพูชา จำนวน ๕ นาย ไม่มีเอกสารใด ๆ ให้ตรวจ และไม่แจ้งการออกกับศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือประมงเข้าออก (PIPO) จึงมีความผิดตาม พ.ร.บ.การประมงในน่านน้ำไทย พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๑๕๘ ทัพเรือภาคที่ ๑ ได้สั่งการให้เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ๙๑ นำเรือดังกล่าวพร้อมผู้ต้องหาเข้าเทียบท่าเทียบเรือกองบัญชาการกองเรือยุทธการกลางอ่าว เวลา ๒๑๐๐ น. เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป --ข้อมูล สน.ปชส.ศปมผ. ๒๗ ธ.ค.๕๘

กองทัพเรือ จัดโครงการ“เปิดหน่วย...ช่วยชาติ” กระตุ้นเศรษฐกิจ

พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ อนุมัติให้กองทัพเรือจัดโครงการ “เปิดหน่วย....ช่วยชาติ” โดยใช้พื้นที่หน่วยของกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงพื้นที่สัตหีบ จ.ชลบุรี เปิดให้ประชาชนและผู้ผลิตสินค้า เข้ามาจำหน่ายสินค้า โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย เพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าราคาถูกจากผู้ผลิตอันเป็นการสนองนโยบายรัฐบาล ในการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชนในการลดค่าครองชีพ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้ - พื้นที่ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๗๐๐ น. – ๑๓๐๐ น. - พื้นที่ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ในวันที่ ๒๕-๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๕๐๐ น. – ๒๑๐๐ น. - พื้นที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ใน วันที่ ๒๕ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐๐๐ น. – ๒๑๐๐ น. - พื้นที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ วันที่ ๒๕ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๔๐๐ น. – ๑๙๐๐ น. - พื้นที่ บริ…

ทัพเรือภาคที่ ๑ จับเรือประมงกระทำผิดกฎหมาย ฝ่าฝืนการตรวจเข้มของศูนย์ PIPO ลักลอบส่งไต๋-ช่างเครื่องไม่ตรงกับเอกสารแจ้งออกเรือ

เมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค.๕๘ เวลาประมาณ ๑๕๐๐ น. พล.ร.ท.รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ กองทัพเรือ ได้รับแจ้งจากหมวดเรือเฉพาะกิจ ทัพเรือภาคที่ ๑ โดย เรือ ต.๙๙๔ มีเรือเอก ชัยเดช จันทร์เสนา ผู้บังคับการเรือ รายงานว่าขณะออกเรือลาดตระเวน พบเรือประมงไทยจำนวน ๓ ลำกำลังทำการประมงบริเวณห่างจากเกาะสีชังด้านทิศตะวันตกประมาณ ๑๐ ไมล์ทะเล จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบเรือประสิทธิ์พร ๑๐และ ๑๔ ซึ่งเป็นเรือลากคู่ ที่ออกมาจากปากน้ำสมุทรปราการตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธ.ค.๕๘ กระทำผิดกฎหมายและ ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามที่ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ) ประกาศกำหนด โดยการแจ้งชื่อไต๋เรือไม่ตรงกับเอกสารแจ้งออกที่แจ้งไว้กับศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง (Port in - Port out Control Center - PIPO) จ. สมุทรปราการ โดยมีนายธวัชชัย เจริญนิรันดร์ อายุ ๕๖ ปี เป็นไต๋เรือประสิทธิ์พร ๑๐ ถูกควบคุมตัวพร้อมลูกเรือจำนวน ๑๔ คน ขณะที่เรือประสิทธิ์พร ๑๔ มี นายสมเกียรติ กระโทก อายุ ๖๓ ปี เป็นไต๋เรือ มีลูกเรือรวมทั้งหมด ๔ คน ขณะที่เรือลากคู่ชื่อเรือศักดิ์นาวีพร ๔ หลังตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหากับไ…

งานแถลงข่าวกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๙

ใน ๒๒ ธ.ค.๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พลเรือโท จุมพล ลุมพิกานนท์ รองเสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในการจัดงานแถลงข่าว "โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือประจำปี ๒๕๕๙" ณ ห้องชมชลธี หอประชุม ทร. กองทัพเรือ โดยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กำหนดจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๗ ธ.ค.๕๘ ในพื้นที่กรุงเทพ จ.ชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้เยาวชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกองทัพเรือ และพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กองทัพเรือพร้อมปรับความคิด ทัศนคติ และความเชื่อของเยาวชนตามแนวทางสันติวิธี ขยายการปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ของกองทัพเรือ ขยายเครือข่ายกลุ่มเยาวชนให้มีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแส และข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ โดยมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๔ รุ่น รุ่นละ ๖๐ คน จากพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ได้แก่ อ.เมือง อ.บาเจาะ อ.ยี่งอ และ อ.ตากใบ โดยประกอบไปด้วยกิจกรรมการเยี่ยมชมหน่วยงานของกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพฯ และ จ.ชลบุร…

ศูนย์ PIPO สมุทรปราการ จับกุมเรือประมงนอกน่านน้ำ จ.สมุทรปราการ

วันที่ ๒๓ ธ.ค.๕๘ ศูนย์ PIPO สมุทรปราการ จับกุมเรือประมงนอกน่านน้ำ ที่ท่าเรือ 7C บริษัท สยามแก๊ส จำกัด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ จำนวน ๑ ลำ ชื่อเรือ ส.สมบูรณ์เจริญชัย ๕ โดยแจ้งข้อกล่าวหากับ นายท้ายเรือและช่างเครื่องเรือ ว่า "ทำการในเรือในตำแหน่งที่กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือกำหนดให้ต้องมีประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถโดยมิได้รับประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถอันถูกต้องตาม พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.๒๔๕๖ มาตรา ๒๘๒" โดยส่งตัวผู้ต้องหาทั้งสิ้นจำนวน ๒ นาย ให้ สภ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ดำเนินคดีตามกฎหมาย --ข้อมูล กพร.ทร. ๒๓ ธ.ค.๕๘

พิธีปิดการแข่งขันเรือพายนานาชาติ “สุดยอดเรือสยาม ประจำปี 2558 Thailand International Swan Boat Race 2015

สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย โดย พลเรือเอก ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ นายกสมาคมฯ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกรุงเทพมหานคร เป็นประธานปิดการแข่งขันเรือพายนานาชาติ “สุดยอดเรือสยาม ประจำปี 2558 Thailand International Swan Boat Race 2015" ณ ลำน้ำเจ้าพระยา บริเวณสวนหลวงพระราม 8 (สะพานพระราม 8) กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.58 โดยมีผลการแข่งขันดังนี้ เรือยาวฯ ประเภท 55 ฝีพาย รางวัลที่ 1 ได้แก่ เรือปัญญา ป.นำโชค รางวัลที่ 2 ได้แก่ เรือพรพระแก้ว รางวัลที่ 3 ได้แก่ เรือเจ้าแม่ประดู่ทอง รางวัลที่ 4 ได้แก่ เรือสาวสวยสุภาพร เรือยาวฯ ประเภท 30 ฝีพาย รางวัลที่ 1 ได้แก่ เรือกระทิงแดงเพชรนาวา รางวัลที่ 2 ได้แก่ เรือเทพ วชิรวิทย์ รางวัลที่ 3 ได้แก่ เรือเทศบาลนครสุราษฎร์ รางวัลที่ 4 ได้แก่ เรือจันทร์เจ้า เรือยาวนานาชาติ รางวัลที่ 1 ได้แก่ เรือ Philippine Canoe& Kayak Federation รางวัลที่ 2 ได้แก่ เรือ Thailand Swan Boat Team รางวัลที่ 3 ได้แก่ เรือ Singapore National Dragon Boat Team รางวัลที่ 4 ได้แก่ เรือ Korean Canoe Federation รางวัลที่ 5 ได้แก่ เรือ Amazing Thailand Team…

กิจกรรมเดิน - วิ่ง เทิดพระเกียรติ กรมหลวงชุมพร ๑๓๕ ปี

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในงาน “เดิน - วิ่ง เทิดพระเกียรติ กรมหลวงชุมพร ๑๓๕ ปี” ร่วมกับหม่อมราชวงศ์จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานมูลนิธิราชสกุลอาภากรใน พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และอาจารย์ ณรงค์ เทียมเมฆ สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมในงาน “เดิน - วิ่ง เทิดพระเกียรติ กรมหลวงชุมพร ๑๓๕ ปี” ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๖.๑๙ น. ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพสุขภาพของข้าราชการกองทัพเรือ และประชาชนทั่วไป รวมทั้งนำรายได้จากการจัดงานสมทบทุนจัดสร้างนิทรรศการกึ่งถาวร อาคารเรียนรู้เรื่องแพทย์บูรณาการ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ซึ่งผู้ชนะเลิศประเภทวิ่งมินิมาราธอน ๑๑ กม. จะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัต…

ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของ ศปมผ. ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๘

วันที่ (๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๙๓๐ น. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เป็นประธานการประชุม ศปมผ. ครั้งที่ ๒๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ กรุงเทพฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และติดตามเรื่องจากการประชุมที่ผ่านมา โดยมีหัวหน้า/ผู้แทน ส่วนราชการใน ศปมผ. เข้าร่วมประชุม สรุปมติที่ประชุมได้ดังนี้ ๑. ให้ สำนักงานเลขานุการ ศปมผ. รวบรวมความก้าวหน้าของหน่วยต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ภาคประมง เสนอให้ กรมประมง และ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อรายงานให้ DG Mare ได้ทราบต่อไป ๒. ให้ กรมประมง สำนักงานเลขานุการ ศปมผ. และตัวแทนผู้ประกอบการ เร่งรัดการดำเนินการเพื่อให้ได้ข้อสรุปในการหารือกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการทางทะเลและประมงอินโดนีเซีย กรณีช่วยเหลือลูกเรือที่ถูกกักไว้ ณ ประเทศอินโดนีเซีย และรายงานให้ที่ประชุมทราบต่อไป การช่วยเหลือแรงงานประมงที่ตกค้างที่ประเทศอินโดนีเซียและต้องการเดินทางกลับประเ…

กองทัพเรือ เชิญชมนิทรรศการหัวข้อ “ศปมผ.กับการแก้ไขปัญหา IUU”

กองทัพเรือ โดย ศูนย์บัญชาการการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) กำหนดจัดนิทรรศการ “ศปมผ.กับการแก้ไขปัญหา IUU” ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ ธ.ค.๕๘ ณ บริเวณพื้นที่รอบนอกทำเนียบรัฐบาลและเลียบคลองผดุงกรุงเกษม ศปมผ. ตระหนักดีถึงผลกระทบในการแก้ปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีการผ่อนปรน การจัดระเบียบ การสร้างความร่วมมือกันให้ปฏิบัติตามกติกาที่กำหนด จนถึงมาตรการในการให้ความช่วยเหลือจากรัฐบาล เพื่อให้การแก้ปัญหาประสบความสำเร็จต้องอาศัยความร่วมมือของพี่น้องชาวประมง นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยมีทะเลที่สมดุลและสมบูรณ์กลับคืนมา ทำให้การประมงของไทยเดินหน้าไปได้ ให้ทะเลไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพื่ออนาคตลูกหลานไทยต่อไป --ข้อมูล สน.ปชส.ศปมผ. ๑๖ ธ.๕.๕๘

ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. http://web.ocsc.go.th/forking/ --ข้อมูล สำนักนายกรัฐมนตรี ๑๖ ธ.ค.๕๘

กำหนดการแต่งกายเนื่องในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช

ตามหมายกำหนดการพระราชทาน เพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ พระสังฆราช สกลมหาสังฆ ปริณายก ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยเวลา ๑๘.๐๐ น. โดย รัฐบาลได้เชิญชวนประชาชนทั่วไปแต่งกายชุดสีดำ เพื่อร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก นั้น โอกาสเดียวกันนี้ กระทรวงกลาโหม ได้อนุมัติให้ ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหม แต่งกายเครื่องแบบปกติคอพับแขนยาว สีตามเหล่าทัพ ในการนี้เพื่อให้การปฏิบัติของกำลังพลกองทัพเรือเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองทัพเรือจึงกำหนดให้กำลังพลแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๔ ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ สำหรับหน่วยที่จะต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบชนิดอื่น เพื่อปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามที่หน่วยกำหนด จึงแจ้งมาเพื่อทราบและปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน --ข้อมูล : กพ.ทร. ๑๖ ธ.ค.๕๘

มอบผ้าห่มบรรเทาภัยหนาว ณ วัดทุ่งฟ้าฮ่าม จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ ๑๓ ธ.ค.๕๘ เวลา ๐๘๓๐ พลเรือโท อดิเรก ชมภูนุช จก.กพร.ทร. ร่วมกับ ผบ.นรข. ให้การต้อนรับ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะฯ ในโอกาสเดินทางมามอบอุปกรณ์การเรียนการสอน สิ่งของบรรเทาภัยหนาว รวมทั้งการจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร ณ วัดทุ่งฟ้าฮ่าม ม.๕ ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย --ข้อมูล กพร.ทร. ๑๔ ธ.ค.๕๘

กองทัพเรือ ไล่ล่าเรือประมงเวียดนามลักลอบจับปลาในน่านน้ำไทย

กองทัพเรือ ส่งอากาศยานและเรือรบ ลาดตระเวนก่อนพระอาทิตย์ขึ้นไล่ล่าเรือประมงเวียดนามลักลอบจับปลาในเขตน่านน้ำไทยพบมีจำนวนนับสิบลำ เตรียมนำเข้าฝั่งเพื่อดำเนินการตามกฎหมายไทยตอบสนองนโยบายของ ศปมผ.ฯ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต 1 ได้สั่งการให้ หมวดบินเฉพาะกิจทัพเรือภาคที่ ๑ (มวบ.ทรภ.๑) เข้าตรวจสอบเรือประมงเวียดนามลักลอบเข้ามาทำการประมงในเขตน่านน้ำไทยประมาณ ๑๐ ลำ ในรัศมีประมาณ ๒๐ ไมล์ทะเล โดยสามารถจับกุมเรือประมงเวียดนามได้ ๒ ลำ และควบคุมเรือประมงทั้งสองลำพร้อมลูกเรือที่จับได้ เข้าเทียบท่าที่ท่าเรือ กองเรือยุทธการ จ.ชลบุรี และดำเนินคดีในด้านการค้ามนุษย์หรือลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทย เพื่อจับปลาในเขตน่านน้ำไทย พล.ร.ท.รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ กองทัพเรือ (ผบ.ทรภ.๑) กล่าวว่า การปฏิบัติดังกล่าว ถือเป็นความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่และกำหนดมาตรการต่างๆ ในการสนับสนุนและบูรณาการร่วมแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน ไร้การควบคุม (IUU FISHING) ในฐานะของหน่วยงานราชการในศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) และเป็นหนึ่งใ…

