Skip to main content

ผู้บัญชาการทหารเรือ แถลงแนวทางการขับเคลื่อนกองทัพเรือสู่อนาคต

          เมื่อวันที่ ๔ พ.ย.๕๙ เวลา ๑๖๐๐ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ แถลงแนวทางการขับเคลื่อนกองทัพเรือสู่อนาคต ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ซึ่งมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือ ผู้บังคับหน่วยระดับผู้บังคับการกรม ผู้บังคับการเรือ ผู้บังคับกองบิน ผู้กองพัน ผู้บังคับฝูงบิน และนักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ และนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือเข้ารับฟังการแถลงฯ จากผู้บัญชาการทหารเรือ โดยก่อนจะแถลงฯ ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้รับฟังได้ร่วมยืนแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และระลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้


          กองทัพเรือ ได้กำหนดนโยบายกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๖๐ โดยแบ่งกรอบการดำเนินการออกเป็น ๑๐ ด้าน ดังนี้
               ๑. ด้านทั่วไป
               ๒. ด้านการกำหนดยุทธศาสตร์และโครงสร้างกำลังรบ
               ๓. ด้านการกำลังพล
               ๔. ด้านการข่าว
               ๕. ด้านยุทธการและการฝึก
               ๖. ด้านการส่งกำลังบำรุง
               ๗. ด้านการสื่อสารและสารสนเทศ
               ๘. ด้านกิจการพลเรือน
               ๙. ด้านการวิจัยและพัฒนา
               ๑๐. ด้านการบริหารจัดการ 


          โดยมีการกำหนดเป้าหมายของแต่ละด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ของรัฐบาล อีกทั้งยังเป็นการมุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายของวิสัยทัศน์กองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๖๗ ในการเป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาคและเป็นเลิศในการบริการจัดการ โดยในปีงบประมาณ ๖๐ จะเป็นปีแห่งการปรับปรุงการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อันจะเป็นรากฐานสำคัญของการก้าวไปสู่ความ เป็นมืออาชีพ 
          ทั้งนี้ จะเป็นหลักประกันความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในฐานะผู้รับบริการและหน่วยเหนือ ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่าการปฏิบัติงานใด ๆ ของกองทัพเรือจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ อันเป็นคุณค่าที่มอบให้แก่สังคม คือการเป็นกองทัพเรือที่ประชาชนมีความเชื่อมั่น และภาคภูมิใจ ซึ่งตรงกับวลีตั้งไว้ว่า "ราชนาวีเข้มแข็ง ราษฎร์ รัฐศรัทธา ราชอาณาจักรมั่นคง"
                                                                                                             
ข้อมูล สลก.ทร. ๗ พ.ย.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

กองทัพเรือ จัดโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญบุตร-ธิดาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ สมัครสอบชิงทุนการศึกษาโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ จำนวน ๑๐๐ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นบุตร - ธิดาของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ ที่กำลังศึกษาอยู่ มีอายุระหว่าง ๑๓ - ๑๘ ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ ก.ย. - ๑๐ ต.ค.๖๐ กำหนดสอบวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๑๓๐ และประกาศผลสอบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
          เอกสารประกอบการสมัคร ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด ๑ – ๒ นิ้ว ๑ รูป ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.civil2.navy.mi.th/index.php/main/index สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัด ทร. และสำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา/มารดา
          ผู้สนใจสามารถสมัคร พร้อมรับหนังสือประกอบการสอบได้ที่
          ๑. กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๓๐๓๓ 
          ๒. ทัพเรือภาคที่ ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๒๐๖๐
          ๓. ทัพเรือภาคที่ ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๑๖๖๐
          ๔. ฐานทัพเรือสัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ ๗๑๐๖๐ 
        …