Skip to main content

Posts

Showing posts from November, 2009

โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง

โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง
กองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ทัศนศึกษานอกสถานที่ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ จำนวน ๗ รุ่น ระหว่างเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๒ – เดือนมิถุนายน ๒๕๕๓
กองทัพเรือ ได้น้อมนำแนวพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มาใช้ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง โดยกิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ ให้เยาวชนที่ร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์ที่มีคุณค่าสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและชุมชน ส่งเสริมให้เยาวชนกล้าแสดงออก และได้เรียนรู้ถึงการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความแตกต่างของขนบธรรมเนียมประเพณีและศาสนา แต่ยึดมั่นในสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์ร่วมกัน รวมทั้งเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีให้เยาวชนพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีต่อไป
โดยกำหนดจัดพิธีเปิดโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ และจะนำเยาวชนรุ่นที่ ๑ ทัศน…

การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันกองทัพเรือ

การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันกองทัพเรือ

กองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๘๓๐ – ๑๒๐๐ ณ ห้องอรุณอัมรินทร์ หอประชุมกองทัพเรือ เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันกองทัพเรือ
จากเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๔๔๙ ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เสด็จมาทรงเปิดโรงเรียนนายเรือ ณ พระราชวังเดิม ธนบุรี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เป็นการเปิดหน้าประวัติศาสตร์ของทหารเรือ และเป็นการวางรากฐานในการพัฒนากิจการทหารเรือให้มีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงสืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ กองทัพเรือจึงได้กำหนดให้วันที่ ๒๐ พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันกองทัพเรือ โดยในวันสำคัญนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมบริจาคโลหิต รวมทั้งทุกหน่วยของกองทัพเรือจะจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยพร้อมเพรียงกัน


ข้อมูล กปจ.กพร.ทร.
๑๘ พ.ย.๕๒
เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมตามโครงการพิทักษ์ทะเล ๒๕๕๒ เนื่องในวันกองทัพเรือ

กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ ๑ จะจัดกิจกรรม “๑,๕๐๐ ไมล์ รวมใจคืนทะเลสวย” ตามโครงการพิทักษ์ทะเล ๒๕๕๒ เนื่องในวันกองทัพเรือ ใน ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๔๐๐ ณ บริเวณชายหาดหน้าศูนย์สมุทรกีฬา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างแรงกระตุ้นให้กับประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณค่าของทะเลและการคงไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศทางทะเล ซึ่งสอดคล้องกับแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงพระราชทานไว้ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล โดยมี พลเรือโท ฆนัท ทองพูล
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธี
สำหรับกิจกรรมดังกล่าวมีกำลังพลของกองทัพเรือ จากกองเรือยุทธการ ทัพเรือภาคที่ ๑ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กรมสรรพาวุธทหารเรือ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รวมทั้งองค์กรภาครัฐ เอกชน และสมาคมต่าง ๆ ได้แก่ เทศบาลเมืองสัตหีบ องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร โรงเรียนสิงห์สมุทร สมาคมดำน้ำ SIAM SCUBA และสมาคมดำน้ำ AC SCUBA โดยจะร…

ธรรมศาสตร์พบประชาชน ครั้งที่ ๑

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ “ธรรมศาสตร์พบประชาชน ครั้งที่ ๑” ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๙๐๐ – ๒๑๐๐ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนายาว หมู่บ้านนางาม ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
โครงการนี้ เกิดขึ้นจากการริเริ่มของคณะกรรมการกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นกองทุนที่ทำหน้าที่รณรงค์รับเงินบริจาคเพื่อนำไปลงทุนหาดอกผลจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ด้อยโอกาส โดยกองทุนเลือกจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เป็นกิจกรรมแรกเพื่อให้แพทย์และทันตแพทย์ของมหาวิทยาลัยออกไปให้บริการกับชุมชนในเขตทุรกันดาร ซึ่งจะช่วยตอกย้ำจิตวิญญาณของชาวธรรมศาสตร์ที่สอนให้ศิษย์ธรรมศาสตร์ทุกคนรักประชาชน รักสังคมและรักประเทศชาติและการออกหน่วยแพทย์ครั้งนี้จะมีนิทรรศการให้ความรู้และแจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 โรควัณโรค โรคตาแดง และการดูแลรักษาสุขภาพทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานของจังหวัดฉะเชิงเทราจะมาร่วมให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ จักรยานยนต์ บริการตัดผม แจกพันธุ์กล้าไม้ และเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา จะมาร่วมมอ…

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมตามโครงการพิทักษ์ทะเล ๒๕๕๒ เนื่องในวันกองทัพเรือ

กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ ๑ จะจัดกิจกรรม “๑,๕๐๐ ไมล์ รวมใจคืนทะเลสวย” ตามโครงการพิทักษ์ทะเล ๒๕๕๒ เนื่องในวันกองทัพเรือ ใน ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๔๐๐ ณ บริเวณชายหาดหน้าศูนย์สมุทรกีฬา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างแรงกระตุ้นให้กับประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณค่าของทะเลและการคงไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศทางทะเล ซึ่งสอดคล้องกับแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงพระราชทานไว้ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล โดยมี พลเรือโท ฆนัท ทองพูล
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธี
สำหรับกิจกรรมดังกล่าวมีกำลังพลของกองทัพเรือ จากกองเรือยุทธการ ทัพเรือภาคที่ ๑ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กรมสรรพาวุธทหารเรือ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รวมทั้งองค์กรภาครัฐ เอกชน และสมาคมต่าง ๆ ได้แก่ เทศบาลเมืองสัตหีบ องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร โรงเรียนสิงห์สมุทร สมาคมดำน้ำ SIAM SCUBA และสมาคมดำน้ำ AC SCUBA โดยจะร…

ธรรมศาสตร์พบประชาชน ครั้งที่ ๑

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ “ธรรมศาสตร์พบประชาชน ครั้งที่ ๑” ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๙๐๐ – ๒๑๐๐ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนายาว หมู่บ้านนางาม ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
โครงการนี้ เกิดขึ้นจากการริเริ่มของคณะกรรมการกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นกองทุนที่ทำหน้าที่รณรงค์รับเงินบริจาคเพื่อนำไปลงทุนหาดอกผลจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ด้อยโอกาส โดยกองทุนเลือกจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เป็นกิจกรรมแรกเพื่อให้แพทย์และทันตแพทย์ของมหาวิทยาลัยออกไปให้บริการกับชุมชนในเขตทุรกันดาร ซึ่งจะช่วยตอกย้ำจิตวิญญาณของชาวธรรมศาสตร์ที่สอนให้ศิษย์ธรรมศาสตร์ทุกคนรักประชาชน รักสังคมและรักประเทศชาติและการออกหน่วยแพทย์ครั้งนี้จะมีนิทรรศการให้ความรู้และแจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 โรควัณโรค โรคตาแดง และการดูแลรักษาสุขภาพทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานของจังหวัดฉะเชิงเทราจะมาร่วมให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ จักรยานยนต์ บริการตัดผม แจกพันธุ์กล้าไม้ และเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา จะมาร่วมมอ…

การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันกองทัพเรือ

กองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๘๓๐ – ๑๒๐๐ ณ ห้องอรุณอัมรินทร์ หอประชุมกองทัพเรือ เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันกองทัพเรือ
จากเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๔๔๙ ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เสด็จมาทรงเปิดโรงเรียนนายเรือ ณ พระราชวังเดิม ธนบุรี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เป็นการเปิดหน้าประวัติศาสตร์ของทหารเรือ และเป็นการวางรากฐานในการพัฒนากิจการทหารเรือให้มีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงสืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ กองทัพเรือจึงได้กำหนดให้วันที่ ๒๐ พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันกองทัพเรือ โดยในวันสำคัญนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมบริจาคโลหิต รวมทั้งทุกหน่วยของกองทัพเรือจะจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยพร้อมเพรียงกัน


ข้อมูล กปจ.กพร.ทร.
๑๘ พ.ย.๕๒

ขอเชิญร่วมประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๒ ชิงถ้วยพระราชทาน

มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) สำนักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกองทัพไทย ขอเชิญประชาชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนองค์กรต่าง ๆ ที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไประยุกต์ใช้จนประสบความสำเร็จ ส่งผลงานเข้าร่วม “โครงการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๒” ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ www.rdqb.go.th หรือสำนักงาน กปร. หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๐ ๖๑๙๓ – ๑๙๙ ต่อ ๓๐๒ กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ หรือขอรับใบสมัครได้ที่กองประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๑๖๐๔ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๓๐ มิ.ย.๕๒

การแข่งขันโต้สาระวาทีแบบรัฐสภาอังกฤษชิงแชมป์เอเชีย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับคัดเลือกจากผู้แทนวงการโต้วาทีในระดับเอเชีย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโต้สาระวาทีแบบรัฐสภาอังกฤษชิงแชมป์เอเชียครั้งปฐมกฤษ์ ประจำปี ๒๕๕๒ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ โดยจะมีทีมจากมหาวิทยาลัยทั่วทั้งเอเชีย เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น ๑๓๖ ทีม ซึ่งการแข่งขันโต้สาระวาทีแบบรัฐสภาอังกฤษนี้ เป็นรูปแบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการแข่งขันระดับนานาชาติ รวมถึงเป็นรูปแบบที่ใช้ในการแข่งขันโต้สาระวาทีระดับโลกในปัจจุบัน การแข่งขันในครั้งนี้นับเป็นการแข่งขันครั้งแรกของภูมิภาคเอเชีย ซึ่งตัวแทนองค์การโต้สาระวาทีของแต่ละประเทศในทวีปเอเชียได้พิจารณาให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน เพื่อเป็นการเริ่มต้นศักราชใหม่ของพัฒนาการการโต้สาระวาทีในทวีปเอเชีย
การแข่งขันในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาความคิดของนิสิตและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในทวีปเอเชียให้ทัดเทียมในระดับโลกแล้วยังเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยลดช่องว่างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งกำลังก้าวสู่ความร่วมมือระหว่างกันยิ่งขึ้นในอนาคตด้วย
ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๑๙ พ.ย.๕๒

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงเจริญ
พระชนมายุ ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้สภากาชาดไทย โดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ร่วมกับคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย จัดโครงการเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลในโครงการพสกนิกรชาวไทยน้อมจิตบริจาคโลหิตถวาย สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ฉลองพระชนมายุ ๘๔ พรรษา เพื่อเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศ ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๒
สำหรับในส่วนกลางจัดให้มีกิจกรรมเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ กิจกรรมรับบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตและหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ สาขาบริการโลหิต ๖ แห่งในกรุงเทพฯ ได้แก่ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลรามาธิบดี และวชิรพยาบาล สำหรับในส่วนภูมิภาคจัดที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ๔ แห่ง ได้แก่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัด…

โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง

กองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ทัศนศึกษานอกสถานที่ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ จำนวน ๗ รุ่น ระหว่างเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๒ – เดือนมิถุนายน ๒๕๕๓
กองทัพเรือ ได้น้อมนำแนวพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มาใช้ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง โดยกิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ ให้เยาวชนที่ร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์ที่มีคุณค่าสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและชุมชน ส่งเสริมให้เยาวชนกล้าแสดงออก และได้เรียนรู้ถึงการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความแตกต่างของขนบธรรมเนียมประเพณีและศาสนา แต่ยึดมั่นในสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์ร่วมกัน รวมทั้งเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีให้เยาวชนพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีต่อไป
โดยกำหนดจัดพิธีเปิดโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ และจะนำเยาวชนรุ่นที่ ๑ ทัศนศึกษาระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศ…

พิธีปิดการแข่งขันสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๒

กองทัพเรือ กำหนดจัดพิธีปิดการแข่งขันสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๒ ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๖๑๐ ณ สนามกีฬาราชนาวี อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
กองทัพเรือ ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือ เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างพลานามัย ความสามัคคี ความพร้อมเพรียง ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่คณะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานร่วมกัน นอกจากนี้ ยังเสริมสร้างให้กำลังพลของกองทัพเรือ มีความสนใจและเห็นความสำคัญของกีฬา ตลอดจนได้มีโอกาสแสดงความสามารถด้านกีฬา อันนำไปสู่การออกกำลังกายหรือ เล่นกีฬามากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกองทัพเรือและสังคม โดยส่วนรวมอันจะส่งผลให้กำลังพล เป็นนักกีฬา ที่มีความสามารถได้มีโอกาสฝึกฝนตนเองเพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับชาติต่อไป
สำหรับพิธีปิดการแข่งขันฯ ในปีนี้ ได้จัดให้มีการแข่งขันกรีฑา และกีฬาทหารเรือ ซึ่งหาดูได้ยาก ได้แก่ กระเชียงบก ม้าโรมัน มวยทะเล การแสดงของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ชมขบวนพาเหรดอันสวยงามของหน่วยกีฬาต่างๆ ของกองทัพเรือ พิธีเชิญธงลงจากยอดเสา และปิดท้ายด้วยการแสดงพลุแล…

ปิดหาดสอ เพื่อปรับปรุงชั่วคราว

หาดสอ ตำบลทุ่งโปรง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นสถานที่ให้บริการดำน้ำเชิงอนุรักษ์สำหรับนักท่องเที่ยว และพักผ่อนชมทิวทัศน์ที่สวยงาม รวมทั้งกิจกรรมและการเล่นน้ำบริเวณชายหาด โดยมีกรมสรรพาวุธทหารเรือ เป็นหน่วยรับผิดชอบดูแล ซึ่งในปัจจุบันบริเวณชายหาดสอมีสภาพแวดล้อมทรุดโทรม กรมสรรพาวุธทหารเรือ จึงได้ดำเนินการ “ปิดหาด” ชั่วคราวเพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมชายหาดสอให้กลับมาสมบูรณ์สวยงามดังเดิมตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เป็นต้นไป สำหรับการเปิดให้บริการจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
.

