Skip to main content

Posts

Showing posts from March, 2015

มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าจัดนิทรรศการ “ศรีสวรินทิราราชกรณียานุกิจ สิรินธรพินิจราชกรณียานุการ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าจัดนิทรรศการ “ศรีสวรินทิราราชกรณียานุกิจ สิรินธรพินิจราชกรณียานุการ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ หอนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า วังสระปทุม นิทรรศการครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่ทรงสืบสานพระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจแห่งสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า อันเป็นแบบอย่างในการทำประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมือง และยังประโยชน์สุขแก่ประชาราษฎร์ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงศึกษาในสิ่งที่สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าทรงทำ และทรงนำมาพินิจต่อยอดในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วัฒนธรรม และมนุษยชาติ โดยนิทรรศการแบ่งเป็น ๒ ภาค ได้แก่ ภาคที่ ๑ “สว่างวัฒน์เทพรัตนานุประวัติ” แสดงพระราชประวัติของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และภาคที่ ๒ “พันวัสสาราชปนัดดาราชกรณียานุวัตร” แสดงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงบำเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศชาติ นอกจากนี้ภายในนิท…

ทร.ไทย-ทร.อินโดนีเซียร่วมการประชุม Navy to Navy Talks ครั้งที่ ๖

คณะเจ้าหน้าที่กรมยุทธการทหารเรือ ให้การรับรองคณะผู้แทนกองทัพเรืออินโดนีเซีย ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมการประชุม Navy to Navy Talks ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๕๘ ณ ห้องรับรองพิเศษ สนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ โดยจะมีพิธีเปิดการประชุมในวันที่ ๑ เม.ย.๕๘ ณ โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน และการเยี่ยมคำนับรองผู้บัญชาการทหารเรือ ณ ห้องรับรอง อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ในวันที่ ๒ เม.ย.๕๘ ทั้งนี้ การประชุม Navy to Navy Talks ระหว่างกองทัพเรือและกองทัพเรืออินโดนีเซีย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้แทนของกองทัพเรือทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือในเรื่องความมั่นคงทางทะเล การแลกเปลี่ยนและขยายความร่วมมือในด้านต่างๆ และเรื่องอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกัน โดยกำหนดให้จัดการประชุมทุกๆ ๒ ปี และสลับกันเป็นเจ้าภาพ สำหรับการประชุมในครั้งนี้ กองทัพเรือเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม โดยมี พลเรือตรี นิกิตติ์ ฑีร์ฆะยศ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารเรือ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนกองทัพเรือ และฝ่ายกองทัพเรืออินโดนีเซียมี พลเรือตรี…

สก.ทร.เชิญชวนกำลังพล ทร.ตรวจวัดสายตา-ประกอบแว่นในโครงการแว่นแก้วเฉลิมพระเกียรติฯ ฟรี

กรมสวัสดิการทหารเรือขอเชิญชวนข้าราชการ ทหารกองประจำการ และลูกจ้างที่มีปัญหาทางสายตา ใช้บริการตรวจวัดสายตาและประกอบแว่น ในโครงการแว่นแก้วเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันที่ ๕ เม.ย.๕๘ เวลา ๐๘๓๐-๑๒๓๐ ณ อาคารสวนมิสกวัน กองทัพภาค ๑ โดยผู้ที่มีความประสงค์รับบริการดังกล่าว สามารถติดต่อขอรับบัตรเข้ารับบริการได้ที่กรมสวัสดิการทหารเรือ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๗๐ ทั้งนี้ โครงการแว่นแก้วเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) และบริษัท หอแว่น กรุ๊ป จำกัด ซึ่งดำเนินการออกหน่วยวัดสายตาและประกอบแว่นให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยที่มีปัญหาทางสายตา จำนวน ๖๐,๐๐๐ คน โดยกำหนดออกหน่วยให้บริการในงานกาชาด ระหว่างวันที่ ๓๐ มี.ค.-๗ เม.ย.๕๘ ข้อมูล สก.ทร. ๓๑ มี.ค.๕๘

กำลังพล ทร.ร่วมโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พลเรือเอก ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ หัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ ในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ มี.ค.๕๘ ณ ศาลาปฏิบัติธรรมพุทธชินวงศ์สภา วัดพิชยญาติการาม โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีฯ และในวันเดียวกัน พลเรือโท ดนัยศักดิ์ กาญจนะวสิต รองเสนาธิการทหารเรือ ร่วมพิธีบรรพชาเป็นสามเณรและถวายภัตตาหารเพล ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดพิชยญาติการามวรวิหาร กระทรวงกลาโหม ร่วมกับวัดพิชยญาติการามวรวิหาร จัดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ ๒๓ มี.ค.-๙ เม.ย.๕๘ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมถึงเพื่อให้กำลังพลกระทรวงกลาโหมที่ร่วมโครงการอุปสมบทได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ กำลังพลที่ร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ มีจำนวน ๘๓๐ รูป ประกอบด้วย กำลังพลจาก…

ทรภ.๑ จัดกิจกรรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางทะเลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พลเรือโท สุชีพ หวังไมตรี ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานจัดกิจกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ มี.ค.๕๘ ณ บริเวณเกาะขาม ทัพเรือภาคที่ ๑ กิจกรรรมการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเลเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ เพื่อปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของสภาพแวดล้อมทางทะเล ซึ่งพื้นที่บริเวณเกาะขามมีความเหมาะสมที่จะจัดกิจกรรม เนื่องจากเป็นพื้นที่อนุรักษ์ และอยู่ในความรับผิดชอบของทัพเรือภาคที่ ๑ สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย การปลูกปะการัง การเก็บขยะฟื้นฟูปรับปรุงสภาพแวดล้อมชายหาด ข้อมูล ทรภ.๑ ๓๐ มี.ค.๕๘

กรมการขนส่งทางบกจัดกิจกรรม “ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย” ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

กรมการขนส่งทางบกจัดกิจกรรม “ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย” โดยร่วมกับภาคเอกชนกว่า ๒,๐๐๐ แห่งทั่วประเทศ ให้บริการตรวจสภาพความพร้อมของรถเบื้องต้นก่อนการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน ๒๐ รายการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อาทิ ตรวจสภาพระบบเครื่องยนต์ ระบบส่งกำลัง ระบบเบรก ระบบรองรับน้ำหนัก ระบบไฟส่องสว่างและสัญญาณ ระบบบังคับเลี้ยว รวมทั้งตรวจการทำงานของเครื่องปัดน้ำฝน เข็มขัดนิรภัย พร้อมรับส่วนลดค่าอะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ กว่า ๑๐-๓๐ เปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๙ เม.ย.๕๘ ณ ศูนย์บริการและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ อู่ซ่อมกลาง สถานตรวจสภาพรถเอกชน นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางยก ยังได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการอาชีพและวิทยาลัยสารพัดช่างในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้บริการซ่อมรถเบื้องต้นบนถนนสายหลักและสายรองทั่วประเทศกว่า ๒๕๐ จุด พร้อมตั้งจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน ๑๑ จุด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก ลำปาง ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และระยอง…

ทร.ร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

พลเรือโท ประพฤติพร อักษรมัต รองเสนาธิการทหารเรือ มีกำหนดร่วมพิธีปลงผมนาคแก่กำลังพลที่เข้าร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๙ มี.ค.๕๘ ณ ศาลาปฏิบัติธรรมพุทธชินวงศ์สภา วัดพิชยญาติการาม โดยมี พลเอก นพดล ฟักอังกูร เจ้ากรมเสมียนตรา เป็นประธานในพิธีฯ กระทรวงกลาโหม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพเรืออากาศ จัดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ร่วมกับวัดพิชยญาติการาม ระหว่างวันที่ ๒๓ มี.ค.-๙ เม.ย.๕๘ โดยในวันที่ ๒๙ มี.ค.๕๘ กำหนดประกอบพิธีปลงผมนาค มี พลเรือโท ประพฤติพร อักษรมัต รองเสนาธิการทหารเรือ เป็นผู้แทนกองทัพเรือ ร่วมพิธีฯ, ในวันที่ ๓๐ มี.ค.๕๘ กำหนดประกอบพิธีถวายราชสักการะ มี พลเรือเอก ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมพิธีฯ และพิธีบรรพชาเป็นสามเณรและถวายภัตตาหารเพล มี พลเรือโท ดนัยศักดิ์ กาญจนะวสิต รองเสน…

ทรภ.๒-จว.สงขลาจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล-บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมกับจังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงขลา เทศบาลเมืองเขารูปช้าง และภาคประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๙ มี.ค.๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๕๐๐ เป็นต้นไป ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลนครสงขลา โดยมี พลเรือโท นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การแสดงทางทหาร การรับบริจาคโลหิต การบริการทางการแพทย์ การบริการตัดผม และการแสดงบนเวทีของสถานศึกษาและวงดนตรีฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ข้อมูล ทรภ.๒ ๒๗ มี.ค.๕๘

กปน.ประกาศยกเว้นจัดเก็บค่าน้ำขั้นต่ำมีผล ๑ เม.ย.๕๘

นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง กล่าวว่า ตั้งแต่งวดการอ่านน้ำ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป การประปานครหลวงจะยกเว้นการเก็บค่าน้ำขั้นต่ำ ประเภทที่ ๑ ที่พักอาศัย สำหรับผู้ใช้น้ำไม่เกิน ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย และเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ไทยให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ที่ผ่านมาการประปานครหลวงมีความจำเป็นต้องจัดเก็บค่าน้ำขั้นต่ำสำหรับผู้ใช้น้ำกลุ่มดังกล่าว เนื่องจากมีโครงการลงทุนขยายกำลังการผลิตและการวางท่อ แต่ในปัจจุบันการประปานครหลวงมีการบริหารจัดการที่ดี จึงทำให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงได้พิจารณายกเว้นการเก็บค่าน้ำขั้นต่ำสำหรับผู้ใช้น้ำกลุ่มดังกล่าว ซึ่งมีประมาณ ๒.๖ แสนราย ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ๑๑๒๕ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ ๒๗ มี.ค.๕๘

