Skip to main content

Posts

Showing posts from January, 2009

ขอเชิญร่วมงาน “มรดกโลกบ้านเชียง มรดกไทย มรดกของเรา ประจำปี ๒๕๕๒

จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ อำเภอหนองหาน เทศบาลตำบลบ้านเชียง องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุดรธานี และ ททท. กำหนดจัดงาน มรดกโลกบ้านเชียง มรดกไทย มรดกของเรา ประจำปี ๒๕๕๒ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ณ บริเวณเมืองมรดกโลกบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
แหล่งมรดกโลกบ้านเชียง ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ลำดับที่ ๓๕๙ จากองค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๓๕ เนื่องจากเป็นแหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์แห่งแรกที่มีความสำคัญในแถบเอเชียอาคเนย์ เพราะมีขั้นตอนและวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมที่ยาวนานที่สุด เป็นแหล่งทำสำริด เหล็ก และเครื่องประดับโลหะบ้านเชียงรุ่นแรกที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาเทคโนโลยีระดับท้องถิ่น พบภาชนะทั้งลายขูดขัดมัน ลายเขียนสีแดงจำนวนมาก รวมทั้งหลักฐานการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์เก่าแก่แห่งหนึ่ง ทำให้แหล่งมรดกโลกบ้านเชียง เป็นแหล่งอารยธรรมโบราณ ที่สำคัญล้ำค่าที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก
การจัดงานในปีนี้พิเศษกว่าทุกปี โดยเชิญแหล่งมรดกโลกทั้ง ๔ แห่งของประเทศไทยร่วมงานมรดกโลกบ้านเชียง คือ แหล่งมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา แหล่งมรดกสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร เขตรักษาพันธุ…

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ และในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ปีนี้ (๒๕๕๒) นับเป็นปีที่ ๕๔ ของการจัดตั้งสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ซึ่งการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ประกอบด้วย พิธีทำบุญทางศาสนา และการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีภายในหน่วย
งานของสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยที่กองทัพเรือมีฐานะเป็นกระทรวงทหารเรือ โดยเรียกชื่อหน่วยเป็นอย่างอื่น และมีหน้าที่ต่างๆ กันตามยุคสมัย เช่น กรมปลัดทหารเรือ สภากองทัพเรือ จนเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๘ ได้มีการปรับปรุงหน้าที่ราชการกองทัพเรือในกระทรวงกลาโหมขึ้นใหม่ และได้จัดตั้งสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือขึ้น
ปัจจุบันสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ เป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ มีภารกิจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการและงานธุรการทั้งปวงของผู้บังคับบัญชาระดับสูง ตลอดจนดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ของกองทัพเรือ ดำเนินการเกี่ยวกับการนำเสนอภาพลักษณ์ของกองทัพเรือผ่านสื่อต่างๆ ไปสู่สายตาประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อภารกิจหลักและบทบาทของกองทัพเรือ ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ทันเวลา …

โรงเรียนนายเรือให้ทุนอุดหนุนการศึกษา

โรงเรียนนายเรือได้ประกาศให้ทุนอุดหนุนการศึกษาโครงการนักเรียนทุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ แก่นักเรียนที่เรียนดี ความประพฤติดี มีความรักและศรัทธาในอาชีพทหารเรือ ให้สมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๕ ขึ้นไป คิดเกรดในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคต้น และผ่านการสอบคัดเลือกได้เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒
สำหรับการสมัครเข้าเป็นนักเรียนโครงการนักเรียนทุนฯ จะต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครและให้ทางโรงเรียนตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องเรียบร้อย โดยโรงเรียนนายเรือจะรับสมัครนักเรียนโครงการนักเรียนทุนฯ ที่โรงเรียนนายเรืออากาศ (ดอนเมือง) ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๗ มีนาคม ๒๕๕๒

