Skip to main content

Posts

Showing posts from July, 2016

ผบ.ทร.เป็นประธานในพิธีทางศาสนาและพิธีบรรจุอัฐิเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา นย.

พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีทางศาสนา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ค.๕๙ ณ ศาสนสถานหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา และพิธีบรรจุอัฐิข้าราชการและทหารนาวิกโยธินที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ณ อนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ข้อมูล สลก.ทร. ๒๙ ก.ค.๕๙

ทร.เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นข้าราชการในกองทัพเรือประจำปี ๒๕๕๙

กองทัพเรือเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นข้าราชการในกองทัพเรือประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๔๘ อัตรา ดังนี้ ระดับปริญญาตรีใน ๖ สาขา ได้แก่ บัญชี/การบัญชี/การเงิน/การสอบบัญชี/การบัญชีต้นทุน/การเงินและการธนาคาร/การธนาคารและการเงิน นิติศาสตร์และเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา และเคมี/เคมีวิเคราะห์/เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์/เคมีอินทรีย์/อินทรีย์เคมี/เคมีเทคนิค/เคมีวิศวกรรม/เคมีอุตสาหกรรม/เคมีทั่วไป และระดับต่ำกว่าปริญญาตรีใน ๒ สาขา ได้แก่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการบัญชี และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าทุกสาขา โดยเปิดจำหน่ายระเบียบการพร้อมใบสมัครในราคาชุดละ ๑๐๐ บาท ระหว่างวันที่ ๑-๒๒ ส.ค.๕๙ ไม่เว้นวันหยุดราชการ (เฉพาะพื้นที่สัตหีบจำหน่ายใบสมัครถึงวันที่ ๑๙ ส.ค.๕๙) ตามสถานที่ต่างๆ ดังนี้ พื้นที่กรุงเทพมหานครจำหน่ายที่กรมกำลังพลทหารเรือ ชั้น ๑ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ (วังนันทอุทยาน) เว้นวันหยุดราชการ และอาคารนันทสวัสดิการ ชั้น ๒ และพื้นที่สัตหีบจำหน่ายที่กิจการห้องเย็น ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และภัณฑุปกรณ์กองเรือยุทธการ หมู…

ทร.จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

กองทัพเรือจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๕-๑๙ ส.ค.๕๙ โดยผู้สมัครเข้าโครงการฯ รายงานตัว และอบรมการซักซ้อมพิธีบรรพชาอุปสมบท ซักซ้อมการขานนาค และเข้าพักค้างแรม ณ วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร ระหว่างวันที่ ๕-๖ ส.ค.๕๙ พิธีปลงผมนาค ณ ศาลาปฏิบัติธรรมพุทธชินวงศ์สภา ชั้น ๒ วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร ในวันที่ ๗ ส.ค.๕๙ พิธีบรรพชาอุปสมบท ณ ศาลาปฏิบัติธรรมพุทธชินวงศ์สภา ชั้น ๒ วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร ในวันที่ ๘ ส.ค.๕๙ กิจกรรมการศึกษาปฏิบัติธรรมและจำวัด ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมโมลี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๙-๑๘ ส.ค.๕๙ และพิธีลาสิกขา ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมโมลี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๑๙ ส.ค.๕๙ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๑๗ และ ๐๘ ๔๑๙๗ ๗๗๐๘ ข้อมูล ยศ.ทร. ๒๙ ก.ค.๕๙

ทร.ไทย-ทร.มาเลเซียร่วมฝึกผสม “SEAEX THAMAL 61/2016”

พลเรือตรี พิสัย สุขวัน รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ประธานร่วมฝ่ายไทย และ FADM Rusli Bin Ramli ตำแหน่ง Commander Naval Region 3 ประธานร่วมฝ่ายมาเลเซีย เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการฝึกผสมกองทัพเรือไทย-กองทัพเรือมาเลเซีย ภายใต้รหัสการฝึก “SEAEX THAMAL 61/2016” ด้านสตูล-เปอร์ลิส เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค.๕๙ ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ การฝึกผสมกองทัพเรือไทย-กองทัพเรือมาเลเซีย กำหนดทำการฝึกระหว่างวันที่ ๒๖-๓๑ ก.ค.๕๙ ข้อมูล ทรภ.๓ ๒๘ ก.ค.๕๙

ทร.ไทย-ทร.ญี่ปุ่นร่วมประชุม Navy to Navy Talks ครั้งที่ ๓

กองทัพเรือไทยและกองทัพเรือญี่ปุ่น จัดการประชุม Navy to Navy Staff Talks ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ ก.ค.๕๙ ณ โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน โดยฝ่ายไทยมี นาวาเอก ธีระยุทธ นอบน้อม รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารเรือ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทย และฝ่ายญี่ปุ่นมี นาวาเอก Naoya Hoshi เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายญี่ปุ่น ทั้งนี้ การประชุม Navy to Navy Talks ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้แทนของกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือญี่ปุ่นได้ประชุมหารือ และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนขยายความร่วมมือที่มีระหว่างกัน ข้อมูล ยก.ทร. ๒๘ ก.ค.๕๙

นย.แปรขบวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

กองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้จัดกำลังพลในสังกัดศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จำนวน ๑,๙๘๔ นาย แปรขบวนเป็นตราสัญลักษณ์พระนามาภิไธยย่อ ส.ก.ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และคำว่า “84th Long Live the Queen” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ค.๕๙ ณ ลานสนามหญ้า หน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี พลเรือตรี นพดล ปัญญาโฉม ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นผู้อำนวยการปฏิบัติแปรขบวน ข้อมูล นย. ๒๘ ก.ค.๕๙

สมาคมภริยาทหารเรือจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

สมาคมภริยาทหารเรือจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยได้รับมอบหมายจากสมาคมแม่บ้าน ทหาร-ตำรวจ ให้จัดกิจกรรมในวันที่ ๕ ส.ค.๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘๐๐-๑๒๐๐ ณ นันทอุทยานสโมสร โดยการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ประกอบด้วย การให้บริการตรวจรักษาโรคและทันตกรรม การเลี้ยงอาหารกลางวัน และแจกเครื่องอุปโภคบริโภค รวมทั้งบริการตัดผมแก่ประชาชน การแสดงดนตรี และการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถกับกองทัพเรือ ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๒๗ ก.ค.๕๙

ทร.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมารเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

กองทัพเรือจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในวันที่ ๒๘ ก.ค.๕๙ เวลา ๑๕๐๐-๑๖๐๐ ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม ประกอบด้วย พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร การลงนามถวายพระพร และพิธีปล่อยพันธุ์ปลา โดยมี พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธาน และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือร่วมพิธีฯ ข้อมูล กพร.ทร. ๒๗ ก.ค.๕๙

นรข.เขตเชียงรายเปิดการฝึกอบรมโครงการคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติพื้นที่ชายแดน

