Skip to main content

สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

          ด้วย สำนักปลัดบัญชีทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
               ๑. ตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร
                    กลุ่มงานเทคนิค ตำแหน่งพนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน ๒ ตำแหน่ง ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ (วังนันทอุทยาน) ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 
               ๒. รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัคร
                    ๒.๑ ลักษณะงานและหน้าที่รับผิดชอบ
                            ๒.๑.๑ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และเครือข่ายระบบข้อมูลในระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากร กองทัพเรือ (RTN ERP)
                            ๒.๑.๒ ช่วยเหลือให้ความรู้การปฏิบัติงานในระบบ RTN ERP แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบ RTN ERP ของหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพเรือ
                            ๒.๑.๓ ติดต่อราชการและปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับราชการ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
                    ๒.๒ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
                            ๒.๒.๑ ค่าตอบแทน เดือนละ ๑๓,๘๐๐ บาท
                    ๒.๓ ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
               ๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร
                    ๓.๑ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
                           ๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                           ๓.๑.๒ มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
หลักฐานการรับสมัคร
          - สำเนาวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พร้อมฉบับจริง 
          - สำเนาบัตรประชาชนพร้อมฉบับจริง 
          - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร ของบิดาและมารดา (กรณีที่บิดามารดาถึงแก่กรรมจะต้องมีใบ มรณบัตร) พร้อมฉบับจริง
           - รูปถ่ายขนาด ๔ x ๖ เซนติเมตร (๒ นิ้ว) จำนวน ๒ รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน 
           - ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล ซึ่งออกไม่เกิน ๖ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ 
          รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๗ ธ.ค.๕๙ ถึง ๑๖ ธ.ค.๕๙ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ – ๑๕๐๐ (ในวันและเวลาราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับใบสมัครได้ที่ กองกลาง สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ ชั้น ๔ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ (วังนันทอุทยาน) ถนนอิสรภาพ ขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร ๐ ๒๔๗๕ ๘๕๔๔ และ ๐ ๒๔๗๕ ๔๔๕๙ หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http//www.onc.navy.mi.th
                                                                                                   ข้อมูล สปช.ทร./กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                        ๒๒ พ.ย.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐

ทร.มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ ๑. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑–๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑–๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑–๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ๒. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากการกระทำความผิดในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และในครึ่งป…