ข้อมูล สพ.ทร.
๑๗ พ.ย.๕๒

หอแห่งแรงบันดาลใจ ณ โครงการดอยตุง

หอแห่งแรงบันดาลใจ ณ โครงการดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราวของราชสกุลมหิดล ซึ่งกอปรด้วยสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทุกพระองค์ต่างทรงเป็นแรงบันดาลใจและทรงเป็นต้นแบบของกันและกัน ที่จะเสียสละความสุขส่วนพระองค์ เพื่อความผาสุกของคนไทยทั้งแผ่นดิน ทุกพระองค์ทรงมี พระราชจริยวัตร หลักปรัชญาและหลักการทรงงานที่เรียบง่าย พระวิริยอุตสาหะที่ทรงมุ่งพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย ก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุขต่อประเทศไทย
ภายในหอแห่งแรงบันดาลใจ แบ่งเป็น ๗ ห้อง คือ ห้องราชสกุลมหิดล ห้องเรื่องราวของราชสกุลผ่านพระราชประวัติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ห้องการกลับคืนสู่มาตุภูมิของราชสกุลมหิดล ห้องความทุกข์ยากของประชาชน ห้องแบบแผนการแก้ปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนอย่างยั่งยืน ห้องแบบแผนการแก้ปัญหาความทุกข์ยากของปร…

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าถวายวัดในพื้นที่ภาคใต้

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แจ้งให้ทราบว่า มหาเถรสมาคมและรัฐบาล ได้ดำเนินการมอบเครื่องกฐินและทอดผ้าป่าสามัคคีถวายให้กับวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไม่มีผู้รับจองเป็นเจ้าภาพ เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ เป็นต้นมา สำหรับในปี ๒๕๕๒ นี้ มหาเถรสมาคม ได้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำผ้าป่าสามัคคีไปทอดถวายแก่วัด ซึ่งมีพระภิกษุอยู่จำพรรษาไม่ครบ ๕ รูป ไม่สามารถทอดกฐินได้ จำนวน ๕๗ วัด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พระภิกษุในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดยะลา จำนวน ๑๘ วัด จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑๐ วัด จังหวัดสงขลา จำนวน ๑๒ วัด และจังหวัดสตูล จำนวน ๑๗ วัด ส่วนจังหวัดนราธิวาส มีเจ้าภาพครบหมดแล้ว
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงศึกษาธิการ ประเภทออมทรัพย์ ชื่อ กองทุนผู้ประสบอุบัติภัยภาคใต้ เลขที่บัญชี ๐๕๙-๐-๐๑๑๑๙-๓ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๑๔๔๑ ๔๕๓๖ , ๐ ๑๔๔๑ ๔๕๓๙ และ ๐ ๑๔๔๑ ๔๕๑๙ -๑๐


ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๑๗ พ.ย.๕๒

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าถวายวัดในพื้นที่ภาคใต้

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แจ้งให้ทราบว่า มหาเถรสมาคมและรัฐบาล ได้ดำเนินการมอบเครื่องกฐินและทอดผ้าป่าสามัคคีถวายให้กับวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไม่มีผู้รับจองเป็นเจ้าภาพ เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ เป็นต้นมา สำหรับในปี ๒๕๕๒ นี้ มหาเถรสมาคม ได้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำผ้าป่าสามัคคีไปทอดถวายแก่วัด ซึ่งมีพระภิกษุอยู่จำพรรษาไม่ครบ ๕ รูป ไม่สามารถทอดกฐินได้ จำนวน ๕๗ วัด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พระภิกษุในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดยะลา จำนวน ๑๘ วัด จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑๐ วัด จังหวัดสงขลา จำนวน ๑๒ วัด และจังหวัดสตูล จำนวน ๑๗ วัด ส่วนจังหวัดนราธิวาส มีเจ้าภาพครบหมดแล้ว
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงศึกษาธิการ ประเภทออมทรัพย์ ชื่อ กองทุนผู้ประสบอุบัติภัยภาคใต้ เลขที่บัญชี ๐๕๙-๐-๐๑๑๑๙-๓ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๑๔๔๑ ๔๕๓๖ , ๐ ๑๔๔๑ ๔๕๓๙ และ ๐ ๑๔๔๑ ๔๕๑๙ -๑๐


ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๑๗ พ.ย.๕๒

บุคคลดีเด่นของกองทัพเรือประจำปี ๒๕๕๒

กองทัพเรือ โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่นของกองทัพเรือ ได้คัดเลือกบุคคลดีเด่นของกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๒ ซึ่งจะรับมอบรางวัลในงานวันกองทัพเรือ (๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒) ประกอบด้วย
สาขาการทหาร
- น.ท.ประทีป อนุมณี
- ร.อ.วีรยุทธ พันธ์ฉลาด
- พ.จ.อ.เชิดศักดิ์ ดวงคำ
- จ.อ.ไพบูรย์ ฉายกระจ่าง
สาขาการพัฒนาสังคม
- น.ต.สุรพล คนล้ำ
สาขาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
- พล.ร.ต.ณะ อารีนิจ
- น.อ.ยุทธ ปัทมะรางกูล
ซึ่งบุคคลดีเด่นเหล่านี้เป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่กองทัพเรือ สังคม ประเทศชาติ มีผลงานปรากฏเด่นชัด จนถือได้ว่าเป็นบุคคลดีเด่น สมควรได้รับการยกย่องในช่วงเวลานับตั้งแต่รับราชการในกองทัพเรือ จนถึงปัจจุบัน
.

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑๖ พ.ย.๕๒

ศรชล.กำหนดจัดประชุมใหญ่เพื่อมอบนโยบาย

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) กำหนดจัดประชุม ศรชล.ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ ระหว่าง ๑๖-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ โรงแรมผึ้งหวานรีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อมอบนโยบายและแผนปฏิบัติการของ ศลชล.ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ เพื่อนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติในภาพรวม ทั้งในด้านนโยบายและแผน/ปฏิบัติการด้านการข่าว และด้านการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการประชุมผู้บริหารระดับสูง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ใน ศรชล. ที่ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน/ปฏิบัติการ ด้านการข่าว และด้านการประชาสัมพันธ์ รวมท ๑๕๐ คน
ศรชล. จัดตั้งขึ้นตามนโยบายรัฐบาล เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการทางทะเลในทุกๆ ด้าน อันได้แก่การจับกุมและป้องปรามการกระทำเยี่ยงโจรสลัด และการจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายต่างๆ ในทะเล การช่วยเหลือ คุ้มครองการทำประมง คุ้มครองแท่นขุดเจาะและผลิตปิโตรเลียม สนับสนุนการท่องเที่ยวทางทะเล การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางทะเล รวมทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล โดยมีหน่วยร่วมดำเนินการเพื่อให้เกิดการประสานการปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ประกอบด้…

กรมแพทย์ทหารเรือ ให้คำแนะนำเพื่อป้องกันการระบาดของไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ชนิด HINI

กรมแพทย์ทหารเรือ แจ้งเตือนให้กำลังพลของกองทัพเรือ และประชาชนทั่วไป ระมัดระวังการระบาดของไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ชนิด HINI ซึ่งกลับมาระบาดระลอกที่ ๒ ในช่วงฤดูหนาวนี้ โดยมีคำแนะนำดังนี้
๑. ให้หน่วยต่างๆ ให้ความรู้ในการป้องกันไข้หวัดใหญ่ ทางสื่อต่างๆ เช่น ป้ายประกาศ เสียงตามสาย โดยเน้นให้ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยที่ดี เช่น ล้างมือด้วยน้ำและสบู่บ่อยๆ หากมีอาการไอจามให้ใช้ผ้าปิดปากปิดจมูก
๒. หมั่นทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องใช้ ที่มีการสัมผัสมากๆ เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได โต๊ะอาหาร ด้วยน้ำยาทำความสะอาดอย่างน้อยวันละ ๑-๒ ครั้ง
๓. หากพบผู้ป่วยเริ่มมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ให้แยกตัวผู้ป่วยไว้ให้เป็นสัดส่วน และรีบนำไปพบแพทย์
๔. หากพบการแพร่ระบาดที่หน่วยงานใด ให้ยกเลิกกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันหมู่มากออกไปก่อน
และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nmd.go.th/preventmed
ข้อมูล พร.
๑๖ พ.ย.๕๒

