Skip to main content

Posts

Showing posts from 2010

โครงการ “ก่อนเที่ยว เกี่ยวเพื่อน บริจาคเลือดก่อนปีใหม่... ดื่มไม่ขับกลับปลอดภัย

สภากาชาดไทย ร่วมกับ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติ ประจำศาลแขวงพระนครใต้ จัดโครงการ “ก่อนเที่ยว เกี่ยวเพื่อน บริจาคเลือดก่อนปีใหม่... ดื่มไม่ขับ กลับปลอดภัย” ระหว่างวันที่
๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ – ๙ มกราคม ๒๕๕๔ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อรณรงค์เชิญชวนประชาชนบริจาคโลหิตก่อนเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาล
ปีใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมสำรองโลหิตให้แก่ผู้ป่วยที่จะเป็นต้องได้รับโลหิต ในการรักษาในโรงพยาบาลต่างๆ
หรือหากเกิดกรณีฉุกเฉินที่ผู้ป่วยต้องการโลหิตอย่างเร่งด่วน ผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคเลือดในโครงการพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ หรือหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๒๒๕๒๑๖๓๗ และ
๐๒ ๒๕๖๔๓๐๐ ส่วนภูมิภาคบริจาคได้ที่เหล่ากาชาดจังหวัด สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ โรงพยาบาลประจำจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ๕ แห่ง ได้แก่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๓ จังหวัดชลบุรี ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๗ จังหวัดอุบล…

แจ้งผู้ที่จะครบเกษียณอายุราชการใน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ นำประวัติไปตรวจสอบความถูกต้องภายใน ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

ตามที่กรมกำลังพลทหารเรือได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงแก่ผู้ที่ครบเกษียณอายุราชการเป็นประจำทุกปี นั้น ปรากฎว่าประวัติรับราชการ (เล่มต้นสังกัด) บางนายมีข้อมูลคลาดเคลื่อนกับประวัติฯ เล่มที่กรมกำลังพลทหารเรือเก็บรักษาไว้ ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบแก้ไข กรมกำลังพลทหารเรือจึงขอแจ้งให้ผู้ที่จะครบเกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ นำประวัติรับราชการ (เล่มต้นสังกัด) ไปตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง ได้ที่แผนกทะเบียนและประวัติ กองทะเบียนพล กรมกำลังพลทหารเรือ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ หากพ้นกำหนดในช่วงวันดังกล่าวจะถือว่าประวัติฯ เล่มที่กรมกำลังพลทหารเรือ ถูกต้องข้อมูล กพ.ทร.
๒๘ ธ.ค.๕๓

ครม.เห็นชอบถวายพระราชสมัญญานามพระผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดิน

คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการขอพระราชทานน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญา “พระผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดิน” เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ ๗ รอบ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ด้วยความสำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ นำความเจริญมาสู่ประเทศอย่างมากมาย โดนเฉพาะด้านการศึกษาซึ่งพระองค์ทรงมีความสนพระทัยอย่างมาก ในรัชกาลของพระองค์ ทรงพัฒนาการศึกษาจนครอบคลุมทั้งในเมืองและชนบท ครอบคลุมทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
โดยในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ กระทรวงศึกษาธิการจะจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงการประกาศคุณภาพครู ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์เชิงนโยบาย ๖ เดือน ๖ คุณภาพ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการ พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน เพื่อประกาศให้พสกนิกรได้รับรู้ในพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับการศึกษา และเป็นการประกาศยกย่องเชิดชูอาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอีกด้วย

ข้อมูล นสพ.สยา…

ขนส่งทางน้ำระนองออกมาตรการรักษาความปลอดภัยช่วงปีใหม่

สำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ ๕ สาขาระนอง ได้วางมาตรการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓-๔ มกราคม ๒๕๕๔ เกี่ยวกับการใช้เรือ ใช้โป๊ะเทียบเรือ และการเดินเรือ-แพของประชาชน ทั้งนี้ เพื่อความเป็นระเบียบและป้องกันอุบัติภัยจากการเดินทางสัญจรทางน้ำ ความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนั้น ผู้ประกอบการ ผู้ใช้เรือครอบครองโป๊ะเรือ จะต้องติดป้ายระบุจำนวนคนที่สามารถรับน้ำหนักได้ไว้ในที่มองเห็นได้ชัดเจน มีห่วงชูชีพติดตั้งตามมุมต่างๆ ของโป๊ะอย่างน้อย ๔ จุด และพร้อมใช้งานได้ทันที ด้านเจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือให้ตรวจสภาพความพร้อมของตัวเรือ และเครื่องจักรเรือ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพในการใช้งาน ห้ามผู้ควบคุมเรือดื่มสุราหรือเสพของมึนเมาอย่างเด็ดขาด ในส่วนของประชาชนและนักท่องเที่ยว ไม่ควรแย่งกันขึ้นเรือลงเรือ หากพบว่าเรือที่เดินทางมีผู้โดยสารเต็มแล้วควรรอลำต่อไป

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๒๗ ธ.ค.๕๓

กรมแพทย์ทหารเรือ ขอเชิญร่วมทำบุญปีใหม่ “บูชาคุณ ๘๔ พระชันษามหาราชันย์

กรมแพทย์ทหารเรือ และมูลนิธิดวงแก้วในพระสังฆราชูปถัมภ์ จัดงานทำบุญปีใหม่ “บูชาคุณ ๘๔ พระชันษามหาราชันย์” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สโมสร กรมแพทย์ทหารเรือ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๔ ทั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยเป็นอเนกประการสุดจะคณานับได้
จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมตักบาตรอาหารแห้งและร่วมเป็นเจ้าภาพถวายปัจจัยตั้งโรงทานและบริจาคร่วมจัดงานโดยการโอนเงินผ่านธนาคารทหารไทย สาขา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ชื่อบัญชี มูลนิธิดวงแก้ว บัญชีเลขที่ ๐๔๐-๒-๒๔๗๖๑ -๓ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๘๓๔๕๒๘๔ และ ๐๘๙ ๘๙๒ ๘๘๒๒

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๒๗ ธ.ค.๕๓

สถาบันกวดวิชา I.C.C ให้ทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

สถาบันกวดวิชา I.C.C ให้ทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ โดยมีทุน ๒ ประเภท คือ
๑. ประเภทเรียนดี ทุนเรียนกวดวิชาฟรี คอร์สเข้มข้นพร้อมสอบเดือนมีนาคม จำนวน ๓ ทุน มูลค่า ๒๑,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย ทุนบุตรข้าราชการทหาร ลูกจ้างสังกัดกระทรวงกลาโหม ทุนบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง สังกัดกระทรวงกลาโหม ทุนบุตรข้าราชการตำรวจ ลูกจ้าง สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และทุนเรียนดีแก่นักเรียนทั่วไป นักเรียนทุนของสถาบันฯ จะได้รับสิทธิ์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
๒. ประเภท ทุนเรียนดีกวดวิชาครึ่งราคา คอร์สเข้มข้นพร้อมสอบเดือนมีนาคม จำนวน ๓ ทุน มูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท คือทุนบุตรข้าราชการทหาร ตำรวจและนักเรียนทั่วไป นักเรียนทุนของสถาบันฯ จะได้รับส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเอกสาร ค่าบำรุงสระว่ายน้ำและอุปกรณ์กีฬา คงชำระ ๑๑,๐๐๐ บาท
คุณสมบัติของผู้รับทุน มีอายุระหว่าง ๑๔-๑๗ ปี บริบูรณ์ร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการเป็นทหาร ตำรวจ เป็นบุตรข้าราชการ ทหาร ตำรวจ บุตรบุคคลทั่วไป มีผลการเรียนดี มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๕ เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ขึ้นไป เพศชาย ผ่านการทดสอบตามเก…

ขอเชิญร่วมงาน “๙๐ ปี กรมอุทกศาสตร์” ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔

กรมอุทกศาสตร์ กำหนดจัดงาน “๙๐ ปี กรมอุทกศาสตร์” ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ ณ กรมอุทกศาตร์แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การบำเพ็ญกุศล การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของกรมอุทกศาสตร์ และการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “การเสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินเรือ” รวมทั้งได้เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์อุทกศาสตร์ หอประวัติอุทกศาสตร์ไทย และเยี่ยมชมเรือหลวงพฤหัสบดี พร้อมกับแจกหนังสือที่ระลึก ๙๐ ปี กรมอุทกศาสตร์แก่ผู้ร่วมงาน
จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังเสวนาทางวิชาการ สำรองที่นั่งได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๖๑ ๒๙๑๕ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.navy.mi.th/hydro

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๒๔ ธ.ค.๕๓

มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันปราบดาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบถึงความสำคัญของโบราณสถานในพระราชวังเดิมที่ได้รับรางวัลประเภทอนุรักษ์โบราณสถานดีเด่น ประจำปี ๒๕๔๙ จากองค์การยูเนสโก และในโอกาสนี้ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมพระราชวังเดิม ระหว่างวันที่ ๒๖ ถึงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๐๐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๑๗

ข้อมูล กกพร.ฯ
๒๔ ธ.ค.๕๓

โครงการเมาไม่ขับกลับแท็กซี่

ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ กรุงเทพมหานคร ขอให้พี่น้องประชาชนเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย โดยขอให้ผู้ขับขี่ระมัดระวังในการเดินทาง และรณรงค์ในเรื่องเมาไม่ขับ ขับไม่แว้น และง่วงไม่ขับ รวมทั้งกรุงเทพมหานคร โดยสำนักการจราจร และขนส่งได้ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล มูลนิธิเมาไม่ขับ มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง ศูนย์วิทยุแท็กซี่ และภาคีข่ายภาคเอกชนจัดทำโครงการเมาไม่ขับกลับแท็กซี่มาตั้งแต่ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๑ รณรงค์ให้ผู้ดื่มสุราที่ต้องขับขี่ยานพาหนะกลับบ้าน ใช้บริการสายด่วน กทม.๑๕๕๕ เพื่อประสานศูนย์วิทยุแท็กซี่หรือป่อเต็กตึ้ง จัดส่งรถพร้อมเจ้าหน้าที่ไปรับและนำยานพาหนะกลับบ้านอย่างปลอดภัย
กทม.จึงขอความร่วมมือประชาชนขับขี่โดยปฏิบัติตามวินัยจราจร และผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ขอให้สวมหมวกกันน็อกทุกครั้ง ส่วนผู้ดื่มสุราที่ต้องขับขี่ขอให้ใช้บริการแท็กซี่ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่น

ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๒๔ ธ.ค.๕๓

สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย เตรียมจัดเรือยาวมังกรชิงถ้วยพระราชทานฯ

สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย เตรียมจัดเรือยาวมังกรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๕๔ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และใช้การแข่งขันกีฬาพายเรือในการเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี
โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ประเภท ๒๒ ฝีพาย ประชาชนชาย และประชาชนหญิง อายุไม่เกิน ๒๓ ปี ซึ่งแบ่งการแข่งขันออกเป็นรอบคัดเลือก ตัวแทนระดับกลุ่ม ๕ ภาค กลุ่มภาคที่ ๑ เริ่มวันที่ ๒๐-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ที่อ่างเก็บน้ำ มาบประชัน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี กลุ่มภาคที่ ๒ วันที่ ๖-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ที่อุทยานแม่ลา มหาราชานุสรณ์ อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี กลุ่มภาคที่ ๓ วันที่ ๙-๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ ที่อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มภาคที่ ๔ วันที่ ๑๙-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ ที่โครงการอ่างเก็บน้ำพระราชดำริ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มภาคที่ ๕ วันที่ ๑-๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ โครงการอ่างเก็บน้ำ ห้วยตึงเฒ่า อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ส่วนรอบชิงชนะเลิศ จะจัดระหว่างวันที่ ๔-๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้าธ…

รับสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันนี้จนถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี กำหนดเปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และเพื่อการกุศลและสงเคราะห์ครอบครัวโดยไม่หวังผลกำไร โดยเปิดรับสมัครข้าราชการ ลูกจ้าง ผู้มียศทหารเรือและคู่สมรส อายุเกิน ๔๕ ปี แต่ไม่เกิน ๕๕ ปี (๒๔๙๘-๒๕๐๘)
ผู้สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ได้ที่กิจการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี แผนกฌาปนกิจ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ มีกำหนด ๒ เดือน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๓๒๘๓-๕ และหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๑๑ ๕๘๘๑

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๒๙ ธ.ค.๕๓

กทม. จัดฉลองเทศกาลปีใหม่

กทม.กำหนดจัดเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ – ๙ มกราคม ๒๕๕๔ ณ บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการ กทม.
กิจกรรมประกอบด้วย วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ มีพิธีอัญเชิญพระพุทธวราชบพิตร จากศาลาว่าการ กทม. ไปประดิษฐานที่ลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการ กทม. เพื่อให้ประชาชนสักการบูชา จนถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔
วันที่ ๓๐-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ มีเวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การแสดงพื้นบ้าน ฉายภาพยนตร์กลางแปลง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
วันที่ ๑-๙ มกราคม ๒๕๕๔ มีกิจกรรมไหว้พระ ๙ วัด โดยมีรถราง ๔ คันบริการ โดยในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ มีพิธีทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่
จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานฉลองปีใหม่ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๒๙ ธ.ค.๕๓

รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพลอาสาสมัคร

หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ฯ รับสมัครทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพ เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ (พลอาสาสมัคร) เป็นจำนวนมาก โดยรับสมัครผู้ที่จะปลดจากกองประจำการในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ อายุตั้งแต่ ๒๐-๒๘ ปี สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป ส่วนสูง ๑๖๕ เซนติเมตร ขึ้นไป
ผู้ที่สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนและศูนย์ฝึกทหารมหาดเล็กราชวัลลภฯ วังทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๔ ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๕ ๙๔๕๒ และ ๐ ๒๓๕๖ ๐๘๐๖-๙ ต่อ ๙๓๑๔๐


ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๒๒ ธ.ค.๕๓

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพปฏิสังขรณ์พระอุโบสถวัดดาวดึงษาราม

วัดดาวดึงษาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เนื้อที่ประมาณ ๑๗ ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ ๘๗๒ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ บริเวณเชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฝั่งธนบุรี เป็นวัดที่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้นิมนต์พระอธิการอินผู้เชี่ยวชาญทางวิปัสสนาธุระมาครองวัด ชาวบ้านจึงเรียกว่าวัดขรัวอิน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จึงพระราชทานนามวัดนี้ว่า วัดดาวดึงสาสวรรค์ อันหมายถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่พระอินทร์สถิต
ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้บูรณปฏิสังขรณ์ สร้างพระอุโบสถใหม่ก่ออิฐถือปูน พื้นปูด้วยหินอ่อนผนังภายในพระอุโบสถถือปูน และเขียนภาพจิตรกรรมหลังคาทำเป็นมุขลด ๒ ชั้น มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ประดับกระจก สร้างพระประธานปางสมาธิมีสาวก ๒ องค์ อยู่เบื้องหน้าทั้งด้านซ้ายและด้านขวา เมื่อสร้างเสร็จแล้วได้รับพระราชทานนามวัดใหม่ว่า วัดดาวดึงษาราม จนถึงในสมัยรัชกาลปัจจุบันวัดดาวดึงษารามได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ตลอดมา
พระอุโบสถในปัจจุบันเป็นหลังที่สร้างขึ้นใหม่ เมื่อรัชกาลที่ ๓ ในบริเวณที่ตั้งอุโบสถหลังแรกซึ่งวัดเป็นศิลปกรรมแบบผสมระหว่างแบบประเพณี…

กระทรวงสาธารณสุขรณรงค์ส่งความสุขทั่วไทย กระเช้าปีใหม่ไร้แอลกอฮอล์

กระทรวงสาธารณสุข รณรงค์ส่งความสุขทั่วไทย กระเช้าปีใหม่ไร้แอลกอฮอล์ เพื่อประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ประกอบการบริษัทห้างร้าน ให้จำหน่ายกระเช้าของขวัญในเทศกาลปีใหม่ ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยวิธีการหรือลักษณะของการกำหนดเงื่อนไขการขายในลักษณะที่เป็นการบังคับซื้อเครื่องดื่มชนิดนี้โดยทางตรงหรือทางอ้อม ดังนั้น การใส่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในกระเช้าของขวัญปีใหม่รวมกับสินค้าอื่นจึงเข้าข่ายผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะใส่เพียงบางส่วน หรือใส่ทั้งหมดก็ตาม อีกทั้งเป็นการรณรงค์เปลี่ยนค่านิยมให้คนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น โดยการมอบของขวัญที่สร้างสุขภาพดีแทนการมอบเหล้า

ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๒๒ ธ.ค.๕๓

กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ รับจัดกระเช้าของขวัญปีใหม่ผลิตภัณฑ์ของกรมวิทยาศาสตร์ ราคาประหยัด

กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ได้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ แชมพูสระผมผสมสมุนไพร น้ำยาล้างจาน น้ำยาซักแห้ง สบู่ล้างมือและเจลล้างมือ ฯลฯ เพื่อจำหน่ายให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ และบุคคลทั่วไป ในราคาถูก จึงได้นำผลิตภัณฑ์ดังกล่าว มาจัดเป็นกระเช้าของขวัญอย่างสวยงามเพื่อมอบให้แก่บุคคลในโอกาสต่างๆ
ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม และสั่งจองได้ที่ นาวาเอกหญิง ศศิมา ศังขจันทรานนท์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๗๑๖๔ และเรือเอก สมชาย พลสุจริต หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๗๑๒๗ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ถนนพุทธมณฑล สาย ๓ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร


ข้อมูล วศ.ทร.
๒๑ ธ.ค.๕๓

กรมพลาธิการทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

กรมพลาธิการทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จำนวน ๗ อัตรา ในตำแหน่งพนักงานบริการเชื้อเพลิง พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ และพนักงานตัดผม โดยรับสมัครผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการการยกเว้น
หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาหลักฐานการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร ใบสุทธิ หรือระเบียบแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ พร้อมฉบับจริง รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ –นามสกุล จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ สำเนาใบกองหนุนหรือใบแทนและใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาล
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กรมพลาธิการทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัด…

กทม.ฝึกอาชีพให้คนเร่ร่อน

สำนักพัฒนาสังคมจัดทีมเฉพาะกิจลงพื้นที่สำรวจคนเร่ร่อนไร้บ้านตามที่สาธารณะเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือในด้านต่างๆ ตามความจำเป็นของแต่ละราย รวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ ที่จำเป็น นอกจากนี้หากคนเร่ร่อนไร้บ้านมีความต้องการ และมีความพร้อมที่จะฝึกอาชีพ สามารถเข้ารับการฝึกอาชีพในโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ทั้ง ๑๐ แห่ง ตั้งแต่บัดนี้ -๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ โดยวิชาชีพที่เปิดสอน อาทิ หมวดอุตสาหกรรม ได้แก่ ช่างวิทยุ ช่างเครื่องเสียง ช่างโทรทัศน์ ช่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมวดพาณิชยกรรม ได้แก่ วิชาการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรมภาพเคลื่อนไหว การใช้อินเตอร์เนต การออกแบบเว็บไซต์ หมวดคหกรรม ได้แก่ ช่างตัดเย็นกระโปรงสตรี ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี วิชาอาหารไทย นวดไทยสปา นวดตัว การทำผ้าบาติก หมวดศิปกรรม ได้แก่ วิชาคีย์บอร์ด กีตาร์ กลองชุด วิชาขับร้อง
สอบถามรายละเอียดได้ที่โรงเรียนฝึกอาชีพ ทั้ง ๑๐ แห่ง


ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๒๑ ธ.ค.๕๓

มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันปราบดาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบถึงความสำคัญของโบราณสถานในพระราชวังเดิมที่ได้รับรางวัลประเภทอนุรักษ์โบราณสถานดีเด่น ประจำปี ๒๕๔๙ จากองค์การยูเนสโก และในโอกาสนี้ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมพระราชวังเดิม ระหว่างวันที่ ๒๖ ถึงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐-๑๖๐๐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๑๗


ข้อมูล กกพร.ฯ
๒๐ ธ.ค.๕๓

ร้านสวัสดิการกองทัพเรือ จัดรายการสมนาคุณให้แก่ลูกค้าในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ร้านสวัสดิการกองทัพเรือ (นันทอุทยาน) จัดรายการสมนาคุณให้แก่ลูกค้าเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ดังนี้
- ร้านสวัสดิการนาวี ชั้น ๒ ลด ๕ เปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓
- ร้านท็อปซุปเปอร์มาเก็ต สาขาพรานนก คืนกำไรให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ เพียงช็อปสินค้าราคาปกติผ่านสปอต วีวอร์ด การ์ด พร้อมแสดงบัตรข้าราชการ ลด ๓ - ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ระหว่างวันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓
- ร้านครัวคุณกุ้ง ลด ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ทุกๆ ๕๐๐-๑,๐๐๐ บาท แถมอาหารหรือผลไม้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๔
- ร้านคัสซิโน ตัดชุดสูทเครื่องแบบและอุปกรณ์การแต่งกาย ลด ๕-๑๐ เปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๔
- ร้านหนังสือเพื่อนคุณ ลด ๕ เปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๔ - ร้านบิวตี้แฮร์ จัดคอร์สสมนาคุณ หรือซื้อผลิตภัณฑ์จากร้าน ลด ๑๕ เปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๔
- ร้านนันทหัตถานวดฝ่าเท้า ลด ๑๐ เปอร์เซ็นต์
ขอเชิญผู้ที่สนใจใช้บริการที่ร้านสวัสดิการกองทัพเรือพร้อมรับสิทธิพิเศษในช่วงเทศกาลส่งท้…

ร้านสวัสดิการกองทัพเรือ จัดรายการสมนาคุณให้แก่ลูกค้าในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ร้านสวัสดิการกองทัพเรือ (นันทอุทยาน) จัดรายการสมนาคุณให้แก่ลูกค้าเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ดังนี้
- ร้านสวัสดิการนาวี ชั้น ๒ ลด ๕ เปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓
- ร้านท็อปซุปเปอร์มาเก็ต สาขาพรานนก คืนกำไรให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ เพียงช็อปสินค้าราคาปกติผ่านสปอต วีวอร์ด การ์ด พร้อมแสดงบัตรข้าราชการ ลด ๓ - ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ระหว่างวันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓
- ร้านครัวคุณกุ้ง ลด ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ทุกๆ ๕๐๐-๑,๐๐๐ บาท แถมอาหารหรือผลไม้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๔
- ร้านคัสซิโน ตัดชุดสูทเครื่องแบบและอุปกรณ์การแต่งกาย ลด ๕-๑๐ เปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๔
- ร้านหนังสือเพื่อนคุณ ลด ๕ เปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๔ - ร้านบิวตี้แฮร์ จัดคอร์สสมนาคุณ หรือซื้อผลิตภัณฑ์จากร้าน ลด ๑๕ เปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๔
- ร้านนันทหัตถานวดฝ่าเท้า ลด ๑๐ เปอร์เซ็นต์
ขอเชิญผู้ที่สนใจใช้บริการที่ร้านสวัสดิการกองทัพเรือพร้อมรับสิทธิพิเศษในช่วงเทศกาลส่งท้…

เปิดศูนย์ ๗ วันอันตราย

คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) กำหนดช่วงวันรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓-๔ มกราคม ๒๕๕๔ โดยกำหนดพิธีเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓
ศปถ. ได้กำหนดแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงให้จังหวัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ในระดับจังหวัด โดยให้จังหวัดแต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการการจัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการ โดยมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเป็นประธาน และในช่วงรณรงค์ให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัด และอำเภอ เพื่ออำนวยการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ ส่วนการบังคับใช้กฎหมายให้เน้นในเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงหลัก ๓ เรื่อง ได้แก่ ความเร็ว เมาสุรา และไม่สวมหมวกนิรภัย ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของกรณีการเสียชีวิตและบาดเจ็บ และไม่สวมหมวกนิรภัย ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของกรณีการเสียชีวิตและบาดเจ็บ โดยมาตรการคนขับรถโดยสารสาธารณะแอลกอฮอลล์ต้องเป็น…

กรมธนารักษ์ ขอเชิญสั่งจองเหรียญที่ระลึก ๖๐ ปี ราชาภิเษกสมรส ผลิตามจำนวนสั่งเท่านั้น

กรมธนารักษ์ ขอเชิญสั่งจองเหรียญที่ระลึก ๖๐ ปี ราชาภิเษกสมรส ผลิตามจำนวนสั่งเท่านั้น

เนื่องในโอกาสมหามงคล ๖๐ ปี ราชาภิเษกสมรส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กรมธนารักษ์ ได้จัดทำเหรียญที่ระลึก ๖๐ ปี ราชาภิเษกสมรส เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ และเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่กันไปทั่วภูมิภาคในท้องถิ่นทุรกันดาร เพื่อขจัดทุกข์ผดุงสุขให้แก่อาณาประชาราษฎร์ โดยมิได้ทรงย่อท้อต่อความลำบากตรากตรำพระวรกาย อีกทั้งทรงเป็นแบบอย่างการครองชีวิตคู่ และทรงเป็นร่มโพธิ์ทองแผ่ความร่วมเย็นเป็นสุขแก่พสกนิกรตลอดมา
การจัดทำเหรียญที่ระลึกในครั้งนี้ มี ๔ ชนิด คือ ทองคำพ่นทราย ราคาจำหน่ายเหรียญละ ๒๕,๐๐๐.- บาท เงินรมดำพ่นทรายพิเศษ ราคาจำหน่ายเหรียญละ ๑,๐๐๐.- บาท ทองแดงรมดำพ่นทรายพิเศษราคาจำหน่ายเหรียญละ ๑,๒๐๐.- บาท และทองแดงรมดำพ่นทราย ราคาจำหน่วยเหรียญละ ๑๐๐.- บาท ทั้งนี้เหรียญที่ระลึกดังกล่าวจะผลิตตามจำนวนสั่งจอง โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย
กำหนดเปิดรับจองตั้งแต่บัดนี้ …

การแสดงวัฒนธรรมทองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ๘๔ พรรษา มหาราช

การแสดงวัฒนธรรมทองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ๘๔ พรรษา มหาราช

สำนักพระราชวัง กำหนดจัดการแสดงแสงเสียงและสื่อผสมวัฒนธรรมทองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ๘๔ พรรษา มหาราช ระหว่างวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ที่สนามหน้าศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
การแสดงจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับความรัก ความผูกพัน ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า โดยใช้เทคนิคการนำเสนอที่ทันสมัยหลากหลายรูปแบบ ผสมผสานกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นในแต่ละสมัยอย่างยิ่งใหญ่ ประกอบสื่อผสม ซึ่งจะสร้างความประทับใจแก่ผู้ชมตลอด ๙๐ นาที จะเริ่มจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ บัตรราคา ๕๐๐ บาท ทุกที่นั่ง
ผู้ใดสนใจหาซื้อบัตรได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ทางเข้าวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) ในพระบรมมหาราชวัง หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๒๖๒๓ – ๕๕๐๐, ๐ – ๒๖๒๓ – ๕๔๙๙ ต่อ ๑๑๒๐ – ๑๑๒๓,๑๑๒๖ เริ่มแสดงในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ – ๓ มกราคม ๒๕๕๔

ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๑๗ ธ.ค.๕๓
เกาะติดทุการกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

เปิดที่ทำการใหม่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขากองทัพเรือ วังนันทอุทยาน ๑๗ ธันวาคม นี้

