Skip to main content

Posts

Showing posts from February, 2010

ศูนย์ ๑๕๕๕ รับแจ้งเหตุ

เนื่องจากรัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลบ้านเมืองให้อยู่ในความสงบเรียบร้อย รวมถึงหากเกิดเหตุร้ายจะจัดชุดจู่โจมเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเข้าระงับเหตุภายใน ๑๕ นาที นอกจากนี้ได้ขอความร่วมมือจาก กทม. ใช้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ๑๕๕๕ เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุ โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความไม่สงบในบ้านเมือง ซึ่งจะใช้ศูนย์ดังกล่าวไปจนกว่าเหตุการณ์บ้านเมืองจะเข้าสู่ภาวะปกติ
และ กทม.จะมีหน่วยคัดกรองข่าวสารจาก ๑๕๕๕ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด โดยให้ผู้อำนวยการเขตทั้ง ๕๐ เขต ทำหน้าที่ดูแล และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมทั้ง กทม.ยังได้จัดสัมมนาอาสามัครรักกรุงเทพ ซึ่งมีผู้นำชุมชน สื่อมวลชน ประชาชนและเจ้าหน้าที่กว่า ๓,๐๐๐ คน เข้าร่วมที่ศูนย์เยาวชน กทม. เพื่อเป็นเครือข่ายคอยแจ้งข่าวให้กับทางราชการอีกทางหนึ่งด้วย
ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๒๖ ก.พ.๕๓

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ จัดอภิปรายทางวิชาการเรื่อง “วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพชาวทะเล”

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ จัดให้มีการอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง “วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพชาวทะเล” ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๓ ระหว่างเวลา ๐๘๓๐ – ๑๖๓๐ ณ ห้องประชุมโปษะกฤษณะ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กรมแพทย์ทหารเรือ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือโท สุริยา ณ นคร เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมกับเป็นผู้บรรยายเรื่อง ความคาดหวังของ กรมแพทย์ทหารเรือต่อการจัดการศึกษาด้านการพยาบาลเวชศาสตร์ทางทะเล และวิถีชีวิต รวมทั้งการดูแลสุขภาพของกำลังพลกองทัพเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ในทะเล และผู้ที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับทะเล นอกจากนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการอภิปรายได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับความคาดหวังของกรมแพทย์ทหารเรือ รวมทั้งวิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์โดยตรง อีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอภิปรายได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขาภิบาลเรือและอาชีวอนามัยในเรือ

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๒๖ ก.พ.๕๓

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นเสริมรายได้

เขตบางนา กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นเสริมรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ จำนวน ๓ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการทำอาหารและขนม ระหว่าง ๑-๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓ ที่ชุมชนต่างๆ ในพื้นที่เขตบางนา หลักสูตรงานหัตถกรรม ฝึกอบรม ระหว่าง ๒๙ มีนาคม -๒๖ เมษายน ๒๕๕๓ ที่ชุมชนต่างๆ ในพื้นที่เขตบางนา และหลักสูตรนวดแผนไทย ฝึกอบรมระหว่าง ๒๗ เมษายน-๒๕ พฤษภาคม ที่ศูนย์ธุรกิจชุมชน เขตบางนา ซอยลาซาล ๕๕ เยื้องโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ โดยจะดำเนินการฝึกอบรมทุกวันจันทร์-วันศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขันฤกษ์) เรียนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางนา ในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๙๗ ๓๗๐๖ ต่อ ๖๐๘๓ -๔


ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๒๖ ก.พ.๕๓

การจัดงานรำลึกวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล ประจำปี ๒๕๕๓

กองทัพเรือ โดย ศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล (ทสปช.) ทั้ง ๔ เขต จัดงานรำลึกวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล ประจำปี ๒๕๕๓ ระหว่างวันที่ ๓ ถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ ฐานทัพเรือพังงา จังหวัดพังงา ทั้งนี้ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้มวลชน ทสปช. และมวลชนกลุ่มอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความรัก ความสามัคคี ความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ รวมทั้งการป้องกัน แก้ไข ปัญหาด้านความมั่นคงของชาติและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความเข้มแข็งให้กับศูนย์ประสานงานมวลชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในทุกระดับ
การจัดงานรำลึกวันสถาปนา ทสปช. ในปีนี้ เป็นการจัดงานแบบรวมเขต โดย ศูนย์ ทสปช.ในทะเล เขตฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ เป็นเจ้าภาพ โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการรำลึก ทสปช. พิธีทางศาสนา พิธีวางพวงมาลา พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามทางบกและสวนสนามทางเรือของ ทสปช. พิธีมอบประกาศนียบัตรและรางวัลสำหรับวิทยากรและสมาชิก ทสปช. ดีเด่นประจำปี พร้อมกับจัดกิจกรรมสัมพันธ์ได้แก่ การสาธิตปฏิบัติการทางทหาร และการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี
จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเที่ยวชมการสวนสนามทางบ…

เรือห้องสมุดสัญจร แหล่งความรู้บนสายน้ำเจ้าพระยา

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดโครงการเรือห้องสมุดสัญจร แหล่งความรู้บนสายน้ำเจ้าพระยาขึ้น เพื่อสนองนโยบายของคณะรัฐมนตรี ที่มีมติให้การอ่านเป็นสาระแห่งชาติ และกำหนดให้ปี ๒๕๕๒-๒๕๖๑ เป็นทศวรรษแห่งการอ่าน
โดยโครงการนี้ได้ทำการซ่อมแซมเรือห้องสมุดเดิม ๒ ลำ ที่มีอายุมากกว่า ๕๐ ปี ได้แก่ เรือนางนพมาศ ที่เคยเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ และเรือมหาราชที่เป็นห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเรือทั้ง ๒ ลำ ได้หยุดให้บริการประชาชนในลำน้ำเจ้าพระยามาเป็นเวลานานแล้ว เนื่องจากชำรุดและไม่ได้รับการซ่อมแซม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการซ่อมแซมเรือทั้ง ๒ ลำให้กลับมาให้บริการประชาชนได้อีกครั้ง โดยเรือจะมีหนังสือให้บริการกว่า ๔,๐๐๐ เล่ม มีมุมคอมพิวเตอร์ให้ค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต มุมบันเทิงที่มีอุปกรณ์ดนตรี มุมนั่งเล่น มีของเล่นเสริมสร้างพัฒนาให้บริการ
เรือห้องสมุดสัญจร เปิดให้บริการในวันจันทร์-พุธ-ศุกร์ และวันเสาร์ที่ ๓ ของเดือน จอดให้บริการที่ท่าเรือ ๘ แห่ง ในจังหวัดนนทบุรี ได้แก่ วัดเฉลิมพ…

