Skip to main content

Posts

Showing posts from July, 2010

งานสัปดาห์ “วันสตรีไทย”

สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และองค์การสมาชิกเครือข่ายสภาสตรีแห่งชาติ ร่วมกัน ๑๙๑ องค์กร กำหนดจัดงานสัปดาห์ “วันสตรีไทย” ครั้งที่ ๘ ภายใต้แนวคิด “พลังสร้างสรรค์ สู่อนาคตที่ยั่งยืน จริยธรรม รู้รักสามัคคี ภาคีมีส่วนร่วม” ระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม – ๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ และตลอดเดือนสิงหาคม โดยมีกิจกรรมน่าสนใจมากมาย อาทิ
ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จะแสดงปาฐกถาพิเศษ เนื่องในวันสตรีไทย ๒๕๕๓ ณ ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล
ในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กรณ์ จาติกวณิช จะแสดงปาฐกถาพิเศษ ณ หอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต และในปีนี้ ได้จัดทำเพลงและมิวสิกวีดีโอเพลงวันสตรีไทย ส่วนในต่างจังหวัด สภาสตรีแห่งชาติฯ ได้ร่วมกับแม่บ้านมหาดไทย จัดกิจกรรมในจังหวัดต่างๆ อีกด้วย
ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๒๘ ก.ค.๕๓

ฐานทัพเรือสัตหีบ ฝึกการยิงอาวุธประจำกายด้วยกระสุนจริง

ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้จัดกำลังพล พร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์และยานพาหนะในการฝึกยิงอาวุธประจำกายด้วยกระสุนจริง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ระหว่างวันที่ ๒๘ ถึงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ พื้นที่การฝึกบริเวณ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและความชำนาญในการยิงอาวุธประจำกายเบื้องต้น ตลอดจนให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยและตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยจะดำเนินการฝึกให้มีความสมจริงทุกขั้นตอน
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๒๘ ก.ค.๕๓

รับสมัครข้าราชการไปช่วยปฏิบัติราชการที่กิจการสถานเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.๑

กิจการสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ มีความประสงค์รับสมัครนายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศ เรือตรี-เรือเอก ไม่จำกัดพรรค-เหล่า ไปช่วยปฏิบัติราชการที่ กิจการสถานเลี้ยงเด็กปฐมวัย กองทัพเรือ ๑ (โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ) ในตำแหน่ง หัวหน้าแผนกธุรการ มีกำหนด ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓
ผู้ประสงค์จะสมัครไปช่วยปฏิบัติราชการดังกล่าว ขอให้แจ้งรายชื่อและตำแหน่งให้กรมสารบรรณทหารเรือ ทราบ ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓


ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๒๘ ก.ค.๕๓

สารสนเทศ ณ อาคารส่วนบัญชาการ ๕ พระราชวังเดิม ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘๓๐ เป็นต้นไป

กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารเทศทหารเรือ จัดนิทรรศการความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ
กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ จัดนิทรรศการความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและ
การจัดนิทรรศการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงและหน่วยในกองทัพเรือ ทราบถึงความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศที่กองทัพเรือมีใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมถึงแนวทางการให้การสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยภายในงานจัดให้มีการสาธิตระบบการถ่ายทอดสัญญาณภาพสถานการณ์จริงผ่านระบบ WiMAX จากพื้นที่ปฏิบัติการรอบโรงพยาบาลศิริราช มายังอาคารส่วนบัญชาการ ๕ และจากเรือตรวจการณ์ลำน้ำ มายังอาคารส่วนบัญชาการ ๕ พร้อมการรายงานตำบลที่ของเรือบนแผนที่ดิจิตอล, สาธิตระบบ Tectical Data Link ของกองทัพเรือ , การสนทนากับผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทยในต่างประเทศ ผ่านเครือข่าย Internet ของกองทัพเรือ และการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศกองทัพเรือ นอกจากนี้ การแสดงเครื่องมือและอุปกรณ์รถวิทยุสื่อสารต่างๆ , เครื่องรับ- ส่งวิทยุต่างๆ , โปรแกรมฐานข้อมูลทำเนียบกำลังรบสงครามอิเล็กทรอนิกส์และสมุดตรว…

สำนักงานเขตหลักสี่จัดอบรมการทำเกษตรดาดฟ้าและเกษตรอินทรีย์

สำนักงานเขตหลักสี่ จัดอบรมการทำเกษตรดาดฟ้าและเกษตรอินทรีย์แก่ผู้ว่างงาน รวมถึงประชาชนทั่วไป จำนวน ๔ รุ่น รุ่นละ ๓๐-๔๐ คน กำหนดอบรมรุ่นละ ๑ วัน ทุกวันเสาร์ ตลอดเดือนกันยายน ๒๕๕๓ ระหว่างเวลา ๐๘๐๐-๑๕๐๐ ณ สวนเกษตรดาดฟ้า สำนักงานเขตหลักสี่
ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับทราบประวัติสวนเกษตรดาดฟ้า เทคนิคการทำเกษตรบนพื้นปูน การนำเอาเศษวัสดุเหลือใช้มาดัดแปลงเป็นแปลงปลูกผัก ความรู้เกี่ยวกับการนำจุลินทรีย์ท้องถิ่น การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ การทำฮอร์โมนเร่งใบ ดอก ผล การทำสมุนไพรไล่แมลง การทำไคโตซาน การเตรียมแปลงปลูก ตลอดจนความรู้ด้านการเกษตรที่มีประโยชน์ ซึ่งโครงการนี้เกิดจากการน้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ โดยช่วยฝึกอบรมคนว่างงานให้มาฝึกอาชีพให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อรับประทานเอง ลดค่าใช้จ่าย รวมถึงนำไปประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
ผู้สนใจสมัครได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เขตหลักสี่ ได้ทุกวัน เวลา ๐๘๓๐-๑๖๐๐ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๖ ๑๓๙๓
ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๒๙ ก.ค.๕๓

คอนเสิร์ตน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงให้การสนับสนุนเกื้อกูลงานดนตรีคลาสสิกของประเทศตลอดมา ทั้งเป็นการสืบทอดพระปณิธานที่จะส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในประเทศให้รุ่งเรือง มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญไทและชมรมคนรักวัง ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จึงจัดงานแสดงดนตรีคลาสสิกเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมฉลอง ๑๐๐ ปี พระราชวังพญาไท โดยได้รับความร่วมมือจากคณะข้าราชบริพารวังเลอดิส คณะผู้ตามเสด็จวังเลอดิส มูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนี กรุงเทพ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิก ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน ใช้ชื่อว่า The Third Princess Galyani Vadhana Cencert at Phya Thai Palace กำหนดจัดใน ๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๘๓๐ ณ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ พระราชวังพญาไท ในบริเวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ผู้สนใจจองบัตรราคา ๘๐๐ และ ๕๐๐ บาท พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มได้ที่ชม…

โรงเรียนนายเรือ เตรียมเปิดสร้างสนามฝึกยุทธกีฬา บีบีกัน ต้นเดือนสิงหาคมนี้

โรงเรียนนายเรือ จัดสร้างสนามฝึกยุทธกีฬา บีบีกัน โรงเรียนนายเรือ เพื่อเป็นสถานที่สำหรับนักเรียนนายเรือและข้าราชการ รวมทั้งบุคคลพลเรือน ฝึกหัดและแข่งขันการยิงปืนทางยุทธวิธีด้วย สิ่งเทียมอาวุธปืน (บีบีกัน) อันจะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านการใช้อาวุธ และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ปัจจบันการจัดสร้างสวนามฝึกยุทธกีฬา ฯ ใกล้แล้วเสร็จ กำหนดเปิดให้ใช้สนามอย่างเป็นทางการในต้นเดือนสิงหาคมนี้


ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๒๙ ก.ค.๕๓

การเล่นใบข้ามอ่าวไทยตามรอยพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และการแข่งขันในรายการหัวหินรีกัตต้า ๒๐๑๐

กิจกรรมการแล่นใบข้ามอ่าวไทย ตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่ทรงครบรอบปีที่ ๖๐ แห่งการบรมราชาภิเษก กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างเวลา ๑๗๔๕-๑๘๔๕ มีกิจกรรมที่น่าสนใจคือ นิทรรศการเทิดพระเกียรติในพระปรีชาสามารถด้านกีฬาเรือใบ การแสดงโดดร่ม และการแสดงประวัติความเป็นมาของธงชาติและธงราชนาวีไทย การเชิญธงลงจากยอดเสาตามประเพณีทหารเรือ และพิธี “ย่ำพระสุริย์ศรี” โดยจะมีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ และจะมีพิธีปล่อยเรือข้ามอ่าวฯ ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๖๐๐ โดยมีเรือใบประเภทต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๖๐ ลำ แล่นข้ามอ่าวไทยไปยัง หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง ๖๐ ไมล์ทะเล เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การแสดงดนตรีในสวน การแสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ การจัดพิธีต้อนรับนักกีฬาเรือใบแล่นข้ามอ่าว และแจกประกาศนียบัตร การจัดพิธีถวายพระราชสดุดี และถวายพระพร พิธีเปิดการแข่งขันหัวหินรี…

การแสดงคอนเสิร์ต ๑๐๐ ปี ชาตกาลครูเอื้อ สุนทรสนาน

กระทรวงวัฒนธรรม มูลนิธิสุนทราภรณ์ บริษัท สิงห์คอร์เปอเรชั่น จำกัด สถานกงสุลใหญ่ของไทย ณ นครลอสแองเจลิส และนครลาสเวกัส ร่วมกันจัดการแสดงคอนเสิร์ต ๑๐๐ ปี ชาตกาล ครูเอื้อ สุนทรสนานที่สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๒๒ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจัดแสดงสัญจรไปตามเมืองต่างๆ ได้แก่ ศูนย์การแสดงเมืองพาโนรามา นครลาสเวกัส และเมืองอาร์คาร์เดีย เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบในโอกาสดังกล่าว และเผยแพร่ประวัติ ผลงานของครูเอื้อ สุนทรสนาน หรือสุนทราภรณ์ เจ้าของฉายา “ขุนพลเพลงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” รวมถึงเผยแพร่บทเพลงของสุนทราภรณ์ ซึ่งได้รับการยกย่องว่ามีความสมบูรณ์ทั้งทางวรรณศิลป์ และคีตศิลป์ ที่เป็นการผสมผสานเพลงไทยเดิมเข้ากับเพลงสากลได้อย่างลงตัว และมีเอกลักษณ์ถือเป็นต้นแบบของเพลงไทยสากลในปัจจุบัน
องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศยกย่อง นายเอื้อ สุนทราสนาน เป็นบุคคลสำคัญของโลกทางวัฒนธรรมดนตรีไทยสากล ในปี ๒๕๕๓ ที่บำเพ็ญประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติบ้านเมือง และมีการประกาศรับรองให้ประชาคมโลกร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี ในปี ๒๕๕๓ โดยรั…

