Skip to main content

Posts

Showing posts from January, 2011

วุฒิสภาจัดประกวดงานจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ

วุฒิสภาโดยคณะกรรมการโครงการประกวดผลงานภาพจิตกรรมจัดการประกวดภาพจิตรกรรม ในโครงการประกวดผลงานภาพจิตรกรรมสะท้อนความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ หัวข้อ ๘๔ พรรษา ธรรมราชา ประชาธิปไตย
การประกวดแบ่งเป็น ๒ ประเภทคือ ประเภทประชาชนและทั่วไป โดยรางวัลประกอบด้วย รางวัลยอดเยี่ยมอันดับหนึ่ง จำนวน ๑ รางวัล รางวัลยอดเยี่ยมอันดับสอง ๑ รางวัล รางวัลยอดเยี่ยมอันดับสาม ๑ รางวัล ผู้ชนะทั้ง ๓ อันดับจะได้โล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล นอกจากนี้เยาวชนทั้ง ๓ กลุ่มจะมีรางวัลดีเด่นอีก ๓ รางวัล ซึ่งจะได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล โดยผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้รับการพิจารณาไปประดับที่อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เพื่อเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจของเจ้าของผลงานต่อไป
ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดได้ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ที่หอศิลป์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม การตัดสินและประกาศผลจะมีขึ้น ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ …

งานมหกรรมศิลปะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแคว์ จัดงานมหกรรมศิลปะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ งานแสดงศิลปะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด รวมผลงานจากศิลปินแห่งชาติ ศิลปินชั้นนำ ศิลปินจากสถาบันการศึกษาด้านศิลปะกว่า ๑๕๐ ท่าน กว่า ๓๐๐ ผลงาน ระหว่างวันที่ ๑ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๑๑๐๐ – ๒๐๐๐ บริเวณชั้น ๓ โซนโลตัสศูนย์สรรพสินค้า ซีคอนสแคว์
ปีนี้นับเป็นปีมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๗ รอบ จึงเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ปวงชนชาวไทยทุกคน รวมทั้งศิลปินจะได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี โดยจัดแสดงงานมหกรรมศิลปะยิ่งใหญ่ที่สุดเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลงานทูลเกล้าฯ ถวายสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยภายในงานประชาชนจะได้สัมผัสผลงานของศิลปินทั่วประเทศกว่า ๓๐๐ ชิ้น ทั้งผลงานจิตกรรม ประติมากรรม โดยใช้เทคนิคหลากหลายประเภท เช่น สีน้ำ สีน้ำมัน สีอะคริลิก สื่อผสม ฯลฯ
จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมชมและซื้อผลงานศิลปะได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ครม.เห็นชอบถวายพระราชสมัญญานามพระผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดิน

คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการขอพระราชทานน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญา “พระผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดิน” เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ ๗ รอบ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ด้วยความสำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ นำความเจริญมาสู่ประเทศอย่างมากมาย โดนเฉพาะด้านการศึกษาซึ่งพระองค์ทรงมีความสนพระทัยอย่างมาก ในรัชกาลของพระองค์ ทรงพัฒนาการศึกษาจนครอบคลุมทั้งในเมืองและชนบท ครอบคลุมทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
โดยในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ กระทรวงศึกษาธิการจะจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงการประกาศคุณภาพครู ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์เชิงนโยบาย ๖ เดือน ๖ คุณภาพ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการ พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน เพื่อประกาศให้พสกนิกรได้รับรู้ในพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับการศึกษา และเป็นการประกาศยกย่องเชิดชูอาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอีกด้วย

ข้อมูล นสพ.สยา…

โครงการบำบัดรักษาภาวะออทิสติกด้วยออกซิเจนความกดดันบรรยากาศสูง ขยายเวลาอีก ๑ ปี ถึง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔

กองทัพเรือได้ขยายเวลาดำเนินโครงการบำบัดเด็กออทิสติกด้วยออกซิเจนความดันสูง เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ต่อไปอีก ๑ ปี จนถึงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔
กองทัพเรือ สมาคมภริยาทหารเรือและมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกันดำเนินโครงการบำบัดเด็กออทิสติกด้วยออกซิเจนความกดดันบรรยากาศสูง ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการรักษาช่วยให้เด็กออทิสติกมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างแพร่หลายและมีผลการรักษาเป็นที่น่าพอใจ แต่เนื่องจากผู้รับบริการต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเอง ไม่สามารถใช้สิทธิ์เบิกจ่ายใด ๆ ได้ ส่งผลให้คนส่วนใหญ่ไม่ได้รับโอกาสเข้าถึงการรักษาด้วยวิธีนี้ ปัจจุบันมีผู้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวน ๑,๐๕๙ ราย ซึ่งกรมแพทย์ทหารเรือได้ดำเนินการจัดหาทุนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดคอนเสิร์ตการกุศล และการขอรับบริจาคเงินจากคณะบุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จนทำให้มีงบประมาณเพียงพอที่จะสนับสนุนโครงการฯ ต่อไป
ผู้ที่สนใจนำบุตรหลานเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๒๕๒๓


ข้อมูล พร.

ปิดปรับปรุงหอนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มีกำหนดปิดให้บริการหอนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง เขตพระนคร ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เพื่อทำการเชื่อมต่อห้องนิทรรศการ ระหว่างเฟสแรกที่เปิดให้เข้าชมแล้ว จำนวน ๗ ต้อง กับเฟสสองอีก ๒ ห้อง ที่ขณะนี้พร้อมเปิดให้เข้าชมแล้ว ซึ่งการเชื่อมต่อทั้งสองส่วนจะต้องทำการเปิดผนังเพื่อเชื่อมระบบต่าง ๆ จึงไม่สามารถเปิดให้ประชาชนเข้าชมในช่วงเวลาดังกล่าวได้
หลังเชื่อมทั้งสองส่วนเรียบร้อยแล้ว จะเปิดให้เข้าชมได้เต็มพื้นที่หอนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เป็นต้นไป หอนิทรรศน์รัตนโกสินทร์เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๓
มีห้องจัดแสดงประวัติความเป็นมาของกรุงรัตนโกสินทร์หลากหลายเรื่องราว จำนวน ๗ ห้อง ประกอบด้วย ๑. ห้องรัตนโกสินทร์เรืองโรจน์ ๒.ห้องเกียรติยศแผ่นดินสยาม ๓ ห้องเรืองนามมหรสพศิลป์ ๔.ห้องลือระบิลพระราชพิธี ๕ ห้องสว่างศรีถาปัตยกรรม ๖.ห้องดื่มค่ำย่านชุมชน ๗.ห้องเยี่ยมยลถิ่นกรุง สำหรับ ๒ ห้องที่จะเปิดใหม่คือ ห้องเรืองรุ่งวิถีไทย และห้องดวงใจปวงประชา
จึงขอแจ้งให้ผู้สนใจทราบกำหนดปิดบริการ รวมทั้งกำหนดเปิดให้บริการเต็มรูป…

ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ ฝึกอบรมชาวประมงหลักสูตร “การประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล” ในพื้นที่อำเภอเกาะลันตา

กองทัพเรือ โดย ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ จะดำเนินการฝึกอบรมชาวประมงหลักสูตร “การประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล (ทสปช.ในทะเล) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑ ณ อาคารโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ โดยเปิดรับสมัครในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔
กองทัพเรือจัดอบรมชาวประมงหลักสูตร “การประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล” ในครั้งนี้เป็นรุ่นที่ ๒๘๓ และเป็นรุ่นที่ ๗๔ ของศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ ๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้วิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่ออาชีพของชาวประมง ซึ่งจะทำให้ชาวประมงนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติ โดยมีวิทยากรจากส่วนราชการต่าง ๆ จากกองทัพเรือ กรมเจ้าท่า กรมการปกครอง กรมประมง สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ บริษัทการสื่อสารแห่งประเทศไทย โทรคมนาคมจำกัด (มหาชน) มาเป็นผู้บรรยาย
การรวมชาวประมง ผู้มีอาชีพเกี่ยวข้องกับการประมงและผู้ประกอบกิจการทางทะเลให้เป็นกลุ่มพลังที่เรียกว่า “ไทยอ…

สมาคมภริยาทหารเรือ จัดโครงการค่ายบุตร-ธิดานาวี ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๔

สมาคมภริยาทหารเรือ กำหนดจัดโครงการค่ายบุตร-ธิดานาวี ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๔ ตั้งแต่วันที่ ๔ ถึงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยรับสมัครบุตร-ธิดาของข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ ซึ่งมารดาเป็นสมาชิก หรือสมาชิกสมทบของสมาคมภริยาทหารเรือ
กิจกรรมในค่ายจัดให้มีกิจกรรมเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ นาฏศิลป์ ดนตรี คอมพิวเตอร์ ศิลปะ และว่ายน้ำ รวมทั้งจัดทัศนศึกษานอกสถานที่
ผู้ที่สนใจนำบุตร-ธิดายื่นใบสมัครเข้าโครงการฯ พร้อมหลักฐานการรับสมัคร ประกอบด้วย รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ ใบ ,สำเนาทะเบียนบ้าน,บัตรสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ , ใบรับรองแพทย์ และค่าสมัครคนละ ๘๐๐ บาท ได้ตั้งแต่วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ที่สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ระหว่างเวลา ๐๙๐๐-๑๖๐๐ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ , ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๔๓ หรือ WWW.NAVY.MI.TH/NWA สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ที่สมาคมภริยาทหารเรือ

การยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี พ.ศ.๒๕๕๓

เนื่องจากช่วงเวลานี้ กรมสรรพากร ได้กำหนดให้ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี (ภ.ง.ด.๙๐ และ ภ.ง.ด.๙๑) ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ จนถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ดังนั้นเพื่อความสะดวกและไม่ต้องถูกปรับในแบบยื่นเสียภาษีเกินกำหนด กรมการเงินทหารเรือ จึงขอเรียนให้ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งมีรายได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด ดำเนินการยื่นแบบชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตั้งแต่บัดนี้ โดยใช้แบบการชำระภาษีที่กรมสรรพากรส่งให้ทางไปรษณีย์ หรือขอแบบเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่ง
สำหรับสถานที่ที่ให้บริการรับยื่นแบบและชำระภาษีกรมสรรพากรกำหนดไว้ดังนี้
๑. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ
๒. ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
๓. ยื่นผ่านทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.rd.go.th
และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดกองทัพเรือ กรมการเงินทหารเรือ จึงได้ขอให้กรมสรรพากรจัดเจ้าหน้าที่มาให้บริการรับยื่นแบบและชำระภาษีที่กรมการเงินทหารเรือ ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม และวันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ในเวลาราชการ

งานวันทหารผ่านศึก

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก กำหนดจัดงานวันทหารผ่านศึกภายใต้ชื่องาน “๓ กุมภา ประชาร่วมใจ ผ่านศึกทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน” ระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อาทิ การจัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อทหารผ่านศึก ทั้งในและนอกประจำการ โดยได้รับความร่วมมือจาก ๓ เหล่าทัพ ร่วมจัดนิทรรศการ ณ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์
โดยระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม- ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จัดให้มีพิธีทางศาสนาอิสลาม ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย เขตคลองตัน กรุงเทพมหานคร และมีพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง ณ ศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานคร และจัดพิธีถวายเครื่องสังเวยศาลพระภูมิ ณ บริเวณศาลพระภูมิหน้าที่ทำการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จัดพิธีจุดไฟในตะเกียงโบราณ ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๐๖๓๐ มีพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาพุทธ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณทหารผ่านศึก ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เวลา ๐๙๓๐ พระบาทสมเด็…

การประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี

กองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จัดประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี ประจำปี ๒๕๕๔ เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร และสนับสนุนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดยผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดเลือกต้องเป็นผู้ที่สามารถดูแลตนเองได้เป็นอย่างดี ไม่มีโรคเรื้อรัง มีสุขภาพจิตดี ช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งการประกวดตัดสินเบื้องต้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ซึ่งเป็นศูนย์ประสานงาน ๑๒ แห่ง ระหว่างวันที่ ๑๕ มกราคม-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เพื่อคัดเลือกผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีทั้งกายและใจให้เหลือศูนย์ละ ๒ คน แบ่งเป็นรุ่น อายุ ๖๕-๗๕ ปี ๑ คน และ ๗๕ ปีขึ้นไป ๑ คน โดยจะมีผู้สูงอายุที่ชนะเลิศการประกวด ๒๔ คน เพื่อเข้ารับมอบโล่พร้อมเงินรางวัลในวันผู้สูงอายุกลางเดือนเมษายน ๒๕๕๔
ผู้สนใจเข้าร่วมประกวด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพบุคคลและครอบครัว กองสร้างเสริมสุขภาพสำนักอนามัย หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๖๐๒๖
ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๒๖ ม.ค.๕๔

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลเที่ยวอีสานปี ๒๕๕๔

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัด Consumer Fair งานเทศกาลเที่ยวอีสาน ปี ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๐ มกราคม ๒๕๕๔ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
ภายในงานจะได้พบกับสินค้าทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย การเรียนรู้อารยธรรมเก่าแก่ อีสานแหล่งเรียนรู้ อู่อารยธรรม พบกับสินค้าและเส้นทางการท่องเที่ยวของภาคอีสาน โดยจัดเป็นโซนต่างๆ ได้แก่ เสน่ห์มนตราริมฝั่งโขง แหล่งโอโซนธรรมชาติ ตามรอยบูรพาจารย์ อารยธรรมอีสานใต้ มรดกโลกและ อารยธรรมโบราณ ย่ำรอยไดโนเสาร์และอีสานบูทีค พร้อมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ การแสดงวัฒนธรรมอีสานประยุกต์
จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท. หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๓ ๔๒๑๑


ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๒๖ ม.ค.๕๔

โครงการ “ไม้เท้าพาร์กินสันพระราชทาน”

ศูนย์รักษาโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนโครงการ” ไม้เท้าพาร์กินสันพระราชทาน” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคพาร์กินสันที่มีปัญหาการเดินติดขัดให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ สามารถป้องกันการบาดเจ็บและได้รับอันตรายจากการหกล้ม
โรคพาร์กินสัน เป็นโรคความเสื่อมของระบบประสาท ส่งผลให้สารโดปามีนในสมองลดลง ทำให้การเคลื่อนไหวของร่างกายผิดปกติ เกิดขึ้นบ่อยในผู้สูงอายุ มีลักษณะที่สำคัญคือ การเคลื่อนไหวช้า อาการสั่น การเดินลำบากเสียการทรงตัว และยังมีอาการข้างเคียงจากยาและอาการอื่นๆ เช่น คลื่นไส้อาเจียน ท้องผูก เห็นภาพหลอน หูแว่ว ซึมเศร้า ความจำลดลง เป็นต้น ศูนย์รักษาโรคพาร์กินสัน ได้ประดิษฐ์ไม้เท้าช่วยเดินต้นแบบสำหรับผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน โดยอาศัยหลักการกระตุ้นจากภายนอกด้วยแสงและสิ่งขวางกั้นการเดิน เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินติดขัดและจากการศึกษาวิจัยพบว่า สามารถแก้ไขปัญหาการเดินได้ผลดีจริง สภากาชาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร และสำนักงานหลักปร…

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่ ๖ เปิดบูชาสิ่งมงคล

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดสร้างมงคลวัตถุในวโรกาสอันเป็นมงคลต่างๆ และเปิดให้ผู้มีจิตศรัทธา เช่าบูชาที่หอวชิราวุธานุสรณ์บริเวณหอสมุดแห่งชาติ เทเวศร์ และที่ทำการไปรษณีย์กว่า ๕๐๐ สาขา
มงคลวัตถุประกอบด้วย มหามงคลรัชกาลที่ ๔ เหรียญ ๑ ชุด มี ๔ เหรียญ ลักษณะเป็นเหรียญกลม ยกขอบ พิมพ์ด้านหน้าจำลองพระพุทธรูปที่มีความเกี่ยวข้องกับรัชกาลที่ ๔ คือพระสัมพุทธพรรณี พระนิรันตราย พระสยามเทวาธิราช และพระไพรีพินาศ พิมพ์ด้านหลังเป็นพระยันต์อริยสัวจ์โสฬมงคล จัดสร้างในโอกาสครบรอบ ๒๐๕ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี ๒๕๕๑ พุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม มหามงคลรัชกาลที่ ๕ หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพมหาเสวกเอก พระยาบุรุษรัตนราชพัลพล (นพ ไกรฤกษ์) จัดพิมพ์ในโอกาสครบรอบวันสวรรคต ๑๐๐ ปี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปี ๒๕๕๓ มหามงคลรัชกาลที่ ๖ พระพุทธรูป และเหรียญำพระนิรโรคันตราย ด้านหลังท้าวหิรัญพนาสูร จัดสร้างในโอกาสฉลองพระบรมราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ปี ๒๕๔๕ และมห…

ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารร่วมงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๕๔

มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร และโรงเรียนเตรียมทหาร กำหนดจัดงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๕๔ ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก
การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเกียรติแก่ศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร และนักเรียนเตรียมทหารทุกนาย กิจกรรมประกอบด้วยพิธีวางพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ของศิษย์เก่าฯทุกรุ่น พิธีแสดงมุทิตาจิต พิธีมอบรางวัลจักรดาวสดุดี พิธีมอบรางวัลเกียรติยศจักรดาวแก่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔ และพิธีวางศิลาฤกษ์อนุสรณ์สถานโรงเรียนเตรียมทหาร
จึงขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ร่วมงานได้ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.afaps.ac.th และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๒-๕๑๑๐