กองทัพเรือ โดยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตเชียงราย เปิดการฝึกอบรมโครงการคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติพื้นที่ชายแดน หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ค.๕๙ ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมี นาวาเอก ชลทัย รัตนเรือง ผู้บังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตเชียงราย เป็นประธาน และมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๑๐๐ นาย ข้อมูล นรข.เขตเชียงราย ๒๗ ก.ค.๕๙

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุจะเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระปริตรมหากุศล

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จะเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระปริตรมหากุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในวันที่ ๕ ส.ค.๕๙ เวลา ๑๕๓๐ ณ พระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร โดยนิมนต์พระสงฆ์ ๙๐ รูป ประกอบพิธีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ และเพื่อให้ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศได้แสดงความจงรักภักดีและกตัญญูกตเวทิตาคุณ และมีส่วนร่วมทำบุญตามจิตศรัทธาเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ข้อมูล มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ ๒๖ ก.ค.๕๙

กพร.ทร.-ฉก.นย.ทร.นำเยาวชนรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

กพร.ทร.-ฉก.นย.ทร.นำเยาวชนรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พลเรือโท อดิเรก ชมภูนุช เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ และคณะฯ พร้อมด้วย นาวาเอก นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ/ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ศิลปินดารา และเยาวชนรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือรุ่นต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมคืนสู่เหย้าเยาวชนรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ ในกิจกรรมรวมพลังเยาวชนรวมใจ ประจำปี ๒๕๕๙ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยกองทัพเรือและกรมป่าไม้ (ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ค.๕๙ ณ ค่ายจุฬาภรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ข้อมูล ฉก.นย.ทร. ๒๖ ก.ค.๕๙

ผบ.ทรภ.๑ เป็นประธานเปิดการบรรยายเสริมสร้างความเข้าใจการออกเสียงประชามติ

พลเรือโท รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานเปิดการบรรยายเสริมสร้างความเข้าใจการออกเสียงประชามติให้กับกำลังพลทัพเรือภาคที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ค.๕๙ ณ พุทธสถาน กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลมีความเข้าใจเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติอย่างถูกต้องและครบถ้วน และเพื่อเป็นการเตรียมการในการลงประชามติรับ/ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ ๗ ส.ค.๕๙ โดยมีกำลังพลเข้าร่วมฟังการบรรยาย ๒๐๐ นาย ข้อมูล ทรภ.๑ ๒๖ ก.ค.๕๙

จก.กพร.ทร.เปิดกิจกรรมคืนสู่เหย้าเยาวชนรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือประจำปี ๒๕๕๙

พลเรือโท อดิเรก ชมภูนุช เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมคืนสู่เหย้าเยาวชนรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ ในกิจกรรมรวมพลังเยาวชนรวมใจ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ค.๕๙ เวลา ๑๓๓๐ ณ อาคารโรงรถ-โรงปืน กองพันทหารปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้งที่ ๒ กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมี นาวาเอก นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ/ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ให้การต้อนรับ ต่อมาในเวลา ๑๔๔๕ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ/หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ จัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์เยาวชนรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือและศิลปินดารา ณ บริเวณชายหาดค่ายจุฬาภรณ์ โดยมี นาวาเอก นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ/ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ พร้อมด้วยนักกีฬาโดดร่มกองทัพเรือ ได้แสดงการโดดร่มให้เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้รับชม ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มมวลชนเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเร…

ทรภ.๑ จัดกิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชนรวมใจเทิดไท้องค์ราชินี

นาวาเอก สุรยุทธ์ นิเวศทองฤกษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชนรวมใจเทิดไท้องค์ราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ค.๕๙ ณ กองพันทหารสื่อสาร กองพลนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ จำนวน ๘๔ คน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และความสำคัญของระบบนิเวศชายฝั่งทะเล รวมทั้งเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสร้างเครือข่ายอนุรักษ์ภายในโรงเรียนและชุมชนของตนเองต่อไป ข้อมูล ทรภ.๑ ๒๕ ก.ค.๕๙

กรมการจัดหางานแจ้งขยายเวลาจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำ

กรมการจัดหางานแจ้งขยายเวลาจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวผู้มีสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวที่มีอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำ โดยกิจการประมงทะเล สามารถจดทะเบียนประวัติได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๓๑ ก.ค.๕๙ เพื่อทำงานอยู่ในประเทศไทยต่อได้จนถึงวันที่ ๓๑ ม.ค.๖๐ ณ ศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ๒๒ จังหวัดชายทะเล ส่วนกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ สามารถจดทะเบียนประวัติได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๒๒ ส.ค.๕๙ เพื่อทำงานอยู่ในประเทศไทยต่อได้จนถึงวันที่ ๒๒ ก.พ.๖๐ ณ ศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ๒๒ จังหวัดชายทะเล และกรุงเทพมหานคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการจัดหางาน หมายเลขโทรศัพท์ ๑๖๙๔ ข้อมูล กรมประมง ๒๕ ก.ค.๕๙

ผบ.ทร.ให้โอวาทและสนับสนุนเงินบำรุงขวัญแก่นักกีฬาโอลิมปิคและผู้ฝึกสอนสังกัดกองทัพเรือ

พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธานกรรมการสวัสดิการกองทัพเรือ ให้โอวาท และสนับสนุนเงินบำรุงขวัญแก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอนสังกัดกองทัพเรือ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทย ในการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ ๓๑ เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ค.๕๙ เวลา ๑๓๓๐ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม ทั้งนี้ กำลังพลกองทัพเรือได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ ๓๑ ระหว่างวันที่ ๕-๒๑ ส.ค.๕๙ ณ เมืองรีโอ เดจาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล จำนวน ๗ นาย ประกอบด้วย นักกีฬามวยสากล ๑ นาย ผู้ฝึกสอน ๒ นาย ผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนัก ๑ นาย นักกีฬายิงธนู ๑ นาย นักกีฬาเรือพาย ๑ นาย และผู้ฝึกสอนกีฬาเรือใบ ๑ นาย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการฝึกซ้อมของกำลังพลกองทัพเรือ จนได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในครั้งนี้ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับกองทัพเรือ และประเทศไทย ข้อมูล ศปส.ทร. ๒๒ ก.ค.๕๙

กปช.จต.จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

กองทัพเรือ โดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๔ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดจัดพิธีฯ ณ บริเวณสนามฟุตบอลกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ ๒๘ ก.ค.๕๙ เวลา ๐๙๐๐ โดยมี พลเรือตรี เธียรศิริ มนต์ไตรเวศย์ รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธาน ข้อมูล กปช.จต. ๒๒ ก.ค.๕๙

กิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือเปิดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

กิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือเปิดรับสมัครกำลังพลกองทัพเรือ เพื่อคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง) ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๒ ส.ค.-๙ ก.ย.๕๙ ณ สำนักงานกิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ ทุ่งมหาเมฆ โดยผู้สมัครคัดเลือเข้ารับการอบรมต้องเป็นข้าราชการ ไม่จำกัดชั้นยศ พรรคเหล่า มีความสนใจงานด้านวิทยุกระจายเสียงและพร้อมที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ตามสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือต่างๆ ได้ ข้าราชการที่สนใจให้แจ้งชื่อ ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ถึงกิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือภายในวันที่ ๒๖ ก.ค.๕๙ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๗๖๖๐ และ ๐ ๒๔๗๕ ๗๖๗๒ ข้อมูล กิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ ๒๒ ก.ค.๕๙