ศปมผ. เผยแนวทางการบริหารจัดเรือประมงอย่างยั่งยืน

เสนาธิการศูนย์บัญชาการการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฏหมาย กล่าวว่า ได้จัดระเบียบเรือประมง ให้เรือทุกลำมีทะเบียนถูกต้อง เครื่องมือถูกต้อง ออกทะเลไปจับปลาโดยอยู่ในการเฝ้าระวังติดตามจากเจ้าหน้าที่จนกว่าเรือจะกลับเข้ามาจอดอีก ต่อไปจะสามารถนำมาตรการที่เหมาะสมกับการทำประมงมาบังคับใช้ โดยที่ไม่สร้างความเดือดร้อน แต่จะทำให้ท้องทะเลอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน และเป็นประโยชน์ต่อทุกคน --ข้อมูล สน.ปชส.ศปมผ. ๙ ธ.ค.๕๘

ขอเชิญชมนิทรรศการ Bike for Dad ณ สนามเสือป่า สวนอัมพร

กองทัพเรือ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ สนับสนุนการจัดนิทรรศการเนื่องในงาน Bike for Dad “ปั่นเพื่อพ่อ” กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ ธ.ค.๕๘ ณ พระลานพระราชวังดุสิต สวนอัมพร (สนามเสือป่า) ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ฯ เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ ในวันที่ ๑๑ ธ.ค.๕๘ เวลา ๑๖๐๐ น. ทั้งนี้ นิทรรศการนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อกองทัพเรือ จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าชมงาน --ข้อมูล กพร.ทร. ๙ ธ.ค.๕๘

ทหารนาวิกโยธิน ๑,๐๐๐ คน ซ้อมปั่นจักรยานในกิจกรรม Bike for Dad

เมื่อเวลา ๐๗๓๐ น.ของ วันที่ ๙ ธ.ค.๕๘ พล.ร.ท.ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ได้เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พร้อมนำ นายทหาร ข้าราชการ กำลังพลในสังกัด และ ประชาชน จำนวนนับพันคน ร่วมใส่เสื้อสีเหลือง ปั่นจักรยาน ระยะทาง ๘ กิโลเมตร เฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ หน้าเสาธง กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ อ่าวเตยงาม ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี กิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมเฉลิมพะเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ภายใต้ชื่อ รวมพลัง นาวิกโยธิน ปั่นเพื่อพ่อ Bike For DAD เพื่อถวายเป็นพระราชสดุดี สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ต้องการให้พสกนิกรแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมถึงแสดงความสามัคคีร่วมกัน ของประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและเตรียมร่างกายเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ Bike For DAD ณ ศาลากลางจังหวั…

ขอเชิญเป็นเจ้าของเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดจำหน่ายเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยจัดจำหน่ายเข็มละ ๓๐๐ บาท ทั้งนี้ เงินรายได้นำเข้าสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมเป็นเจ้าของเข็มที่ระลึกดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒ ๒๘๓ ๔๒๓๗ และ ๐ ๒๒๘๓ ๔๒๒๓ --ข้อมูล : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ๘ ธ.ค.๕๘

ศูนย์ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เข้าช่วยเหลือเรือประมงประสบเหตุ จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ ๗ ธ.ค.๕๘ เวลา ๑๕๓๐ น. กองทัพเรือ โดย ศรชล.เขต 3 และ ศปก.ทรภ.๓ ได้สั่งการให้ ศูนย์ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เข้าทำการตรวจสอบและให้การช่วยเหลือเรือประมง ณ พรประสิทธิ์ ที่ได้ออกไปทำการประมงบริเวณหน้าหาดกะตะ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ห่างจากฝั่งประมาณ ๓ ไมล์ และประสบเหตุกำลังจะจม ศปก.ทรภ.๓ จึงเข้าทำการตรวจสอบและให้การช่วยเหลือโดยจัดเรือยางท้องแข็ง (RIP) 1 ลำ บริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือเกาะปู ประมาณ ๗ ไมล์ และพบกับเรือลำดังกล่าว จึงให้การช่วยเหลือลูกเรือประมง ๖ คน (ไทย ๒ คน เมียนมา ๔ คน) โดยทุกคนปลอดภัย หลังจากนั้น ดำเนินการส่งลูกเรือทั้งหมดเดินทางกลับเข้าฝั่งไปกับ เรือประมงโชคกัลยา และเรือประมง ณ พรประสิทธิ์ ได้ถูกลากจูงเข้าฝั่งต่อไป --ข้อมูล ศปก.ทร. ๘ ธ.ค.๕๘

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ผู้มีแต่ให้

นับตั้งแต่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จฯเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๙ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ในวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๘๙ ซึ่งจะครบ ๗๐ ปีเต็มในปีหน้า (พ.ศ.๒๕๕๙) พระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติตลอดมาได้เป็นที่ประจักษ์ชัดในหมู่พสกนิกรชาวไทยและชาวโลกโดยทั่วกันแล้วว่า...พระองค์ทรงเป็น “พระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลก” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐด้วยพระเมตตาธรรม ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ด้วยพระปรีชาสามารถ และพระราชอุตสาหะ เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติและ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทยอย่างแท้จริง สมดัง พระปฐมบรมราชโองการ ที่ได้พระราชทานไว้ในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๓ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” น้ำพระราชหฤทัย ในพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว ซึ่งเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาคุณพระมหากรุณาธิคุณ ยากจะหาพระมหากษัตริย์องค์ใดเสมอเหมือน ประดุจน้ำทิพย์ชโลมใจพสกนิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดิน จากรุ่นสู่รุ่น การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียน ราษฎรในท้อ…

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กองทัพเรือ จัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน การประพฤติมิชอบ การร้องเรียน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทัพเรือ สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน ได้ที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๗๘๙ หรือทาง www.navy.mi.th/rongtook --ข้อมูล สลก.ทร. ๒ ธ.ค.๕๘

ประชุมเตรียมการแถลงความคืบหน้าการดำเนินงานของ ศปมผ.

วันที่ ๒ ธ.ค.๕๘ เวลา ๑๓๐๐ พลเรือโท จุมพล ลุมพิกานนท์ รองเสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานร่วมกับ พลตำรวจตรี ไกรบุญ ทรวดทรง ในการประชุมหารือเตรียมการแถลงความคืบหน้าการดำเนินงานของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) โดยมีผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมประมง กรมเจ้าท่า เข้าร่วมหารือ --ข้อมูล สน.ปชส.ศปมผ. ๒ ธ.ค.๕๘

กิจกรรมการอบรมเยาวชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด โดย ทรภ.๑

เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๕๘ กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมการอบรมเยาวชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด เพื่อให้ความรู้ ปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนในพื้นที่ได้ทราบถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการรวมกลุ่มเล่นกีฬา ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดให้มีการบรรยายเรื่อง "โทษภัยและการปฏิบัติเพื่อห่างไกลยาเสพติด" และการแข่งขันกีฬาเฮฮานาวี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๑๐๐ คน ณ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร --ข้อมูล ทรภ.๑ ๓ ธ.ค.๕๘

กองทัพเรือ โดย ทรภ.๓ จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ

พลเรือตรี พิสัย สุขวัน รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสฉลองพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมี ข้าราชการ ทหารในกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และโรงแรมในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม ณ หาดท่าหลา หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ --ช้อมูล ทรภ.๓ ๔ ธ.ค.๕๘

การทางพิเศษงดเก็บค่าผ่านทาง ๑๐ ด่าน ในกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” ๑๑ ธ.ค.๕๘

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ยกเว้นการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ เนื่องในโอกาสจัดกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๒๓.๐๐ น. โดยมีทางพิเศษศรีรัช จำนวน ๖ ด่าน ได้แก่ ด่าน ยมราช ด่านหัวลำโพง ด่านสะพานสว่าง ด่านอุรุพงษ์ ด่านสุรวงศ์ ด่านถนนจันทร์ และทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ ๑) จำนวน ๔ ด่าน ได้แก่ ด่านพระราม ๔-๑ ด่านพระราม ๔-๒ ด่านเพลินจิต และด่านเพชรบุรี รวมทั้งสิ้น ๑๐ ด่าน ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ประชาชน ผู้มาร่วมกิจกรรมฯ ในวันดังกล่าว --ข้อมูล: การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ๔ ธ.ค.๕๘

ร.ล.รัตนโกสินทร์ช่วยเหลือเรือประมงขณะกำลังอัปปาง

กองทัพเรือ โดย เรือหลวงรัตนโกสินทร์ ปฏิบัติราชการโดยทัพเรือภาคที่ ๑ ช่วยเหลือเรือประมงกำลังอัปปาง เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๕๘ เวลา ๐๐๓๐ น. เรือหลวงรัตนโกสินทร์ ปฏิบัติราชการทัพเรือภาคที่ ๑ ออกเรือฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี กฟก.๑ เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๕๘ ในระหว่างทำการฝึกได้ตรวจพบเรือประมงกำลังอัปปางจำนวน ๑ ลำ ในเวลา ๐๐๓๐ น. ส่งสัญญาณนกหวีดร้องขอความช่วยเหลือมายังเรือรัตนโกสินทร์ เมื่อผู้บังคับการเรือหลวงรัตนโกสินทร์ทราบเรื่องจึงสั่งการให้นำเรือยางท้องแข็ง (Rip) เข้าช่วยเหลือ สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทั้งหมด ๒ คน ส่วนเรือพลิกคว่ำจมน้ำอยู่บริเวณหน้า อ่าวลุงดำ หาดทรายแก้ว ‎เกาะเสม็ด จ.ระยอง เรือเป็นเรือประเภท ‎เรือไดหมึก ยาว ๘ เมตรกว้าง ๒ เมตร หลังจากช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้แล้วผู้บังคับการเรือ ให้นำผู้ประสบภัยกลับมายังเรือใหญ่ และให้การประถมพยาบาลเบื้องต้นและให้พักอยู่บนเรือใหญ่ และในช่วงเช้าได้นำผู้ประสบภัยไปส่งขึ้นเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง เพื่อเดินทางกลับบ้านต่อไป โดยทั้ง ๒ คนเป็นคนไทยมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดระยอง --ข้อมูล สลก.ทร. ๓ ธ.ค.๕๘

กองทัพเรือ โดย ทรภ.๓ เข้าช่วยเหลือเรือประมงกรณีถูกปล้นบริเวณเกาะหลีเป๊ะ

เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๕๘ ศปก.ทรภ.๓ ได้รับแจ้งจาก ตรน.จว.สตูล ว่า เรือประมงชื่อโชคบุญมี ๕ ถูกปล้นบริเวณใกล้เกาะหลีเป๊ะ ไม่ทราบตำบลที่แน่นอน จึงสั่งการให้ นป.สอ.รฝ.๔๙๑ ดำเนินการค้นหาโดยได้จัดเรือยนต์ตรวจการณ์ความเร็วสูงเข้าตรวจสอบโดยเวลา ๒๓๔๕ พบลูกเรือประมงที่เป็นคนไทย ๖ คนอยู่บริเวณหินตะกนเจ็ด (ทิศตะวันออกของเกาะหลีเป๊ะ ๓ ไมล์) จึงได้ทำการช่วยเหลือลูกเรือส่ง สภ.เกาะหลีเป๊ะเพื่อดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ได้รับแจ้งจาก กก.๙ บก.รน. ว่าได้ประสานหน่วย MMEA ของมาเลเซียจนสามารถควบคุมเรือโชคบุญมี ๕ ได้พร้อมผู้ต้องสงสัย ๒ คน ในน่านน้ำมาเลเซีย สำหรับไต๋เรือประมง กลุ่มโจรได้ปล่อยขึ้นฝั่งที่เกาะตะรุเตา ได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัย --ข้อมูล ศปก.ทร. ๔ ธ.ค.๕๘

กิจกรรมการอบรมเยาวชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด โดย ทรภ.๑

เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๕๘ กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมการอบรมเยาวชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด เพื่อให้ความรู้ ปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนในพื้นที่ได้ทราบถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการรวมกลุ่มเล่นกีฬา ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดให้มีการบรรยายเรื่อง "โทษภัยและการปฏิบัติเพื่อห่างไกลยาเสพติด" และการแข่งขันกีฬาเฮฮานาวี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๑๐๐ คน ณ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร --ข้อมูล ทรภ.๑ ๓ ธ.ค.๕๘

โครงการ "ทำความดีเพื่อพ่อ" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา

เมื่อวันพุธที่ ๒ ธ.ค.๕๘ กองทัพเรือโดยหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งได้จัดโครงการ "ทำความดีเพื่อพ่อ" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม๒๕๕๘ ซึ่งในโครงการประกอบด้วย ๓กิจกรรม ได้แก่ ๑.กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ๒.กิจกรรมรูปที่มีทุกบ้าน และ ๓.กิจกรรมปฏิบัติธรรม สวดมนต์ภาวนาทำสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ --ข้อมูล สอ.รฝ. ๓ ธ.ค.๕๘

