Skip to main content

Posts

Showing posts from August, 2016

ผบ.ทร.เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพพันจ่าเอกองอาจ สีหบุตร

พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ พันจ่าเอก องอาจ สีหบุตร ซึ่งเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๑๙ ส.ค.๕๙ ณ ฌาปนสถานกองทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยกองทัพเรือเป็นเจ้าภาพในพิธีฯ มีกำหนดการดังนี้ เวลา ๑๒๓๐ พิธีเคลื่อนย้ายศพจากท่าอากาศยานนราธิวาสมายังสนามบินอู่ตะเภา เวลา ๑๕๐๐ เดินทางถึงกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ผู้บังคับบัญชา ญาติ ผู้ร่วมพิธี เข้าร่วมพิธีรับศพ และเคลื่อนศพมายังฌาปนสถานกองทัพเรือสัตหีบ เวลา ๑๕๓๐ เคลื่อนศพถึงฌาปนสถานกองทัพเรือสัตหีบ กองเกียรติยศรับศพ เวลา ๑๗๐๐ พลเรือโท รัตนะ วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีรดน้ำศพ และเวลา ๑๙๐๐ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ข้อมูล สลก.ทร. ๑๙ ส.ค.๕๙

ทร.ทำพิธีประดับเครื่องหมายนักโดดร่มกองทัพเรือกิตติมศักดิ์ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

กองทัพเรือ โดย พลเรือตรี วราห์ แทนขำ ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ผู้แทนกองทัพเรือ ทำพิธีประดับเครื่องหมายนักโดดร่มกองทัพเรือกิตติมศักดิ์ และมอบประกาศนียบัตรให้กับ นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย โดยมี นาวาเอก ชลทัย รัตนเรือง ผู้บังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตเชียงราย กำลังพล และข้าราชการพลเรือนจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ ๑๘ ส.ค.๕๙ ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ข้อมูล นรข. ๑๙ ส.ค.๕๙

นิตยสารนาวิกศาสตร์เปิดรับสมาชิกรายปีสำหรับผู้ที่เกษียณอายุราชการและผู้ที่ขอลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

กองบรรณาธิการนิตยสารนาวิกศาสตร์ ขอแจ้งให้นายทหารสัญญาบัตรที่จะเกษียณอายุราชการ และนายทหารสัญญาบัตรที่ขอลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ เพื่อทราบดังนี้ นิตยสารนาวิกศาสตร์ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙ (รวม ๓ เดือน) ทางกองบรรณาธิการนิตยสารนาวิกศาสตร์ จะจัดส่งให้ที่หน่วยต้นสังกัดเดิม ทั้งนี้ ผู้ที่เกษียณอายุราชการ และผู้ที่ขอลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดที่มีความประสงค์จะสมัครบอกรับเป็นสมาชิกนิตยสารนาวิกศาสตร์เป็นรายปี ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการสมัครรวมค่าจัดส่งปีละ ๓๐๐ บาท สมัครได้ที่สำนักงานราชนาวิกสภา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๙๘๗, ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๗๒ และ ๐ ๒๔๗๕ ๔๙๙๘ ข้อมูล รนภ.ยศ.ทร. ๑๙ ส.ค.๕๙

ทรภ.๑ เปิดโครงการค่ายแกนนำเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

พลเรือตรี วสันต์ บุญเนือง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายแกนนำเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๗ ส.ค.๕๙ ณ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเยาวชนจากโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม และโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จำนวน ๑๒๐ คน กิจกรรม ประกอบด้วย การปล่อยพันธุ์สัตว์ทะเลหายาก การปลูกไม้ยืนต้น การปลูกป่าชายเลน และกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการต้านภัยยาเสพติด ข้อมูล ทรภ.๑ ๑๘ ส.ค.๕๙

ทร.ขอเชิญร่วมบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพเรือประจำปี ๒๕๕๙

กองทัพเรือขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๗ ต.ค.๕๙ ณ วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร โดยสามารถร่วมบริจาคเงินได้ที่กรมการเงินทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๘๘๒ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๘๓ กรมสวัสดิการทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๗๙, ๐ ๒๔๑๑ ๕๘๖๙ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๖๘ และสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพเรือ (กรมสวัสดิการทหารเรือ) หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๒๕๒ ข้อมูล สลก.ทร. ๑๘ ส.ค.๕๙

กพ.ทร.ขอให้ นขต.ทร.และหน่วยเฉพาะกิจ ทร.ส่งหลักฐานประกอบการขอเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรของผู้ที่จะครบกำหนดเกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ต.ค.๕๙

กองทัพเรือ โดยกรมกำลังพลทหารเรือ ขอให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ และหน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือ ดำเนินการส่งหลักฐานประกอบการขอเลื่อนฐานะนายทหารประทวนชั้นยศพันจ่าเอก เป็นนายทหารสัญญาบัตร ของผู้ที่จะครบกำหนดเกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พุทธศักราช ๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ หนังสือสมัครใจที่จะเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร สำเนาคำสั่งบรรจุครั้งแรก สำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศครั้งแรก สำเนาคำสั่งเลื่อนยศเป็นพันจ่าเอก สำเนาประกาศนียบัตรอบรมอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก (เฉพาะเหล่า) สำเนาทะเบียนกองประจำการ สด.๓ หรือ สด.๘ (ผู้ชาย) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ที่จะขอแต่งตั้งยศ (ต้องมีสัญชาติไทย) กรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ต้องแนบสำเนาประกาศกองทัพเรือ (กรณีไม่ตรงกับคำสั่งบรรจุหรือแต่งตั้งยศ) ข้าราชการที่อยู่ในตำแหน่งอัตราพันจ่าเอก หรืออัตราพันจ่าเอกพิเศษ ต้องเสนอกองทัพเรือขอย้ายบรรจุเป็นประจำหน่วย โดยขอให้ดำเนินการรวบรวมรายชื่อพร้อมหลักฐานส่งถึงกรมกำลังพลทหารเรือภายในวันที่ ๑ ก.ย.๕๙ ข้อมูล กพ.ทร. …

