Skip to main content

ผู้บัญชาการทหารเรือ แถลงแนวทางการขับเคลื่อนกองทัพเรือสู่อนาคต

          เมื่อวันที่ ๔ พ.ย.๕๙ เวลา ๑๖๐๐ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ แถลงแนวทางการขับเคลื่อนกองทัพเรือสู่อนาคต ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ซึ่งมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือ ผู้บังคับหน่วยระดับผู้บังคับการกรม ผู้บังคับการเรือ ผู้บังคับกองบิน ผู้กองพัน ผู้บังคับฝูงบิน และนักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ และนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือเข้ารับฟังการแถลงฯ จากผู้บัญชาการทหารเรือ โดยก่อนจะแถลงฯ ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้รับฟังได้ร่วมยืนแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และระลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้


          กองทัพเรือ ได้กำหนดนโยบายกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๖๐ โดยแบ่งกรอบการดำเนินการออกเป็น ๑๐ ด้าน ดังนี้
               ๑. ด้านทั่วไป
               ๒. ด้านการกำหนดยุทธศาสตร์และโครงสร้างกำลังรบ
               ๓. ด้านการกำลังพล
               ๔. ด้านการข่าว
               ๕. ด้านยุทธการและการฝึก
               ๖. ด้านการส่งกำลังบำรุง
               ๗. ด้านการสื่อสารและสารสนเทศ
               ๘. ด้านกิจการพลเรือน
               ๙. ด้านการวิจัยและพัฒนา
               ๑๐. ด้านการบริหารจัดการ 


          โดยมีการกำหนดเป้าหมายของแต่ละด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ของรัฐบาล อีกทั้งยังเป็นการมุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายของวิสัยทัศน์กองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๖๗ ในการเป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาคและเป็นเลิศในการบริการจัดการ โดยในปีงบประมาณ ๖๐ จะเป็นปีแห่งการปรับปรุงการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อันจะเป็นรากฐานสำคัญของการก้าวไปสู่ความ เป็นมืออาชีพ 
          ทั้งนี้ จะเป็นหลักประกันความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในฐานะผู้รับบริการและหน่วยเหนือ ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่าการปฏิบัติงานใด ๆ ของกองทัพเรือจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ อันเป็นคุณค่าที่มอบให้แก่สังคม คือการเป็นกองทัพเรือที่ประชาชนมีความเชื่อมั่น และภาคภูมิใจ ซึ่งตรงกับวลีตั้งไว้ว่า "ราชนาวีเข้มแข็ง ราษฎร์ รัฐศรัทธา ราชอาณาจักรมั่นคง"
                                                                                                             
ข้อมูล สลก.ทร. ๗ พ.ย.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