เทศกาลอาหารและการท่องเที่ยวเขตคลองเตย

เขตคลองเตยร่วมกับสภาวัฒนธรรมเขตคลองเตย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการในพื้นที่ จัดงาน “เทศกาลอาหารและการท่องเที่ยวเขตคลองเตย” ครั้งที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ มีนาคม ๒๕๕๓ ระหว่างเวลา ๑๐๐๐-๒๑๐๐ ที่บริเวณลานจอดรถโรงงานยาสูบ ด้านหลังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ภายในงานจะมีการประกวด แข่งขัน ส้มตำลีลา การประกวดหางเครื่อง อายุ ระหว่าง ๘-๑๔ ปี การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งชาย/หญิง อายุระหว่าง ๗-๑๒ ปี นอกจากนี้ยังมีการออกร้านจำหน่ายอาหารอร่อยในพื้นที่กว่า ๑๐๐ ร้าน อาหารนานาชาติจากโรงแรมและภัตตาคารที่มีชื่อเสียงของเขตคลองเตย การจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยจากนักเรียนในพื้นที่ รวมทั้งการแสดงดนตรี กิจกรรมบันเทิงอีกมากมาย


ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๒๕ ก.พ.๕๓

โครงการความสุขของพ่อ ความสุขของคนไทย

ตามที่กระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานความสุขของคนไทยใต้แสงพระบารมี ณ ถนนราชดำเนิน เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติรูปแบบต่างๆ รวมทั้งยังจัดทำสายรัดข้อมือสีชมพูเฉลิมพระเกียรติเป็นของที่ระลึก ซึ่งได้รับกระแสตอบรับดีมาก และมีประชาชนเรียกร้องให้จัดทำเพิ่มเติม กระทรวงการคลัง จึงได้จัดทำสายรัดข้อมือขึ้นมาอีกชุดหนึ่ง จำนวน ๙๙๙,๙๙๙ ชุด โดยมีข้อความว่า “รักพ่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๒ พรรษา” จำหน่ายในราคาชุดละ ๙๙ บาท พร้อมวีซีดีประมวลกิจกรรมเทิดพระเกียรติ งานความสุขของคนไทยใต้แสงพระบารมี เพื่อให้ประชาชนที่ไม่มีโอกาสมาร่วมงานสามารถรับรู้ถึงกิจกรรม และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณ และรวมใจกันสร้างความรัก ความสุข ความสามัคคี เป็นพลังยึดเหนี่ยวให้ชาติบ้านเมืองสามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยดี
รายได้จากการจำหน่ายจะน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ผู้สนใจเป็นเจ้าของสายรัดข้อมือสีชมพู สามารถหาซื้อได้ที่ธนา…

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดอบรมโครงการ “นย.ห่างไกลยาเสพติด”

ในวันที่ ๒๖ ก.พ.๕๓ ระหว่างเวลา ๑๓๓๐-๑๖๓๐ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จะจัดอบรมโครงการ “นย.ห่างไกลยาเสพติด” ให้กับทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๓/๕๒ จำนวน ๒,๒๓๖ นาย ณ ห้องเรียนหมายเลข ๗ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พล.ร.ต.จำลอง วังส์ด่าน เสนาธิการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทหารกองประจำการดังกล่าว ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องพิษภัยของยาเสพติด รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ทั้งนี้ การดำเนินการอบรมประกอบด้วย การบรรยายจากวิทยากรของกรมแพทย์ทหารเรือ การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับยาเสพติด และกิจกรรมสันทนาการ
การจัดอบรมโครงการ “นย.ห่างไกลยาเสพติด” สำหรับทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๓/๕๒ นั้น เป็นโครงการเริ่มต้นในปีงบประมาณ ๕๓ ซึ่งหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จะได้ขยายผลการอบรมฯ สำหรับทหารกองประจำการในผลัดต่อๆ ไป รวมทั้งโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงที่ตั้งหน่วยอีกด้วย

ข้อมูล นย.
๒๔ ก.พ.๕๓

สำนักงานทหารเรือหญิง ขอเชิญร่วมฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ครั้งที่ ๑

สำนักงานทหารเรือหญิง กำหนดจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการหญิง ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓๐๐ – ๑๖๐๐ ณ ห้องรับประทานอาหาร นายทหารชั้นผู้ใหญ่ อาคาร ๕ ชั้น ๒
การฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความรู้รักสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้กำลังพลมีสภาพเศรษฐกิจที่ดี สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ สร้างอาชีพเสริมให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยการฝึกอบรมอาชีพครั้งนี้ ประกอบด้วยการจัดดอกไม้สด ลูกประคบสมุนไพร ยาหม่อง พิมเสนน้ำ เจลล้างมือ แชมพูดอกอัญชัน น้ำยาล้างจาน เมี่ยงก๋วยเตี๋ยว และเครื่องดื่มสุขภาพ เสียค่าอุปกรณ์กิจกรรมละ ๕๐ บาท
ผู้ที่สนใจสมัครฝึกอบรมได้ที่ผู้แทนทหารเรือหญิงประจำหน่วยหรือที่นาวาเอกหญิง กาญจนา ทรงวรวิทย์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๕๐๗ และที่นาวาโทหญิง วาสนา เมษาเจริญสุข หมายเลข
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๗๐ ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๓


ข้อมูล สน.ทร.หญิง
๒๔ ก.พ.๕๓

การฝึกกองทัพเรือ ๕๓

กองทัพเรือ เตรียมทำการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๓ ระหว่างวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ โดยจะดำเนินการฝึกในขั้นการฝึก ปัญหาที่บังคับการและขั้นการฝึกภาคสนามและภาคทะเล มี พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์ รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นผู้อำนวยการฝึกฯ
การฝึกกองทัพเรือเป็นการฝึกที่กองทัพเรือได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยได้บูรณาการการฝึกภายในกองทัพเรือ ด้วยการนำการปฏิบัติการสาขาต่างๆ ของส่วนกำลังรบ การปฏิบัติและการสนับสนุนของกรมในส่วนบัญชาการ ส่วนยุทธบริการ และส่วนการศึกษา ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันมาทำการฝึก ภายใต้สถานการณ์การฝึกเดียวกัน และใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทำการฝึกในลักษณะ “รบอย่างไร ฝึกอย่างนั้น” คือหน่วยที่จะต้องปฏิบัติภารกิจหน้าที่ใดในสถานการณ์จริง ให้ปฏิบัติภารกิจหน้าที่นั้นในสถานฝึกโดยเน้นไปที่การทดสอบการวางแผนและการปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศด้านตะวันออกของกองทัพเรือ และทดสอบขีดความสามารถในการต่อต้านการก่อการร้าย สำหรับการฝึกกองทัพเรือในปีนี้ ได้แบ่งขั้นตอนการฝึกออกเป็น ๕ ขั้นตอน คือ ขั้นที่ ๑ เป็นขั้นการเตรียมการก่อนการฝึก ขั้นที่ ๒ การอบรมในห้องเรียน, ขั้นที่ ๓ …

