Skip to main content

Posts

Showing posts from January, 2008

กองทัพเรือนำเยาวชนในพื้นที่ภาคใต้ทัศนศึกษานอกพื้นที่

กองทัพเรือ กำหนดนำเยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ทัศนศึกษานอกพื้นที่ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง รุ่นที่ ๒/๕๑ ระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
กิจกรรมนำเยาวชนทัศนศึกษานอกพื้นที่ เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ที่เกิดขึ้นจากการที่กองทัพเรือน้อมนำกระแสพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ที่ได้ทรงแสดงพระราชประสงค์ให้บังเกิดความสงบสุขแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าในผืนแผ่นดินไทยมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยเพิ่มการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนเสริมการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ โดยจะนำเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย อำเภอสายบุรี อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี และอำเภอเมือง อำเภอบาเจาะ และอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ที่มีอายุระหว่าง ๑๓ – ๑๗ ปี ร่วมกิจกรรมรุ่นละประมาณ ๓๕ คน โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๑ นี้ กำหนดจะนำเยาวชนทัศนศึกษานอกพื้นที่ทั้งหมด ๖ รุ่น
สำหรับเยาวชนรุ่นที่ ๒ นี้ มาจากอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส โดยมีกิจกรรมไปเยี่ยมชมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร สุราษฎร์ธานี (พืชสวน) อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร…

พิธีวางศิลาฤกษ์งานก่อสร้างอาคารรับรองนายทหารสัญญาบัตรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

กองทัพเรือ จะประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์งานก่อสร้างอาคารรับรองนายทหารสัญญาบัตรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๑ โดย พลเรือเอก สถิรพันธุ์ เกยานนท์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานฯ
การก่อสร้างอาคารพักรับรองนายทหารสัญญาบัตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ หลัง ใช้พื้นที่ว่างบริเวณหลังบ้านพักรับรองผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการสังกัดกองทัพเรือที่เดินทางมาปฏิบัติราชการชั่วคราวในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวนมากที่ประสบปัญหาการเบิกค่าเช่าที่พักตามสิทธิกำลังพลที่กำหนดไว้ตามพระราชกฤษฎีกาเดินทางไปราชการ เนื่องจากค่าเช่าที่พักในอัตราค่อนข้างสูงไม่เหมาะสมกับสถานะของข้าราชการ

ข้อมูล ชย.ทร.
๒๙ ม.ค.๕๑

สามสมอสมาคมจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี

พลเรือเอก สถิรพันธุ์ เกยานนท์ นายกสมาคมสามสมอสมาคม และผู้บัญชาการทหารเรือ กำหนดให้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ณ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๐๐๐
สามสมอสมาคม จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๆ ละ ๑ ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของสมาคมในรอบปีที่ผ่านมารับรองงบดุล และการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารของสมาคมชุดใหม่ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับสามสมอสมาคม

ข้อมูล สามสมอสมาคม
๒๙ ม.ค.๕๑

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๘ แต่หน้าที่ของหน่วยงานนี้ได้มีมาพร้อมกับการจัดตั้งกิจการทหารเรือ โดยเรียกชื่อหน่วยเป็นอย่างอื่น และมีหน้าที่ต่างๆ กันตามยุคสมัย เช่น กรมปลัดทหารเรือ สภากองทัพเรือ จนกระทั่งวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๘ ได้มีการปรับปรุงหน้าที่ราชการกองทัพเรือในกระทรวงกลาโหมขึ้นใหม่ และได้จัดตั้งสำนักงานเลขานุการขึ้น กองทัพเรือ จึงถือวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ เป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ มีภารกิจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการและงานธุรการทั้งปวงของผู้บังคับบัญชาระดับสูง ได้แก่ ผู้บัญชาการทหารเรือ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เสนาธิการทหารเรือ รวมทั้งผู้ดำรงตำแหน่งอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกองทัพเรือ จึงถือได้ว่าเป็นหน่วยงานที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานต่างๆ ของผู้บังคับบัญชาระดับสูงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการนำเสนอภาพลักษณ์ของกองทัพเรือผ่านสื่อต่างๆ ไปสู่สายตา…

กรมพลาธิการทหารเรือ จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล

กรมพลาธิการทหารเรือ จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศ พลเรือตรี ฉัตรชัย พึ่งโพธิ์ เจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ ณ SF STRIKE BOWL สาขาเดอะมอลล์ บางแค กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เวลา ๐๙๐๐
การแข่งขันโบว์ลิ่งครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหารายได้สนับสนุนการศึกษาของบุตรข้าราชการและลูกจ้าง ตลอดจนกิจกรรมการกุศล การกีฬา และการสวัสดิ
การอื่นๆ ของกรมพลาธิการทหารเรือ
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าแข่งขันและสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๔๗๖, ๐ ๒๔๗๕ ๔๔๔๘, ๐ ๒๔๗๕ ๔๔๗๘ และ ๐๙ ๑๔๕๖ ๑๙๕๓
ข้อมูล คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
๒๘ ม.ค.๕๑

สภากาชาดไทยรณรงค์บริจาคโลหิตในวันเกิดทำบุญใหญ่ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

สภากาชาดไทย เตรียมจัดโครงการ “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๐ พรรษา มอบของขวัญแด่ชีวิต บริจาคโลหิตฉลองวันเกิด” รณรงค์บริจาคโลหิตในวันเกิดของตนเองและวันเกิดของคนที่รัก พร้อมเพิ่มการให้ความรู้ดูแลสุขภาพเพื่อเพิ่มจำนวนผู้บริจาคโลหิตโครงการเฉลิมพระเกียรติดังกล่าวเป็นโครงการรณรงค์ให้มีผู้บริจาคโลหิตเพิ่มขึ้นในโอกาสสำคัญในปี ๒๕๕๑ นี้ โดยจะรณรงค์ให้เห็นภาพของการทำบุญในวันเกิดเพื่อช่วยชีวิตผู้อื่น เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ นอกจากนี้ยังจัดทำโครงการ “เพิ่มความรู้ เพิ่มโลหิต” เพื่อแก้ปัญหาให้กลุ่มที่ต้องการบริจาคโลหิต แต่ร่างกายไม่พร้อมที่มีอยู่กว่าร้อยละ ๒๐ ได้มีความรู้ในการใส่ใจดูแลสุขภาพเมื่อแข็งแรงแล้วจะสามารถเป็นผู้บริจาคโลหิตได้ ก็จะเพิ่มโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ทั้งนี้ ความต้องการโลหิตจากการบริจาคในแต่ละเดือนต้องได้รับโลหิตมากกว่า ๔๒,๐๐๐ ยูนิต ทำให้ต้องใช้โลหิตสำรองที่เก็บไว้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อปริมาณโลหิตสำรอง ดังนั้น จึงต้องรณรงค์เพิ่มขึ้นเพื่อให้มีผู้บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจเพิ่มขึ้น และในปี ๒๕๕๑ นี้ ได้วางเป้าหมายจัดหาอาสาสมัครบริจาคสเตมเซลล…

สำนักงานสวัสดิการสัตหีบรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

สำนักงานสวัสดิการสัตหีบ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงิน แผนกงบประมาณฝ่ายการเงิน สำหรับงานสวัสดิการสัตหีบ โดยผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ด้านการเงินและการบัญชีหรือเทียบเท่าขึ้นไป อายุตั้งแต่ ๒๘ ปีบริบูรณ์ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ในวันและเวลาราชการที่กองส่งกำลังบำรุง กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ข้อมูล ประกาศสวัสดิการสัตหีบ
๒๘ ม.ค.๕๑

ชุดหนังสือประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส

ตามที่ กบข. เปิดให้ผู้สนใจและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสั่งจองชุดหนังสือและดีวีดี ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช ๒๔๙๓-๒๕๔๘ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนั้น บัดนี้หนังสือดังกล่าว จัดพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่สั่งจองสามารถติดต่อขอรับชุดหนังสือได้ตามสถานที่ซึ่งระบุไว้ในใบสั่งจอง โดยแสดงใบเสร็จรับเงิน และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับกรณีมอบหมายบุคคลอื่นมารับแทนไว้เป็นหลักฐาน และหากท่านใดมีความประสงค์จะเป็นเจ้าของชุดหนังสือนี้สามารถติดต่อสั่งจองได้ที่ร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ทุกสาขาทั่วประเทศ
ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมดูได้ที่เว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ ๑๑๗๙ กด ๖
ข้อมูล กบข.
๒๘ ม.ค.๕๑