เปิดที่ทำการใหม่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขากองทัพเรือ วังนันทอุทยาน ๑๗ ธันวาคม นี้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขา กองทัพเรือวังนันทอุทยาน กำหนดเปิดที่ทำการใหม่ในวันศุกร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๘๓๐ ณ ร้านสวัสดิการกองทัพเรือนันทอุทยาน โดยเปิดทำการวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่ ๐๘๓๐ – ๑๖๓๐ ทั้งนี้ผู้ที่เปิดบัญชีออมทรัพย์พร้อมทำบัตรเอทีเอ็ม KTB SHOP SMART BLUE DIAMOND หรือ KTB SHOP SMART PEARL จะไม่เสียค่าธรรมเนียมบัตรแรกเข้า พร้อมรับความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลสูงสุด ๒๐๐,๐๐๐.- บาท และรับของที่ระลึกในงาน
จึงขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร และลูกจ้าง ตลอดจนพนักงานราชการ ร่วมงานและเปิดบัญชีออมทรัพย์ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม นี้ ที่ร้านสวัสดิการกองทัพเรือ นันทอุทยาน

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑๖ ธ.ค.๕๓
เกาะติดทุการกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

กิจกรรมบำรุงขวัญกำลังพล นรข.เขตอุบลราชธานี และกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมบำรุงขวัญกำลังพล นรข.เขตอุบลราชธานี และกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

กองทัพเรือ โดยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ร่วมกับสมาคมภริยาทหารเรือ จัดกิจกรรมบำรุงขวัญกำลังพลหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในพื้นที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพลในพื้นที่ที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และเสียสละ โดยคุณดวงพร พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะฯ จะเดินทางไปเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลพร้อมกับมอบสิ่งของและผ้าห่มกันหนาวให้แก่กำลังพลและประชาชนในพื้นที่

ข้อมูล กนผ.กพร.ทร.
๑๖ ธ.ค.๕๓

เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

เชิญชมพิพิธภัณฑ์กลางคืนครั้งแรกในเมืองไทย

เชิญชมพิพิธภัณฑ์กลางคืนครั้งแรกในเมืองไทย

มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์รูปแบบใหม่ภายใต้การจัดตั้งของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ที่มุ่งเน้นนำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ผ่านกระบวนการเรียนรู้รูปแบบใหม่ จัดเทศกาลยิ่งใหญ่ประจำปี “Night at The Museum Siam พิพิธภัณฑ์กลางคืนครั้งแรกในเมืองไทย” นำเสนอตอนหิมพานต์ เปิดให้ชมระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ มิวเซียมสยาม ถนนสนามไชย ท่าเตียน
รูปแบบการแสดงมีทั้งส่วนของการแสดงและส่วนของเนื้อหาภายใต้แนวคิดของวรรณคดีไทย หิมพานต์ มีการนำต้นไม้ในวรรณคดีมาจัดแสดง อาทิ ต้นมักกะลีผล ต้นปาริชาติ สัตว์ในป่าหิมพานต์ อาทิ ครุฑ กินรี คนธรรพ์ และยังมีการเสวนาเล่าเรื่องหิมพานต์ผ่านงานศิลป์โดยอาจารย์ประสาท ทองอร่าม อาจารย์สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ และ ม.ร.ว.อรฉัตร ซองทอง
ผู้สนใจเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๒๒๒๕ – ๒๗๗๗ และเว็บไซต์ www.museumsiam.comข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๑๖ ธ.ค.๕๓
เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิ…

ขอเชิญร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ ร้านสมาคมภริยาทหารเรือ

ขอเชิญร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ ร้านสมาคมภริยาทหารเรือ
ร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ตั้งอยู่บริเวณราชนาวีสโมสร ท่าช้างวังหลวง ถนนมหาราช กรุงเทพ โดยจัดแบ่งเป็นส่วนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นฝีมือขอกลุ่มแม่บ้านทหารเรือ ส่วนของผลิตภันฑ์ในโครงการพระราชดำริ ส่วนจำหน่าย กาแฟ เครื่องดื่ม ขนมเบเกอรี่ รวมทั้งรับจัดทำกระเช้าผลไม้ แจกันดอกไม้สดและดอกไม้ประดิษฐ์ พวงหรีด และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้า โดยรายได้จากการจำหน่ายจะนำไปช่วยเหลือ ครอบครัวข้าราชการชั้นผู้น้อยของกองทัพเรือและกิจกรรมสาธารณกุศลต่าง ๆ
และเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้จึงขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่าน เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ของร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ได้ทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๖๒๓-๕๕๕๑-๒


ข้อมูล สมาคมภิยาทหารเรือ
๑๕ ธ.ค.๕๓
เกาะติดทุการกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

เปิดหมายเลข ๑๘๙๙ แจ้งเหตุความมั่นคง

เปิดหมายเลข ๑๘๙๙ แจ้งเหตุความมั่นคง
กองทัพเรือภาคที่ ๑ ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานมวลชน กองกำลังรักษาความสงบ กองทัพภาคที่ ๑ เพื่อป้องกันการก่อเหตุร้ายในพื้นที่ กรุงเทพมหานคและปริมณฑล ตลอดจนสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้แก่ประชาชน โดยเปิดเลขหมายในการแจ้งเหตุการณ์ด้านความมั่นคงหมายเลข ๑๘๙๙ ซึ่งหมายเลขนี้ จะเชื่อมโยงระบบข้อมูล จากศูนย์รับแจ้งทุกข์ โทร ๑๕๕๕ กองกลาง สำนักปลัด กรุงเทพมหานคร และศูนย์แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย ๑๙๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โดยกองทัพจะจัดเจ้าหน้าที่ทหารไปตรวจเยี่ยม พร้อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ในการแจ้งข่าวสารด้านความมั่นคง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา นำไปสู่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและความสงบสุขของบ้านเมือง โดยประชาชน สามารถแจ้งเหตุได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง


ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๑๕ ธ.ค.๕๓
เกาะติดทุการกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

โครงการรวมใจใส่สายรัดข้อมือสลักข้อความ “เย็นศิระเพราะพระบริบาล”

โครงการรวมใจใส่สายรัดข้อมือสลักข้อความ “เย็นศิระเพราะพระบริบาล”
มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทำโครงการรวมใจใส่สายรัดข้อมือดอกกุหลาบชมพู สลักข้อความ “เย็นศิระเพราะพระบริบาล” เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน พระราชทรัพย์และพระราชทานนามให้ กระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งขึ้นในปี ๒๕๑๓ โดยมูลนิธิฯ ได้ดำเนินงานสนับสนุนกิจกรรมโครงการควบคุมโรคเรื้อนตามแนวพระราชดำริ เพื่อการรักษาสงเคราะห์พื้นฟูสภาพประชาชนที่ติดเชื้อและป่วยเป็นโรคเรื้อน ซึ่งในอดีตเป็นโรคที่น่ารังเกียจของสังคม ด้วยพระเมตตาบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณ ทรงรับโครงการควบคุมโรคเรื้อนไว้ในพระราชดำริ ให้มูลนิธิฯ อุปถัมภ์บุตรธิดาของผู้เป็นโรคเรื้อนให้มีการศึกษา รวมทั้งได้รับพระราชทานพระราชดำริให้มูลนิธิฯ ดูและให้การศึกษาสงเคราะห์แก่บุตรผู้ป่วยโรคเอคส์ ที่กำพร้าด้วย
ผู้สนใจสั่งจองสายรัดข้อมือชุดละ ๑๐๐ บาท ได้ที่ศูนย์…

กองทัพเรือ กำหนดประกอบพิธี “เกี่ยวข้าววันพ่อ” ๑๕ ธันวาคม นี้

กองทัพเรือ กำหนดประกอบพิธี “เกี่ยวข้าววันพ่อ” ๑๕ ธันวาคม นี้
กองทัพเรือ โดย ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือจัด กิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ บรมราชินีนาถ “ปลูกข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ” ซึ่งในปี ๒๕๕๓ นี้ได้ปลูกข้าววันแม่ไปแล้ว เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ศูนย์ฝึกทหารใหม่ ฯ ซึ่งข้าวที่ปลูกได้ครบกำหนดเก็บเกี่ยวประมาณ วันที่ ๑๓ ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ซึ่งจะมีพิธีเกี่ยวข้าววันพ่อ ในวันพุธที่ ๑๕ ธันวาคม นี้ โดย พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ จะเป็นประธานเกี่ยวข้าวเป็นปฐมฤกษ์ พร้อมกับเยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรม
ข้อมูล ยศ.ทร.
๑๔ ธ.ค.๕๓

เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

เชิญชมโครงการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ สีเสงแสดงชีวิต

เชิญชมโครงการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ สีเสงแสดงชีวิต
สมาคมภาพถ่ายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และกองวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรมกีฬาและ การท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ร่วมกันจัดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “สีแสงแสดงชีวิต” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจัดแสดง ระหว่างวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๑๐๐๐-๒๑๐๐ ณ ห้องจัดนิทรรศการ ชั้น ๘ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพ
จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมชมนิทรรศการที่มีคุณค่าได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และภายในงาน มีหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “สีแสงแสดงชีวิต” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำหน่าย ในราคา ๙๙๙ บาท รายได้จะนำเข้าสมาคมภาพถ่ายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์


ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๑๔ ธ.ค.๕๓
เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

การแข่งขันเรือยาวประเพณี สืบสานตำแหน่งเจ้าพระยา ชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๘

การแข่งขันเรือยาวประเพณี สืบสานตำแหน่งเจ้าพระยา ชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๘
สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ร่วมกับสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี สืบสานตำนานเจ้าพระยาชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๘ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐ ณ บริเวณสะพานพระราม ๘ ฝั่งธนบุรี
งานนี้นอกจากมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ แล้วยังมุ่งเน้นให้ทุกคน ตระหนักถึงคุณค่าของกีฬาทางน้ำ ที่จะเชื่อมโยงสร้างจิตสำนึก ให้รู้ซึ้งถึงความสำคัญของสายน้ำ ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และสนับสนุนให้พัฒนาสู่การแข่งขันในระดับชาติ โดยมีเรือที่ผ่านการแข่งขันจากทุกสายน้ำทั่วประเทศ ๓๒ ลำ แบ่งเป็นประเภทเรือยาวใหญ่ไม่เกิน ๕๕ ฝีพาย เรือยาวกลางไม่เกิน ๔๐ ฝีพาย และเรือเล็กไม่เกิน ๓๐ ฝีพาย
จึงขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมชม การแข่งขันเรือยาวประเพณีได้ตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๘ ธ.ค.๕๓

เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกก…

สอ.วด.ให้เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

สอ.วด.ให้เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ได้จัดสรรทุน “เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” ให้แก่สมาชิกได้มีโอกาสนำเงินไปใช้ประโยชน์ในกรณีมีความจำเป็น อันจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ในวงเงินขั้นต่ำ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญาในอัตราร้อยละ ๕.๒๕ ต่อปี โดยยกเว้นการได้รับเงินเฉลี่ยคืนจากสหกรณ์ ฯ ระยะเวลาการผ่อนชำระตั้งแต่ ๑๒ งวด แต่ไม่เกิน ๖๐ งวด สมาชิกสามารถกู้เงินตามโครงการนี้ได้เพียงครั้งเดียวและงดการรีไฟแนนซ์ สำหรับสมาชิกที่มีเงินกู้สามัญเดิมอยู่ก่อนแล้วสามารถทำการกู้เงินตามโครงการพิเศษ ฯ นี้เพิ่มเติมได้
หลักฐานการกู้เงิน ประกอบด้วย ใบจ่ายเงินเดือนต้นฉบับ, สำเนาสมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน), สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้และค้ำประกัน, สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน, และสำเนาใบสำคัญการสมรส
ผู้ที่สนใจยื่นคำขอกู้เงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโท…

เชิญชวนเลือกตั้ง ส.ส.แทนตำแหน่งที่ว่าง

เชิญชวนเลือกตั้ง ส.ส.แทนตำแหน่งที่ว่าง

กกต. ขอเชิญชวนพี่น้องชาวกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอนแก่น เขตเลือกตั้งครั้งที่ ๒ นครราชสีมา เขตเลือกตั้งที่ ๖ พระนครศรีอยุธยา เขตเลือกตั้งที่ ๑ และสุรินทร์ เขตเลือกตั้งที่ ๓ ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๘๐๐-๑๕๐๐ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ
การเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง ไม่มีเลือกตั้งนอกหน่วยเขตจังหวัด ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เคยยื่นความประสงค์ขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดไว้ สามารถกลับไปใช้สิทธิ ลงคะแนน เลือกตั้งยังภูมิลำเนาของท่านได้โดยไม่ต้อง แจ้งขอเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแต่อย่างใด ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิลงคะแนนเลือกผู้สมัครได้เพียงหมายเลขเดียวเท่านั้น โดยทำเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องทำเครื่องหมายของผู้สมัครที่ต้องการเลือก
หากพบเห็นการทุจริต การซื้อสิทธิขายเสียง แจ้ง กกต.ได้ที่สายด่วน ๑๑๗๑

ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๘ ธ.ค.๕๓
เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ รับจัดกระเช้าของขวัญปีใหม่ผลิตภัณฑ์ของกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ราคาประหยัด

กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ รับจัดกระเช้าของขวัญปีใหม่ผลิตภัณฑ์ของกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ราคาประหยัด

กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ได้ผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ แชมพูสระผมสมุนไพร น้ำยาล้างจาน น้ำยาซักแห้ง สบู่ล้างเมือและเจลล้างมือ ฯลฯ เพื่อจำหน่ายให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ และบุคคลทั่วไป ในราคาถูก จึงได้นำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาจัดเป็นกระเช้าของขวัญ อย่างสวยงาม เพื่อมอบให้แก่บุคคลในโอกาสต่าง ๆ
ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม และสั่งจองได้ที่ นาวาเอก หญิง ศศิมา ศังขจันทรานนท์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๗๑๖๔ และ เรือเอก สมชาย พลสุจริต หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๗๑๒๗ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ถนนพุทธมณฑลสาย ๓ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร


ข้อมูล วศ.ทร.
๗ ธ.ค.๕๓

เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

ตลาดนัด ธารน้ำใจ เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) และ คชอ.

