Skip to main content

Posts

Showing posts from February, 2014

การบริหารจัดการภัยพิบัติเชิงรุก

นับวันประเทศไทยจะเผชิญภัยพิบัติที่ทวีความรุนแรงบ่อยครั้งในรูปแบบที่หลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ( ปภ. ) ในฐานะหน่วยงานกลางของภาครัฐด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ จึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการภัยพิบัติเชิงรุก โดยยึดพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ รวมถึงหลัก 2 P 2 R หลักบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับสากลเป็นกลไกขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมีความปลอดภัยจากภัยพิบัติอย่างยั่งยืน สำหรับการดำเนินงานบริหารจัดการสาธารณภัยในปีงบประมาณ พ.ศ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ( ปภ.) ได้กำหนดนโยบายเน้นหนักใน ๕ หลัก ดังนี้ ๑. ผลักดันกลไกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ ๒. ให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย ๓. บูรณาการภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านความปลอดภัยทางถนน ๔. สร้างความพร้อมด้านคลังข้อมูลสาธารณภัย และ ๕. ผลักดันการบริหารจัดการสาธารณภัยทางน้ำและทางทะเล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มุ่งส่งเสริมความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการภัยพิบัติที่เป็นระบบ ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อให้ประเทศไท…

งานไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง

จังหวัดน่าน กำหนดจัดงานไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗ วัดพระธาตุช่อแฮวรวิหาร ตั้งอยู่ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง เป็นที่สักการะของชาวล้านนาและผู้คนทั่วไป รวมทั้งเจ้านายชั้นสูงของอาณาจักรสุโขทัยมาแต่อดีต มีประวัติการบูรณะหลายครั้งจากพระยาลิไท สมัยกรุงสุโขทัย ทุกปีเมื่อถึงวันขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๖ ( เหนือ ) ตรงกับเดือน ๔ ( ไทย ) เป็นประเพณีไหว้พระธาตุ โดยกำหนดวันตามจันทรคติ เนื่องจากพระธาตุช่อแฮเป็นพระธาตุสำคัญหนึ่งใน ๑๒ เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนปีขาด ปีมะเมียหรือปีม้านั้นเกี่ยวข้องกับจังหวัดแพร่ โดยจะนึกถึงม้ากัณฑะกะ เป็นม้าพระที่นั่งของเจ้าชายสิทธัตถะและม้าเกิดวันเดียวกับเจ้าชายสิทธัตถะ เรียกว่าม้าสหชาติ เป็นม้าที่มีความจงรักภักดีต่อเจ้าชายสิทธัตถะและเป็นม้าที่พาเจ้าชายออกบวช จนกระทั่งบรรลุเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้า จังหวัดแพร่ได้นำองค์พระธาตุช่อแฮ ประดิษฐานบนหลังม้ากัณฑกะ เป็นตราเมือง โดยชาวแพร่ให้ความสำคัญว่าม้ากัณฑกะมีความแข็งแกร่ง ทรหดอดทน จะนำพสกนิกรชาวพุทธไปสู่ความสำเร็จตามที่วางเป้าหม…

งานป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ

กองทัพเรือกำหนดจัดงาน ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ และองค์พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ งานนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และความกล้าหาญของวีรบุรุษทหารเรือไทยในวิกฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ รวมทั้งยังเป็นการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดให้หมดไปจากชุมชนและสังคมไทย ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายยิ่งขึ้น กิจกรรมประกอบด้วย การให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของป้อมพระจุลจอมเกล้า และเหตุการณ์วิกฤติการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของป้อมพระจุลจอมเกล้าและสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด กิจกรรมปลูกป่าชายเลน การจำหน่ายสินค้าราคาถูกและกิจกรรมบันเทิงต่าง ๆ อีกมากมาย จึงขอเชิญผู้สนใจ ร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว …

งานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาดจังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๕๗

จังหวัดสุโขทัย กำหนดจัดงานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาดจังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ – ๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย สุโขทัย เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของประเทศไทย มีเทพารักษ์คอยปกปักคุ้มครองให้ประชาชนอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวสุโขทัยเคารพเรียกกันว่า พระแม่ย่า โดยในปีใดเกิดฝนแล้ง ข้าวยากหมากแพง จะอัญเชิญพระแม่ย่าออกแห่ในวันสงกรานต์ให้ประชาชนสรงน้ำและขอพร ซึ่งทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล จนกลายเป็นประเพณีสืบทอดกันมาว่าในวันสงกรานต์ต้องนำพระแม่ย่ามาให้ประชาชนสรงน้ำและขอพร นอกจากนั้นยังได้จัดให้มีการสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาดจังหวัดสุโขทัย เพื่อเฉลิมฉลองขอพร เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเป็นประจำทุกปี โดยภายในงานจะมีริ้วขบวนแก่องค์พระแม่ย่าที่ยิ่งใหญ่รอบเมือง ให้ประชาชนได้สักการบูชาและขอพร มีการจำหน่ายสินค้าและกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย …

สมาคมภริยาทหารเรือ เปิดรับสมัครบุตร – ธิดาสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ เข้าร่วมโครงการค่ายบุตร – ธิดานาวี ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๗

สมาคมภริยาทหารเรือ กำหนดจัดโครงการค่ายบุตร – ธิดานาวี ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยรับสมัครบุตร – ธิดาของข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ ซึ่งมารดาเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบของสมาคมภริยาทหารเรือ ผู้สมัครต้องเกิดในปี ๒๕๔๓ – ๒๕๔๖ ภายในค่ายจัดให้มีกิจกรรมทักษะทางภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นาฏศิลป์ ดนตรี และศิลปะ รวมทั้งจัดทัศนศึกษานอกสถานที่ หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ ใบ สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ(ของมารดา) และใบรับรองแพทย์ ผู้ที่สนใจนำบุตร – ธิดาเข้าร่วมโครงการค่ายบุตร – ธิดา ภาคฤดูร้อน ฯ สมัครและสอบถามรายละเอียดได้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ , ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๔๓ หรือwww.navy.mi.th และที่สมาคมภริยาทหารเรือฝ่ายภูมิภาค บริเวณอาคารรับรอง ๒ ฐานทัพเรือสัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๗๕๐๒๘ …

กองทัพเรือ ทำการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี การฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ มีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อทดสอบกระบวนการวางแผนทาง ทหารของหน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามแผนป้องกันประเทศ และเพื่อทดสอบการอำนวยการยุทธ์ของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ และศูนย์บัญชาการทางทหารระดับต่าง ๆ ของกองทัพเรือตามโครงสร้างและแนวทางการใช้กำลังของกองทัพเรือในปัจจุบัน โดยทำการฝึกในลักษณะ “รบอย่างไร ฝึกอย่างนั้น” คือหน่วยจะต้องปฏิบัติภารกิจหน้าที่ใดในสถานการณ์จริงให้ปฏิบัติภารกิจนั้นในสถานการณ์ฝึก ทั้งนี้ได้นำปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะของการฝึกกองทัพเรือ ในปี ๒๕๕๖ มาพิจารณาให้สอดคล้องตามแผนการปฏิบัติงานของหน่วย โดยการฝึกครั้งนี้ มีขอบเขตการฝึกทั้งในด้านการส่งกำลัง การซ่อมบำรุง การขนส่ง และบริการทางการแพทย์ โดยมีขั้นตอนการฝึกแบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมการฝึก ขั้นการฝึก ประกอบด้วย การอบรมในห้องเรียน การฝึกปัญหาที่บังคับการ และการฝ…

กองทัพเรือ ทำการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗

กองทัพเรือ จะทำการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ เป็นการฝึกภายในประเทศของหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพเรือจากส่วนบัญชาการ ส่วนยุทธบริการ และส่วนการศึกษา รวม ๒๑ หน่วย ประกอบด้วย กรมกำลังพลทหารเรือ กรมข่าวทหารเรือ กรมยุทธการทหารเรือ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ กองเรือยุทธการ ทัพเรือภาคที่ ๑ ทัพเรือภาคที่ ๒ ทัพเรือภาคที่ ๓ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือกรุงเทพ กรมสารวัตรทหารเรือ กรมสรรพาวุธทหารเรือ กรมพลาธิการทหารเรือ กรมแพทย์ทหารเรือ กรมการขนส่งทหารเรือ กรมอุทกศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ และโรงเรียนนายเรียน มีพลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นผู้อำนวยการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ กำหนดทำการฝึกตั้งแต่ วันที่ ๓ มีนาคม – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ พื้นที่ฝึกบริเวณที่ตั้งหน่วย พื้นที่ปฏิบัติการและพื้นที่ฝึกของกองทัพเรือ และจะมีพิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือ ฯ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสั…

กองทัพเรือเตรียมจัดพิธีปล่อยเรือน้ำมันลงน้ำ

กองทัพเรือ กำหนดจัดพิธีปล่อยเรือน้ำมันลงน้ำ ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๔๓๙ ณ พื้นที่สร้างเรือ บริษัท มาร์ซัน จำกัด ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดย พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปล่อยเรือ ฯ และนางอัจฉรา พิพัฒนาศัย ภริยา ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นสุภาพสตรีผู้ประกอบพิธี ฯ กองทัพเรือ อนุมัติให้มีการจัดสร้างเรือน้ำมัน ขนาดระวางบรรทุกน้ำมัน ๑,๒๐๐ กิโลลิตร จำนวน ๑ ลำ จัดสร้างโดยบริษัทอู่กรุงเทพจำกัด โดยเรือน้ำมันลำนี้มีภารกิจในการสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับเรือกองทัพเรือที่ปฏิบัติการในทะเลขนาดตั้งแต่เรือฟรีเกตลงมา สนับสนุนการส่งกำลังบำรุงและการส่งกลับทางสายแพทย์ สนับสนุนการลำเลียงน้ำมันเชื้อเพลิงทางทะเลในการช่วยเหลือประชาชนตามแนวชายฝั่งทะเล สนับสนุนเรือหน่วยเฉพาะกิจ หน่วยราชการ โครงการตามพระราชดำริ ประชาชนตามเกาะและแนวชายฝั่งทะเล และสนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานของหน่วยต่าง ๆ ทั้งในและนอกกองทัพเรือ เรือน้ำมันมีความยาวตลอดลำ ๖๓.๕๐ เมตร ความกว้างกลางลำ ๑๒.๐๐ เมตร ความลึกกลางลำ ๕.๑๐ เมตร ขีดความสามารถ…