สมาคมภริยาทหารเรือร่วมออกร้านงานกาชาด ๓๐ มี.ค.-๗ เม.ย.๕๘

สมาคมภริยาทหารเรือมีกำหนดร่วมออกร้านสมาคมภริยาทหารเรือในงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อหารายได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมทบทุนสภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ ๓๐ มี.ค.-๗ เม.ย.๕๘ ณ สวนอัมพร ลานพระราชวังดุสิต กิจกรรมภายในร้านสมาคมภริยาทหารเรือ จัดให้มีการช้อนไข่เต่าเสี่ยงโชค โดยมีรางวัลต่างๆ มากมาย ผู้ที่มาร่วมช้อนไข่เต่าจะได้รับของรางวัลทุกท่าน โดยรางวัลพิเศษในปีนี้มีทั้งรถจักรยานยนต์ โทรทัศน์ ตู้เย็น จักรยาน และเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ ในราคาบัตรใบละ ๒๕ บาท นอกจากนี้ ยังมีสินค้าคุณภาพดีราคาถูกและผลิตภัณฑ์ฝีมือแม่บ้านทหารเรือที่มีความสวยงามและมีสัญลักษณ์ทหารเรือมาจำหน่าย และการพยากรณ์โชคชะตาโดยโหรที่มีความชำนาญ มีประสบการณ์ และแม่นยำมาให้บริการแก่ผู้ที่สนใจตรวจดวงชะตา พร้อมกันนี้ สมาคมภริยาทหารเรือยังได้จัดทำสลากบำรุงสภากาชาดไทย เพื่อหารายได้มอบให้แก่สภากาชาดไทย ราคาใบละ ๑๐๐ บาท กำหนดออกรางวัลในวันที่ ๗ เม.ย.๕๘ โดยมีรางวัลใหญ่ ได้แก่ ทองคำแท่ง, รถจักรยานยนต์, ตู้เย็น, ทีวีสี LED, เครื่องซักผ้า, หัวเตาแก๊สหัวเดี่ยว และพัดลมปรับระดับกึ่งตั้งโต๊ะตั้งพื้น ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ …

กปช.จต.จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดกำหนดจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ในวันที่ ๓๑ มี.ค.๕๘ ณ บริเวณสนามหญ้าโรงเรียนวัดเสม็ดงาม และพื้นที่ปลูกป่าชายเลนหมู่ ๑๐ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยมี พลเรือตรี สิริบุญ สุคนธมาน รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธาน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งเพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ที่จะได้มีส่วนร่วมในการดูแลและอนุรักษ์ป่าชายเลนให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ข้อมูล กปช.จต. ๒๖ มี.ค.๕๘

คณะผู้แทน ทร.ประเทศอาเซียนเข้าเยี่ยมคำนับรอง ผบ.กร.-เยี่ยมชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร

พลเรือโท ดุษฎี สังขปรีชา รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ รับการเยี่ยมคำนับจากคณะผู้แทนจากกองทัพเรือประเทศอาเซียน ในโอกาสเดินทางมาร่วมกิจกรรม The 4th ASEAN Navy Young Officers Interaction Program 2015 และเยี่ยมชมหน่วยกองทัพเรือพื้นที่สัตหีบ เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค.๕๘ ณ กองบัญชาการกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จากนั้น คณะผู้แทนจากกองทัพเรือประเทศอาเซียน เดินทางไปรับฟังการบรรยายสรุปในเรื่องขีดความสามารถด้าน HA/DR บนเรือหลวงอ่างทอง และเยี่ยมชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร การจัดกิจกรรม The 4th ASEAN Navy Young Officers Interaction Program 2015 ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ มี.ค.๕๘ ณ โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี มิตรภาพ และความเข้าใจระหว่างนายทหารรุ่นใหม่ของกองทัพเรือในประเทศกลุ่มอาเซียน โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ระหว่างกัน ภายใต้แนวคิด “ASEAN Harmony and Security : Strengthening Multicultural Ties for the Next Generation” โดยเป็นการดำเนินการต่อเนื่องตามข้อตกลงในการประชุม ผบ.ทร.อาเซียน ครั้งที่ ๘ ซึ่งกองทัพเรือเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ ส.ค.๕๗ ที่ผ่า…

ผบ.ทร.เป็นประธานรับมอบเงินบริจาคพร้อมเปิดการแสดงคอนเสิร์ต “Giving Love Giving Life 2”

พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานรับมอบเงินบริจาคการกุศลในการแสดงคอนเสิร์ต “Giving Love Giving Life 2” และเป็นประธานเปิดการแสดงคอนเสิร์ต เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค.๕๘ เวลา ๑๗๔๕ หอประชุมกองทัพเรือ โดยมี พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานฯ เพื่อหารายได้สมทบกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ และเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ คอนเสิร์ตในครั้งนี้มีศิลปินเข้าร่วมงานมากมาย อาทิ พลเรือโท สรวงสรร พินทุสมิต, เรือตรีสันติ ลุนเผ่, หลง ลงลาย, ทิพวรรณ ปิ่นภิบาล, จิ๊บ-วสุ, หรั่ง ร็อคเคสตร้า, เต๋า-สมชาย, พลพล, บุ๋ม-ปนัดดา, ป๊อปปี้ เคโอติก และนักร้องจากกองดุริยางค์ทหารเรือ รวมทั้งน้องๆ เยาวชนจาก ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมขับร้องในบทเพลงที่คัดมาเป็นพิเศษ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนกองทุนฯ ได้ที่ธนาคารทหารไทย สาขากองบัญชาการกองทัพเรื…

ทร.จัดกิจกรรมออกกำลังกายและวิ่งแข่งขันครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในการมอบรางวัล และให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมวิ่งแข่งขันเพื่อสุขภาพในพื้นที่พระราชวังเดิมและหน่วยใกล้เคียง เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค.๕๘ ณ บริเวณวังนันทอุทยาน ฐานทัพเรือกรุงเทพ ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ร่วมกิจกรรมวิ่งออกกำลังกายในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ กองทัพเรือจัดกิจกรรมออกกำลังกายและวิ่งแข่งขัน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ รวมถึงจัดให้มีการบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ได้แก่ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว และวัดความดันโลหิต และมีวิทยากรให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายอย่างไรให้มีความสุข และการลดน้ำหนักอย่างถูกวิธีเพื่อให้มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ที่ได้มาตรฐาน ข้อมูล กพ.ทร. ๒๕ มี.ค.๕๘

รอง ผบ.ทร.รับการเยี่ยมคำนับจากคณะผู้แทน ทร.ประเทศอาเซียนในกิจกรรม ASEAN Navy Young Officers Interaction Program ครั้งที่ ๔

พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง รองผู้บัญชาการทหารเรือ รับการเยี่ยมคำนับจากคณะผู้แทนจากกองทัพเรือประเทศอาเซียน ที่เดินทางมาร่วมกิจกรรม The 4th ASEAN Navy Young Officers Interaction Program 2015 เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค.๕๘ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องรับรอง อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ร่วมให้การต้อนรับ และเวลา ๑๙๐๐ รองผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรอง ณ ห้องชมวัง หอประชุมกองทัพเรือ การจัดกิจกรรม The 4th ASEAN Navy Young Officers Interaction Program 2015 ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ มี.ค.๕๘ ณ โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี มิตรภาพ และความเข้าใจระหว่างนายทหารรุ่นใหม่ของกองทัพเรือในประเทศกลุ่มอาเซียน โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ระหว่างกัน ภายใต้แนวคิด “ASEAN Harmony and Security : Strengthening Multicultural Ties for the Next Generation” โดยกิจกรรมในปีนี้ ประกอบด้วย การเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม, การสัมมนาในหัวข้อ “Initial Concept of ASEAN Multilateral Naval Exercise on HA/DR” ณ โรงแรมรอยัล ออร์คิด …

ทร.ร่วมงาน “๖๐ พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ๓๐ มี.ค.-๒ เม.ย.๕๘

กองทัพเรือร่วมงาน “๖๐ พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ซึ่งจัดโดยมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช ระหว่างวันที่ ๓๐ มี.ค.-๓ เม.ย.๕๘ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยฐานทัพเรือกรุงเทพ จัดวงโยธวาทิต กองดุริยางค์ทหารเรือ บรรเลงเพลงนำริ้วขบวนอัญเชิญพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทา ในพิธีเปิดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ในวันที่ ๓๐ มี.ค.๕๘ เวลา ๐๘๐๐, พิธีเปิดงานการแต่งกายส่งเสริมผ้าไหมไทยและมหกรรมผ้าไหมไทยเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ ๑ เม.ย.๕๘ เวลา ๑๘๐๐ และนำริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะเฉลิมพระเกียรติฯ ไปยังเวทีกลางมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในวันที่ ๒ เม.ย.๕๘ เวลา ๑๕๕๐ โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ พร้อมด้วยกำลังพล เข้าร่วมในพิธีต่างๆ ข้อมูล กพร.ทร. ๒๔ มี.ค.๕๘