การประกวดร้องเพลงที่เป็นผลงานของสุนทราภรณ์

คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมเฉลิมฉลองในวาระ “๑๐๐ ปีชาตกาล ครูเอื้อ สุนทรสนาน” ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก โดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) เปิดรับสมัครผู้รักและมีความสามารถในการร้องเพลงร่วมประชันความเป็นเลิศและชิงความเป็นหนึ่งในการขับร้องเพลงที่เป็นผลงานของสุนทราภรณ์ (ครูเอื้อ สุนทรสนาน) ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๓ โดยผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้รับเงินรางวัลพร้อมโล่ห์เกียรติยศ และเกียรติบัตร
การจัดประกวดร้องเพลงที่เป็นผลงานของสุนทราภรณ์ครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมคณาจารย์เจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมในการทำหน้าที่ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยแล้ว ยังเป็นการฝึกฝนทักษะด้านการขับร้องเพลงของผู้มีใจรักมีความสามารถในแขนงดนตรีอีกด้วย เพราะศาสตร์ด้านการร้องเพลงนี้ หากเป็นการเรียนแต่ทางทฤษฎี แต่ขาดการฝึกฝนและชี้แนะจากคณาจารย์ก็จะไม่สามารถพัฒนาได้ด้วยตนเอง
การประกวดร้องเพลงครั้งนี้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ร.มุ่งหวังที่จะเป็นเวทีในการแสดงความสามารถ แสดงทักษะและเทคนิคการร้องเพลง นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มผู้มีความสามารถด้านการร้องเพ…

การประกวดร้องเพลงที่เป็นผลงานของสุนทราภรณ์

คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมเฉลิมฉลองในวาระ “๑๐๐ ปีชาตกาล ครูเอื้อ สุนทรสนาน” ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก โดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) เปิดรับสมัครผู้รักและมีความสามารถในการร้องเพลงร่วมประชันความเป็นเลิศและชิงความเป็นหนึ่งในการขับร้องเพลงที่เป็นผลงานของสุนทราภรณ์ (ครูเอื้อ สุนทรสนาน) ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๓ โดยผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้รับเงินรางวัลพร้อมโล่ห์เกียรติยศ และเกียรติบัตร
การจัดประกวดร้องเพลงที่เป็นผลงานของสุนทราภรณ์ครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมคณาจารย์เจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมในการทำหน้าที่ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยแล้ว ยังเป็นการฝึกฝนทักษะด้านการขับร้องเพลงของผู้มีใจรักมีความสามารถในแขนงดนตรีอีกด้วย เพราะศาสตร์ด้านการร้องเพลงนี้ หากเป็นการเรียนแต่ทางทฤษฎี แต่ขาดการฝึกฝนและชี้แนะจากคณาจารย์ก็จะไม่สามารถพัฒนาได้ด้วยตนเอง
การประกวดร้องเพลงครั้งนี้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ร.มุ่งหวังที่จะเป็นเวทีในการแสดงความสามารถ แสดงทักษะและเทคนิคการร้องเพลง นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มผู้มีความสามารถด้านการร้องเพ…

งานวันศิลปินแห่งชาติ

คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดงานวันศิลปินแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ ศูนย์วัฒธรรมแห่งประเทศไทย
ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติ และงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้แก่ผู้ได้รับรางวัลศิลปินแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๒ งานเสวนา การบรรยายให้ความรู้จากศิลปินแห่งชาติในสาขาต่างๆ โดยงานจะเริ่มในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ อันเป็นวันศิลปินแห่งชาติ มีการจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติพร้อมงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ศิลปินแห่งชาติปี ๒๕๕๒ จำนวน ๙ ท่าน
จึงขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์ เยาวชนและประชาชนผู้สนใจร่วมกิจกรรม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ และเรียนรู้ภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าจากครูของแผ่นดินได้ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓ ต่อ ๔๑๔๑-๒ , ๔๑๔๗


ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๒๒ ก.พ.๕๓

รับสมัครบุตรชาวประมงเข้าศึกษาในคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

รับสมัครบุตรชาวประมงเข้าศึกษาในคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียนที่เป็นบุตรชาวประมงเข้าศึกษาในคณะประมงสำหรับนิสิตโควตาโครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อบุตรชาวประมง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ จำนวน ๑๐ คน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ โดยบุตรทีจะเข้าศึกษาตามโครงการดังกล่าวจะต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมนับตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จนถึงสิ้นสุดภาคต้นของมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สายวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐
ผู้ที่สนใจติดต่อขอใบสมัครได้ที่ผู้อำนวยการหรืออาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนที่ผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่ สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และที่งานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ค่าสมัครสอบคนละ ๓๐๐ บาท (ไม่รวมค่าส่งทางไปรษณีย์) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย หรือสมาคมประมงท้องถิ่นในแต่ละจังหวัด หรือดูได้ที่ www.fish.ku.ac.thข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑๘ ก.พ.๕๓

เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

กรมการขนส่งทางบก เปิดอบรมเสริมสร้างวินัยการขับขี่ก่อนขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ในวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์

กรมการขนส่งทางบก เปิดอบรมเสริมสร้างวินัยการขับขี่ก่อนขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ในวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์

กรมการขนส่งทางบก เชิญชวนนักขับรถมือใหม่ ร่วมส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน ด้วยการเข้าร่วมอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถในวัน เสาร์ – อาทิตย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยจะเสริมความรู้ด้านการขับขี่ที่ปลอดภัย การปฏิบัติตามกฎจราจร รวมทั้งการดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้น เพื่อสร้างนักขับรถที่มีคุณภาพสู่ท้องถนน ภายหลังการอบรมจะเปิดให้ทดสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถเพื่อรับใบอนุญาตขับรถ สำหรับเดือนกุมภาพันธ์นี้ กำหนดจัดอบรมและทดสอบในวันที่ ๒๐ ถึงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ กรมการขนส่งทางบก โดยวันเสาร์เป็นการอบรมและทดสอบข้อเขียนและวันอาทิตย์ทดสอบขับรถ ผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้รับใบอนุญาตขับรถทันที โดยชำระค่าธรรมเนียม ๑๐๕ บาท หากประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขับรถรูปแบบใหม่ เพียงชำระค่าบริการถ่ายรูปเพิ่ม ๑๐๐ บาท เท่านั้น
ผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรมด้วยตนเอง พร้อมหลักฐาน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาและใบรับรองแพทย์ ที่ส่วนใบอนุญาตขับรถ อาคาร ๔ ชั้น ๓ กรมการขนส่งทางบก หรือสอบถามเพิ่มเติมที่หม…