ผบ.ทร.ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์และเททองการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕

พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์และเททองการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พื้นที่ศรีสมาน โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่สังกัดกระทรวงกลาโหมร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ค.๕๙ เวลา ๑๓๐๐ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พื้นที่ศรีสมาน ข้อมูล สป. ๒๑ ก.ค.๕๙

ผบ.ทรภ.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายเยาวชนรักษ์ทะเลไทยปี ๒๕๕๙

พลเรือโท รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนรักษ์ทะเลไทยปี ๒๕๕๙ จัดโดยสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ค.๕๙ ณ ศูนย์การเรียนรู้ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนใกล้เคียงได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ข้อมูล สลก.ทร. ๒๑ ก.ค.๕๙

ทร.กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนฐานะนายทหารประทวนชั้นยศพันจ่าเอกพิเศษเป็นนายทหารสัญญาบัตร

กองทัพเรือ โดยกรมกำลังพลทหารเรือ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนฐานะนายทหารประทวนชั้นยศพันจ่าเอกพิเศษที่มีอายุ ๕๕ ปีขึ้นไปเป็นนายทหารสัญญาบัตร ของผู้ที่จะครบกำหนดเกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ต.ค.๖๑-๑ ต.ค.๖๔ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ เป็นนายทหารประทวนชั้นยศพันจ่าเอก ที่ดำรงตำแหน่งพันจ่าเอกพิเศษมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี กรณีเคยดำรงตำแหน่งพันจ่าเอกพิเศษมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี และปัจจุบันบรรจุเป็นประจำหน่วย ต้องปรับย้ายให้เข้าตำแหน่งอัตราพันจ่าเอกพิเศษก่อนวันที่ได้เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร (ก่อนวันที่ ๑ ต.ค.๕๙ หรือวันที่ ๑ ต.ค.๕๙) มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไปนับตามปีงบประมาณ มีเวลารับราชการไม่เกิน ๕ ปีก่อนเกษียณอายุราชการ สำเร็จการศึกษาหรืออบรมตามหลักสูตรเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือ เป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่กองทัพเรือกำหนด และไม่อยู่ในระหว่างการสั่งพักราชการหรือสำรองราชการ หรือถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือต้องหา หรือถูกฟ้องคดีอาญา เป็นผู้สมัครใจเข้ารับการพิจารณาเพื่อ…

ทร.นำผู้แทนร่วมประชุม ReCAAP Cluster Meeting เข้ารับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของ ศรชล.

พลเรือตรี เกรียงไกร อนันตศานต์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคง กรมยุทธการทหารเรือ ผู้แทนกองทัพเรือ นำผู้แทนจากประเทศต่างๆ จำนวน ๓๐ คน ประกอบด้วย สิงคโปร์ กัมพูชา เวียดนาม ฟิลิปปินส์ เมียนมา อินโดนีเซีย ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา ที่เข้าร่วมการประชุม ReCAAP Cluster Meeting ในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปีการจัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อการต่อต้านการกระทำอันเป็นโจรสลัดและการปล้นเรือโดยใช้อาวุธในเอเชีย (The Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia Information Sharing Center : ReCAAP ISC) เข้ารับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ค.๕๙ ณ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม การบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบถึงภารกิจในการดูแลเรือสินค้าไทยที่ต้องเดินเรือผ่านพื้นท…

ผบ.ทรภ.๑ มอบอุปกรณ์จำเป็นเพื่อการศึกษาให้กับ รร.ในเครือศูนย์ปัญจวิทยาคาร

พลเรือโท รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ พร้อมคณะ เดินทางมามอบอุปกรณ์จำเป็นเพื่อการศึกษา ได้แก่ ชุดโต๊ะและเก้าอี้ จำนวน ๑๐ ชุด พัดลมติดผนัง จำนวน ๒๒ ตัว ตู้เก็บของ ๑ ตู้ และเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท ให้กับโรงเรียนในเครือศูนย์ปัญจวิทยาคาร เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ค.๕๙ ณ โรงเรียนวัดบางปิดล่าง อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โดยมี นาวาเอก วิชะยะ พิริยะวัฒน์ ผู้บังคับการฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ นายอำเภอแหลมงอบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ผู้นำชุมชน คณะครู และนักเรียนในเครือศูนย์ปัญจวิทยาคาร ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ เครือศูนย์ปัญจวิทยาคาร ประกอบด้วย โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ โรงเรียนบ้านธรรมชาติล่าง โรงเรียนบ้านอ่าวตาลคู่ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์จำเป็นเพื่อการศึกษา ข้อมูล ทรภ.๑ ๑๕ ก.ค.๕๙

สน.ทร.หญิงจัดการประชุมประจำปี ๒๕๕๙ “RTN’s Smart Ladies in ASC”

สำนักงานทหารเรือหญิงกำหนดจัดการประชุมประจำปี ๒๕๕๙ “RTN’s Smart Ladies in ASC” (ASEAN Security Community : ASC) ในวันที่ ๓ ส.ค.๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘๐๐-๑๖๐๐ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย การชมวิดีทัศน์ “RTN’s Smart Ladies in ASC” นิทรรศการเผยแพร่การปฏิบัติงานของกำลังพลหญิงสนับสนุน ASC การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ พร้อมตรวจสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การออกร้านจำหน่ายสินค้าต่างๆ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ เช่น นาฬิกาไม้สนนอก พวงกุญแจนกฮูก ดอกไม้ทรงบอลเชพ ทับทิมกรอบ และบัวลอยมะพร้าวอ่อน ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ผู้แทนทหารเรือหญิงประจำหน่วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเลขานุการ สำนักงานทหารเรือหญิง หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๑๔๑, ๐ ๒๔๗๕ ๓๔๒๐, ๐ ๒๔๗๕ ๘๔๒๐, ๐๘ ๑๕๕๐ ๒๔๖๑ และ ๐๙ ๑๔๙๘ ๗๙๓๕ ข้อมูล สน.ทร.หญิง ๑๕ ก.ค.๕๙

ยศ.ทร.เปิดการอบรมเตรียมผู้บริหารระดับสูงของกองทัพเรือประจำปี ๒๕๕๙

กองทัพเรือ โดยกรมยุทธศึกษาทหารเรือ กำหนดเปิดการอบรมเตรียมผู้บริหารระดับสูงของกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นการอบรมนำร่องเป็นปีแรก โดยคุณสมบัติต้องเป็นนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศนาวาเอก สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเสนาธิการ และหลักสูตรอาวุโส ยังไม่ได้เข้ารับการศึกษาหรือกำลังจะเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ กำหนดการอบรมระหว่างวันที่ ๓-๓๑ ส.ค.๕๙ (ทุกวันพุธ-วันศุกร์) ตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐-๑๖๐๐ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นาวาโท ภูวนัฏฐ์ โภคณิฏฐ์ หัวหน้าแผนกหลักสูตรและการสอน กองการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๓๑ และ ๐๘ ๔๒๔๑ ๖๐๘๓ ข้อมูล ยศ.ทร. ๑๔ ก.ค.๕๙