พิธีปิดการอบรมหลักสูตรกิจการพลเรือนสำหรับนายทหารประทวน

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กำหนดจัดพิธีปิดการอบรมหลักสูตรกิจการพลเรือนสำหรับนายทหารประทวน รุ่นที่ ๕ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุมกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ถนนมหาราช เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดยมี พลเรือตรี เริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นประธาน
หลักสูตรกิจการพลเรือนสำหรับนายทหารประทวน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายทหารประทวนที่เข้าร่วมอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในงานด้านกิจการพลเรือน มีความคิดริเริ่ม รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน ๓๓ นาย อบรมระหว่างวันที่ ๗ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

ข้อมูล กวก.ฯ
๒๘ ม.ค.๕๑

เรือหลวงพฤหัสบดี

เรือหลวงพฤหัสบดี เป็นเรือที่กองทัพเรือจัดสร้างขึ้นตามโครงการจัดหาเรืออเนกประสงค์สำหรับงานอุทกศาสตร์ และงานฝึกทดแทนเรือสำรวจขนาดเล็กที่ปลดระวางประจำการและเรือเก่าที่มีอายุใช้ราชการมานาน โดยเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ กองทัพเรือ ได้ประกอบพิธีวางกระดูกงู เรืออเนกประสงค์ไปแล้ว ณ อู่เรือบริษัท ยูนิไทย ซิปยาร์ด แอนด์เอนจิเนียริ่ง จำกัด โดยมีพลเรือเอก สถิรพันธุ์ เกยานนท์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธาน ในการนี้ กองทัพเรือ ได้ดำเนินการกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานชื่อเรือ อเนกประสงค์ พร้อมทั้งได้กำหนดหมายเลขเรืออเนกประสงค์ เป็นหมายเลข ๘๑๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานชื่อเรือว่า เรือหลวงพฤหัสบดี เขียนโดยย่อว่า ร.ล.พฤหัสบดี ตรงกับ ภาษาอังกฤษว่า H.T.M.S.PHARUEHATSABODI
ภารกิจหน้าที่ของเรือหลวงพฤหัสบดี ในภาวะปกติใช้ในการสำรวจแผนที่ทะเลและสำรวจสมุทรศาสตร์ เพื่อรวบรวมข้อมูลสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติในอ่าวไทย และทะเลอันดามันที่จำเป็นต่อการปฏิบัติการทางเรือ ใช้ในการสนับสนุนการฝึกตามประเภทของเรือให้แก่นักเรียนหลักสูตรที่เกี่ยวข้อ…

วันนักประดิษฐ์และวันนักประดิษฐ์นานาชาติ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดงานวันนักประดิษฐ์และวันนักประดิษฐ์นานาชาติ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เวลา ๑๐๐๐ – ๑๙๐๐ ณ ฮอลล์ ๙ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการผลงานประดิษฐ์กว่า ๘๐๐ ผลงาน การสัมมนาทางวิชาการในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เรื่อง แนวทางการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เรื่อง เทคนิคการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร และเรื่องแนวทางการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์
ผู้สนใจสามารถไปร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๙ ๒๒๘๘ , ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๕๓๐ , ๕๓๙


ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๒๕ ม.ค.๕๑

พิธีปล่อยเรือหลวงพฤหัสบดี ลงน้ำ ตามโครงการจัดหาเรืออเนกประสงค์

กองทัพเรือ กำหนดจัดพิธีปล่อยเรือหลวงพฤหัสบดี ลงน้ำ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ณ อู่เรือของบริษัท ยูนิไทย ซิปยาร์ด แอนด์เอนจิเนียริ่ง จำกัดอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือเอก สถิรพันธุ์ เกยานนท์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี ฯ
เรือหลวงพฤหัสบดีเป็นเรือที่กองทัพเรือจัดสร้างขึ้นตามโครงการจัดหาเรืออเนกประสงค์สำหรับงานอุทกศาสตร์และงานต่อต้านทุ่นระเบิด/ฝึก ระยะที่ ๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดแทนเรือสำรวจขนาดเล็กที่ปลดระวางประจำการและเรือเก่าที่มีอายุใช้ราชการมานาน โดยจะใช้เป็นเรือสำรวจแผนที่ทะเลและสำรวจสมุทรศาสตร์ เพื่อรวบรวมข้อมูลสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ตลอดจนใช้เป็นเรือสนับสนุนงานต่อต้านทุ่นระเบิด เพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติการทางเรือสาขาสงครามทุ่นระเบิดให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งกองทัพเรือได้ประกอบพิธีวางกระดูกงูเรืออเนกประสงค์ ฯ ไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ ณ อู่เรือบริษัท ยูนิไทย ซิปยาร์ด แอนด์เอนจิเนียริ่ง จำกัด ในการนี้ กองทัพเรือได้ดำเนินการกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานชื่อเรืออเนกประสงค์ ฯ พร้อมทั้งได้กำหนดหมายเลข เรืออเนกประสงค์ เป็นหมาย…

รับสมัครนักเรียนการดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใต้ทะเล

กองเรือยุทธการ กำหนดรับสมัครทหารประจำการ และข้าราชการกลาโหมพลเรือน สังกัดกองทัพเรือ เข้าเป็นนักเรียนการดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใต้ทะเล ประจำปี ๒๕๕๑ โดยรับสมัคร จำนวน ๒๐ นาย คุณสมบัติของผู้สมัคร คือ นายทหารสัญญาบัตร เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารของกองทัพเรือหรือโรงเรียนทหารต่างประเทศที่เทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบเท่าปริญญาตรี ข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร และอายุไม่เกิน ๔๕ ปี ใน
๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ และ นายทหารประทวน สังกัดกองทัพเรือ อายุไม่เกิน ๔๕ ปี ใน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารของกองทัพเรือเป็นผู้ที่สมัครรับราชการต่อจากทหาร
กองประจำการ หรือข้าราชการกลาโหมพลเรือนที่แต่งตั้งยศแล้ว ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.๖ ) หรือเทียบเท่า ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีความประพฤติและระเบียบวินัยดี มีผู้บังคับบัญชาระดับผู้บังคับการเรือ ชั้น ๑ หรือผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป เป็นผู้รับรอง
ผู้ที่สนใจจะสมัครสอบคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และส่งถึงกองเรือยุทธการ ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

วันนักประดิษฐ์และวันนักประดิษฐ์นานาชาติ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดงานวันนักประดิษฐ์และวันนักประดิษฐ์นานาชาติ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เวลา ๑๐๐๐ – ๑๙๐๐ ณ ฮอลล์ ๙ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการผลงานประดิษฐ์กว่า ๘๐๐ ผลงาน การสัมมนาทางวิชาการในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เรื่อง แนวทางการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เรื่อง เทคนิคการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร และเรื่องแนวทางการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์
ผู้สนใจสามารถไปร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๙ ๒๒๘๘ , ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๕๓๐ , ๕๓๙
-----------------------------------------------
ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๒๕ ม.ค.๕๑

พิธีปล่อยเรือหลวงพฤหัสบดี ลงน้ำ ตามโครงการจัดหาเรืออเนกประสงค์

กองทัพเรือ กำหนดจัดพิธีปล่อยเรือหลวงพฤหัสบดี ลงน้ำ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ณ อู่เรือของบริษัท ยูนิไทย ซิปยาร์ด แอนด์เอนจิเนียริ่ง จำกัดอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือเอก สถิรพันธุ์ เกยานนท์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี ฯ
เรือหลวงพฤหัสบดีเป็นเรือที่กองทัพเรือจัดสร้างขึ้นตามโครงการจัดหาเรืออเนกประสงค์สำหรับงานอุทกศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดแทนเรือสำรวจขนาดเล็กที่ปลดระวางประจำการและเรือเก่าที่มีอายุใช้ราชการมานาน โดยจะใช้เป็นเรือสำรวจแผนที่ทะเลและสำรวจสมุทรศาสตร์ เพื่อรวบรวมข้อมูลสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ซึ่งกองทัพเรือได้ประกอบพิธีวางกระดูกงูเรืออเนกประสงค์ ฯ ไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ ณ อู่เรือบริษัท ยูนิไทย ซิปยาร์ด แอนด์เอนจิเนียริ่ง จำกัด ในการนี้ กองทัพเรือได้ดำเนินการกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานชื่อเรืออเนกประสงค์ ฯ พร้อมทั้งได้กำหนดหมายเลข เรืออเนกประสงค์ เป็นหมายเลข ๘๑๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานชื่อเรือว่า เรือหลวงพฤหัสบดี ตรงกับภาษาอังกฤษว่า H.T.M.…

รับสมัครนักเรียนการดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใต้ทะเล

กองเรือยุทธการ กำหนดรับสมัครทหารประจำการ และข้าราชการกลาโหมพลเรือน สังกัดกองทัพเรือ เข้าเป็นนักเรียนการดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใต้ทะเล ประจำปี ๒๕๕๑ โดยรับสมัคร จำนวน ๒๐ นาย คุณสมบัติของผู้สมัคร คือ นายทหารสัญญาบัตร เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารของกองทัพเรือหรือโรงเรียนทหารต่างประเทศที่เทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบเท่าปริญญาตรี ข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร และอายุไม่เกิน ๔๕ ปี ใน
๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ และ นายทหารประทวน สังกัดกองทัพเรือ อายุไม่เกิน ๔๕ ปี ใน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารของกองทัพเรือเป็นผู้ที่สมัครรับราชการต่อจากทหาร
กองประจำการ หรือข้าราชการกลาโหมพลเรือนที่แต่งตั้งยศแล้ว ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.๖ ) หรือเทียบเท่า ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีความประพฤติและระเบียบวินัยดี มีผู้บังคับบัญชาระดับผู้บังคับการเรือ ชั้น ๑ หรือผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป เป็นผู้รับรอง
ผู้ที่สนใจจะสมัครสอบคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และส่งถึงกองเรือยุทธการ ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
---…

กองทัพเรือจัดโครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

กองทัพเรือ โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ และสำนักงานทหารเรือหญิง จัดโครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ระหว่างเวลา ๑๓๐๐ – ๑๖๐๐ ณ ห้องเรียนสำนักงานตรวจบัญชีทหารเรือ
การจัดโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกทางหนึ่ง โดยจะจัดอบรมให้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง รวมทั้งทหารกองประจำการทุกนาย อาชีพที่เปิดการอบรมประกอบด้วย การปัดทอง,การทำเทียนแฟนซี,การจัดช่อดอกไม้แห้ง,การร้อยลูกปัดคริสตัลเป็นสร้อยข้อมือ แหวนและตุ้มหู และการประดิษฐ์ดอกไม้ด้วยดินญี่ปุ่น
ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโดยเสียค่าอุปกรณ์การเรียน ๕๐ บาท และสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๗๔๒ , ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๖๓ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๐๘
-----------------
ข้อมูล สน.ทร.หญิง
๒๔ ม.ค.๕๑

นิทรรศการ “ สถิต ณ ดวงใจ ”

กรุงเทพมหานคร จัดนิทรรศการ “ สถิต ณ ดวงใจ ” ถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๗ มกราคม – ๑๑ เมษายน ๒๕๕๑
ภายในงานมีซุ้มนิทรรศการ ๔ ส่วน ได้แก่ ซุ้มที่ ๑ กัลยาณิวัฒนาแห่งราชสกุลมหิดล นำเสนอพระประวัติตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ซุ้มที่ ๒ สายสัมพันธ์บรมราชจักรีวงศ์ นำเสนอพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ที่ทรงมีสายใยรักผูกพันลึกซึ้ง ซุ้มที่ ๓ สมเด็จ ฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในดวงใจราษฎร์ นำเสนอพระราชกรณียกิจและโครงการในอุปถัมภ์ต่าง ๆ ซึ่งพระองค์ทรงเสียสละและ
ทรงงานหนัก ทุ่มเทพระวรกายอย่างมิทรงเหน็ดเหนื่อย เพื่อพสกนิกรทั้งปวง เช่น มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, มูลนิธิขาเทียม , มูลนิธิโรคไตและมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้า และซุ้มที่ ๔ พระอัจฉริยภาพเลิศล้ำ นำเสนอพระอัจฉริยภาพด้านต่าง ๆ ทั้งพระอัจฉริ…

โครงการหนึ่งแสงพระกรุณาพระเชษฐภคินี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมโครงการหนึ่งแสงพระกรุณาพระเชษฐภคินี เพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระประวัติ พระจริยวัตรและพระกรณียกิจต่าง ๆ ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยกิจกรรมจะจัดเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ชื่นเกล้าชาวจุฬา ฯ นำเสนอพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ ฯ ที่ทรงมีต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และชื่นเกล้าชาวสยาม นำเสนอพระกรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ มกราคม – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ที่ชั้น ๑ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จึงขอเชิญชวนร่วมระลึกถึงพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ ฯ ได้ตามวัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าว และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๑๘ ๓๓๖๔ - ๕
------------------
ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๒๔ ม.ค.๕๑

รับสมัครช่างกรมอู่ทหารเรือ

กรมอู่ทหารเรือ เปิดรับสมัครเยาวชนเพศชายที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.๓ หรือเทียบเท่าอายุไม่ต่ำกว่า ๑๕ ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน ๑๘ ปี บริบูรณ์ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ โดยมีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของกระทรวงศึกษาธิการและได้รับการบรรจุเป็นพนักงานราชการของกองทัพเรือ
ผู้ที่สนใจซื้อระเบียบการและใบสมัครในราคาชุดละ ๑๐๐ บาท ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ม.ค. – ๒๙ ก.พ.๒๕๕๑ ระหว่างเวลา ๐๘๓๐ – ๑๕๓๐ ในวันราชการ ที่แผนกรักษาความปลอดภัย กองธุรการ กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ ที่กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ที่กองโรงงานฐานทัพเรือสงขลา และที่กองโรงงานฐานทัพเรือพังงา หรือสามารถสั่งซื้อทางไปรษณีย์ได้โดยธนาณัติสั่งจ่ายในนาม เรือเอก หญิง สุรีย์ ปานอินทร์ ตู้ปณ.๕๗ ปณจ. บางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ม.ค. ถึงวันที่ ๑๕ ก.พ.๕๑ ราคารวมค่าจัดส่งชุดละ ๑๕๐ บาท โดยจะรับสมัครทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ ๔ ก.พ. ถึงวันที่ ๒๙ ก.พ.๕๑ และสมัครด้วยตนเองที่กรมอู่ทหารเรือ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ ก.พ.๕๑๒ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๗๕ …

กอ.รมน.เปิดเว็บไซต์แจ้งข่าวสาร

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) เปิดช่องทางใหม่สำหรับแจ้งข่าวสารด้านความมั่นคงให้แก่ประชาชน ที่มีข้อมูลข่าวสารที่เห็นว่าเป็นภัยคุกามต่อความมั่นคงของประเทศ และมีความประสงค์จะแจ้งให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในทราบ นอกเหนือจากเดิมที่มีการแจ้งผ่านทางโทรศัพท์ สายตรง ๑๓๗๔ โดยได้เปิดเว็บไซต์ www.1374.org ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการแจ้งข้อมูลข่าวสารทางอินเตอร์เน็ตได้อีกทางหนึ่ง โดยมีขั้นตอนดังนี้
๑. พิมพ์ www.1374.org เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์
๒. คลิกไปด้านขวาที่คำว่าแจ้งข่าวความมั่นคง หน้าจอจะแสดงแบบฟอร์มการแจ้งข่าว
ประกอบด้วย หัวข้อข่าว รายละเอียด ชื่อผู้แจ้ง/แหล่งที่มาและวันที่แจ้งข่าว
๓. พิมพ์หัวข้อข่าว พิมพ์รายละเอียด ชื่อผู้แจ้ง/แหล่งที่มา และวันที่แจ้งข่าว (คลิกไปที่กรอบสี่เหลี่ยมตรงคำว่ารูปแบบ)
๔. เมื่อพิมพ์ทุกอย่างแล้ว ให้คลิกไปที่คำว่า ส่งข่าว ถือว่าเสร็จขั้นตอนทั้งหมด

กอ.รมน.จะเก็บข้อมูลและชื่อของผู้แจ้งไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุดเพื่อความปลอดภัยของผู้ให้ข้อมูล จึงขอให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสารได้ตามช่องทางดังกล่าวข้างต้น
--------------------------------------
ข้อมูล กอ.รมน…

การทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล

คณะกรรมการฝ่ายจัดการพระราชพีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เห็นชอบให้มีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสครบ ๕๐ วัน ของการสิ้นพระชนม์ ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ และครบ ๑๐๐ วัน ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๑ พร้อมกันทั้งในกรุงเทพมหานครและทุกจังหวัด โดยกรุงเทพมหานครจัดที่ท้องสนามหลวงหรือลานพระราชวังดุสิต และให้ทุกจังหวัดจัดพิธีพร้อมกับกรุงเทพมหานครตามความเหมาะสม และสำนักพระราชวังได้แจ้งให้รับทราบว่า ประชาชนที่มีความประสงค์ขอมีส่วนร่วมในงานถวายสักการะพระศพสามารถกระทำได้ดังนี้
๑. การขอร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายสักการะพระศพฯ หรือนำพวงมาลาเข้าถวายสักการะพระศพฯ ขอให้แจ้งความประสงค์ไปที่สำนักพระราชวัง
๒. การบริจาคเงินเพื่อกองทุนสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หรือบริจาคเงินเพื่อมูลนิธิใด ๆ ก็ตาม ที่ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ ขอให้เขียนชื่อกองทุนหรือมูลนิธิไว้ที่หน้าซองและส่งให้สำนักพระราชวัง ซึ่งได้จัดตั้งพานรับไว้แล้วที่พระบรมมหาราชวัง
๓. ผู้ที่จะบริจาคสนับสนุนอาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อบริก…

เชิญข้าราชการร่วมไว้ทุกข์ต่อไปจนครบ ๑๐๐ วัน

นายกรัฐมนตรี ได้เชิญชวนให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและประชาชน ไว้ทุกข์ต่อไปอีกจนครบ ๑๐๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มกราคม – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๑ ตามความสมัครใจ เพื่อเป็นการร่วมแสดงความจงรักภัคดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
เมื่อมีการไว้ทุกข์ให้ข้าราชการและข้าราชการกลาโหมพลเรือนถือปฏิบัติตามกฎหมายกระทรวง
( พ.ศ.๒๕๐๐ ) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พ.ศ. ๒๔๗๗ ว่าด้วยการคาดกระบี่
การใช้ถุงมือ และการใช้ผ้าพันแขนทุกข์ และข้อบังคับทหารที่ ๗/๓๙๒๕๑ ว่าด้วยการไว้ทุกข์ สรุปคือ ทหารที่มียศตั้งแต่พันจ่าขึ้นไป ใช้ผ้าพันแขนทุกข์สีดำ ขนาดกว้างระหว่าง ๗ เซนติเมตร และ ๑๐ เซนติเมตร ประกอบเครื่องแบบทหารโดยพันรอบแขนเสื้อข้างซ้ายเหนือศอก และงดใช้ผ้าพันแขนทุกข์เมื่อสวมเครื่องแบบที่ใช้เสื้อคอพับและเครื่องแบบสโมสรกับเมื่ออยู่ในแถว หรือเป็นผู้ควบคุมแถวเว้นแต่จะมีหมายกำหนดการ หรือคำสั่งของกระทรวงกลาโหมให้ไว้ทุกข์ สำหรับข้าราชการกลาโหมพลเรือนให้ใช้ผ้าพันแขนไว้ทุกข์ได้เช่นเดียวกับข้าราชการทหาร ส่วนการแต่งกายชุดกีฬา ให้ใช…

การรับสมัครนักเรียนที่เป็นบุตรชาวประมงเข้าศึกษาในคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะประมง เปิดรับสมัครนักเรียนที่เป็นบุตรชาวประมงเข้าศึกษาในคณะประมง หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
สายวิทยาศาสตร์ โดยผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียนที่ผ่านการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔ และมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ซึ่งเป็นบุตรชาวประมง โดยมีหนังสือรับรองความเป็นบุตรชาวประมงที่ออกโดยสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย หรือสมาคมในแต่ละท้องถิ่น และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒.๕๐
ผู้ที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๔ ถึงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ สอบภามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย หรือสมาคมประมงท้องถิ่นนั้น ๆ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๕๒ ๐๕๗๑ - ๒
----------------------
ข้อมูล ( สมาคมการประมง ฯ )
๒๒ ม.ค.๕๑

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯ ให้การชุยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ตามที่ได้เกิดมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยกำลังค่อนข้างแรง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนฟ้าคะนอง ก่อให้เกิดสภาวะฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนราษฎร
ในท้องที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลา เมื่อปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมานั้น มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูประถัมภ์ นำโดย นายดิสธร วัชดรทัย รองเลขาธิการ นายประสงค์ พิฑูรกิจจา ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมคณะจากส่วนกลาง กำหนดจะเดินทางไปมอบสิ่งของประราชทานเพื่อเป็นกำลังใจ และปลอบขวัญผู้ประสบอุทกภัย ในท้องที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลา จำนวน ๔,๐๕๐ ครอบครัว
-------------------------
ข้อมูล มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯ
๒๒ ม.ค.๕๑

การประชุม ศรชล.เขต ๑

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) กำหนด
จัดประชุม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ในวันที่ ๒๕ มกราคม ระหว่าง ๐๘๐๐-๑๒๐๐ ณ โรงเรียน
อีสเทริร์นแกรนด์พาเลซ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีพลเรือโท จำนง กิติพีรชล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติทางทะเลและผู้บัญชาการกองเรือภาคที่ ๑ กองเรือยุทธการ เป็นประธาน
ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ มีพื้นที่รับผิดชอบในอ่าวไทยตอนบน ลงมาถึงเส้นแนวรอยต่อระหว่างจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีกองบังคับการอยู่ที่กองบัญชาการกองเรือภาคที่ ๑ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการมอบนโยบาย รวมทั้งชี้แจงแผนการปฏิบัติงาน และรับทราบปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วยต่างๆ ของ ศรชล.เขต ๑ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจาก ศรชล.จากหน่วยต่าง ๆ อาทิ กองเรือป้องกันฝั่ง กองบังคับการตำรวจน้ำ กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี กรมศุลกากร กรมประมง กรมสรรพสามิต
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมป่าไม้ ฯลฯ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๐๐ คน
----------------
ข้อมูล ศรชล. เ…

กรมคุมประพฤติ ขอเชิญร่วมแข่งขันเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ

กรมคุมประพฤติ กำหนดจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ กรมคุมประพฤติ มินิมาราธอน ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๑ ณ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
การแข่งขันเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เพื่อเป็นการหารายได้สนับสนุนกองทุนสวัสดิการกรมคุมประพฤติและกองทุนส่งเสริมงานของกรมคุมประพฤติในการช่วยเหลือกรณีเกิดอุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย และกรณีถึงแก่กรรมของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมคุมประพฤติ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมคุมประพฤติกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ตลอดจนประชาชนและหน่วยงานภายนอกที่มีส่วนช่วยสนับสนุนงานคุมประพฤติ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ประเภทการแข่งขันประกอบด้วย การเดินเพื่อสุขภาพระยะทาง ๒.๔ กม. และวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง ๑๐ กม. แบ่งเป็น ๑๑ รุ่น ค่าสมัครคนละ ๒๐๐ บาท นักวิ่ง ๑๐ กม. ชนะอันดับ ๑ – ๕ ทุกกลุ่มอายุจะได้รับถ้วยรางวัล ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับเหรียญที่ระลึกหลังเส้นชัย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะได้ร…

สมาคมภริยาทหารเรือจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ประชาชนทั่วไป

สมาคมภริยาทหารเรือ เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ประชาชนทั่วไป ในวันที่ ๕ เมษายน และ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๑ ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
สมาคมภริยาทหารเรือ และสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพต่างๆ ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา โดยผลัดกันเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันทุกวันที่ ๕ ของเดือน รวมทั้งจัดกิจกรรมจัดให้มีการบริการตรวจสุขภาพและทันตกรรม ณ แหล่งชุมนุมนายทหารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และได้มีพิธีเปิดกิจกรรมไปแล้วเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๐
--------------------
ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ
๑๖ ม.ค.๕๑