ศรชล.กำหนดจัดประชุมใหญ่เพื่อมอบนโยบาย

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) กำหนดจัดประชุม ศรชล.ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ ระหว่าง ๑๖-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ โรงแรมผึ้งหวานรีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อมอบนโยบายและแผนปฏิบัติการของ ศลชล.ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ เพื่อนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติในภาพรวม ทั้งในด้านนโยบายและแผน/ปฏิบัติการด้านการข่าว และด้านการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการประชุมผู้บริหารระดับสูง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ใน ศรชล. ที่ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน/ปฏิบัติการ ด้านการข่าว และด้านการประชาสัมพันธ์ รวมท ๑๕๐ คน
ศรชล. จัดตั้งขึ้นตามนโยบายรัฐบาล เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการทางทะเลในทุกๆ ด้าน อันได้แก่การจับกุมและป้องปรามการกระทำเยี่ยงโจรสลัด และการจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายต่างๆ ในทะเล การช่วยเหลือ คุ้มครองการทำประมง คุ้มครองแท่นขุดเจาะและผลิตปิโตรเลียม สนับสนุนการท่องเที่ยวทางทะเล การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางทะเล รวมทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล โดยมีหน่วยร่วมดำเนินการเพื่อให้เกิดการประสานการปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ประกอบด้…

เปิดเว็บไซต์ “เป็นฝนสู่ประชา จากบิดาของแผ่นดิน”

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เปิดตัวโครงการจัดทำเว็บไซต์ “เป็นฝนสู่ประชาจากบิดาของแผ่นดิน” ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” และเพื่อให้ประชาชนชาวไทยชาวต่างประเทศ ได้ทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระปรีชาสามารถด้านฝนหลวง อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาส และเป็นช่องทางการสื่อสารให้ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีลงนามถวายพระพรและร่วมกิจกรรมต่างๆ ด้านฝนหลวง
เว็บไซด์ดังกล่าว ได้รวบรวมประวัติโครงการพระราชดำริฝนหลวง และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ พระปรีชาสามารถ และพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับโครงการฝนหลวงที่ได้พระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทย ประกอบด้วย ๑. พระมหากรุณาธิคุณทรงเมตตา ๒. พระปรีชาสามารถราษฎร์ประจักษ์ ๓. พระประทานฝนหลวงพิเศษภักดิ์ ๔. ประเสริฐนัก พระดำรัส ขวัญประชา ๕. ติดตึงตรา พระราชกรณียกิจ สฤษดิ์ไผท โดยมีข้อมูล ๒ ภาษาทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ผู้ที่สนใจสามารถค้นคว้าหาความรู้และชื่นชมภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอย…

การปฏิบัติของเรือประมงที่ต้องนำเรือผ่านช่องแคบมะละกา

สมาคมประมงแห่งประเทศไทย ได้แจ้งเตือนเจ้าของเรือและสมาคมประมงท้องถิ่นที่ต้องนำเรือผ่านช่องแคบมะละกาให้ดำเนินการตามกฎหมายประมง ซึ่งขณะนี้อินโดนีเซียได้ปรับปรุงใหม่ โดยจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้.
๑. เจ้าของเรือ ต้องติดต่อขอใบอนุญาตจากท่าเรือ PORT CLEARANCE จากสำนักงานขนส่งทางน้ำหรือสำนักงานเจ้าท่าในท้องที่
๒. เจ้าของเรือต้องแจ้งสมาคมประมงท้องถิ่นเพื่อแจ้งการผ่านช่องแคบมะละกา พร้อมแนบสำเนาใบออกจากท่า จำนวน ๑ ชุด
๓. สมาคมประมงท้องถิ่นแจ้งไปยังทัพเรือภาค สถานีตำรวจน้ำในท้องที่ สถานกงสุลอินโดนีเซียที่จังหวัดสงขลา สถานเอกอัคราชทูตไทย ประจำกรุงจาการ์ตาและกรุงกัวลชาลัมเปอร์ พร้อมแนบสำเนาใบอนุญาตเรือออกจากท่า จำนวน ๑ ชุด
๔. ก่อนออกเรือ ให้เก็บอวน/อุปกรณ์ประมงทุกชนิด (ไม่เว้นแม้แต่เศษอวน) ไว้ใต้ระวางเรือให้เรียบร้อยและมิดชิด โดยอย่างนำไปวางไว้บนดาดฟ้าเรือ หรือบนเรือโดยเด็ดขาด
๕. ขอให้อย่าหลงเชื่อนายหน้าขายตั๋วจับปลาบางกลุ่ม ที่อ้างว่าสามารถจัดหาในอนุญาตนำเรือไปจับปลาได้ในเขตต่างๆ ของอินโดนีเซีย ซึ่งขณะนี้อินโดนีเซียได้ปรับปรุงกฎหมายใหม่ ซึ่งเรือตรวจการณ์สามารถยิงและเผาทำลายเรือประมงต่างชาติที่…

ขอเชิญร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กองทัพเรือ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ในราคาตัวละ ๑๕,๐๐๐ บาท หรือตามกำลังศรัทธา
โดยผู้ร่วมบริจาคสามารถชำระเป็นเงินสดได้ที่กองบัญชีและการเงิน กรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร หรือโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารทหารไทย สาขากองบัญชากองทัพเรือ ชื่อบัญชี “เงินบริจาคเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือของกองทัพเรือ” โดยกรมการเงินทหารเรือ เลขที่บัญชี่ ๑๑๕-๒-๑๓๔๘๒-๙ หลังชำระเงินโดยโอนผ่านธนาคารแล้ว กรุณาสำเนาใบโอนเงินให้กองบัญชี กรมการเงินทหารเรือ ทางโทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๗ โดยใบเสร็จรับเงินของกรมการเงินทหารเรือ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และนิติบุคคลได้ ตามประมวลรัษฎากร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒๔๗๕ ๓๐๓๓ ,๐๒๔๗๕ ๓๐๓๖ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๘

ข้อมูล กวก.
๑๓ พ.ย.๕๒

พิธีมอบทุนและประมูลจัดหาทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ ประจำปี ๒๕๕๒

มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ กำหนดจัดพิธีมอบทุนและประมูลจัดหาทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะประจำปี ๒๕๕๒ ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี โดยในงานดังกล่าวจะเป็นการมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษาด้านศิลปะในระดับปริญญาตรี และปริญญาโทที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากทั่วประเทศว่า เป็นผู้มีความประพฤติดีมีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน ๕๒ ทุน ทุนละ ๓๐,๐๐๐ บาท และหลังจากนั้นจะจัดให้มีการประมูลผลงานศิลปกรรมที่ได้รับบริจาคโดยศิลปินแห่งชาติ ศิลปินอาวุโส รวมทั้งศิลปินรุ่นใหม่ และมีกาลาดินเนอร์ด้วย
ผู้มีจิตกุศลร่วมซื้อโต๊ะกาลาดินเนอร์ หรือร่วมประมูลผลงานศิลปกรรม ซึ่งจะนำรายได้ทั้งหมดนำสมทบเข้ากองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๐๐๘๘
.

ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๑๒ พ.ย.๕๒

งานสร้างปะการังเทียม

กรมประมงได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดสร้างปะการังเทียม ๒๐ แห่ง จำนวน ๗๗ ล้านบาท แบ่งเป็นแหล่งการจัดสร้างในพื้นที่ขนาดเล็ก ๑๙ แห่ง ในพื้นที่จังหวัดตราด จันทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช ตรัง กระบี่ ปัตตานี นราธิวาส สงขลาและสตูล ซึ่งส่วนใหญ่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยฝั่งอ่าวไทยคงเหลือเพียงที่จังหวัดตราดและจันทบุรี ส่วนฝั่งอันดามันเหลือจังหวัดสตูล กระบี่ ตรัง ซึ่งต้องรอให้มรสุมหยุดก่อน โดยคาดว่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จไม่เกินเดือนมกราคม ๒๕๕๓
จากผลการจัดสร้างปะการังเทียมที่ผ่านมาตั้งแต่ปี ๒๕๒๘ จนถึงปี ๒๕๕๒ มีการสร้างปะการังเทียมทั้งหมด ๓๖๒ แห่ง พื้นที่ ๒,๐๐๐ ตามรางกิโลเมตร ทั้งในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ทำให้บริเวณที่จัดสร้างปะการังเทียมมีจำนวนทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ขึ้น สัตว์น้ำบางชนิดที่หายากก็กลับมีการพบเพิ่มมากขึ้น เช่น ปลาหมอทะเลขนาดใหญ่ ปลาช่อนทะเล ปลาจะละเม็ดเทา ปลาดุกทะเลและปลาตะลุมพุก
สำหรับปี ๒๕๕๓ กรมประมงจะจัดสร้างปะการังเทียมขนาดเล็ก ๒๓ แห่ง โดยจะจัดวางใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๑๔ แห่ง นอกจากนี้ยังเร่งจัดสร้างปะการังเทียมแก่ชาวประมงพื้นบ้านในจังหวัดปัตตานีและนรา…

กิจกรรมสายใยครอบครัวอบอุ่นต้านภัยยาเสพติด

กองทัพเรือโดยฝ่ายป้องกันและฟื้นฟูศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอกชนะยาเสพติด (ศตส.ทร.) ร่วมกับสมาคมภริยาทหารเรือ จัดกิจกรรมสายใยครอบครัวอบอุ่นต้านภัยยาเสพติด ในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือ (บางนาและสุขสวัสดิ์ ๒๖) ในวันที่ ๑๔ และ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐-๑๕๐๐
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกองทัพเรือ (ศตส.ทร.) มีจุดมุ่งหมายให้กำลังพลของกองทัพเรือและครอบครัว ประชาชนทั่วไปทั้งในชุมชน สถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการต่างๆ มีสำนึกในการต่อสู้เอาชนะยาเสพติด รวมทั้งเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลในยุทธศาสตร์ ๕ รั้วป้องกัน ได้แก่ รั้วชายแดน รั้วชุมชน รั้วสังคม รั้วโรงเรียน และรั้วครอบครัว เพื่อเป็นเกราะคุ้นกันภัยยาเสพติด การจัดกิจกรรมสายใยครอบครัวอบอุ่นต้านภัยยาเสพติด เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในสถาบันครอบครัว เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันในการร่วมกันเฝ้าระวังภัยจากยาเสพติด โดยมีรูปแบบ คือ การจัดชุดรณรงค์เคลื่อนที่ สอดแทรกสาระการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดร่วมกับกิจกรรมนันทนาการ รวมทั้งสมาคมภริยาทหารเรือ จะเยี่ยมบำรุงขวัญสมาชิกชมรมภริยาทหารเรือ ครอบครัวข้าราชการ สถานเลี…

สภากาชาดไทยจัดแรลลี่การกุศล...รวมใจให้กาชาด ครั้งที่ ๑๐

สภากาชาดไทย ร่วมกับ ประธานจัดการแข่งขันแรลลี่การกุศล และคณะกรรมการรวมใจสู่ห้องได้บุญ จัดกิจกรรมแข่งขันแรลลี่การกุศล...รวมใจให้กาชาด ครั้งที่ ๑๐ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ภายใต้แนวคิด “เยือนถิ่นเมืองกาญจน์.. ปลอบขวัญชายชาญทหารกล้า” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤศจิกายน ศกนี้ ใช้เส้นทางกรุงเทพฯ – จังหวัดกาญจนบุรี รายได้จากการจัดงานเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย สนับสนุนงานวิจัยของศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สภากาชาดไทย และคณะกรรมการรวมใจสู่ห้องได้บุญ ได้จัดให้มีกิจกรรมแข่งขัน “แรลลี่การกุศล..รวมใจให้กาชาด” เป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๓ เป็นต้นมา ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาเงินรายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย สนับสนุนงานวิจัยของศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และเพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ในการเพิ่มสายใยรักของสมาชิกในครอบครัวได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันในวันหยุดสุดสัปดาห์ โดยรูปแบบของกิจกรรมจะเป็นการแข่งแรลลี่ท…

พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารส่วนบัญชาการ กองทัพเรือ

ในวันนี้ (๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒) เวลา ๐๘๓๐ พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารส่วนบัญชาการ กองทัพเรือ ณ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
กองทัพเรือ มีอาคารส่วนบัญชาการตั้งอยู่ในพื้นที่พระราชวังเดิม ส่วนใหญ่ เป็นอาคารเก่ามีอายุการใช้ราชการไม่น้อยกว่า ๕๐ ปี ได้รับการซ่อมบำรุงแล้วหลายครั้ง และใช้เป็นที่ตั้งของหน่วยต่างๆ ในส่วนบัญชาการและหน่วยอื่นๆ รวมหลายหน่วย ทำให้พื้นที่การใช้งานอาคารมีความแออัดมาก
ในการนี้ คณะกรรมการที่ดินกองทัพเรือ โดยคณะกรรมการปรับปรุงผังหลักวังนันทอุทยาน โดยมีเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือเป็นประธานฯ ได้ประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาความแออัดของหน่วยในพื้นที่พระราชวังเดิม และจากการปรับปรุงโครงสร้างใหม่ของกองทัพเรือโดยแนวความในเบื้องต้น ได้พิจารณาพื้นที่ในวังนันทอุทยาน เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารเพื่อรองรับการปรับปรุงโครงสร้างใหม่ของกองทัพเรือ ซึ่งหน่วยที่จะย้ายไปอยู่ในพื้นที่วังนันทอุทยาน ประกอบด้วย กรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ (สสท.ทร.) สำนักพระธรรมนูญทหารเรือ (สธน.ทร.) สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ (สยป.…