นรข.เขตเชียงรายร่วมโครงการปลูกป่าอาเซียนและหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทย-ลาว

สถานีเรือเชียงแสน หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตเชียงราย ร่วมโครงการปลูกป่าอาเซียนและโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทย-ลาว เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ค.๕๙ ณ ห้องการกสิกรรมป่าไม้ บ้านใหญ่ศรีเมืองงาม เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี นายพินิจ แก้วจิตคงทอง นายอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และนายเขื่อนเพชร วงศ์จัน เจ้าเมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประธาน ทั้งนี้ โครงการปลูกป่าอาเซียนและโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทย-ลาว เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศมีความมั่นคง และอยู่ดีมีสุข รวมทั้งไปมาหาสู่กันเหมือนญาติพี่น้อง ตลอดจนเป็นการร่วมกันพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการในฝั่งไทย ๓ หมู่บ้าน และฝั่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ๓ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านสวนดอก ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย คู่กับบ้านศรีเมืองงาม เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว, บ้านเมืองกาญจน์ ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย คู่กับบ้านปาก…

กห.ไทย-อาเซียนและประเทศคู่เจรจาร่วมฝึก AM-HEx 2016

พลโท สมศักดิ์ รุ่งสิตา รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม ร่วมกับผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้แทนจากญี่ปุ่น และผู้แทนจากรัสเซีย แถลงข่าวการฝึกร่วมระหว่างคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทหารกับคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ 2016 (ADMM-Plus Military Medicine-Humanitarian Assistance and Disaster Relief Joint Exercise 2016 : AM-HEx 2016) เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ค.๕๙ ณ โรงแรมแกรนด์ เฮอริเทจ พัทยา จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ การฝึกร่วม AM-HEx 2016 กำหนดทำการฝึกระหว่างวันที่ ๑-๑๑ ก.ย.๕๙ โดยมีผู้แทนฝ่ายไทยจากกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และผู้แทนจากประเทศอาเซียนและประเทศคู่เจราจารวม ๑๘ ชาติ ร่วมประชุมวางแผนขั้นสุดท้ายเพื่อเตรียมการฝึกร่วม ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ ก.ค.๕๙ ณ โรงแรมแกรนด์ เฮอริเทจ พัทยา จังหวัดชลบุรี ข้อมูล สลก.ทร. ๑๔ ก.ค.๕๙

ขส.ทร.ร่วมจัดโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๕๙

กองทัพเรือ โดยกรมการขนส่งทหารเรือร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) สำนักงานเขตบางกอกน้อย สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ สถานีตำรวจนครบาลบางกอกน้อย สถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ สถานีตำรวจนครบาลบางขุนนนท์ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลธนบุรี โรงเรียนสตรีวัดระฆัง กองทุนแม่ของแผ่นดิน สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร จัดโครงการ “งดเหล้าเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๕๙” ระหว่างวันที่ ๑๕ ก.ค.-๑๗ ต.ค.๕๙ โดยกำหนดพิธีเปิดโครงการฯ ในวันที่ ๑๕ ก.ค.๕๙ เวลา ๐๘๓๐ ณ ลานอเนกประสงค์ กรมการขนส่งทหารเรือ ประกอบด้วย พิธีเปิดกรวยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พิธีปฏิญาณตนต่อพระพุทธรูป การฟังโอวาทจาก พลเรือตรี ทิวา ดาราเมือง เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ และฟังสัมโมทนียกถาจากพระสงฆ์ พิธีแห่เทียนพรรษาไปทอดถวาย ณ วัดใหม่พิเรนทร์ การตรวจเลือดจากโรงพยาบาลธนบุรี และการอบรมความรู้ต่อสู้เหล้า โดยวิทยากรจากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่สามารถงดเหล้าตลอด ๓ เดือน จะได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณในวันที่ ๑๗ ต.ค.๕๙ …

รนภ.ยศ.ทร.จัดการประกวดการเขียนบทความ

กองทัพเรือ โดยสำนักงานราชนาวิกสภา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดการประกวดการเขียนบทความ เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการกองทัพเรือได้แสดงความคิดเห็นในรูปแบบการเขียนเอกสารบทความ โดยมีการนำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริง มีเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ และเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ และประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของกองทัพเรือ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเรือกับประชาชน โดยมีรายละเอียดข้อกำหนดและกรอบการเขียนบทความดังนี้ บทความที่นำเสนอต้องมีเนื้อหาสาระในแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ของกองทัพเรือ แนวทางการพัฒนากองทัพเรือในอนาคต และความภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพเรือ ต้องประกอบด้วยโครงเรื่อง ๓ ส่วนใหญ่ๆ คือ คำนำ หรือบทนำ หรือความนำ เนื้อเรื่อง และบทสรุป พร้อมทั้งมีการอ้างอิงท้ายหน้า (Footnote) และบรรณานุกรม ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ หน้า และไม่เกิน ๑๕ หน้า พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด ขนาดหน้ากระดาษชนิด เอ ๔ เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษด้านบน ๑ นิ้ว ด้านซ้ายหรือกั้นหน้า ๑.๕ นิ้ว ด้านขวาหรือกั้นหลัง ๐.๗๕ นิ้ว โดยใช้รูปแบบตัวอักษรหรือฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ พอยท…

เชิญชมเทปบันทึกการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ ๔๓

ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง พนักงานราชการกองทัพเรือ และครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไป ชมเทปบันทึกการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๓ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๕ ก.ค.๕๙ เวลา ๒๒๓๐ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.๕) ข้อมูล สลก.ทร. ๑๓ ก.ค.๕๙

รร.นร.จัดงาน “RTNA Open House เปิดเรือนเยือนนายเรือ 2016”

โรงเรียนนายเรือกำหนดจัดงาน “RTNA Open House เปิดเรือนเยือนนายเรือ 2016” ในวันที่ ๓๐ ก.ค.๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘๐๐-๑๓๐๐ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ได้รู้จักโรงเรียนนายเรือ ภายในงานมีการแนะนำการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายเรือ การแนะนำหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนนายเรือในแต่ละสาขาปริญญา การฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนเส้นทางการรับราชการหลังจากสำเร็จการศึกษามาเป็นนายทหารสัญญาบัตร การแสดงวิดีทัศน์เกี่ยวกับโรงเรียนนายเรือและนักเรียนนายเรือ การแสดงผลงานทางวิชาการ การเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆ ในโรงเรียนนายเรือ ได้แก่ ห้องเรียนอัจฉริยะ หอดาราศาสตร์ อาคารจำลองการเดินเรือ หอเกียรติยศ อาคารนอน โรงอาหารนักเรียนนายเรือ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.rtna.ac.th/rtna2016 ข้อมูล รร.นร. ๑๒ ก.ค.๕๙