กองทัพเรือจัดให้มีการจำหน่ายสินค้าราคาถูก

กองทัพเรือ โดยฐานทัพเรือกรุงเทพ จัดให้มีการจำหน่ายสินค้าราคาถูก ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เวลา ๑๐๐๐ – ๒๐๐๐ ณ สนามฟุตบอล ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
การจัดให้มีการขายสินค้าราคาถูก เป็นการช่วยเหลือค่าครองชีพให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือและประชาชนในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีสินค้าเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นมาจำหน่ายในราคาถูก และฐานทัพเรือกรุงเทพ ได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการผ่านเข้า-ออก รวมทั้งมีสถานที่จอดรถไว้ให้ภายในบริเวณงาน
---------------
ข้อมูล ฐท.กท.
๑๖ ม.ค.๕๑

กองทัพเรือ ขอเชิญร่วมงาน ๖๗ ปี กองพลจันทบุรี

กองทัพเรือ โดย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กำหนดจัดงาน ๖๗ ปี กองพลจันทบุรี ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๙๐๐ ณ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยมี พลเรือโท สุวิทย์ ธาระรูป ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธาน
การจัดงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสดุดี และรำลึกถึงวีรกรรมของผู้กล้าหาญชาวจังหวัดจันทบุรี และทหารนาวิกโยธิน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันต่อต้านการรุกรานของฝรั่งเศส ในสงครามกรณีพิพาทไทย-อินโดจีน ที่เกิดขึ้นระหว่างปี พ.ศ.๒๔๘๓-๒๔๘๔ โดยมี นาวาตรี ทองหล่อ ขำหิรัญ เป็นผู้บัญชาการกองพลจันทบุรี ซึ่งผลจากการรบทำให้ฝ่ายตรงข้ามได้รับความสูญเสียเป็นอย่างมาก และไทยสามารถรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติไว้ได้จวบจนกระทั่งปัจจุบัน เพื่อเป็นการรำลึกถึงวีรกรรมในครั้งนั้น กองทัพเรือ จึงได้จัดงานดังกล่าวเป็นประจำทุกปี
----------
ข้อมูล นย.
๑๖ ม.ค.๕๑

โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือเปิดรับสมัคร

กองทัพเรือ โดยโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ กองดุริยางค์ทหารเรือ เปิดรับสมัครนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ระหว่างวันที่ ๑ – ๗ มีนาคม ๒๕๕๑ ณ โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ กองดุริยางค์ทหารเรือ เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตนายทหารชั้นประทวนพรรคพิเศษเหล่าทหารดุริยางค์ให้แก่กองทัพเรือ โดยศึกษาตามหลักสูตร ๖ ปี ผู้สมัครมีคุณสมบัติ คือ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่ ๖ อายุระหว่าง ๑๒ – ๑๕ ปี นับปี พ.ศ.เกิดตามพระราชบัญญัติรับราขการทหาร เป็นชายโสดหรือหญิงโสด โดยบิดามารดาและผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ระหว่างการศึกษากองทัพเรือจะออกค่าใช้จ่ายในการศึกษา อาหาร เครื่องแบบ และเครื่องใช้ประจำตัวบางอย่างให้ รวมทั้งจะได้รับเบี้ยเลี้ยงและเงินเดือนตามที่ทางราชการกำหนด เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับแต่งตั้งยศเป็นจ่าตรี และได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่า ปวช. สาขาวิชาการดนตรี
ผู้สนใจซื้อใบสมัครได้ในราคาชุดละ ๖๐ บาท ระหว่างวันที่ ๒๑ มกราคม – ๗ มีนาคม ๒๕๕๑ และสมัครได้ระหว่างวันที่ ๑ – ๗ มีนาคม ๒๕๕๐ ที่กองดุริยางค์ทหารเรือ และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมาย…

ขอเชิญชวนทหารผ่านศึกและครอบครัวร่วมงาน “วันทหารผ่านศึก”

สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจันทบุรี จัดงาน “วันทหารผ่านศึก” ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ณ ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เป็น “วันทหารผ่านศึก” เพื่อรำลึกวีรกรรมอันกล้าหาญของบรรดาทหาร ตำรวจ และพลเรือนที่ได้เสียสละประโยชน์สุขส่วนตัว แม้กระทั่งเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อบ้านเมืองและส่วนรวมในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติ รวมทั้งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศในปัจจุบัน สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจันทบุรี ได้กำหนดจัดงานเพื่อเป็นการสดุดีวีรกรรมและเชิดชูเกียรติให้ทหารผ่านศึกในพื้นที่จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ในวันอาทิตย์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ณ ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยมีพิธีวางพวงมาลา ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายตากสิน พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้กับทหารผ่านศึกที่ได้เสียสละเพื่อปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติ และพิธีสดุดีเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก ณ บริเวณพระบรมราชานสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
จึงขอเชิญชวนทหารผ่านศึกและครอบครัว ร่…

โครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในภาคใต้

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ในประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีความห่วงใยเด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่รุนแรงทางภาคใต้ จึงได้จัดทำโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในภาคใต้ขึ้น เพื่อช่วยเหลือด้านต่างๆ เช่น ทุนการศึกษา เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน ถุงยังชีพ ยารักษาโรค อาหารแห้ง รวมถึงของจำเป็นต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นกำลังใจให้เด็กๆ และครอบครัวสามารถต่อสู้กับสถานการณ์วิกฤตินี้และผ่านพ้นไปได้
โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วสมทบทุนได้ที่ฝ่ายระดมทุนและประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๗๔๗ ๒๖๐๐ ต่อ ๔๐๑ และ ๔๐๒ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ccfthai.or.th
----------------
ข้อมูล มูลนิธิฯ
๑๕ ม.ค.๕๑

การฝึกทักษะอาชีพ

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตพระนคร จัดกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพแก่ประชาชนที่สนใจ ที่ห้องสมุดชุมชน ศูนย์สวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและสตรีทุกสัปดาห์ที่ ๒ และ ๔ ของเดือน เวลา ๑๓๐๐ – ๑๖๐๐
วิชาที่เปิดสอน ได้แก่ ต้นไม้มงคล บัวเงิน-บัวทอง ดอกไม้จากกระดาษสา การพับผ้าเชิดหน้าเป็นรูปสัตว์ และช่อกุหลาบ การร้อยกรอบพระคริสตัล และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ เป็นการสร้างงาน เพิ่มรายได้ รวมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกในการสร้างสรรค์งานศิลปะ
ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๐-๙๓๔๘-๙
-----------------------
ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๑๔ ม.ค.๕๑

กองทัพเรือจัดงานพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๑

กองทัพเรือ กำหนดจัดพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๑ ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๑ ณ อนุสรณ์ ร.ล.ธนบุรี โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ โดยพิธีแบ่งเป็น ๓ ช่วง ได้แก่ พิธีวางพวงมาลาของหน่วยต่างๆ พิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีสดุดีวีรชน
เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๔๘๔ เป็นวันที่กำลังทางเรือของกองทัพเรือได้ปะทะกับข้าศึกในกรณีพิพาทระหว่างไทยกับอินโดจีนของฝรั่งเศส โดยเหตุเกิดบริเวณเกาะช้าง การรบในครั้งนั้นทำให้ทหารเรือไทยเสียชีวิตรวมทั้งสิ้น ๓๖ นาย กำลังพลของเรือหลวงธนบุรี จำนวน ๒๐ นาย ถึงแม้การรบครั้งนั้น ทำให้ประเทศไทยและกองทัพเรือต้องสูญเสียวีรชนผู้กล้าไปเป็นจำนวนมาก แต่ทำให้ข้าศึกบอบช้ำจนต้องล่าถอยกลับไป โดยไม่สามารถรุกล้ำเข้ามาอธิปไตยของประเทศไทยเข้ามาได้ กองทัพเรือ จึงได้ถือวีรกรรมครั้งนั้น รวมทั้งวีรกรรมที่เหล่าทหารเรือได้เสียสละชีวิตเป็นชาติพลีในเหตุการณ์ต่างๆ หลังจากนั้น จัดพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือในวันที่ ๑๗ มกราคม ของทุกปี
------------------
ข้อมูล รร.นร.
๑๔ ม.ค.๕๑

วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้างประจำปี ๒๕๕๑

จังหวัดตราดร่วมกับกองทัพเรือ กำหนดจัดงาน “วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง” ประจำปี ๒๕๕๑ ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๑ ณ บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราด โดยจะมีพิธีทางศาสนา ณ บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง ประกอบด้วย พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรณ์เกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีสดุดีวีรชนทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง การถวายภัตตาหารเพล และการขับเสภาเชิดชูวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง พิธีการทางเรือ ประกอบด้วย การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และพิธีลอยพวงมาลา ณ บริเวณเกาะลิ่ม
การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงและยกย่องเชิดชูเกียรติวีรกรรมของทหารเรือผู้พลีชีพเพื่อชาติ รวมทั้งเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่วีรชนผู้ล่วงลับ โดยในวันนี้ (๑๗ มกราคม) กองทัพเรือ ได้จัดงานพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๑ ณ อนุสรณ์ ร.ล.ธนบุรี ณ โรงเรียนนายเรือ เพื่อเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่วีรชนของกองทัพเรือด้วยเช่นกัน
-------------
ข้อมูล กกพร.ฯ
๑๔ ม.ค.๕๑

กรมคุมประพฤติ ขอเชิญร่วมแข่งขันเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ

กรมคุมประพฤติ กำหนดจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ กรมคุมประพฤติ มินิมาราธอน ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๑ ณ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
การแข่งขันเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เพื่อเป็นการหารายได้สนับสนุนกองทุนสวัสดิการกรมคุมประพฤติและกองทุนส่งเสริมงานของกรมคุมประพฤติในการช่วยเหลือกรณีเกิดอุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย และกรณีถึงแก่กรรมของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมคุมประพฤติ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมคุมประพฤติกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ตลอดจนประชาชนและหน่วยงานภายนอกที่มีส่วนช่วยสนับสนุนงานคุมประพฤติ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ประเภทการแข่งขันประกอบด้วย การเดินเพื่อสุขภาพระยะทาง ๒.๔ กม. และวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง ๑๐ กม. แบ่งเป็น ๑๑ รุ่น ค่าสมัครคนละ ๒๐๐ บาท นักวิ่ง ๑๐ กม. ชนะอันดับ ๑ – ๕ ทุกกลุ่มอายุจะได้รับถ้วยรางวัล ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับเหรียญที่ระลึกหลังเส้นชัย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะได้ร…

งานบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

การบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ขอแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบ ดังนี้

๑. หลังจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ๗ วัน จนถึงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ๑๐๐ วัน ในวันศุกร์ที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระราชวงศ์ ราชสกุลทุกมหาสาขา และหน่วยงานของรัฐ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญพระราชกุศลและบำเพ็ญกุศลถวายพระศพประจำสัปดาห์ ในทุกวันพุธ ตามกำหนดการดังนี้
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูปสวดพระพุทธมนต์
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระธรรมเทศนากัณฑ์ ๑ แล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายพรพระ
เวลา ๑๑.๐๐ น. พระสงฆ์ฉันภัตตาหาร สดับปกรณ์
เวลา ๑๙.๐๐ น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม

๒. ตั้งแต่ วันเสาร์ที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นไป จนถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคล องค์การ สมาคมต่าง ๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นประจำทุกวันโดยมีกำหนดการ เช่นเดียวกับข้อ ๑

คณะบุคคล องค์การ สมาคม ติดต่อข…

ประชุมสัมมนา ศรชล. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) กำหนดจัดประชุมสัมมนา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ มกราคม ๒๕๕๑ ณ โรงแรมจุลดิศ เขาใหญ่ รีสอร์ท แอนด์สปา โดยมี พล.ร.อ.เดชา อยู่พรต ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และเสนาธิการทหารเรือ เป็นประธาน
ศรชล. มีหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทางทะเลต่างๆ การช่วยเหลือประชาชน การรักษาผลประโยชน์ของชาติในพื้นที่รับผิดชอบ และประสานกับหน่วยราชการต่างๆ อย่างใกล้ชิดในการรักษากฎหมายในทะเล การช่วยเหลือประชาชนและผู้ประสบภัยทางทะเล การคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางทะเล รวมทั้งภารกิจอื่นๆ ตามที่รัฐบาลมอบหมาย หน่วยปฏิบัติการหลัก ได้แก่ กองทัพเรือ กองตำรวจน้ำ กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า และกรมประมง และยังมีหน่วยปฏิบัติการร่วมอีก ๑๑ หน่วย การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ประกอบด้วยด้านนโยบายและแผน/ปฏิบัติการ ในหัวข้อ แนวทางการปฏิบัติงานของ ศรชล. ปี งป.๕๑ ด้านการข่าว ในหัวข้อการประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการข่าวระหว่างส่วนราชการและภาคเอกชนที่เข้าร่วมใน ศรชล. แล…

การรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑

กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑
โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้
- เป็นชายโสด อายุระหว่าง ๑๔ – ๑๗ ปี เกิดตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๔ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๗)
- มีสัญชาติไทย และบิดามารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหาร นายตำรวจสัญญาบัตร นายตำรวจประทวนซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
- ขนาดของร่างกายต้องมีพิกัดความสมบูรณ์ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ดังนี้ อายุ ๑๔ ปี สูง ๑๔๕ ซม. น้ำหนัก ๔๐ ก.ก. อายุ ๑๕ ปี สูง ๑๕๗ ซม. น้ำหนัก ๔๒ ก.ก. อายุ ๑๖ ปี สูง ๑๕๙ ซม. น้ำหนัก ๔๕ ก.ก. อายุ ๑๗ ปี สูง ๑๖๑ ซม. น้ำหนัก ๔๖ ก.ก.
สมัครทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม – ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๑ โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นเกณฑ์ สมัครด้วยตนเอง รับสมัครพร้อมกันกับโรงเรียนเหล่าทัพต่างๆ ที่โรงเรียนนายเรืออากาศ ดอนเมือง ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๑ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ผู้ที่สนใจซื้อระเบียบการรับสมัครได้ที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
- โรงเรียนนายเรือ จังหว…

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือเปิดรับสมัคร

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ได้จัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระยะเวลาการศึกษา ๔ ปี จำนวน ๑๔๕ หน่วยกิต ประกอบด้วย ๔ วิชา ได้แก่ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเลือกเสรี หมวดวิชาทหาร และหมวดวิชาเฉพาะในกลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ และกลุ่มวิชาชีพ นอกจากนี้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพการเป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะผู้นำทางทหาร ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับพระราชทานปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมหิดล และมีสิทธิสอบเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง จากสภาการพยาบาล
คุณสมบัติเป็นสตรีโสด อายุระหว่าง ๑๗ – ๒๐ ปี โดยนับปี พ.ศ.ที่เกิด (เกิดระหว่างปี พ.ศ.๒๕๓๑-๒๕๓๕) สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๔ มีสัญชาติไทย บิดา มารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นข้าราชการทหาร/ตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร หรือข้าราชการทหาร/ตำรวจชั้นประทวน ซึ่งเป็นสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดามิใช่สัญชาติไทยโดยกำเนิดได้ มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า ๔๒ ก.ก.แต่ไม่เกิน ๖๕ ก.ก. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕…

กทม.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สิ้นพระชนม์ โดยกำหนดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๗ มกราคม – ๑๑ เมษายน ๒๕๕๑ กิจกรรมหลักจะมีการแสดงพระประวัติ พระกรณียกิจ หนังสือพระนิพนธ์ต่างๆ การจัดแสดงกิจกรรมและนิทรรศการขององค์กรหรือมูลนิธิในพระอุปถัมภ์ต่างๆ และยังมีการแจกหนังสือ “สถิต ณ ดวงใจ” ที่แสดงถึงพระประวัติ พระกรณียกิจต่างๆ ของพระองค์ท่านในโอกาสครบรอบพระชันษา ๘๔ ปี จำนวน ๕ หมื่นเล่ม สำหรับประชาชนที่มาร่วมลงนามถายความอาลัยพร้อมทั้งได้จัดโต๊ะลงนามถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต โรงพยาบาล สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๑ เพื่อให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปร่วมลงนามอย่างทั่วถึง

ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๗ ม.ค.๕๑

การบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

สำนักพระราชวัง แจ้งเรื่องการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ให้ประชาชนรับทราบ ดังนี้
๑. หลังจากพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทาน ๗ วัน จนถึงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทาน ๑๐๐ วัน ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๑ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระราชวงศ์ ราชสกุลทุกมหาสาขาและหน่วยงานของรัฐ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญพระราชกุศล และบำเพ็ญกุศลถวายพระศพประจำสัปดาห์ในทุกวันพุธ ตามกำหนดการดังนี้ เวลา ๑๐๐๐ พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์, เวลา ๑๐๓๐ พระธรรมเทศนากัณฑ์ ๑ แล้ว พระสงฆ์ทั้งนั้นถวายพรพระ,เวลา ๑๑๐๐ พระสงฆ์ฉันภัตตาหาร สดับปกรณ์, เวลา ๑๔๐๐ พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม
๒. ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๑ เป็นต้นไป จนถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคล องค์การ สมาคมต่างๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นประจำทุกวัน โดยมีกำหนดการเช่นเดียวกับข้อ ๑.
คณะบุคคล องค์การ สมาคม ติดต่อขอร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพประจำทุกวัน โดยทำหนังสือถ…