ผบ.ทร.ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ คนใหม่

ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ ของสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค.๕๘ ณ ห้องประชุมอาคารนันทอุทยานสโมสร ที่ประชุมมีมติให้ พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คนที่ ๑๕ วาระการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี โดยรับมอบตำแหน่งจาก พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย สำหรับการดำเนินการของสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ ในปี ๒๕๕๘ นอกจากการเตรียมทีมเข้าแข่งขันชิงแชมป์โลกรายการ “ไอเอสเอเอฟ เซลลิ่ง เวิลด์คัพ 2015” ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๖ เม.ย.๕๘ ที่ประเทศฝรั่งเศส และการเตรียมทีมเพื่อเข้าร่วมแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๘ ระหว่างวันที่ ๕-๑๐ ส.ค.๕๘ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ รวมถึงการแข่งขันระดับชาติต่างๆ สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ ยังได้จัดทำแผนการเสริมสร้างนักกีฬาดาวรุ่งรุ่นใหม่ โดยเฉพาะนักกีฬาเยาวชน เพื่อทดแทนนักกีฬารุ่นเก่าที่ผันตัวเองไปเป็นผู้ฝึกสอน และเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานของนักแล่นใบไทยให้เป็นที่ยอมรับของนักแล่นใบในภูมิภาคเดียวกัน รวมถึงสานต่อนโยบายในการอบรมเผยแพร่กีฬาเรือ…

ทร.จัดกิจกรรม ASEAN Navy Young Officers Interaction Program ครั้งที่ ๔

กองทัพเรือกำหนดจัดกิจกรรม The 4th ASEAN Navy Young Officers Interaction Program (ANYOI) 2015 ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ มี.ค.๕๘ ณ โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี มิตรภาพ และความเข้าใจระหว่างนายทหารรุ่นใหม่ของกองทัพเรือในประเทศกลุ่มอาเซียน โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ระหว่างกัน ภายใต้แนวคิด “ASEAN Harmony and Security : Strengthening Multicultural Ties for the Next Generation” โดยกิจกรรมในปีนี้ ประกอบด้วย การเยี่ยมคำนับ ผบ.ทร., การเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม, การสัมมนาในหัวข้อ “Initial Concept of ASEAN Multilateral Naval Exercise on HA/DR” ณ โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน และงานเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการ ณ ห้องชมวัง หอประชุมกองทัพเรือ ในวันที่ ๒๕ มี.ค.๕๘ และการเยี่ยมคำนับ ผบ.กร., การฟังบรรยายสรุปในเรื่องขีดความสามารถด้าน HA/DR ณ เรือหลวงอ่างทอง และการเยี่ยมชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร ในวันที่ ๒๖ มี.ค.๕๘ ทั้งนี้ การจัดกิจกรรม The 4th ASEAN Navy Young Officers Interaction Program (ANYOI) 2015 เป็นการดำเนินการต่อเนื่องตามข้อตกลงในกา…

รมว.กห.กล่าวขอบคุณพร้อมให้กำลังใจกำลังพลทุกนายในการปฏิบัติงานแก้ปัญหาของประเทศชาติ

ตามที่ “สวนดุสิตโพล” โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เพื่อประเมินผลงานของรัฐบาลในรอบ ๖ เดือน (๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๘ ก.พ.๕๘ พบว่า กระทรวงกลาโหมเป็นองค์กรที่ประชาชนพึงพอใจการทำงานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๕๑ นั้น ในโอกาสนี้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มีดำริขอให้หน่วยได้ขยายผลสร้างการรับรู้และความภาคภูมิใจของกำลังพลในสังกัดของหน่วยทั้งในและต่างประเทศต่อผลการประเมินในครั้งนี้ พร้อมทั้งขอบคุณและขอเป็นกำลังใจให้กำลังพลทุกนายที่ได้มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ ทุ่มเท และอดทนต่อการดำเนินการแก้ปัญหาของประเทศชาติ ในการร่วมกันขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด ข้อมูล สง.โฆษก.กห. ๒๓ มี.ค.๕๘

กดน.กร.รับสมัครนายทหารสัญญาบัตรเข้าอบรมหลักสูตรเรือดำน้ำเบื้องต้น

กองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ กำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรเรือดำน้ำเบื้องต้น เพื่อสร้างองค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรือดำน้ำ การปฏิบัติการเรือดำน้ำ ยุทธวิธีเรือดำน้ำ และความปลอดภัยของเรือดำน้ำ ระยะเวลาการอบรม ๘ สัปดาห์ ระหว่างวันที่ ๒ มิ.ย.-๒๗ ก.ค.๕๘ โดยรับสมัครนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศเรือเอก-นาวาเอก ทุกพรรค-เหล่า จำนวน ๒๕ นาย ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติการทางเรือหรือปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับเรือดำน้ำ การปราบเรือดำน้ำ และฝ่ายเสนาธิการรบในสาขาที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับการบรรจุในรายชื่อผู้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรือดำน้ำ เพื่อประกอบการพิจารณาในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการเรือดำน้ำ และการศึกษาต่อยอดในหลักสูตรเรือดำน้ำต่างประเทศต่อไป ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถแจ้งชื่อและตำแหน่งให้หน่วยต้นสังกัด ส่งไปยังกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ ภายในวันที่ ๒๗ มี.ค.๕๘ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๗๐๐๑๕ ข้อมูล กดน.กร. ๒๓ มี.ค.๕๘

กทม.จัดกิจกรรมรณรงค์ปิดไฟ ๑ ชม.เพื่อลดโลกร้อน ๒๘ มี.ค.๕๘

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน (FEED) และองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) ประเทศไทย กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ “ปิดไฟ ๑ ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน” (60+ Earth Hour 2015) ภายใต้แคมเปญ “Change climate change" หรือ “ปิดเพื่อเปลี่ยน” ในวันที่ ๒๘ มี.ค.๕๘ ระหว่างเวลา ๒๐๓๐-๒๑๓๐ ตามเวลาในประเทศไทย พร้อมกับเมืองต่างๆ ทั่วโลก เพื่อสานต่อโครงการรณรงค์ลดปัญหาภาวะโลกร้อนในภาพรวม และเป็นแนวทางการปฏิบัติไปสู่จังหวัดต่างๆ เพื่อสร้างความร่วมมือในระดับประเทศ และนำไปสู่การดำเนินการลดปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป สำหรับรูปแบบการจัดกิจกรรมในปีนี้แบ่งออกเป็น ๓ กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย กิจกรรมที่ ๑ คือ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้วยการปั่นไปปลูก หรือร่วมกันปลูกเพื่อเปลี่ยน โดยการรวมกลุ่มปั่นจักรยานไปปลูกต้นไม้ ที่สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ มี.ค.๕๘ กิจกรรมที่ ๒ คือ การจัดกิจกรรมแถลงข่าวปิดไฟ ๑ ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน ในวันที่ ๒๔ มี.ค.๕๘ เวลา ๑๓๓๐ ณ โซนอีเดน ชั้น ๓ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการรณรงค์และกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตื่น…

กพร.ทร.ประกอบพิธีเปิดพระรูปกรมหลวงชุมพรฯ ณ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ๒๕ มี.ค.๕๘

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือกำหนดประกอบพิธีเปิดพระรูป พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ในวันที่ ๒๕ มี.ค.๕๘ เวลา ๐๙๕๕ ณ บริเวณภายในกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ โดยพิธีในช่วงเช้า ประกอบด้วย พิธีถวายเครื่องสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ พิธีถวายเครื่องบวงสรวง พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีเปิดพระรูป และในช่วงบ่ายเป็นพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ พลเรือโท จุมพล ลุมพิกานนท์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ มีดำริจัดสร้างพระรูป พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนทั่วไปได้สักการบูชา โดยเป็นพระรูปทรงประทับยืน ถือพระมาลา เนื้อโลหะ สูง ๑ เมตร ๔๕ เซนติเมตร ในส่วนของแท่นเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก กรุด้วยแกรนิตสีแดงอินเดีย กว้างยาว ๑ เมตร ๕ เซนติเมตร สูง ๒ เมตร ๓๐ เซนติเมตร และบริเวณด้านซ้ายและขวาของแท่นเป็นที่วางพานพุ่มและเครื่องสักการะ ทั้งนี้ ขอเชิญประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา ร่วมสักการบูชาพระรูป พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอ…

ทร.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

กองทัพเรือกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒ เม.ย.๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘๐๐-๑๐๐๐ ณ หอประชุมกองทัพเรือ โดยมี พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสร่วมกันในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี การเทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ประกอบด้วย พิธีถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การลงนามถวายพระพร และการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ข้อมูล กพร.ทร. ๒๐ มี.ค.๕๘

กรมการขนส่งทางบกจัดอบรมให้แก่ผู้ขอใบอนุญาตขับขี่รถยนต์-รถจักรยานยนต์ฟรี

กรมการขนส่งทางบกแจ้งผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ สามารถติดต่อขอนัดหมายล่วงหน้าผ่านทางโทรศัพท์ทุกพื้นที่ สำหรับหลักฐานที่ต้องใช้ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงพร้อมสำเนา และใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน ๑ เดือน ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.dlt.go.th นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกยังได้เพิ่มช่องทางการขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ด้วยการจัดอบรมตามโครงการเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ร่วมกับภาคเอกชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ด้วยการอบรมความรู้ด้านกฎจราจร มารยาทการขับขี่ การขับรถอย่างปลอดภัยในสถานต่างๆ ก่อนเข้ารับการทดสอบข้อเขียนและขับรถ โดยผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับใบอนุญาตขับรถทันที และได้ขยายโครงการไปยังส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ โดยส่วนกลางจัดอบรมในวันที่ ๒๕-๒๖ เม.ย.๕๘ ผู้สนใจเข้ารับการอบรมโครงการดังกล่าวทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ต้องขับรถเป็น และมีอายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ สามารถสมัครด้วยตนเอง พร้อมแนบหลักฐาน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา และใบรับรองแพทย์ ที่ส่วนใบอนุญาตขับรถ อาคาร ๔ ชั้น ๒ กรม…