สป.เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสัญญาบัตรประจำปี ๒๕๕๙

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสัญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑๕ อัตรา โดยรับสมัครผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป อายุไม่เกิน ๓๕ ปี นับถึงวันรับสมัคร กำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑-๒๕ ก.ค.๕๙ ทางเว็บไซต์ www.opsd.mod.go.th หัวข้อ “การรับสมัครและสอบคัดเลือก” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๖ ๑๓๙๗ ข้อมูล สป. ๑๒ ก.ค.๕๙

กรมประมงจัดงาน ASEAN Fisheries & Aquaculture Conference and Exposition 2016

กรมประมงกำหนดจัดงาน ASEAN Fisheries & Aquaculture Conference and Exposition 2016 ระหว่างวันที่ ๔-๖ ส.ค.๕๙ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการประมงครบวงจรทั้งในและต่างประเทศ พาวิลเลี่ยนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก การสัมมนาวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายงานวิจัยเทคโนโลยีด้านประมง และการเจรจาการค้าธุรกิจ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.ASEANfishexpo2016.com ข้อมูล กรมประมง ๑๒ ก.ค.๕๙

ทร.จัดการฝึกอบรมโครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนอาชีวศึกษารุ่นที่ ๓

พลเรือโท พิเชฐ ตานะเศรษฐ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การต้อนรับ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมโครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนอาชีวศึกษา รุ่นที่ ๓ เมื่อวันที่ ๘ ก.ค.๕๙ ณ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยมี พลเรือตรี สานนท์ ผะเอม ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง พลเรือตรี บำรุงรัก สรัคคานนท์ ผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ นาวาเอก สุทธิพงษ์ อนันตชัย รองผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และ นาวาเอก วิรัตน์ สมจิตร ผู้บังคับการโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนอาชีวศึกษา เป็นโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากกองทัพเรือในการนำเด็กนักเรียนอาชีวะเข้ารับการอบรมในค่ายทหารเป็นระยะเวลา ๒ สัปดาห์ เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ และสร้างมิตรภาพระหว่างกัน อันจะเป็นการลดปัญหานักเรียนทะเลาะวิวาทกัน โดยโครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนอาชีวศึกษา รุ่นที่ ๓ มีนักเรีย…

ฉก.นย.ทร.จัดโครงการเยาวชนประกวดร้องเพลงชาติไทย-การแข่งขันวอลเลย์บอลคัพรวมใจนาวิกโยธิน

นาวาเอก นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ/ผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ พร้อมด้วยนางจรีย์วิบูล บุญชนะโกศล ผู้แทนบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC และนางวนิดา จันทร์แดง ผู้แทนบริษัทมหาชนจำกัด ธนาคารกรุงไทย ร่วมแถลงข่าวการจัดโครงการเยาวชนประกวดร้องเพลงชาติไทย และโครงการแข่งขันวอลเลย์บอลคัพ รวมใจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ ก.ค.๕๙ ณ สโมสรร่มเกล้า ค่ายจุฬาภรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดย มีนาวาเอก สุบรรณ ดีนอก รองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ เรือเอก ลีลา จันทร์ดาบุญ ผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ๓๓ ผู้แทนสถานศึกษา เยาวชน และสื่อมวลชน ร่วมในการแถลงข่าว กองทัพเรือได้รับงบประมาณจากบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทมหาชนจำกัด ธนาคารกรุงไทย ในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสร้างสันติสุขในพื้นที่ โดยมีหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการเยาวชนประกวดร้องเพลงชาติไทย ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มสตรีและเยาวชน ไม่จำกัดอายุ ซึ่งอยู่ในพื้…

วช.จัดมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๙ “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๙ “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” (Research for Development Country Toward Stability, Prosperity and Sustainability) ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ ส.ค.๕๙ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยในงาน ประกอบด้วย การนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุม และการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๕ ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.researchexpo.nrct.go.th ภายในวันที่ ๓๑ ก.ค.๕๙ ข้อมูล วช. ๑๑ ก.ค.๕๙

ทร.จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตครบรอบปีที่ ๒๑

กองทัพเรือกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตครบรอบปีที่ ๒๑ ในวันที่ ๑๕ ก.ค.๕๙ เวลา ๑๐๐๐ ณ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ โดยมี พลเรือเอก ไกรวุธ วัฒนธรรม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีฯ โดยมีการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ประกอบด้วย กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การบริจาคโลหิต การถวายพวงมาลัยข้อพระกร พิธีสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีของหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่เขตพระโขนงและเขตบางนา ทั้งนี้ วันที่ ๑๘ กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งกองทัพเรือได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายฯ ติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี ๒๕๓๘ เนื่องจากกองทัพเรือเป็นหน่วยงานที่ได้เคยถวายการรับใช้เบื้องพระยุคลบาทอย่างใกล้ชิด โดยจัดเรือหลวงจันทรและเรือหลวงศุกร์เป็นพระราชพาหนะเสด็จประพาสทางทะเล พร้อมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการเยี่ยมเยียนราษฎร ทหาร ตำรวจตระเวนชายแดน รวม…

เชิญร่วมบริจาคเงินสร้างสวนสุริยะมงคลเทิดพระเกียรติพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

กองทัพเรือ โดยฐานทัพเรือสัตหีบ และมูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ มีความประสงค์ที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพระตำหนักและอาคารเทิดพระเกียรติพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ บริเวณฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ให้มีความศักดิ์สิทธิ์ งดงาม และเป็นมงคลสำหรับผู้เข้าเยี่ยมชม จึงมีโครงการจัดทำสวนสุริยะมงคลเทิดพระเกียรติพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ประกอบด้วย สวนไม้มงคล สวนญี่ปุ่นประยุกต์ (สวนเซน) สระน้ำ ประติมากรรมเรือหลวงพระร่วง น้ำพุ ดอกไม้น้ำที่เป็นมงคล และสวนสมุนไพรไทยตามตำราของ “หมอพร” เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนที่เข้าชมได้ความเป็นสิริมงคล พักผ่อนหย่อนใจ และได้รับความรู้ จึงขอเชิญข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคเงินสร้างสวนสุริยะมงคล โดยผู้ร่วมบริจาคเงินตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป จะได้รับการจารึกชื่อในพระตำหนัก และได้รับพระรูปหล่อ ขนาดสูง ๙ นิ้ว ปิดทอง จำนวน ๑ องค์ ผู้ร่วมบริจาคเงินตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาทข…