กิจกรรม Earth Hour 2010

กิจกรรม Earth Hour 2010

กรุงเทพมหานครเตรียมจัดกิจกรรม Earth Hour 2010 หรือกิจกรรมปิดไฟ ๑ ชั่วโมงให้โลกพัก ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เวลา ๒๐๓๐ – ๒๑๓๐ เพื่อลดโลกร้อน ๑ ชั่วโมง ร่วมกับเมืองใหญ่ทั่วโลก ซึ่งกรุงเทพมหานคร ได้จัดต่อเนื่องกันมาแล้วเป็นปีที่ ๓ โดยจะจัดกิจกรรมที่ลานหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ พลาซ่า พร้อมปิดไฟตามสถานที่สำคัญ เช่น พระบรมมหาราชวัง วัดอรุณราชวราราม สะพานพระราม๘ เสาชิงช้า และ ๖ ถนนสายหลักได้แก่ถนนสีลม ถนนรัชดาภิเษก ถนนข้าวสาร ถนนเยาวราช ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ และถนนราชดำริ
และในปีนี้จะสร้างการมีส่วนร่วมไปยังจังหวัดปริมณฑลและต่างจังหวัดได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ ขอนแก่น ภูเก็ต เชียงใหม่ อุบลราชธานี และพัทยา โดยตั้งเป้าลดปริมาณไฟฟ้าเฉพาะในพื้นที่ กทม.ในปี ๕๓ ให้ได้ ๒,๐๐๐ เมกกะวัตต์ เพื่อให้สอดคล้องกับการประชุมโลกร้อนที่เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก

ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๑๘ ก.พ.๕๓
เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

สมาคมภริยาทหารเรือ จัดโครงการค่ายบุตร-ธิดานาวีภาคฤดูร้อน ๑-๓๐ เมษายนนี้

สมาคมภริยาทหารเรือ จัดโครงการค่ายบุตร-ธิดานาวี ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๓ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐เมษายน ๒๕๕๓ ณ โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยรับสมัครบุตร-ธิดาของข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ ซึ่งมารดาเป็นสมาชิก หรือสมาชิกสมทบของสมาคมภริยาทหารเรือที่เกิดในปี ๒๕๔๑ ถึงปี ๒๕๔๖
สำหรับกิจกรรมในค่ายที่จัดขึ้นเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ นาฏศิลป์ ดนตรี คอมพิวเตอร์ ศิลปะ และว่ายน้ำ รวมทั้งจัดทัศนศึกษานอกสถานที่
สนใจยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบด้วย รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ ใบ สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ (ของมารดา) ,ใบรับรองแพทย์ และค่าสมัครคนละ ๘๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๓ ที่สมาคมภริยาทหารเรือ สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ , ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕, ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๔๓ หรือ WWW.NAVY.MI.TH/NWAข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑๗ ก.พ.๕๓

การฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศและต่างประเทศของนักเรียนนายเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒

กองทัพเรือ โดย โรงเรียนนายเรือ จะทำการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศและต่างประเทศของนักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ ๑ ถึงชั้นปีที่ ๔ และนักเรียนนายเรือชั้นใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ ระหว่างวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ตามเส้นทางการเดินเรือจากโรงเรียนนายเรือ-ฐานทัพเรือสัตหีบ-ชุมพร-เกาะสมุย-สงขลา-คลองใหญ่-เกาะช้าง-ฐานทัพเรือสัตหีบ-มะนิลา (สาธารณรัฐฟิลิปปินส์) – โยโกสุกะ (ญี่ปุ่น) – วลาดิวอสต็อก (สหพันธรัฐรัสเซีย)-ปูซาน (สาธารณรัฐเกาหลี) –ฮ่องกง (สาธารณรัฐประชาชนจีน) –โฮจิมินห์ (สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) – ฐานทัพเรือสัตหีบ-โรงเรียนนายเรือ โดยจัดตั้งหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ที่โรงเรียนนายเรือ มี พลเรือตรี ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ มีเรือฝึกจำนวน ๓ ลำ ประกอบด้วย เรือหลวงตากสิน (เรือธง) เรือหลวงเจ้าพระยา และเรือหลวงนราธิวาส
การฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศและต่างประเทศของนักเรียนนายเรือ เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาและเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียนนายเรือด้วยการปฏิบัติงานจริงบนเรือตามมาตรฐานของ…

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวางมาตรการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการแผนการป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์ปีกธรรมชาติ (โรคไข้หวัดนก) โดยนำเทคโนโลยีและงานวิจัยมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังเตรียมพร้อมรับมือการระบาดของโรคไข้หวัดนก ทั้งนี้การเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้หวัดนก มี ๓ มาตรการ ได้แก่
๑. มาตรการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกในธรรมชาติ
๒. มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์
๓. มาตรการด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับนกอพยพ
ในปีนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เตรียมการสำรวจเฝ้าระวังโรคและการ สุ่มตรวจโรคในนกธรรมชาติและนกในกรงเลี้ยงโครงการศึกษาเส้นทางการอพยพและตรวจนับประชากร นกอพยพ เพื่อรับมือการระบาดในช่วงฤดูร้อน และได้นำวิทยุติดตามตัวสัตว์ระบบดาวเทียม ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการศึกษา วิจัยติดตามนกอพยพอันจะทำให้สามารถแจ้งเตือนป้องกันและควบคุมก่อนที่จะเกิดการระบาดของโรคได้ รวมทั้งหากมีการระบาดของโรคก็จะสามารถกำหนดการเฝ้าระวังในพื้นที่นั้นๆ ได้อย่างทันท่วงที


ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๑๗ ก.พ.๕๓

ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดงานสัมมนาทางวิชาการพระราชบัญญัติธงพุทธศักราช ๒๕๒๒

คณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ และวัฒนธรรมวุฒิสภา กองทัพเรือและสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียมประเทศไทย ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดงานสัมมนาทางวิชาการพระราชบัญญัติธง พุทธศักราช ๒๕๒๒ พร้อมการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับธง การเชิญธงตามระเบียบกระทรวงจากภาครัฐ นักเรียนและภาคเอกชน ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เวลา ๐๘๐๐ ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมไอพีเอ็ม ท้องถิ่นไทย และชมการแสดงธงจากทุกภาคส่วนในเวลา ๑๑๐๐-๑๒๐๐ ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ในเครือข่ายสมาคมพร้อมกันกว่า ๕๐ สถานี ถ่ายทอดสดจากหอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร

ข้อมูล กปจ.ฯ
๑๖ ก.พ.๕๓

การขยายเวลาการพิสูจน์สัญชาติและผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวแก่แรงงานต่างด้าว