กพร.ทร.จัดการแถลงข่าวเปิดตัวรายการโทรทัศน์ “ท้ายเรือมีเรื่องเล่า”

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ โดยคณะทำงานผลิตสื่อโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์กองทัพเรือ กำหนดจัดการแถลงข่าวเปิดตัวรายการโทรทัศน์ “ท้ายเรือมีเรื่องเล่า” ในวันที่ ๒๖ ส.ค.๕๙ เวลา ๑๐๐๐ ณ ปจปร.ฐท.กท. อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ รายการ “ท้ายเรือมีเรื่องเล่า” มีกำหนดออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา ๑๗๐๐-๑๗๓๐ ทางสถานีโทรทัศน์ TNN24 โดยเริ่มออกอากาศตอนแรกในวันที่ ๓ ก.ย.๕๙ ข้อมูล กพร.ทร. ๑๗ ส.ค.๕๙

ทรภ.๓ ช่วยลูกเรือประมงจากเหตุเรือประมงจมใกล้เกาะภูเก็ต

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๓ (ศรชล.เขต ๓) โดย พลเรือโท สายันต์ ประสงค์สำเร็จ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ได้สั่งการให้จัดกำลังพลและเรือออกให้ความช่วยเหลือ หลังได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุเรือประมงจมและลูกเรือสูญหาย จำนวน ๑๐ คน เมื่อวันที่ ๑๕ ส.ค.๕๙ เวลา ๒๒๕๐ บริเวณด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้จากเกาะภูเก็ตประมาณ ๒ ไมล์ทะเล โดยได้จัดเรือ ต.๑๑๓ เรือ ต.๙๙๓ เเละเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงเเบบที่ ๔ ทำการค้นหาและช่วยเหลือลูกเรือประมง และให้หน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือ เกาะภูเก็ต กองกำกับการ ๘ กองบังคับการตำรวจน้ำ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต สถานีวิทยุประมงชายฝั่งภูเก็ต ประสานกับเครือข่ายเรือประมง หรือเรือท่องเที่ยวในพื้นที่ ทำการค้นหาและช่วยเหลืออีกทางหนึ่ง ผลการปฏิบัติไม่พบผู้ประสบภัย จึงยุติการค้นหา เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ต่อมาเมื่อเวลา ๐๘๐๐ วันที่ ๑๖ ส.ค.๕๙ ได้จัดเรือ ต.๙๙๓ ดำเนินการค้นหาและช่วยเหลือลูกเรือประมงอีกครั้ง โดยเวลาประมาณ ๑๐๐๐ ได้พบและรับลูกเรือประมง จำนวน ๔ คน ขึ้นจากเรือประมง ป.พิชัย ๕ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า เป็นไต๋เรือคนไทย และลูกเรือ…

สก.ทร.รับสมัครนายทหารสัญญาบัตรไปช่วยปฏิบัติราชการที่อาคารที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือบางนา

กรมสวัสดิการทหารเรือรับสมัครนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศเรือเอก-นาวาตรี ไม่จำกัดพรรค เหล่า เพื่อคัดเลือกไปช่วยปฏิบัติราชการที่อาคารที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือบางนา ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมอาคารที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือบางนา ผู้ที่มีความประสงค์สมัครในตำแหน่งดังกล่าว ให้เสนอรายงานผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น พร้อมแนบหนังสือรับรองความประพฤติ ส่งถึงกรมสวัสดิการทหารเรือ ภายในวันที่ ๓๑ ส.ค.๕๙ ข้อมูล สก.ทร. ๑๗ ส.ค.๕๙

รร.นร.จัดการแข่งขัน “ไตรกีฬาโรงเรียนนายเรือเฉลิมพระเกียรติ ๒๕๕๙”

โรงเรียนนายเรือร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมการแข่งขัน “ไตรกีฬาโรงเรียนนายเรือเฉลิมพระเกียรติ ๒๕๕๙” ในวันที่ ๒๑ ส.ค.๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ และเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรักการออกกำลังกาย รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการแข่งขัน ประกอบด้วย ว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน และวิ่ง กำหนดรูปแบบการแข่งขันออกเป็นระยะต่างๆ ตามเพศและอายุ ดังนี้ ไตรกีฬาระยะเฉลิมพระเกียรติ ว่ายน้ำ ๑.๘๘๔ กิโลเมตร ปั่นจักรยาน ๔๐.๘๔ กิโลเมตร และวิ่ง ๑๐.๘๔ กิโลเมตร ไตรกีฬาระยะสั้น ว่ายน้ำ ๘๘๔ กิโลเมตร ปั่นจักรยาน ๒๐.๘๔ กิโลเมตร และวิ่ง ๕.๘๔ กิโลเมตร ไตรกีฬาประเภททีม ว่ายน้ำ ๑.๘๘๔ กิโลเมตร ปั่นจักรยาน ๔๐.๘๔ และวิ่ง ๑๐.๘๔ กิโลเมตร ทวิกีฬา ว่ายน้ำ ๕.๘๔ กิโลเมตร ปั่นจักรยาน ๔๐.๘๔ กิโลเมตร และวิ่ง ๑๐.๘๔ กิโลเมตร เปิดลงทะเบียนในวันที่ ๒๐ ส.ค.๕๙ เวลา ๑๑๐๐-๒๐๐๐ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.rtna.ac.th หรืออีเมล์ info2utac@gmail.com หรือฝากข้อความไว้ในอินบอกซ์เฟสบุคแฟนเพจ www.facebook.com/U-Tapao Adve…

สวัสดิการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวีรับสมัครผู้จัดการกิจการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี พลูตาหลวง

สวัสดิการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวีรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการกิจการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี พลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค.๕๙-๓๐ ก.ย.๖๐ ผู้ที่มีความประสงค์สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ เป็นข้าราชการสังกัดกองทัพเรือ ชั้นยศพลเรือตรี-พลเรือโท ไม่เป็นกรรมการในคณะกรรมการกิจการอื่นๆ ของกองทัพเรือ หรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานพิเศษที่อาจจะส่งผล กระทบต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ซึ่งจะต้องมีการปฏิบัติงานเต็มเวลา และต้องสามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการได้ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความสนใจในการบริหารงานด้านสนามกอล์ฟ ไม่เคยได้รับการลงทัณฑ์ทางวินัยเกี่ยวกับการกระทำความผิด ผู้ที่มีความประสงค์สมัครรับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัคร เอกสาร และหลักฐานประกอบตามที่กำหนดพร้อมผลงาน/โครงการสำคัญในความรับผิดชอบ หรือประสบการณ์และความสำเร็จที่ภาคภูมิใจในอดีตที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน ถึงสวัสดิการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๖ ส.ค.๕๙ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานบริหารสวัสดิการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕…

กิจการเกษตรกรรมกองทัพเรือจำหน่ายกุ้งให้กับกำลังพลกองทัพเรือ

กิจการเกษตรกรรมกองทัพเรือจะนำกุ้งจากฝ่ายเกษตรกรรมทหารเรือ ป้อมพระจุลจอมเกล้า อาทิ กุ้งขาว (แชบ๊วย) กุ้งกุลาดำ กุ้งตะกาด และกุ้งฝอย มาจำหน่ายให้กับกำลังพลกองทัพเรือ ในวันที่ ๑๘-๑๙ ส.ค.๕๙ และวันที่ ๒๓-๒๔ ส.ค.๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐ เป็นต้นไป ณ ร้านเกษตรนาวี วังนันทอุทยาน ข้อมูล กิจการเกษตรกรรมกองทัพเรือ ๑๖ ส.ค.๕๙

ศรชล.จัดประชุมผู้บริหารระดับสูง

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) จัดประชุมผู้บริหารระดับสูงศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (Senior Officers Meeting : SOM) ในวันที่ ๑๗ ส.ค.๕๙ ระหว่างเวลา ๑๓๐๐-๑๗๓๐ และจัดการแถลงผลการประชุม ณ ห้องประชุมวุฒิไชย เฉลิมลาภ อาคารราชนาวิกสภา ชั้น ๒ โดยมี พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นประธานในการประชุม การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของ ศรชล.ได้ร่วมหารือในเรื่องการเตรียมการยกระดับ ศรชล.เป็นศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และความพร้อมในการเป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงทางทะเล รวมถึงรับทราบสถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลรูปแบบใหม่ในปัจจุบัน ข้อมูล สลก.ทร., กพร.ทร. ๑๕ ส.ค.๕๙

นรข.เขตนครพนมจับผู้ต้องหาขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ

พลเรือตรี วราห์ แทนขำ ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตนครพนม และนายสมชาย วิทย์ดำรง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ร่วมแถลงข่าวเมื่อวันที่ ๑๒ ส.ค.๕๙ เกี่ยวกับการจับกุมนายประพันธ์ บำรุงภักดิ์ดี และนายไทย เดชสอน พร้อมของกลางยาบ้า จำนวน ๗๘๖,๐๐๐ เม็ด เฮโรอีน จำนวน ๑.๔ กิโลกรัม โดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ในพื้นที่บ้านเชียงยืน ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ซึ่งคาดว่าของกลางครั้งนี้มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ล้านบาท พลเรือตรี วราห์ แทนขำ เปิดเผยว่า การจับกุมครั้งนี้ เป็นการบูรณาการร่วมกันของหลายฝ่าย และถือว่าเป็นการจับกุมยาบ้าครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีในพื้นที่จังหวัดนครพนม อย่างไรก็ตามได้สั่งการให้หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ดูแลสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแจ้งเบาะแส เพื่อไม่ให้ยาเสพติดทะลักเข้ามาในประเทศไทย ข้อมูล สลก.ทร. ๑๕ ส.ค.๕๙

ขอเชิญสั่งจองและซื้อหมวกกันน็อค NAVY SMART TEAM

ขอเชิญผู้ที่สนใจสั่งจองหมวกกันน็อค NAVY SMART TEAM ในราคาใบละ ๓๙๙ บาท โดยพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สามารถสั่งจองพร้อมชำระเงินได้ตั้งแต่บัดนี้ ณ ร้านสวัสดิการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน และจำหน่ายในวันที่ ๒๐ ส.ค.๕๙ เป็นต้นไป ณ ร้านสวัสดิการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน ข้อมูล กพร.ทร. ๑๕ ส.ค.๕๙