พัฒนาเครื่องหมายการเสียภาษีรถยนต์

กรมการขนส่งทางบก พัฒนาเครื่องหมายการเสียภาษีรถยนต์ (ป้ายวงกลม) รูปแบบใหม่ Radio Freguency Identification (RFID) เป็นทางเลือกใหม่ให้กับเจ้าของรถยนต์ รวมถึงผู้ประกอบการขนส่งสินค้าธุรกิจรถเช่า ธุรกิจประกันภัยรถยนต์ สามารถตรวจสอบและติดตามความเคลื่อนไหวของรถ โดยโครงการนี้ให้ทำโดยสมัครใจ ซึ่งผู้สนใจร่วมโครงการเมื่อชำระภาษีรถยนต์ประจำปีจะเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก ๑๒๐ บาท จะได้รับเครื่องหมายการเสียภาษีรถยนต์ซึ่งภายในจะบรรจุ RFID Chip เป็นข้อมูลเกี่ยวกับรถทั้งหมด สำหรับติดไว้ที่กระจกหน้ารถ อีกส่วนจะเป็นสติกเกอร์ หรือ SMART PASS ซึ่งมี RFID บรรจุไว้สำหรับติดบริเวณโคมไฟหน้ารถ
การทำงานของระบบ RFID นั้น จะมี Transceiver เป็นเครื่องอ่านที่เชื่อมต่อด้วยระบบคลื่นวิทยุ มีทั้งการรับและส่งสัญญาณวิทยุ สำหรับตรวจสอบและติดตามรถยนต์ที่ใช้ระบบ RFID ระยะความเร็วรถไม่เกิน ๒๐๐ กม. ต่อชั่วโมง โดยจะมีการติดตั้งเครื่องอ่านสัญญาณตามจุดต่างๆ บนถนนสายหลัก เบื้องต้นกำหนดอย่างน้อย ๔๕๐ จุดทั่วประเทศ กรณีพบรถที่มีปัญหา เช่น รถที่ถูกโจรกรรม หรือสวมทะเบียนวิ่งจะมีระบบแจ้งเตือนให้ทราบ เพื่อความสะดวกต่อการตรวจสอบและติดตามรถ…

กิจกรรมเหงื่อนี้เพื่อเธอ ระดมทุนสมทบสร้างสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช

คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลจะจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อประชาสัมพันธ์พร้อมระดมทุนสมทบสร้างสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช หนึ่งในภารกิจที่สำคัญมีชื่อว่า “เหงื่อนี้เพื่อเธอ” ซึ่งจะเป็นการรวมพลังเหล่าศิลปิน นักร้อง นักแสดงจากค่ายต่างๆ มาร่วมปั่นจักรยาน และเดิน-วิ่งเพื่อเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค เส้นทางจากลานพระบรมรูปทรงม้า มายัง ร.พ.ศิริราช ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๖๐๐-๐๙๐๐ และจะแพร่ภาพออกอากาศในรายการ “สยามินทราธิราช..การแพทย์แห่งแผ่นดิน” ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๒๒๓๐-๐๐๓๐ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ อสมท.
สถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช นี้ เมื่อสร้างเสร็จแล้วจะเป็นสถาบันการแพทย์ที่มีมาตรฐานพยาบาลที่ดีเลิศในระดับนานาชาติ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยที่จะเข้ามารับการรักษา จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมในกิจกรรมหาทุน หรือร่วมบริจาคได้ที่ศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช และบริจาคผ่านธนาคารต่าง ชื่อบัญชี ศิริราชมูลนิธิ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๑๙ ๗๖๔๖-๙

ข้อมูล ร.พ.ศิริราช
๒๑ ก.ค.๕๓

กทม.เตรียมจัดเลือกตั้ง สก. สข.

กทม.เตรียมแผนจัดการเลือกตั้ง สก.๕๐ เขต และ สข.๓๖ เขต ที่จะครบวาระในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ โดยกำหนดวันเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ ที่กำหนดให้มีการเลือกตั้งภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันครบวาระ ดังนั้น กทม.จึงจัดให้มีการเลือกตั้งทั้ง สก. สข. ที่เหลือในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ ส.ค.๕๓ ทังนี้ ได้มีคำสั่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งและจัดทำแผนดำเนินการเลือกตั้ง พร้อมให้สำนักงานเขตจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง จัดทำแผนตลอดจนสำรวจวัสดอุปกรณ์ กำหนดสถานที่หน่วยเลือกตั้ง โดยใช้เกณฑ์จำนวนประชากร ๘๐๐ คน /หน่วย และให้รายงานความพร้อมให้ส่วนกลางทราบ
การเลือกตั้ง สก.ครั้งนี้ เนื่องจากจำนวนประชากรเปลี่ยนแปลง ทำให้ต้องเลือกตั้ง สก. เพิ่มจากเดิม ๑ คน เป็น ๒ คน จำนวน ๕ เขต ได้แก่ เขตบางกะปิ คลองสามวา ประเวศ ลาดกระบัง และบางขุนเทียน ส่วนเขตบางซื่อ จากเดิม ๒ คน เหลือ ๑ คน เนื่องจากประชากรลดลง
กำหนดวันรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ ก.ค.๕๓ และกำหนดเลือกตั้งในวันที่ ๒๙ ส.ค.๕๓


ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๒๑ ก.ค.๕๓

หนังสือที่ระลึกงานแสดงตราไปรษณียากรภาคพื้นเอเชีย พ.ศ.๒๕๕๓

ไปรษณีย์ไทย เปิดสั่งจองหนังสือที่ระลึก “งานแสดงตราไปรษณียากรภาคพื้นเอเชีย พ.ศ.๒๕๕๓” พร้อมแผ่นชีทที่ระลึกแสตมป์ผ้าไหมครั้งแรกของโลก ชนิดปรุรูและไม่ปรุรู หมายเลขตรงกัน ชุดละ ๒๐๐ บาท ในโอกาสที่เป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงตราไปรษณียากรภาคพื้นเอเชีย พ.ศ.๒๕๕๓ ระหว่างวันที่ ๔-๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ นี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ตราไปรษณียากรที่ระลึกชุดพิเศษนี้มีการนำผ้าไหมไทยมาเป็นวัสดุจัดสร้างตราไปรษณียากรเป็นครั้งแรกของโลก โดยเป็นภาพตราสัญลักษณ์นกยูง พระราชทานสีทอง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย
ผู้สนใจสามารถสั่งจองได้ที่ฝ่ายงบประมาณ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง และสมาคมนักสะสมตราไปรษณียกรแห่งประเทศไทย สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๓๔๓๗ , ๐ ๒๘๓๑ ๓๔๓๓ และ call Center 1545


ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๒๑ ก.ค.๕๓

งดเหล้าเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่พระสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝน เป็นระยะเวลา ๓ เดือน ตามที่พระธรรมวินัยกำหนดไว้ ซึ่งพระสงฆ์จะละเว้นไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ การนับเริ่มตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำเดือน ๘ ของทุกปี และสิ้นสุดลงในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ หรือวันออกพรรษา
ในสมัยพุทธกาลนั้น พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงบัญญัติพระวินัยให้พระสงฆ์สาวกอยู่ประจำพรรษา เหล่าภิกษุสงฆ์จึงต่างพากันออกเดินทางเผยแผ่พระพุทธศาสนาในที่ต่างๆ โดยไม่ย่อท้อทั้งในฤดูหนาว ฤดูร้อน และฤดูฝน ต่อมาชาวบ้านได้พากันติเตียนว่า พวกสมณะไม่ยอมหยุดพักสัญจรแม้ในฤดูฝน ในขณะที่นักบวชในศาสนาอื่นพากันหยุดเดินทางในช่วงฤดูฝน การที่พระภิกษุสงฆ์จาริกไปในที่ต่างๆ แม้ในฤดูฝน อาจเหยียบย่ำข้าวกล้าของชาวบ้านได้รับความเสียหาย หรืออาจไปเหยียบย่ำโดนสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่ออกหากินจนถึงแก่ความตาย เมื่อพระพุทธเจ้าทราบเรื่อง จึงได้วางระเบียบให้ภิกษุประจำอยู่ที่วัดเป็นเวลา ๓ เดือน พระสงฆ์ที่เข้าพรรษาแล้วจะไปค้างแรมที่อื่นไม่ได้ แต่ถ้าหากเดินทางออกไปแล้วและไม่สามารถกลับมาในเวลาที่กำหนด คือ ก่อนรุ่งสว่าง ก็จะถือว่าพระภิกษุรู…

งดเหล้าเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่พระสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝน เป็นระยะเวลา ๓ เดือน ตามที่พระธรรมวินัยกำหนดไว้ ซึ่งพระสงฆ์จะละเว้นไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ การนับเริ่มตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำเดือน ๘ ของทุกปี และสิ้นสุดลงในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ หรือวันออกพรรษา
ในสมัยพุทธกาลนั้น พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงบัญญัติพระวินัยให้พระสงฆ์สาวกอยู่ประจำพรรษา เหล่าภิกษุสงฆ์จึงต่างพากันออกเดินทางเผยแผ่พระพุทธศาสนาในที่ต่างๆ โดยไม่ย่อท้อทั้งในฤดูหนาว ฤดูร้อน และฤดูฝน ต่อมาชาวบ้านได้พากันติเตียนว่า พวกสมณะไม่ยอมหยุดพักสัญจรแม้ในฤดูฝน ในขณะที่นักบวชในศาสนาอื่นพากันหยุดเดินทางในช่วงฤดูฝน การที่พระภิกษุสงฆ์จาริกไปในที่ต่างๆ แม้ในฤดูฝน อาจเหยียบย่ำข้าวกล้าของชาวบ้านได้รับความเสียหาย หรืออาจไปเหยียบย่ำโดนสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่ออกหากินจนถึงแก่ความตาย เมื่อพระพุทธเจ้าทราบเรื่อง จึงได้วางระเบียบให้ภิกษุประจำอยู่ที่วัดเป็นเวลา ๓ เดือน พระสงฆ์ที่เข้าพรรษาแล้วจะไปค้างแรมที่อื่นไม่ได้ แต่ถ้าหากเดินทางออกไปแล้วและไม่สามารถกลับมาในเวลาที่กำหนด คือ ก่อนรุ่งสว่าง ก็จะถือว่าพระภิกษุรู…