ตลาดนัด ธารน้ำใจ เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) และ คชอ.

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้ ศาสตราภิชาน ดร.นายแพทย์พิชิต สุวรรณประกร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดตลาดนัด ธารน้ำใจ เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) และ คชอ. โดยจะเปิดทุกวันเสาร์ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๗๐๐ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ บริเวณตลาดนัดกล้วยกล้วย ห้างเทสโก้โลตัส อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยากยาก สภากาชาดไทยร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการ กำกับดูแลติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (คชอ.) ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยจะให้ผู้ประสบอุทกภัยนำสินค้ามาจำหน่าย และยังมีพื้นที่ขายของลดราคาจากหน่วยราชการและเอกชน รวมทั้งสินค้า OTOP มาจำหน่ายมากมาย
จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๗ ธ.ค.๕๓

เกาะติดทุก…

คอนเสิร์ตการกุศลเฉลิมพระเกียรติ

คอนเสิร์ตการกุศลเฉลิมพระเกียรติ

เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นองค์อัครศิลปิน คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยความร่วมมือของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เตรียมจัดแสดงคอนเสิร์ตการกุศล “ Duke Ellington Charity Concert ” ในวันที่ ๑๒ และ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช รายได้จากการจัดงานฯ จะนำไปสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ของสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช
คอนเสิร์ตนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นองค์อัครศิลปิน โดยเฉพาะทรงมีพระปรีชาสามารถด้านดนตรี อีกทั้งเพื่อเป็นการหารายได้สมทบทุนจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ในสถานบันการแพทย์สยามินทราธิราช คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่การก่อสร้างจะแล้วเสร็จในปี ๒๕๕๔ คอนเสิร์ตนี้เป็นครั้งแรกที่วงดนตรีแจ๊สระดับโลกอย่าง ดุ๊ก เอลลิงตัน และพาทริซิโอ โบเน่ ศิลปินเพลงแจ๊สมาร่วมบรรเลง และยังมีการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ ได้แก่ ยามเย็น ชะตาชีวิต ในดวงใจนิรันดร์ และเกิดเป็นไทย ตายเพื…

โครงการ ๕๐ ปี ชวนเที่ยว ๕๐ ปีแห่งเขตพระนคร

โครงการ ๕๐ ปี ชวนเที่ยว ๕๐ ปีแห่งเขตพระนคร

เนื่องในโอกาส ครบรอบวันสถาปนา ๕๐ ปี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร จัดโครงการ ๕๐ ปี ชวนเที่ยว ๕๐ แห่งเขตพระนคร นำเสนอการท่องเที่ยวมุมมองใหม่ของ กทม ๕๐ แห่งในเขตพระนคร ภายใต้แนวคิด “ กรุงเทพภูมิใจเสนอ” ในรูปแบบหนังสือนำเที่ยวกรุงเทพมหานคร รวมทั้งยังมี E-BOOK เพิ่มความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลด้วย
หนังสือ “กรุงเทพ ภูมิใจเสนอ” เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร ที่ถูกคัดสรร และเลือกมาแนะนำจากการสัมภาษณ์บุคคล ที่มีชื่อเสียง และเป็นที่สนใจ มีทั้งพิพิธภัณฑ์ วัด ร้านอาหาร คลับ สวนสาธารณะ และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ จัดพิมพ์สี่สีจำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม โดยผู้สนใจขอรับหนังสือได้ที่ ททท. Call Center ๑๖๗๒ และสามารถเข้าไปอ่านหนังสือออนไลท์ ทางอินเตอร์เมต ได้ที่ เว็บไซต์ของ ททท. www.tourism Thailand.org และเว็บไซต์ กองการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร www.bangkoktourist.com
ข้อมูล ข่าวสาร กร.
๑ พ.ย.๕๓

เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

กรมการขนส่งทหารเรือ แจ้งการนำแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ทหารไปใช้กับรถยนต์ส่วนบุคคลผิดกฎหมาย

กรมการขนส่งทหารเรือ แจ้งการนำแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ทหารไปใช้กับรถยนต์ส่วนบุคคลผิดกฎหมาย

กรมการขนส่งทหารเรือ ได้รับแจ้งว่ามีข้าราชการ และ/หรือบุคคลนำแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ทหาร (ทะเบียนสมอ) ไปใช้กับรถยนต์ส่วนบุคคลที่ไม่ใช่รถยนต์ที่ทางราชการกำหนดให้ใช้แผ่นป้ายทะเบียนดังกล่าว ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำผิดตามกฎหมาย
สำหรับแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ทหารของกองทัพเรือ มี ๒ ลักษณะคือ แผ่นป้ายทะเบียน รถยนต์ปกติ ทำด้วยอลูมิเนียม มีขนาดกว้าง ๑๕ เซนติเมตร ยาว ๓๔ เซนติเมตร พื้นหลังสีดำ เครื่องหมายสมอ และตัวเลขไทยสีขาว ปั๊มนูนขึ้นรูป และแผ่นป้ายรถจักรยานยนต์ มีลักษณะเช่นเดียวกับแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ปกติ แต่มีขนาดกว้าง ๑๗ เซนติเมตร ยาว ๒๒ เซนติเมตร
หากผู้ใดพบเห็นการกระทำดังกล่าว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตพื้นที่ หรือแจ้ง กองวิทยาการกรมการขนส่งทหารเรือ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๕๔๖๖ ละ ๕๔๔๙๖ เพื่อตรวจสอบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๓ ธ.ค.๕๓

เ…

ข่าวสารจากสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม

ข่าวสารจากสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม

เพื่อให้สมาชิก ของสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม(สว.อด.)ได้รับทราบการดำเนินการด้านต่างๆ ของสหกรณ์ ขอแจ้งข่าวสารให้สมาชิกทราบดังนี้
๑.การพักชำระหนี้ สำหรับสมาชิก สอ.วด. ที่เข้าโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ และได้รับอนุมัติจากกองทัพเรือ แล้วจะประสบปัญหาในเรื่อง ของการไม่ได้รับเงินเดือนในช่วงประมาณ ๒-๓ เดือนหลังเกษียณทำให้ไม่สามารถชำระหนี้สินกับ สอ.วด.ได้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิก สอ.วด.จะอนุโลมให้สมาชิกหยุดพักชำระหนี้ออกไปจนกว่าสมาชิกจะได้รับเงินเดือนตามปกติ และหลังจากได้รับเงินเดือนแล้ว สมาชิกต้องนำเงินมาชำระย้อนหลังพร้อมดอกเบี้ยตามจำนวนเดือนที่พักชำระหนี้ ทั้งนี้สมาชิกจะต้องแจ้งเป็นหนังสือเพื่อขอพักชำระหนี้มายัง สอ.วด.ด้วย
๒. ของชำร่วยประจำปี ๒๕๕๓ สอ.วด.จะจ่ายเป็นค่าหุ้นจำนวน ๑๕๐.-บาท (๑๕ หุ้น) แก่สมาชิกทุกคน โดยจะโอนเข้าเป็นทุนเรือนหุ้นสะสม
๓. การเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชี สมาชิกที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชี เพื่อการโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน สามารถส่งสำเนาเลขบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาใดก็ได้ของตัวสมาชิกพร้อมทั้งรับรองสำเนาถู…

กิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทัศนศึกษานอกสถานที่

กองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ทัศนศึกษานอกสถานที่ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จำนวน ๗ รุ่น
กิจกรรมนี่มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้เยาวชนที่ร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น เห็นถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข แม้จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี และได้รับทราบภารกิจของกองทัพเรือในการป้องกันประเทศ รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับกองทัพเรือและทางราชการในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในภาคใต้อย่างสันติวิธี โดยกำหนดจัดกิจกรรมรุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๕-๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ และได้กำหนดจัดงานแถลงข่าวและพิธีเปิดโครงการร่วมกับหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน คือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มัสยิดต้นสน บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน) สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง ๓ สถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 บริษัทบางกอกกล๊าส จำกัด และสวนสนุกดรีมเวิล์ด ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องชมชลธี หอประชุมกองทัพเรือ

งานเฉลิมพระเกียรติ แผ่นดินของเรา

กระทรวงวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลจัดงานมหกรรมการแสดงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยใช้ชื่อว่า “แผ่นดินของเรา” ระหว่างวันที่ ๑-๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ เวทีใหญ่ ลานพระราชวังดุสิต (พระบรมรูปทรงม้า)
ภายในงานหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชนและศิลปินนักแสดงทุกสาขาได้ร่วมใจกันจัดการแสดงชุดพิเศษยิ่งใหญ่ ทั้งการแสดงพื้นบ้าน การแสดงจากศิลปินแห่งชาติ การแสดงมหกรรมกลองมงคล ๔ ภาค การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติจากกรมศิลปากร มหกรรมลิเก การแสดงคอนเสิร์ตวง Big Band จากสถาบันการศึกษาต่างๆ การแสดงดนตรีแจ๊ช และคอนเสิร์ตจากศิลปินต่างๆ อีกมากมาย และวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ มีการแสดงคอนเสิร์ต ๘๔ พรรษา มหาคีตราชัน สังคีตสัมพันธ์ เทิดไท้ถวายพระพร วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ มีการแสดงคอนเสิร์ตเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ มีการแสดงหุ่นละครเล็ก เรื่อง มหาชนก ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
จึงขอเชิญปวงชนชาวไทยไปร่วมงานเฉลิมพระเกียรติได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒…

งานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙ ครั้งที่ ๒๓

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๓ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ มูลนิธิสวนหลวง ร.๙ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร กำหนดจัดงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙ ครั้งที่ ๒๓ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ สวนหลวง ร.๙ ภายในงานกรุงเทพมหานครได้จัดเตรียมไม้ดอก ไม้ประดับ ๓๒ ชนิด จำนวน ๕๖๐,๐๐๐ ต้น ประดับตกแต่งทั่วบริเวณสวนทั้งหมดและมีบริษัทเอกชน ๑๔ แห่ง ร่วมจัดแสดงสวนหย่อมรูปแบบต่างๆ มีการจัดแสดง สี เสียง และการแสดงดนตรี มีนิทรรศการของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องตามรอยพระราชดำริสู่ประโยชน์สุข นิทรรศการตัวอย่างผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดเศรษฐกิจพอเพียง การประกวดสุนทรพจน์ การประกวดวาดภาพสำหรับเยาวชน นิทรรศการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการสื่อสาร นอกจากนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ยังจัดหมู่บ้านวัฒนธรรม จำลองตลาดโบราณ การละเล่นพื้นบ้าน การแสดงทางวัฒนธรรม การสาธิตอาชีพงานหัตถกรรมพื้นบ้าน และการแสดงโคมไฟเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ นักษัตร มาจัดแสดงอ…

กรมอุทกศาสตร์ เตรียมจัดงาน “๙๐ ปี กรมอุทกศาสตร์

กรมอุทกศาสตร์ จะครบรอบ ๙๐ ปี ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๔ จึงได้เตรียมจัดงาน “๙๐ ปี กรมอุทกศาสตร์” ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ ณ กรมอุทกศาสตร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานครโดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การบำเพ็ญกุศล การจัดนิทรรศการผลงานของกรมอุทกศาสตร์ และการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การเสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินเรือ” รวมทั้งได้เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการ พิพิภัณฑ์อุทกศาสตร์ หอประวัติศาสตร์ไทย และเรือหลวงพฤหัสบดีพร้อมกับแจกหนังสือที่ระลึก ๙๐ ปี กรมอุทกศาสตร์ แก่ผู้ร่วมงาน
ผู้สนใจเข้าร่วมฟังเสวนาทางวิชาการ สำรองที่นั่งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๖๑ ๒๙๑๕ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.navy.mi.th/hydro
ข้อมูล อศ.
๒๙ พ.ย.๕๓

โรงเรียนนายเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

โรงเรียนนายเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๑๕ อัตรา ในตำแหน่งพนักงานบริการ พนักงานสูทกรรม และพนักงานซักรีด โดยผู้สมัครจะต้องมีอายุระหว่าง ๒๒-๔๐ ปีบริบูรณ์ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ เพศชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ และไม่มีข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๙๗ กำหนดระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
หลักฐานการสมัครประกอบด้วย หนังสือแสดงคุณวุฒิการศึกษา, ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา มารดา, บัตรประชาชน รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๔x๖ เซนติเมตร จำนวน ๒ รูป , ใบรับรองแพทย์และใบรับรองการทำงานหรือหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ (ถ้ามี)
สนใจสมัครได้ที่กองบัญชาการ โรงเรียนนายเรือ ถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ ถึง ๑๕๓๐ ในวันราชการ สอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๙๗๖ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๙๑๑ หรือทางเว็บไซต์โรงเรียนนายเรือ www.rtna.ac.th�����������…