ผบ.กปช.จต.ให้การต้อนรับ ผบ.ภูมิภาคทหารที่ ๕ กองทัพบกราชอาณาจักรกัมพูชา

พลเรือโท ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพลจากกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ พลเอก บุน เซง ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ ๕ กองทัพบกราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค.๕๘๙ ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้ การเดินทางเยือนประเทศไทยของ พลเอก บุน เซง และคณะในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ และหารือข้อราชการระหว่างสองประเทศ ข้อมูล กปช.จต. ๑๙ มี.ค.๕๘

วิทยุครอบครัวข่าวจัดกิจกรรม “Infinity Lifestyle ห่วงใยนักปั่น” ๒๘ มี.ค.๕๘

สถานีวิทยุครอบครัวข่าว กำหนดจัดกิจกรรม “Infinity Lifestyle ห่วงใยนักปั่น” ซึ่งเป็นกิจกรรมมุ่งเน้นให้คนกรุงเทพฯ หันมาใช้รถจักรยาน เพื่อลดมลพิษทางอากาศ ในวันที่ ๒๘ มี.ค.๕๘ ระหว่างเวลา ๐๗๓๐-๑๒๐๐ โดยเส้นทางเริ่มจากหอประชุมกองทัพเรือ-สะพานพุทธ-โบสถ์ซางตาครู้ส-ศาลเจ้าแม่กวนอิม-วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร-วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร-หอประชุมกองทัพเรือ โดยมีผู้จัดการสถานีฯ และดารานักแสดงจากช่อง ๓ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ข้อมูล สถานีวิทยุครอบครัวข่าว ๑๙ มี.ค.๕๘

ขส.ทร.จัดโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลสงกรานต์ฟรี

กรมการขนส่งทหารเรือจัดโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๗-๑๐ เม.ย.๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐-๑๖๓๐ ณ บริเวณลานจอดรถ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ เพื่อให้บริการแก่กำลังพลกองทัพเรือและประชาชนทั่วไป โดยตรวจสภาพรถ จำนวน ๒๔ รายการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อเตรียมความพร้อมรถยนต์ก่อนออกเดินทางไปต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จึงขอเชิญข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจรับบริการตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว ข้อมูล ขส.ทร. ๑๙ มี.ค.๕๘

ประธาน คพท.เปิดการบรรยาย-ฝึกอบรมอาชีพอิสระให้แก่ทหารกองประจำการ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร ประธานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ เป็นประธานเปิดการบรรยายอาชีพอิสระและรับสมัครงานให้แก่ทหารกองประจำการ และเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมอาชัพอิสระให้แก่ทหารกองประจำการ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ มี.ค.๕๘ ณ หอประชุม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ กองทัพเรือร่วมกับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน จัดให้มีการบรรยายอาชีพอิสระ และจัดฝึกอบรมอาชีพอิสระให้แก่ทหารกองประจำการ เพื่อให้ได้รับความรู้ในเรื่องของอาชีพ แนวทางการประกอบอาชีพ และได้พบกับผู้ประกอบการบริษัทชั้นนำที่มารับสมัครงานโดยตรง รวมถึงพบกับผู้ประกอบการในสาขาอาชีพต่างๆ สำหรับหัวข้อการบรรยายในครั้งนี้ ได้แก่ การสมัครงานไปทำงานต่างประเทศหลังการปลดประจำการ การเตรียมตัวเป็นเถ้าแก่น้อย และการประกอบอาชีพอิสระที่น่าสนใจ เป็นต้น ข้อมูล คพท. ๑๘ มี.ค.๕๘

สมาคมภริยาทหารเรือ-กองทุนเพื่อเพื่อนจัดโครงการ “แด่น้องผู้มีความหวัง” ปีที่ ๒๕

นางณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มีกำหนดเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแด่น้องผู้มีความหวัง ปีที่ ๒๕ ในวันที่ ๒๑ มี.ค.๕๘ ณ หอประชุม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ กองทัพเรือ โดยสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมกับกองทุนเพื่อเพื่อน องค์กรเด็กและภาคเอกชน จัดให้มีโครงการแด่น้องผู้มีความหวังขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้เป็นครั้งที่ ๒๕ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓ มี.ค.๕๘ โดยการนำเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส เด็กพิการซ้ำซ้อน และเด็กกำพร้า จำนวนประมาณ ๑,๒๐๐ คน จากที่ต่างๆ ทั่วประเทศ มาร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิธรรมมานุรักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี บ้านเด็กตาบอด จังหวัดลพบุรี บ้านเด็กตาบอดรื่นสุข จังหวัดนครนายก บ้านเด็กตาบอด รามอินทรา กรุงเทพฯ เยาวชนจากจังหวัด เชียงใหม่ พะเยา อุตรดิตถ์ ปัตตานี นราธิวาส และยะลา ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีอาสาสมัครทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอาสาสมัครจากกลุ่มประเทศอาเซียน ให้ความสนใจเข้าร่วมในการดูแลเด็กด้อยโอกาสกว่า ๑๒๐ คน สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย งานเลี้ยงต้อนรับ การสาธิตวิธีเล…

กรมการขนส่งทางบกขยายอายุใบอนุญาตขับรถชั่วคราวจากเดิม ๑ ปีเป็น ๒ ปี

กรมการขนส่งทางบกปรับปรุงขยายอายุใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว ซึ่งปัจจุบันใบอนุญาตขับรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ชนิดชั่วคราวมีอายุเพียง ๑ ปี และเมื่อครบกำหนดผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องดำเนินการขอเปลี่ยนเป็นใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลซึ่งมีอายุ ๕ ปี ทันที แม้จะกำหนดให้สามารถขอเปลี่ยนชนิดใบอนุญาตได้ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ ๖๐ วัน แต่ยังคงพบปัญหาผู้ได้รับใบอนุญาตบางรายไม่สามารถมาดำเนินการเปลี่ยนได้ทันภายในเวลาที่กำหนด ทำให้ไม่สามารถขับรถได้ตามกฎหมาย ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น กรมการขนส่งทางบกจึงได้ปรับปรุงขยายอายุใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว ประกอบด้วย ใบอนุญาตรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว และรถจักรยานยนต์ชั่วคราว จากเดิมซึ่งมีอายุเพียง ๑ ปี ปรับเพิ่มให้มีอายุ ๒ ปี ซึ่งจะมีผลบังคับใช้กับใบอนุญาตขับรถที่ขอรับตั้งแต่วันที่ ๒๓ มี.ค.๕๘ เป็นต้นไป โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมฉบับละ ๑๐๐ บาท ค่าคำขอ ๕ บาท เท่ากับอัตราเดิม หากประสงค์ขอรับเป็นบัตรพลาสติก (สมาร์ทการ์ด) จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่ม ๑๐๐ บาท ซึ่งจะสามารถนำไปใช้ได้ทันทีในประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ป…

เสธ.ทร.เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวการแสดงคอนเสิร์ต “Giving Love Giving Life 2”

พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ เป็นประธานในงานแถลงข่าวการแสดงคอนเสิร์ต “Giving Love Giving Life 2” เมื่อวันที่ ๑๗ มี.ค.๕๘ ณ สำนักงานสโมสรราชนาวิกสภา อาคารราชนาวิกสภา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยมี พลเรือโท ประพฤติพร อักษรมัต รองเสนาธิการทหารเรือ ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการจัดงาน และ นาวาเอก ณรงค์ แสงบุศย์ ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ร่วมแถลงข่าวฯ โดยกองทัพเรือกำหนดจัดคอนเสิร์ตการกุศล “Giving Love Giving Life 2” ในวันที่ ๒๕ มี.ค.๕๘ ระหว่างเวลา ๑๗๐๐-๒๒๐๐ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ โดยมีศิลปินร่วมงาน อาทิ พลเรือโท สรวงสรร พินทุสมิต, เรือตรีสันติ ลุนเผ่, หลง ลงลาย, ทิพวรรณ ปิ่นภิบาล, จิ๊บ-วสุ, หรั่ง ร็อคเคสตร้า, เต๋า-สมชาย, พลพล, บุ๋ม-ปนัดดา, ป๊อปปี้ เคโอติก และนักร้องจากกองดุริยางค์ทหารเรือ รวมถึงน้องๆ เยาวชนจาก ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมขับร้องบทเพลงที่คัดเลือกมาเป็นพิเศษ ผู้สนใจเข้าชมการแสดงคอนเสิร์ต “Giving Love Giving Life 2” ติดต่อซื้อบัตรราคาใบ…