เนื่องจากแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่จะต้องพิสูจน์สัญชาติเพื่อให้ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในอาณาจักรไม่เกินวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ มีจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้การจัดระบบแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับสามารถปรับเปลี่ยนสถานะ เป็นผู้เข้าเมืองถูกกฎหมายโดยการพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จ และเป็นไปตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวทั้งระบบที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อการใช้แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย ครม. จึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๓ ขยายเวลาการพิสูจน์สัญชาติและผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวแก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา ที่จดทะเบียน และได้รับอนุญาตทำงานปี ๒๕๕๒ ออกไปอีก ๒ ปี นับแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
ผู้ที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่กรมการจัดหางาน สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๑๗๓๐-๑
ข้อมูล กระทรวงแรงงาน
๑๖ ก.พ.๕๓

การขยายเวลาการพิสูจน์สัญชาติและผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวแก่แรงงานต่างด้าว

เนื่องจากแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่จะต้องพิสูจน์สัญชาติเพื่อให้ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในอาณาจักรไม่เกินวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ มีจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้การจัดระบบแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับสามารถปรับเปลี่ยนสถานะ เป็นผู้เข้าเมืองถูกกฎหมายโดยการพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จ และเป็นไปตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวทั้งระบบที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อการใช้แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย ครม. จึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๓ ขยายเวลาการพิสูจน์สัญชาติและผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวแก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา ที่จดทะเบียน และได้รับอนุญาตทำงานปี ๒๕๕๒ ออกไปอีก ๒ ปี นับแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
ผู้ที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่กรมการจัดหางาน สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๑๗๓๐-๑
ข้อมูล กระทรวงแรงงาน
๑๖ ก.พ.๕๓

ภาพยนตร์สั้น “อัจฉริยะราชัน สร้างสรรค์เพื่อปวงไทย”

กระทรวงพาณิชย์ จัดทำโครงการครีเอทีฟ คิง เปิดตัวภาพยนตร์สั้น ๒ นาที เรื่อง “อัจฉริยะราชัน สร้างสรรค์เพื่อปวงไทย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อกระตุ้นให้ คนไทยเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาโดยจะเริ่มฉายตั้งแต่บัดนี้ - ๑๔ เมษายน ๒๕๕๓ ณ โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ และเอส เอฟ ทุกสาขา พร้อมทั่วประเทศ
ภาพยนตร์ดังกล่าว เสนอเรื่องราวน่ารักของเด็กชายจอม วัย ๑๐ ขวบ ที่ตั้งคำถามกับครูประจำชั้นในห้องเรียนว่า ในหลวงทรงคิดได้ยังไง คุณครูจึงยกตัวอย่างผลงานประดิษฐ์คิดค้นและสร้างสรรค์ของพระองค์แล้วทิ้งคำถามให้เด็กชายจอมไปหาคำตอบเอง จนในที่สุดคำตอบที่ได้ คือ แรงบันดาลใจของในหลวง คือ คนไทยทุกคน
โครงการครีเอทีฟ คิง จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๘๒ พรรษา ในปี ๒๕๕๒ และทรงได้รับทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลผู้นำโลก GLOBAL LEADER AWARD ในฐานะที่เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการพัฒนาประเทศและส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวไทยให้ดีขึ้น จนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตา…

โรงเรียนนายเรือ จัดกิจกรรมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่นักเรียนนายเรือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

กองทัพเรือ โดย ชมรมพุทธศาสน์โรงเรียนนายเรือ จัดกิจกรรมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่นักเรียนนายเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน ๓๑ นาย ระหว่างวันที่ ๑๒ ถึงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยจะมีการศึกษาปฏิบัติธรรม ณ วัดเครือวัลย์วรวิหารและวัดถ้ำวัฒนมงคล ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่นักเรียนนายเรือประจำปีที่จัดทำขึ้นในปีนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อเป็นการปลูกฝังและสร้างนักเรียนนายเรือให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ต่อไป โดยจะมีพิธีขอขมาผู้บังคับบัญชา ครู-อาจารย์ ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เวลา ๑๖๓๐ ณ สโมสรสัญญาบัตร โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทราปราการ ,พิธีขริบผม ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓, พิธีบรรพชาอุปสมบท ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร โดยพระนวกะจะศึกษาปฏิบัติธรรม ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร จากนั้นไปศึกษาปฏิบ…

วันรักนกเงือก ตอน รักแท้

มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย HORNBILL บริษัท ไอ.ซี.ซี.ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เชิญชวนคนรักษ์นกเงือก ร่วมกิจกรรมประจำปีในงาน “วันรักนกเงือก ตอน รักแท้” ระดมทุนเพื่อการศึกษา และอนุรักษ์นกเงือกในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เวลา ๑๒๐๐-๑๘๐๐ ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม ๖ กรุงเทพมหานคร
ภายในงานมีกิจกรรมน่าสนใจ ประกอบด้วย การรายงานความก้าวหน้าของมูลนิธิฯ การมอบเงินสนับสนุนการศึกษาวิจัยนกเงือกในโครงการ “ปตท.สพ.รักษ์นกเงือก” รายงานสถานการณ์นกเงือกในปัจจุบัน เรียนรู้ เรื่อง “รักแท้” ของนกเงือก นอกจากนี้ยังมีการแสดงนิทรรศการ กิจกรรมเกี่ยวกับนกเงือก คอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง เกมส์นันทนาการและกิจกรรมน่าสนใจอีกมากมาย
จึงขอเชิญชวนคนรักษ์นกเงือก ร่วมงานประจำปีได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว
ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๑๕ ก.พ.๕๓

งาน ๙ ล้นเกล้าฯ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อยู่ดี มีสุขเย็นศิระเพราะพระบริบาล

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจัดงาน ๙ ล้นเกล้าฯ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อยู่ดี มีสุข เย็นศิระเพราะพระบริบาล ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลครบรอบ ๖๐ ปี บรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะเวียนมาบรรจบในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านโครงการต่างๆ ด้านการเกษตร โดยเฉพาะด้านชลประทานและการบริหารจัดการแหล่งน้ำรูปแบบการจัดงานครั้งนี้ จึงจำลองความยิ่งใหญ่ของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตามโครงการพัฒนากลุ่มแม่น้ำป่าสัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มาไว้ใจกลางกรุงเทพฯ เพื่อสื่อให้เห็นถึงประโยชน์อันมหาศาลของการสร้างเขื่อนที่สร้างความอุดมสมบูรณ์ทั้งในด้านการเกษตร การประมง และสร้างอาชีพแก่ราษฎรในพื้นที่ รวมทั้งยังเป็นป้อมปราการสำคัญในการลดการเกิดอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลด้วย และเหนือสิ่งอื่นใด จะได้ร่วมกันสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อราษฎรของพระ…