DFM 99,5 ร่วมด้วยช่วยกัน “ทำดีตามรอยพ่อ” จัดอุปสมบทหมู่เทิดพระเกียรติ ๘๓ รูป

DFM 99.5 ร่วมด้วยช่วยกัน จัดทำโครงการ “ทำดีตามรอยพ่อ” โดยจัดพิธีอุปสมบทหมู่ จำนวน ๕๙๙ รูป ใน ๖ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ,เชียงราย ,พิษณุโลก, จันทบุรี, ชุมพร และนครศรีธรรมราช เพื่อให้ปวงชนชาวไทยแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุครบ ๘๒ พรรษาในปี ๒๕๕๒ นี้
ในกรุงเทพมหานคร จัดอุปสมบทหมู่ ๘๓ รูป ที่วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร วันที่ ๒๐ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จึงขอเชิญชายไทยที่สนใจเข้าร่วมอุปสมบทหมู่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และสามารถสมัครบวชได้ที่ DFM 99.5 ร่วมด้วยช่วยกัน ซอยรามคำแหง ๒๑
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนได้ตามกำลังศรัทธา หรือ ร่วมสมทบทุนเป็นเจ้าภาพบวช รูปละ ๓,๕๐๐ บาท ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยโกลเด้นเพลส (ถนนประดิษฐ์มนูธรรม) ชื่อบัญชี โครงการอุปสมบทหมู่ เลขที่บัญชี ๒๔๔-๒๐๔๘๓๔-๙ ประเภทออมทรัพย์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๑๖๗๗ หรือโทร. ๐๒ ๗๓๐ ๒๔๐๐ ต่อ ๕๑๐๑๙ -๒๒

ข้อมูล DFM 99.5
๙ พ.ย.๕๒

การแข่งขันสแตนดาร์ดชาร์เตอร์กรุงเทพมาราธอน

สมาคมนักวิ่ง เพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย (สวสท.) โดยการสนับสนุนของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดการแข่งขันสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ กรุงเทพมาราธอน ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
งานกรุงเทพมาราธอน เป็นการแข่งขันวิ่งมาราธอน ซึ่งเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เริ่มมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ โดยกำหนดจัดงานในวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ ๔ ของเดือนพฤศจิกายน เป็นประจำทุกปี และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) ได้เป็นผู้สนับสนุนหลักตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ จึงกำหนดเรียกชื่อว่า “วิ่งรวมพลังสร้างสรรค์อนาคต” รณรงค์ลดภาวะโลกร้อนและปลูกฝังเยาวชนของชาติพร้อมครอบครัวเข้าร่วมงาน เพื่อสร้างฐานการเล่นกีฬาและความเข้มแข็ง มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด ณ บริเวณถนนสนามไชย หน้ากระทรวงกลาโหม แบ่งการแข่งขันเป็น ๕ ประเภท คือ มาราธอน ๔๒.๑๙๕ กม. , ควอเตอร์มาราธอน ๑๐.๕๕๐ กม. ประเภทเก้าอี้ล้อเลื่อนวีลแชร์สำหรับผู้พิการ,ประเภทวิ่งเพื่อสุขภาพ ๕ กม. และประเภทเดินเพื่อสุขภาพ ๒.๕ กม. นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษ มหากรรมแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ กรุงเทพมาราธอน เอ็กซ์โป จำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านกีฬาชื่อดังระดับโลก สินค้าเพื่อสุขภาพ…

ภาพฝีพระหัตถ์ “เสือจับค้างคาว”

ร้านภูฟ้า เตรียมต้อนรับปีขาล โดยอัญเชิญภาพวาดฝีพระหัตถ์ ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นภาพ “เสือจับค้างคาว” ความหมายเป็นมงคล ซึ่งคำว่าค้างคาวในภาษาจีนมีเสียงพ้องกับคำว่า “ฮก” หมายถึงโชค ลาภ วาสนา นำมาจัดทำเป็นเสื้อยืดโปโลคอลเลกชั่น “เสื้อโชคดีปีขาล” เพื่อให้ประชาชนชาวไทยทุกคน มีโชค มีวาสนาดีตลอดปี ๒๕๕๓
เสื้อโชคดีปีขาล มี ๖ สี ให้เลือก คือ สีครีม เขียว ฟ้า ม่วง อิฐ และชมพูอมม่วง ในราคาตัวละ ๓๕๐ บาท และยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ต้อนรับปีเสือ ทั้งแก้วกาแฟ เหยือกน้ำ กระติกน้ำ สมุดบันทึก พวงกุญแจ ปากกา นาฬิกาแขวน ถุงผ้า และผ้าขนหนู ผู้สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้าคุณภาพได้ที่ร้านภูฟ้าทุกสาขา
ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๕ พ.ย.๕๒

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ ๑

กองทัพเรือ สนับสนุน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ ๑ บริเวณท้องสนามหลวง ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๑ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๔๕๗ ตรงกับสมัยรัชกาลที่ ๖ ต่อมาไทยได้ประกาศสงครามกับเยอรมันและออสเตรีย-ฮังการี เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๖๐ มีทหารไทยจำนวน ๑,๒๘๔ คน อาสาไปช่วยประเทศสัมพันธมิตรในยุโรปรบกับฝ่ายเยอรมันและออสเตรีย-ฮังการี โดยออกเดินทางจากประเทศไทยเมื่อ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๖๑ ปรากฏว่าฝ่ายสัมพันธมิตรได้รับชัยชนะ นำสันติภาพกลับมาสู่โลก ฝ่ายเยอรมันและออสเตรีย-ฮังการียอมแพ้เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๖๑ และลงนามในสัญญาสงบศึก ทหารไทยเสียชีวิตรวม ๑๙ นาย ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายนของทุกปี จะมีการวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ ๑ เพื่อระลึกถึงวีรกรรมของทหารกล้าที่ร่วมรบในเหตุการณ์ดังกล่าว
ข้อมูล กกพร.ฯ
๕ พ.ย.๕๒

ปี ๒๕๕๓ เป็นปีแห่งการรณรงค์เพื่อการป้องกันอัคคีภัยในเคหสถานและสถานประกอบการ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะหน่วยงานกลางของรัฐในการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเกิดอัคคีภัยมาโดยตลอด และกำหนดให้ปี ๒๕๕๓ เป็นปีการรณรงค์เพื่อการป้องกันอัคคีภัยในเคหสถานและสถานประกอบการเพื่อเป็นริเริ่ม และกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายจากอัคคีภัยและเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมและเพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงด้านความปลอดภัยให้กับประชาชน
โดยมีโครงการประกวดคำขวัญและสิ่งประดิษฐ์เพื่อป้องกันอัคคีภัย สำหรับคำขวัญ นั้นต้องสามารถสื่อความหมายถึงโครงการ “ปี พ.ศ.๒๕๕๓ ปีแห่งการรณรงค์เพื่อการป้องกันอัคคีภัยในเคหสถานและสถานประกอบการ” ได้อย่างชัดเจน ใช้ภาษาไทยถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสม มีความยาวไม่เกิน ๒๕ คำ ทันสมัย จดจำง่ายและเด่นชัด ส่งคำขวัญเข้าประกวดได้ท่านละ ๑ คำขวัญ รางวัลมี ๓ รางวัล พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลที่ ๑ เงินสด ๘,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๒ เงินสด ๕,๐๐๐ บาท และรางวัลที่ ๓ เงินสด ๓,๐๐๐ บาท ส่ง คำขวัญประกวดได้ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ส่วนสิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ และระบบเตือนภัยจากอัคคีภัยนั…

งานแสดงดนตรีและวัฒนธรรม “สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน” ครั้งที่ ๔