งาน “สัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาด

จังหวัดกาญจนบุรี กำหนดจัดงาน “สัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาด” ประจำปี ๒๕๕๓ ระหว่างวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน – ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแคว ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลก ครั้งที่ ๒ และเพื่อให้ผู้มาเที่ยวชมงานได้รู้จักจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะเป็นที่ตั้งอนุสรณ์สถานแห่งสงครามโลกครั้งที่ ๒ นอกจากนี้ยังเป็นการสื่อให้ผู้เที่ยวชมชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ตระหนักถึงพิษภัยของสงครามและนำไปสู่การเกิดความรักและสันติภาพในที่สุด กิจกรรมภายในงานมีการแสดง แสง สี เสียง เวทีกลางน้ำภายใต้แนวคิด war is over การแสดง street show นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การจำหน่ายสินค้าของร้านเหล่ากาชาด และสภากาชาดเพื่อหารายได้สำหรับกิจกรรมสาธารณประโยชน์ การประกวดนางงามสันติภาพ นิทรรศการการแสดงผลงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และสถาบันการศึกษา และมหรสพการแสดงต่างๆ อีกมากมาย
จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานได้ตามวัน เวลา แ…

งานนิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราช

สภากาชาดไทย ร่วมกับโรงแรมมณเฑียร กลุ่มศิลปินอิสระ ๙๖ และบริษัท นูโวเทค จำกัด จัดงานนิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราช ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๐๐๐-๒๐๐๐ ณ ห้องโถงชั้นลอย โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพ
ตลอดระยะเวลา ๑๐ ปีที่ผ่านมา กลุ่มศิลปินอิสระ ๙๖ ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานที่สวยงามและเป็นประโยชน์เพื่อนำรายได้มอบให้สภากาชาดไทย เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ตลอดมาทำให้สภากาชาดไทย ได้มีทุนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ทุกข์ยาก ในปีนี้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ จึงได้ร่วมกันจัดนิทรรศการเพื่อนำเงินรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย เพื่อ “บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย” แก่พี่น้องประชาชนผู้ที่เดือดร้อน ผู้ทุกข์ยากในสังคมทั่วประเทศ นอกจากการแสดงภาพที่เน้นภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ ภาพเทิดพระเกียรติ และภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมไปถึงภาพที่สื่อถึงธรรมะ ภาพวิวทิวทัศน์แล้ว ยังมีกิจกรรม มหกรรมธรรมะ เพื่อเผยแผ่คำสอนทางพระพุทธศาสนาด้วยการเชื่อมโยงและถ่ายทอดผ่านผลงานด้านศิลปะประกอบด้วยการแสดงปาฐกถา เรื่อง ถอดรหัส พระราชนิพนธ์จากคุณทองแดงถ…

แจ้งผู้ที่จะครบเกษียณอายุราชการใน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ นำประวัติไปตรวจสอบความถูกต้อง

ตามที่ กรมกำลังพลทหารเรือ ได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงแก่ผู้ที่ครบเกษียณอายุราชการเป็นประจำทุกปี นั้น ปรากฏว่าประวัติรับราชการ (เล่มต้นสังกัด) บางนายมีข้อมูลคลาดเคลื่อนกับประวัติฯ เล่มที่ กรมกำลังพลทหารเรือเก็บรักษาไว้ ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบแก้ไข กรมกำลังพลทหารเรือ จึงขอแจ้งให้ผู้ที่จะครบเกษียณอายุราชการ ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ นำประวัติรับราชการ (เล่มต้นสังกัด) ไปตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง ได้ที่แผนกทะเบียนและประวัติ กองทะเบียนพล กรมกำลังพลทหารเรือ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ หากพ้นกำหนดในช่วงวันดังกล่าว จะถือว่าประวัติฯ เล่มที่ กรมกำลังพลทหารเรือ ถูกต้อง
สำหรับเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบการตรวจสอบ ได้แก่ ประวัติรับราชการ (เล่มต้นสังกัด) , สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ , รูปถ่ายสีหรือขาวดำ ขนาด ๓x๔ เซนติเมตร จำนวน ๒ รูป ,บัญชีราชการทวีคูณ (ถ้ามี) , สำเนาหลักฐานการแก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) ,สำเนาหลักฐานการแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด (ถ้ามี) และสำเนาหลักฐานการแก้ไข วัน เดือน ปีที่ขึ้นทะเบียนทหารกองประจำการ “สด.๓” (ถ้ามี)
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ…

เชิญชมการแข่งขันกีฬาประเพณีชาวเรือ-ชาวไร่ ประจำปี ๒๕๕๓ ณ โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายเรือ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการแข่งขันกีฬาประเพณีชาวเรือ-ชาวไร่ ประจำปี ๒๕๕๓ ณ โรงเรียนนายเรือ ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ระหว่างเวลา ๑๓๐๐-๑๗๓๐
การแข่งขันกีฬาประเพณีชาวเรือ-ชาวไร่ เป็นการแข่งขันกีฬาประเพณีระหว่างโรงเรียนนายเรือและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้ดำเนินการจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักกีฬาทั้งสองสถาบันมีความเป็นเพื่อนกันทั้งในและนอกสนามแข่งขัน มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ทั้งยังมุ่งให้มีความสัมพันธ์อันดีเพื่อนำมาใช้ในระหว่างปฏิบัติราชการ เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยให้พัฒนายิ่งๆ ขึ้นไป โดยจะผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ สำหรับในปีนี้ โรงเรียนนายเรือเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ได้แก่ รักบี้ฟุตบอล กอล์ฟ บาสเกตบอล แบดมินตัน เปตอง ฮอกกี้ โปโลน้ำ และกีฬาสันทนาการ
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๒๕ พ.ย.๕๓

การลาดตระเวนร่วมระหว่างกองทัพเรือไทย-กองทัพเรือเวียดนาม ครั้งที่ ๒๒

กองทัพเรือไทยและกองทัพเรือเวียดนาม กำหนดทำการลาดตระเวนร่วม ครั้งที่ ๒๒ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ บริเวณตามแนวเส้นแบ่งเขตเศรษฐกิจจำเพาะไทย-เวียดนาม
การลาดตระเวนร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพเรือทั้งสองประเทศ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวเขตแดนทางทะเล โดยในครั้งนี้จะฝึกขั้นพื้นฐานระหว่างการลาดตระเวนร่วม ประกอบด้วย การฝึกธงสองมือสากล การติดต่อสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์ และการฝึกค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาภาพหลักในการฝึก เรือที่เข้าร่วมการฝึก ประกอบด้วย เรือหลวงกระบุรี และเรือหลวงพุทธเลิศหล้านภาลัย
ข้อมูล ศปก.ทร.
๒๔ พ.ย.๕๓

มูลนิธิ พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ จัดงานวันครบรอบอนิจกรรม ๓๐ ปี พลเรือเอก สงัด ชลออยู่

มูลนิธิ พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ จัดงานวันครบรอบอนิจกรรม ๓๐ ปี พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ ณ สุสาน บ้านวังหิน จังหวัดระยอง ในวันเสาร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๐๓๐ โดยมี พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธาน ฯ
มูลนิธิฯ จัดงานวันครบรอบ ๓๐ ปี พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ ขึ้น เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีที่ พลเรือเอก สงัดฯ มีต่อกองทัพเรือ และประเทศชาติ ภายในงานจะมีพิธีสักการะ พลเรือเอก สงัดฯ ชมวิดิทัศน์สารคดี พลเรือเอก สงัดฯ การแสดงท่าอาวุธประกอบดนตรี และการแสดงวงโยธวาทิต
พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ เกิดวันที่ ๔ มีนาคม ๒๔๕๘ ที่บ้านเขาพระ ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี และถึงแก่อนิจกรรม ด้วยอาการหัวใจวาย เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๓ ที่โรงพยาบาลประจำอำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ตลอดช่วงชีวิตการรับราชการ พลเรือเอก สงัด ฯ นับเป็นปูชนียบุคคลที่ทรงคุณค่ายิ่ง เป็นผู้ที่นำความเจริญและการพัฒนาในทุกๆ ด้าน ได้แก่ การพัฒนาด้านกำลังรบ การพัฒนาฐานทัพ การพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ การพัฒนาการศึกษา และการพัฒนากิจการต่างประเทศมาสู่กองทัพให้มีประสิทธิภาพสูง มีขวัญกำลังใจดีเยี่ยม และผ่านงาน…

ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดทำโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัดทำโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรของรัฐ เพื่อสร้างโอกาสให้คนไทยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยเน้นกลุ่มลูกค้าข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้กู้ซื้อปลูกสร้าง ต่อเติม ขยาย ซ่อมแซม ไถ่ถอน กู้ชำระหนี้ ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก และกู้ซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA ของ ธอส. ในอัตราดอกเบี้ย ๐ % ๖ เดือน วงเงินให้กู้สูงสุด ๑๐๐ % ผ่อนชำระนานสูงสุด ๓๐ ปี ยื่นคำขอกู้ได้ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน และทำนิติกรรมในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓
ผู้สนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๒ ๑๙๘๐ -๕
ข้อมูล ธอส.
๒๔ พ.ย.๕๓

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด พักชำระหนี้ให้กับสมาชิกที่เข้าโครงการเกษียณเอายุราชการก่อนกำหนดในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ และไม่ได้รับเงินเดือน

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด (สอ.วด) ขอแจ้งให้สมาชิกที่เข้าโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ และได้รับอนุมัติจากกองทัพเรือแล้ว จะประสบปัญหาในเรื่องของการไม่ได้รับเงินเดือน ทำให้ไม่สามารถชำระหนี้สินกับ สอ.วด.ได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิก สอ.วด.อนุโลมให้สมาชิกดังกล่าวสามารถหยุดพักชำระหนี้ออกไป จนกว่าสมาชิกจะได้รับเงินเดือนตามปกติ และหลังจากได้รับเงินเดือนแล้วสมาชิกจะต้องนำเงินมาชำระย้อนหลังพร้อมดอกเบี้ยตามจำนวนเดือนที่พักชำระหนี้ ทั้งนี้สมาชิกจะต้องแจ้งเป็นหนังสือเพื่อขอพักชำระหนี้มายัง สอ.วด.เพื่อทราบด้วย
ข้อมูล สอ.วด.
๒๓ พ.ย.๕๓

งาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ๒๕๕๓ และสวนอัมพรเกษตรแฟร”

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย กำหนดจัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ๒๕๕๓ และสวนอัมพรเกษตรแฟร์” ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๐๐๐-๒๑๐๐ ณ พระตำหนักวังสวนกุหลาบ บริเวณรอบสวนอัมพร และลานพระบรมรูปทรงม้า
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ซึ่งมีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นองค์ประธานดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาให้แก่ผู้ประสบภัยทั่วประเทศ โดยจะเริ่มช่วยเหลือตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ จนกระทั่งเหตุการณ์จบไปแล้ว ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่การดำเนินงานของมูลนิธิฯ และเป็นการหาทุนทรัพย์เข้ามูลนิธิฯ จึงได้จัดงานดังกล่าวต่อเนื่องมาตลอด ในปีนี้เป็นปีที่ ๕
ภายในงานบริเวณพระตำหนักวังสวนกุหลาบมีร้านค้าส่วนพระองค์ ร้านค้ากิตติมศักดิ์ ร้านภูฟ้า ส่วนงานเกษตรแฟร์ บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า จะมีสินค้าการเกษตรการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตร และสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายมากมาย
จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าชมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ค่าบัตรผ่านประตูใบละ ๒๐ บ…

คอนเสิร์ตเดี่ยวเปียโนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยความสนับสนุนของมูลนิธิสุขุโม บี.กริม และเครดิต สวิส จัดการแสดงคอนเสิร์ตรายการพิเศษเทิดพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ บรรเลงผลงานประพันธ์ของบีโธเฟนล้วนโดยวง Bangkok Symphony Orchestra (BSO) อำนวยเพลงและเดี่ยวเปียโนโดย Barry Douglas ศิลปินเดี่ยวเปียโนชาวอังกฤษที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๒๐๐๐ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมชมคอนเสิร์ตเดี่ยวเปียโนได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยซื้อบัตรชมคอนเสิร์ต ราคา ๒,๐๐๐ , ๑,๖๐๐ ,๑,๒๐๐, ๘๐๐ และ ๔๐๐ บาท ได้ที่ Thaiticketmajor ทุกสาขา และดูรายละเอียดได้ที่ www.thaiticketmajor ทุกสาขา และหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๕ ๖๖๑๗-๘
ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๒๓ พ.ย.๕๓

คพท.จัดบรรยายแนะแนวการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๓/๕๓

คพท.จัดบรรยายแนะแนวการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๓/๕๓

คณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ (คพท.) จัดการบรรยายแนะแนวการฝึกอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๓/๕๓ ที่อาคารฝึกอบรมรวม ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ทั้งนี้ เพื่อให้ทหารกองประจำการได้มีการพัฒนาและยกระดับฝีมือ สามารถนำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมนำไปประกอบอาชีพเมื่อปลดประจำการ ไปแล้ว และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ข้อมูล ข่าวสาร กร.
๒๒ พ.ย.๕๓

เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

ขอเชิญเที่ยวงาน “ ถนนคนเดิน ”

ขอเชิญเที่ยวงาน “ ถนนคนเดิน ”

ตามที่ กรุงเทพมหานคร ได้ทำการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ บริเวณท้องสนามหลวง เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นสถานที่รองรับการจัดงานพระราชพิธีอย่างสมเกียรติ ตลอดจนเกิดความสง่างามในการต้อนรับแขกบ้าน แขกเมือง และผู้นำประเทศต่าง ๆ ซึ่งขณะนี้การปรับปรุงยังไม่แล้วเสร็จ
กรุงเทพมหานคร จึงจัดโครงการ “ ถนนคนเดิน ” ขึ้น โดยส่งเสริมให้เป็น Walking Street ระหว่าง วันที่ ๑๙ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๘๓๐ – ๒๒๐๐ ที่บริเวณหลังพระแม่ธรณีบีบมวยผม ถนนราชินี และบริเวณถนนอัษฎางค์ เพื่อให้ผู้ค้าขายได้มีที่ขายสินค้า รวมทั้งเป็นเวทีแสดงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมภายงาน ประกอบด้วย การแสดงหุ่นละครโจหลุยส์ การแสดงเดี่ยวไวโอลีน ศิลปินสุนทราภรณ์ ศิลปินเอเอฟ ศิลปินจากรายการชิงช้าสวรรค์ ศิลปินหน้าขาว มายากล และการจำหน่ายสินค้าราคาถูกมากมาย
จึงขอเชิญประชาชนร่วมงานได้ตามวัน – เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๒๒ พ.ย.๕๓