นายกสมาคมภริยาทหารเรือเปิดโครงการอาชาบำบัดและออกซิเจนบำบัดสำหรับเด็กออทิสติกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาชาบำบัดและออกซิเจนบำบัดสำหรับเด็กออทิสติก ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะการดูแลเด็กพิเศษ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ มี.ค.๕๘ ณ กองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ โครงการอาชาบำบัดและออกซิเจนบำบัดสำหรับเด็กออทิสติก เป็นกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะการดูแลเด็กพิเศษ ที่กองทัพเรือ โดยสมาคมภริยาทหารเรือ และมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมจัดทำขึ้น เพื่อให้เด็กออทิสติกทุกช่วงอายุที่พำนักในกรุงเทพมหานคร และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หรือสามารถเดินทางไปรับการรักษา ได้รับการบำบัดรักษาด้วยการใช้ม้ามาช่วยบำบัดอีกทางหนึ่ง ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๑๗ มี.ค.๕๘

รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าจัดพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ กำหนดจัดพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อสมทบทุนพัฒนาบริการและจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการให้บริการด้านสุขภาพ รักษาพยาบาล ฟื้นฟูและป้องกันสุขภาพแก่ข้าราชการ ทหาร ครอบครัว และประชาชนทั่วไป โดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อ สายทอง เตชะธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าห้วยกุ่ม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานทอดผ้าป่ามหากุศล ในวันที่ ๒๙ มี.ค.๕๘ ณ ห้องโถงชั้น ๓ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อสมทบทุนพัฒนาบริการและจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย เลขที่บัญชี ๐๔๐-๒-๓๑๖๘๐-๖ ชื่อบัญชี “เงินบำรุง รพ.” หรือติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๒๙๑๐ และ ๐ ๒๔๗๕ ๒๕๗๖ หรือหากประสงค์ร่วมออกโรงทาน ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๒๗๗๖ และ ๐ ๒๔๗๕ ๒๘๕๑ สอบถามรายละเอียดการบริจาคเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์รับบริจาค โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๒๕๗๖ หรือสำนักงานผู้อำน…

ทรภ.๓ ส่งหน่วยเรือเดินทางไปร่วมงานแสดงนิทรรศการทางเรือและการบินนานาชาติ LIMA ๒๐๑๕ ณ เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย

พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ เดินทางไปร่วมพิธีเปิดและเยี่ยมชมงานแสดงนิทรรศการกำลังทางเรือและการบินนานาชาติ LIMA 2015 (Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition 2015) เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค.๕๘ ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ณ เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๑ มี.ค.๕๘ วันเดียวกัน พลเรือตรี นฤดม แป้นเจริญ รองผู้บัญชาการ ทัพเรือภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีส่งหน่วยเรือเดินทางไปร่วมงานแสดงนิทรรศการกำลังทางเรือและการบินนานาชาติ ณ หลักเทียบเรือ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยทัพเรือภาคที่ ๓ จัดเรือหลวงชลบุรี และกำลังพลในส่วนกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เดินทางเข้าร่วมงาน โดยมี นาวาเอก พงษ์มิตร ณรงค์กูล ผู้อำนวยการกำลังพล กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เป็นผู้บังคับหน่วยเรือ งานแสดงนิทรรศการกำลังทางเรือและการบินนานาชาติ LIMA 2015 เป็นการจัดแสดงนิทรรศการความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทางทหารของนานาประเทศ ซึ่งจัดขึ้นทุก ๒ ปี โดยในปีนี้มีกองทัพเรือชาติต่างๆ จัดเรือเข้าร่วมงาน ๑๖ ประเทศ และมีผู้บัญชาการทหารเรือหรือผู้แทนเข้าร่วมงานตามคำเชิญ จำนวน ๓๐ ชา…

จร.ทร.ตรวจและประเมินผลการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศและต่างประเทศของ นนร.ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

พลเรือตรี สัมพันธ์ สุนทรครุธ เจ้ากรมจเรทหารเรือ และคณะ เดินทางไปตรวจและประเมินผลการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศและต่างประเทศของนักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ ๑-๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และบริเวณอ่าวไทย กรมจเรทหารเรือทำการตรวจและประเมินผลการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศและต่างประเทศของนักเรียนนายเรือ เมื่อหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือเดินทางถึงประเทศไทยในโอกาสแรก โดยเป็นการตรวจทั้งภาคเรือจอดและการตรวจภาคเรือเดิน ได้แก่ ความพร้อมหมู่เรือฝึก ความพร้อมของเรือฝึก ความรู้ความสามารถของนักเรียนนายเรือ การตรวจประเมินขีดความสามารถด้านการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน เป็นต้น ทั้งนี้ โรงเรียนนายเรือกำหนดทำการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศและต่างประเทศของนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ ๑-๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๐ ม.ค.-๒๑ มี.ค.๕๘ โดยมี พลเรือตรี ไตรสิทธิ์ พันธุ์สิทธิ์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ซึ่งได้จัดตั้งหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ณ โรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค.๕๘ รวมระยะเวลาการฝึก จำนวน ๖๐ วัน มี…

เชิญชวนบุตรหลาน ขรก.ร่วมฝึกอบรมเปตองในโครงการค่ายเยาวชนบุตร-ธิดานาวีประจำปี ๒๕๕๘

คณะกรรมการเปตองกองทัพเรือกำหนดจัดค่ายเยาวชนบุตร-ธิดานาวี ประจำปี ๒๕๕๘ ณ สนามเปตอง กรมอุทกศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ มี.ค.๕๘ เพื่อฝึกอบรมและสร้างนักกีฬาเปตองรุ่นใหม่เข้าเสริมทีมราชนาวีในอนาคต รวมทั้งสนับสนุนโครงการต่อต้านภัยยาเสพติด โดยเฉพาะในหมู่บุตรหลานของข้าราชการกองทัพเรือให้หันมาสนใจกีฬาและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ข้าราชการที่มีความประสงค์ให้บุตรหลาน อายุไม่เกิน ๑๘ ปี เข้าอบรมเปตองกับโครงการค่ายเยาวชนบุตร-ธิดานาวี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๒๐๓๔ ข้อมูล คณะกรรมการเปตอง ทร. ๑๖ มี.ค.๕๘

สมาคมภริยาทหารเรือจัดโครงการค่ายบุตร-ธิดานาวีภาคฤดูร้อนประจำปี ๒๕๕๘

สมาคมภริยาทหารเรือกำหนดจัดโครงการค่ายบุตร-ธิดานาวี ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยรับสมัครบุตร-ธิดาของข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ ซึ่งมารดาเป็นสมาชิกของสมาคมภริยาทหารเรือ มีอายุครบ ๑๐ ปี และไม่เกิน ๑๔ ปี คือเกิดในปีพุทธศักราช ๒๕๔๔-๒๕๔๗ เข้าร่วมโครงการฯ โดยจัดให้มีกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นาฎศิลป์ ดนตรี และศิลปะ รวมทั้งจัดให้มีการทัศนศึกษานอกสถานที่ สำหรับหลักฐานการรับสมัคร ประกอบด้วย รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว จำนวน ๒ ใบ, สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา, สำเนาทะเบียนสมรสบิดา มารดา พร้อมรับรองสำเนา, บัตรสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ (ของมารดา) ที่มีอายุบัตรไม่น้อยกว่า ๑ ปี, ใบรับรองแพทย์ ผู้สนใจนำบุตร-ธิดาสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายบุตร-ธิดานาวีได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๖ มี.ค.๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐-๑๖๐๐ โดยพื้นที่กรุงเทพมหานคร สมัครได้ที่สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘, ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕, ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๔๓ …

ฐท.กท.จัดงานจำหน่ายสินค้าราคาถูกให้กำลังพล ทร.และประชาชนทั่วไป ๑๓-๑๕ มี.ค.๕๘

ฐานทัพเรือกรุงเทพจัดงานจำหน่ายสินค้าราคาถูก ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือในการพัฒนาคุณภาพการสวัสดิการและการบริการให้กำลังพลและครอบครัว เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและเหมาะกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ มี.ค.๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๖๐๐-๒๑๐๐ บริเวณถนนโดยรอบ กกพศ.ฐท.กท. และภายในสนามฝึกหัดสนามกอล์ฟ ด้านหลัง กกพศ.ฐท.กท. โดยภายในงานมีสินค้าประเภทต่างๆ จำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาด เช่น ข้าวสาร, อาหาร, เสื้อผ้า, เครื่องหนัง และอื่นๆ เป็นจำนวนมาก ข้อมูล ฐท.กท. ๑๓ มี.ค.๕๘

จว.อยุธยาจัดงาน “วันนายขนมต้ม” ๑๕-๑๖ มี.ค.๕๘

จังหวัดอยุธยากำหนดจัดงาน “วันนายขนมต้ม” ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ มี.ค.๕๘ ณ บริเวณอนุสาวรีย์นายขนมต้ม หน้าโรงเรียนวัดจุฬามณี อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเชิดชูเกียรตินายขนมต้มที่ชกชนะนักมวยพม่าเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเสียกรุงครั้งที่ ๒ ให้แก่พม่า สำหรับประวัติของนายขนมต้ม เกิดที่ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาแตกเมื่อ พ.ศ.๒๓๑๐ นายขนมต้มและชาวไทยอีกกว่าสามหมื่นคนถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยศึก ครั้นถึงงานฉลองเจดีย์ชเวดากอง มีการจัดการชกมวยถวายพระเจ้ามังระ มีคนเล่าขานว่ามีเชลยไทยมีฝีมือชกมวยเก่ง จึงนำตัวนายขนมต้มมาชกมวยถวายหน้าพระที่นั่ง นายขนมต้มได้ขึ้นชกและประกาศศักดาชกชนะนักมวยพม่า ในเวลาต่อมาอำเภอบางบาลได้พบศาลเพียงตาเก่าแก่ตั้งอยู่ริมน้ำในพื้นที่วัดร้าง จึงได้จำลองสร้างศาลเพียงตาตามแบบดั้งเดิมขึ้นใหม่ บริเวณที่สาธารณะหน้าโรงเรียนวัดจุฬามณี จากนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงได้มีการสร้างอนุสาวรีย์นายขนมต้มขึ้น เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้เชิดชูเกียรตินายขนมต้มสืบต่อไป ข้อมูล นสพ.เดลินิวส์ ๑๓ มี.ค.๕๘