ข้อมูล มูลนิธิศิษย์เก่าฯ
๒๕ ม.ค.๕๔

กองทัพเรือ ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างพระราชานุสาวรีย์ฯ สมเด็จพระบรมราชชนก

กองทัพเรือ มีโครงการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์ จอมพลเรือ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ขึ้น ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อราชนาวีและปวงชนชาวไทย และเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจและเคารพสักการะของทหารเรือและประชาชนทั่วไป
การจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์ฯ สมเด็จพระบรมราชชนก ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ แห่งนี้ มีขนาดความสูง ๓.๙๐ เมตร พระอิริยาบถทรงยืน จำนวน ๑ องค์ พระรูปจำลองพระราชานุสาวรีย์ ขนาดความสูง ๙๙ เซนติเมตร จำนวน ๑ องค์ การดำเนินโครงการฯ มีกำหนดแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในปี ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์ฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ ชื่อบัญชี “ทุนจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์ฯ สมเด็จพระบรมราชชนก” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๑๑๕-๒-๑๐๕๔๔-๙ สอบถามรายละเอีย…

ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔

สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ ขอเชิญผู้ที่มีผลงานวิจัยเสนอผลงานเพื่อขอรับประกาศเกียรติคุณเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี ๒๕๕๔ และรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี ๒๕๕๔ โดยให้เสนอผลงานฯ ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นถึงสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ ภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ สอบถามรายละเอียดการเสนอผลงานวิจัยฯ ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๙ ๒๒๘๘ หรือ ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ หรือดูได้ที่ www.nrct.go.th

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๒๔ ม.ค.๕๔

การประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ จัด “การประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล” เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งวงการแพทย์และสาธารณสุข” ในประเด็น ทบทวนความก้าวหน้ายืนยันพันธสัญญา เพื่อกำลังคนด้านสุขภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายแห่งสหัสวรรษและยิ่งกว่า” โดยมีบุคลากร หน่วยงาน องค์กรทางการแพทย์และสาธารณสุข ร่วมประชุม จัดระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ มกราคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพมหานคร
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จในด้านการแพทย์และสาธารณสุขแห่งหนึ่งของโลก ทั้งเรื่องการรณรงค์เรื่องการสูบบุหรี่ การรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ การจัดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทำให้ไทยได้รับการยอมรับในระดับโลกในด้านการพัฒนาทางด้านสุขภาพ การพัฒนาทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของไทยได้รับคุนูปการจากการพัฒนาการแพทย์จากสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชสิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งวงการแพทย์และสาธารณสุข” ที่ทรงพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนแพทย์ศาสตร์ การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ของไทยให้มีศักยภาพ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชานุสรณ์แด่พระบรม…

งานเจียไต๋แฟร์ 2011 มหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ์ ครั้งที่ ๗

บริษัทเจียไต๋ จำกัด ร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซีพีเอฟ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดงาน “เจียไต๋แฟร์ 2011 มหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ์ ครั้งที่ ๗” ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๓ มกราคม ๒๕๕๔ ที่ชนม์เจริญฟาร์ม จังหวัดกาญจนบุรี
ภายในงานมีการนำผลผลิตที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์และพัฒนาเมล็ดพันธุ์ รวมทั้งเทคโนโลยีด้านการเกษตรแบบครบวงจร โดยนำพันธุ์พืชผักและดอกไม้หลากสีสันกว่า ๔๐๐ สายพันธุ์ นิทรรศการผัก ผลไม้ ดอกไม้ที่แปลกและหาชมได้ยากมาจัดแสดงบนเนื้อที่กว่า ๑๐๐ ไร่ เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกร โดยเปิดให้เข้าชมฟรี รวมทั้งมีนักวิชาการทุกแขนงเพื่อคอยตอบคำถามให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าชมงานด้วย
จึงขอเชิญเกษตรกรและผู้สนใจร่วมชมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำนวัตกรรมเมล็ดพันธุ์และความรู้เทคโนโลยีทางการเกษตรไปพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรต่อไปข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๑๙ ม.ค.๕๔

การช่วยเหลือเรือสินค้าไทย MV THOR NAUTILUS ในการเก็บกู้วัตถุระเบิด จรวด RPG ที่ยังไม่ระเบิดจากการถูกโจมตีของโจร

สลัด รวมทั้งยังมีบทบาทในการเสริมสร้างเกียรติภูมิของไทยในเวทีสากลโดยได้รับคำเชิญให้ไปเยี่ยมคำนับผู้บังคับบัญชาระดับสูงของประเทศต่าง ๆ และได้ให้การต้อนรับผู้มาเยี่ยมหมู่เรือ ฯ ซึ่งการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ถือเป็นครั้งประวัติศาสตร์ครั้งแรกของกองทัพไทยที่ส่งกำลังเข้าร่วมปฏิบัติการร่วมกับนานาชาติ นับว่าประสบความสำเร็จมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก และนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทย

ข้อมูล กจป.ฯ
๑๙ ม.ค.๕๔

หมู่เรือปราบปรามโจรสลัดกองทัพเรือเดินทางกลับประเทศไทย

คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ อนุมัติให้กองทัพเรือจัดหมู่เรือ เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจปราบปรามโจรสลัดกับกองกำลังผสมทางทะเล ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ทูตานุฑูต ตลอดจนญาติพี่น้องของกำลังพลได้เดินทางมาร่วมในพิธีส่งหมู่เรือปราบปรามโจรสลัดไปปฏิบัติงานในอ่าวเอเดนและชายฝั่งโซมาเลีย และหมู่เรือปราบปรามโจรสลัด มีกำหนดเดินทางถึงประเทศไทย ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ ภายหลังปฏิบัติภารกิจปราบปรามโจรสลัดร่วมกับกองกำลังผสมทางเรือนานาชาติเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
หมู่เรือปราบปรามโจรสลัดกองทัพเรือ ประกอบด้วย เรือหลวงปัตตานี เรือหลวงสิมิลัน เฮลิคอปเตอร์ แบบ Bell – 212 ติดอาวุธ และชุดปฏิบัติการพิเศษ รวมกำลังพล ๓๕๑ นาย และมีศูนย์ประสานการปฏิบัติในพื้นที่ส่วนหน้า ซึ่งมีหน้าที่ประสานการปฏิบัติกับกองบัญชาการกองกำลังผสมทางเรือ โดยจะปฏิบัติงานในกองบัญชาการกองกำลังผสมทางเรือ ที่ราชอาณาจักรบาห์เรน และเมืองซาลาล่าห์ประเทศโอมาน ผลการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญร่วมกับกองกำลังผสมทางเรือ ได้แก่การขัดขวางการกระทำอันเป็นโจรสลัดในอ่าวเอเดน ๒ ครั้…