เกาะติดทุกภารกิ…

การต้อนรับลูกเรือประมง อ.ศิริชัยนาวา ๑๑

การต้อนรับลูกเรือประมง อ.ศิริชัยนาวา ๑๑

ตามที่ เรือประมง อ.ศิริชัยนาวา ๑๑ ถูกโจรสลัดยึดเรือ บริเวณห่างจากชายฝั่งเยเมน ประมาณ ๒๒ ไมล์ในเขตต่อเนื่องของประเทศเยเมน และเรือหลวงปัตตานี ในหมู่เรือปราบปรามโจรสลัดของกองทัพเรือ ได้เข้าให้ความช่วยเหลือลูกเรือที่ลอยคออยู่ในทะเลได้ จำนวน ๒๓ คน เป็นคนไทย ๗ คน กัมพูชา ๑๕ คน และเยเมน ๑ คน เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา นั้น
ในวันนี้ (๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓) พลเรือโท พลวัฒน์ สิโรดม รองเสธนาธิการทหารเรือ เป็นผู้แทนกองทัพเรือ ให้การต้อนรับลูกเรือประมงไทยทั้ง ๗ คน ที่เดินทางกลับถึงประเทศไทย ประกอบด้วย
- นายไพรสนท์ ทองสุข
- นาวอิสระ จันโนนแซง
- นายสมชาย ผลสมหวัง
- นายทวิชัย โสรเนตร
- นายสมศรี ลาทอง
- นายวุฒิพงษ์ ภู่เงิน
และ - นายปริญญา มุสิกา
โดย เรือหลวงปัตตานี และเรือหลวงสิมิลัน ในหมู่เรือปราบปรามโจรสลัดของกองทัพเรือ ได้ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อ่าวเอเดน และชายฝั่งโซมาเลีย เพื่อเป็นการเสริมสร้างความช่วยเหลือด้านความมั่นคงทางทะเล ระหว่างกองทัพเรือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและต่างประเทศให้เกิดเป็นรูปธรรม รวมทั้งการดำรงรักษาผลป…

กองทัพเรือ จัดกิจกรรมเนื่องในวันกองทัพเรือ ๑๐๔ ปี

เนื่องในวันกองทัพเรือ เวียนมาบรรจบครบ ๑๐๔ ปี ในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ กองทัพเรือ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย ในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญประจำปี ณ ท้องพระโรงพระราชวังเดิม และกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา บริเวณท่าเทียบเรือ กองบัญชาการกองทัพเรือ โดยมี พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานฯ
ในช่วงเย็น ได้จัดให้มีงานเลี้ยงรับรองและพิธีมอบรางวัลเกียรติยศนาวีให้แก่บุคคลดีเด่นของกองทัพเรือ จำนวน ๙ นาย โดยกองทัพเรือ ได้เรียนเชิญ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ
กองทัพเรือ ได้ถือเอาวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันกองทัพเรือ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงเรียนนายเรือ ณ พระราชวังเดิมธนบุรี และได้พระราชทานพระราชหัตถเลขาไว้ในสมุดเยี่ยมของโรงเรียนนายเรือว่า “วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ร.ศ.๑๒๕ จุฬาลงกรณ์ ปร. ได้มาเปิดโรงเรียนนี้ มีความปลื้มใจซึ่งได้เห็นการทหารเรือมีรากหยั่งลงแล้ว จะเปนที่มั่นสืบไปในภายน่า” เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๔๔๙ นับเป็นการวางรากฐานในการพัฒนากิจ…

กองทัพเรือ คัดเลือกบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัล “เกียรติยศนาวี” ในวันกองทัพเรือ

กองทัพเรือ ได้คัดเลือกบุคคลดีเด่นของกองทัพเรือที่มีความประพฤติดีและประกอบคุณงามความดีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและกองทัพเรือ สมควรได้รับการยกย่องเป็นเกียรติประวัติ เพื่อเข้ารับรางวัล “เกียรติยศนาวี” ในงานวันกองทัพเรือเป็นประจำทุกปี โดยบุคคลดีเด่นจะได้รับเงินรางวัล โล่เชิดชูเกียรติ เข็มเกียรติยศนาวี และใบประกาศเกียรติคุณ สำหรับบุคคลดีเด่นที่กองทัพเรือคัดเลือกในปีนี้ มีจำนวน ๙ นาย แบ่งเป็น ๕ สาขา ดังนี้
- สาขาการทหารเรือ ได้แก่ นาวาตรีเจริญ สุตตาสอน ประจำหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน , เรือเอกปัญญา จาปรุง ผู้บังคับกองร้อยปืนเล็กที่ ๑ กองพันทหารราบที่ ๘ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และ พลฯ ชลทิตย์ สอนฆ้อง พลปืนเล็กกล พวกยิง หมู่ปืนเล็ก หมวดปืนกองร้อยปืนเล็กที่ ๒ กองพันทหารราบที่ ๗ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
- สาขาเศรษฐกิจ ได้แก่ นาวาเอก วิรัตน์ สมจิตร์ รองผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
- สาขาการพัฒนาสังคม ได้แก่ นาวาเอก ชัชวาล มีสวัสดิ์ ผู้บังคับการโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ และพันจ่าเอก คะนึง ฆั…

ขอเชิญสมาชิก กบข.ส่งภาพถ่ายคู่พ่อลูกที่น่าประทับใจ

กบข.ขอเชิญสมาชิก กบข.ส่งภาพถ่ายคู่พ่อลูกที่น่าประทับใจเพื่อรับรางวัล ipod nano บัตรกำนัลและของรางวัลอีกมากมาย โดยมีรายละเอียด คือ
๑. ภาพถ่ายสื่อความหมายสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด
๒. ภาพถ่ายมีขนาดไฟล์ไม่เกิน ๓ MB ประเภทไฟล์เป็นฟอร์แมท JPG เท่านั้น ขนาดของไฟล์ไม่ควรต่ำกว่า ๗๐๐ KB
๓. เป็นผลงานของผู้ส่งเข้าประกวดเอง
ผู้สนใจส่งภาพเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน- ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ เปิดให้โหวตตั้งแต่วันที่ ๓- ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลภายในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓
โดยผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องยินยอมให้ กบข. ใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายในงานของ กบข. โดยไม่มีค่าตอบแทน และไม่มีพันธะกรณีใดๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.gpf.or.th
ข้อมูล กบข.
๑๙ พ.ย.๕๓

การจัดกิจกรรมขี่เจ็ทสกีข้ามอ่าวไทยเทิดพระเกียรติ

กองทัพเรือ ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน อำเภอท่าสะอ้าน จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมขี่เจ็ทสกีข้ามอ่าวไทยเทิดพระเกียรติ Thailand Free Touring (Gulf Thailand water cross 2010) เส้นทางอ่าวเตยงาม-เขาตะเกียบ อำเภอหัวหิน-หาดจอมเทียน-อ่าวเตยงาม ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๗๐๐ – ๑๘๐๐
กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งเรือเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน ๔๐ ลำ
ข้อมูล กกพร.ฯ
๑๘ พ.ย.๕๓

สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่บุตรข้าราชการกองทัพเรือ

สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์จะมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ได้แก่บุตรหลานข้าราชการสังกัดกองทัพเรือ ตลอดหลักสูตร ๔ ปี โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ มีความประพฤติเรียบร้อย มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ควบคู่กับภาคปฏิบัติงานจริง และมีความขยันอดทน ซื่อสัตย์และมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างอนาคตที่ดีด้วยตนเอง
ข้าราชการที่มีความประสงค์ จะส่งบุตรเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอรับทุน สามารถส่งหลักฐานการสมัครประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชน ,สำเนาทะเบียนบ้าน,รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา, หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล และใบรับรองความประพฤติจากทางโรงเรียน ถึงสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ได้โดยตรง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักสื่อสารองค์กร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๒ ๑๒๐๗ และ ๐๘๖ ๓๐๖ ๙๗๗๑ หรือดูได้ที่ http//info.navy.mi.th/person

ข้อมูล กพ.ทร.
๑๘ พ.ย.๕๓

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ ๘

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่าในปี ๒๕๕๓ นี้ ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ ๘ ระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม อินโดนีเซีย กัมพูชา ลาว พม่า มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทยและเวียดนาม ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ ๑ และ ๒ อิมแพคเมืองทองธานี
ภายในงานจะมีการแข่งขันในหลายสาขา ได้แก่ ออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ,เทคโนโลยีสารสนเทศ, ปูกระเบื้อง เทคโนโลยีงานเชื่อม ฯลฯ และอีกหนึ่งสาขาสาธิต คือ สายการผลิตอัตโนมัติ และมีนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งการช่างไทย ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว พระบิดามาตรฐานการช่างไทย และพระอัจฉริยภาพด้านงานช่าง รับชมความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจากบริษัทผู้ผลิตชั้นนำ รวมทั้งผลงานการศึกษาวิจัยและการประดิษฐคิดค้นจากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย สำหรับรางวัลการแข่งขัน ประกอบด้วย เหรียญทอง รางวัลละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เหรียญเงินรางวัลละ ๖๐,๐๐๐ บาท เหรียญทองแดงรางวัลละ ๓๐,๐๐๐ บาท รางวัลชมเชยรางวัลละ ๑๕,๐๐๐ บาท
จึงขอเชิญผ…

กรุงเทพมหานครเตรียมมาตรการรักษาความปลอดภัยเทศกาลลอยกระทง

กรุงเทพมหานคร เตรียมมาตรการรักษาความปลอดภัยเทศกาลลอยกระทง ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ โดยสั่งให้สำนักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต ที่จะมีการจัดงานวันลอยกระทงให้สำรวจตรวจสอบความแข็งแรงของโป๊ะท่าเทียบเรือ ตามริมแม่น้ำเจ้าพระยา คู คลองต่างๆ ให้มีความปลอดภัย และพร้อมที่จะบริการประชาชนก่อนถึงวันลอยกระทง
กรุงเทพมหานคร กำหนดจัดงานบริเวณสะพานพระราม ๘ รวมถึงพื้นที่เขตต่างๆ อาทิ สวนสันติชัยปราการ สวนลุมพินี สวนน้ำบึงกุ่ม โดยได้จัดตั้งหน่วยเฝ้าระวังความปลอดภัยประจำจุดดูแล ๑๓๑ ท่าเทียบเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมให้ความช่วยเหลือทันที รวมทั้งมีเรือตรวจการณ์ดูแลความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินตลอดคืน และเตรียมประสานโรงพยาบาลพร้อมช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย
ผู้มีเหตุฉุกเฉินสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่หน่วยกู้ชีพศูนย์เอราวัณ หมายเลข ๑๖๔๖
ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๑๗ พ.ย.๕๓

งาน “ย้อนตำนาน ๑๓๐ ปี คลองประเวศบุรีรมย์

สำนักงานเขตประเวศ กำหนดจัดงาน “ย้อนตำนาน ๑๓๐ ปี คลองประเวศบุรีรมย์” ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๐๐๐-๒๒๐๐ ที่สวนสาธารณะและสวนสุขภาพประเวศ (ลานกีฬาใต้ทางด่วน วงแหวนรอบนอก) ถนนอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร
งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ขุดคลองประเวศขึ้น และเพื่อส่งเสริมเผยแพร่การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยกิจกรรมประกอบด้วย การล่องเรือชมวิถีชีวิตชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การจัดตลาดย้อนยุค ตลอดริมคลอง การจัดนิทรรศการและฟังเรื่องเล่าชาวประเวศ การประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อ “ฉันรัก...........คลองประเวศ” การสาธิตงานช่างฝีมือท้องถิ่น การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และของดีเขตประเวศ การแสดงกระทงขนาดใหญ่ และการแสดงบนเวทีอีกมากมาย
จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๒๐ ๒๙๗๕

ข้อมูล นสถพ.แนวหน้า
๑๗ พ.ย.๕๓

กองทัพเรือร่วมส่งเรือประดับไฟฟ้าเข้าร่วมประกวดในงานสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง

กองทัพเรือ โดย กรมอู่ทหารเรือ ได้ส่งเรือประดับไฟฟ้าเข้าร่วมประกวดในงาน “สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง” ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๙๓๐-๒๑๓๐ ณ แม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่สะพานกรุงเทพ-สะพานกรุงธน
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัดงานเทศกาล “สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง” ประจำปี ๒๕๕๓ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูงานประเพณีให้เป็นเอกลักษณ์ของงานในเมืองหลวง และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยจัดให้มีขบวนเรือประดับไฟฟ้าล่องแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่สะพานกรุงเทพ-สะพานกรุงธน โดยเรือที่ชนะการประกวดจะได้รับถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับเรือที่กรมอู่ทหารเรือส่งเข้าประกวดใช้ชื่อว่า “ปกป้องท้องนทีตามวิถีองค์ราชันย์”
ข้อมูล กกพร.ฯ
๑๗ พ.ย.๕๓

ขอเชิญชวนสวมใส่สายรัดข้อมือเฉลิมพระเกียรติฯ “เรารักพระเจ้าอยู่หัว” และเรารักพระราชินี”