วันสหกรณ์แห่งชาติ

คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิด สหกรณ์ ในประเทศไทย และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์สู่สาธารณชนตามที่ได้มีการประกาศให้สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ และในโอกาสที่วันสหกรณ์แห่งชาติ ได้เวียนมาบรรจบครบรอบ ๙๘ ปี ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ไทย และเครือข่าย ๕ ชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในงาน วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานเพื่อถวายสักการะและรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย และเพื่อส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์ให้ตระหนักถึงคุณค่าและศรัทธาในระบบสหกรณ์ ตลอดจนเพื่อประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ให้สาธารณชนได้ทราบโดยทั่วกัน พื้นที่ต่างจังหวัดเช่น สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดนครราชสีมาจาก ๓๒ อำเภอ จัดงาน วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ อย่างยิ่งใหญ่ …

กิจกรรม “คุ้งกระเบนเทิดไท้องค์ราชัน พัฒนาชายหาดร่วมกัน เพื่อสานฝันทะเลงาม”

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กำหนดจัดกิจกรรม “คุ้งกระเบนเทิดไท้องค์ราชัน พัฒนาชายหาดร่วมกัน เพื่อสานฝันทะเลงาม” ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๖๓๐ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งให้แก่เยาวชน ประชาชน และผู้ที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ ส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยกิจกรรมประกอบด้วย การเก็บขยะใต้ทะเลและทำความสะอาดชายหาดบริเวณชายหาดเจ้าหลาว – แหลมเสด็จ รวมทั้งกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง ๑, ๐๐๐, ๐๐๐ ตัว จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานได้ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ …

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญชวนร่วมช่วยเหลือเด็กยากไร้

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ. ฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมช่วยเหลือเด็กยากไร้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กที่ประสบปัญหาและไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของเด็กทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน และเพื่อพัฒนาศักยภาพของครอบครัวเด็กและชุมชนให้สามารถดูแลและคุ้มครองเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการของมูลนิธิฯ มีหลากหลายโครงการ อาทิ โครงการสอนแม่เล่านิทาน , สานสายใยรักในครอบครัว, โครงการสนับสนุนอุปกรณ์รักษาสุขอนามัยและส่งเสริมสุขภาพสำหรับนักเรียน , โครงการเปิดโลกอัจฉริยะ ,โครงการเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษา , โครงการเพิ่มโอกาสเด็กยากไร้ให้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ทุกโครงการล้วนช่วยสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่เด็กยากไร้ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้โดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ในนามมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ. ฯ ธนาคารกรุงเทพ สาขาทองหล่อ หมายเลขบัญชี ๒๐๖ – ๐- ๐๖๗๐๙ – ๓ , ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลุมพินี หมายเลขบัญชี ๐๒๓ – ๒ – ๓๖๗๐๓ – ๒ และธนาคาร…

วันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทหารเรือ

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทหารเรือ ครบรอบ ๑๑๑ ปี กิจการขนส่งของกองทัพเรือ ได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมครั้งแรก เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๔๔๖ อันเป็นวันที่ได้มีการก่อตั้ง “กองพาหนะ กรมบัญชาการทหารขึ้นบกในกรุงเทพ” ในยุคที่พลเรือตรี สมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมขุนนครสวรรค์วรพินิต ( ยศในขณะนั้น) ทำหน้าที่ผู้บัญชาการกรมทหารเรือหรือผู้บัญชาการทหารเรือในปัจจุบัน ซึ่งการปรับหน่วยข้างต้นเป็นรากฐานอันสำคัญของกิจการขนส่งกองทัพเรือ ที่ได้มีการ สืบสานควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนากองพาหนะให้เจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ จนกระทั่งกองพาหนะ กรมทหารบัญชาการทหารขึ้นบก มาเป็นกรมการขนส่งทหารเรือในปัจจุบัน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมการขนส่งทหารเรือ ได้สนับสนุนงานของกองทัพเรือทั้งงานด้านยุทธการ กิจการพลเรือน สวัสดิการ การฝึกหัดศึกษา การรักษาความปลอดภัย การข่าว การแพทย์ การพลาธิการ การจัดพาหนะทั้งยวดยานบกและเรือในแม่น้ำ เพื่อสนับสนุนกิจการพิเศษของกองทัพเรือ ตลอดจนองค์กรภาคเอกชนที่ร้องขอความอนุเคราะห์เพื่อกิจกรรมสาธารณกุศลต่าง ๆ แล…

วันศิลปินแห่งชาติ

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ ๒ ) พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีของไทย ที่ทรงมีพระปรีชาสามารถล้ำเลิศในศิลปกรรมหลายสาขา ด้วยพระปรีชาสามารถดังกล่าว พระองค์ทรงได้รับการยกย่องให้เป็นพระปฐมบรมศิลปินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเพื่อเป็นการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันศิลปินแห่งชาติ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่ศิลปินที่มีผลงานดีเด่นจนได้รับการยกย่องและเป็นที่ยอมรับอย่างกว่างขวางให้เป็น ศิลปินแห่งชาติ โดยมีคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ดำเนินการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานศิลปะชั้นเยี่ยมตามเกณฑ์การพิจารณาของโครงการศิลปินแห่งชาติ และประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๒๘ จนถึงปัจจุบัน หลักเกณฑ์การคัดเลือกศิลปินแห่งชาติมี ๓ หลักเกณฑ์ คือ คุณสมบัติของศิลปินแห่งชาติ คุณค่ามาตรฐานผลงานศิลปะของศิลปินแห่งชาติ และ การเผยแพร่และยอมรับคุณค่าผลงานของศิลปินแห่งชาติ โดยการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติจะคัดเลือกใน ๓ สาขา ค…

การตรวจเยี่ยมการฝึกดำเนินกลยุทธด้วยกระสุนจริง การฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๔

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การรับรอง พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะผู้บังคับบัญชาในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง ภายใต้รหัสการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๔ ณ สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข ๑๖ บ้านจันเขลม จังหวัดจันทบุรี พร้อมรับฟังการบรรยายสรุป ชมการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนและชมการจัดแสดงยุทธโปกรณ์ การฝึกร่วม/ผสมคอบร้าโกลด์ เป็นการฝึกปฏิบัติการร่วมผสมในลักษณะพหุภาคีของกองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา และกองทัพมิตรประเทศ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีกองทัพไทยเป็นเจ้าภาพจัดการฝึก ในส่วนของกองทัพเรือ ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมการฝึกเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีระหว่างมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึก พัฒนาขีดความสามารถการอำนวยการยุทธร่วม /ผสมต่อกำลังรบขนาดใหญ่ในสถานการณ์ความขัดแย้งระดับต่ำ การป้องกันประเทศ การฝึกการประยุทธ์ใช้กำลังรบในสถานการณ์อื่น ๆ เช่น การต่อต้านการก่อความ ไม่สงบ การต่อต้านการก่อการร้าย การอพยพประชาชน การช่วยเหลือบรรเทาภัยพิบัติ รวมทั้งฝึกการใช้ กองกำ…

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือขอเชิญร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศ

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กำหนดจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศ พลเรือตรี ปิติ วัลยะเพ็ชร์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐๐๐ ณ เมเจอร์โบว์ฮิต ปิ่นเกล้า การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้เป็นทุนในการสนับสนุนกิจกรรม สาธารณกุศลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและเพื่อเป็นสวัสดิการภายในกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ การแข่งขันมีประเภททีมกิตติมศักดิ์ ทีมละ ๒๐,๐๐๐ บาท และทีมทั่วไป ทีมละ ๕,๐๐๐ บาท กติกาประเภททีม ๓ คนไม่จำกัดเพศ พินล้มเหลือคู่เป็นสไตร์ค เหลือคี่เป็นสแปร์ ตกราง ๐ คะแนน แข่งขัน ๓ เกมส์ นับคะแนนรวมตามลำดับ กรณีผลคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาเกมส์สุดท้ายเป็นเกมส์ตัดสิน ผู้ชนะการแข่งขันประเภทบุคคลจะได้รับรางวัลอันดับสูงสุดเพียงรางวัลเดียว การแข่งขันประเภทบุคคลนับคะแนนรวม ๒ เกมส์ จากการแข่งขันประเภททีม ผลการตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นข้อยุติ ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๒ ๒๙๙๘ , ๐ ๒๔๗๕ ๔๙๖๐ และ ๐ ๒๔๗๕ ๔๔๘๑ …

