Skip to main content

ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมพิธีเปิดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม “OTOP Wisdom to the World - ภูมิปัญญาไทยก้าวไกลสู่สากล”

รูปภาพจาก: กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
          เมื่อวันที่ ๔ พ.ย.๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. พลเรือโท สานนท์ ผะเอม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมพิธีเปิดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร ภายใต้ชื่องาน “OTOP Wisdom to the World - ภูมิปัญญาไทยก้าวไกลสู่สากล” โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
          งานตลาดคลองผดุงกรุงเกษมในครั้งนี้ กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๓ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยความร่วมมือของกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงมหาดไทย เพื่อมุ่งหวังให้งานเป็นพื้นที่ ให้ผู้ประกอบการ โอทอปของไทยได้มีโอกาสเชื่อมโยง เรียนรู้ และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือสู่มิติต่างประเทศ นอกเหนือจากการประชาสัมพันธ์ศักยภาพสินค้า และผลิตภัณฑ์ โดยภายในงานได้จัดให้มีการออกร้าน ของผู้ประกอบการโอทอปที่คัดเลือกโดยกรมการพัฒนาชุมชน และร้านค้าของสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย ที่จะนำสินค้าท้องถิ่นหรือสินค้าประจำชาติมาร่วมจัดจำหน่ายเพื่อสร้างสีสัน และ ความหลากหลายในงาน
สำหรับกิจกรรมในส่วนของกระทรวงมหาดไทย จะประกอบไปด้วย 
               ๑. นิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมอาชีพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
               ๒. การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP อาหารชวนชิม ผักปลอดสารพิษ ของขวัญและของฝาก
               ๓. นิทรรศการสาธิตและแสดงผลงานศิลปิน OTOP
โดยจะจัดเป็น ๓ รอบ ดังนี้
               รอบที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ “ดาวเด่น สู่สากล” และ “อาหารดังประจำจังหวัด” 
               รอบที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ “บ้านและสวน” (ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก) และ “อาหารทะเล”
               รอบที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ “OTOP เพื่อสุขภาพ” และ “อาหารพื้นบ้าน”
                                                              ข้อมูล สลก.ทร./กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
                                                                                                       ๗ พ.ย.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

กองทัพเรือ จัดโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญบุตร-ธิดาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ สมัครสอบชิงทุนการศึกษาโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ จำนวน ๑๐๐ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นบุตร - ธิดาของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ ที่กำลังศึกษาอยู่ มีอายุระหว่าง ๑๓ - ๑๘ ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ ก.ย. - ๑๐ ต.ค.๖๐ กำหนดสอบวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๑๓๐ และประกาศผลสอบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
          เอกสารประกอบการสมัคร ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด ๑ – ๒ นิ้ว ๑ รูป ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.civil2.navy.mi.th/index.php/main/index สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัด ทร. และสำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา/มารดา
          ผู้สนใจสามารถสมัคร พร้อมรับหนังสือประกอบการสอบได้ที่
          ๑. กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๓๐๓๓ 
          ๒. ทัพเรือภาคที่ ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๒๐๖๐
          ๓. ทัพเรือภาคที่ ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๑๖๖๐
          ๔. ฐานทัพเรือสัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ ๗๑๐๖๐ 
        …