ทร.จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

กองทัพเรือจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีกิจกรรม ดังนี้ ๑. กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรนักเรียนจ่าทหารเรือ จำนวน ๓๘๐ รูป ระหว่างวันที่ ๒๗ มี.ค.-๒ เม.ย.๕๙ ณ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จัดกิจกรรรมครอบครัวกองทัพเรืออาสาต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ ๓๐ เม.ย.-๑ พ.ค.๕๙ ณ ภาลัยรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม ๓. ทัพเรือภาคที่ ๓ จัดกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดเฉลิมพระเกียรติฯ ภายใต้โครงการอนุรักษ์อันดามัน ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย.๕๙ ณ บริเวณหาดลายัน อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ๔. หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีผ้าไตรพระราชทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ และเพื่อนำเง…

ธอส.จัดโครงการบ้าน ธอส.เพื่อข้าราชการ

กองทัพเรือ โดยกรมสวัสดิการทหารเรือ ได้ทำข้อตกลงร่วมกันในโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ประเภทไม่มีเงินฝากของกำลังพลกองทัพเรือ ซึ่งในขณะนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้จัดทำ “โครงการบ้าน ธอส.เพื่อข้าราชการ” โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงื่อนไขพิเศษ เพื่อสนับสนุนให้ข้าราชการที่มีความต้องการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สามารถเข้าถึงระบบการเงินเพื่อที่อยู่อาศัยและสามารถจัดซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้สะดวกขึ้น เพื่อตอบสนองนโยบายด้านที่อยู่อาศัยของภาครัฐ และสอดคล้องตามพันธกิจธนาคาร “ทำให้คนไทย มีบ้าน” ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดต่างๆ ได้ทางเว็บไซต์ http://www.welfare.navy.mi.th ข้อมูล สก.ทร. ๑๑ ส.ค.๕๙

กิจการหอประชุม ทร.กำหนดมาตรการการจอดรถยนต์ในพื้นที่

กิจการหอประชุมกองทัพเรือได้ดำเนินการกำกับดูแลและควบคุมการจอดรถยนต์ในพื้นที่อาคารจอดรถยนต์ของกิจการหอประชุมกองทัพเรือ และได้กำหนดมาตรการ ซึ่งเป็นมาตรการแก้ไขเฉพาะหน้าเรื่องสถานที่จอดรถยนต์ ดังนี้ วันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา ๑๗๓๐-๐๕๐๐ วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ขอความร่วมมือข้าราชการในสังกัดกองทัพเรือ และบุคคลภายนอก งดจอดรถยนต์บนอาคารจอดรถยนต์ของกิจการหอประชุมกองทัพเรือ และวันจันทร์-วันศุกร์ที่มีงานสำคัญต่างๆ กิจการหอประชุมกองทัพเรือจะแจ้งงดจอดรถยนต์บนอาคารจอดรถยนต์ของกิจการหอประชุมกองทัพเรือให้ทราบเป็นครั้งคราว ข้อมูล กิจการหอประชุม ทร. ๑๑ ส.ค.๕๙

ผบ.ทร.เป็นประธานลงนามข้อตกลงการประสานความร่วมมือทางวิชาการ

พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ มีกำหนดเป็นประธานฝ่ายกองทัพเรือ ในการลงนามข้อตกลงการประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองทัพเรือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันที่ ๑๕ ส.ค.๕๙ เวลา ๑๖๐๐ ณ ห้องรับรองกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม โดยมีคณะกรรมการประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองทัพเรือกับสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ (๑) รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ (๒) ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เจ้ากรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ และผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ร่วมในพิธีลงนาม ข้อมูล ยศ.ทร. ๑๐ ส.ค.๕๙

วธ.จัด ๗ กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

กระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระราชกรณียกิจ และความเป็นเลิศด้านศิลปวัฒนธรรม ผ่านการนำเสนอกิจกรรมทางวัฒนธรรมในหลายมิติ ๗ กิจกรรมสำคัญ ดังนี้ ๑. การตามหาบุคคลในภาพที่เคยถวายงานตามพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จำนวน ๘ ภาพ ๒. การแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ “Beethoven Gala” ในวันที่ ๑๑ ส.ค.๕๙ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และการแสดงละครเรื่อง “ขุนช้างขุนแผน” ในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงละครแห่งชาติ ๓. การจัดแสดงนิทรรศการผ้าไทยเฉลิมพระเกียรติ ตลอดเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ณ พระที่นั่งอุตราภิมุข พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร นิทรรศการผ้าไทยร่วมสมัยเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๑๔ ส.ค.๕๙ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และนิทรรศการโขนเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ ๑๕ ก.ย.-๓๐ พ.ย.๕๙ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ๔. การจัดพิมพ์หนังสือและสารคดีเฉลิมพระเกียรติ ๕. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ ๑๒ ส.ค.๕๙ เวลา ๐๗๐๐…