งานวัน ทสปช. ๔ มี.ค. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

กองทัพเรือ กำหนดให้จัดงานวันสถาปนา ทสปช. ๔ มี.ค. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นการจัดงานแบบรวมเขต โดยศูนย์ ทสปช. ในทะเลเขต ทรภ. ๑ เป็นเจ้าภาพ และรับผิดชอบจัดพิธีสวนสนามทางเรือ ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ วัดสุทธิวาตวราราม ( วัดช่องลม ) จังหวัดสมุทรสาคร ผู้ร่วมงานประกอบด้วย ศูนย์ ทสปช. ในทะเลเขต ทรภ. ๑ จำนวน ๓๕๐ คน ศูนย์ ทสปช. ในทะเล ทรภ.๒ จำนวน ๑๒๐ คน และศูนย์ ทสปช. ในทะเลเขต ทรภ. ๓ จำนวน ๑๔๐ คน รวมจำนวน ๖๑๐ คน กิจกรรมประกอบด้วย พิธีทางศาสนา พิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีเปิดและเชิญธง ทสปช. การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี กิจกรรมนันทนาการรอบกองไฟ พิธีตรวจพลสวนสนามและการปฏิญาณตน พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติพร้อมประกาศนียบัตรให้แก่วิทยากรดีเด่นและสมาชิก ทสปช.ในทะเลดีเด่น พิธีสวนสนามทางบก พิธีสวนสนามทางเรือ และพิธีเชิญธง ทสปช . ลงจากยอดเสา งานวันสถาปนา ทสปช. ๔ มี.ค. จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อระลึกถึงวีรกรรมของบรรพชนที่ได้เสียสละอุทิศชีวิต รักษาผืนแผ่นดินไทย รวมทั้งเป็นการแสดงความสมัครสมานสามัคคีของเหล่า ทส…

กิจกรรม “ คุ้งกระเบนเทิดไท้องค์ราชัน พัฒนาชายหาดร่วมกัน เพื่อสานฝันทะเลงาม”

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กำหนดจัดกิจกรรม “ คุ้งกระเบนเทิดไท้องค์ราชัน พัฒนาชายหาดร่วมกัน เพื่อสานฝันทะเลงาม” ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘๐๐ – ๑๖๓๐ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อปลุกจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมของประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ ส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชายหาดและใต้ทะเลที่สวยงามของจังหวัดจันทบุรี กิจกรรมประกอบด้วย การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง ๑,๐๐๐,๐๐๐ ตัว ทำความสะอาดชายหาดเจ้าหลาว – แหลมเสด็จ โดยอาสาสมัครระยะทางประมาณ ๗ กิโลเมตร และการเก็บขยะใต้ทะเลบริเวณแหล่งปะการังโดยอาสาสมัครนักดำน้ำ ผู้สนใจร่วมกิจกรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๙๔๓ ๓๒๑๖ – ๘ …

นิทรรศการไทพวน

มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน. ) โดยสถานอารยธรรมศึกษา โขง – สาละวิน ได้จัดนิทรรศการไทพวน ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ความสำคัญกับการศึกษาวิจัยเรื่องชาติพันธุ์ในแถบเหนือตอนล่าง เนื่องจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ เช่น ไทยวน ไทพวน ไทดำ ม้ง เย้า ฯลฯ ยังคงดำรงและสืบทอดวิถีชีวิตวัฒนธรรมดั้งเดิม บ้างก็ผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมที่อยู่ล้อมรอบ ทำให้เกิดเป็นวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ นับเป็นแหล่งอารยธรรมที่มีความสำคัญ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้ศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ในแถบภาคเหนือตอนล่าง เช่น กลุ่มไทพวน พร้อมนำวัฒนธรรมเผยแพร่สู่สาธารณชนในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงที่กำลังจัดแสดงอยู่ขณะนี้ คือ วัฒนธรรมการทอผ้าในนิทรรศการไทพวน จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการ ได้ทุกวันจันทร์ – วันเสาร์ ตามสถานที่ดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๕๙๖ ๑๒๑๘ …

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ ร. ๒ อัมพวา กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ ร. ๒ อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ภายในงานจัดให้มีการแสดงโขนกลางแจ้ง เรื่องรามเกียรติ์ ตอน องคตสื่อสารถึงกุมภกรรณทดน้ำ แสดงโดยศิลปินกรมศิลปากรโรงใหญ่ กำกับบทการแสดงโดย ครูประสาท ทองอร่าม มีตัวแสดงครบตามประเพณีโขนทุกอย่าง มีการสร้างฉากอย่างยิ่งใหญ่ สมจริง งานนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จ ฯ ร่วมงานและทรงประกอบพิธีเปิดสถานที่เที่ยวชมใหม่ในอุทยาน ร. ๒ รวม ๓ แห่ง คือ พระที่นั่งสนามจันทร์จำลอง พิพิธภัณฑ์พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และพิพิธภัณฑ์บ้านพักอาศัยและการดำเนินชีวิตของคหบดีชนบท ซึ่งทั้งสองพิพิธภัณฑ์มีการปรับปรุงจากที่มีอยู่เดิมให้สมบูรณ์ และนอกจากการแสดงโขนแล้ว ยังมีการแสดงละครนอกเรื่อง สังข์ทอง ตอนหนีนางพันธุรัต มีนิทรรศการที่น่าสนใจซึ่งปีนี้จะเน้นเรื่อง บัว ของสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย การประกวดอาหารจานเดียวจากบัว รวมถึงการสาธิต…

พิธีมอบเงินรางวัลพิเศษการแข่งขันเปตองชิงแชมป์โลก ครั้งที่ ๑๔ และกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๗

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลพิเศษให้แก่นักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขันเปตองชิงแชมป์โลก ครั้งที่ ๑๔ และนักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๗ พร้อมกับกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอน ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๐๐๐ กองทัพเรือสนับสนุนกำลังพลเป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันเปตองชิงแชมป์โลก ครั้งที่ ๑๔ ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ เมืองมองด์ตูบอง สาธารณรัฐฝรั่งเศส และเป็นนักกีฬาและผู้ฝึกสอนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๗ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ทั้งนี้ การแข่งขันดังกล่าวนักกีฬาของกองทัพเรือได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศและกองทัพเรือ โดยได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันเปตองชิงแชมป์โลกประเภททีมหญิง และในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์นักกีฬากองทัพเรือ สามารถทำเหรียญรางวัลได้ ๑๒ เหรียญทอง ๑๕ เหรียญเงิน และ ๗ เหรียญทองแดง …

งานวันสถาปนา ทสปช. ๔ มี.ค. ประจำปี ๒๕๕๗

กองทัพเรือ กำหนดจัดงานวันสถาปนา ทสปช. ๔ มี.ค. ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม ) ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมือง จังหวัดสุมทรสาคร งานนี้มีวัตถุวัตถุประสงค์ เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้รำลึกถึงและสดุดีวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของบรรพชน ที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิต รักษาแผ่นดินไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ ตลอดจนเป็นการแสดงพลังความรัก ความสามัคคีของเหล่าสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติที่พร้อมจะเสียสละชีวิตปกป้องชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ด้วยการรวมพลังสวนสนามทั้งบกและทางเรือ รวมทั้งร่วมกันประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ การจัดงานวันไทยอาสาป้องกันชาติ ( ทสปช.) เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ โดยศูนย์ ทสปช. ในทะเล ได้ไปร่วมงานรวมพลัง ทสปช. เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๙ จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้มีการจัดงาน ฯ แยกเป็นเอกเทศ ในแต่ละพื้นที่ของศูนย์ ทสปช. ภาค ๑ – ๔ และศูนย์ทสปช. ในทะเล ใช้ชื่องานว่า วันรวมพลัง ทสปช. ๔ มี.ค. ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้เปลี่ยนเป็น วันสถาปนา ทสปช. ๔ มี.ค. จนถึงปัจจุบัน …

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ ร. ๒ อัมพวา กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ ร. ๒ อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ภายในงานจัดให้มีการแสดงโขนกลางแจ้ง เรื่องรามเกียรติ์ ตอน องคตสื่อสารถึงกุมภกรรณทดน้ำ แสดงโดยศิลปินกรมศิลปากรโรงใหญ่ กำกับบทการแสดงโดย ครูประสาท ทองอร่าม มีตัวแสดงครบตามประเพณีโขนทุกอย่าง มีการสร้างฉากอย่างยิ่งใหญ่ สมจริง งานนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จ ฯ ร่วมงานและทรงประกอบพิธีเปิดสถานที่เที่ยวชมใหม่ในอุทยาน ร. ๒ รวม ๓ แห่ง คือ พระที่นั่งสนามจันทร์จำลอง พิพิธภัณฑ์พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และพิพิธภัณฑ์บ้านพักอาศัยและการดำเนินชีวิตของคหบดีชนบท ซึ่งทั้งสองพิพิธภัณฑ์มีการปรับปรุงจากที่มีอยู่เดิมให้สมบูรณ์ และนอกจากการแสดงโขนแล้ว ยังมีการแสดงละครนอกเรื่อง สังข์ทอง ตอนหนีนางพันธุรัต มีนิทรรศการที่น่าสนใจซึ่งปีนี้จะเน้นเรื่อง บัว ของสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย การประกวดอาหารจานเดียวจากบัว รวมถึงการสาธิต…

กรมศิลปากรเตรียมบวงสรวงราชรถพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช

กรมศิลปากรได้รับมอบจากรัฐบาลให้เตรียมการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จึงได้เร่งตกแต่งเมรุหลวงหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพ ศิรินทราวาส รวมทั้งบูรณะและปรับปรุงอาคารรอบ ๆ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์และบูรณปฏิสังขรณ์ ราชรถ ราชยานและเครื่องประกอบพระราชพิธี ซึ่งจะใช้ในริ้วขบวนพระอิสริยยศเชิญพระศพ ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ นี้ สำนักช่างสิบหมู่ จะจัดพิธีบวงสรวงราชรถ ๒ องค์ ได้แก่ ราชรถพระนำ และราชรถอัญเชิญพระโกศ โดยหลังจากเสร็จพิธีบวงสรวงแล้วจะเริ่มขั้นตอนบูรณะให้มั่นคง และทำความสะอาดกระจก ทาสี ให้มีความสมบูรณ์ พร้อมที่จะใช้ในพระราชพิธีต่อไป ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ …

กองเรือยุทธการรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน ประเภททั่วไป กลุ่มงานบริการ จำนวน ๒ อัตรา โดยรับสมัครเพศหญิง สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ ๒๒ ปี ไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์ ส่วนสูงตั้งแต่ ๑๕๐ เซนติเมตรขึ้นไป สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาประกาศนียบัตรหรือสำเนาใบสุทธิหรือสำเนาระเบียนแสดงผล การเรียน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา รูปถ่ายขนาด ๓X๔ เซนติเมตร จำนวน ๒ รูป และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ผู้สนใจสมัครได้ที่ ธุรการและกำลังพล กองบังคับการ กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ ตำบลสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ในเวลาราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๔๓๘ ๕๘๙ ข้อมูล กร. …

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของทัพเรือภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๑

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการกระบวนการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรกองทัพเรือประจำปี และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกองทัพเรือ ข้อมูล ทรภ.๑ ๑๙ ก.พ.๕๗�����������������������������������������������������������������������������������������������������…

กิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๗

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เปิดกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จันทบุรี (ราชประชานุเคราะห์ ๔๘ ) ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้เยาวชนในอำเภอคิชฌกูฎ ได้ทราบถึงพิษภัยของยาเสพติด ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด และพัฒนาทักษะความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด รู้จักวิธีการปฏิเสธไม่ยุ่งเกี่ยวกับ ยาเสพติด มีกิจกรรม ประกอบด้วย วอล์คแรลลี่ กิจกรรมเล่นรอบกองไฟ กิจกรรมกีฬาทหารเรือ และปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ความสามัคคี ร่วมกันปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และกำหนดจัดพิธีปิดในที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙๐๐ โดยมี พลเรือตรีสานนท์ ผะเอม รองผู้บัญชาการกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธาน ข้อมู…

งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

จังหวัดลพบุรี กำหนดจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ งานนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระมหากษัตริย์องค์ที่ ๒๗ แห่งกรุงศรีอยุธยา พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถอย่างยิ่ง โดยทรงสร้างความรุ่งเรืองและยิ่งใหญ่ให้แก่กรุงศรีอยุธยา พระองค์ทรงสร้างพระนารายณ์ราชนิเวศน์ไว้ที่ลพบุรี และมาประทับว่าราชการปีหนึ่งประมาณ ๘ – ๙ เดือน จนพระนารายณ์ราชนิเวศน์ถูกเรียกว่าราชธานีแห่งที่ ๒ อันเป็นสิ่งที่ชาวจังหวัดลพบุรีทุกคนภาคภูมิใจ และร่วมกันจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นประจำทุกปี การจัดงานปีนี้เป็นปีที่ ๒๘ มีกิจกรรมเทิดพระเกียรติมากมาย ทั้งการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ การจำลองขบวนแห่ประวัติศาสตร์ ขณะที่ภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ในเวลาค่ำได้จัดงานให้ผู้ชมได้รับประทานอาหารไทย พร้อมชมการแสดง แสง สีเสียง งานราตรีวังนารายณ์ บอกเล่าเรื่องราวพระราชกรณียกิจและพระปรีชาสามารถในด้านต่าง ๆ สมัยที่พระองค์ทรงครองราชย์รวมทั้งมีการจำหน่ายสินค้าไทย การละเล่นพื้นบ้าน …

งานมหกรรมสินค้าเกษตรและเกษตรแฟร์

กรมส่งเสริมการเกษตร กำหนดจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและเกษตรแฟร์สมุทรสาคร ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สาขารัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี งานนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร สู่ภูมิภาคเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร มหกรรมเกษตรแฟร์ครั้งนี้ได้เปิดร้านจำหน่ายจำหน่ายกว่า ๖๐ ร้าน อาทิ ผลไม้สดชนิดต่าง ๆ ผลไม้แปรรูป อาหารทะเลแปรรูปต่าง ๆ พร้อมทั้งการจัดประกวดสินค้าเกษตร การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านจากเยาวชน จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่ผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพหลายชนิดเช่น กล้วยไม้ มะพร้าว มะม่วง ลำไยและสินค้าเกษตรแปรรูปรวมทั้งอาหารทะเลแปรรูปต่าง ๆจึงได้จัดงานเกษตรแฟร์ขึ้นที่จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นการขยายช่องทางทางการเกษตรออกสู่ตลาด โดยเฉพาะในจังหวัดใกล้เคียงแถบปริมณฑล เช่น กรุงเทพ นนทบุรี นครปฐม เพื่อเป็นการต่อยอดในการดำเนินธุรกิจ สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนที่สนใจมาเที่ยวชมสินค้าเกษตร…

การฝึกคอบร้าโกลด์

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ( ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ) เวลา ๑๐๑๐ พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก ในการฝึกร่วม/ผสมคอบร้าโกลด์๑๔ ณ บริเวณสนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข ๑๕ (หาดยาว) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีพลเรือตรีธานินทร์ ลิขิตวงศ์ ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ เป็นผู้อำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๔ ระดับกองทัพเรือ และเป็น ผู้บัญชาการกองกำลังทางเรือผสม และพลเรือตรีรัตนะ วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นผู้บัญชาการกองกำลังนาวิกโยธินผสม ให้การต้อนรับ กองทัพไทยและกองกำลังสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นแปซิฟิก ร่วมกันเป็นเจ้าภาพการฝึกร่วม/ผสมคอบร้าโกลด์ ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่จังหวัดพิษณุโลก การฝึกนี้เป็นการฝึกแบบ HEAVY YEAR เน้นการฝึกภาคสนามทั้งทางบก ทางเรือ ทางอากาศ การปฏิบัติการพิเศษและการฝึกการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการกระชับควา…

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมค่ายแกนนำเยาวชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด

ทัพเรือภาคที่ ๑ โดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ กำหนดจัดกิจกรรมค่ายแกนนำเยาวชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยาคม อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีพิธีเปิดกิจกรรมในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีพลเรือตรีบรรพต เกิดภู่ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ และเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธาน กิจกรรมค่ายของแกนนำเยาวชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด เป็นกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนในพื้นที่ได้ทราบถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด ตลอดจนส่งเสริมให้เป็นเครือข่ายข่าวภาคประชาชนในการแจ้งเหตุต่าง ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการรวมกลุ่มกันเล่นกีฬา กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายเรื่อง โทษภัยและการปฏิบัติตนให้ห่างไกลยาเสพติด มีการแบ่งกลุ่มทำงานและแถลงผล การทัศนศึกษานอกสถานที่และงานเลี้ยงสานสัมพันธ์กลุ่มมวลชนและผู้…

คลินิกศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้นายดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง นำเงินพระราชทาน จำนวน ๑๔๒,๒๑๘ .-บาท พระราชทานให้กับมูลนิธิศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อใช้ในการดูแลสุนัขภายในศูนย์ ตั้งแต่สัปดาห์นี้ ( ๑๒ กุมภาพันธ์ ) เป็นต้นไป โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หัวหิน จะเปิดคลินิกพิเศษที่ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน ทุกวันจันทร์และวันพุธ ช่วงบ่ายเป็นคลินิกธารบำบัดสุนัขที่ต้องการเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ ข้อ กระดูก ช่วยรักษาอาการเดินไม่สะดวก ตลอดจนสุนัขที่ป่วย การออกกำลังกายด้วยการ ว่ายน้ำหรือธาราบำบัดจะช่วยได้มากในการรักษา ให้บริการในราคาถูกเพียงครั้งละ ๑๐๐ บาทเท่านั้น โดยมีสัตวแพทย์จากโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หัวหิน มาดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีการเปิดธนาคารเลือดสำหรับสุนัข เพื่อเตรียมเลือดที่มีสุขภาพดีไว้ให้บริการสำหรับสุนัขป่วยที่ใช้ในการผ่าตัดด้วย …

งานออกร้านคณะภริยาทูต ประจำปี ๒๕๕๗

สภากาชาดไทย ร่วมกับคณะภริยาทูตประเทศต่าง ๆ กำหนดจัดให้มีงานออกร้านคณะภริยาทูต ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐๐๐ – ๒๐๐๐ ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น ๕ ศูนย์การค้าสยามพารากอน งานนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหารายได้ทูลเกล้า ฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ โดยภายในงานนอกจากจะมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและสินค้าที่มีชื่อเสียงจากสถานทูตประเทศต่าง ๆ แล้ว ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ การจำหน่ายสลากคณะภริยาทูต การจำหน่ายของที่ระลึกจากสภากาชาดไทย และกิจกรรมบนเวที ฯลฯ จึงขอเชิญผู้ที่สนใจ ร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ข้อมูล สภากาชาดไทย …