การเปิดอบรมกีฬาเรือใบให้ข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพ

คณะอนุกรรมการเรือใบกองทัพเรือ จะเปิดอบรมกีฬาเรือใบเบื้องต้นให้ข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือทั้งชายและหญิงในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล เพื่อเป็นการเผยแพร่กีฬาเรือใบให้เป็นที่รู้จักในหมู่ทหารเรือมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการสนับสนุนให้กำลังพลกองทัพเรือได้มีโอกาสออกกำลังกาย โดยผู้เข้าอบรมต้องสามารถว่ายน้ำเป็นไม่จำกัดชั้นยศและอายุ กำหนดการอบรมระหว่างวันที่ ๒๑ – ๓๐ มกราคม ๒๕๕๑ ระหว่างเวลา ๐๘๓๐ – ๑๗๐๐ ณ สโมสรเรือใบ กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๑ ที่ คณะอนุกรรมการเรือใบกองทัพเรือ หมายโทรศัพท์ ๕๓๑๖๕,๕๔๙๘๕ และ ๗๔๗๕๖

ข้อมูล คณะอนุกรรมการเรือใบ
๗ ม.ค.๕๑

กรมคุมประพฤติ ขอเชิญร่วมแข่งขันเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ

กรมคุมประพฤติ กำหนดจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ กรมคุมประพฤติ มินิมาราธอน ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๑ ณ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
การแข่งขันเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เพื่อเป็นการหารายได้สนับสนุนกองทุนสวัสดิการกรมคุมประพฤติและกองทุนส่งเสริมงานของกรมคุมประพฤติในการช่วยเหลือกรณีเกิดอุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย และกรณีถึงแก่กรรมของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมคุมประพฤติ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมคุมประพฤติกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ตลอดจนประชาชนและหน่วยงานภายนอกที่มีส่วนช่วยสนับสนุนงานคุมประพฤติ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ประเภทการแข่งขันประกอบด้วย การเดินเพื่อสุขภาพระยะทาง ๒.๔ กม. และวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง ๑๐ กม. แบ่งเป็น ๑๑ รุ่น ค่าสมัครคนละ ๒๐๐ บาท นักวิ่ง ๑๐ กม. ชนะอันดับ ๑ – ๕ ทุกกลุ่มอายุจะได้รับถ้วยรางวัล ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับเหรียญที่ระลึกหลังเส้นชัย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะได้ร…

วันคล้ายวันสถาปนากรมสื่อสารทหารเรือ

กรมสื่อสารทหารเรือ กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมสื่อสารทหารเรือ ครบรอบ ๙๕ ปี ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑ ระหว่างเวลา ๐๗๓๐ – ๑๔๐๐ ณ บริเวณสนามหน้ากรมสื่อสารทหารเรือ พระราชวังเดิม บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ โดยภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและผลงานต่างๆ ของกรมสื่อสารจากบริษัทชั้นนำ และมีการบริการเกี่ยวกับระบบโทรศัพท์มือถือและอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงจาก AIS DTAC และ TOT กับมีการจำหน่ายสินค้าและบริการในราคาพิเศษจากบริษัทห้างร้านต่างๆ
กรมสื่อสารทหารเรือ กำเนิดขึ้นพร้อมกับการตั้งกรมเสนาธิการทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๕๖ เป็นแผนกหนึ่งในกรมเสนาธิการทหารเรือ เรียกว่า แผนกอานัติสัญญาณ มีสารวัตรวิทยุโทรเลขเป็นผู้บังคับบัญชา มีหน่วยในสังกัด ๓ หน่วย คือ สถานีวิทยุโทรเลขทหารเรือกรุงเทพ สถานีวิทยุโทรเลขทหารเรือสงขลา และสถานีวิทยุโทรเลขในเรือหลวง สถานีวิทยุทั้ง ๓ หน่วยนี้ ได้เปิดการสื่อสารทางวิทยุเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๔๕๖ โดย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินกระทำพิธีเปิด และหน่วยได้มีการพัฒนามาเป็นลำดับจนได้เลื่อนขึ้นเป็นกรมสื่อสา…

เสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล

สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ ขอเชิญร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงรางวัลเกียรติยศ พลเรือตรี สมหมาย ปราการสมุทร ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๑ ระหว่าง ๑๓๐๐ – ๑๖๐๐ เพื่อหาเงินรายได้สมทบกองทุนสวัสดิการข้าราชการ ลูกจ้างของสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ รวมทั้งมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการชั้นผู้น้อยและลูกจ้าง
ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๗๒๕๑ ,๐ ๒๔๗๕ ๗๒๐๙
ข้อมูล สวพ.ทร.
๘ ม.ค.๕๑

เปิดศูนย์ข่าวพระราชพิธีพระศพ

สำนักพระราชวัง ได้เปิดศูนย์ข่าวพระราชพิธีพระศพที่ห้องประชุม ๑ อาคารสำนักพระราชวัง เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวข้องกับพระราชพิธีที่จะปฏิบัติทั้งหมด รวมทั้งการเสด็จฯ ของพระบรมวงศานุวงศ์ในการประกอบพระราชพิธีทุกพระองค์ จนครบกำหนดการบำเพ็ญกุศล ๑๐๐ วัน
ศูนย์ข่าวแห่งนี้จะเป็นที่สำหรับบริการข้อมูลให้สื่อมวลชนซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ประสานงานและออกข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธีในแต่ละวัน และยังสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของสำนักพระราชวัง www.palaces.thai.net

ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๘ ม.ค.๕๑

ขอเชิญร่วมซื้อดอกป๊อบปี้เพื่อช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึก

มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ขอเชิญชวนร่วมกันสละเงินคนละ ๑๐.-บาท ซื้อดอกป๊อปปี้เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึก ที่เสียชีวิตหรือพิการทุพพลภาพจากการต่อสู้เพื่อปกป้องประเทศชาติให้แก่พวกเราทุกคนโดยกองทัพเรือได้จัดนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือร่วมจำหน่ายดอกป๊อปปี้ด้วย
รัฐบาลตระหนักถึงความจำเป็นของการให้ความช่วยเหลือแก่ทหารผ่านศึก จึงมอบให้กระทรวงกลาโหมเป็นผู้ดำเนินงานในขั้นแรกได้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นช่วยเหลือทหารผ่านศึก คณะกรรมการได้เสนอร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกขึ้นเพื่อให้เป็นหน่วยงานถาวรทำหน้าที่ให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึก พระราชบัญญัติฉบับนี้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๑ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจึงได้จัดตั้งขึ้นนับแต่วันนั้นเป็นต้นมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ เป็นวันทหารผ่านศึก และในวันสำคัญนี้ จะมีการนำดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึกหรือดอกป๊อปปี้มาจำหน่ายในราคา ๑๐ บาท เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึก
จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมกันสละเงินซื้อดอกป๊…

กรมป่าไม้ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์อ่านประกาศสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชสครินทร์ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ ๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๑ ว่า เป็นสมเด็จพระโสทรเชษฐภคินี ที่ทรงเคารพนับถือในฐานะที่ทรงมีอุปการคุณมาแต่หนหลัง อีกทั้งทรงพระคุณแก่บ้านเมืองเป็นอเนกปริยายเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทุกชนชั้น อาลัย ระลึกถึงพระคุณเป็นอันมาก ทรงพระราชดำริว่า สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ พระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่ง โดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณี จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเศวตฉัตร ๗ ชั้น กางกั้นพระโกศพระราชทาน เป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไป
ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๑ …