สธ.จัดโครงการวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ๒๕๕๙

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค จัดโครงการวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ๒๕๕๙ ภายใต้แนวคิด “ครอบครัวก้าวหน้า เยาวชนก้าวไกล หัวใจไร้แอลกอฮอล์” เพื่อชักชวนเยาวชนและประชาชนให้ลด ละ เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา โดยดำเนินการควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีงามโดยใช้ศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ในการนี้ กระทรวงสาธารณสุข จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามปฏิญาณตนวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง ประจำปี ๒๕๕๙ โดยหน่วยงานต่างๆ สามารถรวบรวมรายชื่อผู้ร่วมลงนามปฏิญาณตนส่งกลับมายังกรมควบคุมโรคภายในวันที่ ๙ ก.ย.๕๙ ผ่านทางโทรสาร ๐ ๒๙๕๑ ๑๔๙๓ หรืออีเมล์ antialcohol@hotmail.com ข้อมูล สธ. ๑๐ ส.ค.๕๙

ผบ.ทร.เป็นประธานเปิดงาน “วันแห่งการจัดการความรู้ของกองทัพเรือประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙”

พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ มีกำหนดเป็นประธานในงาน “วันแห่งการจัดการความรู้ของกองทัพเรือประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙” ในวันที่ ๑๖ ส.ค.๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘๓๐-๑๕๓๐ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ โดยมี พลเรือเอก ไกรวุธ วัฒนธรรม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธานกรรมการพัฒนากำลังพลและการจัดการความรู้กองทัพเรือ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ให้การต้อนรับ จึงขอเชิญกำลังพลกองทัพเรือร่วมชมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือในวันและเวลาดังกล่าว ข้อมูล สปช.ทร. ๙ ส.ค.๕๙

รร.ชุมพลฯ จัดกิจกรรม “ร่วมแรง ร่วมใจ รักษ์ทะเลชุมพล”

กองทัพเรือ โดยโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ร่วมกับภาครัฐ และเอกชน ได้แก่ เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ บริษัท ซิก้า ประเทศไทย จำกัด และเทสโก้โลตัสสัตหีบ จัดกิจกรรมโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล “ร่วมแรง ร่วมใจ รักษ์ทะเลชุมพล” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ ส.ค.๕๙ ณ คลังการเรือ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยมี นาวาเอก วิรัตน์ สมจิตร ผู้บังคับการโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นประธาน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และความแน่วแน่ที่จะสานต่อพระปณิธานด้วยการฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบของโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ข้อมูล รร.ชุมพลฯ ๙ ส.ค.๕๙

สก.ทร.จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

กองทัพเรือ โดยกรมสวัสดิการทหารเรือ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีคณะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลศิริราชเป็นผู้ดำเนินการรับบริจาคโลหิต ในวันที่ ๑๐ ส.ค.๕๙ เวลา ๐๘๐๐ เป็นต้นไป ณ กรมสวัสดิการทหารเรือ ข้อมูล สก.ทร. ๙ ส.ค.๕๙

ผบ.กร.ตรวจความพร้อมอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่สนามบินอู่ตะเภา

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจความพร้อมอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่สนามบินอู่ตะเภา ก่อนเปิดใช้อย่างเป็นทางการ ในวันที่ ๙ ส.ค.๕๙ ณ สนามบินอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ พนักงานสายการบิน ให้การต้อนรับ อาคารผู้โดยสารสนามบินอู่ตะเภาหลังใหม่ เป็นอาคารพักผู้โดยสาร ๒ ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยกว่า ๒๐,๐๐๐ ตารางเมตร และลานจอดเครื่องบินอีก ๓ หลุมจอด สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้น ๑,๕๐๐ คนต่อช่วงเวลา หรือมากกว่า ๓ ล้านคนต่อปี และรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวภาคตะวันออกจากภูมิภาคต่างๆ ได้มากขึ้น ข้อมูล สลก.ทร. ๘ ส.ค.๕๙

สก.ทร.จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองตาต้อกระจกให้กับกำลังพลและครอบครัว

กองทัพเรือ โดยกรมสวัสดิการทหารเรือ ร่วมกับโรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองตาต้อกระจกให้กับกำลังพล และครอบครัวที่มีสิทธิ์ข้าราชการผ่านกรมบัญชีกลาง โดยโรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์จัดบุคลากรมาทำการตรวจคัดกรองตาต้อกระจก พร้อมตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจคัดกรองเบาหวาน และให้คำปรึกษาการดูแลสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันที่ ๙ ส.ค.๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘๐๐-๑๖๐๐ ณ กรมสวัสดิการทหารเรือ ข้อมูล สก.ทร. ๘ ส.ค.๕๙

กห.กำหนดหลักเกณฑ์การประดับเข็มที่ระลึกมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

เนื่องจากมีราชองครักษ์ ข้าราชการทหาร นักเรียนทหารในสังกัดกระทรวงกลาโหม ทหารกองประจำการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหม ได้รับพระราชทานเข็มที่ระลึกมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นเข็มที่ระลึกส่วนพระองค์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ จึงให้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีประดับไว้ดังต่อไปนี้ ผู้มีสิทธิประดับเข็มที่ระลึกมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้แก่ ราชองครักษ์ ข้าราชการทหาร นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม ทหารกองประจำการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหม ที่ได้รับพระราชทานเข็มที่ระลึกมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ให้ประดับเข็มที่ระลึกมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ กับเครื่องแบบทหารทุกชนิด ยกเว้นเครื่องแบบฝึกและเครื่องแบบสนาม โดยประดับที่ปกกระเป๋าเสื้อด้านซ้าย ชิดกับขอบกระเป๋าด้านบนใกล้กับกระดุมกลางลำตัวเสื้อ และถ้าเป็นเสื้อเครื่องแบบที่ไม่มีกระเป๋าบนให้ประดับเข็มที่ระลึกมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ บริเวณอกเ…