ร.ล.รัตนโกสินทร์ช่วยเหลือเรือประมงขณะกำลังอัปปาง

กองทัพเรือ โดย เรือหลวงรัตนโกสินทร์ ปฏิบัติราชการโดยทัพเรือภาคที่ ๑ ช่วยเหลือเรือประมงกำลัง อัปปาง เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๕๘ เวลา ๐๐๓๐ น. เรือหลวงรัตนโกสินทร์ ปฏิบัติราชการทัพเรือภาคที่ ๑ ออกเรือฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี กฟก.๑ เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๕๘ ในระหว่างทำการฝึกได้ตรวจพบเรือประมงกำลังอัปปางจำนวน ๑ ลำ ในเวลา ๐๐๓๐ น. ส่งสัญญาณนกหวีดร้องขอความช่วยเหลือมายังเรือรัตนโกสินทร์ เมื่อผู้บังคับการเรือหลวงรัตนโกสินทร์ทราบเรื่องจึงสั่งการให้นำเรือยางท้องแข็ง (Rip) เข้าช่วยเหลือ สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทั้งหมด ๒ คน ส่วนเรือพลิกคว่ำจมน้ำอยู่บริเวณหน้า อ่าวลุงดำ หาดทรายแก้ว ‎เกาะเสม็ด จ.ระยอง เรือเป็นเรือประเภท ‎เรือไดหมึก ยาว ๘ เมตรกว้าง ๒ เมตร หลังจากช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้แล้วผู้บังคับการเรือ ให้นำผู้ประสบภัยกลับมายังเรือใหญ่ และให้การประถมพยาบาลเบื้องต้นและให้พักอยู่บนเรือใหญ่ และในช่วงเช้าได้นำผู้ประสบภัยไปส่งขึ้นเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง เพื่อเดินทางกลับบ้านต่อไป โดยทั้ง ๒ คนเป็นคนไทยมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดระยอง --ข้อมูล สลก.ทร. ๓ ธ.ค.๕๘

กองทัพเรือ ร่วมกับ โรงพยาบาลศิริราช จัดงาน“บางกอกน้อยเฟสติวัล ครั้งที่ ๓ โอ้โห...บางกอกน้อย”

กองทัพเรือ โดย กรมการขนส่งทหารเรือ ร่วมกับ โรงพยาบาลศิริราช สำนักงานเขตบางกอกน้อย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชาวชุมชนบางกอกน้อย ๔๒ ชุมชน ร่วมจัดงาน “บางกอกน้อยเฟสติวัล ครั้งที่ ๓ โอ้โห...บางกอกน้อย” ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเชิดชู สืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร ในเขตบางกอกน้อย ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้ง เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนบางกอกน้อย กับชุมชนใกล้เคียง โดยกำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ ๙ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. ถึงเวลา ๒๑.๓๐ น. ณ บริเวณลานหน้าพลับพลาสยามินทราศิริราชานุสรณีย์ โรงพยาบาลศิริราช ภายในงาน มีการจัดนิทรรศการความเป็นมาของชาวบางกอกน้อย นิทรรศการหัตถกรรมและภูมิปัญญา เช่น ขันลงหินบ้านปุ ข้าวเม่าหมี่ มะตูมเชื่อม และเรือกระทงจากกาบมะพร้าว และการแสดงดนตรีจากกองดุริยางค์ทหารเรือ โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการ จัดงานจะนำไปสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา เพื่อผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเที่ยวชมงาน “บางกอกน้อยเฟสติวัล ครั้งที่ ๓ โอ้โห...บางกอกน้อย” ได้ตามวัน เวลา และสถานท…

กิจกรรมเดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรฯ ๑๓๕ ปี

วันอังคารที่ ๑ ธ.ค.๕๘ กองทัพเรือ โดย พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ ร่วมกับมูลนิธิราชสกุลอาภากร ใน พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดย หม่อมราชวงศ์อาภากร เสสะเวช ประธานมูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ และ อาจารย์ ณรงค์ เทียมเมฆ สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้แถลงข่าวการจัดงาน “เดิน-วิ่งเทิดพระเกียรติ กรมหลวงชุมพร ๑๓๕ ปี” ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธ.ค.๕๘ เวลา ๐๖๑๙ ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพของข้าราชการกองทัพเรือ และประชาชนทั่วไป รวมทั้งนำรายได้จากการจัดงานไปสมทบทุนจัดสร้างนิทรรศการกึ่งถาวร อาคารเรียนรู้เรื่องแพทย์บูรณาการ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ทั้งนี้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันประเภทวิ่งมินิมาราธอน ๑๑ กม. จะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้โล่รางวัลบรรจุเหรียญกรมหลวงชุมพรฯ ในวาร…

กรมแพทย์ทหารเรือ ให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการกุมารเวชกรรม

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เปิดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ กุมารเวชกรรม โดยจะเริ่ม เปิดบริการตรวจรักษาผู้ป่วยเด็กไม่ฉุกเฉินนอกเวลาราชการในทุกวันจันทร์ และ วันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ น. ถึงเวลา ๒๐.๐๐ น. บริเวณชั้น ๑ อาคารตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อ เข้ารับบริการได้ตั้งแต่บัดนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๐ ๐๐๐๐ --ข้อมูล พร. ๓๐ พ.ย.๕๘

พิธีปิด โครงการรวมใจไทยเป็นหนี่งกองทัพเรือ (ดาอีสัญจร)

เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย.๕๘ เวลา ๑๓๐๐ น.อ.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผบ.ฉก.นย.ทร.เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ตามโครงการ "รวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ"(ดาอีสัญจร) ณ ศาลาเกยหาด ค่ายจุฬาภรณ์ การดำเนินการโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ โดยเชิญผู้นำศาสนา (ดาอี) เข้าร่วมโครงการฯ ที่ผ่านมาปรากฏว่ากลุ่มผู้นำศาสนา (ดาอี) มีทัศนคติและความรู้สึกที่ดีต่อข้าราชการกองทัพเรือที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมทั้งได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยของกองทัพเรือ ในการดำเนินงานด้านมวลชนเป็นอย่างดี --ข้อมูล ฉก.นย.ทร. ๓๐ พ.ย.๕๘

กรมแพทย์ทหารเรือ ให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการกุมารเวชกรรม

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เปิดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ กุมารเวชกรรม โดยจะเริ่ม เปิดบริการตรวจรักษาผู้ป่วยเด็กไม่ฉุกเฉินนอกเวลาราชการในทุกวันจันทร์ และ วันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ น. ถึงเวลา ๒๐.๐๐ น. บริเวณชั้น ๑ อาคารตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อ เข้ารับบริการได้ตั้งแต่บัดนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๐ ๐๐๐๐ --ข้อมูล พร. ๓๐ พ.ย.๕๘

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ มีความประสงค์ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป กลุ่มงานบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๑๖ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และพื้นที่ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุ ไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๔๕ ปี เพศชาย ต้องผ่านการตรวจเลือกทหารกองประจำการและหมดข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษ หรือไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก ไล่ออก อยู่ในระหว่างพักราชการ หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน ไม่เป็นผู้บกพร่อง ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม แลไม่เป็นผู้กระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ ไม่เป็นบุคคลล้มละลายตามคำ พิพากษาของศาล และไม่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่น ผู้สนใจสมัครสามารถรับใบสมัครและยื่นใ…

รัฐบาลจัดโครงการ “เทใจ...คืนสุข...เทศกาลปีใหม่”

รัฐบาล เผยโครงการจัดงานลดราคาจำหน่ายสินค้า “เทใจ...คืนสุข...เทศกาลปีใหม่” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗-๒๗ ธ.ค.๕๘ ผู้ประกอบการจะมีการนำสินค้ามาลดราคาผ่านสาขาห้างค้าปลีก ห้างสรรพสินค้ากว่า ๑.๓ หมื่นสาขา พร้อมกันทั้งประเทศมากกว่าการจัดงานในปี ๒๕๕๗ ที่มีการลดราคาสินค้าถึงร้อยละ ๘๐ ทั้งนี้ สินค้าที่นำมาลดราคาเป็นสินค้าปกติและสินค้าใหม่ที่ทางผู้ประกอบการเตรียมทำกิจกรรมไว้สำหรับเป็นของขวัญให้ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งก็ได้ขอให้นำมาลดราคาเพื่อขายให้กับประชาชนก่อน โดยเชื่อว่าประชาชนทั้งประเทศจะได้รับประโยชน์ และยังเป็นการกระตุ้นกำลังซื้อในช่วงปลายปีนี้ด้วย โดยจากการสอบถามทางผู้ประกอบการที่เข้ามาร่วมประชุม เชื่อว่าตลอดการจัดงาน ๑๗-๒๗ ธ.ค.๕๘ จะมีเงินสะพัดมากถึง ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยประชาชน ทั่วประเทศจะได้รับประโยชน์ และนอกจากสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นที่จะนำมาลดราคาแล้ว ยังมีสินค้าเสื้อผ้า วัสดุก่อสร้าง ที่จะเข้าร่วมลดราคาครั้งนี้ สำหรับสถานการณ์ราคาสินค้าในช่วงไตรมาสแรกปี ๒๕๕๙ ประเมินว่าแนวโน้มราคาสินค้าไม่น่าจะปรับขึ้นจากปี ๒๕๕๘ เพราะปัจจัยที่เป็นต้นทุนด้านขนส่งและการผลิตสินค้าไม่เปลี่ยนแปลง ด้านผู้…

ขอเชิญร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2558

วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร กำหนดจัด โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ๙๙ รูป รุ่นที่ ๗ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ รวมระยะเวลา ๑๕ วัน ณ วัดทรัพย์ใหญ่จรูญราษฏร์ ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยรับสมัครกำลังพลในส่วนของกองทัพเรือ จำนวน ๙ นาย เข้าร่วมโครงการอุปสมบทฯ ด้วยความสมัครใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย กำลังพลกองทัพเรือที่สนใจเข้าร่วมโครงการอุปสมบทฯ จะต้องลาอุปสมบทตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการลา พ.ศ.๒๕๕๕ ด้วยตนเอง สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ กองปฏิบัติการจิตวิทยา สำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ประสานรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พระครูปลัดสุชาติ ฐานจาโร หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๙๐๖ ๙๘๒๗ --ข้อมูล : กพร.ทร. ๒๖ พ.ย.๕๘

ผู้บัญชาการทหารเรือ รับมอบเงินเพื่อสมทบทุน “กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ”

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ รับมอบเงินจากคณะกรรมการนักเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๗๕ เพื่อสมทบทุน “กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ” กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ ให้สามารถดำรงชีพ ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีเกียรติในสังคม --ข้อมูล กพร.ทร. ๒๖ พ.ย.๕๘

ร.ล.รัตนโกสินทร์ ได้จับกุมเรือประมงเวียดนามกรณีรุกล้ำน่านน้ำการทำประมง

ในวันที่ ๒๕ พ.ย.๕๘ เวลา ๐๖๐๐ ร.ล.รัตนโกสินทร์ ได้จับกุมเรือประมงเวียดนาม ๑ ลำ พร้อมลูกเรือ ๔ คน รุกล้ำน่านน้ำเข้ามาทำการประมง บริเวณ แลต. ๑๑ องศา ๓๔ ลิปดาเหนือ ลอง. ๑๐๒ องศา ๕.๑ ลิปดาตะวันออก (แบริ่ง ๒๕๘ ระยะ ๒๗ ไมล์ทะเล จาก ก.กูด) หมายเลขข้างเรือ ๓๓๖๗ ลักษณะเรือ ตัวเรือสีเขียว เก๋งเรือสีเขียว กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕ เมตร เป็นเรือเบ็ด ปัจจุบัน ร.ล.รัตนโกสินทร์ ได้ควบคุมเรือประมงดังกล่าวมาที่ท่าเทียบเรือ บก.กร. (กลางอ่าว) คาดว่าจะถึงเวลาประมาณ ๒๓๓๐ ในการนี้ได้ออกข่าวราชนาวี ถึง กร.เพื่อขอรับการสนับสนุนท่าเทียบเรือ บก.กร. (กลางอ่าว) ในการนำเรือประมงเข้าเทียบ และ ถึง ฐท.สส. เพื่อขอรับการสนับสนุน จนท.สห.ในการควบคุมตัวลูกเรือ พร้อมสถานที่ควบคุมตัวลูกเรือเพื่อซักถามในเบื้องต้น เรียบร้อยแล้ว --ข้อมูล สน.ปชส.ศปมผ. ๒๖ พ.ย.๕๘

กรมสรรพาวุธทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ๒๐ อัตรา

กรมสรรพาวุธทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๒๐ อัตรา ปฏิบัติงานในพื้นที่ กรมสรรพาวุธทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี กลุ่มงานบริการ จำนวน ๒ อัตรา และกลุ่มงานเทคนิค ตำแหน่งช่างปูน และ ช่างโลหะ จำนวน ๔ อัตรา และปฏิบัติงานในพื้นที่ กรมสรรพาวุธทหารเรือ บางนา กรุงเทพมหานคร กลุ่มงานเทคนิค ตำแหน่งช่างกลโรงงาน ช่างโลหะ ช่างซ่อมเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างไม้ ช่างประปา และช่างสรรพาวุธ รวมจำนวน ๑๔ อัตรา โดยเปิดรับสมัครทั้งเพศชายและเพศหญิง มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ เพศชายต้องผ่านการตรวจเลือกทหารกองประจำการ บิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด หลักฐานการสมัครประกอบด้วย ใบประกาศนียบัตรหรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยาฐานะ, ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และบิดา มารดา, รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๓ รูป, บัตรประจำตัวประชาชน, ใบรับรองแพทย์ และใบกองหนุนหรือใบแทน หรือหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ สนใจเข้าเป็นพนักงานราชการสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ อำ…

เตรียมความพร้อมถวายความปลอดภัย และรักษาความ ปลอดภัย ในการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Bike for Dad.

พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมถวายความปลอดภัย และรักษาความ ปลอดภัย ในการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ (Bike for Dad) รวมทั้งซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติของกำลังหน่วยนอกกองทัพเรือในพื้นที่ ใกล้เคียง ตลอดจนเดินทางตรวจสอบเส้นทาง และการจัดวางกำลังในการถวายความปลอดภัย และรักษาความปลอดภัยในส่วนที่ กองทัพเรือรับผิดชอบ ณ ห้องประชุม War Room ยก.ทร. ชั้น ๓ กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อ ๒๖ พ.ย.๕๘ ---ข้อมูล สลก.ทร. ๒๗ พ.ย.๕๘

กองทัพเรือร่วมกับกรมเจ้าท่าสำรวจคราบน้ำมันเข้าอ่าวสัตหีบ

เมื่อเวลา ๑๔๐๐ น.ของวันที่ ๒๖ พ.ย.๕๘ จากกรณีมีผู้แจ้งพบคราบน้ำมัน (เตา) เป็นจำนวนมากในทะเลอ่าวสัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ หลังจากรับแจ้ง พล.ร.ท.รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผบ.ทรภ.๑/ผอ.ศรชล เขต๑ ได้สั่งการให้นำ ฮ.จาก มว.บ.ทรภ.๑ พร้อมเรือ ต.๒๒๖ และประสานกรมเจ้าท่า จัดเรือ ๘๐๔ เข้าพิสูจน์ทราบ พบว่ามีเพียงคราบน้ำมันที่ลักลอบปล่อยออกจากเรือในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ไม่พบคราบน้ำมันเตาจำนวนมากที่จับตัวเป็นก้อนแต่อย่างใด ซึ่งปริมาณคราบน้ำมันที่พบในทะเลขณะนี้ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในเบื้องต้น ศรชล. เขต ๑ โดยกรมเจ้าท่า และ ทรภ.๑ จะได้เข้าตรวจสอบค้นหาเรือทีลักลอบปล่อยน้ำมันดังกล่าวเพื่อดำเนินการตามกฏหมายต่อไป

รณรงค์ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน “สุขกาย สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย รับปีใหม่ ๒๕๕๙”

กองทัพเรือ ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในโครงการ “สุขกาย สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย รับปีใหม่ ๒๕๕๙” ตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ กระทรวงกลาโหม โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยและมีความสุข รวมทั้งลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บให้เหลือน้อยที่สุด ช่วงแรก เตรียมความพร้อมและรณรงค์ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค.-๒๘ ธ.ค.๕๘ และช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่าง ๒๙ พ.ค.-๔ ม.ค.๕๙ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ขับขี่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตน ได้แก่ ไม่ขับขี่ยานพาหนะขณะเมาสุรา ไม่ขับเร็วเกินกำหนด และสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ เป็นต้น-- ข้อมูล กพร.ทร. ๒๗ พ.ย.๕๘

ร.ล.รัตนโกสินทร์ ได้จับกุมเรือประมงเวียดนามกรณีรุกล้ำน่านน้ำการทำประมง

ในวันที่ ๒๕ พ.ย.๕๘ เวลา ๐๖๐๐ ร.ล.รัตนโกสินทร์ ได้จับกุมเรือประมงเวียดนาม ๑ ลำ พร้อมลูกเรือ ๔ คน รุกล้ำน่านน้ำเข้ามาทำการประมง บริเวณ แลต. ๑๑ องศา ๓๔ ลิปดาเหนือ ลอง. ๑๐๒ องศา ๕.๑ ลิปดาตะวันออก (แบริ่ง ๒๕๘ ระยะ ๒๗ ไมล์ทะเล จาก ก.กูด) หมายเลขข้างเรือ ๓๓๖๗ ลักษณะเรือ ตัวเรือสีเขียว เก๋งเรือสีเขียว กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕ เมตร เป็นเรือเบ็ด ปัจจุบัน ร.ล.รัตนโกสินทร์ ได้ควบคุมเรือประมงดังกล่าวมาที่ท่าเทียบเรือ บก.กร. (กลางอ่าว) คาดว่าจะถึงเวลาประมาณ ๒๓๓๐ คืนนี้ครับ ในการนี้ได้ออกข่าวราชนาวี ถึง กร.เพื่อขอรับการสนับสนุนท่าเทียบเรือ บก.กร. (กลางอ่าว) ในการนำเรือประมงเข้าเทียบ และ ถึง ฐท.สส. เพื่อขอรับการสนับสนุน จนท.สห.ในการควบคุมตัวลูกเรือ พร้อมสถานที่ควบคุมตัวลูกเรือเพื่อซักถามในเบื้องต้น เรียบร้อยแล้ว --ข้อมูล สน.ปชส.ศปมผ. ๒๕ พ.ย.๕๘

การประชุมผู้บริหารระดับสูง (Senior Officer Meeting: SOM) ศรชล. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

วันที่ ๒๕ พ.ย.๕๘ พลเรือเอก พัลลภ ตมิสานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูง (Senior Officer Meeting: SOM) ศรชล. โดยมีผู้บริหารจาก ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑-๓ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กองบังคับการตำรวจน้ำ กระทรวงศึกษาธิการ กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมการประชุมฯ ณ โรงแรม Balios Resort Khaoyai จ.นครราชสีมา ซึ่งการประชุมนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งในการประชุม ศรชล.ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ --ข้อมูล กพร.ทร. ๒๕ พ.ย.๕๘

กรมสรรพาวุธทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ๒๐ อัตรา

กรมสรรพาวุธทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๒๐ อัตรา ปฏิบัติงานในพื้นที่ กรมสรรพาวุธทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี กลุ่มงานบริการ จำนวน ๒ อัตรา และกลุ่มงานเทคนิค ตำแหน่งช่างปูน และ ช่างโลหะ จำนวน ๔ อัตรา และปฏิบัติงานในพื้นที่ กรมสรรพาวุธทหารเรือ บางนา กรุงเทพมหานคร กลุ่มงานเทคนิค ตำแหน่งช่างกลโรงงาน ช่างโลหะ ช่างซ่อมเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างไม้ ช่างประปา และช่างสรรพาวุธ รวมจำนวน ๑๔ อัตรา โดยเปิดรับสมัครทั้งเพศชายและเพศหญิง มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ เพศชายต้องผ่านการตรวจเลือกทหารกองประจำการ บิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด หลักฐานการสมัครประกอบด้วย ใบประกาศนียบัตรหรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยาฐานะ, ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และบิดา มารดา, รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๓ รูป, บัตรประจำตัวประชาชน, ใบรับรองแพทย์ และใบกองหนุนหรือใบแทน หรือหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ สนใจเข้าเป็นพนักงานราชการสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ อำ…

กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ (ดาอีสัญจร) โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ ๒๕๕๙

กิจกรรมผู้นำศาสนาทัศนศึกษานอกสถานที่ (ดาอีสัญจร) โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๙ โดย ฉก.นย.ทร.จัดระหว่างวันที่ ๒๒-๒๘ พ.ย.๕๘ โดยจัด จนท. นำผู้นำศาสนาในพื้นที่รับผิดชอบ (อ.ตากใบ ยี่งอ บาเจาะ เมืองนราธิวาส) จำนวน ๓๐ คนเดินทางไปทัศนศึกษาในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร จ.นครราชสีมา และ จ.ชลบุรี โดยในวันที่ ๒๔ พ.ย.๕๘ มีการจัดกิจกรรมพบปะ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น การดำเนินชีวิตประจำวันบนความเข้าใจระหว่างกัน รวมถึงการช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันระหว่าง ๒ ศาสนา ซึ่งมี อิหม่ามประจำมัสยิดต้นสน และ เจ้าอาวาสวัดหงษ์รัตนาราม เขตบางกอกใหญ่ กทม. ให้เกียรติ ให้การต้อนรับ/ร่วมพบปะกับผู้นำศาสนา ณ มัสยิดต้นสน บางกอกใหญ่ กทม. --ข้อมูล กพร.ทร. ๒๕ พ.ย.๕๘

กลุ่มผู้นำศาสนา (ดาอี) เข้าพบผู้บัญชาการทหารเรือ

วันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ต้อนรับคณะผู้นำศาสนา (ดาอี) ในโอกาสที่เข้าพบตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานครโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กล่าวให้โอวาทแก่กลุ่มผู้นำศาสนา (ดาอี) ที่เข้าพบในครั้งนี้ด้วย การดำเนินการโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ โดยเชิญผู้นำศาสนา (ดาอี) เข้าร่วมโครงการ ฯ ที่ผ่านมาปรากฏว่ากลุ่มผู้นำศาสนา (ดาอี) มีทัศนคติและความรู้สึกที่ดีต่อข้าราชการกองทัพเรือ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมทั้งได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยของกองทัพเรือ ในการดำเนินงานด้านมวลชนเป็นอย่างดี-- ข้อมูล กพร.ทร. ๒๔ พ.ย.๕๘

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด แจ้งปิดทำการ ๑ วัน

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด จะประกอบพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี ๒๕๕๘ ณ นันทอุทยานสโมสร ชั้น ๒ ห้องพิไชยญาติ ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. จึงจำเป็นต้อง ปิดการทำการ ๑ วัน จึงแจ้งให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน ---ข้อมูล สอ.วด ๒๔ พ.ย.๕๘

นักศึกษาธรรมาภิบาลทางการแพทย์ระดับสูงดูงานสายการแพทย์ของกองทัพเรือในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย.๕๘ พล.ร.ท.ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผบ.นย. ให้การต้อนรับ พลอากาศตรี นายแพทย์ อิทธพร คณะเจริญ ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหาร ในโอกาสนำคณะนักศึกษาและอาจารย์ หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๔ จำนวน ๑๒๐ คน เข้าศึกษาดูงานเพื่อรับทราบถึง สถานการณ์ ภารกิจ และการปฏิบัติของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ซึ่งนอกจากจะมีบทบาทโดยตรงในการป้องกันประเทศแล้ว ยังมีบทบาทในการรักษาความมั่นคงภายใน การสนับสนุนในการพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือประชาชน รวมถึง บทบาทของ กรมแพทย์ทหารเรือในการสนับสนุนกองทัพเรือ ในภารกิจรักษาความสงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดภาคใต้ หลักสูตรนี้มีต้นกำเนิดจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานให้กรรมการแพทย์สภา เพื่อแก้ปัญหาวงการแพทย์ไทยด้วยแนวทาง “อ่อนน้อมถ่อมตน ทุกคนมีดี อย่าดูถูกใคร” กรรมการแพทยสภาจึงได้หารือสถาบันพระปกเกล้านำ “ธรรมาภิบาล” มาเป็นหลักในการสร้างกิจกรรม ตามแนวทางพระราชดำรัสดังกล่าว ให้ผู้บริหารทางการแพทย์ระดับสูง ทั้ง ๔ เสาหลัก ใ…

ศรชล.จัดการประชุมใหญ่ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ศูนย์ประสานการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เตรียมการจัดการประชุมครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ พ.ย.๕๘ ณ โรงแรมบาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ทั้งนี้กำหนดจัดพิธีเปิด ในวันจันทร์ที่ ๒๓ พ.ย.๕๘ เวลา ๑๐๐๐ น. มีการมอบนโยบายศูนย์ประสานการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รวมทั้งการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “The Australian Border Force and Maritime Boarder Command: Roles, Concept of Operations, Management and Challenges” โดย พล.ร.ต.Micheal Noonan ผบ.MBC อต. และมีการอภิปรายเป็นคณะ (Panel Discussion) ในหัวข้อ “การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการคุ้มครองแรงงานในบริบทของ ศรชล.” โดยวิทยากรจากกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) กระทรวงแรงงาน (รง.) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กรมประมง (กปม.) และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ซึ่งมีหัวข้อการอภิปรายได้แก่ สภาพปัญหา กรอบนโยบายและกฎหมายของประเทศไทย และแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐในกรณีศึกษาของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล --ข้อมูล กพร.ทร. ๒๓ พ.ย.๕๘

กิจกรรมการพบปะเสริมสร้างความเข้าใจ ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น และกลุ่มอาชีพสตรี

เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย.๕๘ น.อ.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.ในโอกาสนำคณะสื่อมวลชนส่วนกลางมาเยี่ยมชมและรับทราบสถานการณ์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการพบปะเสริมสร้างความเข้าใจ ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น และกลุ่มอาชีพสตรี พร้อมกับมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับผู้ยากไร การให้บริการด้านการแพทย์เบื้องต้น การจัดชุดนันทนาการ เครื่องเล่นบ้านลม และการให้บริการตัดผมแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการเดินเท้าเข้าทุกชุมชน ของ ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. ณ มัสยิดตะโละมาเนาะ (มัสยิดวาดีลอัลฮูเซ็น/มัสยิด ๓๐๐ ปี) บ้านตะโละมาเนาะ ต.ลูโบะสาวอ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส --ข้อมูล ฉก.นย.ทร. ๒๓ พ.ย.๕๘

กองทัพเรือจัดกิจกรรมเนื่องในวันกองทัพเรือประจำปี ๒๕๕๘

วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) กองทัพเรือได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันกองทัพเรือ โดยมีกำหนดการปฏิบัติที่สำคัญดังนี้ เวลา ๐๖.๑๕ น. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ และนางปรานี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๔๙ รูป ณ ลานหน้าอาคาร ส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ผู้บัญชาการทหารเรือและคณะ ประกอบพิธีสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในพื้นที่พระราชวังเดิม ณ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น. ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ เดินทางมาประกอบพิธีทางศาสนา และพิธีทักษิณานุประทาน ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เวลาประมาณ ๑๑.๓๕ น. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ และภริยา ปล่อยพันธุ์ปลา ณ ท่าเทียบเรือกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เวลา ๑๙.๐๐ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ ให้เกียรติเป็นประธานในงานรับรองเน…

เชิญชมงาน “River Festival2015 สายน้ำแห่งวัฒนธรรม”