ข้อมูล รร.นร.
๓๐ ม.ค.๕๒

การแสดงดนตรี ๘๔ พรรษา ประชาสมานฉันท์

สืบเนื่องด้วยสภากลาโหมได้มีมติให้มีการเตรียมการโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ พิจารณาริเริ่มเตรียมและดำเนินโครงการต่างๆ โดยกำหนดแนวทางให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบและดำเนินการในภาพรวมของกระทรวงกลาโหม ทั้งนี้ให้โครงการที่พิจารณาดำเนินการควรเป็นโครงการขนาดใหญ่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริ โดย่ให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ซึ่งในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมมีโครงการที่ผ่านการพิจารณาให้ดำเนินโครงการ ๙ โครงการ อาทิ โครงการศูนย์ข้อมูล GIS หรือภูมิสารสนเทศสนับสนุนโครงการพระราชดำริ เสนอโดยกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม โดยจะดำเนินการในปี ๒๕๕๔ โครงการสวนสุขภาพบึงฤาษีเฉลิมพระเกียรติ และโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริเสนอโดยโรงงานวัตถุระเบิดทหารกรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร…

คอนเสิร์ตคนหัวใจสิงห์ อัสนี-วสันต์ world Tour

กองทัพเรือร่วมกับบริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด ไทยทีวีสีช่อง ๓ และรายการวิทยุครอบครัวข่าว จะจัดคอนเสิร์ต คนหัวใจสิงห์อัสนี-วสันต์ The World Tour พร้อมชมวงเปิด กรุงเทพมาราธอน ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ณ ศูนย์กีฬาภาคตะวันออก เมืองพัทยา
กิจกรรมคอนเสิร์ตครั้งนี้ เป็นหนึ่งในหกของโครงการพิทักษ์ทะเล ๒๕๕๒ (Save Our Sea 2009) ของกองทัพเรือ ที่ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีวัตถุประสงค์เพื่อ ปลุกจิตสำนึกและสร้างแรงกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณค่าของทะเล และการคงไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศทางทะเลสอดคล้องกับแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงพระราชทานไว้ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล โดยรายได้จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จะนำไปสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโครงการต่อไป
ผู้ที่สนใจสามารถซื้อบัตรได้ในราคา ๒๐๐ บาท ที่ธนาคารทหารไทย สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ สาขาพรานนก สาขาบางนา สาขาสมุทรปราการ สาขาโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า สาขาสยามพารากอน สาขามาบุญครอง สาขาท่าพระจันทร์ สาขาย่อยเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว สาขาส…

ขอเชิญร่วมเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน รามาธิบดี

คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมแข่งขันเดิน-วิ่งมินิมาราธอน รามาธิบดี เพื่ออาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๖๐๐ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี
การแข่งขัน ประกอบด้วย มินิมาราธอน ๑๐.๕ กม. และเดิน-วิ่ง ๔ กม. ค่าสมัคร ๒๕๐ บาท โดยนำรายได้มาสมทบทุนสร้างอาคาร สมเด็จพระเทพรัตน์ ซึ่งจะเป็นอาคารขนาด ๓๕๐ เตียง ที่สามารถให้บริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยที่สุดเป็นศูนย์การรักษาโรคซับซ้อนที่มีมาตรฐานในระดับภูมิภาค เป็นสถานที่สำหรับการเรียน การสอน โดยเฉพาะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบถ้วนทุกสาขา และเป็นแหล่งวิจัย เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิรามาธิบดี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๒๐๑ ๑๑๑๑ และเว็บไซต์ www.runningthailand.net

ข้อมูล รพ.รามาธิบดี
๒๙ ม.ค.๕๒

จก.กพร.ทร.และข้าร้าชการเข้าอวยพรปีใหม่คุณวัลลภ เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณท์

ภูเก็ตเพิ่มความรู้นักท่องเที่ยวถูกพิษแมงกะพรุน

จังหวัดภูเก็ตเพิ่มความรู้ป้องกันพิษแมงกะพรุนแก่นักท่องเที่ยว หลังจากพบแมงกะพรุนมงกุฎจำนวนมากตามชายหาดป่าตองและหาดไนหาน เมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา เป็นชนิดไม่มีพิษ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้พบแมงกะพรุนกล่องชนิดมีพิษมาแล้วและเกรงว่าจะเป็นอันตรายกับนักท่องเที่ยว โดยกำชับให้ประมงจังหวัดเร่งอบรมความรู้ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องด้านท่องเที่ยว เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากพิษแมงกะพรุน เนื่องจากภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลก
ด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตแนะวิธีปฐมพยาบาลผู้ถูกแมงกะพรุนพิษ โดยให้ใช้น้ำส้มสายชูราดให้ชุมเพื่อทำลายพิษ ส่วนการใช้น้ำหากเป็นแมงกะพรุนทั่วไปให้ใช้น้ำอุ่นราดบริเวณที่ถูกพิษก่อนส่งโรงพยาบาลแต่ถ้าเป็นแมงกะพรุนกล่องให้ใช้น้ำเย็น ห้ามใช้อุ่นเพราะน้ำอุ่นทำให้เส้นเลือดขยายตัว พิษกระจายเร็วขึ้น หรือใช้ผักบุ้งทะเลมาตำปิดบริเวณถูกพิษก่อนนำส่งแพทย์
ข้อมูล สำนักข่าวไทย
๒๘ ม.ค.๕๒