แจ้งผู้ที่จะครบเกษียณอายุราชการใน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ นำประวัติตรวจสอบความถูกต้อง

ตามที่ กรมกำลังพลทหารเรือ ได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงแก่ผู้ที่ครบเกษียณอายุราชการเป็นประจำทุกปี นั้น ปรากฏว่าประวัติข้าราชการ (เล่มต้นสังกัด) บางนายมีข้อมูลคลาดเคลื่อนกับประวัติฯ เล่มที่ กรมกำลังพลทหารเรือเก็บรักษาไว้ ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบแก้ไข กรมกำลังพลทหารเรือ จึงขอแจ้งให้ผู้ที่จะครบเกษียณอายุราชการ ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ นำประวัติรับราชการ (เล่มต้นสังกัด) ไปตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง ได้ที่ แผนกทะเบียนและประวัติ กองทะเบียนพล กรมกำลังพลทหารเรือ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ หากพ้นกำหนดในช่วงวันดังกล่าว จะถือว่าประวัติฯ เล่มที่ กรมกำลังพลทหารเรือ ถูกต้อง
สำหรับเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบการตรวจสอบ ได้แก่ ประวัติรับราชการ (เล่มต้นสังกัด) , สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ รูปถ่ายสีหรือขาวดำ ขนาด ๓x๔ เซนติเมตร จำนวน ๒ รูป ,บัญชีราชการทวีคูณ (ถ้ามี), สำเนาหลักฐานการแก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) ,สำเนาหลักฐานการแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด (ถ้ามี) และสำเนาหลักฐานการแก้ไข วัน เดือน ปีที่ขึ้นทะเบียนทหารกองประจำการ “สด.๓” (ถ้ามี) หากพ้นกำหนดในช่วงวันดังกล่…

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ขอเชิญร่วมงาน ๗๐ ปี กองพลจันทบุรี

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ กำหนดจัดงาน ๗๐ ปี กองพลจันทบุรี ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙๓๐ ณ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยมี พลเรือโท พงศ์ศักดิ์ ภูรีโรจน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสดุดี และรำลึกถึงวีรกรรมของผู้กล้าหาญชาวจังหวัดจันทบุรี และทหารนาวิกโยธิน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันต่อต้านการรุกรานของฝรั่งเศสในสงครามกรณีพิพาทไทย-อินโดจีน ที่เกิดขึ้นระหว่าง ปีพุทธศักราช ๒๔๘๓ – ๒๔๘๔ โดยมี นาวาตรี ทองหล่อ ขำหิรัญ เป็นผู้บัญชาการกองพลจันทบุรี ซึ่งสามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามได้รับความสูญเสีย และไทยได้รักษาความเป็นอธิปไตยของชาติไว้ได้จนกระทั่งปัจจุบัน ซึ่งนับได้ว่าเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของกองพลจันทบุรี ดังนั้น เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีที่ได้กระทำในครั้งนี้ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จึงได้จัดงานครั้งนี้ขึ้น และขอเรียนเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมงาน ๗๐ ปี กองพลจันทบุรี กรุณาติดต่อโดยตรงที่ กองกิจการพลเรือนหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โทร.๐๓๘…

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ขอเชิญร่วมงาน ๗๐ ปี กองพลจันทบุรี

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ กำหนดจัดงาน ๗๐ ปี กองพลจันทบุรี ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙๓๐ ณ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยมี พลเรือโท พงศ์ศักดิ์ ภูรีโรจน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสดุดี และรำลึกถึงวีรกรรมของผู้กล้าหาญชาวจังหวัดจันทบุรี และทหารนาวิกโยธิน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันต่อต้านการรุกรานของฝรั่งเศสในสงครามกรณีพิพาทไทย-อินโดจีน ที่เกิดขึ้นระหว่าง ปีพุทธศักราช ๒๔๘๓ – ๒๔๘๔ โดยมี นาวาตรี ทองหล่อ ขำหิรัญ เป็นผู้บัญชาการกองพลจันทบุรี ซึ่งสามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามได้รับความสูญเสีย และไทยได้รักษาความเป็นอธิปไตยของชาติไว้ได้จนกระทั่งปัจจุบัน ซึ่งนับได้ว่าเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของกองพลจันทบุรี ดังนั้น เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีที่ได้กระทำในครั้งนี้ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จึงได้จัดงานครั้งนี้ขึ้น และขอเรียนเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมงาน ๗๐ ปี กองพลจันทบุรี กรุณาติดต่อโดยตรงที่ กองกิจการพลเรือนหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โทร.๐๓๘…

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ขอเชิญร่วมงาน ๗๐ ปี กองพลจันทบุรี

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ กำหนดจัดงาน ๗๐ ปี กองพลจันทบุรี ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙๓๐ ณ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยมี พลเรือโท พงศ์ศักดิ์ ภูรีโรจน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสดุดี และรำลึกถึงวีรกรรมของผู้กล้าหาญชาวจังหวัดจันทบุรี และทหารนาวิกโยธิน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันต่อต้านการรุกรานของฝรั่งเศสในสงครามกรณีพิพาทไทย-อินโดจีน ที่เกิดขึ้นระหว่าง ปีพุทธศักราช ๒๔๘๓ – ๒๔๘๔ โดยมี นาวาตรี ทองหล่อ ขำหิรัญ เป็นผู้บัญชาการกองพลจันทบุรี ซึ่งสามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามได้รับความสูญเสีย และไทยได้รักษาความเป็นอธิปไตยของชาติไว้ได้จนกระทั่งปัจจุบัน ซึ่งนับได้ว่าเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของกองพลจันทบุรี ดังนั้น เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีที่ได้กระทำในครั้งนี้ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จึงได้จัดงานครั้งนี้ขึ้น และขอเรียนเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมงาน ๗๐ ปี กองพลจันทบุรี กรุณาติดต่อโดยตรงที่ กองกิจการพลเรือนหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โทร.๐๓๘…