เปิดเว็บไซต์พระราชกรณียกิจ

สำนักราชเลขาธิการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) กรมชลประทาน มูลนิธิชัยพัฒนา และมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมมือกันจัดทำเว็บไซต์ www.ourking.in.th ขึ้นให้เป็นคลังข้อมูลดิจิตอลที่รวบรวมเกี่ยวกับเรื่องพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง โดยจะรวบรวมข้อมูลทั้งในรูปแบบของบทความ รูปภาพ ที่ปรากฎในสื่อสิ่งพิมพ์สารคดี โทรทัศน์และภาพยนตร์ รวมทั้งรายการวิทยุ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศสามารถเข้าชมและศึกษาสืบค้นได้อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง และทั่วถึง อีกทั้งเพื่อเป็นการขยายโอกาสให้ผู้จัดทำสื่อทุกประเภททั้งในระดับมืออาชีพ และระดับนักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป สามารถมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ผลงานที่จัดทำขึ้นสำหรับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยและเพื่อให้มีสัญลักษณ์ของเว็บไซต์ จึงได้จัดให้มีการประกวดโลโก้ขึ้น ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลที่ ๑ จะได้รับเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพร…

โครงการผ่าตัดผู้ป่วยโรคหัวใจเฉลิมพระเกียรติ ๕๐๐ ราย ถวายองศ์มหาราชินี ๘๐ พรรษา

คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ คณะผู้บริหารของโรงพยาบาลบางปะกอก ๙ อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้า พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จัดทำโครงการ “ผ่าตัดผู้ป่วยโรคหัวใจ เฉลิมพระเกียรติ ๕๐๐ ราย ถวายองค์มหาราชินี ๘๐ พรรษา” พร้อมทั้งขอพระราชทานพระราชานุญาตทำการผ่าตัดผู้ป่วยโรคหัวใจที่ด้อยโอกาส จำนวน ๕๐๐ ราย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา
จากสถิติทางสาธารณสุขของประเทศพบว่า ประชากรมีอัตราเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และแม้สถานพยาบาลต่าง ๆ จะพัฒนาทางด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจให้มีขีดความสามารถสูงขึ้น แต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจ และเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ไม่เพียงพอสำหรับให้บริการผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยแต่ละรายต้องใช้เวลารอผ่าตัด ๑-๒ ปี
โครงการนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ป…

กองทัพเรือเตรียมการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ประจำปี ๒๕๕๓

กองทัพเรือ โดยกรมกำลังพลทหารเรือ เตรียมการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ประจำปี ๒๕๕๓ โดยเรียกกำลังพลสำรอง ประเภทนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนและนายทหารประทวนกองหนุน พรรคนาวิกโยธิน สังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประเภทละ ๔๐ นาย เข้ารับการฝึกวิชาทหาร จำนวน ๑๐ วัน ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ตำบลสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
กองทัพเรือทำการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลสำรองได้ฝึกทบทวนวิชาทหารให้มีความรู้ ความสามารถพร้อมปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกระทำตั้งแต่ในยามปกติ โดยมีเจ้าหน้าที่กรมกำลังพลทหารเรือ เป็นผู้อำนวยการเรียกพล

ข้อมูล กพ.ทร.
๑๐ ก.พ.๕๓

อย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างว่าช่วยเหลือให้สอบเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหารได้

อย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างว่าช่วยเหลือให้สอบเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหารได้

ตามที่โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ได้เปิดรับบุคคลพลเรือนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน ๑๘ ปี เข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ทั้งภาคปกติและภาคสมทบ โดยได้เปิดรับสมัครและกำหนดสอบภาควิชาการในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๓ นั้น ในปีที่ผ่านมามักมีผู้ที่แอบอ้าง หลอกลวงว่าสามารถช่วยให้บุตรหลานเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหารได้ แลกกับเงินจำนวนมาก ซึ่งกระบวนการคัดเลือกทั้งภาควิชาการ พลศึกษา และการสัมภาษณ์
จะดำเนินการด้วยความยุติธรรม โรงเรียนช่างฝีมือทหารจึงขอเตือนผู้ปกครองทุกท่าน ว่าอย่างหลงเชื่อ
ผู้หลอกลวงดังกล่าว


ข้อมูล โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
๙ ก.พ.๕๓

เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

เชิญร่วมบริจาคช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเฮติ

เชิญร่วมบริจาคช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเฮติ

จากเหตุโศกนาฎกรรมแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศเฮติ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมากก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก นับเป็นหายนะครั้งรุนแรงที่สุดเท่าที่นานาชาติ เคยประสบมาธนาคารอาคารสงเคราะห์ จึงมีความประสงค์ที่จะร่วมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเฮติ โดยเปิดศูนย์บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยเฮติอย่างเป็นทางการ ภายใต้โครงการ ธอส.ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเฮติ ซึ่งสามารถบริจาคได้ที่กล่องรับบริจาคเงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์การเงินของธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ธอส.ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” หมายเลขบัญชี ๐๐๑ – ๑๑ – ๐๗๓๙๖๗ - ๓
จึงขอเชิญชวนร่วมกันช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยในประเทศเฮติ โดยโอนเงินผ่านธนาคารตามรายละเอียดข้างต้น ตั้งแต่บัดนี้ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ หรือสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๒๖๔๕ - ๙๐๐๐กรมประมงประกาศปิดอ่าวไทย งดใช้เครื่องมือทำประมง ๓ เดือน

กรมประมงประกาศปิดอ่าวไทย งดใช้เครื่องมือทำประมง ๓ เดือน

ขณะนี้เป็นช่วงที่สัตว์น้ำในฝั่งทะเลอ่าวไทยกำลังมีไข่ วางไข่และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน กรมประมงตระหนักถึงความสำคัญและจำเป็นที่จะต้องดูแลรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำเหล่านี้เอาไว้ จึงได้กำหนดให้มีการใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ หรือปิดอ่าวทะเลฝั่งอ่าวไทยเป็นระยะเวลา ๓ เดือน ระหว่างวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ – ๑๕ พฤษภาคม ของทุกปี โดยมีสาระสำคัญของมาตรการดังกล่าวคือ การกำหนดห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิด ที่อาจส่งผลต่อการแพร่ขยายพันธุ์ของสัตว์ในช่วงเวลานี้ ทั้งนี้หากพบเห็นการกระทำผิด พ.ร.บ.การประมงในช่วงใช้มาตรการดังกล่าว สามารถแจ้งเหตุได้ที่ศูนย์ควบคุมและสั่งการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๗๗๕๒ – ๒๐๐๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
โดยในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๑๐๐ กรมประมงจะจัดให้มีพิธีประกาศการใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ (ปิดอ่าวทะเลฝั่งอ่าวไทย) พร้อมปล่อยเรือตรวจประมงทะเลออกปฏิบัติงาน ที่บริเวณท่าเทียบเรือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
จึงขอความร่วมมือจากชาวประมง ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว เพื่อร่วมกันฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้คืนความอุดมสมบ…

