Skip to main content

ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมพิธีเปิดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม “OTOP Wisdom to the World - ภูมิปัญญาไทยก้าวไกลสู่สากล”

รูปภาพจาก: กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
          เมื่อวันที่ ๔ พ.ย.๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. พลเรือโท สานนท์ ผะเอม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมพิธีเปิดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร ภายใต้ชื่องาน “OTOP Wisdom to the World - ภูมิปัญญาไทยก้าวไกลสู่สากล” โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
          งานตลาดคลองผดุงกรุงเกษมในครั้งนี้ กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๓ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยความร่วมมือของกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงมหาดไทย เพื่อมุ่งหวังให้งานเป็นพื้นที่ ให้ผู้ประกอบการ โอทอปของไทยได้มีโอกาสเชื่อมโยง เรียนรู้ และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือสู่มิติต่างประเทศ นอกเหนือจากการประชาสัมพันธ์ศักยภาพสินค้า และผลิตภัณฑ์ โดยภายในงานได้จัดให้มีการออกร้าน ของผู้ประกอบการโอทอปที่คัดเลือกโดยกรมการพัฒนาชุมชน และร้านค้าของสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย ที่จะนำสินค้าท้องถิ่นหรือสินค้าประจำชาติมาร่วมจัดจำหน่ายเพื่อสร้างสีสัน และ ความหลากหลายในงาน
สำหรับกิจกรรมในส่วนของกระทรวงมหาดไทย จะประกอบไปด้วย 
               ๑. นิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมอาชีพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
               ๒. การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP อาหารชวนชิม ผักปลอดสารพิษ ของขวัญและของฝาก
               ๓. นิทรรศการสาธิตและแสดงผลงานศิลปิน OTOP
โดยจะจัดเป็น ๓ รอบ ดังนี้
               รอบที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ “ดาวเด่น สู่สากล” และ “อาหารดังประจำจังหวัด” 
               รอบที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ “บ้านและสวน” (ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก) และ “อาหารทะเล”
               รอบที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ “OTOP เพื่อสุขภาพ” และ “อาหารพื้นบ้าน”
                                                              ข้อมูล สลก.ทร./กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
                                                                                                       ๗ พ.ย.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐

ทร.มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ ๑. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑–๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑–๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑–๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ๒. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากการกระทำความผิดในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และในครึ่งป…