ทุนการศึกษานักกีฬาประจำปี ๒๕๕๔

การกีฬาแห่งประเทศไทย รับสมัครนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาที่มีผลการแข่งขันกีฬาเป็นที่ประจักษ์ และมีผลการเรียนดี ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓-๓๐ เมษายน ๒๕๕๔ โดยยื่นแบบคำขอรับทุนได้ที่งานกองทุนกีฬา กององค์กร และกองทุนกีฬาฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทย
ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบคำขอรับทุนการศึกษาของนักกีฬาได้ที่ www.rcat.or.th

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑๓ ม.ค.๕๔

กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๕๔

กรมอู่ทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๕๔ โดยรับสมัครเพศชายโสด อายุระหว่าง ๑๕ – ๑๘ ปี บริบูรณ์ มีสัญชาติไทย สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กำหนดรับสมัครด้วยตนเองที่กรมอู่ทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๐๙๓๐ – ๑๕๓๐ เว้นวันหยุดราชการ หรือสมัครทางไปรษณีย์และทางอินเตอร์เน็ตที่ WWW.navy.mi.th/ndas ระหว่างวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ โดยโอนเงิน จำนวน ๑๕๐ บาท ผ่านธนาคารทหารไทย สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ ชื่อบัญชีโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ เลขที่บัญชี ๑๑๕ – ๒ – ๑๓๘๙๑ – ๑
ผู้ที่สนใจซื้อระเบียบการและใบสมัครในราคาชุดละ ๑๕๐ บาท ได้ที่กรมอู่ทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มกราคม ถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๐๘๓๐ – ๑๕๓๐ เว้นวันหยุดราชการ หรือสั่งซื้อทางไปรษณีย์ โดยธนาณัติสั่งจ่ายในนาม เรือเอกหญิง สุรีย์ ปานอินทร์ ตู้ ปณ.๕๗ ปณจ.บางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ ราคารวมค่าจัดส่งชุดละ ๒๐๐ บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท…

กอล์ฟการกุศล เพื่ออาคารราชนครินทร์

มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และคณะกรรมการโครงการก่อสร้างอาคารราชนครินทร์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคเขตร้อนแห่งเอเชีย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการแข่งขัน กอล์ฟการกุศล เพื่ออาคารราชนครินทร์ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ สนามกอล์ฟปัญญาอินทรา รายได้จะนำสมทบทุนในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ สำหรับอาคารราชนครินทร์
เปิดรับสมัครนักอล์ฟสมัครเล่นที่มีแต่มต่อของสมาคมสโมสร หรือชมรมซึ่งรับรองโดยสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย การแข่งขันแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือประเภททีม VIP ทีมละ ๕ คน จำนวน ๑๑ ทีม ค่าสมัครทีมละ ๕๐,๐๐๐.-บาท และประเภททีมทั่วไป ทีมละ ๕ คน จำนวน ๔๙ ทีม ค่าสมัครทีมละ ๓๐,๐๐๐.-บาท จะได้รับการจารึกนามไว้ที่ห้องผู้ป่วยโรคไต และ ๕๐,๐๐๐.- บาท จะได้รับการจารึกนามไว้ที่ห้องผู้ป่วยวิกฤติ หรือสนับสนุนได้ตามกำลังศรัทธา
ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑ – ๘๔๘๒๕๐๒ , ๐๘๖ – ๓๒๑๒๒๕๒

ข…

เชิญร่วมวิ่งการกุศล แคนเซอร์แคร์ ครั้งที่ ๔

สภากาชาดไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากโรงแรมโฟร์ซีซันส์ กรุงเทพ จัดกิจกรรมวิ่งการกุศลแคนเซอร์แคร์ ครั้งที่ ๔ ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๔ ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา ๐๗๐๐ และเริ่มวิ่งเวลา ๐๘๐๕
รายได้จากการจัดกิจกรรมจะนำไปมอบให้แก่มูลนิธิสถาบันโรคมะเร็งและศูนย์สิริกิติ์ บรมราชินีนาถ เพื่อมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สำหรับระยะทางวิ่งการกุศล มีทั้งระยะทาง ๕ กิโลเมตร และ ๑๐ กิโลเมตร โดยกลุ่มผู้เข้าร่วมวิ่งการกุศลที่มาลงทะเบียนจำนวนมากที่สุด จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และมีรางวัลใหญ่สำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันที่ชนะเลิศการวิ่งทั้งในประเภท ๕ กิโลเมตร และ ๑๐ กิโลเมตร รวมทั้งมีกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ให้ร่วมสนุกมากมาย
ผู้ร่วมกิจกรรม สามารถร่วมทำบุญโดยการเลือกซื้อเสื้อยืดแคนเซอร์แคร์ได้ในราคาเพียง ๓๕๐ บาท สำหรับเสื้อคอกลมและราคา ๕๐๐ บาท สำหรับเสือคอโปโล ได้ที่โรงแรมโฟร์ซีซันส์ สำหรับเสื้อคอกลมและราคา ๕๐๐ บาท สำหรับเสื้อคอโปโล ได้ที่โรงแรมโฟร์ซีซันส์ สภากาชาดไทย และศูนย์วิจัยพันธุศาสตร์ โรคมะเร็งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พร้อมลุ้นรางวัลต่าง …