งดเหล้าเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่พระสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝน เป็นระยะเวลา ๓ เดือน ตามที่พระธรรมวินัยกำหนดไว้ ซึ่งพระสงฆ์จะละเว้นไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ การนับเริ่มตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำเดือน ๘ ของทุกปี และสิ้นสุดลงในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ หรือวันออกพรรษา
ในสมัยพุทธกาลนั้น พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงบัญญัติพระวินัยให้พระสงฆ์สาวกอยู่ประจำพรรษา เหล่าภิกษุสงฆ์จึงต่างพากันออกเดินทางเผยแผ่พระพุทธศาสนาในที่ต่างๆ โดยไม่ย่อท้อทั้งในฤดูหนาว ฤดูร้อน และฤดูฝน ต่อมาชาวบ้านได้พากันติเตียนว่า พวกสมณะไม่ยอมหยุดพักสัญจรแม้ในฤดูฝน ในขณะที่นักบวชในศาสนาอื่นพากันหยุดเดินทางในช่วงฤดูฝน การที่พระภิกษุสงฆ์จาริกไปในที่ต่างๆ แม้ในฤดูฝน อาจเหยียบย่ำข้าวกล้าของชาวบ้านได้รับความเสียหาย หรืออาจไปเหยียบย่ำโดนสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่ออกหากินจนถึงแก่ความตาย เมื่อพระพุทธเจ้าทราบเรื่อง จึงได้วางระเบียบให้ภิกษุประจำอยู่ที่วัดเป็นเวลา ๓ เดือน พระสงฆ์ที่เข้าพรรษาแล้วจะไปค้างแรมที่อื่นไม่ได้ แต่ถ้าหากเดินทางออกไปแล้วและไม่สามารถกลับมาในเวลาที่กำหนด คือ ก่อนรุ่งสว่าง ก็จะถือว่าพระภิกษุรู…

โครงการคนรุ่นใหม่กับการมีส่วนร่วมภาคสังคม

รายการไทยแลนด์วาไรตี้ ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมสุวรรณภูมิร่วมกับรายการยิ้มกับข่าว ทาง FM 89.5 พร้อมเครือข่าย สังคมปัญญา-ผู้รักแผ่นดิน เครือข่ายคนไทยรักแผ่นดิน สมาคมสภาธรรมธารสื่อสีขาว เปิดโครงการ “คนรุ่นใหม่กับการมีส่วนร่วมภาคสังคม”
จากปัญหาความขัดแย้งทางสังคม ความคิดเห็นที่แตกต่างทางการเมืองจนนำไปสู่ความรุนแรงและความสูญเสีย จึงเกิดแนวคิดจัดทำโครงการ “คนรุ่นใหม่กับการมีส่วนร่วมภาคสังคม” เพื่อรณรงค์ให้คนรุ่นใหม่มีจิตสาธารณะเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ พร้อมปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่รู้จักเสียสละ มีความรักชาติและรักสถาบันและที่สำคัญจะเป็นผู้ขับเคลื่อนในการให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ผ่านรายการไทยแลนด์วาไรตี้ และรายการยิ้มกับข่าว FM 89.5 ซึ่งทั้งสองรายการนี้จะให้ข้อคิดให้คนไทยรักแผ่นดิน รักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยนำบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมต่อประเทศชาติมานำเสนอพร้อมสอดแทรกการท่องเที่ยวในแบบ “เที่ยวช่วยชาติ ท่องไทยไปทั้งครอบครัว” เพื่อให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น
ผู้สนใจสามารถติดตามชมรายการไทยแลนด์วาไรตี้ ทางสถานีโทรทัศน์สุวรรณภูมิทีวี ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๑๐๐๐-๑๑๐๐ และรายการยิ…

การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ มีความประสงค์ในการส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ จึงได้จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยปีนี้กำหนดหัวข้อการประกวด คือ “เครื่องจักรกลพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร ประจำปี ๒๕๕๓”
สิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์หรือส่วนประกอบสำคัญของเครื่องจักรหรือเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ในด้านการเกษตร พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร โดยสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือหน่วยงานอื่นๆ ผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย จะได้รับเงินรางวัลพร้อมโล่เชิดชูเกียรติ
ผู้สนใจสิ่งประดิษฐ์คิดค้นเข้าประกวดได้ที่สำนักงานสิ่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระราม ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๓๓ ๓๙๓๑ หรือที่มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ เลขที่ ๓๓๓ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ หรือเว็บไซต…

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ประกอบพิธีบรรจุอัฐิผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่

ด้วยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ กำหนดประกอบพิธีบรรจุอัฐิข้าราชการ และทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ณ อนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันศุกร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๕๓๐ โดยมี พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีฯ ดังมีรายชื่อผู้เสียชีวิต จำนวน ๓ นาย ดังนี้
๑. นาวาโท พิทักษ์ มีเมือง เสียชีวิตจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบพื้นที่อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒
๒. เรือเอก วรายุทธ หนูแก้ว เสียชีวิตจากการลอบยิงของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบขณะปฏิบัติหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยบ้านราษฎรไทยพุทธ บริเวณพื้นที่อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เมื่อ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
๓. เรือตรี อรุณ หมันลิเร๊ะ เสียชีวิตจากการซุ่มโจมตีของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบขณะปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนคุ้มครองครูบริเวณพื้นที่อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เมื่อ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๒
โดยการจัดพิธีดังกล่าว หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้เชิญนายทหารชั้นผู้ใหญ่ในกองทัพเรือและญาติของผู้เสียชีวิตร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย


ข้อมูล นย.
๒๐ ก.ค.๕๓

ค่ายวงดุริยางค์เยาวชนนานาชาติแห่งภาคพื้นอุษาคเนย์ ประจำปี ๒๕๕๓

โครงการสร้างสรรค์เยาวชน ค่ายวงดุริยางค์เยาวชนนานาชาติแห่งภาคพื้นอุษาคเนย์ ประจำปี ๒๕๕๓ กำหนดจัดระหว่างวันที่ ๑-๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ ภายใต้แนวคิด “ความผูกพันดนตรีอาเซียน” โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนอายุระหว่าง ๑๖-๒๕ ปี ทั่วประเทศที่มีความรักและสามารถเล่นเครื่องดนตรีในวง Orchestra และวง Wind Ensemble ได้มาเข้าค่ายและใช้ชีวิตร่วมกับเยาวชนดนตรีฝีมือเยี่ยมจากพื้นอุษาคเนย์ตลอด ๒๔ ชั่วโมงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ณ วิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อฝึกฝนดนตรีกับวิทยากรระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญ
โดยจะเปิดทดสอบความสามารถทางดนตรีทั่วประเทศ ดังนี้
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ ภาควิชาดุริยางค์ศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ วิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้สนใจร่วมทดสอบความสามารถทางดนตรี สอบถามรายละเอียดที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๘๐๐ ๒๕๒๕ ต่อ ๑๐๗-๘ และเว็บไซต์ www.music.mahidol.ac.th

ข้อมูล นสพ.สยามร…

และเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ เพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่ดีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

การจัดงานวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๓
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย จะจัดงานวันแม่แห่งชาติปี ๒๕๕๓ ระหว่างวันที่ ๑-๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ พร้อมประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแม่ดีเด่น และลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ประจำปี ๒๕๕๓ ทั้งนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์เปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๓ ณ อาคารใหม่สวนอัมพร
สภาสังคมสงเคราะห์ ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติเป็นครั้งแรกในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๑๙ จนถึงบัดนี้เป็นเวลากว่า ๓๐ ปี โดยถือวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นวันแม่แห่งชาติ พร้อมทั้งจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อเทิดทูน สำหรับกิจกรรมในปีนี้ ประกอบด้วย
- วันที่ ๑-๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๐๐๐ จัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้ต้องขัง ผู้ตกงาน ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ณ เรือนจำกลาง จังหวัดหรือสถานที่ที่เห็นสมควร พร้อมกันทั่วประเทศ
- วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓๓๐ จัดคอนเสิร์ตรวมพลลูกกตัญญูแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ ณ ศูนย์การค้าอยุธยา พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธย…

ขอเชิญใช้บริการ “ห้องอาหารนายทหารสัญญาบัตร” อาคารราชนาวิกสภา หลังเดิม

กองทัพเรือ ขอเชิญข้าราชการทั้งในและนอกประจำการ ตลอดจนบุคคลภายนอก ใช้บริการ “ห้องอาหารนายทหารสัญญาบัตร” ที่อาคารราชนาวิกสภา หลังเดิม ชั้น ๒ โดยเปิดให้บริการทุกวัน เว้นวันพุธ ตั้งแต่เวลา ๑๑๓๐-๑๔๓๐ และ ๑๗๐๐-๒๑๓๐ สนใจติดต่อสอบถามสำรองการใช้บริการและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์กองทัพเรือ ๐๒๔๗๕๔๐๓๘ หรือที่ www.navy.mi.th และ www.navy.mi.th/supply


ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑๙ ก.ค.๕๓

สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด กำหนดให้ทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีประเภททุนเรียนดีและทุนส่งเสริมการศึกษา โดยสมชิกผู้สมัครขอรับทุนจะต้องเป็นสมาชิกก่อนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ มีเลขทะเบียนสมาชิกไม่เกินหมายเลข ๑๔๕๕๖ และเป็นผู้ที่ไม่ผิดนัดการ ชำระเงินงวดชำระหนี้
สมาชิกที่มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๓ ให้ยื่นใบสมัคร พร้อมแนบหลักฐานประกอบด้วย ใบรายงานผลการศึกษา ,หลักฐานการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๓ ของบุตรผู้ขอรับทุน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิก และหลักฐานอื่นๆ ส่งได้ที่ สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑๖ ก.ค.๕๓

ขอเชิญร่วมแข่งขันยิงปืนการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

สนามยิงปืนราชนาวี สัตหีบ จะจัดการแข่งขันยิงปืนการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี รายการ “NAVY SHOOTING CHAMPIONSHIP 2010” ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐-๑๗๓๐
การแข่งขันยิงปืนการกุศลฯ ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักกีฬายิงปืนที่เป็นข้าราชการกองทัพเรือและครอบครัว ตลอดจนสมาชิกและบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ในการปฏิบัติต่ออาวุธปืนอย่างถูกวิธี และเป็นการเชื่อมความสามัคคีในหมู่คณะ พร้อมทั้งรายได้ส่วนหนึ่งจากการแข่งขันจะถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระอัธยาศัย
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันยิงปืนการกุศลดังกล่าวได้ สมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่สนามยิงปืนราชนาวี สัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๗๔๒๕๕

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑๖ ก.ค.๕๓

“สถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช”

คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล กำลังจัดสร้าง “สถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช” ในโครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี ๒๕๕๔
สถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช สร้างบนพื้นที่ ๓๓ ไร่ ได้รับบริจาคมาจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วย อาคารปิยมมหาราชการุณย์เป็นอาคารสูง ๑๔ ชั้น ภายในศูนย์มะเร็งและรังสีรักษา ศูนย์รังสีวินิจฉัย ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์ตรวจสวนหัวใจ ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหารเพื่อการวินิจฉัย ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ ศูนย์ประสาทวิทยา ศูนย์ตรวจสุขภาพ ศูนย์ไตเทียม ศูนย์ทางเดินปัสสาวะ ศูนย์เบาหวาน ศูนย์ภูมิแพ้ ศูนย์กระดูกและข้อ ฯลฯ มีห้องบริการผู้ป่วยนอก ๑๗๗ ห้อง ห้องผ่าตัด ๑๒ ห้อง ห้องพักผู้ป่วย ๒๘๔ ห้อง เมื่อเสร็จแล้วจะเป็นสถาบันการแพทย์ที่มีมาตรฐานพยาบาลที่ดีเลิศในระดับนานาชาติ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษา
ขณะนี้ยังข…

กองทัพเรือ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

กองทัพเรือ โดย กรมอุทกศาสตร์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ กรมอุทกศาสตร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๐๐๐
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งกรมอุทกศาสตร์ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายฯ ติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๓๘ เนื่องจากกรมอุทกศาสตร์เป็นหน่วยที่ได้เคยถวายการรับใช้เบื้องพระยุคลบาทอย่างใกล้ชิด โดยการจัดเรือหลวงจันทรและเรือหลวงศุกร์ เป็นพระราชพาหนะเสด็จประพาสทางทะเล พร้อมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.เยี่ยมเยียนราษฎร ทหาร ตำรวจตระเวนชายแดน รวมทั้งพระราชทานสิ่งของแก่ประชาชนที่อาศัยตามจังหวัดชายทะเล ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๐๗ จนถึง ๒๕๒๖ รวม ๖ ครั้ง ในปีนี้ วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้เวียนมาบรรจบครบรอบเป็นปีที่ ๑๕ กรมอุทกศาสตร์ นอกจากจะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระองค์ท่านแล้ว ยังได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ จำนวน ๔ กิจกรรม ได้แก่ การแข่งขันเปตองเทิดพระเกียรติฯ ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในวั…

กิจกรรมการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

กองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรมร้อยรวมดวงใจ เทิดไท้องค์ราชินี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ โดยมีกิจกรรมย่อย ๓ กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมเทิดพระเกียรติผ่านทางสื่อวิทยุ/โทรทัศน์ กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ สมานฉันท์สดุดี และกิจกรรมการไถ่ชีวิตโค-กระบือ
โดยกิจกรรมการไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล กำหนดในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙๐๐ ณ หอประชุมกองทัพเรือ
โดยจะมอบกระบือ จำนวน ๗๙ ตัว ให้กรมปศุสัตว์ เพื่อเข้าโครงการพลิกฟื้นธนาคารควายไถนาตามพระราชดำริ อันจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรที่ยากจน และเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมการเลี้ยงกระบืออย่างยั่งยืน ผู้ประสงค์จะร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ ตัวละ ๑๕,๐๐๐ บาท หรือ ตามกำลังศรัทธา สามารถบริจาคได้ที่ กรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม โทร ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๗, ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๑ หรือโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ เลขที่บัญชี ๑๑๕-๒-๑๓๔๘๒ -๙ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ โทร ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๓, ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๖ หรือ www.navy.mi.th/civ…

งาน “ฝ้ายทอใจ ถักทอ ๖๐ ล้านดวงใจ เทิดไทองค์ราชันย์”

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) เตรียมจัดงาน “ฝ้ายทอใจ ถักทอ ๖๐ ล้านดวงใจ เทิดไท้องค์ราชันย์” ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การจัดงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลแห่งการบรมราชาภิเษก ครบรอบ ๖๐ ปี และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๗๘ พรรษา และเป็นการสืบทอดภูมิปัญญา และมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ให้คนไทยยอมรับในคุณค่า เสน่ห์ และความโดดเด่นของผ้าฝ้ายทอมือไปจนถึงความเป็นเลิศของงานศิลปหัตถกรรมจากผ้าฝ้ายทอมือที่ผ่านกระบวนการความคิดสร้างสรรค์จนหันมานิยมใช้ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายอย่างต่อเนื่อง และผลักดันผลิตภัณฑ์ด้านศิลปหัตถกรรมไทยจากผ้าฝ้ายทอมือให้ก้าวหน้าไปแข่งขันในตลาดโลกได้
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงให้การสนับสนุนราษฎรในการผลิตผ้าฝ้ายทอมือ และทรงรับซื้อเก็บไว้ในศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจนกลายเป็นคลังผ้าฝ้ายขนาดใหญ่ และจะนำออกจำหน่ายให้ประชาชนที่สนใจได้เลือกซื้อในราคาพิเศษ
จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายได้ตา…

งานเทศกาลหนังสือเด็กและเยาวชน

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย จัดงานเทศกาลหนังสือเด็กและเยาวชน ครั้งที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๐๐๐-๒๐๐๐ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ในปีนี้จัดงานภายใต้หัวข้อ ตะลุยโลกวรรณคดีไทย สร้างนิสัยรักการอ่าน เด็กฉลาด ชาติเจริญ โดยจะพาย้อนอดีตกลับไปสู่จินตนาการในวัยเยาว์เพื่อปลุกฝันและความสนุกให้ตื่นขึ้นมาเพื่อสร้างความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่ไร้ขอบเขต ย้อนรอยการอ่านผ่านเรื่องราววรรณคดีหลากหลายที่แฝงข้อคิดและคุณค่ามากมาย พื้นที่จัดงานแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนกิจกรรม ประกอบด้วย ลานละเล่นสมัยโบราณ มีเครื่องเล่นให้ความบันเทิงมากมาย ลานเด็กฉลาด มีหนังสือให้ยืมอ่านกลับบ้านได้ และมีกิจกรรมทดสอบไอคิว และส่วนของการจัดจำหน่ายหนังสือ พบกับหนังสือหลากหลายจากสำนักพิมพ์ต่างๆ ให้เลือกซื้อ ในราคาพิเศษ
ขอเชิญร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๔ ๙๕๖๐-๔ และเว็นไซต์ www.thailandbookfair.com
ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๑๓ ก.ค.๕๓

งานทานหาแม่ฟ้าหลวง

จังหวัดเชียงราย กำหนดจัดกิจกรรม “ทานหาแม่ฟ้าหลวง” ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ โดยมีกิจกรรม ๓ จุด เริ่มแรกเวลา ๐๗๓๐ มีพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เวลา ๐๙๓๐ จะมีการประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระรูปปั้นสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ไร่แม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย และเวลา ๑๔๐๐ จะทำพิธีบำเพ็ญบุญถวายเป็นพระราชกุศล ที่พระตำหนักดอยตุง พร้อมทั้งของเชิญชวนชาวเชียงรายพร้อมใจแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองหรือชุดประจำเผ่า ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย ซึ่งตลอดระยะเวลาที่พระองค์ยังทรงมีพระชนม์ชีพอยู่ พระองค์ท่านได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด จังหวัดเชียงราย รวมทั้ง หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทุกแห่งต่างได้ร่วมกันจัดงานเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน เป็นประจำทุกปี

ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๑๓ ก.ค.๕๓

งานทานหาแม่ฟ้าหลวง

จังหวัดเชียงราย กำหนดจัดกิจกรรม “ทานหาแม่ฟ้าหลวง” ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ โดยมีกิจกรรม ๓ จุด เริ่มแรกเวลา ๐๗๓๐ มีพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เวลา ๐๙๓๐ จะมีการประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระรูปปั้นสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ไร่แม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย และเวลา ๑๔๐๐ จะทำพิธีบำเพ็ญบุญถวายเป็นพระราชกุศล ที่พระตำหนักดอยตุง พร้อมทั้งของเชิญชวนชาวเชียงรายพร้อมใจแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองหรือชุดประจำเผ่า ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย ซึ่งตลอดระยะเวลาที่พระองค์ยังทรงมีพระชนม์ชีพอยู่ พระองค์ท่านได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด จังหวัดเชียงราย รวมทั้ง หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทุกแห่งต่างได้ร่วมกันจัดงานเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน เป็นประจำทุกปี

ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๑๓ ก.ค.๕๓

ขอเชิญร่วมแข่งขันวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓

กรมกำลังพลทหารเรือ จัดการแข่งขันวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ ในวันพุธที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ บริเวณวังนันทอุทยาน ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกายด้วยการวัดความดันและตรวจโลหิต การบรรยายให้ความรู้ด้านสุขภาพเบื้องต้น ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและผู้ที่มาร่วมการเดินเพื่อสุขภาพ ระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร มีสิทธิได้รับรางวัลโดยวิธีการจับสลาก ประกอบด้วย ทีวีสี เครื่องเล่น DVD โทรศัพท์มือถือ พัดลม และรางวัลอื่น ๆ กว่า ๕๐ รางวัล
ขอเชิญข้าราชการ ทหาร และลูกจ้างที่อยู่ในพื้นที่พระราชวังเดิม และหน่วยต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข้าร่วมแข่งขันวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดย กรมการขนส่งทหารเรือ ได้จัดรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่รับ-ส่งผู้เข้าร่วมแข่งขัน ฯ ออกจากหน้า กองรักษาการณ์พระราชวังเดิม เวลา ๑๓๐๐ จำนวน ๒ คัน และออกจากหน้า กรมอู่ทหารเรือ เวลา ๑๓๐๐ จำนวน ๑ คัน และรับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันฯ

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑๓ ก.ค.๕๓

ขอเชิญร่วมแข่งขันวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓

กรมกำลังพลทหารเรือ จัดการแข่งขันวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ ในวันพุธที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ บริเวณวังนันทอุทยาน ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกายด้วยการวัดความดันและตรวจโลหิต การบรรยายให้ความรู้ด้านสุขภาพเบื้องต้น ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและผู้ที่มาร่วมการเดินเพื่อสุขภาพ ระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร มีสิทธิได้รับรางวัลโดยวิธีการจับสลาก ประกอบด้วย ทีวีสี เครื่องเล่น DVD โทรศัพท์มือถือ พัดลม และรางวัลอื่น ๆ กว่า ๕๐ รางวัล
ขอเชิญข้าราชการ ทหาร และลูกจ้างที่อยู่ในพื้นที่พระราชวังเดิม และหน่วยต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข้าร่วมแข่งขันวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดย กรมการขนส่งทหารเรือ ได้จัดรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่รับ-ส่งผู้เข้าร่วมแข่งขัน ฯ ออกจากหน้า กองรักษาการณ์พระราชวังเดิม เวลา ๑๓๐๐ จำนวน ๒ คัน และออกจากหน้า กรมอู่ทหารเรือ เวลา ๑๓๐๐ จำนวน ๑ คัน และรับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันฯ

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑๓ ก.ค.๕๓

ขอเชิญร่วมแข่งขันวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓

กรมกำลังพลทหารเรือ จัดการแข่งขันวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ ในวันพุธที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ บริเวณวังนันทอุทยาน ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกายด้วยการวัดความดันและตรวจโลหิต การบรรยายให้ความรู้ด้านสุขภาพเบื้องต้น ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและผู้ที่มาร่วมการเดินเพื่อสุขภาพ ระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร มีสิทธิได้รับรางวัลโดยวิธีการจับสลาก ประกอบด้วย ทีวีสี เครื่องเล่น DVD โทรศัพท์มือถือ พัดลม และรางวัลอื่น ๆ กว่า ๕๐ รางวัล
ขอเชิญข้าราชการ ทหาร และลูกจ้างที่อยู่ในพื้นที่พระราชวังเดิม และหน่วยต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข้าร่วมแข่งขันวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดย กรมการขนส่งทหารเรือ ได้จัดรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่รับ-ส่งผู้เข้าร่วมแข่งขัน ฯ ออกจากหน้า กองรักษาการณ์พระราชวังเดิม เวลา ๑๓๐๐ จำนวน ๒ คัน และออกจากหน้า กรมอู่ทหารเรือ เวลา ๑๓๐๐ จำนวน ๑ คัน และรับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันฯ

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑๓ ก.ค.๕๓

กองทัพเรือ จัดงานสดุดีวีรชนในวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ และแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ “สมุดภาพเหตุการณ์ ร.ศ.๑๑๒”

กองทัพเรือ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ร่วมกับ ชมรมคนรักษ์ป้อมพระจุลจอมเกล้า จัดงาน “สดุดีวีรชนในวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒” และแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ “สมุดภาพเหตุการณ์ ร.ศ.๑๑๒” ในวาระครบ ๑๐๐ ปี การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕ ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
วิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จนนำมาสู่ความเปลี่ยนแปลงนานัปการของสยามประเทศ กองทัพเรือจึงได้จัดงานสดุดีวีรชน ในวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ ขึ้น พร้อมกับแถลงข่าวการเปิดตัวหนังสือดังกล่าว
หนังสือ “สมุดภาพเหตุการณ์ ร.ศ.๑๑๒” รวบรวมโดยอาจารย์ไกรฤกษ์ นานา นักประวัติศาสตร์ ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยอันเป็นสมุดภาพ บันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์แสดงถึงสภาวการณ์ของสยามในสมัยรัชกาลที่ ๕ อีกทั้งยังประกอบไปด้วยบทความที่วิเคราะห์เกี่ยวกับวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ ตั้งแต่ก่อนเหตุการณ์ไปจนถึงผลกระทบที่ตามมา และเพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ รวมถึงบรรพชนที่ไ…

กองทัพเรือ จัดงานสดุดีวีรชนในวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ และแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ “สมุดภาพเหตุการณ์ ร.ศ.๑๑๒”

กองทัพเรือ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ร่วมกับ ชมรมคนรักษ์ป้อมพระจุลจอมเกล้า จัดงาน “สดุดีวีรชนในวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒” และแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ “สมุดภาพเหตุการณ์ ร.ศ.๑๑๒” ในวาระครบ ๑๐๐ ปี การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕ ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
วิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จนนำมาสู่ความเปลี่ยนแปลงนานัปการของสยามประเทศ กองทัพเรือจึงได้จัดงานสดุดีวีรชน ในวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ ขึ้น พร้อมกับแถลงข่าวการเปิดตัวหนังสือดังกล่าว
หนังสือ “สมุดภาพเหตุการณ์ ร.ศ.๑๑๒” รวบรวมโดยอาจารย์ไกรฤกษ์ นานา นักประวัติศาสตร์ ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยอันเป็นสมุดภาพ บันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์แสดงถึงสภาวการณ์ของสยามในสมัยรัชกาลที่ ๕ อีกทั้งยังประกอบไปด้วยบทความที่วิเคราะห์เกี่ยวกับวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ ตั้งแต่ก่อนเหตุการณ์ไปจนถึงผลกระทบที่ตามมา และเพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ รวมถึงบรรพชนที่ไ…

ฐานทัพเรือสัตหีบ ทำการฝึกเป็นหน่วยปฏิบัติงานชายหาดฝ่ายทหารเรือ

ฐานทัพเรือสัตหีบ ทำการฝึกเป็นหน่วยปฏิบัติงานชายหาดฝ่ายทหารเรือ

กองทัพเรือ โดย ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ทำการฝึกเป็นหน่วยปฏิบัติงานชายหาดฝ่ายทหารเรือ ณ พื้นที่การฝึกบริเวณอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓
การฝึกเป็นหน่วยปฏิบัติงานชายหาดฝ่ายทหารเรือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาองค์บุคคลให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติงานชายหาดฝ่ายทหารเรือ (Naval Beach Group) ร่วมกับการฝึกของ กองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ และการฝึกของ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ในการฝึกชุดจัดระเบียบชายฝั่ง และสามารถปฏิบัติการร่วมกับหน่วยกำลังทางเรือและหน่วยยกพลขึ้นบกของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑๕ ก.ค.๕๓

เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

ขอเชิญร่วมแข่งขันว่ายน้ำ “ภูติอนันต์ แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ ๑๑”

ขอเชิญร่วมแข่งขันว่ายน้ำ “ภูติอนันต์ แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ ๑๑”

กองการกีฬา สนามภูติอนันต์จัดการแข่งขันว่ายน้ำ “ภูติอนันต์แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ ๑๑” ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ สระว่ายน้ำมาตรฐาน ๕๐ เมตร สนามกีฬาภูติอนันต์ ถนนสุขุมวิท บางนา กรุงเทพมหานคร โดยการแข่งขันไม่จำกัดฝีมือ ชิงถ้วยรางวัล ประเภทบุคคล ประเภททีม ประเภทคะแนนรวมสโมสร ประเภททีมเจ้าเหรียญทอง ตั้งแต่รุ่นอายุ ๗ ปี-รุ่นทั่วไป
ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ำ พร้อมหลักฐานการสมัครประกอบด้วย ใบสมัครรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาสูติบัตร หรือสำเนาบัตรประชาชน ๑ ฉบับ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ในอัตราค่าสมัคร ประเภทบุคคลรายการละ ๕๐ บาท และประเภททีมผลัด รายการละ ๒๐๐ บาท ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาภูติอนันต์บางนา กรุงเทพมหานคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๙๓ ๗๒๒๘, ๐ ๒๔๗๕ ๒๐๔๓


ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑๕ ก.ค.๕๓

เกาะติดทุกภารกิจป…

งานเทศกาลบริโภคผลไม้ไทยปี ๒๕๕๓

งานเทศกาลบริโภคผลไม้ไทยปี ๒๕๕๓

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กำหนดจัดงานเทศกาลบริโภคผลไม้ไทยปี๒๕๕๓ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ ชั้น ๑ ลานโปรโมชั่นห้างสรรพสินค้าเจเจ มอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ภายในงานคัดสรรผลไม้คุณภาพดี รสชาติอร่อยและเป็นที่นิยมของผู้บริโภคมาจำหน่าย ซึ่งเป็นผลผลิตของสมาชิก สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจากจังหวัดภาคใต้ ภาคเหนือและ ผลไม้ตามฤดูกาลจากจังหวัดอื่นๆ เช่น เงาะโรงเรียน มังคุด ทุเรียน ลองกอง สละ มะขามหวาน ส้มโอ ชมพู่ ฝรั่ง มะพร้าวน้ำหอม สัปปะรด กล้วยเล็บมือนาง ร่วมกับผลไม้แปรรูปต่างๆ และยังมีพืชผักอินทรีย์จากพื้นที่โครงการหลวง เช่น ลูกพลับ อะโวคาโด เซเลอรี่ พลิกหวาน การจำหน่ายข้าวของสถาบันเกษตรกร ได้แก่ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ข้าวสังข์หยด ข้าวกล้อง ข้าวอินทรีย์ และการจัดแสดงนิทรรศการ การจัดประกวด สาวงามธิดาบ้านสวน การแข่งขันกินผลไม้ การแสดงวัฒนธรรม ๔ ภาค
จึงขอเชิญชวนประชาชน เที่ยวชมและเลือกซื้อผลไม้และสินค้าต่างๆ เพื่อช่วยอุดหนุนเกษตรกร ภายในงาน ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว
ข้อมูล นสพ.สยา…

การแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ ๓๗

กองทัพเรือ ร่วมกับสภากาชาดไทย กำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๓๗ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ บรรเลงโดยวงดุริยางค์ราชนาวี ในวันที่ ๒๓-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๒๐๐๐ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อนำรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชน อาทิ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ โครงการศูนย์มะเร็งเต้านม กิจการอาสายุวกาชาดเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ศูนย์รับบริจาคอวัยวะต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ และโครงการมอบชีวิตใหม่แด่เพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคเซลล์ต้นกำเนิด เม็ดโลหิต เป็นต้น
การแสดงกาชาดคอนเสิร์ตในปีนี้ ช่วงแรกจะเป็นการบรรเลงเพลงคลาสสิก ส่วนภาคหลัง มีเพลงไพเราะมากมาย เช่น เพลงราชาภิเษก ๖๐ ปี ดวงใจกับความรัก ถวายพระพร ความรัก เพลงพระราชนิพนธ์เตือนใจ-แก้วตาขวัญใจ-คำหวาน ดวงทิพย์ในดวงใจ และเพลงสามัคคีชุมนุม โดยมีนักร้องรับเชิญ คือ เรือตรีสันติ ลุนเผ่ อิสริยา คูประเสริฐ และเบน ชลาทิศ
ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเพื่อทูลเกล้าฯ ได้ที่กรมการเงินทหารเรือ กองบัญชาการ…

งานรวมพลังไทย เทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน (กกร.) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจากทุกสาขาอาชีพพร้อมใจกัน จัดงาน “รวมพลังไทย เทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๖๓๐-๑๙๐๐ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และบริเวณพื้นที่โดยรอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติร่วมกันกระทำพิธีที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติบ้านเมือง และเพื่อปลุกกระแสให้คนไทย มีความรัก ความสามัคคี มีความรักชาติ พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนอื่น
จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน ตั้งแต่เวลา ๑๖๐๐ เป็นต้นไป