กองทัพเรือ ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร กระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงาน “River Festival2015 สายน้ำแห่งวัฒนธรรม” ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ พ.ย.๕๘ ระหว่างเวลา ๑๘๐๐-๒๑๓๐ โดยมีผู้บัญชาการทหารเรือหรือผู้แทน ร่วมพิธีเปิดงานฯ ในวันเสาร์ที่ ๒๑ พ.ย.๕๘ ณ ลานหน้าชิงช้าสวรรค์ เอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟรอนท์ การจัดงาน “River Festival2015 สายน้ำแห่งวัฒนธรรม” เทศกาลวัฒนธรรมร่วมสมัย และมหกรรมลอยกระทงบนโค้งน้ำที่ยาวที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา จัดขึ้นจากแนวคิดในการพัฒนาท่องเที่ยวไทยให้โดดเด่น โดยเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่มีความเป็นเอกลักษณ์ไทย ภายใต้แนวคิด “รักษ์นะ...สายน้ำ ๗ ท่าน่ารัก” ใน ๗ พื้นที่หลักประกอบด้วย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดอรุณราชวราราม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ท่ามหาราชยอดพิมานริเวอร์วอล์ค และเอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟรอนต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษณ์ความเป็นไทย --ข้อมูล กพร.ทร. ๒๐ พ.ย.๕๘

เปิดรับบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือประจำปี ๒๕๕๙

กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการ และทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เปิดรับสมัครทาง Internet ระหว่าง ๖ ม.ค. – ๑๔ ก.พ.๕๙ ตลอด ๒๔ ชม. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสมัครได้ที่เวบไซต์กรมยุทธศึกษาทหารเรือเว็บไซต์ http://www.navedu.navy.mi.th --ข้อมูล ยศ.ทร. ๑๙ พ.ย.๕๘

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาสัปดาห์กีฬานาวี ๒๕๕๘

วันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๒๐ น. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ กิโลเมตร ๕ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือให้การต้อนรับ กองทัพเรือ จัดให้มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ใน “สัปดาห์กีฬานาวี” ขึ้น เป็นประจำทุกปี ด้วยตระหนักในความสำคัญและประโยชน์ของ การกีฬา ซึ่งนอกจากกำลังพลทุกนายจะได้พัฒนาขีดความสามารถทางด้านการกีฬา และเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงแล้ว ยังเป็นการปลูกฝัง ให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เสริมสร้าง ความสมัครสมานสามัคคี และความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงาน อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติราชการของกองทัพเรือ --ข้อมูล สลก.ทร. ๑๙ พ.ย.๕๘

รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย “เทศกาลลอยกระทง”ประจำปี 2558 ภายใต้แนวคิด “เทิดวัฒนธรรมประเพณี สืบทอดวิถีแห่งปวงประชา ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมใจเที่ยวไทยปลอดภัยวันลอยกระทง”

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และศิลปินดารา มาพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน “ประเพณีลอยกระทง” ประจำปี ๒๕๕๘ ตลอดจนเชิญชวนประชาชนร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ภายใต้แนวคิด “เทิดวัฒนธรรมประเพณี สืบทอดวิถีแห่งปวงประชา ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมใจเที่ยวไทยปลอดภัยวันลอยกระทง” โดย วธ. ร่วมกับ ๘ หน่วยงานหลัก อาทิ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ประกาศ ๕ มาตรการ เพื่อรณรงค์ให้ใช้วัสดุสลายง่ายในการทำกระทง การรักษาประเพณีที่ดีงามของไทย มีวินัย น้ำใจ ไมตรี การแต่งกายอย่างไทย สุภาพ ตลอดจนการฉลองรื่นเริงด้วยความสุข สนุกสนาน โดยไม่กระทำผิดศลีธรรม และไม่เล่นพลุ ดอกไม้ไฟ โคมลอย ในสถานที่และพื้นที่เสี่ยงต่ออากาศยาน เพื่อเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอย่างถูกต้อง และปลอดภัย โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ประเพณีลอยกระทงถือเป็นความเชื่อตั้งแต่โบราณกาล สิ่งที่ไม่ดี เป็นอัปมงคลก็ปล่อยลอยออกไป เพื่อให้มีชีวิตที่ดี มีความสุขในต…

กองทัพเรือจัดพิธีเปิดการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘

กองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๑๘ พ.ย.๕๘ ณ สนามหญ้าหน้าท้องพระโรง บก.ทร. พระราชวังเดิม โดยเรียนเชิญ พลเรือโท จุมพล ลุมพิกานนท์ รองเสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมฯมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘ และปลูกจิตสำนึกให้แก่กำลังพล ทร. และประชาชน ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคม การรักษาความสะอาด ตลอดจนสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและความเสียสละ โดยมีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดวัดและมัสยิด กิจกรรมพัฒนาวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร กิจกรรมพัฒนาวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร กิจกรรมพัฒนาวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร กิจกรรมพัฒนามัสยิดต้นสน นอกจากนี้ยังมีเยาวชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมฯ สถาบันการศึกษาประกอบด้วย โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย โรงเรียนเทคโนโลยีพาณิชยการราชดำเนิน โรงเรียนทวีธาภิเศก จำนวน ๙๐ คน และชุมชนต่างๆ ประกอบด้วย ชุมชนปรกอรุณ ชุมชนวัดหงส์รัตนาราม ชุมชนวัดโมลีโลกยาราม จำนวน ๘๐ คน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ รวมทั้งสิ้น ๕๐๐ คน --ข้อมูล กพร.ทร. ๑๗ พ.ย.๕๘

เชิญแถวฟังสารจากผู้บัญชาการทหารเรือ ในวันกองทัพเรือ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ในวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นวันกองทัพเรือ จึงขอให้ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองทัพเรือ แถวฟังสารจาก ผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในวันกองทัพเรือ ทางสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ ในเวลา ๐๘.๓๐ น. โดยพร้อมเพรียงกัน วันกองทัพเรือ มีความเป็นมาคือเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๔๙ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงเรียนนายเรือ ที่พระราชวังเดิม ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในราชกิจจานุเบกษาว่า “เวลาบ่าย ๔ โมงเศษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องเต็มยศขาวทหารเรือ เสด็จพระราชดำเนินด้วยรถพระที่นั่งแต่วังสวนดุสิตไปเสด็จประทับเรือพระที่นั่งกลไฟ ที่ท่าราชวรดิฐ เรือพระที่นั่งแล่นลงไปตามลำน้ำถึงหน้าพระราชวังเดิม ซึ่งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งเป็นโรงเรียนนายเรือ เทียบเรือพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนิน ขึ้นประทับบนพลับพลายกที่หน้าประตูแล้ว นายพลเรือโทสมเด็จ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนนครสวรรค์วรพินิต ผู้บัญชาการทหารเรือ ทรงอ่านรายงานการเปิดโรงเรียนนายเรือ กราบบังคมทูลพระกรุณาแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสตอบตามสมควร แล้วทรงชักเชือ…

นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุม APEC และ ASEAN Summit

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการเข้าร่วมการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปค (APEC) ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ พ.ย.๕๘ ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ และการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน (ASEAN Summit) ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ พ.ย.๕๘ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย นายกรัฐมนตรีระบุว่า ในการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปค (APEC) ครั้งนี้ ที่ประชุมจะมีการหยิบยกประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงของโลก การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ โรคระบาด ภัยจากกลุ่มหัวรุนแรง รวมถึงการค้าและการลงทุน นอกจากนี้ ภายหลังจากการประชุม APEC นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน (ASEAN Summit) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยในระหว่างการประชุม นายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสนี้ในการเข้าหารือร่วมกับผู้นำในอีกหลายประเทศ รวมถึงกรอบความร่วมมืออื่นๆ อาทิ การประชุม ASEAN+3, ASEAN+6 เป็นต้น ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำในเรื่องนโยบาย ไทย+1 ซึ่งจะส่งผลให้อาเซียนเกิดความเข้มแข็งในภาพรวม ตลอดจนคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันของทุกประเทศ --ข้อมูล สำนักโฆษกรัฐบาล ๑๘ พ.ย.๕๘

รับสมัครนายทหารสัญญาบัตรเพื่อร่วมปฏิบัติงานกับกองเรือเฉพาะกิจผสม ๑๕๑

กรมกำลังพลทหารเรือ เปิดรับสมัคร นายทหารสัญญาบัตร จำนวน ๑ นาย เพื่อไปร่วมปฏิบัติงานกับกองเรือเฉพาะกิจผสม ๑๕๑ (Combined Task Foce 151 : CTF 151) ในตำแหน่งหัวหน้านายยามยุทธการ (Battle Watch Captain) และ/หรือ นายทหารวางแผน (Operations planner) ระหว่าง มีนาคม ๒๕๕๙ ถึง มิถุนายน ๒๕๕๙ ผู้สมัครต้องเป็นนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ เรือเอก ถึง นาวาตรี สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ หรือ โรงเรียนต่างประเทศที่เทียบเท่า มีความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางทหาร การปฏิบัติการทางเรือ และเป็นผู้ที่เคยได้รับการบรรจุให้ปฏิบัติหน้าที่ หรือเคยปฏิบัติงานในศูนย์ยุทธการระดับกองทัพเรือ หรือทัพเรือภาค มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์โจรสลัดโซมาเลียและภูมิภาคอ่าวเอเดน การต่อต้านการกระทำอันเป็นโจรสลัดและการปล้นเรือโดยใช้อาวุธ มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในการฟัง พูด อ่าน และเขียน อยู่ในเกณฑ์ดี และมีผลการทดสอบ (PT) ไม่ต่ำกว่า ๘๐ คะแนน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถปฏิบัติหน้าที่ในสภาพตรากตรำได้ ไม่เป็นผู้ที่เคยปฏิบัติงานในกองบัญชาการกองเรือเฉพาะกิจผสม ๑๕๑ (CTF 151) มาก่อน ไม่เป็นผู้ที่กองทัพเรืออนุมัติตัวบุคคลให้เข้ารับการ…

กิจกรรม “ร้อยรวมดวงใจ เทิดไท้องค์ราชัน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

กองทัพเรือ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กำหนดจัดกิจกรรม “ร้อยรวมดวงใจ เทิดไท้องค์ราชัน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ และเห็นชอบให้บูรณาการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธ.ค.๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘๐๐ - ๑๐๐๐ ณ หอประชุมกองทัพเรือ ประกอบด้วยกิจกรรม ได้แก่ พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน กิจกรรมการลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หน้าห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ และพิธีปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ที่ท่าเทียบเรือหอประชุมกองทัพเรือ --ข้อมูล กพร.ทร. ๑๘ พ.ย.๕๘

นายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนอุดหนุน“ดอกแก้วกัลยา”เนื่องในวันคนพิการแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อประชาสัมพันธ์และจำหน่ายดอกแก้วกัลยาเนื่องในวัน “คนพิการแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๕๘ ภายใต้คำขวัญ “ดอกแก้วกัลยา บานสะพรั่ง ด้วยพลังแห่งการให้” โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้สนับสนุนกองทุนดอกแก้วกัลยา พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมให้กำลังใจผู้พิการ ทั้งนี้จัดงาน “วันคนพิการ”ครั้งที่ ๔๙ ประจำปี ๒๕๕๘ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑๔ พ.ย.๕๘ ณ สวนอัมพร กรุงเทพฯ เพื่อให้โอกาสคนพิการทั่วประเทศได้พบปะสังสรรค์ พร้อมทั้งได้รับรู้วิชาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อคนพิการ และจะมีการประกาศเกียรติคุณบุคคลพิการตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๘ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โปรดเกล้าฯ พระราชทานอาหารเลี้ยงคนพิการและผู้ร่วมงานจำนวน ๕,๐๐๐ คน และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ แทนพระองค์ทรงเปิดงานวันคนพิการดังกล่าว ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน คนไทยทุกคนจะได้เห็น "ดอกแก้วกัลยา” อันเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ข…

กองทัพเรือจัดพิธีรับมอบและปล่อยขบวนรถลำเลียงผ้าห่มกันหนาว ๒๕๕๘

กองทัพเรือ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ร่วมกับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิสฯ จัดกิจกรรมเพื่อมอบผ้าห่มกันหนาวช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่รับผิดชอบของ ทร. จำนวน ๗,๐๐๐ ผืน โดยจัดพิธีรับมอบผ้าห่มและปล่อยขบวนรถลำเลียงผ้าห่มกันหนาว ณ ลานหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ (วังนันทอุทยาน) ในวันอังคารที่ ๑๗ พ.ย.๕๘ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ โดยมี พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ประธานในพิธีฯ และนายสมชัย เลิศสุทธิวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิสฯ ภัยหนาวเป็นภัยที่เกิดขึ้นจากสภาพอากาศที่หนาวจัด อุณหภูมิต่ำกว่า ๑๕ องศาเซลเซียส และลดลงอย่างต่อเนื่องจนประชาชนได้รับผลกระทบจากความหนาวเย็นอย่างรุนแรง โดยเกิดขึ้นระหว่างเดือน พ.ย. - ก.พ. ของทุกปี ซึ่งกองทัพเรือเป็นหน่วยงานที่ได้รับการแบ่งมอบพื้นที่ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ โดยในปีที่ผ่านมามีพื้นที่เขต ทร. ที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาว ได้แก่ พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมี ศบภ.นรข. เป็นหน่วยดูแลและให้ความช่วยเหลือ และพื้นที่ภาคตะวันออก บริเวณ จ.จันทบุรี และ จ.ตราด ซึ่งมี ศบภ.กปช.จต. เป็นหน่…

นายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนอุดหนุน“ดอกแก้วกัลยา”เนื่องในวันคนพิการแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อประชาสัมพันธ์และจำหน่ายดอกแก้วกัลยาเนื่องในวัน “คนพิการแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๕๘ ภายใต้คำขวัญ “ดอกแก้วกัลยา บานสะพรั่ง ด้วยพลังแห่งการให้” โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้สนับสนุนกองทุนดอกแก้วกัลยา พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมให้กำลังใจผู้พิการ ทั้งนี้จัดงาน “วันคนพิการ”ครั้งที่ ๔๙ ประจำปี ๒๕๕๘ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑๔ พ.ย.๕๘ ณ สวนอัมพร กรุงเทพฯ เพื่อให้โอกาสคนพิการทั่วประเทศได้พบปะสังสรรค์ พร้อมทั้งได้รับรู้วิชาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อคนพิการ และจะมีการประกาศเกียรติคุณบุคคลพิการตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๘ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โปรดเกล้าฯ พระราชทานอาหารเลี้ยงคนพิการและผู้ร่วมงานจำนวน ๕,๐๐๐ คน และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ แทนพระองค์ทรงเปิดงานวันคนพิการดังกล่าว ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน คนไทยทุกคนจะได้เห็น "ดอกแก้วกัลยา” อันเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ข…

นายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนชมโขน "ศึกอินทรชิต ตอน พรหมาศ"

ดร.อนุชา ทีรคานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการผลิตการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นำทีมคณะนักแสดงโขนฯชุด "ศึกอินทรชิต ตอนพรหมาศ ประจำปี ๒๕๕๘ เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อเชิญชวนร่วมชมการแสดง ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗ พ.ย.- ๕ ธ.ค.๕๘ ทั้งหมด ๕๔ รอบ ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย พร้อมมอบของที่ระลึกพระจันทร์ทรงรถให้แก่นายกรัฐมนตรี ซึ่งมีความสอดคล้องกับนามสกุล “จันทร์โอชา” ของนายกฯ และพระจันทร์นี้ถืออยู่ในบทการแสดงช่วงสุดท้ายของโขนชุดดังกล่าว ที่พระรามจะยิงศรไปที่พระจันทร์เพื่อช่วยพระลักษณ์ นายกฯระบุด้วยว่า การแสดงโขนเป็นสิ่งที่น่าสนใจ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงอนุรักษ์ให้การแสดงโขนเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ มีเรื่องราวที่น่าสนใจ อยากเชิญชวนให้ประชาชนร่วมรับชมการแสดงดังกล่าว ทั้งนี้ นายกฯ พร้อมคณะรัฐมนตรี จะเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในการรับชมการแสดงโขนชุดดังกล่าว วันที่ ๕ ธ.ค.๕๘ --ข้อมูล โพสต์ทูเดย์ ๑๐ พ.ย.๕๘

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ๕๓๓ ทุน และกำหนดพิธีมอบทุนในวันที่ ๒๕ พ.ย.๕๘ ที่ นันทอุทยานสโมสร

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ประกาศผลการตัดสินการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีผู้ได้รับทุนทั้งสิ้น ๕๓๓ ทุน ประเภททุนเรียนดีและประเภททุนส่งเสริมการศึกษา และกำหนดพิธีมอบทุนการศึกษาของบุตรสมาชิก ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ นันทอุทยานสโมสร ชั้น ๒ ห้องพิไชยญาติ โดยสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาของบุตรให้นำบุตรไปรับทุนการศึกษา พร้อมกับตนเองเพื่อรายงานตัวลงทะเบียน หากสมาชิกท่านใดไม่นำบุตรไปรับทุนการศึกษาในวันดังกล่าว จะต้องแจ้งเป็นหนังสือตามแบบฟอร์ม ถึง สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด พร้อมแนบสำเนาเลขที่บัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาใดก็ได้ ภายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ หรือทางโทรสารหมายเลข ๕๕๐๘๘ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด จะโอนเงินให้แก่สมาชิกนับแต่วันที่ทำพิธีมอบทุนแล้ว ๓๐ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป) --ข้อมูล สอ.วด. ๑๐ พ.ย.๕๘

ศปมผ. จับกุมการค้ามนุษย์จากการตรวจค้นและตรวจสอบการค้ามนุษย์บนเรือประมง จ.ตรัง

ตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่เป็นปัญหาที่สำคัญ โดย พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ได้สั่งการให้หน่วยต่างๆดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะการตรวจค้นและตรวจสอบการค้ามนุษย์บนเรือประมง เมื่อวันที่ ๖ พ.ย.๕๘ ทัพเรือภาคที่ ๓ ได้รับการสั่งการจากศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ (ศปก.ทร.) ในการจัดกำลังและเรือปฏิบัติการ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการเข้าดำเนินการจับกุมเรือประมง จำนวน ๓ ลำ ได้แก่ เรือวาณิชประมง เรือโภคาสถาพร ๑๙ และเรือโภคาสถาพร ๓๔ ที่ทำการประมง ด้านทิศตะวันตกของเกาะหลีเป๊ะ ประมาณ ๖๐ ไมล์ทะเล ดังนั้น พลเรือโทสายันต์ ประสงค์สำเร็จ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ถึงได้สั่งการให้เรือหลวงแกลง ที่มี นาวาตรี ณัฐวุฒิ เจียมจักร เป็นผู้บังคับการเรือ ออกเรือปฏิบัติการร่วมโดยสนับสนุนในการติดตามเป้าหมายจากสถานีเรดาร์ ของหน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ ๔๙๑ ประจำที่เกาะหลีเป๊ะ และการติดตามเป้าในระบบ วีเอ็มเอส จากศูนย์ปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ ๓ ทั้งนี้ในส่วนของตำรวจน้ำสตูล ได้จัดเรือ ตรน.๘๐๙ เข้…

กองทัพเรือเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ“เทคนิคการให้สัมภาษณ์ระดับผู้บริหารระดับสูง ๒๕๕๘”

กองทัพเรือ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กำหนดเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการให้สัมภาษณ์สำหรับผู้บริหารระดับสูงของกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ พ.ย.๕๘ ณ ห้องบรรยายสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ อาคารมาลีนนท์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยจัดให้มีการบรรยายและให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ หลักและเทคนิคการให้สัมภาษณ์สื่อ ฝึกปฏิบัติการให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อ การเสริมทักษะและพัฒนาบุคคลิกภาพ --ข้อมูล กพร.ทร. ๕ พ.ย.๕๘

กองทัพเรือกำหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๘

กองทัพเรือ กำหนดจัดกีฬาสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๘ พ.ย.๕๘ ณ สนามกีฬาราชนาวี กม.๕ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อเสริมสร้างให้กำลังพลจากหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเล่นกีฬา และได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อความสามัคคี นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสอันดีที่จะสนับสนุนผู้ที่มีความสามารถในกีฬาแต่ละประเภทให้เป็นนักกีฬาระดับชาติ สร้างชื่อเสียงให้แก่กองทัพเรือ และประเทศชาติ พัฒนาทางด้านกีฬาประเภทต่างๆ และเป็นการสนับสนุนให้กำลังพลและครอบครัว ได้หันมาเล่นกีฬาที่ชื่นชอบ ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง อันจะทำให้เกิดภูมิต้านทาน พ้นภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ประหยัดงบประมาณของกองทัพเรือ และรัฐบาล ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมการแข่งขันที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ฟุตซอล แบดมินตัน เปตอง ฟุตบอล และกีฬาทหารเรือ ฯลฯ ทั้งนี้กำหนดจัดแถลงข่าวงานสัปดาห์กีฬานาวี ในวันจันทร์ที่ ๙ พ.ย.๕๘ เวลา ๑๐๐๐ ณ ห้องชมชลธี หอประชุมกองทัพเรือ และมีพิธีเปิดในวันพุธที่ ๑๑ พ.ย.๕๘ เวลา ๑๕.๓๐ น. เป็นต้นไป พบกับ การแสดงมินิคอนเสิร์ต การแสดงชุด “สีสันทหารเรือ” การแสดงจุดไฟกระถางเพลิ…

ขอเชิญร่วมงานเบาหวานโลก ณ รพ.ศิริราชฯ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ พ.ย.๕๘

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โดยศูนย์เบาหวานศิริราช ร่วมกับ งานกิจการนักศึกษา งานสร้างเสริมสุขภาพและฝ่ายการพยาบาล รพ.ศิริราชจัด “กิจกรรมวันเบาหวานโลก ประจำปี 2558” ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.00-15.00 น. ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภายในงานมี บริการวัดความดันโลหิต เจาะเลือดตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว พร้อมให้คำปรึกษาเรื่องเบาหวาน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เสวนาให้ความรู้ในช่วง เวลา 12.00-13.00 น. 11 พ.ย. เรื่อง “น้ำตาลกับเบาวาน” 13 พ.ย. เรื่อง “อาหาร Clean food กับเบาหวาน” อีกทั้งยังมีสาธิตและแข่งขันทำอาหาร ตลอดจนการทดสอบสมรรถภาพทางกายและกิจกรรมต่างๆ ตามบูธ. --ข้อมูล รพ.ศิริราชฯ ๔ พ.ย.๕๘

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า ใน ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

กองทัพเรือ กำหนดทอดกฐินสามัคคี ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนา บูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ชำรุดทรุดโทรม นำรายได้ไปใช้ในการเทิดพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และเพื่อสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่ จึงขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง และครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี โดยผู้มีจิตศรัทธาร่วมการกุศล สามารถนำเงินบริจาคได้ที่ กองบัญชีและการเงิน กรมการเงินทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๗ หรือบริจาคผ่านธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “กฐินสามัคคี ทร.วัดปากคลองมะขามเฒ่า” เลขที่ ๑๑๕-๒-๑๓๔๔๙-๘ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางไปกับคณะกฐินสามัคคี ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า กรมการขนส่งทหารเรือ ได้จัดรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ กองเลขานุการ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ หมา…

ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายกำหนดตรวจเรือประมงในพื้นที่สมุทรสาคร

เมื่อวันที่ ๑ พ.ย.๕๘ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายกำหนดให้มีการตรวจเรือประมงในพื้นที่ จว.สมุทรสาคร โดยมี พล.ร.ท.อดิเรก ชมภูนุช หน.สน.ปชส.ศปมผ./จก.กพร.ทร. พล.ร.ท.รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผบ.ทรภ.๑ พล.ร.ต.วรรณพล กล่อมแก้ว สล.ศปมผ. พล.ร.ต.เกรียงไกร อนันตศานต์ หน.คณะแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานภาคประมง ร่วมตรวจ ศูนย์ PIPO จว.สมุทรสาคร เพื่อรับทราบการปฏิบัติงาน ปัญหาข้อขัดข้อง รวมทั้งร่วมตรวจเรือขนาด ๖๐ ตันกรอส ขึ้นไป โดยเน้นเรื่องแรงงานภาคประมง ที่อยู่บนเรือ โดยได้ตรวจเรือประมงนอกน่านน้ำชื่อ wisdom sea reefer สัญชาติฮอนดูรัส ๑ ลำเนื่องจากเป็นเรือนอกน่านน้ำลำเดียวจาก ๓ ลำ ในท่าเทียบเรือที่มีแรงงานอยู่บนเรือ ----ข้อมูล สน.ปชส.ศปมผ. ๓ พ.ย.๕๘

กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือรับสมัครบุคคลพลเรือน ๒ อัตรา

กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๒ อัตรา ตำแหน่งพนักงานบริการ ๑ อัตรา และตำแหน่งพนักงานตัดผม ๑ อัตรา รับสมัครทั้งเพศชายและหญิง สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีหลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาประกาศนียบัตร หรือสำเนาใบสุทธิ หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน พร้อมฉบับจริง, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา, รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป, สำเนาใบกองหนุน หรือใบแทน หรือหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ สนใจสมัครเข้าเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งดังกล่าว ได้ตั้งแต่วันที่ ๒ ถึง ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ในวันราชการ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. ที่ แผนกบัญชีพล กองกลาง กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ พระราชวังเดิม ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร กำหนดสอบคัดเลือกในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบัญชีพล กอ…

ทัพเรือภาคที่ ๑ ส่งเครื่องบินสำรวจคราบน้ำมัน ประสานเร่งเก็บกู้ฟื้นฟูชายฝั่งหัวหิน

เมื่อเวลา ๑๐๐๐ น.วันที่ ๒๘ ต.ค.๕๘ กองทัพเรือ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ ได้สั่งการให้หมวดบินเฉพาะกิจ ทัพเรือภาคที่ ๑ นำอากาศยานเครื่องบินลาดตระเวนดอร์เนีย หมายเลข ๑๑๐๙ ฝูงบิน ๑๐๑ กองบิน ๑ กองการบินทหารเรือ โดยมี น.ท.ปกรณ์ แก้วช่วง นักบินที่ ๑ และ ร.ท.ณัฐนันท์ สุทธิกิตติรัตน์ นักบินที่ ๒ ขึ้นบินจากสนามบินอู่ตะเภา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง เพื่อลาดตระเวนสำรวจคาบน้ำมัน ที่ลอยเกยติดชายฝั่งหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ หลังมีการตรวจพบเมื่อวันที่ ๒๘ ต.ค.๕๘ พล.ร.ท.รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เปิดเผยว่า กรณีตรวจพบคราบน้ำมันบนชายฝั่งหัวหิน ระยะทางตั้งแต่เขตพระราชวังไกลกังวล-สวนสนปดิษภัณ ระยะประมาณ ๖ ไมล์ ในเบื้องต้นน่าจะเป็นน้ำมันที่ปล่อยออกมาจากเรือสินค้า ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๑ ได้สั่งการให้กำลังพลในหมู่เรือรักษาการณ์ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ทำการกำจัดคราบน้ำมันบนชายฝั่ง สำหรับอากาศยานตรวจการณ์ ดอร์เนีย หมายเลข ๑๑๐๙ ที่ขึ้นบินสำรวจทางภาคพื้นอากาศ พบคราบน้ำมันในทะเลห่างจากชายฝั่งหัวหินออกไปประมาณ ๑ ไมล์ทะเล มีลักษณะใส บางส่วนเป็นสีดำ เกาะกลุ่มเป็น…

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยษณ์ฯ เสด็จงานประเพณีข้ามฟาก ๓๑ ต.ค.๕๘

ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จไปทรงเป็นประธานในงาน “ประเพณีข้ามฟาก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘” ในวันเสาร์ที่ ๓๑ ต.ค.๕๘ เวลา ๐๗๐๐ น. ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลพร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ และนักศึกษาแพทย์เฝ้าฯ รับเสด็จ งานประเพณีข้ามฟาก จัดขึ้นเพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษารุ่นน้องซึ่งเป็นนักศึกษาแพทย์ศิริราช ชั้นปีที่ ๒รุ่น ๑๒๕ จำนวน ๓๑๘ คน ที่เปลี่ยนสถานที่ศึกษาจากวิทยาเขตศาลายามาศึกษาที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยความสำคัญของประเพณีนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการสืบสานประเพณีดีอันดีงามอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวศิริราชที่สืบทอดกันมา แต่ยังมุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาน้องใหม่กับรุ่นพี่ซึ่งรวมไปถึงคณาจารย์และศิษย์เก่าได้มีกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีอันดีต่อกัน ได้สัมผัสถึงความรักความอบอุ่นที่ส่งต่อกันรุ่นสู่รุ่นมาเป็นเวลายาวนาน รวมทั้งเป็นการอบรมและให้แนวทางการปฏิบัติตนในฐานะนักศึกษาแพทย์ศิริราชสู่การเป็นแพทย์ที่ดีในอนาคต นับเป็นความภ…

รพ.ศิริราชเชิญชวน นร.ม.ปลายเข้าค่ายคนทำขา

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เชิญชวนน้อง ๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ที่มีความสนใจในสาขาวิชาชีพกายอุปกรณ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในโครงการ “ค่ายคนทำขา ครั้งที่ ๗” (Born to be P&O # 7) ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗๓๐-๑๖๓๐ น. ณ โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร (รับสมัครจำนวนจำกัดถึง ๓๑ ตุลาคม) ทุกข้อสงสัยที่นี่มีคำตอบ เช่น เรียนอะไร เรียนกี่ปี จบแล้วทำงานที่ไหนหรือจะเรียนต่ออะไรได้บ้าง ฯลฯ สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.sspo.ac.th และส่งมายัง ค่ายคนทำขาครั้งที่ ๗ (Born to be P&O #7) โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ ๑๔ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมริมทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ (ประกาศผล ๑๑ พฤศจิกายน) สามารถติดตามรายละเอียดต่างๆ รวมทั้งการประกาศผล ผ่านทาง https://www.facebook.com/ค่ายคนทำขา-ครั้งที่7 สอบถามเพิ่มเติมโทร. ๐ ๒๔๑๙ ๓๔๔๖, คุณเบญ ๐๘ ๑๖๘๘ ๘๐๒๘, คุณเพชร ๐๘ ๕๑๕๐ ๘๔๗๙ --ข้อมูล ศิริราชพยาบาล ๒๙ ต.ค.๕๘

สำนักงานประกันสังคมเปิดให้นายจ้างทำธุรกรรมออนไลน์ช่องทางใหม่ “สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย”

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) มีช่องทางการทำธุรกรรมกับ สปส. ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และการชำระเงินสมทบผ่าน e-Payment เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว แก่นายจ้าง ในการชำระเงินสมทบ และแจ้งแสดงรายการนำส่งข้อมูลเงินสมทบ โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปยัง สำนักงานประกันสังคมพื้นที่/จังหวัด/สาขาช่องทางอำนวยความสะดวกแก่นายจ้างผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ได้แก่ งานขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส. 1-03) การแจ้งเข้าทำงาน (สปส. 1-03/1) การแจ้งลาออก (สปส. 6-09) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน (สปส. 6-10) และการส่งข้อมูลเงินสมทบ (สปส. 1-10) การทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตข้างต้น ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากหรือซับซ้อน เพียงแค่นายจ้างเปิดเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th จากนั้นเลือกเมนู “บริการอิเล็กทรอนิกส์” ที่อยู่ด้านบน และเลือกเมนู “ขอทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต” ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ http://www.sso.go.th/wpr/uploads/uploadImages/file/UserManual.pdf หรือหากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 แห่ง /จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ หรือโทร 1506 --ข้อมู…

ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายแจ้งข้อกำหนดการเบิกจ่ายเงินเพิ่มเติม

ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ขอกำหนดเพิ่มเติมเรื่อง"การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประกอบการประมงที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายตามคำสั่ง คสช." ได้แก่ ๑) กำหนดปิดรับการขอรับเงินภายในวันที่ ๑๒ พ.ย.๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. ๒) ให้ ศูนย์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (ศรชล.) ผ่อนปรนการใช้สำเนาทะเบียนเรือ และอาชญาบัตรในการออกเรือทำการประมงได้ คือ อนุญาตเฉพาะเรือประมงที่มีความจำเป็นต้องใช้ทะเบียนเรือและอาชญาบัตร (ตัวจริง) ไปแสดงเพื่อยื่นขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประกอบการประมงในพื้นที่ต่างจังหวัด ให้อนุญาตได้รายละ ๑ วงรอบทำการประมง และการใช้สำเนาทะเบียนเรือ และอาชญาบัตรต้องเป็นเอกสารที่ได้รับการรับรองสำเนาถูกต้อง โดยศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ เข้า-ออก (PIPO) ที่แจ้งขอออกทำการประมงเท่านั้น --ข้อมูล สน.ปชส.ศปมผ. ๒๙ ต.ค.๕๘

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ(ศบภ.ทร.)ร่วมใจต้านภัยหนาว ๒๕๕๘

วันที่ ๒๘ ต.ค.๕๘ พลเรือโท อดิเรก ชมภูนุช เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ/หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศบภ.ทร. หัวหน้าคณะฯ มอบอาหารและเครื่องนุ่งห่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ จ.เชียงราย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐประกอบด้วย นาวาเอก ชลทัย รัตนะเรือง ผู้บังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.) เขตเชียงราย พันตำรวจโท วีระธร เนตรบุตร ผู้นำชุมชนบ้านธารทองบ้านแซว จัดกิจกรรมรวมใจต้านภัยหนาว ในพื้นที่รับผิดชอบของ ศบภ.นรข. เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวโดยมี โดยมีกิจกรรม ได้แก่ การมอบเครื่องกันหนาว การแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มและนมให้กับเด็กๆ การจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการทางการแพทย์ เป็นต้น ข้อมูล กพร.ทร. ๒๘ ต.ค.๕๘

กองทัพเรือ ร่วมกับกองทัพเรือสิงคโปร์ กำหนดทำการฝึกผสม SINGSIAM ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๕๘

กองทัพเรือ โดย กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ ร่วมกับกองทัพเรือสิงคโปร์ กำหนด ทำการฝึกผสม SINGSIAM ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๙ ตุลาคม - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณช่องแคบมะละกาและทะเลอันดามัน การฝึกผสม SINGSIAM ในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ ๑๘ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ให้กับกำลังพลที่เข้าร่วมการฝึก รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในการปฏิบัติการร่วมกัน ระหว่างกองทัพเรือและกองทัพเรือสิงคโปร์ ซึ่งการจัดกำลังเข้าร่วมฝึกเป็นไปตามนโยบายของกองทัพเรือ โดยจะทำการฝึกปีเว้นปีผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ สำหรับการฝึกผสมในครั้งนี้ มี กองทัพเรือสิงคโปร์ เป็นเจ้าภาพ แบ่งการฝึกเป็น ๓ ห้วง โดยกำหนดพิธีเปิดและการฝึกในท่า ที่ ฐานทัพเรือชางงี สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๑ ถึง ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และการฝึกในทะเลพื้นที่ฝึก บริเวณช่องแคบมะละกาและทะเลอันดามัน ระหว่างวันที่ ๖ ถึง ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และปิดท้ายด้วยการสรุปผลการฝึก และพิธีปิดการฝึก ณ กองบัญชาการทัพเรือที่ ๓ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ ๑๑ ถึง ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สำหรับกำลังที่เข้าร่วมการฝึก ฝ่ายไทย ประกอบด้วย เรือหลวง…

ขอเชิญชมรายการเสนาปริทรรศน์ “สารคดีศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดกองทัพเรือ” และ “กองทัพเรือยิงจรวด ESSM ในการฝึกผสมการัต ทาง ททบ. ๕

กองทัพเรือ ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้างกองทัพเรือ และครอบครัว รับชมรายการเสนาปริทรรศน์ เรื่อง สารคดีศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดกองทัพเรือ โดย ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ในช่วง กองทัพชวนรู้ และ เรื่อง “กองทัพเรือยิงจรวด ESSM (Evolved SeaSparrow Missile) ในการฝึกผสมการัต (CARAT) ครั้งที่ ๒๑ ในช่วงเขี้ยวเล็บกองทัพ ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.๕) ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๗.๓๐ น. - ๐๘.๐๐ น. ข้อมูล สลก.ทร. ๒๘ ต.ค.๕๘

องค์การอนามัยโลกออกมาระบุพบว่าเนื้อสัตว์ที่ผ่านขบวนการแปรรูปแล้ว หากนำมาประกอบอาหารเสี่ยงการเกิดมะเร็ง

นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยกรณีที่องค์การอนามัยโลกออกมาระบุเมื่อวันที่ 26 ต.ค.ที่ผ่านมา พบว่าเนื้อสัตว์ที่ผ่านขบวนการแปรรูปแล้ว เช่น การรมควัน หมักเกลือ ดอง ซึ่งมีไส้กรอกและแฮมอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย หากนำมาประกอบอาหารเสี่ยงเกิดมะเร็ง ซึ่งมีหลักฐานยืนยันว่าเนื้อสัตว์แปรรูป เป็นเหตุทำให้เกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งกระเพาะ ว่า จากการศึกษาพบผู้ที่รับประทานอาหารประเภทนี้มากเพียงใดจะยิ่งเป็นเหตุทำให้เกิดมะเร็งลำไส้มากขึ้นเท่านั้น เพราะกลไกในเนื้อจะมีสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง 4 ตัวที่พบมากคือ N- เอ็นไนโตรโซคอมพาวด์., P โพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน, H (HAA) เฮทเทอโรไซคลิก อะโรมาติก เอมีน HEME-IRON ฮีมไอรอน ทั้งนี้ สารเหล่านี้จะไปรบกวนดีเอ็นเอทำให้มีการเปลี่ยนแปลง บางตัวเป็นสาเหตุของมะเร็งโดยตรง พบว่ามีมากกว่าในเนื้อธรรมดา หากทานเนื้อเหล่านี้มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งร้อยละ ๑๘ ซึ่งเนื้อแปรรูปเหล่านี้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ ๑ คือกลุ่มที่เป็นสาเหตุของการเป็นมะเร็งส่วนเนื้อแดง (Red meat) หากบริโภคมากอาจจะทำให้เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งต่อมลูกหมากและตับอ่อน ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม…

ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของ ศปมผ. ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๕๘ เวลา ๑๔๐๐ น. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ/ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เป็นประธานในการประชุม ศปมผ. ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ฯ โดยในวันนี้มีหัวหน้า/ผู้แทน ส่วนราชการใน ศปมผ. เข้าร่วมประชุม อาทิ พลเรือเอก ณรงค์พล ณ บางช้าง รองผู้บัญชาการทหารเรือ พลเรือเอก ไกรวุธ วัฒนธรรม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ เสนาธิการทหารเรือ ผู้แทนกรมเจ้าท่า ผู้แทนกรมการปกครอง ผู้แทนกรมประมง ผู้แทน กระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมการจัดหางาน กรมศุลกากร กรมสารนิเทศ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ผ่านมา ศปมผ. ได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ด้วยการร่วมกับหน…

ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก ๒๐๑๕ ทีมราชนาวีเอฟซี

กองทัพเรือ ขอเชิญชมและร่วมเป็นกำลังใจให้แก่นักกีฬาฟุตบอลทีมราชนาวีในการแข่งขันฟุตบอล โตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก ๒๐๑๕ นัดที่ ๒๘ ระหว่างทีมราชนาวีเอฟซี พบกับ ทีมเชียงรายยูไนเต็ด ณ สนามยูไนเต็ด สเตเดียม จังหวัดเชียงราย ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. ข้อมูล สโมสรฟุตบอลราชนาวี ๒๗ ต.ค.๕๘

พิธีเปิดการประชุมการวางแผนขั้นสุดท้ายการฝึกร่วมผสม "COBRA GOLD 16"

กองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา กองทัพสิงคโปร์ กองทัพมาเลเซีย กองทัพอินโดนีเซีย กองทัพเกาหลีใต้ และกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่น เตรียมร่วมฝึกภายใต้รหัส COBRA GOLD 16 ทั้งนี้ พล.ร.ต.เอกราช พรหมลัมภัก ผบ.กกล.ทร.ผสม และ ผบ.กยพ.กร. ร่วมพิธีเปิดการประชุมการวางแผนขั้นสุดท้าย การฝึกร่วม/ผสมคอบร้าโกลด์ ๑๖ ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท ซอยสุขุมวิท ๒๐ ถ.สุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค.๕๘ คอบร้าโกลด์ (Cobra Gold ตัวย่อ CG) เป็นการฝึกร่วม/ผสมทางการทหารระดับพหุภาคีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศไทย เริ่มครั้งแรกจากการฝึกทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2525 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นแบบพหุภาคีโดยมีประเทศอื่น ๆ เข้าร่วม ได้แก่ สิงคโปร์อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น วัตถุประสงค์ของการฝึกคอบร้าโกลด์ คือ ปรับปรุงการทำงานร่วมกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างชาติต่าง ๆ ที่เข้าร่วมในการฝึก นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมความสงบสุขและความมั่นคงในภูมิภาค การตอบสนองที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ข้อมูล สลก.ทร. ๒๗ ต.ค.๕๘

กิจกรรมสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๘

กองทัพเรือ กำหนดจัดกีฬาสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๘ พ.ย.๕๘ ณ สนามกีฬาราชนาวี กม.๕ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อเสริมสร้างให้กำลังพลจากหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเล่นกีฬา และได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อความสามัคคี นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสอันดีที่จะสนับสนุนผู้ที่มีความสามารถในกีฬาแต่ละประเภทให้เป็นนักกีฬาระดับชาติ สร้างชื่อเสียงให้แก่กองทัพเรือ และประเทศชาติ พัฒนาทางด้านกีฬาประเภทต่างๆ และเป็นการสนับสนุนให้กำลังพลและครอบครัว ได้หันมาเล่นกีฬาที่ชื่นชอบ ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง อันจะทำให้เกิดภูมิต้านทาน พ้นภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ประหยัดงบประมาณของกองทัพเรือ และรัฐบาล ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมการแข่งขันที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ฟุตซอล แบดมินตัน เปตอง ฟุตบอล และกีฬาทหารเรือ ฯลฯ

ศปมผ.จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฯ

ศูนย์บัญชาการการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย หรือ ศปมผ. การฝึกอบรมหลักสูตรป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ ต.ค.๕๘ โดยมีประธานร่วมจาก ๔ หน่วยงาน ประกอบด้วย Mr.Max Tunon จนท.อาวุโสของ ILO นายสุวิทย์ สุมาลา รอง ปล.รง. นางเสาวนีย์ โขมพัตร ผู้ตรวจราชการ พม. และ พล.ร.ต.เกรียงไกร อนันตศานต์ หัวหน้าคณะทำงานแก้ปัญหาแรงงานบังคับในเรือประมง ศปมผ. และมีตารางการปฏิบัติ ได้แก่ การเรียนมาตรฐานสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน การคุ้มครองแรงงาน การค้ามนุษย์ สถานการณ์การค้ามนุษย์ และผลกระทบในเวทีระหว่างประเทศ รวมทั้งอบรมด้านอำนาจหน้าที่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ในหมู่คณะ (ที่มา.สน.ปชส.ศปมผ.)