กรมประมงประกาศปิดอ่าวไทยเป็นระยะเวลา ๓ เดือน

กรมประมง ประกาศปิดอ่าวไทยเป็นระยะเวลา ๓ เดือน ระหว่างวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นช่วงฤดูปลาที่มีไข่ วางไข่และเลี้ยงตัวในวัยอ่อนในฝั่งทะเลอ่าวไทย เพื่อเปิดโอกาสให้สัตว์น้ำได้แพร่ขยายพันธุ์ตามฤดูกาล พร้อมขอความร่วมมือชาวประมงปฏิบัติตามกฎหมาย โดยในปีนี้จะมีการทำพิธีปล่อยขบวนเรือตรวจประมงทะเลออกปฏิบัติการ ภายใต้ประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ บริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลปากน้ำชุมพร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ในช่วงเวลาดังกล่าว กรมประมงจะประกาศห้ามให้ชาวประมงใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดทำประมงในช่วงเวลาดังกล่าว ในพื้นที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอย่างเด็ดขาด หากพบการกระทำผิดจะดำเนินการจับกุมทันทีไม่มีการผ่อนผันใด ๆ ทั้งสิ้น การประกาศปิดอ่าวไทยของกรมประมง แสดงให้เห็นว่ามาตรการดังกล่าวนี้ เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะสามารถสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำในท้องทะเลให้คืนกลับมาอย่างยั่งยืน ซึ่งจะทำให้ชาวประมงมีรายได้จากการประกอบอาชีพประมงและพี่น้องประชาชน…

กิจกรรมงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา

ขสมก. ร่วมกับกรมการศาสนา วัด และองค์กรเครือข่ายพุทธศาสนา จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๗ ( ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ) กิจกรรมจัดภายใต้แนวคิด ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ รณรงค์ให้นักเรียน เยาวชน หันมาเข้าวัดทำบุญ ประกอบด้วย การส่งเสริมศีลธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน กิจกรรมไหว้พระ ๙ วัดสำคัญในเขตกรุงเทพมหานคร โดย ขสมก. จัดบริการท่องเที่ยวตามเส้นทางแสวงบุญ ๙ เส้นทาง เวลา ๐๘๐๐ – ๑๗๐๐ มีจุดบริการที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ฯ (หมอชิต ๒ ) ไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดสุทัศน์เทพวราราม วัดราช-นัดดาราม วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร วัดบวรนิเวศวิหาร วัดชนะสงคราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดพระศรีรัตนศาสนารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ นอกจากนี้ยังมีรถบริการพิเศษสำหรับผู้พิการ มีจุดรับ – ส่ง บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ไปวัดไตรมิตรวิทยาราม – วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เวลา ๐๘๐๐ – ๑๙๐๐ ขณะที่ส่วนภูมิภาค สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจัดเส้นทางแสวงบุญ ๕ เส้นทาง ได้แก่ ภาคเหนือ จังหวัดลำป…

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์การเรียน

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ยา และเวชภัณฑ์ ให้กับโรงเรียนวัดธรรมถาวร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยมีพลเรือตรีบรรพต เกิดภู่ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธาน กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอน และการกีฬาให้กับเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบ ให้รู้จักการใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ และห่างไกลจากยาเสพติด โดยทัพเรือภาคที่ ๑ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน และสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ข้อมูล ทรภ.๑ ๑๒ ก.พ.๕๗

ภารกิจเรือหลวงพฤหัสบดี

ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๕๗ กองทัพเรือได้จัดเรือหลวงพฤหัสบดี ออกราชการสำรวจทำแผนที่ บริเวณฝั่งทะเลอันดามัน มีกำหนด ๑๑๐ วัน มีนาวาเอกฉัตรชัย เหลืองทองคำ เป็นแม่กองสำรวจ เรือหลวงพฤหัสบดี เป็นเรืออเนกประสงค์ สำหรับงานอุทกศาสตร์ต่อที่อู่ต่อเรือบริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์เอนจิเนียริ่ง จำกัด อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ขึ้นระวางประจำการ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เป็นเรือสำรวจอุทกศาสตร์ขนาดใหญ่ ใช้ในงานสำรวจ แผนที่ทะเลและสำรวจสมุทรศาสตร์ งานฝึกและการกู้ภัยทางทะเล ตลอดจนสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง เป็นโครงการจัดหาเพื่อทดแทนเรือสำรวจขนาดเล็กที่ปลดระวางประจำการและเรือเก่าที่มีอายุใช้ราชการมานาน กองทัพเรือ กำหนดหมายเลขเรืออเนกประสงค์เป็นหมายเลข 813 และได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานชื่อเรือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานชื่อเรือว่า เรือหลวงพฤหัสบดี ด้วยดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ และเรือหลวงพฤหัสบดีมีระวางขับน้ำมากที่สุดในหมู่เรือสำรวจของกองอุทกศาสตร์ กรมอุทกศาสตร์ ยินดีให้บริ…

กิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๗

กองทัพเรือสนับสนุนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๗ ใน ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม วันมาฆบูชา เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรกหลังจากตรัสรู้ ซึ่งหลักคำสอนนี้เป็นหลักการ และวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ ที่สรุปคือ “ ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์” วันมาฆบูชามีเหตุอัศจรรย์พร้อมกัน ๔ ประการคือ ๑. ตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ซึ่งพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ ๒. มีพระสงฆ์ ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ เพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๓. พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ และ ๔. พระสงฆ์ทั้งหมดเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา คือ เป็นพระสงฆ์ที่ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้า สำหรับกิจกรรมในงานปีนี้ ประกอบด้วย การปฏิบัติธรรม พิธีตักบาตรพระสงฆ์ พิธีเวียนเทียน การจัดกิจกรรมด้านส่งเสริมพระพุทธศาสนา การประกวดจัดโต๊ะหมู่บูชาและโคมแขวน การแสดงพระธรรมเทศนา และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยกองทัพ…

โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน

วัดดอกจานรัตนาราม หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลทับใหญ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ กำหนดจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ฯ ระหว่างวันที่ ๒ - ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนน้อมนำหลักธรรมมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันและเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างช่วงปิดการศึกษาให้เกิดประโยชน์ โดยจะรับเด็กและเยาวชนชาย บรรพชาสามเณร จำนวน ๑๐๐ รูป รับบวชศีลจาริณี ผู้สูงอายุและเยาวชน (ชีพราหมณ์) จำนวน ๒๐๐ คน ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารออมสิน สาขารัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เลขที่บัญชี ๐๕๒๖๓๑๐๐๓๙๕ – ๒ ชื่อบัญชี “บวชเณรภาคฤดูร้อน” ประเภทบัญชีออมทรัพย์และธนาณัติสั่งจ่ายในนาม “ พระครูรัตนธรรมานุรักษ์” เจ้าอาวาส ๑๙๙ หมู่ ๙ วัดดอกจานรัตนาราม ตำบลทับใหญ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๓๐ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๖ ๒๗๓ ๔๗๗๔ และเว็บไซต์ www.dokjanvoice.org …

การฝึกร่วม/ผสมคอบร้าโกลด์ ๑๔ ระดับกองทัพเรือ

กองทัพเรือจัดกำลังเข้าร่วมการฝึกร่วม/ผสมคอบร้าโกลด์ 2014 ( COBRA GOLD 2014 ) ร่วมกับกองกำลังสหรัฐอเมริกา และกองทัพมิตรประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยมีพลเรือตรีธานินทร์ ลิขิตวงศ์ ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ เป็นผู้อำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๔ ระดับกองทัพเรือ และมีพลเรือตรีรัตนะ วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็น ผู้บัญชาการกองกำลังนาวิกโยธินผสม การฝึกร่วม/ผสมคอบร้าโกลด์ เป็นการฝึกร่วมของกองกำลังนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นแปซิฟิก เป็นการฝึกปฏิบัติ/ผสม ในลักษณะพหุภาคีของกองทัพไทย กองทัพสหรัฐ ฯ และกองทัพมิตรประเทศ ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝึกให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยการฝึกใน ปี ๒๕๕๗ นี้เป็นการฝึกครั้งที่ ๓๓ มีชาติที่ส่งกำลังเข้าร่วมการฝึก จำนวน ๘ ประเทศ ประกอบด้วย ไทย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี มาเลเซีย อินโดนีเซีย และจีน จัดการฝึกครอบคลุมการปฏิบัติการทางทหารทุกสาขา ในส่วนของกองทัพไทยได้มีการจั…

งานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน

จังหวัดปราจีนบุรี กำหนดจัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ โบราณสถานสระมรกต ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นที่ตั้งเมืองศรีมโหสถแห่งลุ่มน้ำบางปะกงในอดีตหรืออำเภอศรีมโหสถในปัจจุบัน เรียกว่าเป็นเมืองพระพุทธศาสนา เนื่องจากมีหลักฐานทางโบราณคดีเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนามากมาย ทั้งรอยพระพุทธบาทคู่ขนาดใหญ่ อายุกว่า ๑,๕๐๐ ปี ที่วัดสระมรกต ต้นพระศรีมหาโพธิ์ วัดต้นโพธิ์ จากความสำคัญในฐานะเมืองแห่งพุทธศาสนา ทำให้ทุกปี ภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชน ร่วมจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในเทศกาล ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง สำหรับงานมาฆบูชาปีนี้จะมีกิจกรรมประกอบด้วย พระสงฆ์ทั้งจังหวัดรวมกว่า ๒๕๐ รูป ร่วมเดินธุดงค์โปรดญาติโยม เริ่มจากวัดโพธิ์ศรี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ไปตามถนนสายสุวินทวงศ์ เป็นขบวนแถวยาวพร้อมหยุดพักตามรายทางในแต่ละวันให้ญาติโยมใส่บาตร รับฟังธรรมะ บริหารจิตเจริญปัญญาร่วมกันผ่านอำเภอนาดี กบินทร์บุรี ศรีมหาโพธิ์ และเข้าสู่โบราณสถานวัดสระมรกตในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ หรือวันมาฆบูชา จากนั้นนำพุทธศาสนิกชน…