สอ.วด.ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกประจำปี ๒๕๕๙

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด กำหนดมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประเภททุนเรียนดี ทุนส่งเสริมการศึกษา และทุนสำหรับบุตรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ โดยกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้ คุณสมบัติสมาชิกผู้ขอรับทุน เป็นสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกสมทบ ต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิขอรับทุนการศึกษาของบุตรได้เพียง ๑ ทุนเท่านั้น มีบุตรที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของสถานศึกษาของทางราชการ หรือเอกชนที่ทางราชการรับรอง ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงอุดมศึกษา (ระดับปริญญาตรี) หรือมีบุตรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ ทั้งนี้ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม ต้องไม่เป็นสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาของบุตรในปีที่แล้ว ส่วนคุณสมบัติบุตรสมาชิกที่ขอรับทุนประเภททุนเรียนดี ต้องมีอายุไม่เกิน ๒๕ ปี สถานภาพเป็นโสด กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาในปีที่แล้ว โดยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะต้องมีผลการเรียนในปี ๒๕๕๘ โดยได้คะแนนเฉลี่ยเฉพาะปีไม่ต่ำกว่า ๓.๕ ในระบบหน่วยกิต ระดับอาชีวศึกษา (หรือเทียบเท่า) จะต้องมีผลการเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยได้คะแนนเฉลี่ยเฉพาะปีไม่ต่ำกว่า ๓ ในระบบหน่วยกิต ร…

ทร.ร่วมจัดการประชุมต้านโจรสลัดและปล้นเรือโดยใช้อาวุธในเอเชียในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปีการจัดตั้ง ReCAAP ISC

กองทัพเรือเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุม ReCAAP Cluster Meeting ในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปีการจัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อการต่อต้านการกระทำอันเป็นโจรสลัดและการปล้นเรือโดยใช้อาวุธในเอเชีย (The Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia Information Sharing Center : ReCAAP ISC) ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ ก.ค.๕๙ ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน ในการนี้ กองทัพเรือ โดยศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ได้เชิญหน่วยงานยามฝั่งของอินโดนีเซีย (BALAMKA) มาร่วมประชุมทวิภาคี โดยมี First Admiral Andi Achdar รองผู้บัญชาการ BALAMKA เป็นหัวหน้าคณะ ข้อมูล ศรชล. ๗ ก.ค.๕๙

ทร.จัดการบรรยายเผยแพร่และสร้างการรับรู้ร่าง รธน.ในพื้นที่ ทรภ.๒

กองทัพเรือ โดยคณะทำงานเผยแพร่และสร้างการรับรู้อย่างถูกต้องในร่างรัฐธรรมนูญของกองทัพเรือ จัดกิจกรรมเผยแพร่และสร้างการรับรู้ร่างอย่างถูกต้องในร่างรัฐธรรมนูญในพื้นที่ทัพเรือภาคที่ ๒ เมื่อวันที่ ๗ ก.ค.๕๙ ณ ห้องประชุมสมิหลา กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ โดยได้เชิญวิทยากรจากสำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ มาเป็นผู้บรรยาย และได้รับเกียรติจากนาย ดร.ชูสิน วรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสงขลา ร่วมบรรยาย โดยมีหัวข้อการบรรยาย ได้แก่ เจตนารมณ์ของรัฐบาล และ คสช.ในการบริหารประเทศ หน้าที่ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย สาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญ ห้วงเวลาของการดำเนินการของร่างรัฐธรรมนูญจนเข้าสู่การเลือกตั้งในปีหน้า ข้อมูล คณะทำงานฯ ๗ ก.ค.๕๙

มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จัดทำโครงการสวนป่ารักน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จัดทำโครงการสวนน้ำรักน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ และเนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปีการจัดตั้งมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ โดยสวนป่ารักน้ำแห่งนี้ ตั้งอยู่ภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ คลอบคลุมพื้นที่ ๙ ไร่ ขนาดความยาว ๔๒๐ เมตร กว้าง ๕๐ เมตร คาดว่าการดำเนินโครงการจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ และจะมีการส่งมอบสวนแห่งนี้ในวันที่ ๘ ส.ค.๕๙ โดยมี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นประธานในพิธีส่งมอบ ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ ๗ ก.ค.๕๙

ผบ.ทร.ให้การต้อนรับนายกฯ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย

พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ และภริยา ร่วมต้อนรับนายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และภริยา ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล เมื่อวันที่ ๖ ก.ค.๕๙ เวลา ๑๐๐๐ ณ บริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ข้อมูล สลก.ทร. ๖ ก.ค.๕๙

ผู้ช่วย ผบ.ทร.ร่วมแถลงข่าวการจัดการแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติฯ “บทเพลงแห่งข้าวรพุทธเจ้า”

พลเรือเอก ไกรวุธ วัฒนธรรม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมในงานแถลงข่าวการจัดการแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติฯ “บทเพลงแห่งข้าวรพุทธเจ้า”เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๖ ก.ค.๕๙ ณ หอดุริยางค์กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในการแถลงข่าว ทั้งนี้ คอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติฯ “บทเพลงแห่งข้าวรพุทธเจ้า” กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๓๐ ก.ค.๕๙ ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ข้อมูล กพร.ทร. ๖ ก.ค.๕๙

ผบ.รร.นร.เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณี รร.ทหาร-ตำรวจครั้งที่ ๕๔

พลเรือโท ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีระหว่างโรงเรียนทหาร-ตำรวจ ครั้งที่ ๕๔ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๖ ก.ค.๕๙ เวลา ๑๕๓๐ ณ สนามกีฬาราชนาวีสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเอก สมหมาย เกาฏีระ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีฯ การแข่งขันกีฬาประเพณีระหว่างโรงเรียนทหาร-ตำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และปลูกฝังความรักความสามัคคีในหมู่คณะระหว่างนักเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ อีกทั้งเป็นการพัฒนาภาวะผู้นำให้แก่ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาไปเป็นนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพ และนายตำรวจสัญญาบัตรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน สำหรับปีนี้โรงเรียนนายเรือเป็นเจ้าภาพ ข้อมูล สลก.ทร. ๖ ก.ค.๕๙

ผบ.ทร.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ราชพัสดุในความครอบครองดูแลของกองทัพเรือ

พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ และนายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองดูแลของกองทัพเรือในพื้นที่ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีพลเรือโท นพดล สุภากร เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ และ พลเรือโท วิพากษ์ น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้ลงนามในฐานะพยานในบันทึกข้อตกลงฯ เมื่อวันที่ ๕ ก.ค.๕๙ เวลา ๑๕๐๐ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม การลงนามในบันทึกข้อตกลงการแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองดูแลของกองทัพเรือในพื้นที่ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุบริเวณตำบลแสมสาร ให้เกิดความชัดเจน และเป็นรูปธรรม ข้อมูล กบ.ทร. ๕ ก.ค.๕๙

ทร.จัดงานรำลึกวิกฤติการณ์ ร.ศ.๑๑๒

กองทัพเรือร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการ มูลนิธิพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า และชมรมคนรักษ์ป้อมพระจุลจอมเกล้า จัดงานรำลึกวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และรำลึกถึงวีรชนในวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ ในวันที่ ๑๓ ก.ค.๕๙ ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี พลเรือเอก ไกรวุธ วัฒนธรรม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ พิธีสดุดีวีรชน และพิธีสงฆ์ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เป็นยุคที่ประเทศมหาอำนาจล่าอาณานิคม โดยมีเป้าหมายที่ประเทศในแถบเอเชีย ซึ่งมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ ด้วยพระวิจารณญาณและพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์โปรดให้สร้างป้อมปราการที่ทันสมัยขึ้น บริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบกับงบประมาณรายได้ของแผ่นดิน ท…