ขอเชิญชมการแสดงดนตรีในสวน ครั้งที่ ๒

ฐานทัพเรือกรุงเทพ จัดกิจกรรมบรรเลงดนตรีในสวนครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๘๐๐-๑๙๓๐ ณ ศาลานันทอุทยาน ภายในฐานทัพเรือกรุงเทพ
โดยวงดนตรีที่บรรเลงเป็นการแสดงความสามารถของวงหัสดนตรี กองดุริยางค์ทหารเรือ พร้อมกันนี้ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม- ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ระหว่างเวลา ๑๐๐๐-๒๐๐๐ ฐานทัพเรือกรุงเทพยังจัดให้มีการจำหน่ายสินค้าราคาถูก ณ บริเวณสนามฟุตบอล ฐานทัพเรือกรุงเทพ
จึงขอเชิญผู้ที่สนใจรับฟังเพลงไพเราะในการแสดงดนตรีในสวนและเลือกซื้อสินค้าราคาถูกได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ข้อมูล ฐท.กท.
๒๘ ม.ค.๕๒

ยกเลิกการทำบัตรอนุญาตนำรถจักรยานยนต์ผ่านเข้า-ออก ให้ใช้บัตรอนุญาตติดยานพาหนะเช่นเดียวกับรถยนต์เพียงบัตรเดียว

ตามที่ฐานทัพเรือกรุงเทพ ได้จัดทำบัตรอนุญาตนำรถจักรยานยนต์ผ่านเข้า-ออก พื้นที่ในเขตพระราชวังเดิม พระราชนิเวศน์ และวังนันทอุทยาน ให้ข้าราชการและลูกจ้างของกองทัพเรือสำหรับใช้ควบคู่กับบัตรอนุญาตติดยานพาหนะผ่านเข้า-ออก หน่วยราชการกองทัพเรือ ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๑ เพื่อแสดงว่าเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ เป็นการป้องกันการสูญหายนั้น เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวได้มีการนำกล้องวงจรปิดมาใช้ร่วมในการรักษาความปลอดภัย ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลตรวจสอบผู้ผ่านเข้า-ออกได้ ดังนั้น จึงยกเลิกการทำบัตรอนุญาตนำรถจักรยานยนต์ผ่านเข้า-ออกพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เป็นต้นไป โดยให้ใช้บัตรอนุญาตติดยานพาหนะเข้า-ออก หน่วยราชการกองทัพเรือ ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๓ สำหรับผ่านเข้า-ออกพื้นที่เช่นเดียวกับรถยนต์เพียงบัตรเดียวเท่านั้น
จึงขอให้ข้าราชการและลูกจ้างที่เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ทราบโดยทั่วกัน และสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๕๓๒๔

ข้อมูล ฐท.กท..
๒๘ ม.ค.๕๒

กรมประมงจัดสัมมนาขันน็อตกฎระเบียบการส่งออกสัตว์น้ำภายใต้เงื่อนไขคู่ค้า

กรมประมง โดย กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการควบคุมคุณภาพสินค้าสัตว์น้ำ ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการควบคุมคุณภาพสินค้าสัตว์น้ำ ได้เล็งเห็นปัญหาในการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำของไทยต่อมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้ประเทศผู้ผลิตและผู้ส่งออกต้องปฏิบัติตามและมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ ต้องมีการพัฒนามาตรฐานสินค้าสัตว์น้ำของไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยรวบรวมกฎระเบียบการส่งออก รวมทั้งมาตรฐานสินค้าสัตว์น้ำที่ประเทศผู้นำเข้าได้ประกาศใช้ใหม่ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการแปรรูปและผู้ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำไทย ได้รับทราบกฎระเบียบ มาตรฐานและข้อตกลงระหว่างประเทศที่เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ปฏิบัติในการควบคุมการแปรรูปสัตว์น้ำให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ประเทศผู้นำเข้ากำหนด ซึ่งที่ผ่านมากรมประมงได้จัดทำข้อตกลงการยอมรับความเท่าเทียมกันของระบบตรวจสอบ MRA (Multual Recognition Agreement) และบันทึกความเข้าใจด้านระบบการตรวจรับรองความปลอดภัยสินค้าประมง MOU (Mutual of Undesrtanding) กับประเทศคู่ค้าหลักของไทยแล้วหลายประเทศ ดังนั้นจึงได้กำหนดจัดสั…