กรมป่าไม้ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์อ่านประกาศสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชสครินทร์ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ ๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๑ ว่า เป็นสมเด็จพระโสทรเชษฐภคินี ที่ทรงเคารพนับถือในฐานะที่ทรงมีอุปการคุณมาแต่หนหลัง อีกทั้งทรงพระคุณแก่บ้านเมืองเป็นอเนกปริยายเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทุกชนชั้น อาลัย ระลึกถึงพระคุณเป็นอันมาก ทรงพระราชดำริว่า สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ พระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่ง โดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณี จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเศวตฉัตร ๗ ชั้น กางกั้นพระโกศพระราชทาน เป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไป
ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๑ …

กรมป่าไม้ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

กรมป่าไม้ ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี ๒๕๕๑ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑ ณ บริเวณสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ – ๑๙ ทั่วประเทศ สำหรับกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียงเชิญร่วมงาน ณ บริเวณสวนสาธารณะ “ศรีนครเขื่อนขันธ์” ตำบลบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑ และชมนิทรรศการความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในวันที่ ๑๔ มกราคมของทุกปี เป็น “วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ” ซึ่งกรมป่าไม้จะจัดกิจกรรมการปลูก บำรุง ดูแล รักษาต้นไม้ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศเป็นประจำเสมอมา เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทั่วประเทศได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ที่ช่วยควบคุมและรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ทั่วประเทศ
จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมต่างๆ ของกรมป่าไม้ รวมทั้งร่วมมือกันดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติให้คงความสมบูรณ์ตลอดไป
ข้อมูล กรมป่าไม้
๑๐ ม.ค.๕๑

โปรดเกล้าฯ สถาปนาพระเกียรติยศ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์อ่านประกาศสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชสครินทร์ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ ๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๑ ว่า เป็นสมเด็จพระโสทรเชษฐภคินี ที่ทรงเคารพนับถือในฐานะที่ทรงมีอุปการคุณมาแต่หนหลัง อีกทั้งทรงพระคุณแก่บ้านเมืองเป็นอเนกปริยายเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทุกชนชั้น อาลัย ระลึกถึงพระคุณเป็นอันมาก ทรงพระราชดำริว่า สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ พระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่ง โดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณี จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเศวตฉัตร ๗ ชั้น กางกั้นพระโกศพระราชทาน เป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไป
ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๑ …

การตรวจเยี่ยมหน่วยของกองทัพเรือในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ

กองทัพเรือ โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ กำหนดตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ มกราคม ๒๕๕๑ โดยมี พลเรือเอก เดชา อยู่พรต เสนาธิการทหารเรือ และผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ เป็นหัวหน้าคณะ
การตรวจเยี่ยมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบถึงปัญหา อุปสรรคและข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือ รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพล และนอกจากการตรวจเยี่ยมหน่วยแล้วยังมีกิจกรรมมอบอุปกรณ์การศึกษา และอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ รวมทั้งมอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่ด้วย

ข้อมูล ศปก.ทร.
๑๐ ม.ค.๕๑

จัดแสดงพิพิธภัณฑ์ส่วนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

สถาบันพระปกเกล้า จัดสร้าง “อาคารรำไพพรรณี” ขึ้นภายในพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณเชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เพื่อเชิดชูพระเกียรติฯ และเปิดให้ประชาชนเยี่ยมชมและศึกษาข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๐๐
ภายในอาคารได้จัดแสดงนิทรรศการโดยแบ่งออกเป็นหลายส่วน เริ่มจากชั้นที่ ๑ เป็นพื้นที่จัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ภายใต้ชื่อ “นิทรรศการถาวรสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี” มีการนำสิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ที่หาชมได้ยากยิ่งมาจัดแสดง รวมถึงภาพวีดิโอที่ทรงถ่ายด้วยพระองค์เองที่วังสวนบ้านแก้ว และคำสัมภาษณ์บุคคลที่เคยถวายงานรับใช้อย่างใกล้ชิด ชั้นที่ ๒ จัดแสดงนิทรรศการถาวรรัชสภาไทย นำเสนอประวัติและวิวัฒนาการการปกครองระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนสามารถเห็นภาพการประชุมรัฐสภาภายในพระที่นั่งอนันตสมาคม ช่วงมี ๒๔๗๕-๒๕๑๗ ผ่านโมเดลจำลอง ภาพห้องการประชุมที่ไล่เรียงตามยุสมัย ส่วนชั้นที่ ๓ จัดแสดงนิทรรศการถาวรคณะรัฐมนตรีไทย แสดงตราพระราชสัญจกร ซึ่งเป็นตราของพระมหากษัตริย์ใช้ประทับพระปรมาภิไธย รวมถึงจัดแสดงภาพประวัติของใช้ส่วนตัวที…

โครงการกองทัพเรือรวมใจร่วมต้านภัยยาเสพติดครั้งที่ ๒/๕๑

กองทัพเรือ โดยศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพเรือ กำหนดจัดโครงการ กองทัพเรือรวมใจร่วมต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ ๒/๕๑ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๕ ม.ค.๕๑ ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขนเชียงราย และได้ร่วมกับสมาคมภริยาทหารเรือในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาวและเยี่ยมบำรุงขวัญ กำลังพลด้วย
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือ ทำหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกับศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกองทัพไทย กองบัญชาการทหารสูงสุดในการสกัดกั้นและจับกุมผู้ค้ายาเสพติด รวมทั้งป้องกันมิให้กำลังพลเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตลอดจนให้การบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด มี พล.ร.อ.เดชา อยู่พรต ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ และเสนาธิการทหารเรือ เป็นผู้อำนวยการศูนย์
กิจกรรมในครั้งนี้ จะมีการบรรยายให้ความรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด การเชิญชวนเยาวชนให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนทหารในส่วนของกองทัพเรือ การจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการรักษาประชาชน กิจกรรมนันทนาการให้ความรู้ความบันเทิง และมอบอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬาให้แก่เ…

ประชุมสัมมนา ศรชล. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) กำหนดจัดประชุมสัมมนา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ มกราคม ๒๕๕๑ ณ โรงแรมจุลดิศ เขาใหญ่ รีสอร์ท แอนด์สปา โดยมี พล.ร.อ.เดชา อยู่พรต ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และเสนาธิการทหารเรือ เป็นประธาน
ศรชล. มีหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทางทะเลต่างๆ การช่วยเหลือประชาชน การรักษาผลประโยชน์ของชาติในพื้นที่รับผิดชอบ และประสานกับหน่วยราชการต่างๆ อย่างใกล้ชิดในการรักษากฎหมายในทะเล การช่วยเหลือประชาชนและผู้ประสบภัยทางทะเล การคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางทะเล รวมทั้งภารกิจอื่นๆ ตามที่รัฐบาลมอบหมาย หน่วยปฏิบัติการหลัก ได้แก่ กองทัพเรือ กองตำรวจน้ำ กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า และกรมประมง และยังมีหน่วยปฏิบัติการร่วมอีก ๑๑ หน่วย การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ประกอบด้วยด้านนโยบายและแผนปฏิบัติการ ในหัวข้อ แนวทางการปฏิบัติงานของ ศรชล. ปี งป.๕๑ ด้านการข่าว ในหัวข้อการประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการข่าวระหว่างส่วนราชการและภาคเอกชนที่เข้าร่วมใน ศรชล. และ…

การถวายสักการะพระศพ

สำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งว่า ครม. มีมติให้คณะรัฐมนตรีไว้ทุกข์แด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชครินทร์ เป็นเวลา ๑๐๐ วัน ส่วนข้าราชการให้ไว้ทุกข์เป็นเวลา ๑๕ วัน และมีมติให้หน่วยราชการทั้งหมดเลื่อนหรือยกเลิกการจัดงานมหรสพหรืองานรื่นเริงต่างๆ ออกไปก่อนในช่วง ๑๕ วันนี้ รวมทั้งในช่วงเวลา ๑๐๐ วัน หากไม่มีความจำเป็นใดๆ ก็ไม่ควรให้มีการจัดงานมหรสพหรืองานรื่นเริงใดๆ ด้วย สำหรับประชาชนนั้น รัฐบาลก็ขอเชิญชวนให้ร่วมกันแสดงความไว้อาลัยด้วยการใส่ชุดดำเป็นเวลา ๑๕ วันด้วย
สำหรับการสักการะพระศพนั้น สำนักพระราชวังได้มีกำหนดการดังนี้
- เปิดศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ ระหว่างวันที่ ๓ – ๙ มกราคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๗๐๐ ซึ่งได้จัดสมุดลงนามถวายสักการะไว้ด้วย
- เปิดพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๐๐ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป
ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๓ ม.ค.๕๑