Skip to main content

สสท.ทร. เปิดรับสมัครกำลังพล ทร. ในโครงการ “ค้นหานักจัดรายการหน้าใหม่”

          กองทัพเรือ โดย กิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ มีแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตรายการวิทยุให้มีความหลากหลายและครอบคลุมกลุ่มผู้ฟังมากขึ้น จึงมีความประสงค์รับสมัครกำลังพล ทร. ที่มีความสนใจในด้านวิทยุกระจายเสียงมาเป็นผู้ดำเนินรายการที่ ทร.ผลิตรายการ อาทิ รายการนาวีสัมพันธ์ รายการร่วมเครือนาวี รายการที่ ส.ทร.ต่าง ๆ ผลิตรายการ เป็นต้น โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ฯ จะต้องเข้ารับการอบรมพื้นฐานการจัดรายการเป็นระยะเวลา ๕ วัน และระหว่างเข้าร่วมโครงการจะยังคงปฏิบัติงานกับต้นสังกัดตามปกติ และได้รับสิทธิในการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ทั้ง ๓ ระดับ (เมื่อผ่านการอบรมหลักสูตร ฯ ทั้ง ๓ ระดับจะมีสิทธิในการสอบรับบัตรผู้ประกาศ ฯ) รวมทั้งได้รับค่าตอบแทนในการผลิตรายการ ตามชั่วโมงที่ผลิตรายการ 
               คุณสมบัติ สำหรับผู้สมัครคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการ ฯ
                    ๑. เป็นข้าราชการ ไม่จำกัดชั้นยศ ทุกพรรค – เหล่า พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ
                    ๒. มีความสนใจงานด้านวิทยุกระจายเสียง
                    ๓. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรม
                    ๔. ผู้บังคับบัญชา และต้นสังกัด อนุญาตให้เข้ารับการอบรม และจะต้องเข้ารับการอบรมพื้นฐาน และอบรมหลักสูตรผู้ประกาศ ฯ ได้ตลอดระยะเวลาการอบรม 
          ผู้ที่สนใจสามารถได้ถึงวันที่ ๒๕ พ.ย.๕๙ สอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๓๐ พ.ย.๕๙ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๐๐ โดยกำหนดรายงานตัวเวลา ๐๘๓๐ ณ สำนักงานกิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ บก.สสท.ทร. อาคาร ๔ ชั้น ๒ พระราชวังเดิม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ร.ต.มนต์สิทธิ์ สอนใจดี จนท.ส่วนควบคุมรายการและผังรายการ กิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ โทร.๕๗๖๗๔
                                                                                                                    ข้อมูล ส.ทร. ๑๘ พ.ย.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙

กองทัพเรือ จัดโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญบุตร-ธิดาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ สมัครสอบชิงทุนการศึกษาโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ จำนวน ๑๐๐ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นบุตร - ธิดาของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ ที่กำลังศึกษาอยู่ มีอายุระหว่าง ๑๓ - ๑๘ ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ ก.ย. - ๑๐ ต.ค.๖๐ กำหนดสอบวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๑๓๐ และประกาศผลสอบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
          เอกสารประกอบการสมัคร ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด ๑ – ๒ นิ้ว ๑ รูป ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.civil2.navy.mi.th/index.php/main/index สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัด ทร. และสำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา/มารดา
          ผู้สนใจสามารถสมัคร พร้อมรับหนังสือประกอบการสอบได้ที่
          ๑. กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๓๐๓๓ 
          ๒. ทัพเรือภาคที่ ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๒๐๖๐
          ๓. ทัพเรือภาคที่ ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๑๖๖๐
          ๔. ฐานทัพเรือสัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ ๗๑๐๖๐ 
        …