ข้อมูล กอ.รมน.
๙ ก.ค.๕๓

งานสัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๔

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กำหนดจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๔ ภายใต้ชื่อ แรงงานปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา
ภายในงานจะมีการมอบรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย พร้อมทั้งมีการสัมมนาวิชาการ นิทรรศการ การจำหน่ายอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยกว่า ๓๐๐ ร้าน จากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ทั้งนี้ ในปีนี้การจัดงานจะเน้นในเรื่องของการทำธุรกิจ และเอกชน ซึ่งในปีนี้การจัดงานจะเน้นในเรื่องของการทำธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะมาตรฐาน ISO 26000 ที่สถานประกอบการต้องนำไปปรับใช้ให้ทันกับกระแสโลก สำหรับตัวเลขของผู้ใช้แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการทำงานในปี ๒๕๕๒ จำนวน ๑๔๐,๐๐๐ คน และกองทุนเงินทดแทนสำนักงานประกันสังคม ต้องจ่ายเงินมากกว่า ๑,๖๐๐ ล้านบาทต่อปี สะท้อนให้เห็นถึงความไม่ปลอดภัยในการทำงานเพื่อประสิทธิภาพของงานและเพื่อลดการสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุในที่ทำงานให้น้อยที่สุดหรือไม่ให้เกิดขึ้น

ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๙ ก.ค.๕๓

กทม.จัดโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

กทม.ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกลุ่มบริษัทเซ็นทรัล ทำโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ในปี ๒๕๕๓ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าด้วยการนำวัสดุเหลือใช้มาดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ใหม่ ตลอดจนพัฒนาแนวความคิดและการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การพัฒนาในเชิงพาณิชย์มากขึ้น อีกทั้งเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญกับวัสดุเหลือใช้ทั่วไป เป็นการลดปริมาณขยะด้วยการนำมารีไซเคิล
โครงการดังกล่าว แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ๑. ประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ แบ่งการประกวดเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา/ปวช. ปวส./อุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป ๒. ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ แบ่งเป็นระดับนักเรียน นักศึกษาประชาชนทั่วไป ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ทั่วไป ประเภทแก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก เป็นต้น และต้องเป็นผลงานรายบุคคล ไม่เคยผ่านการประกวดหรือได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน และไม่มีวางขายในท้องตลาด เกณฑ์การตัดสินเน้นที่ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการสร้างนวัตกรรมใหม่สวยงาม การนำไปใช…

กองทัพเรือ ทำการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ประจำปี ๒๕๕๓

กองทัพเรือ จะทำการเรียกพลนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน และนายทหารประทวนกองหนุนและนายทหารประทวนกองหนุน พรรคนาวิกโยธิน สังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เพื่อฝึกวิชาทหาร ประจำปี ๒๕๕๓ ระหว่างวันที่ ๑๙ ถึงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่ถูกเรียกพลได้มีความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบถึงการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ของกองทัพเรือ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเตือน ปลูกฝังอุดมการณ์ ให้สำนึกถึงภาระหน้าที่ของกำลังพลสำรองที่มีต่อประเทศชาติ สามารถปฏิบัติหน้าที่ทดแทนกำลังพลประจำการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการพัฒนาระบบกำลังพลสำรองของกองทัพเรือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
จึงขอให้ผู้ที่ได้รับคำสั่งเรียกพลและหมายเรียกพลไปรายงานตัว ณ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๘๐๐ โดยกรมการขนส่งทหารเรือ ได้จัดรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน บริการรับ-ส่งกำลังพลสำรอง ณ ท่าราชวรดิฐ เวลา ๐๕๐๐ และรับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการเรียกพลฯ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๕๐๐ สอบถามรายละเอียดเพิ่…

โครงการศูนย์ภูมิอากาศระดับชุมชน

จากภาวะโลกร้อน ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้างโดยเฉพาะผลผลิตภาคการเกษตรลดน้อยลงอย่างมาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้ร่วมกับศูนย์จัดการความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (ศรภอ.) จัดโครงการศูนย์ภูมิอากาศระดับชุมชน เพื่อนำความรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแบบครบวงจรจากส่วนกลางเข้าสู่ชุมชน โดยจะบูรณาการข้อมูลด้านอุทกศาสตร์ และธรณีวิทยา ในพื้นที่เข้าด้วยกัน เพื่อให้ชาวบ้านสามารถวางแผนทำการเกษตรได้ง่ายขึ้นและเตรียมพร้อมรับปัญหาน้ำท่วม ดินโคลนถล่ม และแผ่นดินไหวได้ด้วย ทั้งนี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างพัฒนาเป็นคู่มือในการจัดตั้งศูนย์เบื้องต้นจะนำร่องลงพื้นที่จังหวัดยโสธร ตรัง ในเดือนสิงหาคมนี้ โดยตั้งเป้าว่า จะสามารถดำเนินการให้ได้ ๕-๑๐ หมู่บ้าน ภายใน ๑ ปี ก่อนกระจายให้ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศต่อไป
การเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต้องอาศัยการบูรณาการข้อมูลจาก ๓ ส่วนหลัก ทั้งสภาพอากาศภายนอก องค์ความรู้ของคนในแต่ละพื้นที่ และการรับมือกับปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยเทคโนโลยี

ข้อมูล นสพ.แนวหน้…

โครงการ “กล้าใหม่.....ใฝ่รู้” ปีที่ ๕

ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดโครงการ กล้าใหม่....ใฝ่รู้ มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้เป็นปีที่ ๕ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก รู้จักทำงนเป็นทีม และสามารถนำความรู้จากบทเรียนมาสร้างสรรค์ประโยชน์ให้ชุมชนและสังคม ซึ่งเท่ากับเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนให้เป็นคนดีคืนสู่สังคมในอนาคต ครอบคลุมทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรมและความรู้
โดยโครงการนี้จะจัดให้มีการแข่งขันอย่างเหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยระดับประถมศึกษา แข่งขันวาดภาพ ระบายสี ระดับมัธยมศึกษา แข่งขันตอบคำถาม ระดับอุดมศึกษาแข่งโครงการกล้าใหม่ สร้างสรรค์ชุมชน ซึ่งเป็นโครงงานที่สามารถปฏิบัติจนเกิดผลจริงอย่างเป็นรูปธรรม โดยระดับอุดมศึกษาทีมที่ชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เยาวชนหรือสถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมแสดงพลังความรู้ ความสามารถ และศักยภาพในโครงการกล้าใหม่....ใฝ่รู้ ปีที่ ๕ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๒ ๑๑๒๘ -๒๙ และเว็บไซต์ www.scbchallenge.com

ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๗ ก.ค.๕๓

โครงการ “กล้าใหม่.....ใฝ่รู้” ปีที่ ๕

ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดโครงการ กล้าใหม่....ใฝ่รู้ มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้เป็นปีที่ ๕ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก รู้จักทำงนเป็นทีม และสามารถนำความรู้จากบทเรียนมาสร้างสรรค์ประโยชน์ให้ชุมชนและสังคม ซึ่งเท่ากับเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนให้เป็นคนดีคืนสู่สังคมในอนาคต ครอบคลุมทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรมและความรู้
โดยโครงการนี้จะจัดให้มีการแข่งขันอย่างเหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยระดับประถมศึกษา แข่งขันวาดภาพ ระบายสี ระดับมัธยมศึกษา แข่งขันตอบคำถาม ระดับอุดมศึกษาแข่งโครงการกล้าใหม่ สร้างสรรค์ชุมชน ซึ่งเป็นโครงงานที่สามารถปฏิบัติจนเกิดผลจริงอย่างเป็นรูปธรรม โดยระดับอุดมศึกษาทีมที่ชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เยาวชนหรือสถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมแสดงพลังความรู้ ความสามารถ และศักยภาพในโครงการกล้าใหม่....ใฝ่รู้ ปีที่ ๕ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๒ ๑๑๒๘ -๒๙ และเว็บไซต์ www.scbchallenge.com

ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๗ ก.ค.๕๓

งานคลินิกลอยฟ้าเฉลิมพระเกียรติ

รถไฟฟ้าบีทีเอส ขอเชิญผู้สนใจตรวจสุขภาพฟรีในงานคลินิกลอยฟ้าเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ ๘-๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙๐๐-๑๖๐๐ ณ สถานีวงเวียนใหญ่ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ภายในงานมีการตรวจสุขภาพฟรีกว่า ๒๐ รายการโดยบุคลากรการแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ๑๑ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น โรงพยาบาลเจ้าพระยา โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ โรงพยาบาลธนบุรี โรงพยาบาลพญาไท ๓ โรงพยาบาลมิชชั่น โรงพยาบาลวิภาวดี โรงพยาบาลหัวเฉียว ศูนย์โรคตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รายการตรวจสุขภาพ อาทิ ตรวจสุขภาพคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือด ตรวจคลื่นหัวใจ ตรวจไขมันในเส้นเลือด ตรวจความเสี่ยงโรคหัวใจ คลินิกวัยทอง ตรวจประเมินสุขภาพแบบองค์รวม ฯลฯ และภายในงานมีนิทรรศการแสดงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ระหว่…

การแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร “การแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์” ซึ่งคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ร่วมกับครูอาวุโสดนตรีไทยจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน และเพื่อเฉลิมพระเกียรติในฐานะที่ทรงเป็นองค์เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย และทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีไทย ในโอกาสนี้ จะทรงร่วมขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ “พระอาทิตย์ชิงดวง” ร่วมกับวงดนตรีบ้านปลายเนิน ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๘๐๐-๑๙๓๐ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะหลากหลายแขนง โดยเฉพาะด้านดนตรีไทย ทั้งด้านคีตะและการขับร้อง และยังทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสานดนตรีไทย อันเป็นเอกลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้ดำรงอยู่ต่อไป การจัดงานครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่าน
ผู้สนใจร่วมรับชมการแสดงดนตรีไทย โดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ สามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ศูนย…

กทม.เตือนประชาชนระมัดระวังตัวในช่วงพายุฝนฟ้าคะนอง

ในช่วงฤดูฝนช่วงนี้จนถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๓ มักเกิดพายุหมุนเขตร้อน มีลมกระโชกแรง ฝนตกหนัก อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำท่วมขังและน้ำล้นตลิ่ง จนอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ กทม.จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติภัยจากพายุหมุนเขตร้อนประจำปี ๒๕๕๓ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือ ป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
โดย กทม.ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ได้แก่ สำนักการระบายน้ำ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักการโยธา สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักงานเขต เตรียมพร้อมปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขน้ำท่วมอย่างเป็นระบบ ทั้งก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุตลอด ๒๔ ชั่วโมง เข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุด้วยความรวดเร็ว โดยมีการจัดกำลังพล เครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพหนะ เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ รถยกและวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และวาตภัยเขตทั้ง ๕๐ เขต เพื่อเป็นศูนย์ประสานการช่วยเหล…