มินิคอนเสิร์ตการกุศลเพลงแห่งสยาม ครั้งที่ ๑๐

ชมรมรายการเพลงแห่งสยาม จัดมินิคอนเสิร์ตการกุศลเพลงแห่งสยาม ครั้งที่ ๑๐ ตอน “ประดู่ไม่รู้โรย” เพื่ออนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่ เพลงไทยสากล (ลูกกรุง) ให้คงอยู่ตลอดไป รวมทั้งกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ หันมาสนใจและฟังเพลงเก่า รวมทั้งฝึกฝนด้านการร้องเพลงเก่าเพื่อการสืบสานต่อไป โดยจัดในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓๐๐-๑๗๐๐ ณ หอประชุมชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
คอนเสิร์ตครั้งนี้มีอดีตนักร้องวงดุริยางค์ทหารเรือ คือ เอมอร วิเศษสุด, ศรีสอางค์ ตรีเนตร และสมศรี ม่วงศรเขียว มาร่วมร้องเพลง และยังมีนิเวศน์ กันไทยราษฎร์ , กัญจนปกรณ์ แสดงหาญ รวมทั้งนักร้องดาวรุ่งแห่งสยามครบทีม ซึ่งเด็กและเยาวชนเหล่านี้มีความสามารถในด้านการร้องเพลงเก่าแบบถูกหลักภาษาไทย ตามโครงการ “รักษ์ภาษาไทย ผ่านภาษาเพลง” มาร่วมแสดงความสามารถด้วย
จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังคอนเสิร์ตการกุศลได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว บัตรราคา ๓๐๐, ๕๐๐, ๖๐๐ และ ๗๐๐ บาท ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑ ๖๘๖๙๔๕๕ รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่โรงเรียนพระดาบสในพระบรมราชูปถัมภ์ และชมร…

สำนักพัฒนาสังคมมอบบัตรโทรศัพท์สำหรับคนพิการ

สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ร่วมมือกับบริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) ดำเนินการมอบบัตรโทรศัพท์สำหรับกลุ่มคนพิการในกรุงเทพมหานคร ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช) เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม โดยกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ได้รับอนุญาตต้องดำเนินการจัดให้มีบัตรโทรศัพท์สำหรับกลุ่มคนพิการ คนชรา ผู้มีรายได้น้อยที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวนเงิน ๑๐๐ บาท /เดือน/คน จำนวน ๑ ล้านคน เป็นระยะเวลา ๓๐ เดือน โดยให้จ่ายแก่ผู้พิการเป็นลำดับแรก
กรุงเทพมหานครได้รับสัดส่วนในการแจกบัตรโทรศัพท์ให้กลุ่มคนพิการของกรุงเทพมหานคร จำนวน ๓๙,๗๒๘ ราย และได้มอบสำนักงานเขต ๕๐ เขต นำไปดำเนินการให้อัตโนมัติ เดือนละ ๑๐๐ บาท จำนวน ๓๐ เดือน รวมเป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท/คน ทั้งนี้ สามารถสะสมเงินในบัตรได้จนครบระยะเวลา โดยไม่มีการกำหนดระยะเวลาใช้บริการจนกว่าเงินในบัตรจะครบ ๓,๐๐๐ บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๓ ๑๐๙๙

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๔

กองทัพเรือ กำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๔ ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐๐๐ ณ ห้องชมชลธี หอประชุมกองทัพเรือ
หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทะเล การมีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และประสานความร่วมมือร่วมใจกันในการพัฒนาประเทศ สร้างความสัมพันธ์กลมเกลียวเป็นแกนเชื่อมความสามัคคีผูกพันให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระหว่างกองทัพเรือกับบคลากรของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยในปี ๒๕๕๔ นี้ กำหนดอบรมระหว่างวันที่ ๑๑ มกราคม – ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ มีผู้เข้ารับการอบรมรวม ๔๓ คน ซึ่งหลักสูตรการอบรมมีทั้งการศึกษาภาคทฤษฎีในห้องเรียน การทัศนศึกษาดูงานรวมทั้งการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ

ข้อมูล กวก.ฯ
๑๑ ม.ค.๕๔

ขอเชิญสั่งจองเหรียญที่ระลึก พระรูปหล่อจำลอง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ขอเชิญสั่งจองเหรียญที่ระลึกพระรูปหล่อจำลอง องค์หล่อนำฤกษ์ เนื่องในโอกาสที่ทัพเรือภาคที่ ๑ ทำพิธีเททองพระรูปหล่อจำลอง พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (ขนาดเท่าพระองค์จริง) เพื่อประดิษฐาน ณ พระตำหนักบริเวณพื้นที่ศูนย์รับแจ้งเหตุและประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ทัพเรือภาคที่ ๑ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณและเผยแพร่พระเกียรติคุณ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยและเป็นที่สักการะบูชาของข้าราชการ ทหาร และประชาชนทั่วไป
ผู้ร่วมสมทบทุนบริจาคพระรูปหล่อจำลององค์นำฤกษ์ ขนาดความสูง ๑๙ นิ้ว ร่วมบริจาค ๑๙,๙๙๙ บาท และจารึกชื่อที่พระตำหนัก, พระรูปหล่อจำลององค์นำฤกษ์ ขนาดความสูง ๙ นิ้ว ร่วมบริจาค ๑,๙๙๙ บาท พระรูปหล่อองค์ลอยชุบกะไหล่ทอง ร่วมบริจาค ๑๐๐ บาท รายละเอียดติดต่อ ทัพเรือภาคที่ ๑ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๔๓๘ ๐๐๘ หรือ ๐๓๘ ๔๓๘ ๕๙๒ และหมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๗๔๔๖๐