งานเทศกาลท่องเที่ยวเขื่อนภูมิพลและงานสัปดาห์แห่งความรัก

อำเภอสามเงา เขื่อนภูมิพล องค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท.) สำนักงานตาก กำหนดจัดกิจกรรม “งานเทศกาลท่องเที่ยวเขื่อนภูมิพลและงานสัปดาห์แห่งความรัก” ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สืบทอด อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนไทย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของอำเภอสามเงา จังหวัดตาก ซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในท้องถิ่นมากขึ้น กิจกรรมประกอบด้วย การแสดง การจำหน่ายสินค้า OTOP ของจังหวัดตาก นิทรรศการแหล่งท่องเที่ยว ของดีอำเภอสามเงา การท่องเที่ยวชมเขื่อนภูมิพล ชมความสวยงามบนสันเขื่อนและกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า มีพิธีวิวาห์เกาะวาเลนไทน์ “วิถีวัฒนธรรมแห่งความรักเหนือลุ่มแม่น้ำโขง” ที่จะจัดในวันแห่งความรัก ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยคู่รักที่สนใจร่วมสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยติดต่อได้ที่ที่ว่าการอำเภอสามเงา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๕ ๘๐๐ ๗๕๐ จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว …

กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ จะเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้แก่ - กลุ่มงานเทคนิค ตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนกอุปกรณ์สนับสนุน กองโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ ๒ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ จำนวน ๑ อัตรา - กลุ่มงานเทคนิค ตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนกอุปกรณ์สนับสนุน กองโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ ๓ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ พื้นที่อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ อัตรา - พนักงานบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ กองส่งกำลังบำรุง กองบังคับการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ จำนวน ๑ อัตรา คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร กลุ่มงานเทคนิค เป็นเพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๒๒ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น และกลุ่มงานบริการ เป็นเพศชายหรือเพศหญิง มีบิดา มารดา ของผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย ผู้ที่สนใจสมัครสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองกำลังพลและธุรการ กองบังคับการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบงแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด…

กิจกรรมวันมวยไทย

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กำหนดจัดกิจกรรมวันมวยไทย ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีการจัดแข่งขันชกมวยไทย THAI FIGHT เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันมวยไทย ณ สวนหลวงราชินี ๑๙ ไร่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มวยไทย เป็นศิลปะการต่อสู้และการป้องกันตัวของชาติไทยที่มีมาแต่บรรพบุรุษและได้รับการสืบทอดมาสู่ชนรุ่นปัจจุบัน เป็นที่นิยมทั้งในเมืองไทยและทั่วโลกซึ่งเป็นกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงได้ร่วมมือกับภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมวยไทย ผลักดันให้มีการสถาปนา วันมวยไทย โดยคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันมวยไทย ซึ่งตรงกับวันเสด็จขึ้นครองราชสมบัติของสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๘ (สมเด็จพระเจ้าเสือ) ซึ่งทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระปรีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ และเป็นพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวที่เสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชน พระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้ ไม้กลมวยไทยขึ้นมาเป็นแบบเฉพาะพระองค์ เรียกว่า “ มวยไทยตำหรับพระเจ้าเสือ” …

กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่และการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่และการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ สำนักสงฆ์บ้านอ่าวสลัด ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผนึกกำลังของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปในพื้นที่รับผิดชอบของคณะกรรมการ ฯ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ชายแดน ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่งต่าง ๆ ด้วยการจัดโครงการเพื่อบูรณะซ่อมแซมศาสนสถานและสถานศึกษาบริเวณพื้นที่ชายแดน รวมถึงเพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชนและรวบรวมประเด็นปัญหาด้านความมั่นคงที่แท้จริงในพื้นที่ สำหรับเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนงานและโครงการในการแก้ปัญหาต่อไป พร้อมทั้งเสริมสร้างให้เกิดความสามัคคี ปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดน กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงดนตรี การแข่งขันกีฬา การมอบธงชาติและธงสัญลักษณ์พระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ให้กับหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ และการทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำรายได้จัดสร้างองค์พระ…

ทัพเรือภาคที่ ๓ จัดหน่วยเรือเดินทางไปร่วมกิจกรรมทางเรือนานาชาติ

กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ ๓ จัดหน่วยเรือเดินทางไปร่วมกิจกรรมทางเรือนานาชาติ “ MILAN 2014 ” ณ เมืองท่า Port Blair สาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ ๔- ๕กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยกำลังประกอบด้วย กำลังพลจากทัพเรือภาคที่ ๓ และเรือหลวงปัตตานีพร้อมกำลังพล ๙๙ นาย มีพลเรือตรี วสันต์ บุญเนือง ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ เป็นผู้บัญชาการหน่วยเรือร่วมกิจกรรมทางเรือนานาชาติ การจัดหน่วยเรือไปปฏิบัติราชการในครั้งนี้ ตามคำเชิญของกองทัพเรือสาธารณรัฐอินเดีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างกองทัพเรือกับกองทัพเรือสาธารณรัฐอินเดียและกองทัพเรือประเทศต่างๆที่ส่งกำลังเข้าร่วมกิจกรรม ให้มีความแน่นแฟ้นดีขึ้น รวมทั้งจะทำให้กำลังพลของกองทัพเรือได้รับความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในน่านน้ำต่างประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในอนาคต …

การแข่งขันกีฬาเรือพายเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ ( สสส. )องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการแข่งขันเรือพาย เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ บริเวณคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ การจัดการแข่งขันครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักกีฬา ทรงพระอัจฉริยภาพด้านกีฬา และเพื่อเผยแพร่ อนุรักษ์กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเรือพายซึ่งเป็นกีฬาพื้นบ้านให้คงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป ข้อมูล คณะกรรมการ ฯ …

สถาบันกวดวิชา I.C.C. ให้ทุนกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร

สถาบันกวดวิชา I.C.C. ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญข้าราชการ ทหาร ตำรวจ บุคคลทั่วไป ส่งบุตรเข้าสอบชิงทุนการศึกษาเรียนกวดวิชาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ทุนเรียนกวดวิชาฟรี ๓ ทุน และทุนเรียนกวดวิชา ครึ่งราคา ๓ ทุน กำหนดการับสมัครระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ กำหนดวันสอบ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ – ๑๓๐๐ คุณสมบัติของผู้รับทุนมีอายุตั้งแต่ ๑๔ – ๑๗ ปีบริบูรณ์ ร่างกายแข็งแรง เป็นบุตรข้าราชการทหาร ตำรวจ บุตรบุคคลทั่วไป ที่มีสิทธิสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในปีการศึกษานั้น เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ขึ้นไป เพศชาย ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๙ ๗๑๕๑ และ www.icctutor.com ข้อมูล สถาบันกวดวิชา …

กองเรือยุทธการ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป กลุ่มงานบริการ จำนวน ๒ อัตรา โดยรับสมัครเพศหญิง สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ ๒๒ ปี ไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์ ส่วนสูงตั้งแต่ ๑๕๐ เซนติเมตรขึ้นไป สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ขึ้นไป หลักฐานการสมัครประกอบด้วย สำเนาประกาศนียบัตรหรือสำเนาใบสุทธิหรือสำเนาระเบียนแสดงผล การเรียน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดาและมารดา รูปถ่ายขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร จำนวน ๒ รูป และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ผู้ที่สนใจสมัครได้ที่ ธุรการและกำลังพล กองบังคับการ กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ ตำบล สัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ในเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๔๓๘ ๕๘๙ ข้อมูล กร. …

กรมสรรพาวุธทหารเรือรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

กรมสรรพาวุธทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกลุ่มงานบริการและกลุ่มงานเทคนิค จำนวน ๒๐ อัตรา ระยะเวลาการจ้างปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สัตหีบ จำนวน ๓ อัตรา และพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ อัตรา รับสมัครทั้งเพศชายและเพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ หลักฐานและเอกสารในการสมัคร ประกอบด้วย ใบประกาศนียบัตรหรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา มารดา รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๓ รูป บัตรประจำตัวประชาชน ใบรับรองแพทย์ และใบกองหนุนหรือใบแทน ผู้ที่สนใจสมัครได้ที่ กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และที่กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ บางนา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๕ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ – ๑๕๓๐ ( เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๖ ๑๑๘๐ ต่อ ๖๓๐๑๘ ,๖๓๐๑๙ ในเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ของกรมสรรพาวุธทหารเรือ http://www.navy.mi.th/ordn ทางเคเบิ้ลทีวีและทางสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ…

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด ครั้งที่ ๒

ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ทัพเรือภาคที่ ๑ กำหนดจัดกิจกรรมอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ กุมภาพันธ์ ณ โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด การจัดกิจกรรมการอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติดในครั้งนี้เพื่อให้ความรู้ ปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนในพื้นที่ได้ทราบถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วย การรวมกลุ่มเล่นกีฬา กิจกรรมดังกล่าวจัดให้มีการบรรยายเรื่อง “ โทษภัยและการปฏิบัติเพื่อห่างไกลยาเสพติด” และการแข่งขันกีฬาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม โดยจะมีพิธีเปิดการอบรมในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีพลเรือตรี บรรพต เกิดภู่ เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิด ฯ และมีผู้นำท้องถิ่น ประกอบด้วย นายอำเภอแหลมงอบและนายกเทศมนตรีแหลมงอบ เข้าร่วมพิธี …