ชมรมเอกลักษณ์แห่งแผ่นดินสยาม ร่วมกับ เจ้าคุณอลงกตแห่งวัดพระบาทน้ำพุ และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จัดทำโครงการถวายกตัญญูพ่อหลวง แม่หลวง ของแผ่นดิน โดยการผลิตสายรัดข้อมือเฉลิมพระเกียรติฯ สลักข้อความ “เรารักพระเจ้าอยู่หัว” และ “เรารักพระราชินี” เพื่อให้ประชาชนชาวไทยทุกสาขาอาชีพทุกเชื้อชาติศาสนาได้สวมใส่เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีตลอดปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ รวมทั้งเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองของประชาชนชาวไทย และทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล ขอเชิญชวนร่วมกันสวมใส่สายรัดข้อมือเฉลิมพระเกียรติฯ ราคาเส้นละ ๙๙ บาท สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ ชมรมเอกลักษณ์แห่งแผ่นดินสยาม ถนนประชาธิปไตย แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๙ ๒๔๒๒ และ ๐๘๗ ๘๐๘ ๘๘๔๘ หรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ www.weloveking.info
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑๕ พ.ย.๕๓

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องโนโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คณะทำงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ กำหนดจัดกิจกรรม ๓ ด้าน ประกอบด้วย
๑. การถวายความจงรักภักดีใน ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด ๗๖ จังหวัด ร่วมกับนายกรัฐมนตรีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในเวลา ๑๙๐๐ และในปีนี้กำหนดจัดขบวนเรือพสกนิกรชาวไทยร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าน้ำศิริราช นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ปวงชนชาวไทยจะรวมพลังใจล่องเรือมาตามแม่น้ำเจ้าพระยา เพี่อจุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒. สร้างภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ ๗ เรื่อง ความยาวประมาณ ๓๐ นาที ประกอบด้วย เรื่อง แผ่นดินของเรา , คนล่าเมฆ, เหรียญของพ่อ , จากฟ้าสู่ดิน, อาม่า, ราชประชานุเคราะห์ และเรื่องเดียวกัน โดยภาพยนตร์ทั้ง ๗ เรื่อง จะนำขึ้นทูลเกล้า เพื่อถวายลิขสิทธิ์ จากนั้นจะขอพระบรมราชานุญาตผลิตเป็น VCD จำนวน ๕ ล้านชุด เพื่อนำไปเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับชมอย่างทั่วถึง
๓. กิจกรรมการแสดงผลงานอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริแบบกึ่งถาวรภายใต้ชื่อโครงการ King Pavillion ซึ่งเป็นการแสดงพระมหากรุณาธ…

กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีเฉลิมพระเกียรติ

โรงพยาบาลตากสิน ร่วมกับศูนย์พิทักษ์เด็กและสตรี โรงพยาบาลตากสิน กำหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ พื้นที่ภายในบริเวณโรงพยาบาลตากสิน
กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อเด็กและสตรี สร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการยุติความรุนแรง ภายในงานประกอบด้วย การเดินรณรงค์ใน ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และมีการประกวดป้ายประชาสัมพันธ์ยุติความรุนแรงของนักเรียน การจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ
จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๑๕ พ.ย.๕๓

กองทัพเรือมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่วัดที่ประสบภัยน้ำท่วม

ในวันนี้ (๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓) พลเรือตรี ชุมพล วงศ์เวคิน เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นผู้แทนกองทัพเรือ ร่วมกับสถาบันวิมุตตยาลัย โดย ท่าน ว.วชิราเมธี ได้นำถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนและพระสงฆ์ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย วัดตึกคชหิรัญ วัดดอนลาน อำเภอผักไห่ จังหวัพระนครศรีอยุธยา
ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิตและสิ่งของได้ที่ศูนย์รับบริจาคกองทัพเรือ
- กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๙๖๐ ในเวลาราชการ (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา ๐๘๓๐-๑๖๓๐) และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๒๒ นอกเวลาราชการ
- ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร (ตรงข้ามวัดชิโนรส) หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๙๔๓, ๐ ๒๔๑๑ ๒๑๔๗ ในเวลาราชการ (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา ๐๘๓๐-๑๖๓๐) และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๓๒๗, ๐ ๒๔๗๕ ๕๒๖๔ นอกเวลาราชการ
และสามารถบริจาคเงินได้โดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ ชื่อบัญชี “เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยกองทัพเรือ” เลขที่บัญชี ๑๑๕-๒-๑๐๓๐๐-๖

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ประกาศรับสมัครกรรมการผู้จัดการ

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด รัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกองทัพเรือ ประกอบกิจการเกี่ยวกับอู่เรือสร้าง/ซ่อมเรือ รับสมัครบุคคลในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อรับผิดชอบในการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ โดยผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) รับรอง มีสัญชาติไทย อายุ ไม่ต่ำกว่า ๔๕ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๕๘ ปี สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.bangkokdock.co.th และยื่นใบสมัครได้ในวันทำการ ระหว่าง ๐๘๓๐-๑๖๓๐ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ถึงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากร บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด เลขที่ ๑๗๔/๑ ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๑๑ ๓๐๔๐ ต่อ ๑๐๐

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑๐ พ.ย.๕๓

กองทัพเรือรับสมัครนักเรียนพยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ โดยรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นสตรีโสด อายุระหว่าง ๑๗-๒๐ ปี สัญชาติไทย น้ำหนักไม่น้อยกว่า ๔๒ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๖๕ กิโลกรัม ส่วนสูง ๑๕๕ เซนติเมตร
สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับพระราชทานปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล และมีสิทธิสอบเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง จากสภาการพยาบาลและปฏิบัติงานในโรงพยาบาล สังกัดกองทัพเรือ ๒ ปี
สนใจซื้อระเบียบการได้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๔ ที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ราคาเล่มละ ๑๐๐ บาท หรือสั่งซื้อทางไปรษณีย์ ราคาเล่มละ ๑๕๐ บาท โดยซื้อธนาณัติ สั่งจ่าย ปณจ.สำเหร่ ในนาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ๕๐๔/๕๗ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐ โปรดระบุชื่อที่อยู่ของผู้สั่งซื้อที่หน้าซองให้ชัดเจน และวงเล็บมุมซอง “ซื้อระเบียบการสมัค…

ขอเชิญร่วม “เดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติรกรมหลวงชุมพร ๑๓๐ ปี”

กองทัพเรือและมูลนิธิราชสกุลอาภากร ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย ร่วมกันจัดงาน “เดิน-วิ่งเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพร ๑๓๐ ปี” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ท ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๖๑๙ ณ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
การจัดงานเดิน-วิ่ง ครั้งนี้ เป็นการเทิดพระเกียรติพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และเป็นการให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพกำลังพล ครอบครัวของข้าราชการในกองทัพเรือและประชาชนทั่วไป โดยความร่วมมือร่วมใจของทุกหน่วย พร้อมทั้งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ ตลอดจนได้มีส่วนร่วมในการก่อสร้างอาคารอาศรมหมอพร ซึ่งเป็นอาคารจัดแสดงความรู้ด้านการแพทย์เชิงบูรณาการ และสวนรักษ์สุขภาพ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อข้าราชการและประชาชนทั่วไป
ประเภทการแข่งขันประกอบด้วย มินิมาราธอน ๑๐.๑๓๐ กม. VIP ค่าสมัคร ๕๐๐ บาท , มินิมาราธอนทั่วไป ๑๐.๑๓๐ กม. ค่าสมัคร ๓๐๐ บาท, เดินเพื่อสุขภาพ ๓ …

พิธีส่งหน่วยเรือฝึกนายทหารนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

วันนี้ (๙ พ.ย.๕๓ เวลา ๐๗๓๐) พลเรือโท ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ จัดพิธีส่ง “หน่วยเรือฝึกนายทหารนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต” เพื่อเดินทางไปฝึกภาคปฏิบัติในทะเล ณ บริเวณท้ายเรือ เรือหลวงนเรศวร ท่าเทียบเรือเสือซ่อนเล็บ โรงเรียนนายเรือ จ.สมุทรปราการ
กองทัพเรือ อนุมัติให้จัดหน่วยเรือฝึกนายทหารนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (นฝ.นทน.ป.บัณฑิต) โดยมี พลเรือตรี สุริยะ พรสุริยะ หัวหน้าฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ เป็น ผบ.นฝ.นทน.ป.บัณฑิต ช่วงเวลาการฝึกฯ ระหว่าง ๘ พ.ย.๕๓ - ๘ ธ.ค.๕๓ รวม ๔๕ วัน โดยให้เรือหลวงนเรศวรเป็นเรือฝึกกำลังพลรวมทั้งสิ้น ๒๔๐ นาย โดยเป็นนายทหารนักเรียนที่เข้ารับการฝึก จำนวน ๕๘ นาย แผนการเดินทางตามเส้นทาง โรงเรียนนายเรือ-ฐานทัพเรือสัตหีบ-โคตาคินาบาลู (มาเลเซีย)-บาหลี (อินโดนีเซีย)-เพิร์ธ (ออสเตรเลีย)-จาการ์ตา (อินโดนีเซีย)-สิงคโปร์-ฐานทัพเรือสัตหีบ-โรงเรียนนายเรือ ระยะทาง ๘,๐๘๕ ไมล์ทะเล
การจัดหน่วยเรือฝึกฯ ในครั้งนี้ เป็นการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศของนายทหารนักเรียนหลักสูตร ป.บัณฑิต (ทร.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายทหารนัก…

สภากาชาดไทยร่วมกับสภาวัฒนธรรมเขตวังทองหลาง และศูนย์การค้าโชคชัย ๔ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๓

เพื่อร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๓ สภากาชาดไทย ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมเขตวังทองหลาง และศูนย์การค้าโชคชัย ๔ กำหนดจัดงาน “คืนเดือนเพ็ญ ลอยกระทง บึงโชคชัย ๔” ครั้งที่ ๙ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ บริเวณลานกีฬาอเนกประสงค์ ศูนย์การค้าโชคชัย ๔ ตั้งแต่เวลา ๑๙๐๐ เป็นต้นไป โดยรายได้จากการจัดงานทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลสภากาชาดไทย นำไปใช้ในการ “บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย” แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ผู้ป่วยไข้ และผู้ทุกข์ยากในสังคมทั่วประเทศ
ศูนย์การค้าโชคชัย ๔ และชาวชุมชนโชคชัย ๔ ได้จัดให้มีงานสืบสานประเพณีลอยกระทงขึ้นเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ เป็นต้นมา ภายใต้ชื่องาน “คืนเดือนเพ็ญ ลอยกระทง บึงโชคชัย ๔” และได้จัดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนับเป็นปีที่ ๙ โดยกิจกรรมในงานปีนี้ประกอบด้วย ประเพณีลอยกระทง ณ บึงโชคชัย ๔ การประกวดนางนพมาศและกิจกรรมบันเทิงต่างๆ มากมาย
สำหรับการประกวดนางนพมาศงาน “คืนเดือนเพ็ญลอยกระทงบึงโชคชัย ๔” ครั้งที่ ๙ นี้ คณะกรรมการจัดงานฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของสตรีไทยที่ต้องการสมัครเข้าประกวดนางนพมาศจะต…

กรมควบคุมโรคแนะนำวิธีป้องกันภัยด้านสุขภาพจากอากาศหนาว

เนื่องด้วยขณะนี้ประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว และจากการพยากรณ์สภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายว่าในปีนี้อากาศจะหนาวเย็นที่สุดในรอบ ๓๐ ปี และมีสภาพอากาศหนาวที่ยาวนาน ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุข มีความห่วงใจในสุขภาพของประชาชนเนื่องจากสภาวะอากาศเช่นนี้จะส่งผลให้เกิดโรคภัยต่างๆ แทรกซ้อนได้ง่ายโดยเฉพะในกลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง ต้องระมัดระวังการเจ็บป่วยจากโรคซึ่งมักพบได้บ่อยในช่วงฤดูหนาว ๖ โรค ได้แก่ โรคไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม โรคหัด โรคหัดเยอรมัน โรคสุกใส และโรคอุจจาระร่วง รวมถึงโรคที่เกิดจากสภาพอากาศที่แห้ง เช่น โรคผิวหนัง และการเสียชีวิตของผู้สูงอายุด้วยภัยหนาวเป็นต้น
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ออกคำแนะนำให้ประชาชนทราบถึงการป้องกันภัยด้านสุขภาพจากอากาศหนาว โดยกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในช่วงฤดูหนาว ได้แก่ กลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ ๖๕ ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และหลอดเลือด โรคหอบหืด โรคปอดเรื้อรัง โรคโลหิตจาง เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นกลุ่มเสี่ยงมีภูมิต้านทานต่อโรคต่ำ เจ็บป่…

กระทรวงสาธารณสุขออกมาตรการรับมือหลังน้ำลด

ที่ประชุมกระทรวงสาธารณสุข ให้ความเห็นชอบแผนในการฟื้นฟูสภาพหลังน้ำลด ๒ แผนงานหลัก ได้แก่ ๑. แผนฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของผู้ประสบภัย ๒.แผนฟื้นฟูสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายทั้งหมด ๑๗๖ แห่ง
สำหรับแผนฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนและผู้ประสบภัย ประกอบด้วย ๓ มาตรการหลัก คือ
๑. มาตรการด้านการฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้ประสบภัย โดยจะจัดหน่วยเคลื่อนที่ค้นหาผู้ป่วยเพื่อส่งตัวเข้ารับการรักษา รวมทั้งให้ความรู้ในการปฏิบัติตนเพื่อดูแลสุขภาพตนเองหลังน้ำลด
๒. มาตรการในการควบคุมโรค จะจัดให้มีกิจกรรมออกดูแลกำจัดพาหะนำโรคต่างๆ ทำการฉีดพ่นทำลายหนอนแมลงวัน และสอนวิธีป้องกันดูแลตนเองไม่ให้เจ็บป่วย
๓. มาตรการด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม จะมีกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ และกิจกรรมแก้ปัญหาคุณภาพน้ำทั้งน้ำกิน น้ำใช้ และแหล่งน้ำสาธารณะ
โดยกระทรวงสาธารณสุขจะลงมือปฏิบัติในทุกจังหวัดที่มีน้ำท่วม ตั้งแต่บัดนี้

ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๘ พ.ย.๕๓

สมุดบันทึกประจำปี ๒๕๕๔ “จงจรเที่ยว”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาต ให้คณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า จัดพิมพ์สมุดบันทึกประจำปี ๒๕๕๔ พระราชทานชื่อว่า “จงจรเที่ยว” สมุดบันทึกจากการเสด็จฯ เยือน ๑๒ ประเทศ
สมุดบันทึก จงจรเที่ยว ประกอบด้วย ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ จากการเสด็จพระราชดำเนินเยือน ๑๒ ประเทศ และบทพระราชนิพนธ์สั้นๆ กล่าวถึงเหตุการณ์ความรู้สึก ตลอดจนความทรงจำของพระองค์ที่มีต่อประเทศนั้นๆ บทพระราชนิพนธ์หลายบทแสดงให้เห็นน้ำพระราชหฤทัยอันกว้างขวาง และพระราชปณิธานมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและปวงชนชาวไทย ตลอดจนเพื่อนมนุษย์ที่ประสบความลำบากยากแค้น ดุจเดียวกับสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และหลายเรื่องมีพระอารมณ์ขันสอดแทรกอยู่ด้วย พระราชนิพนธ์ชุดนี้มีขนาดรูปเล่ม ๒๐x๒๐ เซนติเมตร จำนวน ๑๘๔ หน้า ปกแข็ง พิมพ์สี่สีสวยงาม จำหน่ายราคาเล่มละ ๒๙๕ บาท รายได้สมทบทุนการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ของมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
ผู้สนใจหาซื้อหนังสือที่มีคุณค่าได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และสอบถา…

สมาคมแม่บ้านทหาร-ตำรวจมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัย

สมาคมแม่บ้านทหาร-ตำรวจ เดินทางไปให้กำลังใจและมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ในพื้นที่อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สมาคมแม่บ้านทหาร-ตำรวจ มีกำหนดจะเดินทางไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และนำสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค รวมทั้งสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ ไปมอบให้แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดต่างๆ โดยเริ่มจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูล กนผ.ฯ
๘ พ.ย.๕๓

พิธีส่งเรือพระราชทานเวชพาหน์

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดโครงการหน่วยแพทย์เรือพระราชทานเวชพาหน์ ออกปฏิบัติงานให้บริการตรวจรักษาและบริการด้านทันตกรรม ตลอดจนให้ความรู้ด้านการรักษาสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมน้ำในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ ๘-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ โดยมีพิธีส่งเรือพระราชทานเวชพาหน์ ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๘๓๐ ณ ท่าวาสุกรี เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร มีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีฯ

ข้อมูล กกพร.ฯ
๕ พ.ย.๕๓

การแข่งขันกีฬาสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๓

กองทัพเรือ กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๓ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ สนามกีฬาราชนาวีสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และสนามกีฬาตามประเภท
การแข่งขันกีฬาสัปดาห์กีฬานาวี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลของกองทัพเรือเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ รู้จักมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักเคารพกฎระเบียบ กติกาของสังคม อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ รวมทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานการกีฬาของกองทัพเรือให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น มีประเภทการแข่งขันกีฬากว่า ๓๐ ประเภท รวมทั้งยังมีกีฬาทหารเรือที่หาชมได้ยาก เช่น ม้าโรมัน ขี่คอชักเย่อ กรรเชียงบก วิ่ง ๔ ขา
จึงขอเชิญผู้สนใจรับชมการแข่งขันกีฬาได้ ณ สนามกีฬาราชนาวีสัตหีบ และสนามกีฬาตามประเภทในช่วงวันดังกล่าว

ข้อมูล คณะกรรมการฯ
๕ พ.ย.๕๓

โครงการร่วมมือร่วมใจต้านภัยหนาว ๒๕๕๓

บริษัท ร่วมมือร่วมใจ จำกัด ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ รายการร่วมมือร่วมใจ สถานีโทรทัศน์ร่วมมือร่วมใจ และกลุ่มพันธมิตร ได้ร่วมกันจัดทำโครงการ “ร่วมมือร่วมใจต้านภัยหนาว ๒๕๕๓” โดยจะนำผ้าห่ม เครื่องกันหนาว รวมทั้งเครื่องอุปโภค บริโภค ไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอปาย อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวม ๕๒ หมู่บ้าน ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และกองทัพเรือได้สนับสนุนโครงการดังกล่าว โดยจัดทำกำลังพลและพาหนะร่วมขบวนย้ายสิ่งของบริจาค รวมทั้งร่วมแจกผ้าห่ม และเครื่องกันหนาวด้วย
โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานและดำเนินการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวในท้องถิ่นทุรกันดารที่ยังขาดแคลนผ้าห่มและเครื่องกันหนาว ดำเนินอย่างต่อเนื่องมากกว่า ๗ ปี และจะขยายความร่วมมือให้กว้างขวางออกไป เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้กว้างขวางยิ่งขึ้น

ข้อมูล กกพร.ฯ
๕ พ.ย.๕๓

๖ พฤศจิกายน วันคล้ายวันสถาปนากองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ

กองทัพเรือ ได้อนุมัติให้ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ สืบเนื่องจากเมื่อครั้งสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงยกทัพเรือกู้ชาติเดินทางจากเมืองจันทบุรีมาทางทะเลเข้าสู่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาและได้ยกพลขึ้นบกเข้าโจมตีค่ายโพธิ์สามต้นซึ่งอยู่เหนือกรุงศรีอยุธยาขึ้นไปเล็กน้อย ซึ่งเป็นกองบัญชาการสูงสุดของพม่าที่ตั้งมั่นอยู่ในประเทศไทย ณ เวลานั้นทัพพม่าไม่สามารถต้านทานการโจมตีได้ และแตกพ่ายไปในที่สุด กองทัพกู้ชาติยึดค่ายโพธิ์สามต้นได้ส่งผลให้ประเทศไทยมีอิสรภาพสืบมา จากวีรกรรมที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงยกทัพเรือไปโจมตีข้าศึกจากทางทะเลในครั้งนั้น ถือเป็นการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบกครั้งแรกของกองทัพเรือไทย
กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ ได้รับการสถาปนาเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๙๖ เดิมใช้ชื่อว่า “กองเรือบริการ” เป็นหน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อหน่วยเป็น “กองเรือยกพลขึ้นบกและบริการ” จนกระทั่งวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๕ มีการปรับกองเรือยกพลขึ้นบก และบริการ ออกเป็น ๒ กองเรือ คือ กองเรือยกพลขึ้นบก และกองเรือยุทธบริการ เพื่…

โครงการอุปสมบทหมู่ ๙๙๙ รูปทั่วไทย ถวายพ่อหลวง

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับบริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น. เรดิโอ จำกัด จัดทำ โครงการอุปสมบทหมู่ ๙๙๙ รูปทั่วไทย ถวายพ่อหลวง เพื่อให้ปวงชนชาวไทยร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิ คุณของพระบาทมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจัดใน ๑๐ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงราย พิษณุโลก ชัยนาท จันทบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี ชุมพรและนครศรีธรรมราช
สำหรับในกรุงเทพมหานคร กำหนดจัดพิธีเปิดพิธีปลงผมนาค และพิธีสมโภชนาค ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร จัดพิธีอุปสมบทหมู่ ณ วัดสุทัศนเทพวรารามวรมหาวิหาร ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และปฏิบัติธรรม ณ สถานปฏิบัติธรรมอรุณเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน-๙ ธันวาคม ๒๕๕๓
ชายไทยอายุครบ ๒๐ ปี ที่มีความสนใจร่วมอุปสมบทหมู่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สมัครบวชได้ที่บริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น เรดิโอ ร่วมด้วยช่วยกัน ซอยรามคำแหง ๒๑ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๗๓๐-๒๔๐๐ ต่อ ๕๑๐๑๙ -๒๐ และ ๐๘๗ ๖๗๗ ๗๐๐๐ และสำหรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพบวชรูปละ ๓,๕๐๐ บาท หรือตาม…

เชิญร่วมทอดกฐินมหากุศล ประจำปี ๕๓

คณะกัลยาณมิตรเรือนธรรม สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี และบริษัทดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่น จำกัด กำหนดจัดงานทอดกฐินมหากุศลประจำปี ๕๓ “รวมพลัง หัวใจไทยเพื่อในหลวง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจะนำปัจจัยทั้งหมดถวายแด่พระวิปัสสนาจารย์ ที่มุ่งเน้นการอบรมวิปัสสนากรรมฐานแก่พุทธบริษัท ๔ โดยจะทำการทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคี รวม ๗ วัด และเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปร่วมเดินทางไป ๔ แห่ง ประกอบด้วย
- วันเสาร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ทอดกฐินสามัคคี ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์ ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
- วันอาทิตย์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเทพหิรัณย์ ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
- วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ ๑๓-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ สำนักสงฆ์พุทธอาศรม ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจุลกฐิน ณ วัดป่าชลิตานุสรณ์ ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๐-๒๓๒๐ และ ๐-๒๖๑๐-๒๓๘๙

กฐินสามัคคีวัดปากคลองมะขามเฒ่า

กองทัพเรือและจังหวัดชัยนาท จะนำกฐินสามัคคีไปทอด ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนา บูรณปฏิสังขรณ์ เสนาสนะที่ชำรุดทรุดโทรม นำรายได้ไปใช้ในการเทิดพระเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และเพื่อสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนยากจนในพื้นที่
กฐินเป็นงานบุญใหญ่ที่มีปีละครั้ง จัดเป็นกาลทาน แปลว่า ถวายตามกาลสมัย กำหนดทำกันตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ และวัดแห่งหนึ่งในฤดูกฐินปีหนึ่ง ทอดได้เพียงครั้งหนึ่ง และพระสงฆ์ก็รับได้เพียงครั้งเดียว
จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้ที่กองบัญชีและการเงิน กรมการเงินทหารเรือ กรุงเทพมหานคร หรือโอนเงินผ่านธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ ๑๑๕-๒-๑๓๔๔๙-๘ ชื่อบัญชี “กฐินสามัคคี ทร. วัดปากคลองมะขามเฒ่า” และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕-๔๗๓๓ และ ๐ ๒๔๗๕-๔๕๕๑

ข้อมูล คณะกรรมการฯ
๓ พ.ย.๕๓

สมาคมเรือพายฯ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ ๒๐๑๐ ณ เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย ส่งนักกีฬาเรือพายเข้าร่วมการแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ ๒๐๑๐ ระหว่างวันที่ ๑๒ ถึงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ
การแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ ๒๐๑๐ นี้ สมาคมเรือพายฯ ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในทุกประเภท ได้แก่ เรือกรรเชียงเรือแคนูคยัค เรือแคนูสลาลอม และเรือยาวมังกร ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเก็บตัวฝึกซ้อม ณ เขื่อนแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี และเขื่อนขุนด่าน จังหวัดนครนายก ภายใต้การควบคุมอย่างใกล้ชิดของผู้ฝึกสอนและทีมนักวิทยาศาสตร์การกีฬาของสมาคมฯ

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๓ พ.ย.๕๓

กองทัพเรือส่งเรือหลวงจักรีนฤเบศรช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

จากสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ ที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมาก พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ จึงได้สั่งการให้จัดตั้งหมู่เรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลขึ้น ประกอบด้วย เรือหลวงจักรีนฤเบศร พร้อมเฮลิคอปเตอร์แบบซีฮอว์ค และ S 70 B พร้อมชุดปฏิบัติการพิเศษ และเรือยาง ออกเดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา โดยมี พลเรือตรี ศักดิ์นรินทร์ เจริญสุข ผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ เป็นผู้บังคับหมู่เรือ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล
โดยเรือหลวงจักรีนฤเบศร จะเป็นฐานบินลอยน้ำ โรงครัวเคลื่อนที่ รวมถึงโรงพยาบาลให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ สายด่วน ๑๖๙๖ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
และผู้ที่ต้องการบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสามารถบริจาคได้ที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๙๖๐ และฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๙๔๓ ในวันแ…

จักษุแพทย์เตือนระวังโรค “ ตาแดง ” มากับน้ำท่วม

นายแพทย์ ฐานปวงศ์ ตั้งอุไรวรรณ จักษุแพทย์โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่าในช่วงที่หลาย ๆ พื้นที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วมนั้น ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบปัญหาระมัดระวังการระบาดของโรคตาแดง เนื่องจากขณะนี้ในส่วนของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านั้น มีผู้ป่วยเดินทางเข้ามารับการรักษาด้วยโรคดังกล่าวเฉลี่ยวันละ ๑๐ ราย ซึ่งคาดว่าโรคตาแดงนั้นเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่มาพร้อมกับน้ำท่วมขัง ซึ่งบางครั้งประชาชนไม่ทันระมัดระวังเรื่องของการใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันสุขภาพดวงตาจากโรคดังกล่าว ในช่วงที่กำลังเผชิญกับปัญหาน้ำท่วม ขณะนี้ ประชาชนมีการระวังโรคดังกล่าวด้วยหลักการง่าย ๆ อาทิ หากน้ำกระเด็นเข้าตาหรือมีความจำเป็นต้องงมไปเอาสิ่งของที่อยู่ใต้น้ำ ควรรีบล้างหน้าและตาด้วยน้ำสะอาดทันที และหากยังมีอาการระคายเคืองดวงตา หรือตาขาวบวมแดง ซึ่งอาจมีอาการคันที่ดวงตาดำ ควรรีบพบจักษุแพทย์ทันที เพราะเชื้อโรคตาแดงสามารถติดต่อได้ภายใน ๓ วัน และหากรุนแรงอาจทำให้แก้วตาอักเสบได้ข้อมูล ข่าวสาร กร.
๑ พ.ย.๕๓