ข้อมูล ทรภ.๑
๑๐ ม.ค.๕๔

โครงการ รอยัล นิว ออร์ลีนส์ แจ๊ส เซเลเบรชั่น

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา บริษัท แจ๊ส ซินดิเคท ร่วมกับ ทรู เดินหน้าสานต่อโครงการ รอยัล นิว ออร์ลีนส์ แจ๊ส เซเลเบรชั่น โดยเปิดตัว ซีดีบรรเลง บทเพลงพระราชนิพนธ์ ในรูปแบบนิวออร์ลีนส์แจ๊ส บรรเลงโดย วงดนตรี เดอะ เพรเซอร์เวชั่น ฮอลล์ แจ๊ส แบนด์ จากประเทศสหรัฐอเมริการ่วมกับ ดร.ภาธร ศรีกรานนท์ ในชื่อชุด “Royal New Orleans Jazz Celebration” นำรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทางวงดนตรีได้ถวายตำแหน่งสมาชิกกิตติมศักดิ์ แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยถือเป็นเกียรติสูงสุดที่ทางวงดนตรี จะสามารถถวายให้พระองค์ได้ ด้วยความปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณ และพระปรีชาสามารถของพระองค์ และภาพหน้าปกซีดี เป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระองค์ทรงร่วมเล่นดนตรี Vibraphone หรือระนาดฝรั่งด้วย โดยอัลบั้มชุดนี้เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ ๑๔ เพลง และอีก ๑ เพลง เป็นเพลงพิเศษ ที่ประพันธ์ขึ้นใหม่ คือ Royal Celebration ๒๐๑๑ โดย ดร.ภาธร ร่วมกับวงเดอะ เพรเซอร์เวชั่น ฮอล์ แจ๊ส แบนด์ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยา…

โครงการ ๙๙๙ อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา

คณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยคู่สมรสคณะรัฐมนตรี จัดโครงการ ๙๙๙ อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ระหว่างวันที่ ๙-๒๓ มกราคม ๒๕๕๔ โดยรับสมัครจากประชาชนทุกอาชีพเข้าร่วมโครงการ ซึ่งขณะนี้ผู้สมัครบวชครบแล้ว
กำหนดการสำคัญ ประกอบด้วย การขริบผม ใน ๖ มกราคม ๒๕๕๔ ในกรุงเทพมหานคร ที่วัดพระราม ๙ และวัดศูนย์กลาง ๗๕ จังหวัดในเวลา ๑๕๓๐ พิธีมอบผ้าไตร ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๕๓๐ ในกรุงเทพมหานคร ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ต่างจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัด พิธีบรรพชา ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓๐๐ และซ้อมขานนาค เวลา ๑๘๐๐ กรุงเทพมหานครที่วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ต่างจังหวัด ณ วัดศูนย์กลางประจำจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัด สส. สว. หรือผู้แทนเป็นประธาน พิธีอุปสมบท ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘๑๕ กรุงเทพมหานคร ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ต่างจังหวัด ณ วัดศูนย์กลางประจำจังหวัด
เมื่อเสร็จพิธีในส่วนของกรุงเทพมหานครจะศึกษาพระธรรมวินัย ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก และไปจาริกปฏิบัติธรรม ณ วัดมกุฏคีรีวัน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ต่างจังหวัดจะศึกษาปฏิบัติธรรม ณ วัดศูนย์กลางประจำจังหวัดโดยผู้ร่วมโ…

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่

สำนักงาเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๖-๗ มกราคม ๒๕๕๔ ณ พี.เอ็ม.วาย.บีช. รีสอร์ท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมี พลเรือโท ฆนัท ทองพูล ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑
และผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธาน
การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน และเพื่อมอบนโยบายของหน่วยงานให้กรรมการที่เป็นหน่วยงานบริหาร ประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย และผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ให้คณะกรรมการฯ ทราบ


ข้อมูล ทรภ.๑
๖ ม.ค.๕๔

เกาะต…

วุฒิสภาจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วุฒิสภาจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ได้น้อมนำพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นประเด็นหลักในการจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน รวม ๓ โครงการ ได้แก่
๑. โครงการมอบคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนที่ขาดแคลน ๘๔ โรงเรียน เพื่อกระจายโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และส่งเสริมให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้พัฒนาเด็กและเยาวชน
๒. โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับมัธยมศึกษา หัวข้อ “เมล็ดพันธุ์แห่งสันติสุข” สะท้อนถึงแนวคิดของเด็กและเยาวชนที่รักและเทิดทูนองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนความต้องการให้เกิดสันติสุขในประเทศไทย
๓. โครงการรวมพลังเยาวชนไทย พลังแห่งแผ่นดินเทิดไท้องค์ภูมินทร์ นวมินทร์มหาราชา ซึ่งมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนอันเสมือนลูกของแผ่นดิน ได้รับรู้พระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เ…

กระทรวงศึกษาธิการจัดทำหนังสือ ยุวภูมินทร์ ที่ระลึกวันเด็กแห่งชาติ ปี ๕๔

กระทรวงศึกษาธิการจัดทำหนังสือ ยุวภูมินทร์ ที่ระลึกวันเด็กแห่งชาติ ปี ๕๔

กระทรวงศึกษาธิการ จัดทำหนังสือยุวภูมินทร์ ที่ระลึกวันเด็กแห่งชาติ ปี ๕๔ หน้าปกเป็นภาพพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจักรยาน เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ ร่วมเฉลิมฉลอง ๘๔ พรรษา โดยเนื้อหาภายในเล่ม ประกอบด้วย เรื่องแรงบันดาลใจซึ่งมีการนำเสนอพระราชจริยวัตรบางส่วนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งทรงพระเยาว์และมีการนำเสนอเรียงความของนักเรียน อาทิ เรื่อง ตามรอยพ่อหลวงเมืองไทยแสนสุข เป็นต้น
กระทรวงศึกษาธิการ จะจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี ๕๔ ณ บริเวณสนามเสือป่า ภายใต้คำขวัญของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี “รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ” โดยกิจกรรมจะเน้นเรื่องการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน มีแรงบันดาลใจ และก้าวสู่ความเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นพลเมืองที่ดี มีการนำนักเรียนนักศึกษาทุกระดับ ทั้งในระบบและนอกระบบเข้าร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โรงพยาบาลศิริราช จัดกิจกรรมประชุมสภาเด็กและเยาวชนในระดับประเทศ เพื่อให้เด็กได้ถ่ายทอดความคิด และความต้องการของเด็ก นำเด็กเข้าคารวะนายกรัฐมนตรี และยังได้สั่…