ผู้ไม่ไปเลือกตั้งให้แจ้งเหตุเพื่อรักษาสิทธิ

หากในวันเลือกตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถใช้สิทธิได้ เพราะมีธุระจำเป็นหรือมีเหตุสุดวิสัยอื่นใด ต้องไปแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เพื่อจะได้ไม่เสียสิทธิ การแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งประกอบด้วย มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล เจ็บป่วย พิการ สูงอายุ ไม่สามารถไปใช้สิทธิได้ พิการ หรือสูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เดินทางออกนอกราชอาณาจักร มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า ๑๐๐ กิโลเมตร และมีเหตุสุดวิสัยอื่นที่ กกต. กำหนด ซึ่งหากไม่ไปเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุจะทำให้เสียสิทธิ ๓ ประการ คือ เสียสิทธิการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. , เสียสิทธิการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. , ส.ว. ,สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและสิทธิได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็น ส.ว. และ เสียสิทธิการสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน สิทธิทั้ง ๓ ประการ จะได้กลับคืนมาเมื่อไปใช้สิทธิการเลือกตั้งอย่างใดอย่างหนึ่งในการเลือกตั้งครั้งต่อไปไม่ว่าจะเป็นการ…

หนังสือพระประวัติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

มูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ได้จัดพิมพ์หนังสือพระประวัติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์โดยนำเสนอพระประวัติ พระกรณียกิจ พระเกียรติคุณด้านต่าง ๆ ของพระองค์ตั้งแต่ยังทรงดำรงพระชนมชีพถึงปัจจุบัน โดยได้ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบถ้วนและถูกต้อง หนังสือมี ๒ รูปแบบ คือ ๑. หนังสือพระประวัติฉบับอ้างอิง มีรูปเล่มสวยงาม ขนาด ๑๐ x ๑๐ นิ้ว ความหนา ๒๕๐ – ๓๐๐ หน้า พร้อมกล่องบรรจุอย่างดี พิมพ์ ๔ สีทั้งเล่ม จัดพิมพ์จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม ขอรับบริจาคในราคาเล่มละ ๓,๐๐๐ บาท สั่งจองภายในเดือน มีนาคม ๒๕๕๗ จะได้รับเหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื้อ นวโลหะ รุ่น ๑๒๙ ปี ปลุกเสก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ๒. หนังสือพระประวัติฉบับประชาชน เป็นหนังสือสรุปย่อพระประวัติที่ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด ขนาดรูปเล่ม ๒๑ x ๒๙ เซนติเมตร ( เอ ๔ ) ความหนาประมาณ ๑๒๐ หน้า พิมพ์ ๔ สี จัดพิมพ์จำนวน ๒,๐๐๐ เล่ม ขอรับบริจาคในราคาเล่มละ ๓๕๐ บาท ผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๘…

วันนักประดิษฐ์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ อาคาร ๙ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ภายใต้หัวข้อ “ Innovation For Mankind” เพื่อถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานสิทธิบัตรฝนหลวงที่ได้รับการจดทะเบียนในสหภาพยุโรปและเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ภายใต้ชื่อ “ Weather Modification by Royal Rainmaking Technology” ให้เป็นสาธารณะเพื่อประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ชาติโดยรวม จึงขอเชิญชวนหน่วยงาน นักวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน นำผลงานประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานดังกล่าว โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๙ ๒๒๘๘ , ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๕๕๑ , ๕๓๐ และ ๕๓๙ เว็บไซด์ http:// inventors.nrct.go.th สำหรับในส่วนของกองทัพเรือนั้น มีงานวิจัยที่สำคัญ คือ โครงการวิจัยเครื่องบินทะเล ซึ่งนับเป็นความสำเร็จของการดำเนินการตามนโยบายของกองทัพเรือ ในการพึ่งพาตนเอง โดยได้ยุทโธปกรณ์ที่ตรงตามความต้องการในการใช้งานของกองทัพเรือ ด้วยคุณลักษ…

การประชุมคณะกรรมการดำนินงาน อพ.สธ. – ทร. ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๗

กองทัพเรือโดยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กองทัพเรือ ( อพ.สธ. – ทร. ) กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. – ทร. ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๗ ใน ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙๓๐ – ๑๒๐๐ ณ ห้องประชุม กองบัญชาการ กองทัพเรือ ๓ ( อาคาร ๕ ) กองทัพเรือได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปี ๒๕๔๑ จนถึงปัจจุบัน การดำเนินงานนับว่าประสบผลสำเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์และตามแนวพระราชดำริ สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของ อพ.สธ. – ทร. ในปีที่ผ่านมา และสรุปผลการศึกษา ดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งการไปศึกษาดูงานนั้นนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการดำเนินงานของ อพ.สธ. – ทร. ข้อมูล กกพร. ฯ …

กิจกรรมนำเยาวชนทัศนศึกษานอกสถานที่

กองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๗ ทัศนศึกษานอกสถานที่ ระหว่างวันที่ ๒ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้เยาวชนที่ร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์ที่มีประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ได้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขท่ามกลางความแตกต่างทางศาสนาและวัฒนธรรมแต่ยึดมั่นในสถาบันชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ร่วมกัน และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการและกองทัพเรือในการแก้ไขปัญหาภาคใต้อย่างสันติวิธี กิจกรรมประกอบด้วย การเยี่ยมชมพระราชวังเดิม การเข้าพบและรับฟังโอวาทจากผู้บัญชาการทหารเรือหรือผู้แทน เยี่ยมชมพระบรมมหาราชวัง ทัศนศึกษาเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ เยี่ยมชมบริษัท ซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด เยี่ยมชมสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและท้องฟ้าจำลอง สวนสนุกดรีมเวิลด์ บริษัท ซี.พี. เมจิ จำกัด และบริษัท ซี.พี.เอฟ. ( ประเทศไทย) จำกัด จังหวัด สระบุรี ฟาร์มโชคชัย จังหวัดนครราชส…

การประชุมแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกองทัพเรือ – กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ภาคแปซิฟิก ครั้งที่ ๔๗

กองทัพเรือ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกองทัพเรือ – กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นแปซิฟิก ครั้งที่ ๔๗ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ในหัวข้อ “สถานการณ์ผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายชาวโรฮีนญาในปัจจุบัน” และ “สถานการณ์ความมั่นคงตามลำแม่น้ำโขง” ซึ่งเป็นหัวข้อที่กองทัพเรือทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน โดยฝ่ายไทยมี นาวาเอก ชลธิศ นาวานุเคราห์ รองเจ้ากรมข่าวทหารเรือ เป็นหัวหน้าคณะ และฝ่ายสหรัฐ ฯ มี นาวาเอก James E. Fanell ผู้อำนวยการกองข่าว กองเรือสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นแปซิฟิก เป็นหัวหน้าคณะ ฯ ในโอกาสนี้ กองทัพเรือได้จัดให้คณะผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางไปเยี่ยมชมหน่วยงานของกองทัพเรือในพื้นที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงด้วย การประชุมแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกองทัพเรือ – กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา จัดให้มีขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๒๙ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเป็นที่สนใจร่วมกันเป็นประจำทุกปี และเป็นไปตามข้อตกลงในบันทึกเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกองทัพเรือ – กองทัพเรือสหรัฐ ฯ นอกจากนั้นยังเป็นการแลกเปลี่ยน การเยือน เพื่อเสริมสร้างความสัม…

ขอเชิญชมสารคดีกองทัพเรือ ชุด “ตั้งแต่ยอดเขาจนถึงใต้ทะเล”

ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้างและครอบครัว ติดตามชมสารคดีกองทัพเรือ ชุด “ตั้งแต่ยอดเขาจนถึงใต้ทะเล” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การอนุรักษ์หมู่เกาะและอื่น ๆ โดยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ได้เคยออกอกากาศแล้วในปี ๒๕๕๖ จำนวน ๓๐ ตอน ความยาวตอนละ ๕ นาที และได้พิจารณานำมาออกอากาศซ้ำในวันพฤหัสบดีและ วันศุกร์ ระหว่างเวลา ๒๓๒๕ - ๒๓๓๐ และในวันเสาร์ เวลา ๑๕๕๕ - ๑๖๐๐ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ข้อมูล กพร.ทร …

มส. พิมพ์หนังสือที่ระลึก

กรรมการมหาเถรสมาคม ( มส. ) เห็นชอบให้จัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และที่ระลึกเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุฒาจารย์ ( เกี่ยว อุปเสโณ ) อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหารและอดีตประธานคณะปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มส. เห็นชอบให้จัดพิมพ์หนังสือ “ ชินมหานิทาน” ซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า สำหรับงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช ฯ ส่วนงานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุฒาจารย์ ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๗ นั้น มส. เห็นชอบให้จัดพิมพ์หนังสือ “สมันตปาสาทิกา” ซึ่งเป็นคัมภีร์อรรถกถาที่อธิบายขยายความพระวินัยปิฎก โดย มส. เป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์ทั้ง ๒ เล่ม อย่างละ ๕,๐๐๐ เล่ม เพื่อแจกให้ผู้เข้าร่วมงานพระราชทานเพลิง อย่างไรก็ตามหากผู้มีจิตศรัทธาจะเป็นเจ้าภาพในการจัดพิมพ์หนังสือดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ มส …

หนังสือ “สัจธรรมแห่งแนวพระราชดำริ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดทำหนังสือ “สัจธรรมแห่งแนวพระราชดำริ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ๘๖ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ๘๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ หนังสือเล่มนี้นำเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับแนวพระราชดำริ และการทรงงานพัฒนาประเทศของทั้งสองพระองค์ที่ทรงวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่ประเทศไทย โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานบทความเรื่อง “ เรียนรู้การทรงงานสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ” เชิญพิมพ์เป็นบทนำ ผู้ที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๔๗ และเว็บไซต์ www.nesdb.go.th ข้อมูล คณะกรรมการ ฯ …