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี จะเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อทรงแสดงดนตรี “กู่เจิ้ง” ในงานแสดงดนตรีและวัฒนธรรม “สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน” ครั้งที่ ๔ ณ กรุงปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ และเมืองตงกว่าน ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมครั้งสำคัญในฐานะที่ทรงเป็นทูตวัฒนธรรมจีน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นพระราชวงศ์ พระองค์แรกของโลกที่ทรงเครื่องดนตรีโบราณในราชสำนักจีนที่เรียกว่า “กู่เจิ้ง” ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมโดยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้สลับกันเป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์สองแผ่นดิน ซึ่งงานแสดง ๓ ครั้งที่ผ่านมา ได้รับความสำเร็จอย่างงดงาม เป็นที่ประทับใจในพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของพระองค์ต่อประชาชนทั้งชาวไทยและชาวจีน สำหรับการแสดงครั้งนี้ทรงเลือกบทเพลง ๕ เพลง ได้แก่ เพลงระบำเผ่าอี้ เพลงเผ่าไทย เพลงเมฆตามพระจันทร์ เพลงเต้าลาซา และเพลงสายสัมพันธ์สองแผ่นดิน ซึ่งเป็นบทเพลงที่แต่งตั้งเป็นพิเศษส…

หอจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติ

หอจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ณ ตำบลคลองห้า จังหวัดปทุมธานี เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปวิทยาการในรัชสมัยปัจจุบัน ที่ให้บริการสืบค้นข้อมูลเพื่อการศึกษา วิจัย และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในด้านต่างๆ ซึ่งปรากฏอยู่ในสื่อหลากหลายรูปแบบทั้งเอกสาร คำสั่ง ประกาศ โครงการ เอกสาร การประชุม ภาพถ่าย แถบบันทึกภาพ แถบบันทึกเสียง แบบแปลน แผนที่ แผนผัง หนังสือ สื่อดิจิตอล เช่น ซีดี วีซีดี ดีวีดี ฯลฯ โดยเอกสารในหลายกิจกรรมมีค่าควรแก่การศึกษาและเป็นเอกสารต้นฉบับ ไม่สามารถอ่านได้จากที่อื่น
สถานที่แห่งนี้เปรียบเสมือน ขุมวิชาการที่ยิ่งใหญ่ เก็บรวบรวมพระราชกรณียกิจทุกด้าน เป็น ศูนย์รวมข้อมูลสำคัญทุกอย่างที่เกิดขึ้นในรัชสมัยนี้ ผู้ที่สนใจใช้บริการที่หอจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๙๐๒ ๙๗๔๐ ต่อ ๑๐๓ ๑๑๓ และเว็บไซต์ www.narama 9.go.th
ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๓ พ.ย.๕๒

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะพระอุโบสถวัดบรมนิวาส

วัดบรมนิวาส เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ โปรดให้สร้างครั้งทรงผนวชเมื่อปี พ.ศ.๒๓๗๗ เดิมชื่อว่า วัดนอก เมื่อสร้างแล้วเสร็จ พระราชทานนามใหม่ว่า วัดบรมนิวาส วัดนี้เป็นวัดที่มีครูบาอาจารย์สายวิปัสนากรรมฐาน ได้มาศึกษาปฏิบัติธรรมจำนวนมาก อาทิ หลวงปู่มั่น หลวงปู่เสาร์ และท่านพ่อลี ขณะนี้พระอุโบสถมีสภาพชำรุดทรุดโทรมลง
ทางวัดบรมนิวาสร่วมกับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจึงร่วมกันบูรณะพระอุโบสถวัดบรมนิวาสขึ้น เพื่อน้อมนำเป็นพระราชกุศลอุทิศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และน้อมเป็นพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ผู้ทรงสถาปนาพระอารามหลวง วัดบรมนิวาส ตลอดทั้งครูบาอาจารย์ทุกองค์เพื่อเป็นการแสดงกตัญญูกตเวที
จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพได้โดยบริจาคได้ที่สำนักงานโครงการบูรณะพระอุโบสถ วัดบรมนิวาส สำนักงานกองทุนพระพิชิตมารมัธยมพุทธกาล หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๑๔ ๐๗๐๘ และ ๐๘๗ ๙๒๕ ๕๒๒๙

ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๒ พ.ย.๕๒

ร้านจิตรลดาใช้ดอกรักและดอกบานไม่รู้โรยในผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อร่วมฉลองราชาภิเษกสมรสครบ ๖๐ ปี

ร้านจิตรลดาใช้ดอกรักและดอกบานไม่รู้โรยในผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อร่วมฉลองราชาภิเษกสมรสครบ ๖๐ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งดอกรักและดอกบานไม่รู้โรย เป็นดอกไม้ที่สื่อถึงความรักนิรันดร์ได้ดีที่สุด โดยจะนำดอกบานไม่รู้โรย เป็นตราในสินค้าต่างๆ อาทิ ร่ม กล้อง อัลบั้มรูป นอกจากนี้จะมีสตัฟฟ์ดอกไม้ โดยนำดอกรักจริงมารีดน้ำออกให้หมด จากนั้นนำไปชุบเงินและทองทำเป็นเข็มกลัด และยังมีการอัญเชิญภาพวาดฝีพระหัตถ์ “คนขี่ตั๊กแตนจับช้าง” ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานตั้งแต่ครั้งเปิดร้านจิตรลดา ซึ่งมีความหมายถึงการลงทุนน้อยๆ แต่ทำได้เยอะ โดยจะนำภาพวาดฝีพระหัตถ์มาประดับบนสินค้าต่างๆ อาทิ เสื้อยึด เสื้อโปโล แจ็คเกต ถุงผ้า เป็นต้น
สินค้าทั้งหมดจะเริ่มวางจำหน่ายที่ร้านจิตรลดาทุกสาขาตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ สำหรับผู้ที่ต้องการส่งสินค้าจำนวนมาก ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๒ ๘๔๓๕

ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๒ พ.ย.๕๒

โครงการพระมหามงคลรุ่นมีเสียงบทสวด

ชมรมพัฒนธรรม ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน หน่วยงานองค์กร และวัดที่สนใจร่วมโครงการ พระมหามงคล รุ่น มีเสียงบทสวด เพื่อร่วมเผยแพร่องค์พระประจำวันเกิด ซึ่งมีคุณลักษณะพิเศษ เพื่อเลื่อนปุ่ม จะมีเสียงบทสวดบูชาดังขึ้นจากองค์พระในผอบ
องค์พระมีมวลสารศักดิ์สิทธิ์ เช่น เศษฐานองค์พระพุทธชินราช ผงว่านพิเศษหลวงพ่อเดิม/หลวงปู่ทิม ไม้ต้นตะเคียนทอง โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินงาน คือ ทางชมรมจะรับจัดสร้างองค์พระในราคาทุน เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีไว้บูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล และได้รับฟังเสียงสวดมนต์ที่เป็นที่พึ่งทางใจด้วย
โครงการแบ่งเป็น ๓ ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ ๑ วัดที่สนใจร่วมโครงการ / รับองค์พระเปิดสั่งจอง/รายได้ผลต่างจากการเช่าบูชาทั้งหมดร่วมถวายแต่ละวัดนั้นๆ ตามยอดสั่งจอง
ส่วนที่ ๒ พุทธศาสนิกชนที่สนใจ เป็นกรรมการอุปถัมภ์ เข้าร่วมโครงการร่วมเผยแพร่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว
ส่วนที่ ๓ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ นำรายได้ผลต่างร่วมทำกิจกรรมกุศล ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดขึ้น
ผู้ที่สนใจติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๖๓๑๙ ๕๓๑๖ และ ๐๘ ๔๑๑๙ ๗๔๕๒ cmail:pattanathum@hotmail.c…

การจัดงานสดุดีวีรกรรม “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกู้ชาติ” ครั้งที่ ๕