แจ้งเตือนกำลังพลให้ติดตั้งโปรแกรมป้องกันมัลแวร์เพื่อความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศและป้องกันข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ได้ตรวจสอบสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พบว่า ยังมีการระบาดของมัลแวร์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้การใช้งานระบบสารสนเทศเป็นไปด้วยความปลอดภัยและเรียบร้อย จึงขอให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือและหน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือ ตรวจสอบ กวดขันการปฏิบัติตามมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศและป้องกันข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งให้ดำเนินการติดตั้งโปรแกรมป้องกันมัลแวร์ที่กองทัพเรือจัดหา และแจ้งเตือนกำลังพลให้ดำเนินการดังนี้ - สำรองข้อมูลสำคัญที่ใช้งานอย่างสม่ำเสมอ และเก็บข้อมูลที่ทำการสำรองไว้ในอุปกรณ์ที่ไม่มีการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายอื่น ๆ - ทำการติดตั้งโปรแกรมอุดช่องโหว่ในระบบปฏิบัติการวินส์ (WSUS) ของกองทัพเรือและโปรแกรมป้องกันมัลแวร์ที่กองทัพเรือจัดหา (Kaspersky Endpoint) ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องภายในหน่วยงานที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายสารสนเทศกองทัพเรือ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://cybersecurity.navy.mi.th - ทำการอัปเดตโปรแกรมป้องกันมัลแวร์ รวมถึงโปรแกรมอื่น ๆ โดยเฉพาะโปรแกรมที่มักมีปัญหาเรื่องช…

เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ “วิ่ง รักษ์ ทรัพยากรไทย”

กองทัพเรือ ขอเชิญข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัว ร่วมงานเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ “วิ่ง รักษ์ ทรัพยากรไทย” ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๕.๐๐ น. รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าถวายฯ มูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ดำเนินโครงการเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้ชื่องาน ๖๐ พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ “วิ่ง รักษ์ ทรัพยากรไทย” โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน นอกจากเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ฯ แล้ว ยังเป็นการหาทุนในการดำเนินงานของ มูลนิธิ อพ.สธ.ในการสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ การศึกษาวิจัย การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ปกป้อง หวงแหน ทรัพยากรของประเทศ และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใส่ใจในการออกกำลังกายและรักษาสุขภาพอันเป็นพื้นฐานสำคัญในด้านทรัพยากรมนุษย์ งานเดิน – วิ่งเฉลิมพระเกียรติ ฯ “วิ่ง รักษ…

โครงการวัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๘

กองทัพเรือ โดยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ร่วมกับ บริษัท วิริยะกิจ (๑๙๙๕) จำกัด กำหนดจัดโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยจัดมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ทร. ที่เป็นนักเรียน - นักศึกษา ชาย/หญิง อายุระหว่าง ๑๓ - ๑๕ และ ๑๖ - ๑๘ ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยกำหนดมอบจำนวน ๑๐๐ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ ๑ ก.ย. ๕๘ ถึง ๑๔ ต.ค. ๕๘ ประกาศผลทดสอบ ภายในเดือน พ.ย. ๕๘ และกำหนดรับมอบทุนภายในเดือน ธ.ค. ๕๘ ติดต่อสอบถามโทร. กพร.ทร. โทร.๐ ๒๔๗๕ ๘๖๖๖ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๓

กองทัพเรือเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ รุ่นที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๙

กองทัพเรือ โดยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กำหนดการเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ รุ่นที่ ๑๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้การดำเนินงานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ของกองทัพเรือ บรรลุผล โดยการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มมวลชนเป้าหมาย นำไปสู่การประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงานด้านต่างๆกับเหล่าทัพ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ห้วงระยะเวลาเปิดการอบรมฯ ระหว่าง ๑๘ ก.พ. – ๘ เม.ย. ๕๙ สัปดาห์ละ ๒ วัน (วันพฤหัสบดี และวันศุกร์) รวมจำนวน ๑๖ วัน ขอบเขตการฝึกอบรม จัดให้มีการบรรยายและสัมมนาในห้องเรียน ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับกองทัพเรือ อาทิ ความสำคัญและการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ความมั่นคงของชาติทางทะเล การจัดองค์กรและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทหารเรือ งานด้านกิจการพลเรือน การแก้ไขปัญหา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น โดยจัดให้มีการศึกษาดูงานหน่วยงานของกองทัพเรือ ในพื้นที่ กทม.ปริมณฑล และพื้นที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี และ จว.สงขลา รับผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๔๐ คน คุณสมบัติดังนี้ ข้าราชการทหาร ตำรวจ จำนวน ๑๒ นาย ( สังกัดกองทัพเรือ ๘ สังกัดกองบัญชา…

ขอเชิญชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาครัฐตรวจสอบรายชื่อการได้รับเงินช่วยเหลือทางเว็บไซต์ของกรมประมง

ขอเชิญชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาครัฐ ตรวจสอบรายชื่อการได้รับเงินช่วยเหลือทางเว็บไซต์ของกรมประมง และยื่นหลักฐานที่ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายทั้ง ๒๘ ศูนย์ กองทัพเรือ โดย ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ขอเชิญพี่น้องชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการได้รับเงินช่วยเหลือ ทางเว็บไซต์ กรมประมง และยื่นหลักฐานได้ที่ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก ประจำพื้นที่ (ศูนย์ PIPO) ในจังหวัดที่จดทะเบียนเรือ และใบอาชญาบัตร โดยนำหลักฐานประกอบด้วย ๑. บัตรประชาชน ตัวจริงพร้อมสำเนา ๒. ทะเบียนเรือ และใบอนุญาตใช้เรือพร้อมสำเนา ๓. ใบอาชญาบัตรตัวจริง พร้อมสำเนา ๔. สัญญาจ้างงานหรือบัตรสีชมพูลูกจ้าง ๕. ใบเสร็จค่าจอดเรือ (ถ้ามี) ทั้งนี้ เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ประจำพื้นที่ ทั้ง ๒๘ ศูนย์.

แจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขบัญชีของสมาชิกสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด เพื่อนำเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเข้าบัญชี ภายใน ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด ได้ดำเนินการปิดบัญชีประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบผลการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ จากนั้นจะได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และเชิญผู้แทนสมาชิกของหน่วยเข้าร่วมประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งจะได้ทำการโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิก ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้สมาชิกที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงเลขบัญชีเพื่อนำเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเข้าบัญชี กรุณาสำเนาบัญชีหน้าแรกธนาคารทหารไทย ส่งให้ สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด ภายในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่หมายเลขโทรสารภายในกองทัพเรือ ๕๓๒๔๕ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๓๒๙๓ - ๕ (ที่มา : สค.รน.)

กิจกรรม ๑๑ ธ.ค. ปั่นเพื่อพ่อ ยิ่งใหญ่ร่วมคนไทย ๕๐ ประเทศ

รัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ เตรียมจัดกิจกรรม “Bike for Dad” เฉลิมพระเกียรติในหลวง ๘๘ พรรษา โดยพื้นที่ในกรุงเทพฯระยะทางปั่นจักรยาน ๒๙ กิโลเมตร จากพระราชวังดุสิต แยกหมอเหล็ง ประตูนํ้า จุฬาฯ สวนลุมพินี เยาวราช สะพานพุทธ วงเวียนใหญ่ หอประชุมกองทัพเรือ แยกศิริราช สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถนนราชดำเนินนอก สิ้นสุดที่พระลานพระราชวังดุสิต รูปแบบ ๓ ขบวน และในต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย กับคนไทยในต่างแดน อีก ๕๐ ประเทศทั่วโลก สำหรับกิจกรรมมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ธ.ค.๕๘ กำหนดเส้นทางการปั่นจักรยานใน กทม. ระยะทาง ๒๙ กิโลเมตร พื้นที่ต่างจังหวัดได้จัดกิจกรรมในวันและเวลาเดียวกันทั่วประเทศ มีกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบ ด้วยการจัดขบวนจักรยานจตุรทิศ จากตัวแทนทุกจังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดละ ๑๐๐ คน รวม ๗,๖๐๐ คน มารวมตัวกันที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในเวลา ๑๕.๐๐ น. วันที่ ๑๑ ธ.ค. ส่วนการจัดกิจกรรมในต่างประเทศ ประชาชนชาวไทยที่อยู่ต่างประเทศ กว่า ๕๐ ประเทศ จะร่วมจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ มีกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ รัฐบาลขอพระบรมราชานุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ในกา…

กรมการเงินทหารเรือ จะเปิดจ่ายค่าใช้จ่ายทุกประเภทตั้งแต่ ๑๕ ตุลาคมนี้

กรมการเงินทหารเรือ เปิดจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าช่วยการศึกษาบุตร ตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รวมถึงค่าใช้จ่ายทุกประเภท จะเริ่มจ่ายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป โดยวันจันทร์ พุธ ศุกร์ จ่ายที่ กรมการเงินทหารเรือ พื้นที่พระราชวังเดิม ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๓๐ น. และ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. สำหรับวันอังคารและวันพฤหัสบดี จ่ายที่ กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๓๐ น. จึงขอแจ้งให้กำลังพลทราบโดยทั่วกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกการเงิน กองบัญชีและการเงิน กรมการเงินทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๔๕๘๕ และ ๕๕๖๘๔---ข้อมูล กง.ทร.

อินโดนีเซียมีแผนพัฒนาระบบขนส่งทางทะเลครั้งใหญ่ที่สุด

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายอิกนาซิอุส โจนาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซีย แถลงว่า อินโดนีเซียมีแผนพัฒนาระบบการขนส่งทางทะเลครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศ มูลค่าโครงการประมาณ ๘๘๕.๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เริ่มดำเนินการในเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ แล้วเสร็จในปี ๒๕๖๐ ประกอบด้วยการสร้างท่าเรือระหว่างประเทศบนเกาะสำคัญ ได้แก่ สุมาตรา กาลิมันตัน ชวา บาหลี นูซาเต็งการา สุลาเวสี และปาปัว การต่อเรือและจัดซื้อเรือประเภทต่าง ๆ อาทิ เรือตรวจการณ์ เรือบรรเทาสาธารณภัย เรือนำร่อง และเรือสินค้า รวม ๑๘๘ ลำ --ข้อมูล ขว.ทร.

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ โดย พลเรือโท อดิเรก ชมภูนุช พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ พระอาจารย์เด่น นันทิโย ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ สำนักสงฆ์ดอยภูกา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อสืบทอดพระศาสนาในพื้นที่ที่เป็นสัปปายะ เหมาะสำหรับการปฏิบัติจิตภาวนาตามเจตนารมณ์ของ พ่อแม่ครูอาจารย์ ในวันอาทิตย์ที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙๐๐ น. ผู้มีจิตศรัทธาสามารถโอนเงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย จำกัด สาขา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – ท่าพระจันทร์ ชื่อบัญชี กฐินกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เลขที่บัญชี ๑๕๕ – ๒ – ๑๓๑๕๓ – ๒ หรือ ติดต่อ นาวาโทหญิง อาธิศา จันทรประภา โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๘๖๗๕ โทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๒๕. (ที่มา กพร.ทร.)

คณะเยาวชนจาก ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”เข้าเยี่ยมชมการเห่เรือและทัศนศึกษาขบวนเรือ เพื่อรู้ถึงคุณค่ามรดกวัฒนธรรมของไทยที่เป็นโบราณราชประเพณี

วันนี้ (๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๓.๐๐ น. นาวาเอก ดุลยพัฒน์ ลอยรัตน์ รองเจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ ให้การต้อนรับ คณะเยาวชนจาก ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” จำนวน ๒๔๐ คน พร้อมครูพี่เลี้ยง และคณะเจ้าหน้าที่ จำนวน ๓๐ คน เข้าเยี่ยมชมการเห่เรือและทัศนศึกษาขบวนเรือ ณ กองเรือเล็ก กรมการขนส่งทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการดำเนินการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ซึ่งมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานกรรมการดำเนินโครงการ ฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นประจำทุกปี โดยนำเยาวชนจาก ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ มาทำกิจกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อปลูกฝังความเป็นปึกแผ่นและเสริมสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ และการเข้าเยี่ยมชมสาธิตการเห่เรือและทัศนศึกษาขบวนเรือ โดย กองเรือเล็ก กรมการขนส่งทหารเรือ ในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ถึงคุณค่ามรดกวัฒนธรรมของไทยที่เป็นโบราณราชประเพณีที่เยาวชนควรที่จะอนุรักษ์ และสืบทอดไว้ อีกทั้งยังเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงาม (ที่มา : กพร.ทร.)