ทร.จัดกิจกรรม “ร้อยรวมดวงใจ เทิดไท้องค์ราชินี”

กองทัพเรือจัดกิจกรรมร้อยรวมดวงใจ เทิดไท้องค์ราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๑ ส.ค.๕๙ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐-๑๑๑๕ ณ หอประชุมกองทัพเรือ ประกอบด้วย พิธีถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ การลงนามถวายพระพร การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล นอกจากนี้ยังมีพิธีปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน ๓,๙๙๙ ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ได้แก่ ปลาตะเพียนเงิน ตะเพียนทอง และปลายี่สก โดยมี พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ ข้าราชการ และมวลชนเขตบางกอกใหญ่ และเขตบางกอกน้อย ร่วมพิธีฯ ข้อมูล กพร.ทร. ๕ ส.ค.๕๙

นายกสมาคมภริยาทหารเรือเป็นประธานในกิจกรรมปลูกข้าววันแม่และปลูกต้นกล้านี้เพื่อแม่

นางปรานี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในกิจกรรมปลูกข้าววันแม่ และกิจกรรมปลูกต้นกล้านี้เพื่อแม่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔ ส.ค.๕๙ ณ ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๕ ส.ค.๕๙

สวพ.ทร.จัดงาน “นาวีวิจัย 2016”

กองทัพเรือ โดยสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ กำหนดจัดงาน “นาวีวิจัย 2016” ในวันที่ ๑๘ ส.ค.๕๙ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐-๑๖๐๐ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ โดยในงาน ประกอบด้วย การสาธิตผลงานวิจัยของกองทัพเรือ ระบบการบังคับบัญชาแบบเคลื่อนที่ ระบบควบคุมการปฏิบัติการแบบเบ็ดเสร็จ การบรรยายในหัวข้อ “ระบบเฝ้าตรวจและรายงานทางทะเล” การแสดงภาพสถานการณ์ควบคุมบังคับบัญชาการรบในอนาคตของกองทัพเรือ และการแสดงเทคโนโลยีด้านงานวิจัยและพัฒนา เช่น ทุ่นระเบิดล่องหน (Stealth Mine) รถต้นแบบสะเทินน้ำสะเทินบกความเร็วสูง อากาศยานไร้นักบิน เครื่องบินทะเล กังหันน้ำเติมอากาศอัจฉริยะ และเครื่องฝึกจำลองการเดินเรือแบบเคลื่อนที่ได้ ข้อมูล สวพ.ทร. ๕ ส.ค.๕๙

สก.ทร.จัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำพร้อมรับคำขอทำบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ

กองทัพเรือ โดยกรมสวัสดิการทหารเรือ จัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ พร้อมรับคำขอทำบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๓ และ ๔ ให้แก่นายทหารชั้นนายพลเรือ ข้าราชการกองทัพเรือที่จะเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด และผู้ที่เคยไปปฏิบัติราชการในการป้องกันหรือปราบปรามการกระทำอันเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักรทั้งภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร ซึ่งมีสิทธิทำบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ณ แผนกทหารผ่านศึก กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ ตั้งแต่วันที่ ๑ ส.ค.๕๙ เป็นต้นไป โดยพื้นที่สัตหีบ จะจัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ พร้อมรับคำขอทำบัตรประจำตัวฯ ในวันที่ ๑๘ ส.ค.๕๙ เวลา ๐๙๐๐-๑๖๐๐ ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และในวันที่ ๑๙ ส.ค.๕๙ เวลา ๐๙๐๐-๑๖๐๐ ณ กองบัญชาการกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สำหรับเอกสารและหลักฐานประกอบการขอทำบัตรประจำตัวฯ มีดังนี้ คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ราชการชายแดนตั้งแต่ ๘ เดือนขึ้นไป หากไม่ครบ ๘ เดือน ให้ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บังคับการกองพันขึ้นไปรับรอง โดยทำเป็นหนังสือรับรองว่าปฏิบ…

ทร.-เขตบางนาร่วมจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

กองทัพเรือ ร่วมกับสำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร กำหนดจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยจัดกำลังพลทำความสะอาดและขุดลอกคูคลองบริเวณถนนริมทางรถไฟสายเก่า ตั้งแต่ทางเข้าอาคารที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือ บางนา ถึงทางเข้าสำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๐ ส.ค.๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘๓๐-๑๕๐๐ ข้อมูล กยพ.กร. ๔ ส.ค.๕๙

รฟม.เตรียมเปิดสถานีสนามไชยให้ประชาชนเข้าชมความงดงาม

พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กล่าวว่า โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยายช่วงสนามไชย-ท่าพระ ซึ่งบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ดำเนินการ มีความคืบหน้า ๙๗.๗๔% เร็วกว่าแผน ๕% และส่วนต่อขยายช่วงหัวลำโพง-สนามไชย ซึ่งบริษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการ มีความคืบหน้า ๘๗.๖๐% จึงคาดว่าในสิ้นปีนี้จะสามารถเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาเยี่ยมชมสถานีสนามไชยก่อนเปิดให้บริการจริงในปี ๒๕๖๒ โดยสถานีสนามไชยจะเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นสถานีที่มีการออกแบบตกแต่งคล้ายท้องพระโรง และมีความงดงามตระการตาเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยายหัวลำโพง-สนามไชย มีการออกแบบตกแต่งสถาปัตยกรรมภายในอย่างโดดเด่นและงดงาม จำนวน ๔ สถานี ได้แก่ สถานีสนามไชย ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม) เป็นผู้ออกแบบ โดยมีลักษณะคล้ายท้องพระโรงสมัยรัตนโกสินทร์ที่มีความงดงามตระการตา และทรงคุณค่าทางวัฒนธรรม สถานีวังบูรพา มีการออกแบบตกแต่งโดยเน้นวิถีชีวิตคนไทย สถานีวั…