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดร่วมกับชมรมนาวิกโยธิน กำหนดจัดงานวันสดุดีวีรกรรม “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกู้ชาติ” ครั้งที่ ๕ ร่วมกับชมรมนาวิกโยธิน กำหนดจัดงานสดุดีวีรกรรม ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๙๓๐ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายตากสินมหาราช ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยมี พลเรือโท สุวิทย์ ธาระรูป ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธาน
การจัดงานสดุดีวีรกรรม “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกู้ชาติ” ดังกล่าว กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมกับชมรมนาวิกโยธิน ซึ่งเป็นนายทหารเรือพรรคนาวิกโยธินที่เกษียณอายุราชการแล้วร่วมกันจัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงวีรกรรมและเทิดพระเกียรติคุณของพระองค์ท่านและทหารผู้กล้าทั้งหลาย อีกทั้งยังเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของพวกเราลูกหลานเหลนไทย ที่จะกระทำได้ต่อบรรพบุรุษนักรบกล้าของไทยเรา ในงานประกอบด้วยพิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดสักการะของหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม ชมรม พ่อค้า ประชาชน นิสิตนักศึกษาในจังหวัดจันทบุรี แ…

ยูเนสโกตั้งฐาน ศูนย์โบราณคดีใต้น้ำในไทย

สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมโบราณคดีใต้น้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย และแปซิฟิก ยูเนสโก ว่า เดิมศูนย์ฝึกอบรมโบราณคดีใต้น้ำ ได้ตั้งอยู่ที่ประเทศศรีลังกาแต่องค์การยูเนสโกพิจารณาเห็นว่า ประเทศไทยมีศักยภาพด้านโบราณคดีใต้น้ำที่ทันสมัยในภูมิภาคอาเซียน จึงได้ขอย้ายฐานมาตั้งที่ประเทศไทย ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี จังหวัดจันทบุรี เพื่อทำหน้าที่ในการฝึกอบรมการดำน้ำเพื่อสำรวจค้นหาหลักฐานเกี่ยวกับโบราณวัตถุใต้ท้องทะเล โดยใช้งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศนอร์เวย์ในการดำเนินการ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ศูนย์ฝึกอบรมโบราณคดีใต้น้ำ ได้จัดตั้งเสร็จแล้วและเปิดอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคน นี้ โดยจะมีหลักสูตรฝึกอบรมภาคทฤษฎีใช้สถานที่สำนักงานโบราณคดีใต้น้ำ ท่าแฉลบ เป็นห้องเรียนหลัก และเลือกแหล่งโบราณคดีใต้น้ำเรือมันนอก เรือเมล์สมัย รัชกาลที่ ๖ ที่อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นภาคปฏิบัติห้องเรียนใต้ทะเล
ปัจจุบันทั่วโลกมีประเทศสมาชิกโบราณคดีใต้น้ำ จำนวน ๖๓ ประเทศ ขณะนี้มีสมาชิกในเอเชียส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการอบรมรุ่นแรกแล้ว ๑๒ ราย จาก ๗ ประเทศ ได้แก่ …

หนังสือแสงนั้นมิจางหาย

หลังจากหนังสือ “แสงหนึ่งคือรุ้งงาม” ซึ่งเป็นหนังสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ ๘๔ พรรษา เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๐ วางจำหน่ายแล้ว ในปี ๒๕๕๒ นี้ ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม พระธิดา จึงมีดำริในการจัดทำหนังสือ “แสงนั้นมิจางหาย” เพื่อสืบทอดต่อจากหนังสือแสงหนึ่งคือรุ้งงาม เป็นการสื่อให้เห็นว่า พระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนครธิวาสราชนครินทร์ นั้น ยังประทับอยู่ในใจของพสกนิกรชาวไทย มิได้เลือนหายไปกับกาลเวลา
หนังสือ “แสงนั้นมิจางหาย” ร้อยเรียงเรื่องราวผ่านพระฉายาลักษณ์ในการเสด็จออกงานอย่างเป็นทางการครั้งสุดท้าย รวมถึงประมวลภาพเกี่ยวกับพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ริ้วขบวนต่างๆ การก่อสร้างพระเมรุการบรรจุพระสรีรางคาร ฯลฯ โดยสังเขป และส่วนที่เป็นการสานต่อพระปณิธานที่ต่อเนื่องตั้งแต่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมาจนถึงสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
หนังสือแสงนั้นมิจางหาย จำหน่ายราคาเล่มละ ๒๐๐ บาท และหากรวมทั้งชุด บรรจุกล่องโชว์สัน พร้อ…

กองทัพเรือสนับสนุนการจัดงาน “ลอยประทีปวัดอรุณ รำลึกคุณเจ้าพระยา”

กองทัพเรือ สนับสนุนสภาวัฒนธรรมเขตบางกอกใหญ่ และประชาคมเมืองเขตบางกอกใหญ่ ในการจัดงาน “ลอยประทีปวัดอรุณรำลึกคุณเจ้าพระยา” และงาน “เสน่ห์ฝั่งธน ถนนสายวัฒนธรรม” ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม-๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ บริเวณวัดอรุณราชวราราม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม และฟื้นฟูประเพณีอันดีงามสู่อนุชนคนรุ่นหลัง และเนื่องในวันลอยกระทง ๒ พฤศจิกายน นี้ กองทัพเรือได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำระหว่างสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า-สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน พื้นที่บางนา-พระประแดง และพื้นที่โรงเรียนนายเรือ-อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ จังหวัดสมุทรปราการ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา ๑๗๐๐ ของวันที่ ๒ พฤศจิกายน – ๐๘๐๐ ของวันที่ ๓ พฤศจิกายน โดยติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน ๑๖๙๖
ข้อมูล กกพร.ฯ
๓๐ ต.ค.๕๒

กทม.มีนโยบายในการจัดระเบียบป้ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร (กทม.) มีนโยบายในการจัดระเบียบป้ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อจัดภูมิทัศน์เมืองให้มีความเป็นระเบียบมากขึ้น โดยคณะกรรมการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร ได้ตั้งคณะทำงานพิจารณาการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร ขึ้น มีหน้าที่พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และจัดระบบการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ของ กทม. และที่สาธารณะ เช่น ป้ายข้างศาลาที่พักผู้โดยสาร ป้ายตอม่อใต้สถานีรถไฟบีทีเอส สะพานข้ามทางแยก สะพายยกระดับ ป้ายไตรวิชั่น ป้ายเทศกาล ป้ายจราจรอัจฉริยะ เป็นต้น รวมทั้งพิจารณากำหนดแนวทางขอใช้ป้ายประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา รวมทั้งควบคุมดูแลการติดตั้งป้ายทุกประเภทให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม และเรียบร้อย รวมทั้งพิจารณากำหนดแนวทางให้หน่วยงาน กทม. ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการกิจกรรมของประชาชนโดยใช้ป้ายประชาสัมพันธ์ของ กทม. ที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และประหยัดงบประมาณ ในส่วนของป้ายเถื่อนที่ลักลอบติด เช่น ป้ายเงินด่วน ขายสินค้า และหมู่บ้านจัดสรรจะมอบให้ผู้อำนวยการเขตทั้ง ๕๐ เขต ดำเนินการอย่างเด็ดขาดโดยให้ถือเป็นนโยบายเร่งด่วน
ซึ่งจากนโย…