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ บ้านยาง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ทรงมีพระราชดำริให้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และสำนักงาน กปร. ช่วยกันฟื้นฟูโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) ที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากอุทกภัยและโคลนถล่ม เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๔๙ ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ในฐานะที่เป็นโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปแห่งแรก จากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรอย่างยั่งยืน และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมทางการเกษตรแปรรูปด้วย โดยพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ นี้ จะเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่พร้อม ๆ ไปกับเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ตั้งแต่ด้านนอกพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงานไฟฟ้าพลังน้ำ แปลงปลูกสมุนไพร และแปลงสาธิตพรรณพืชที่เป็นวัตถุดิบของโรงงานหลวง และมีน้ำตกบ้านยางแปลงเกษตรผสมผสานของชาวบ้าน สวนลิ้นจี่ของโรงงานหลวง รวมไปถึงเส้นทางศึกษาวัฒนธรรมในชุมชนบ้านยาง ซึ่งทั้งหมดนี้พร้อมจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๒ เป็นต้นไป

ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๒๗ ม.ค.๕๒

การปรับปรุงระเบียบ ทร.ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี

มีการปรับปรุงระเบียบ ทร. ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี พ.ศ.๒๕๔๓ ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น เรียกว่าระเบียบ ทร. ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี พ.ศ.๒๕๕๑ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๑ ซึ่งทำให้กำลังพลของกองทัพเรือ และสมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มมากขึ้น ประกอบด้วย
- เพิ่มอายุสมัครจากเดิม ๔๐ ปี เป็นไม่เกิน ๔๕ ปี
- บุตร บิดามารดา สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้ (บุตรอายุ ๒๐-๔๐ ปี และบิดามารดาอายุไม่เกิน ๕๕ ปี
- สมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพสามารถขอคืนสภาพสมาชิกได้ ๑ ครั้ง (ระเบียบเดิมคืนสภาพสมาชิกไม่ได้)
- การหักเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการฯ จากเดิมหักร้อยละ ๓ ลดลงเหลือร้อยละ ๒ ทำให้ทายาทของสมาชิกได้รับเงินสงเคราะห์เพิ่มมากขึ้น
- เก็บเงินค่าบำรุงปีละ ๓๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการฯ (หักตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ข้อ (๒) เงินค่าบำรุงเก็บได้ไม่เกินปีละ ๕๐ บาท

ข้อมูล สก.ทร.
๒๗ ม.ค.๕๒

จก.กพร.ทร.เข้าเยี่ยมผู้บริหาร ปตท.

พล.ร.ต.ชุมพล วงศ์เวคิน จก.กพร.ทร.และคณะ เข้าเยี่ยมพบ คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด มหาชน ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด มหาชน ถนนวิภาวดี - รังสิต เมื่อวันที่ 26 ม.ค.52

โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา มุ่งเน้นการดำเนินงานโดยยึดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืนให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรภายในประเทศ เพื่อลดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ และการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยกระบวนการผลิตที่ง่าย แต่มีประสิทธิภาพประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย โดยดำเนินการภายใต้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีการศึกษา ทดลอง เก็บรวบรวมข้อมูลและผลการศึกษาเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร และประชาชนผู้สนใจทั่วไป
การดำเนินงานของโครงการ มีทั้งโครงการที่ไม่ใช่ธุรกิจ ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการต่างๆ ที่สนองพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการเกษตรควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ป่าไม้สาธิต นาข้าวทดลอง การเลี้ยงปลานิล กังหันลม บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงกระดาษสา และโครงการกึ่งธุรกิจ ที่มีกระบวนการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตร และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในราคาที่ไม่หวัง…