การจัดแสดงนาฏศิลป์และดนตรี โขน ละคร กรมศิลปากรสืบวัฒนธรรม ปี ๒๕๕๗

สำนักการสังคีตจะจัดการแสดงนาฏศิลป์และดนตรี ณ โรงละครแห่งชาติทั้ง ๓ แห่ง ได้แก่ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพฯ โรงละครแห่งชาติ ภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรีและโรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเผยแพร่งานด้านนาฏศิลป์ดนตรีสู่สายตาประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมากขึ้น การแสดง ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพฯ จะจัดแสดง ดังนี้ จัดแสดงโขนรามเกียรติ์ ๒ ชุด ได้แก่ ชุดศึกกุมภกรรณทดน้ำ ชุดนนทุกอสุรา จัดแสดงเดือน กรกฎาคม – กันยายน และการแสดงละครพันทางเรื่องพระลอ จัดแสดงเดือน เมษายน – มิถุนายน , การแสดงละครนอกเรื่องสังข์ทอง ตอน เลือกคู่ – หาปลา จัดแสดงเดือนตุลาคม – ธันวาคม ส่วนการแสดงศิลปากรคอนเสิร์ต จัดแสดงทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ ๒ ของเดือน เป็นการแสดงของวงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร การแสดง ณ โรงละครแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี จะจัดแสดงรายการศรีสุขนาฏกรรม ทุกวันเสาร์ที่ ๑ และรายการนาฏกรรมสังคีตจัดแสดงทุกวันเสาร์ที่ ๒ และ ๓ ของเดือน การแสดง ณ โรงละครแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา จะจัดแสดงทุกวันอาทิตย์ที่ ๔ ของเดือน โดยนำการแสดงทั้ง ๔ รายการ คือ ชุดหลากลีลานาฏ – ด…

กรมอู่ทหารเรือรับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๔๑ อัตรา

กรมอู่ทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๔๑ อัตรา ระยะเวลาการจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๑๖ อัตรา พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑๘ อัตรา และพื้นที่จังหวัดชลบุรี จำนวน ๗ อัตรา โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เพศชาย ต้องผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการและหมดข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๙๗ แล้ว ในกรณีที่เป็นทหารกองประจำการจะต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัดว่าเป็นทหารกองประจำการและจะครบกำหนดปลดประจำการไม่เกิน ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ผู้ที่สนใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกแรงงาน กองกำลังพล กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เว้นวันหยุดราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๕๒ …

กองทัพเรือสนับสนุน สปท. ในการนำคณะนิสิต นักศึกษาดูงานภารกิจของกองทัพเรือ

กองทัพเรือสนับสนุนสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) ในการนำนิสิต นักศึกษา หลักสูตรวิชาวิทยาการทหาร ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำนวน ๓๕๙ คน อาจารย์ควบคุม จำนวน ๑๓ คน และเจ้าหน้าที่ของ สปท. จำนวน ๕๐ คน รวมทั้งสิ้น ๔๒๒ คน ศึกษาดูงานภารกิจของกองทัพเรือ ในพื้นที่สัตหีบ ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ กระทรวงกลาโหม ขอให้ทบวงมหาวิทยาลัยบรรจุวิชาวิทยาการทหารเป็นวิชาเลือกเสรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้นิสิต นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกองทัพเรือในการปกป้องอธิปไตย และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ซึ่งกองทัพเรือได้ให้การสนับสนุน สปท. มาโดยตลอด โดยในปีนี้การศึกษาดูงาน ประกอบด้วย การรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจของ กองเรือยุทธการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง มีการชมการสาธิตการไต่หน้าผาวชิราลงกรณ์และการแสดง Static displayการเยี่ยมชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร การเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล …

เตรียมงานบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

คณะกรรมการจัดงานบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้เตรียมการจัดงานพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ถวายพระศพสมเด็จพระสังฆราช วันที่ ๓๐ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ โดยวัดบวรนิเวศวิหารกำลังเริ่มประดับตกแต่งสถานที่บริเวณตำหนักเพ็ชร จะนำดอกไม้ที่ประดับเป็นรูปพญาช้างคชวัตรและช้างบริวารไปตกแต่งพื้นที่โดยรอบให้งดงามสมพระเกียรติ ส่วนที่หน้าตำหนักคอยท่าปราโมชจะประดับตกแต่งพื้นที่โดยรอบบริเวณให้เหมือนกับสวนป่า โดยนำพระรูปสมเด็จพระสังฆราช ๓ มอติ เหมือนพระองค์จริงให้ประชาชนได้กราบสักการะและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และวัดบวรนิเวศวิหารได้จัดพิมพ์หนังสือสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นภาคภาษาอังกฤษ เป็นหนังสือภาพพระประวัติ ๑๐,๐๐๐ เล่ม เพื่อแจกจ่ายให้คณะทูตและชาวต่างชาติที่มาร่วมงานนอกเหนือจากหนังสือที่จัดพิมพ์ไว้แล้ว ๔ เล่ม คือ หนังสือการบริหารจิตสำหรับวัยรุ่น หนังสืออนุสติและสติปัฏฐาน หนังสือภาพวจนธรรม หรือ instanyana และหนังสือผู้บรรลุสันติ อย่างละ ๕,๐๐๐ เล่ม รวมถึงซีดีเสียงชีวิตนี้น้อยนัก และปฏิทินปีใหม่สำหรับแจกประชาชนที่ร่วม…

งานสดุดีวีรชนค่ายบางระจัน

จังหวัดภาคกลางตอนบน ประกอบด้วยจังหวัดลพบุรี อ่างทอง ชัยนาทและสิงห์บุรี ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานสดุดีวีรชนค่ายบางระจัน ระหว่างวันที่ ๔ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ณ บริเวณอุทยานวีรชนค่ายบางระจัน และที่วัดโพธิ์เก้าต้น เมื่อ ๒๔๘ ปีที่ผ่านมา คนไทยซึ่งเป็นชาวบ้านธรรมดา ๆ จากจังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท ได้รวมตัวกันที่ “ค่ายบางระจัน” ด้วยความรัก ความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ต่อสู้กับข้าศึกศัตรูที่มารุกรานชาติไทยถึง ๘ ครั้ง ปกป้องผืนแผ่นดินไทยไว้ให้ลูกหลาน แม้ว่าจะเสียเปรียบทั้งด้านกำลังพล และอาวุธ แต่ด้วยความรักชาติ กล้าหาญและเสียสละ จึงทำให้ได้รับชัยชนะถึง ๗ ครั้ง แม้ในที่สุดจะพ่ายแพ้ แต่ก็ต่อสู้อย่างกล้าหาญได้ถึง ๕ เดือน จังหวัดสิงห์บุรีจึงได้ก่อสร้างอนุสาวรีย์ให้กับผู้นำค่ายบางระจันทั้ง ๑๑ ท่าน ซึ่งได้แก่ นายแท่น นายอิน นายเมือง นายโชติ นายดอก นายทอง ขุนสรรค์ นายพันเรือง นายทองแสงใหญ่ นายจันหนวดเขี้ยวและนายทองเหม็น ที่อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน ณ อุทยานค่ายบางระจัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อเป็นการรำลึกถึงวีรกรรมของวีรชนชาวบ้านบาง…

โครงการแว่นตาผู้สูงวัย

โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยห้างแว่นท็อปเจริญ ขอเชิญชาวออนไลน์จิตอาสาร่วมแบ่งปันน้ำใจเพื่อช่วยเหลือผู้สูงวัยในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศที่มีปัญหาด้านสายตา ผ่านการดาวน์โหลดโมบายล์แอพพลิเคชั่นใหม่ล่าสุด “ซีสตาแกรม โลกในมุมที่คุณไม่เคยเห็น” พร้อมแชร์รูปภาพที่ผ่านการตกแต่งด้วยฟิลเตอร์ต่าง ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นให้มีลักษณะเหมือนสายตาที่บกพร่องของผู้สูงวัย จำนวน ๑๒ รูปแบบ โดยทุก ๑การแชร์ เท่ากับ ๑ แว่นที่บริจาคให้กับผู้สูงวัยในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดโมบายล์แอพพลิเคชั่น ผ่านแอพสโตร์ พร้อมร่วมแชร์ภาพถ่ายที่ถูกมองผ่านสายตาของผู้สูงวัยได้ตั้งแต่บัดนี้ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/CareyourEye ข้อมูล นสพ.มติชน …

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือจัดงาน ๗๓ ปี วันกองพลจันทบุรี

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ได้กำหนดจัดงาน ๗๓ ปี วันกองพลจันทบุรี ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙๓๐ ณ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี มีพลเรือโท สนธยา น้อยฉายา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธี ฯ การจัดงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสดุดีและรำลึกถึงวีรกรรมของผู้กล้าหาญชาวจังหวัดจันทบุรีและทหารนาวิกโยธิน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันต่อต้านการรุกรานของฝรั่งเศสในสงครามกรณีพิพาทไทย – อินโดจีน ที่เกิดขึ้นระหว่างปีพุทธศักราช ๒๔๘๓ – ๒๔๘๔ มีนาวาตรี ทองหล่อ ขำหิรัญ เป็นผู้บัญชาการกองพลจันทบุรี ซึ่งสามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามได้รับความสูญเสีย และไทยได้รักษาความเป็นอธิปไตยของชาติไว้ได้จนกระทั่งปัจจุบัน ซึ่งนับได้ว่าเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของกองพลจันทบุรี ดังนั้นเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีที่ได้กระทำในครั้งนี้ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จึงได้จัดงานนี้ขึ้นเป็นประจำทุกปี …