รอง ผบ.ทร.เป็นประธานในพิธีรับกำลังพล ทร.เดินทางกลับจากปฏิบัติหน้าที่ในกองเรือเฉพาะกิจผสมที่ ๑๕๑

พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีรับกำลังพลในส่วนของกองทัพเรือที่เดินทางกลับจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชา และฝ่ายอำนวยการในกองเรือเฉพาะกิจผสมที่ ๑๕๑ (Combined Task Force : CTF 151) สนับสนุนกองกำลังทางเรือนานาชาติในภารกิจปราบปรามโจรสลัดในพื้นที่อ่าวเอเดนและชายฝั่งโซมาเลีย เมื่อวันที่ ๑๒ มี.ค.๕๘ ณ ห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่และครอบครัวของกำลังพลที่ร่วมเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ฯ ร่วมในพิธี การเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี อันเป็นการเสริมสร้างและขยายบทบาทของกองทัพเรือในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคงทางทะเลอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง โดยมี พลเรือตรี ปกรณ์ วานิช ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการกองเรือเฉพาะกิจผสม ๑๕๑ (Combined Task Force 151 : CTF 151) พร้อมฝ่ายอำนวยการตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานร่วมกับกองกำลังผสมทางทะเล (Combined Maritime Forces : CMF) ระหว่างวันที่ ๗ พ.ย.๕๗-๑๒ มี.ค.๕๘ เพื่อป้องกันแ…

ประธาน คพท.มอบประกาศนียบัตร-วุฒิบัตรให้ทหารกองประจำการที่สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ

พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร ประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการรุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ที่สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพสาขาช่างต่างๆ, หลักสูตรกำลังพลประจำเรือพาณิชย์ และหลักสูตรนิวไดร์ฟเวอร์ เมื่อวันที่ ๑๒ มี.ค.๕๘ ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีรองประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ, ผู้แทนจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน, กรมเจ้าท่า, กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน กรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน, สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน, สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑ จังหวัดชลบุรี, ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดระยอง, สมาคมเจ้าของเรือไทย, บริษัทเอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และผู้แทนจากหน่วยงานของกองทัพเรือ เข้าร่วมพิธีฯ กองทัพเรือร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน, ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง, กรมเจ้าท่า และสมาคมเจ้าของเรือไทย จัดการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพสาขาช่างต่างๆ, หลักสูตรกำลังพลประจำเรือพาณิชย์ แล…

รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าจัดโครงการต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่-มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ

พลเรือโท พันเลิศ แกล้วทนงค์ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่ และมะเร็งเต้านม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ มี.ค.๕๘ ณ บริเวณห้องโถงชั้นล่าง ทางทิศเหนือของอาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน โดยมีข้าราชการ ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองทัพเรือเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้ กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จัดโครงการต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่ เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งเต้านม รวมทั้งเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเฝ้าระวัง สังเกตอาการที่ผิดปกติของตนเอง และเข้าร่วมตรวจคัดกรองโรคต่อไป โดยภายในงานมีการบรรยายเรื่อง “มะเร็งลำไส้ใหญ่ รู้ไว้ป้องกันได้” โดย นาวาเอก ต้น คงเป็นสุข, การบรรยายเรื่อง “มะเร็งเต้านม รู้ไว้ป้องกันได้” โดย นาวาเอก วิทู กลิ่นอวย นอกจากนี้ มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ และบริการตรวจเช็คสุขภาพ คัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งเต้านมเบื้องต…

กิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือรับสมัคร ขรก.ปฏิบัติหน้าที่ประจำ ส.ทร.ที่ ๓ ภูเก็ตและ ส.ทร.ที่ ๖ สงขลา ๕ ตำแหน่ง ๙ อัตรา

กิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆ ประจำสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือที่ ๓ ภูเก็ต และสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือที่ ๖ สงขลา จำนวน ๕ ตำแหน่ง ๙ อัตรา มีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย.๕๘-๓๑ ธ.ค.๕๙ ดังนี้ - ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ ๒ อัตรา รับสมัครนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศนาวาเอก ไม่กำหนดพรรค-เหล่า และมีระดับเงินเดือนตั้งแต่ น.๔ ขึ้นไป, มีความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิทยุกระจายเสียงและอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และมีความรู้เรื่องการบริหารงานสถานีวิทยุ การจัดซื้อจัดจ้าง การผลิตรายการวิทยุ การประชาสัมพันธ์และการตลาด - ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ ๑ อัตรา รับสมัครนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศนาวาตรี-นาวาโท ไม่กำหนดพรรค-เหล่า, มีความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิทยุกระจายเสียงและอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และมีความรู้เรื่องการบริหารงานสถานีวิทยุ การจัดซื้อจัดจ้าง การผลิตรายการวิทยุ การประชาสัมพันธ์และการตลาด - ตำแหน่งหัวหน้าส่วนรายการ ๓ อัตรา รับสมัครนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ เรือตรี-เร…

สธ.-กทม.จัดโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยักเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กระทรวงสาธารณสุขจัดโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยักเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และขอความร่วมมือกรุงเทพมหานครดำเนินการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยักแก่ประชาชนที่มีอายุ ๒๐-๕๐ ปี ระหว่างเดือนมกราคม-เดือนเมษายน ๒๕๕๘ เนื่องจากประชาชนในช่วงวัยดังกล่าว ส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคในวัยเด็ก หรือไม่ได้รับการฉีดกระตุ้น ๑ เข็ม ทุกๆ ๑๐ ปี ทำให้ระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคคอตีบอยู่ในระดับต่ำ ไม่สามารถป้องกันโรคได้ การได้รับวัคซีนจึงเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้นกันต่อโรคคอตีบในกลุ่มผู้ใหญ่ให้อยู่ในระดับที่สามารถป้องกันโรคได้ ทั้งนี้ ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการที่ประสงค์จะรับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก สามารถแจ้งรายชื่อให้หน่วยต้นสังกัดนำส่งกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้วัคซีนโดยตรง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๒๔๕ ๓๐๘๒, ๐๙ ๑๘๘๖ ๐๕๘๙ ข้อมูล พร. ๑๑ มี.ค.๕๘

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดอบรมกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ศิลปะ-วัฒนธรรม ๙ หลักสูตรฟรี

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดโครงการเปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒ และในวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เดือนมีนาคม-เดือนกันยายน ๒๕๕๘ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีหลักสูตรการอบรม ประกอบด้วย ๑. ลีลาศ ๒. มวยไทย ๓. การเชิดหุ่นกระบอกและการประดิษฐ์หุ่นกระบอกจิ๋ว ๔. ศิลปะป้องกันตัว ๕. การสร้างสรรค์ศิลปะด้วยสีน้ำ ๖. การสร้างสรรค์งานด้วยสีอะครีริค ๗. การทำศิลปะบนผืนผ้า ๘. การทำศิลปะบนกระดาษ ๙. การทำอาหารและขนมไทย ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มเสริมสร้างสุนทรียะทางวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๖๑-๕ หรือ www.culture.go.th/thai ข้อมูล กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ๑๑ มี.ค.๕๘

“ราชนาวี” ลงแข่งฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกพบ “บีอีซีเทโร ศาสน” ๑๑ มี.ค.๕๘

สโมสรฟุตบอลราชนาวีมีกำหนดแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ประจำฤดูกาล ๒๐๑๕ นัดที่ ๕ พบสโมสรฟุตบอลบีอีซีเทโร ศาสน ในวันที่ ๑๑ มี.ค.๕๘ เวลา ๑๘๐๐ ณ สนามเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มีนบุรี ข้อมูล สโมสรฟุตบอลราชนาวี ๑๐ มี.ค.๕๘

สน.รนภ.ยศ.ทร.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักเขียนนาวิกศาสตร์หัวข้อ “เทคนิคการเขียนและการถ่ายภาพประกอบบทความ”

สำนักงานราชนาวิกสภา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กำหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักเขียนนาวิกศาสตร์ หัวข้อเรื่อง “เทคนิคการเขียนและการถ่ายภาพประกอบบทความ” โดยมี นาวาเอก ถุงเงิน จงรักชอบ นักเขียนบทความประจำนาวิกศาสตร์ และเป็นผู้ได้รับรางวัล “พลเรือเอก กวี สิงหะ” เป็นรางวัลชมเชยอันดับที่ ๒ ปี ๒๕๕๒ และรางวัลชมเชยอันดับที่ ๑ ปี ๒๕๕๖ ร่วมโครงการฯ และคุณกิตติศักดิ์ ปั้นมณี กรรมการมูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย รับหน้าที่วิทยากร ในวันจันทร์ที่ ๓๐ มี.ค.๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐-๑๖๐๐ ณ ห้องประชุม อาคารราชนาวิกสภา ชั้น ๒ ทั้งนี้ สมาชิกนาวิกศาสตร์ และผู้สนใจ (ชั้นยศเรือตรี-นาวาเอก) สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้หน่วยละ ๓ นาย โดยให้แจ้งรายชื่อมายัง สน.รนภ.ยศ.ทร. ภายในวันที่ ๒๓ มี.ค.๕๘ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ กรุณานำกล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล หรือสมาร์ทโฟน มาด้วย เพื่อใช้ในการทำ Work Shop สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๒๐ หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๗๒ ข้อมูล สน.รนภ.ยศ.ทร. ๑๐ มี.ค.๕๘