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดแล่นใบออพติมิสต์ชิงแชมป์เอเชีย

สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมสโมสรราชวรุณฯ จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเรือใบชิงแชมป์เอเชีย ประเภทออพติมิสต์ หรือ รายการ IODA ASIAN CHAMPIONSHIP 2010 ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ สมาคมเรือใบออพติมิสต์นานาชาติ เป็นผู้ให้การรับรอง ขณะนี้มีผู้ตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันกว่าร้อยลำ จาก ๒๑ ประเทศ ประกอบด้วย ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย แอฟริกาใต้ สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ ศรีลังกา ไต้หวัน ฮ่องกง อินเดีย พม่า ปาปัวนิวกินี สโลวีเนีย เสปน กาตาร์ สวิสเซอร์แลนด์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในส่วนของประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน ๑๕ คน นำโดยเด็กหญิง นพเก้า พูนพัฒน์ แชมป์โลกเรือใบออพติมิสต์บุคคลหญิง เมื่อปี ๒๕๕๒ ที่ประเทศบราซิล ทั้งนี้ การแข่งขันจะจัดให้มีขึ้น ณ บริเวณ อ่าวหน้าสมาคมสโมสรราชวรุณฯ ถนนพระตำหนัก เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยจะมีพิธีเปิดในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ และเริ่มการแข่งขันระหว่างวันที่ ๕-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ นี้


ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๕ ก.ค.๕๓

โครงการกองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด

กองทัพเรือโดยฝ่ายป้องกันและฟื้นฟู ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด กองทัพเรือ กำหนดจัดโครงการ “กองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด” ครั้งที่ ๕/๕๓ ระหว่างวันที่ ๕-๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี-ตราด
กิจกรรมประกอบด้วย การแนะแนวการเข้าเป็นนักเรียนทหารในส่วนของกองทัพเรือ และการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การจัดชุดรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดแก่เยาวชนในโรงเรียนลาซาล โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม กิจกรรมนี้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในยุทธศาสตร์ ๕ รั้วป้องกัน ได้แก่ รั้วชายแดน รั้วชุมชน รั้วสังคม รั้วโรงเรียน และรั้วครอบครัว เพื่อเป็นการสร้างแนวทางการป้องกันและควบคุมปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างแท้จริง

ข้อมูล ศตส.ทร.
๕ ก.ค.๕๓

โครงการเฝ้าระวังและคัดกรองโรคมะเร็งเซลล์ตับในผู้ป่วยโรคไวรัส

ด้วยพระกรุณาธิคุณของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยประชาชนชาวไทยที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากโรคมะเร็ง จึงทรงมีพระดำริให้โรงพยาบาลจุฬำรณ์ จัดโครงการเฝ้าระวัง และคัดกรองโรคมะเร็งเซลล์ตับในผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง เป็นโครงการบำเพ็ญพระกุศลในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ นี้ โดยจะเปิดให้บริการประชาชนอายุระหว่าง ๒๐-๖๕ ปี จำนวน ๒,๐๐๐ ราย เข้าร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ผู้ร่วมโครงการมีคุณสมบัติ คือ มีประวัติตรวจพบการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ที่ยังไม่เคยรับการรักษาที่ใดมาก่อน การคัดกรองจะเริ่มด้วยการตรวจร่างกาย ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งเชลล์ตับอัลฟ่าฟีโต โปรตีน และตรวจอัลตราซาวนด์ตับ ซึ่งต้องทำเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง ตามความจำเป็น เป็นเวลา ๕ ปี เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและตรวจหามะเร็งตับตั้งแต่เริ่มแรก ในกรณีที่ตรวจพบความผิดปกติจะได้รับการตรวจวินิจฉัยเพิ่ม และให้การรักษาที่เหมาะสมต่อไป ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๕-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ สอบถามรายละเอียดได้ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๖ ๖๔…

งาน “วันประมงน้อมเกล้า”

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมกับ กรมประมง ก.เกษตรและสหกรณ์ และภาคเอกชน ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน “วันประมงน้อมเกล้าฯ” ครั้งที่ ๒๒ ระหว่างวันที่ ๓-๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ ศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ภายในงานมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการทางการประมงและการแพทย์ เรื่อง “เป็นอะไรใยไม่กล้าถามหมอ” เช่น กลิ่นปาก เพศสัมพันธ์ อยากท้องไม่อยากท้อง ริดสีดวงทวาร ฯลฯ ชมปลา-สัตว์สวยงามและหายาก อย่างปลาทองฮวงจุ้ย ปลาคิลลี่จากทะเลสาบแทงกายิกา ปูแต่งตัว ทากทะเล การพ่นน้ำกินอาหารของปลาเสือ และชิ้นส่วนอวัยวะดอง นอกจากนี้ยังมีการประกวดปลาสวยงาม การจัดตู้ปลา แข่งขันตอบปัญหาทางการแพทย์ แสดงการจับจระเข้ด้วยมือเปล่า พิเศษ ฟังเสวนาทางการแพทย์ เรื่อง “เลี้ยงลูกแฝดต่างจากเลี้ยงลูกคนเดียวอย่างไร” และเรื่อง “ปัญหาวัยรุ่น ตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจ” ตลอดจนรับบริการตรวจและให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพเบื้องต้น และการใช้ยา รวมทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประมงและยาตำรับศิริราช รายได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมทบทุน “มูลนิธิจุฬาภรณ์” เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง
ผู้สนใจสามารถร่วมงานได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งา…

จังหวัดนครปฐมขอเชิญร่วมสมทบทุนสร้างพระพุทธมหากรุณาประชานาถ

จังหวัดนครปฐม ขอเชิญร่วมจัดสร้างพระพุทธมหากรุณาประชานาถ เนื่องในโอกาสที่ศาลปกครองเปิดทำการครบรอบ ๙ ปี ในปี ๒๕๕๓ เพื่อเป็นพระพุทธรูปประจำศาลปกครอง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ศาลปกครอง ตลอดจนให้ตุลาการ ข้าราชการและผู้มีจิตศรัทธาได้มีไว้สักการะ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ความดี และความถูกต้อง ซึ่งพระพุทธรูปดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงได้พระราชทานชื่อ “พระพุทธมหากรุณาประชานาถ”
พุทธลักษณะ เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ประกอบด้วย พระพุทธรูป ขนาดหน้าตักกว้าง ๕.๙ นิ้ว เนื้อบรอนซ์ปิดทอง จำนวน ๙๙๙ องค์ องค์ละ ๖,๙๙๙ องค์ ,เนื้อบรอนซ์ทอง จำนวน ๑,๕๙๙ องค์ องค์ละ ๔,๙๙๙ บาท และพระพุทธรูปขนาดองค์เล็ก สูง ๓ เซนติเมตร เนื้อโลหะผสมชุบทองจำนวน ๑๕,๙๙๙ องค์ องค์ละ ๓๙๙ บาท ผู้สนใจสั่งจองได้ที่สำนักงานศาลปกครอง ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๐๘๖๑-๒ และ ๐ ๒๑๔๑ ๐๘๗๔


ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๓๐ มิ.ย.๕๓

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกด้านความมั่นคงเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดชุมพร

เมื่อวานนี้ (๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓) พลเรือตรี ทวีป สุขพินิจ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกด้านความมั่นคงเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดชุมพร ณ โรงแรมชุมพรแกรนด์พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
การจัดกิจกรรมให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกด้านความมั่นคงเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ชุมพร มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการเจ้าหน้าที่รัฐ และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ได้รับทราบถึงปัญหาผลกระทบแรงงานต่างด้าว ต่อความมั่งคงของชาติ พร้อมทั้งรับทราบปัญหาของผู้ประกอบการ และข้อจำกัดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลและข้อเสนอแนะในการดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กองบังคับการตำรวจภูธร จังหวัดชุมพร และหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความมั่นคง เป็นวิทยากรให้ความรู้ในด้านต่างๆ เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน ๑๐๐ คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการประมง และธุรกิจต่อเนื่องจากการประมงในพื้นที่จังหวัดชุมพร เจ้าหน้าที่จากองค์การบร…

งานอุ่นรักไว้โอบโลก

มูลนิธิกุมาร โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยภา จะจัดงาน “อุ่นรักไว้โอบโลก” แสดงภาพเขียนของศิลปินดัง เพื่อประมูลและจำหน่ายหารายได้ช่วยเหลือเด็กยากจนที่ป่วยเป็นโรคเลือดและมะเร็ง ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บริเวณสะพานผ่านฟ้า
มูลนิธิกุมารฯ ก่อตั้งมานาน ๓๓ ปี เพื่อให้การช่วยเหลือเด็กที่ยากจนซึ่งป่วยเป็นโรคร้ายแรง อาทิ โรคเลือด และมะเร็ง เพราะโรคเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายสูงในการรักษา โครงการอุ่นรักไว้โอบโลก เป็นหนึ่งกิจกรรมที่จะนำรายได้จากการประมูลและจำหน่วยภาพเขียนมาสนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กของโรงพยาบาลพระมงกุฎฯ ที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากโรคร้าย และมีความขัดสน กิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากศิลปินดัง ๓๓ คน โอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จะเสด็จทรงเป็นองค์ประธานในพิธี เปิดในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ส่วนการประมูลจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ พระราชวังพญาไท ภายในงานมีการเสวนาหัวข้อ เมื่อเด็กเป็นมะเร็ง:มหัศจรรย์แห่งรักและการเยียวยา โดย พระไพศาลวิสาโล
จึงขอเชิญผู…

โครงการ ๑ ล้านกล้าถวายพ่อ

กลุ่ม ปตท.ในฐานะองค์กรพลังงานแห่งชาติ เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึก การมีส่วนร่วมของประชาชนในการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนจัดโครงการ ๑ ล้านกล้าถวายพ่อ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติสนองแนวพระราชดำริในการรักษาทรัพยากรป่าไม้และตอบแทนคุณผืนแผ่นดินไทยด้วยการปลูกต้นไม้รวม ๑ ล้านกล้า โครงการนี้เป็นการสานต่อแนวพระราชดำริและต่อยอดความสำเร็จของโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครองราชย์ปีที่ ๕๐ จำนวน ๑ ล้านไร่
กิจกรรมของโครงการ ประกอบด้วย การแจกต้นกล้าทั่วประเทศเพื่อให้ภาครัฐและเอกชนได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติและสร้างพื้นที่สีเขียว เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน, นิทรรศการและคอนเสิร์ต ๑ ล้านกล้าถวายพ่อ ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ สยามพารากอน, กิจกรรมคาราวานแจกกล้าไม้ดูดสารพิษในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ระหว่าง ๕-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ อาคารสำนักงาน พื้นที่ชุมชน โรงภาพยนตร์ และสถานีบริการน้ำมัน ปตท. พร้อมกันนี้กลุ่ม ปตท. ขอเชิญชวนประชาชนร่วมถวายคำปณิธานในการรักษาป่าไม้และลดโลกร้อน โดยเขียนลงในใบไม้จำลอง หรือผ่าน www.milli…