ทร.จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ร่าง รธน.ในพื้นที่ ทรภ.๒- ทรภ.๓

กองทัพเรือ โดยคณะทำงานเผยแพร่และสร้างการรับรู้อย่างถูกต้องในร่างรัฐธรรมนูญของกองทัพเรือ จัดกิจกรรมเผยแพร่และสร้างการรับรู้ร่างอย่างถูกต้องในร่างรัฐธรรมนูญในพื้นที่ทัพเรือภาคที่ ๒ และทัพเรือภาคที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๔-๘ ก.ค.๕๙ โดย นาวาเอก อดิเรก พัฒนมงคล หัวหน้าคณะทำงานเผยแพร่และสร้างการรับรู้อย่างถูกต้องในร่างรัฐธรรมนูญของกองทัพเรือ พร้อมคณะ ได้จัดการบรรยายเพื่อสร้างการรับรู้ร่างอย่างถูกต้องในร่างรัฐธรรมนูญให้กับข้าราชการ และลูกจ้างในพื้นที่ทัพเรือภาคที่ ๓ (ฐานทัพเรือพังงา) เมื่อวันที่ ๕ ก.ค.๕๙ ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือพังงา ทั้งนี้ คณะทำงานเผยแพร่และสร้างการรับรู้อย่างถูกต้องในร่างรัฐธรรมนูญของกองทัพเรือ ได้เชิญวิทยากรจากสำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ มาเป็นผู้บรรยาย และได้รับเกียรติจากนายชัยรักษ์ คุ้มโต ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงา ร่วมบรรยาย โดยมีหัวข้อการบรรยาย ได้แก่ เจตนารมณ์ของรัฐบาล และ คสช.ในการบริหารประเทศ หน้าที่ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย สาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญ ห้วงเวลาของการดำเนินการของร่างรัฐธรรมนูญจนเข้าสู่การเลือกตั้งในปีหน้า ข้อมูล คณะทำงานฯ …

สค.รน.ลดราคาห้องพักโครงการนาวีเพลส ซอยเฉลิมพระเกียรติ ๔๘

สืบเนื่องจากสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด ได้จัดสร้างโครงการนาวีเพลส ซึ่งเป็นที่พักอาศัยในรูปแบบคอนโดมิเนียม สูง ๕ ชั้น บริเวณซอยเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ ใกล้สวนหลวง ร.๙ เสร็จเรียบร้อย และได้มีข้าราชการเข้าพักอาศัย แต่ยังมีห้องว่างเหลืออยู่จำนวนหนึ่ง และเพื่อเป็นการลดภาระการได้มาซึ่งที่อยู่อาศัยของข้าราชการกองทัพเรือ สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด จึงลดราคาขายลงร้อยละ ๒๐ จากราคาห้องที่ขายอยู่เดิมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๓๑ ส.ค.๕๙ โครงการนาวีเพลส ซอยเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ ตั้งอยู่ใกล้สวนหลวง ร.๙ ติดถนนสองด้าน มีระบบสาธารณูปโภค การรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด และคลับเฮ้าส์ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๗๕ ๓๑๔๑, ๐๙ ๙๘๑๔ ๗๕๑๔ ข้อมูล สค.รน. ๔ ก.ค.๕๙

กรมบัญชีกลางยืนยันไม่ลงทะเบียนระบบพร้อมเพย์ไม่กระทบการรับเงินเดือนหรือเงินบำนาญของข้าราชการ

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวลือในสื่อออนไลน์ หรือตามเว็บไซต์ต่างๆ ว่า หากข้าราชการ และผู้รับบำนาญไม่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ จะไม่ได้รับเงินเดือน หรือเงินบำนาญ ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค.๕๙ เป็นต้นไป ทำให้ข้าราชการเกิดความสับสน และกังวลใจว่าจะไม่ได้รับเงินนั้น กรมบัญชีกลางขอชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ซึ่งในปัจจุบันกรมบัญชีกลางจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ ให้กับข้าราชการ ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีผ่านทางระบบจ่ายตรง ดังนั้น แม้ว่าจะยังไม่ได้ลงทะเบียนพร้อมเพย์ก็จะได้รับเงินเดือนเข้าบัญชีตามเดิม ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการลงทะเบียนพร้อมเพย์ คือ ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน หรือเสียในอัตราที่ถูกลง และยังสามารถโอนเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ทำให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ระบบพร้อมเพย์เป็นการบริการรับโอนเงินแบบใหม่ที่มีการผูกบัญชีของผู้รับเงินโอนกับเลขที่บัตรประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะทำให้ผู้โอนเงินสามารถโอนเงินให้ผู้รับโดยไม่ต้องระบุธนาคารและเลขที่บัญชีของผู้รับโอน แต่เพียงระบุเลขประจ…

กรมประมงชี้แจงการจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง

กรมประมงชี้แจงกรณีการขอจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง โดยผู้ประสงค์จดทะเบียนท่าเทียบเรือของตนเป็นท่าเทียบเรือประมงตามมาตรา ๘๔ แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ ให้ยื่นคำขอพร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน ดังนี้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมตัวจริง สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ (กรณีมอบอำนาจ) สำเนาหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมง และเอกสารที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของหรือสิทธิในการใช้ประโยชน์ในท่าเทียบเรือที่จะจดทะเบียน เช่น ใบอนุญาตจากภาครัฐให้สร้างท่าเทียบเรือ สัญญาเช่าท่าเทียบเรือ เอกสารสิทธิ์ในที่ดิน โดยสามารถยื่นคำขอได้ ณ ท้องที่ที่ท่าเทียบเรือประมงตั้งอยู่ โดยกรุงเทพยื่นได้ที่สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร และภูมิภาคยื่นได้ที่สำนักงานประมงจังหวัด หรือสำนักงานประมงอำเภอ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารจัดการด้านการประมง หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๑ ๔๖๙๑ หรือสำนักงานประมงจังหวัดทั่วประเทศ ข้อมูล กรมประมง ๔ ก.ค.๕๙

ทร.ประกอบพิธีพุทธมามกะประจำปี ๒๕๕๙

กองทัพเรือกำหนดวันประกอบพิธีพุทธมามกะ ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ ก.ค.๕๙ ณ พื้นที่หน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือ โดยมีผู้บังคับบัญชาของหน่วยที่ประกอบพิธี เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการ นักเรียนในสถานศึกษาของกองทัพเรือ ลูกจ้าง และพนักงานราชการที่นับถือศาสนาพุทธร่วมพิธีฯ โดยในวันที่ ๑๑ ก.ค.๕๙ ประกอบพิธีพุทธมามกะ ณ พื้นที่หน่วยต่างๆ ดังนี้ ๑. กรมอู่ทหารเรือ หน่วยเข้าร่วมพิธีฯ ได้แก่ ฐานทัพเรือกรุงเทพ กรมสารวัตรทหารเรือ กรมอู่ทหารเรือ กรมช่างโยธาทหารเรือ กรมการขนส่งทหารเรือ สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ และกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ๒. กรมสวัสดิการทหารเรือร่วมกับราชนาวีสโมสร หน่วยเข้าร่วมพิธีฯ ได้แก่ หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม และในพื้นที่อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ กรมแพทย์ทหารเรือ กรมพลาธิการทหารเรือ และกรมสวัสดิการทหารเรือ ๓. กองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๑๒ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อา…