ครม.กำหนดให้ ๔ พ.ค.๕๘ เป็นวันหยุดราชการประจำปีเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ กำหนดวันหยุดราชการประจำปี ๒๕๕๘ เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ โดยให้วันจันทร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมในช่วงวันฉัตรมงคล ในส่วนรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงิน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งและธนาคารแห่งประเทศไทย พิจารณาความเหมาะสมให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป และในกรณีหน่วยงานใดที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจำเป็น หรือราชการสำคัญในวันดังกล่าวโดยได้กำหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไป จะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการและประชาชน ข้อมูล สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ๑๐ มี.ค.๕๘

สสท.ทร.ขอความร่วมมือข้าราชการปฏิบัติตามระเบียบ ทร.ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ

สืบเนื่องจากปัจจุบันหน่วยต่างๆ รวมถึงข้าราชการกองทัพเรือได้มีการใช้งานระบบสารสนเทศในรูปแบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เช่น Facebook, Instagram, Twitter และ Line เป็นจำนวนมาก และมีการใช้งานอย่างไม่เหมาะสม เช่น การเปิดเผยและส่งต่อข้อมูลหรือเอกสารของกองทัพเรือต่อสาธารณะ, การเปิดเผยและส่งต่อข้อมูลหรือเอกสารที่มีชั้นความลับ เช่น แผนการปฏิบัติ, การจัดกำลังพล, ตำแหน่งที่ตั้งทางทหาร และข้อมูลเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ เป็นต้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูลที่มีชั้นความลับและอาจสร้างความเสียหายให้แก่กองทัพเรือได้ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือจึงขอให้ข้าราชการปฏิบัติตามระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ พุทธศักราช ๒๕๕๔ และแนวทางการใช้ระบบสารสนเทศของกองทัพเรือ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ http://cybersecurity.navy.mi.th หัวข้อ “ข้อมูลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์กองทัพเรือ” ข้อมูล สสท.ทร. ๙ มี.ค.๕๘

สน.ทร.หญิงจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ทหารเรือหญิง ๑๘ มี.ค.๕๘

สำนักงานทหารเรือหญิง กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ทหารเรือหญิง ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๑๐๐-๑๖๐๐ ณ โรงพลศึกษา ๒ สนามกีฬาภูติอนันต์ บางนา โดยแบ่งเป็น ๒ ทีมๆ ละ ๑๐๐ คน ได้แก่ ทีมพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล และทีมพื้นที่สัตหีบและพื้นที่ภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีและพลานามัย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างข้าราชการหญิง ลูกจ้าง และพนักงานราชการหญิง ทั้งนี้ ข้าราชการหญิง ลูกจ้าง และพนักงานราชการหญิงที่สนใจร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สามารถแจ้งรายชื่อให้กับผู้แทนทหารเรือหญิงประจำหน่วย เพื่อรวบรวมส่งถึงเลขานุการสำนักงานทหารเรือหญิง ภายในวันที่ ๑๓ มี.ค.๕๘ ข้อมูล สน.ทร.หญิง ๙ มี.ค.๕๘

ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันรับสมัครเยาวชนร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน “หลักสูตร ๙ วันที่ฉันตื่น” ปีที่ ๔

ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน “หลักสูตร ๙ วันที่ฉันตื่น” ปีที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๙-๑๗ เม.ย.๕๘ ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยรับสมัครเยาวชนอายุระหว่าง ๑๒-๑๘ ปี (กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖) เข้าร่วมโครงการฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๐ มี.ค.๕๘ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๗๐๘๐ ๗๗๗๙, ๐๘ ๑๘๘๙ ๐๐๑๐ หรือ www.raicherntawan.com และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://.raicherntawan.com/th/news/activity ข้อมูล ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ๙ มี.ค.๕๘

“ราชนาวี” เปิดบ้านต้อนรับ “บางกอกกล๊าส เอฟซี” ๗ มี.ค.๕๘

สโมสรฟุตบอลราชนาวีมีกำหนดแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ประจำฤดูกาล ๒๐๑๕ นัดที่ ๔ พบกับสโมสรฟุตบอลบางกอกกล๊าส เอฟซี ในวันที่ ๗ มี.ค.๕๘ เวลา ๑๙๐๐ ณ สนามราชนาวี กม.๕ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ข้อมูล สโมรสรฟุตบอลราชนาวี ๖ มี.ค.๕๘

เชิญชมคอนเสิร์ต “ภูมิพลังแผ่นดินรวมใจ เทิดไท้อัครมหาศิลปินแห่งสยาม” ๓๑ มี.ค.๕๘

ชมรมภูมิพลังแผ่นดินกำหนดจัดคอนเสิร์ต “ภูมิพลังแผ่นดินรวมใจ เทิดไท้อัครมหาศิลปินแห่งสยาม Music for the King” ในวันที่ ๓๑ มี.ค.๕๘ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้พระราชนิพนธ์บทเพลงเพื่อใช้เป็นสื่อในการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ไปสู่พสกนิกร และเพื่อนำรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายในโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ตามแนวพระราชดำริ และเผยแพร่โครงการต่างๆ ตามพระราชปณิธาน โดยมีศิลปินชั้นนำของไทยและนักร้องนักดนตรีระดับโลกร่วมถ่ายทอดบทเพลง อาทิ ริชาร์ด แจ๊คสัน, เชรีล เฮเยส, แฟรงก์ เฮอร์ก็อตต์, สตีฟ แคนนอน, อิมเมจ สุธิตา, วี ไวโอเลต, กีตาร์, ครูกิต, หนึ่ง อีทีซี และณัฐ ศักดาธร เป็นต้น ข้อมูล นสพ.เดลินิวส์ ๖ มี.ค.๕๘

ร้านภูฟ้าจัดโครงการ “ข้อมูลสารสนเทศภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์”เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ

ร้านภูฟ้าจัดโครงการข้อมูลสารสนเทศภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ โดยเป็นการค้นคว้ารวบรวมภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ พร้อมข้อมูลประกอบจากบุคคลและหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดทำเป็นต้นฉบับข้อมูลสารสนเทศภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ จึงขอความอนุเคราะห์บุคคลและหน่วยงานต่างๆ ที่มีภาพการ์ตูนพระราชทาน สำเนาภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ พร้อมทั้งข้อมูลความเป็นมาของภาพการ์ตูนนั้นๆ ส่งไปรษณีย์มาที่สำนักงานร้านภูฟ้า สุขุมวิทซอย ๗ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ หรือทางอีเมล์ phufa@windowslive.com ภายในวันที่ ๑๕ มี.ค.๕๘ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐ ๒๖๕๕ ๖๒๔๒-๓ ข้อมูล นสพ.เดลินิวส์ ๖ มี.ค.๕๘

ทร.จัดงานวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติประจำปี ๒๕๕๘

กองทัพเรือจัดงานวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๓-๔ มี.ค.๕๘ ณ ศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ ๒ โดยมี พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล เสนาธิการทหารเรือ และผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกและสดุดีวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของบรรพชน และเป็นการแสดงพลังความรักสามัคคีของเหล่าสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติด้วยการรวมพลังสวนสนามทั้งทางบกและทางเรือ รวมทั้งร่วมกันประกอบกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นสาธารณประโยชน์ โดยการจัดงานแบบรวมเขตและแยกเขตสลับกันทุกปี สำหรับในปีนี้เป็นการจัดงานแบบแยกเขต มีศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ ๒ รับผิดชอบจัดพิธีสวนสนามทางเรือ และมีสมาชิกพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จากศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ ๑, เขตทัพเรือภาคที่ ๒ และเขตทัพเรือภาคที่ ๓ เข้าร่วมงานทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ คน ภายในงานมีกิจกรรมหลัก ได้แก่ พิธีทางศาสนา, พิธีวางพวงมาลา, พิธีสวนสนามทางบก/ทางเรือ, พิธีมอบประกาศนียบัตรและรางวัลสำหรับวิทยากรและสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติดีเด่น และงานเลี้ยงสังสรรค์ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสัมพันธ์ ได้แก่ การสาธิ…

ปธ.คพท.เยี่ยมชมการฝึกอบรมอาชีพทหารกองประจำการรุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร ประธานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมชมการฝึกอบรมอาชีพทหารกองประจำการในหลักสูตรเสริมทักษะฝีมือแรงงานให้แก่ทหารกองประจำการกองทัพเรือ รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ มี.ค.๕๘ ณ กองการฝึก กองเรือยุทธการ และฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ เปิดการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรเสริมทักษะฝีมือแรงงานให้แก่ทหารกองประจำการกองทัพเรือ รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๗ ม.ค.-๑๒ มี.ค.๕๘ โดยประธานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ และคณะ ได้เยี่ยมชมการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ในครั้งนี้ ได้แก่ การฝึกอบรมป้องกันความเสียหายหลักสูตรกำลังพลประจำเรือพาณิชย์ สาขาฝ่ายเดินเรือ และสาขาฝ่ายช่างกล, การฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพช่างทั่วไป ประกอบด้วย ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก, ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์, ช่างเดินสายไฟฟ้า และช่างปูกระเบื้อง, การฝึกอบรมหลักสูตรการควบคุมรถฟอร์คลิฟต์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี และการฝึกอบรมหลักสูตรการบำรุงรักษารถยนต์ (คาร์แคร์) ข้อมูล คพท. ๕ มี.ค.…