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยด้านมารยาทและการอ่านหนังสือไทย

ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) จัดโครงการนครหลวงไทย อนุรักษ์เอกลักษณ์ไทยขึ้น โดยจัดการแข่งขันการอ่านฟังเสียงและการประกวดมารยาทไทย ซึ่งผู้ชนะการประกวดจะได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษากว่า ๙ แสนบาท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของการอ่านออกเสียง ภาษาไทย และการนำมารยาทอันดีงามของไทยมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและงดงามตามแบบฉบับของประเพณีวัฒนธรรมประจำชาติไทย
การแข่งขันแบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ ระดับประถม ๑-๓ ,ระดับประถม ๔-๖ ,ระดับมัธยม ๑-๓, ระดับมัธยม ๔-๖ และระดับอุดมศึกษา ซึ่งการแข่งขันจะจัดขึ้นทั้ง ๔ ภาคของประเทศ ครั้งแรกจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๓-๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ สถาบันที่สนใจจะส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าประกวดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ส่วนกิจกรรมสังคมฝ่ายการตลาด และสื่อสารองค์กร ธนาคารนครหลวงไทย หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๘๕๔๙๓ – ๕ และเว็บไซต์ www.scib.co.th

ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๒๙ มิ.ย.๕๓

ตรังเร่งมือเพิ่มหอเตือนภัย ๒ จุด เฝ้าระวังสึนามิ

นายโส เหมกุล ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังนำเจ้าหน้าที่ติดตั้งหอเตือนภัยสึนามิ เพิ่มอีก ๒ จุด บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ชายหาดปากแมง หมู่ ๔ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา และ บนเกาะลิบง หมู่ ๑ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตังหลังได้รับมอบเสาหอเตือนภัยและอุปกรณ์ ๒ ชุด มูลค่า ๔๗๕,๐๐๐ บาท จากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อรายงานสถานการณ์แผ่นดินไหว และเฝ้าระวังการเกิดสึนามิในพื้นที่ และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว
แต่การทดสอบระบบสัญญาณหอเตือนภัยสึนามิครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา พบว่าชายหาดปากเมง มีเสียงสัญญาณเบามาก ชาวบ้านได้ยินไม่ทั่วถึง จนต้องย้ายหอเตือนภัยสึนามิจากเดิมที่ศูนย์เพาะเลี้ยง สัตว์น้ำชายฝั่งไปอยู่ที่หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาดแทน แต่ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด จึงเพิ่มหอเตือนภัยสึนามิที่บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เนื่องจากอยู่ใกล้ท่าเทียบเรือ และแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวใช้บริการจำนวนมาก ส่วนที่ตำบลเกาะลิบงการเพิ่มจุดหอเตือนภัย ซึ่งจากเดิมมีอยู่ ๒ จุดแล้ว จะทำให้กระจายสัญญาณได้ทั่วทั้งเกาะ สำหรับหอเตือนภัยสึกนามิ จังหวั…

กทม. เตือนประชาชนระวังภัยจากโรคต่างๆ

สำนักอนามัย กทม. แจ้งว่าขณะนี้เป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายเข้าสู่ฤดูฝน ส่งผลให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ฝนตกต่อเนื่องและเกิดน้ำท่วมขังได้ หากดูแลสุขภาพของตนไม่ถูกต้อง อาจจะทำให้เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อต่างๆ อาทิ โรคติดต่อของระบบทางเดินอาหาร โรคติดเชื้อทางระบบผิวหนัง โรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ โรคไข้เลือดออก สำหรับโรคติดต่อระบบทางเดินอาหาร เช่น ท้องเดินหรืออุจจาระร่วง บิด ไทฟอยด์ อาหารเป็นพิษ ตับอักเสบ เกิดจากการรับประทานอาหาร หรือดื่มน้ำปนเปื้อน เชื้อโรค รับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ เช่น โรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม เกิดจากการติดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียในอากาศจากการไอ จาม หรือมือเปื้อนน้ำมูก น้ำลายหรือเสมหะ กลุ่มผู้สูงอายุ และเด็กเล็กต่ำกว่า ๕ ขวบ ควรระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะโรคนี้เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ โรคเลปโตสไปโรซิสเกิดจากเชื้อแบคทีเรียในฉี่หนูหรือสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข สุกร โค กระบือ สัตว์ป่าและสัตว์ฟันแทะ โดยเชื้อปนเปื้อนในน้ำและสิ่งแวดล้อมเมื่อเดินย่ำน้ำหรือเล่นน้ำนานๆ เชื้อก่อโรคจะเข้าสู่ร่างกาย ทางผิวหนังที่เปื่อยยุ่ย บาดแผล เยื่อบุจมูก ช่องปากและอาจติดเชื้อจากการกินอาหารห…

การแข่งขันเปตองเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

กรมอุทกศาสตร์ จะจัดการแข่งขันเปตองเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปี ๒๕๕๓ ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๘๓๐ ณ กรมอุทกศาสตร์ ถนนริมทางรถไฟเก่า เขตบางนา กรุงเทพฯ โดย มีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงนำกีฬาเปตองเข้ามาเผยแพร่ ในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาเปตอง เป็นการออกกำลังกายและต้านภัยยาเสพติด และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคี ระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในเขตพื้นที่ พระโขนง-บางนา กรุงเทพฯ
ประเภทการแข่งขัน แบ่งเป็นประเภททีมทั่วไป ๒ คน (ทีมชาติตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๗ ปัจจุบัน ลงแข่งขันได้ ๒ คน ต่อแต้มคนละ ๒ แต้ม) ทีมอาวุโส ๒ คน อายุ ๕๐ ปีขึ้นไป (เกิด พ.ศ.๒๕๐๓) และประเภททีมหญิง ๒ คน (ทีมชาติหญิง สามารถลงแข่งขันได้ ๑ คน ต่อแต้ม ๑ แต้ม) ค่าสมัครทีมทั่วไป ๒ คน ทีมละ ๔๐๐ บาท ทีมอาวุโส ๒ คน ทีมละ ๓๐๐ บาท และทีมหญิง ๒ คน ทีมละ ๓๐๐ บาท
ผู้สนใจร่วมแข่งขันสมัครได้ที่กรมอุทกศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๒๒๐๐ และ …

เอสเอ็มอีไทยเข้มแข็ง ๒๐๑๐

กระทรวงอุตสาหกรรม มีนโยบายสนับสนุนเอสเอ็มอี โดยมีนโยบายจะให้ความสำคัญในการพัฒนาเอสเอ็มอี ๓ เรื่อง คือ ๑ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เอสเอ็มอีไปสู่ความยั่งยืน ๒. การสร้างรายได้และศักยภาพทางเศรษฐกิจระดับฐานราก โดยเน้นสินค้าที่มีนวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น และ ๓. การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศ ภูมิภาคทั่วประเทศภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติส่งเสริม SMEs ไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕
เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล สำนักงานส่งเสริมเอส เอ็ม อี จึงได้จัดงาน SMEs ไทยเข้มแข็ง ๒๐๑๐ ในระดับภูมิภาค โดยใช้จังหวัดนครราชสีมา เป็นประตูส่งภาคอีสาน ภายใต้กิจกรรมขยายตลาดทางการค้า และจับคู่ธุรกิจ เชิงสร้างสรรค์ โดยกำหนดจัดงาน ๙-๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ ชั้น ๗ อีเวนต์ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้า คลังพลาซ่า จังหวัดนครราชสีมา
งานนี้จะเป็นโอกาสของนักธุรกิจ เอส เอ็ม อี ที่จะได้มีโอกาสจับคู่ทางธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ และเป็นโอกาสของผู้บริโภคให้เลือกซื้อสินค้าเอสเอ็มอี รวมทั้งมีที่ปรึกษาด้านธุรกิจด้านการตลาดไว้บริการด้วย
จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว


ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๑ ก.ค.๕๓

ระดมทุนสร้างอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นอนุสรณ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อรองรับผู้เจ็บป่วยที่มีจำนวนมากขึ้น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้จัดสร้างอาคาร “ภูมิสิริมังคลานุสรณ์” ขึ้น เป็นอาคาร ๒ อาคารเชื่อมต่อกันสูง ๒๙ ชั้น ประกอบด้วย พื้นที่อาคารรักษาพยาบาลขนาดประมาณ ๔ ไร่ ๑ งาน และพื้นที่อาคาร ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ มีขนาดพื้นที่ประมาณ ๒ ไร่ อาคารทั้งสองมีชั้นใต้ดินเชื่อมต่อเป็นชั้นเดียวกัน จำนวน ๔ ชั้น ภายในอาคาร ประกอบด้วย ศูนย์ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ เช่น ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์ผ่าตัด ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร ศูนย์โรคระบบหายใจ ศูนย์วินิจฉัยด้วยภาพธนาคารเลือด หอผู้ป่วยอุบัติเหตุ หอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท ห้องฉุกเฉินที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับและให้บริการผู้ป่วยได้ครบวงจร
การก่อสร้างใช้งบประมาณ ๑๔,๐๐๐ ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี ๒๕๕๗ ซึ่งขณะนี้ยังขาดงบประมาณอีกเป็นจำนวนมาก จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างอาคาร “ภูมิสิริมังคลานุสรณ์” ได้ที่สำนักงานจัดหารายได้สภาภากาชาดไทย ถนนพระราม ๔ ปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ ห…

สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล

สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมและการเตรียมนักกีฬาเรือพายทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Asian Games 2010 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยกำหนดการแข่งขันในวันเสาร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ สนามกอล์ฟราชนาวี พลูตาหลวง ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เวลา ๑๒๓๐ โดยมีประเภททีมกิตติศักดิ์และประเภททีม
ขอเชิญนักกอล์ฟที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลฯ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำระเงินได้ที่นาวาโทหญิง กาญจนา คงสกุล นายธงรองผู้บัญชาการทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๑๘ ๐๓๙๑

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑ ก.ค.๕๓