ขส.ทร.จัดทดสอบสมรรถภาพร่างกายและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานด้านดับเพลิงกู้ภัยประจำปี งป.๒๕๕๙

กองทัพเรือ โดยกรมการขนส่งทหารเรือ ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานด้านดับเพลิงกู้ภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตามวงรอบ ๑ ปี เพื่อให้ได้รับสิทธิเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ดังนี้ พื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ ก.ค.๕๙ โดยมีกำลังพลจากกองขนส่ง ฐานทัพเรือกรุงเทพ โรงเรียนการขนส่ง กองวิทยาการ กรมการขนส่งทหารเรือ และกองบริการ ฝ่ายบริการ โรงเรียนนายเรือ ร่วมทดสอบ พื้นที่ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดตราด ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ ก.ค.๕๙ โดยมีกำลังพลจากกองบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ แผนกขนส่ง ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ กองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ กองสนับสนุน กรมสรรพาวุธทหารเรือ ศูนย์ส่งกำลัง กรมพลาธิการทหารเรือ กองเชื้อเพลิง กรมพลาธิการทหารเรือ และกองบริการ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ร่วมทดสอบ พื้นที่ภาคใต้ จังหวัดสงขลา และจังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ ๑-๖ ส.ค.๕๙ โดยมีกำลังพลจากกองขนส่ง ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ สถานีการบิน ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือ…

รพ.จุฬาภรณ์จัดโครงการตรวจมะเร็งช่องปากฟรี

นพ.นิธิ มหานนท์ ผู้อำนวยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ แถลงข่าวโครงการบำเพ็ญพระกุศลในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี “โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปากในระยะก่อนเป็นมะเร็ง” ว่า โรคมะเร็งช่องปากพบเป็น ๑ ใน ๑๐ อันดับแรกของมะเร็งที่พบในคนไทย ซึ่งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยเป็นการตรวจคัดกรองผู้ที่มีอายุระหว่าง ๑๘-๗๐ ปี จำนวน ๓,๐๐๐ ราย โดยจะเริ่มตรวจตั้งแต่วันที่ ๑ ส.ค.๕๙ และจะมีการติดตามอาการไปอีก ๖ เดือน และหากพบว่าป่วยก็จะให้การรักษาต่อไป ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะครบจำนวน ๓,๐๐๐ ราย ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ ๑ ก.ค.๕๙

ทรภ.๓ จัดการฝึกการบริหารวิกฤติการณ์ระดับชาติ

พลเรือโท สายันต์ ประสงค์สำเร็จ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกการบริหารวิกฤติการณ์ระดับชาติ (Crisis Management Exercise 2016 : CMEX 2016) โดยจะทำการฝึกฯ ระหว่างวันที่ ๓๐ มิ.ย.-๕ ก.ค.๕๙ ณ พื้นที่ในทะเลบริเวณแหลมพันวา และท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต โดยมีหน่วยงานในศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๓ (ศรชล.เขต ๓) และหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึกฯ ข้อมูล ทรภ.๓ ๓๐ มิ.ย.๕๙

ทร.จัดการแสดงแสงสีเสียง “๗๐ ปีครองราชย์มหาราชา ๘๔ พรรษามหาราชินี”

กองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดการแสดงแสง สี เสียง “๗๐ ปี ครองราชย์มหาราชา ๘๔ พรรษามหาราชินี” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑ ก.ค.๕๙ ระหว่างเวลา ๑๘๐๐-๒๑๐๐ ณ หาดเตยงาม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การถวายราชสดุดี การแสดงท่าอาวุธประกอบดนตรี การแสดงตีกลองเฉลิมพระเกียรติ ๘๙ ชุด การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง และการแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติ ๗ ชุด ผู้สนใจสามารถเข้าชมการแสดงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ข้อมูล นย. ๓๐ มิ.ย.๕๙

รถไฟฟ้าใต้ดินขยายเวลาเปลี่ยนบัตรโดยสารถึง ๓๐ ธ.ค.๕๙

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (BEM) ประกาศขยายเวลาการเปลี่ยนบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินชนิดเติมเงิน จากเดิมหมดเขตการเปลี่ยนบัตรโดยสารในวันที่ ๓๐ มิ.ย.๕๙ เป็นวันที่ ๓๐ ธ.ค.๕๙ โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนบัตรโดยสาร พร้อมโอนค่ามัดจำบัตรและมูลค่าเดินทางไปยังบัตรใหม่ทันที ซึ่งผู้โดยสารที่เปลี่ยนบัตรโดยสารเป็นรูปแบบใหม่เรียบร้อยแล้ว สามารถนำไปใช้ในการเดินทางได้ทั้งระบบรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีม่วง (ช่วงคลองบางไผ่-เตาปูน) ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ ๓๐ มิ.ย.๕๙

ผบ.ทร.เฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุเสด็จแทนพระองค์ในการทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๓

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ในการทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๓ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ มิ.ย.๕๙ เวลา ๑๙๓๐ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในการนี้ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ และภริยา พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ เฝ้ารับเสด็จ ข้อมูล สลก.ทร. ๒๙ มิ.ย.๕๙

ทรภ.๑ ส่งหมู่เรือไปปฏิบัติราชการหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน

กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ ๑ ทำพิธีส่งหมู่เรือไปปฎิบัติราชการหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน และตรวจความพร้อมเยี่ยมเยียนกำลังพลที่สับเปลี่ยนกำลังเข้าปฏิบัติราชการกับทัพเรือภาคที่ ๑ เพื่อรับทราบความพร้อม อุปสรรค ข้อขัดข้อง และสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพล โดยมี พลเรือตรี วสันต์ บุญเนือง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีฯ เมื่อวันที่ ๒๙ มิ.ย.๕๙ ณ เรือหลวงกันตัง ท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ข้อมูล ทรภ.๑ ๒๙ มิ.ย.๕๙

กรมประมงจัดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ ๒๘

กรมประมงร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค จัดงานวันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ ๒๘ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑-๑๐ ก.ค.๕๙ ณ ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค โดยภายในงานได้รวบรวมสัตว์น้ำที่น่าสนใจมาจัดแสดง อาทิ กระเบนใหญ่ กุ้งทะเล เป็นต้น รวมถึงสัตว์น้ำที่หาดูได้ยาก อาทิ ปลาการ์ตูนสายพันธุ์ไฮบริด ปลาปิรันยา ปลาสิงโต ผู้สนใจสามารถร่วมชมงานได้โดยเสียค่าบัตรผ่านประตู ๒๐ บาท เงินรายได้จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ ๒๙ มิ.ย.๕๙