ทร.ร่วมตักบาตร-เวียนเทียนงานวันมาฆบูชาประจำปี ๒๕๕๘

กองทัพเรือร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดงานวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๔ มี.ค.๕๘ โดยในช่วงเช้า เวลา ๐๗๐๐ พลเรือตรีหญิง ประชิตร เผื่อนพิภพ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ และคณะ ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ณ บริเวณองค์พระประธานพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และในช่วงบ่าย ระหว่างเวลา ๑๖๐๐-๑๘๐๐ พลเรือตรีหญิง ชูทิพย์ ทิพยบุญทอง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ร่วมพิธีเวียนเทียน ณ บริเวณลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล ข้อมูล กพร.ทร. ๕ มี.ค.๕๘

กปช.จต.จัดรถบรรทุกน้ำช่วยผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ จว.จันทบุรีและตราด

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้จัดรถยนต์บรรทุกน้ำ และรถยนต์ดัดแปลงบรรทุกน้ำ รวม ๔๒ คัน เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราดตามที่ได้รับการแบ่งมอบพื้นที่จากจังหวัด โดยได้รับการสนับสนุนจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดต่อขอรับการสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคได้ที่หน่วยต่างๆ ดังนี้ ๑. ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๙ ๓๒๕๓๕๐ ๒. หน่วยบรรเทาสาธารณภัย กองกำลังด้านจันทบุรี-ตราด หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๙ ๓๑๒๑๗๒ พื้นที่ให้ความช่วยเหลือ อำเภอมะขาม อำเภอขลุง และอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๓. หน่วยบรรเทาสาธารณภัย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๙ ๔๔๗๑๔๔ พื้นที่ให้ความช่วยเหลือ อำเภอโป่งน้ำร้อน และอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ๔. หน่วยบรรเทาสาธารณภัย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๙ ๕๐๑๑๗๗ พื้นที่ให้ความช่วยเหลือ อำเภอเมือง อำเภอเขาสมิง อำเภอบ่อไร่ และอำเ…

ศอ.ปส.ทร.จัดโครงการ “ครอบครัวกองทัพเรือ อาสาต้านภัยยาเสพติด”

กองทัพเรือ โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือ กำหนดจัดโครงการ “ครอบครัวกองทัพเรือ อาสาต้านภัยยาเสพติด” ระหว่างวันที่ ๔-๕ เม.ย.๕๘ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยกำหนดเปิดโครงการในวันที่ ๔ เม.ย.๕๘ เวลา ๐๙๐๐ ณ โรงพลศึกษา กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือโท จุมพล ลุมพิกานนท์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในฐานะหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธี ฯ ทั้งนี้ ข้าราชการและครอบครัวชั้นยศตั้งแต่จ่าตรี-นาวาโท ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฯ สามารถแจ้งชื่อเพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าวมายังกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ภายในวันที่ ๑๓ มี.ค.๕๗๘ ข้อมูล กพร.ทร. ๓ มี.ค.๕๘

สภากาชาดไทยเชิญชวนผู้มีจิตอาสาสมัครเป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทย

สภากาชาดไทยกำหนดจัดงานชุมนุมกาชาด ครั้งที่ ๑๑ ในชื่อ “ปีแห่งอาสาสมัครสภากาชาดไทย” ภายใต้แนวคิด “สภากาชาด : การพัฒนาระบบอาสาสมัครเพื่อขับเคลื่อนจิตอาสาในสังคมไทย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ ก.ค.๕๘ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ เป็นประธาน และทรงปาฐกถาพิเศษ ทั้งนี้ ประชาชนผู้มีจิตอาสาสามารถร่วมสมัครเป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทยได้ที่สภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอทั่วประเทศ โดยแจ้งความจำนง พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ www.redcross.or.th/trcvolunteer ข้อมูล นสพ.เดลินิวส์ ๓ มี.ค.๕๘

ผบ.สส.เป็นประธานการประชุมผู้นำเหล่าทัพครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ มี.ค.๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยมี พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะได้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ ก่อนการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ซึ่งในครั้งนี้กองทัพเรือเป็นเจ้าภาพในการประชุม สำหรับการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ มีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ วาระที่ ๑ เป็นเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ, วาระที่ ๒ กรมยุทธการทหารเรือเป็นหน่วยรับผิดชอบชี้แจงร่างกำหนดการและการปฏิบัติในภาพรวม และวาระอื่นๆ ข้อมูล สลก.ทร. ๒ มี.ค.๕๘

กง.ทร.จัดเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรให้คำแนะนำ-รับชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

กรมการเงินทหารเรือมีกำหนดนำเจ้าหน้าที่จากกรมสรรพากร มาให้คำแนะนำและรับชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปีภาษี ๒๕๕๗ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือกรณีชำระต่อเจ้าหน้าที่และชำระผ่านอินเตอร์เน็ต ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ในวันที่ ๓ มี.ค.๕๘ และ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม ในวันที่ ๑๐-๑๑ มี.ค.๕๘ ข้อมูล กง.ทร. ๒ มี.ค.๕๘

กฟน.เชิญชวนเยาวชนร่วมโครงการ “Young MEA Volunteer”

การไฟฟ้านครหลวงเชิญชวนเยาวชนที่ศึกษาในระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา และสังกัดชมรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุรี สมัครเข้าร่วมเป็นเยาวชนอาสาของการไฟฟ้านครหลวงในกิจกรรม “Young MEA Volunteer” เพื่อร่วมประกวดชมรมต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงาน และร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนอาสาในการทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ เม.ย.๕๘ ณ ศูนย์รวมตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เยาวชนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.youngmea.com ภายในวันที่ ๑๕ มี.ค.๕๘ ข้อมูล นสพ.เดลินิวส์ ๒ มี.ค.๕๘

นายกฯ เปิดตัวโครงการ “ปณิธานความดีปีมหามงคล” ชวนชาวไทยร่วมทำความดีถวายในหลวง-พระราชินี

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดตัวโครงการปณิธานความดีปีมหามงคล เนื่องในโอกาสปี ๒๕๕๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ ๗๐ ปี และปี ๒๕๕๙ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา และปี ๒๕๖๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา อันเป็นปีมหามงคลที่ต่อเนื่องกัน ๓ ปี เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ.๕๘ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โครงการปณิธานความดีปีมหามงคลฯ เป็นโครงการเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยแสดงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวที และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการร่วมกันถวาย “ของขวัญ” แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยการปฏิรูปตนเอง เพื่อตนเอง และสร้างเป็นกระแสสังคมในการสร้างความดีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์การตั้งปณิธานความดีปีมหามงคลของประชาชนแต่ละคน ข้อมูล ศมบ. ๒๗ ก.พ.๕๘

ทร.-ช่อง ๓ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการให้สัมภาษณ์สำหรับผู้บริหารระดับสูงของกองทัพเรือ”

กองทัพเรือร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการให้สัมภาษณ์สำหรับผู้บริหารระดับสูงของกองทัพเรือ” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมี พลเรือเอก อภิชัย อมาตยกุล ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดและปิด ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ ก.พ.๕๘ ณ ห้องบรรยาย ชั้น ๙ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ อาคารมาลีนนท์ การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการให้สัมภาษณ์สำหรับผู้บริหารระดับสูงของกองทัพเรือ” มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการพูดในที่สาธารณะ โดยเฉพาะเทคนิคการให้สัมภาษณ์และการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของกองทัพเรือสามารถให้ข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และถูกต้องตรงตามหลักและวิธี นอกจากนี้ยังส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนและการประชาสัมพันธ์ของกองทัพเรือเป็นส่วนรวมอีกด้วย ซึ่งในปีนี้มีนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศนายพลเรือเข้ารับการอบรม จำนวน ๒๒ นาย ข้อมูล กพร.ทร. ๒๗ ก.พ.๕๘

ราชนาวิกสภาจัดประกวดคำขวัญนิตยสารนาวิกศาสตร์

ราชนาวิกสภาจัดให้มีการประกวดคำขวัญนิตยสารนาวิกศาสตร์ เพื่อชิงรางวัลของราชนาวิกสภา โดยคำขวัญที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นถ้อยคำหรือข้อความสั้นๆ มีความยาวระหว่าง ๘-๑๐ พยางค์ พร้อมอธิบายความหมายของคำขวัญ และแสดงแนวความคิด เหตุผลประกอบ ซึ่งผู้มีสิทธิ์ส่งคำขวัญเข้าประกวดต้องเป็นข้าราชการกองทัพเรือ (ไม่จำกัดชั้นยศ) หรือเป็นสมาชิกราชนาวิกสภา (ทั้งในและนอกประจำการ) กำหนดส่งคำขวัญ ภายในวันที่ ๒๐ มี.ค.๕๘ ที่สำนักงานราชนาวิกสภา หรือไปรษณีย์จ่าหน้าถึงบรรณาธิการนิตยสารนาวิกศาสตร์ สำนักงานราชนาวิกสภา ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ (การส่งทางไปรษณีย์จะพิจารณาตามวันที่ประทับบนตราไปรษณีย์) หรือส่งอีเมล์มาที่ navik.mag@gmail.com พร้อมทั้งระบุชื่อ ตำแหน่ง สังกัด หรือที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ สำหรับประเภทรางวัล แบ่งเป็นรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ, รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เงินรางวัล จำนวน ๒,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เงินรางวัล จำนวน ๑,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ผู้สนใจสามารถส่งคำขวัญได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๐ มี.ค.๕๘ …