วันมะเร็งโลก

โรคมะเร็งเป็นโรคร้ายแรง และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในอันดับต้นๆ ของโลก ด้วยเหตุนี้ในปี ค.ศ.๒๐๐๖ องค์การอนามัยโลกและองค์การสหภาพต่อต้านมะเร็งระหว่างประเทศ จึงได้กำหนดให้วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันมะเร็งโลก เพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกันโรคมะเร็ง และช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งในอนาคต โดยในปี ๒๐๑๐ นี้ จะมีหัวข้อรณรงค์คือ จะเพิ่มความตระหนักในการปัองกันการติดเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง และในปี ๒๐๑๑ จะให้ความรู้แก่เด็กและวัยรุ่นเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญแสงยูวี
และตลอดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ นี้ องค์การสหภาพต่อต้านมะเร็งระหว่างประเทศได้จัดโครงการมะเร็งป้องกันได้ ซึ่งเน้นให้ประชาชนมีความตระหนักถึงการป้องกันการติดเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง พร้อมทั้งมีวิธีปฏิบัติตน ดังนี้ ๑. การหยุดสูบบุหรี่ และหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีคนสูบบุหรี่ ๒. รักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน กินอาหารที่มีสุขภาพ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ๓. ควบคุมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ๔. หลีกเลี่ยงการเผชิญแสงแดดที่มากเกินไป
สำหรับในประเทศไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็ง จะจัดกิจกรรมเนื่องในวันมะ…

สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๓

สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕ และมอบรางวัล “พายทองคำ” ประจำปี ๒๕๕๒ ให้แก่นักกีฬาดีเด่น ผู้ฝึกสอนดีเด่นและชมรมเรือพายดีเด่น ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ระหว่างเวลา ๐๙๓๐ – ๑๒๐๐ ณ ห้องอเนกประสงค์นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ ๔๔ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์ นายกสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย เป็นประธานฯ
การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๒ แถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี ๒๕๕๒ ,แถลงบัญชีรายรับ-รายจ่าย และบัญชีงบดุล ประจำปี ๒๕๕๒, การเลือกตั้งนายกสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชี ประจำปี ๒๕๕๓

ข้อมูล สมาคมเรือพายฯ
๔ ก.พ.๕๓

กองทัพเรือ จัดกิจกรรมนำคณะเยาวชนตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง รุ่นที่ ๔ ทัศนศึกษานอกสถานที่

กองทัพเรือ จัดกิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ทัศนศึกษานอกสถานที่ ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ประจำปี ๒๕๕๓ รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๗ ถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เพื่อให้เยาวชนได้เปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลขึ้น ได้ให้รับความรู้และประสบการณ์ที่มีคุณค่า ได้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันที่ทุกฝ่ายได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขท่ามกลางความหลากหลายของศาสนาและวัฒนธรรม ตลอดจนยึดมั่นในประเทศชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ร่วมกัน อีกทั้งยังจะได้รับทราบถึงภารกิจในการป้องกันและพัฒนาประเทศของกองทัพเรือ รวมทั้งมีกิจกรรมที่สนุกสนานอื่นๆ เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้มีทัศนคติที่ดีมีความเข้าใจที่ถูกต้องและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับกองทัพเรือและทางราชการในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้
สำหรับกา รทัศนศึกษานอกสถานที่ในพื้นที่กองทัพเรือ ประกอบด้วย เยี่ยมชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร, ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล, ชมการสาธิตรถสะเทินน้ำสะเทินบก, พิพิธภัณฑ์และอนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน หาดเตยงาม, เยี่ยมชมพระราชวังเดิม และทัศนศึกษาแม่น้ำเจ้าพระยา และใน…

งานอุทยานบรมราชานุสรณ์ ร.๒

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จะจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ ร.๒ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
ปีนี้มูลนิธิได้จัดโครงการใหม่เพิ่มในอุทยาน คือ พิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอัมพวา ที่ชั้นบนเรือนกลางน้ำ ในหมู่เรือนไทยหลังเก่า เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมรดกทางวัฒนธรรมของอัมพวาว่ามีพื้นฐานจากพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ความหลากหลายของกลุ่มคน และความสมบูรณ์ของธรรมชาติ โดยใช้สื่อผสมในรูปแบบของสื่อนิทรรศการ นอกจากนี้ยังมีการแสดงเฉลิมพระเกียรติที่สำคัญคือ การแสดงโขน ณ เวทีกลางแจ้งซึ่งกรมศิลปากรได้จัดแสดงตอน “ศึกกุมภกรรณ” ส่วนยุวศิลปินเป็นการแสดงเรื่องอิเหนาตอน “ครองรัก” รวมทั้งมีการแสดงพื้นบ้านคือ ละครชาตรี และหุ่นกระบอกให้ชมด้วย ด้านการสาธิตมีทั้งงานประดับกระจกจากช่างสิบหมู่ของกรมศิลปากร การสาธิตงานฝังนพเก้าและงานฝังพลอยจากวิทยาลัยกาญจนาภิเษกช่างทองหลวง การสาธิตงานร้อยดอกไม้ประดิษฐ์และเครื่องแขวนจากวิทยาลัยในวัง (หญิง) รวมถึงนิทรรศการบ้านว่านไทยมาให้ศึกษาเรียนรู้และบริเวณงานมีร้านอาหารนาน…

ขอเชิญซื้อผลิตภัณฑ์ดอยตุงราคาพิเศษ

ดอยตุงจัดเทศกาล “End of Season Sale” และของขวัญสำหรับเทศกาลวาเลนไทน์ โดยนำผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า ผ้าพันคอ กระเป๋า ของที่ระลึก งานหัตถกรรม ของตกแต่งบ้าน และผลิตภัณฑ์กระดาษสา ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะมาจำหน่ายในราคาพิเศษลดสูงสุดถึง ๗๐% ที่ร้านดอยตุงไลฟ์สไตล์ ทั้ง ๑๒ สาขา ตั้งแต่บัดนี้ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๓
นอกจากผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า กระเป๋าของที่ระลึกของแต่งบ้านแล้ว ดอยตุงยังนำเสนองานหัตถกรรมของคนบนดอยตุง อาทิ แก้ว Mug ลายหน้าชาวเขา ชายและหญิง ๒ ใบ ราคาพิเศษเพียง ๓๐๐ บาท และต้อนรับวาเลนไทน์ด้วยผ้าพันคอโทนสีชมพู ส้มและแดงที่จะจำหน่ายถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้น
ผู้สนใจสามารถเลือกซื้อของที่ร้านดอยตุงไลฟ์สไตล์ทั้ง ๑๒ สาขา ได้แก่ สวนลุมไนท์บาซาร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ บองมาเช่ หัวหิน สนามบินเชียงใหม่ ถนนนิมมานเหมินทร์ โรงแรมดาราเทวี JJ เชียงใหม่ สนามบินเชียงราย ดอยตุงและศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือดอยตุง จังหวัดเชียงราย
ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๓ ก.พ.๕๓