กปช.จต.จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติรวมพลังประชาชนเทิดไท้องค์ราชาองค์ราชินี

กองทัพเรือ โดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ “รวมพลังประชาชน เทิดไท้องค์ราชาองค์ราชินี” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในวันที่ ๙ ส.ค.๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘๓๐-๑๒๐๐ ณ สนามหน้าโรงเรียนวัดเสม็ดงาม อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี และระหว่างเวลา ๑๕๓๐-๑๙๓๐ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบัน และสร้างความรักความสามัคคีของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า โดยมี พลเรือโท รัตนะ วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธาน และมีผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมฯ ข้อมูล กปช.จต. ๓ ส.ค.๕๙

กพ.ทร.จัดประชุมสัมมนาให้แก่ข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดประจำปี ๒๕๕๙

กรมกำลังพลทหารเรือ จัดประชุมสัมมนาให้แก่ข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปี ๒๕๕๙ (ออก ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) และดำเนินการขอรับสิทธิกำลังพลให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่กำลังพล โดยจัดประชุมสัมมนาระบบการยื่นเรื่องขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ รวมทั้งการขอรับเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่เจ้าหน้าที่กำลังพลของหน่วย ดังนี้ พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ในวันที่ ๓ ส.ค.๕๙ ณ ห้องเรียนของโรงเรียนสารบรรณ กรมสารบรรณทหารเรือ และระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ ส.ค.๕๙ ณ ณ นันทอุทยานสโมสร ชั้น ๒ พื้นที่ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ ส.ค.๕๙ ณ อาคารเรียนรวม โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พื้นที่ภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๘-๙ ก.ย.๕๙ ณ ทัพเรือภาคที่ ๓ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ ก.ย.๕๙ ณ ทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ ข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ขอให้จัดเตรียมหลักฐานเพื่อยื่นแก่เจ้าหน้าที่กรมกำลังพลทหารเรือ ดังนี้ คำร้องขอรับเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ…

ทร.เชิญชวนข้าราชการกองทัพเรือ ครอบครัว และประชาชนไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติร่าง รธน.

กองทัพเรือขอเชิญชวนข้าราชการกองทัพเรือ ครอบครัว และประชาชนในพื้นที่ไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม ในวันที่ ๗ ส.ค.๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘๐๐-๑๖๐๐ โดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิออกเสียง ต้องมีสัญชาติไทย (ผู้แปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี) อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ในวันออกเสียง (เกิดก่อนวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๑) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตออกเสียงมาแล้วไม่น้อยกว่า ๙๐ วันนับถึงวันออกเสียง สำหรับหลักฐานแสดงตนในการออกเสียง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ โดยมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรประจำตัวผู้รับบำเหน็จบำนาญ ใบขับขี่ และหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ข้อห้ามที่สำคัญของการออกเสียงประชามติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พุทธศักราช ๒๕๕๙ ได้แก่ มาตรา ๕๙ ทำลายบัตรออกเสียงโดยไม่มีอำนาจ มาตรา ๖๐ กระทำการในระหว่างเวลาเปิดการลงคะแนน ประกอบด้วย ออกเสียงโดยรู้ว่าไม่มีสิทธิ ใช้บัตรอื่นมาออกเสียง นำบัตรออกเสียงไปจากที่ออกเสียง นำบัตรออกเสียงที่ลงคะแนนแล้วแสดงต่อผู้อื่…

ผบ.ทรภ.๑ เดินทางพบปะเยี่ยมเยียนและจัดกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือกับราชอาณาจักรกัมพูชา

พลเรือโท รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะ เดินทางพบปะเยี่ยมเยียนและจัดกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆ กับประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อวันที่ ๒ ส.ค.๕๙ ณ จังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยกิจกรรม ประกอบด้วย การมอบของที่ระลึก การมอบอุปกรณ์การเรียน การกีฬา ยาและเวชภัณฑ์ให้กับจังหวัดเกาะกง เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนตามความเหมาะสม การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้การตรวจรักษาเบื้องต้น และการแข่งขันกีฬากระชับความสัมพันธ์ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่อยู่ในแผนงานการพัฒนาความมั่นคงระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน) และเป็นแผนงานบูรณาการที่ดำเนินการร่วมกับส่วนราชการต่างๆ หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ และจังหวัดตราด เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระดับท้องถิ่นระหว่างไทยและกัมพูชาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ข้อมูล ทรภ.๑ ๒ ส.ค.๕๙

ทร.จัดการประชุมเตรียมการฝึกผสมแบบพหุภาคีกองทัพเรืออาเซียน

พลเรือโท ธานี ผุดผาด รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเตรียมการด้านสวนสนามทางเรือนานาชาติ การฝึกผสมแบบพหุภาคีกองทัพเรืออาเซียน การจัดกิจกรรมพาเหรดทางบก และกิจกรรมอื่นๆ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปีการก่อตั้งอาเซียน เป็นประธานเปิดการประชุมการวางแผนขั้นต้นของการฝึกผสมแบบพหุภาคีกองทัพเรืออาเซียน (The 1st AMNEX 2017) ในมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปีการก่อตั้งอาเซียน เมื่อวันที่ ๒ ส.ค.๕๙ ณ โรงแรม Avari โดยมีนายทหารฝ่ายอำนวยการ และฝ่ายเสนาธิการของกองทัพเรือประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ กองทัพเรือไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ ซึ่งมีกิจกรรมสำคัญ ๓ กิจกรรม ประกอบด้วย การสวนสนามทางเรือนานาชาติของเรือรบประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศนอกอาเซียน จำนวน ๕๕ ประเทศ การฝึกผสมแบบพหุภาคีกองทัพเรืออาเซียน และการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ ๑๑ โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๑๓-๒๒ พ.ย.๖๐ ณ บริเวณอ่าวพัทยา เมืองพัทยา พื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดชลบุรี และพื้นที่อ่าวไทยตอนบน ข้อมูล ยก.ทร. ๒ ส.ค.๕๙

กร.ตรวจความพร้อมหมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลกองทัพเรือ

กองทัพเรือ โดยกองเรือยุทธการ ตรวจความพร้อมหมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเล กองทัพเรือ (มบภ.ทร.) ประจำเดือนสิงหาคม เมื่อวันที่ ๒ ส.ค.๕๙ ณ ดาดฟ้าเรือหลวงสิมิลัน ท่าเทียบเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือโท ฐานันดร์ เข็มเพ็ชร รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธาน และมี พลเรือตรี เอกราช พรหมลัมภัก ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับหมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลกองทัพเรือ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยกำลังพลและยุทโธปกรณ์จากเรือหลวงสิมิลัน เรือหลวงมกุฎราชกุมาร เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ ๒ ลำ ชุดปฏิบัติการพิเศษ หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ ๒ ชุดปฏิบัติการ ชุดแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ๑ ชุด และชุดปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ แถวรับการตรวจความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนขั้นสูงสุด และรับมือสถานการณ์พายุคลื่นลมแรงในอ่าวไทยและภาคใต้ ซึ่งเป็นไปตามที่ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้มีคำสั่งให้ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือจัดตั้งหมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทา…

ผบ.ทร.ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือพื้นที่ภาคใต้

พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือพื้นที่ภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๑-๒ ส.ค.๕๙ โดยในวันที่ ๑ ส.ค.๕๙ ตรวจเยี่ยมกำลังพล ณ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน/หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ/หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส พร้อมตรวจสอบความพร้อมในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือพื้นที่ภาคใต้ และในวันที่ ๒ ส.ค.๕๙ ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารกองบัญชาการฐานทัพเรือสงขลาหลังใหม่ ณ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๓ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมี พลเรือตรี วศิน บุญเนือง ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ให้การต้อนรับ ข้อมูล ยก.ทร., ฐท.สข.ทรภ.๒ ๑ ส.ค.๕๙

ทร.จัดโครงการกองทัพเรือรวมใจร่วมต้านภัยยาเสพติดครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ในพื้นที่ ศป.ปส.ทรภ.๓

กองทัพเรือ โดย พลเรือโท อดิเรก ชมภูนุช หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพเรือ จัดโครงการกองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทัพเรือภาคที่ ๓ (จังหวัดกระบี่) ระหว่างวันที่ ๑-๕ ส.ค.๕๙ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๘๐๐ คน เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพเรือ โดยในวันที่ ๒ ส.ค.๕๙ กำหนดจัดกิจกรรม ณ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ และในวันที่ ๔ ส.ค.๕๙ กำหนดจัดกิจกรรม ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ประกอบด้วย การนำกล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ การให้บริการทางการแ…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2016” ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙

กองทัพเรือ โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2016” ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ และเป็นกำลังใจให้เหล่าทหารกล้าแห่งราชนาวีผู้เสียสละในพื้นที่ปฏิบัติการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ในวันที่ ๒๘ ส.ค.๕๙ เวลา ๐๕๐๐-๑๒๐๐ ณ หาดเตยงาม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยแบ่งประเภทผู้ร่วมกิจกรรมเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ประเภทเดี่ยว และประเภททีม (ลงทะเบียนตั้งแต่ ๕ คนขึ้นไป) และแบ่งระยะทางเป็น ๒ ระยะทาง ได้แก่ ๕๐ กม. และ ๑๐๐ กม. โดยเส้นทางปั่นจักรยานผ่านฐานทัพเรือสัตหีบ กองเรือยุทธการ กองการบินทหารเรือ กรมสรรพาวุธทหารเรือ และหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ในส่วนค่าสมัคร ประเภทเดี่ยว ระยะทาง ๕๐ กม. ค่าสมัคร ๕๐๐ บาท ระยะทาง ๑๐๐ กม. ค่าสมัคร ๙๐๐ บาท และประเภททีม ระยะทาง ๕๐ กม. ค่าสมัคร ๒,๒๕๐ บาท ระยะทาง ๑๐๐ กม. ค่าสมัคร ๔,๒๕๐ บาท ซึ่งผู้สมัครจะได้รับเสื้อและเหรียญเป็นที่ระลึก เปิดรั…