ขอเชิญร่วมอุดหนุนดอกป๊อปปี้ช่วยสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก

มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขอเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีของเหล่าทหารกล้า ด้วยการเสียสละซื้อ ดอกป๊อบปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
มูลนิธืสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกฯ ได้จัดนำดอกป๊อปปี้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของวันทหารผ่านศึก ออกจำหน่ายตั้งแต่ปี ๒๕๑๒ เพื่อนำรายได้มาเป็นทุนในการช่วยเหลือครอบครัวทหาร ตำรวจ พลเรือนและอาสาสมัคร ที่บาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยดอกป๊อบปี้สีแดงแสดงถึงเลือดของทหารหาญที่ได้หลั่งชโลมแผ่นดินไว้ด้วยความกล้าหาญ และเสียสละอันสูงสุด เพื่อให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายได้อยู่อย่างเป็นปกติสุข
จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมใจกันบริจาคเงินซื้อดอกป๊อปปี้ในราคาเพียงดอกละ ๑๐ บาท ในสถานที่ต่างๆ ตั้งแต่บัดนี้ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๓ ก.พ.๕๓

กองทัพเรือ ร่วมงานสดุดีวีรชนชาวบ้านบางระจัน ประจำปี ๒๕๕๓

กองทัพเรือ ร่วมงานสดุดีวีรชนชาวบ้านบางระจัน ประจำปี ๒๕๕๓ ณ บริเวณอุทยาน ค่ายบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เวลา ๐๙๐๐ โดยมี พลเรือตรี สุรพล ตาปนานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ วางพวงมาลา
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ของทุกปี จังหวัดสิงห์บุรี จัดงานสดุดีวีรชนชาวบ้านบางระจัน เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของวีรชนชาวบ้านบางระจันที่แสดงถึงความรักชาติ ความกล้าหาญเสียสละ และสามัคคียอมสละเลือดเนื้อและชีวิตปกป้องผืนแผ่นดินไทย

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๓ ก.พ.๕๓

ขอบริจาคไม้เท้าช่วยผู้พิการชาวเฮติ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรีผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสวุฒิสภา ได้รับข้อมูลจากคนไทยที่รอดชีวิตในเฮติและทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลว่า อยากได้ ไม้เท้ามาก เพราะมีผู้บาดเจ็บหรือพิการจำนวนมาก ในช่วงแรกจึงได้ระดมขอจากสมาชิกวุฒิสภา ให้ช่วยกันจัดซื้อไม้เท้าอะลูมิเนียม จำนวน ๕,๐๐๐ อัน พร้อมไม้ค้ำยันจำนวนหนึ่ง และเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ ในการสื่อสารโดยฝากส่งไปทางเครื่องบิน พร้อมกับสิ่งของของรัฐบาล เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคมที่ผ่านมาแล้ว
และขณะนี้ก็ยังรวบรวมเงินบริจาคหรือไม้เท้าไม้ค้ำยัน เพื่อจะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยเฮติต่อไป โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคได้ที่กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ การพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสวุฒิสภา หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๒๕-๖ , ๐ ๒๒๔๔ ๑๗๕๙
ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๒ ก.พ.๕๓

กรมแพทย์ทหารเรือ ขอเชิญชมคอนเสิร์ตการกุศล “มหัศจรรย์แห่งรักพลังออกซิเจน”

กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมกับ มูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และสมาคมภริยาทหารเรือ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ “โครงการบำบัดเด็ก ออทิสติกด้วยออกซิเจนความดันสูง” เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมกับสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยจัดคอนเสิร์ตการกุศล “มหัศจรรย์แห่งรักพลังออกซิเจน” ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ระหว่างเวลา ๑๔๐๐ ณ โรงละคร M Theatre (โรงละครกรุงเทพฯ) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร พบกับศิลปินแห่งชาติ และนักร้องแผ่นเสียงทองคำพระราชทาน อาทิ สุเทพ วงศ์กำแหง (ศิลปินแห่งชาติ) ,รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส ,ดาวใจ ไพจิตร ,ศรวณี โพธิเทศ, ลินจง บุนนากรินทร์ , โฉมฉาย อรุณฉาน, วรนุช อารีย์, มาริษา อมาตยกุล , ทิพย์วัลย์ ปิ่นภิบาล, พรเทพ เทพรัตน์, วนิดา นภาพร, วีระ บำรุงศรี ,ภัทริล ณ นคร และนักร้องรับเชิญอีกมากมาย โดยจำหน่ายบัตรในราคา ๒,๐๐๐ บาท , ๑,๕๐๐ บาท ,๑,๐๐๐ บาท ๗๐๐ บาท และ ๕๐๐ บาท รายได้ทั้งหมดสมทบทุนโครงการบำบัดเด็ก ออทิสติกด้วยออกซิเจนความดันสูง ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิ…

ดีวีดีการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์สองแผ่นดิน ครั้งที่ ๔

ขอเชิญผู้สนใจซื้อดีวีดีการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์สองแผ่นดิน ครั้งที่ ๔ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในราคา ๓๐๐ บาท
เนื้อหาประกอบด้วยแสดงดนตรีโดยเครื่องดนตรีจีน “กู่เจิง” โดยศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี การแสดงนาฏศิลป์ไทยจากกรมศิลปากร จำนวน ๖ ชุด และการแสดงจากคณะนาฏศิลป์จีน ความยาวประมาณ ๒ ชั่วโมง โดยจะนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถาม และสั่งซื้อได้ที่กองงานในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๔ ๐๕๙๕-๖

ข้อมูล สถาบันจุฬาภรณ์
๒ ก.พ.๕๓

พิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ

พลเรือเอก ธนา บุนนาค ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๓ ใน ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เวลา ๑๐๐๐ ณ ห้องชมชลธี กิจการหอประชุมกองทัพเรือ
หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทั้งภาครัฐและเอกชนได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทะเล การมีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยนช์ของชาติทางทะเล และรับทราบสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการทหาร ตลอดจนนโยบายการบริหารประเทศ ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบัน และเพื่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจพัฒนาประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์กลมเกลียวเป็นแกนเชื่อมความสามัคคี ผูกพัน ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระหว่างบุคคลของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีผู้เข้ารับการอบรม รวมทั้งสิ้น ๓๖ คน ประกอบด้วยข้าราชการทหารเรือ ๗ คน ข้าราชการทหารบก ทหารอากาศ และตำรวจ จำนวน ๓ คน ข้าราชการพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ และนักธุรกิจภาคเอกชนจำนวน ๒๖ คน อบรมระหว่างวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ – ๑ เมษายน ๒๕๕๓ ในวันพฤหัสบดีและว…