สำนักงานการกีฬากองทัพเรือ จัดจำหน่ายสินค้าราคาถูก

สำนักงานการกีฬากองทัพเรือ (สกฬ.ทร.) จะจัดจำหน่ายสินค้าราคาถูกในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐-๑๕๓๐ ณ อาคาร ๕ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
ภายในงานจะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆ จำนวนมากจากบริษัทสหพัฒนพิบูลย์ จำกัด พร้อมกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การตรวจดวงชะตากับหมอชื่อดังในราคาพิเศษ สอนการเต้นลีลาศขั้นพื้นฐาน ระหว่างเวลา ๑๓๐๐-๑๖๐๐ ณ ห้องออกกำลังกาย สำนักงานการกีฬากองทัพเรือ พร้อมกับแนะนำการออกกำลังกาย
วัดไขมันใต้ผิวหนัง และปิดท้ายด้วยการจับสลากของรางวัลจำนวนมาก
จึงขอเชิญผู้สนใจเลือกซื้อสินค้าและร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว


ข้อมูล สกฬ.ทร.
๒๖ ม.ค.๕๒

โครงการยืมตัวนายทหารสัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือไปปฏิบัติงานในเรือพาณิชย์

กรมกำลังพลทหารเรือ จะดำเนินโครงการยืมตัวนายทหารสัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือไปปฏิบัติงานในเรือพาณิชย์ของบริษัท หรือหน่วยงานที่เป็นสมาชิกสมาคมเจ้าของเรือไทย ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ในลักษณะยืมตัวไปทำงานชั่วคราวระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี และให้ขยายเวลาได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๑ ปี รวมได้ไม่เกิน ๓ ปี โดยระหว่างที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไปปฏิบัติงานจะต้องลาออกจากราชการแต่ให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ และเมื่อเสร็จภารกิจให้บรรจุกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งและเงินเดือนไม่ต่ำกว่าเดิม ซึ่งสมาคมเจ้าของเรือไทยได้แจ้งความต้องการนายทหารสัญญาบัตร
พรรคนาวิน จำนวน ๓ นาย เพื่อบรรจุเป็นนายทหารประจำเรือฝ่ายเดินเรือ และนายทหารสัญญาบัตรพรรกลิน จำนวน ๓ นาย เพื่อบรรจุเป็นรองต้นกลเรือ และต้นกลเรือ
ข้าราชการท่านใดสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว กรุณาแจ้งรายชื่อให้หน่วยต้นสังกัดส่งให้กรมกำลังพลทหารเรือ ภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๒

ข้อมูล กพ.ทร.
๒๖ ม.ค.๕๒

โครงการรวมใจรักษ์พิทักษ์ธรรมชาติฟื้นฟูจิตสำนึกเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

กองทัพเรือ ร่วมกับเทศบาลตำบล สุนทรภู่ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ ที่เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการรวมใจรักษ์พิทักษ์ธรรมชาติ ฟื้นฟูจิตสำนึกเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมขึ้น โดยมีพิธีเปิดโครงการ ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๖๐๐ บริเวณชายหาดแหลมแม่พิมพ์
โครงการนี้ จะมีการดำเนินการโดยทำการปรับปรุงบริเวณชายหาดแหลมแม่พิมพ์และท่าเรือท่าด่าน บ้านเพ เกาะเสม็ด ผ่านทางกิจกรรมเดินรณรงค์เก็บขยะชายหาด เก็บขยะใต้น้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูจิตสำนึก กระตุ้นเตือนสร้างความตระหนักให้นักเรียน เยาวชน ประชาชน นักท่องเที่ยว และองค์กรต่างๆ เล็งเห็นความสำคัญของการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดระยอง กระตุ้นเตือนให้นักท่องเที่ยวและผู้ร่วมประกอบกิจการมีความรับผิดชอบต่อสังคม และลดพฤติกรรมการทิ้งขยะบริเวณชายหาดและในทะเล รวมทั้งรณรงค์การนำขวดแก้วกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและช่วยลดปัญหาโลกร้อนได้หนทางหนึ่ง โดยโครงการจะดำเนินการไปจนถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๒
ข้อมูล กนผ.ฯ
๒๓ ม.ค.๕๒

งานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร

โรงเรียนเตรียมทหาร กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร และงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๕๒ ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๘๐๐-๑๓๐๐ ณ โรงเรียนเตรียมทหาร อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี
การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างศิษย์เก่าเตรียมทหารทุกรุ่น และร่วมเป็นเกียรติแก่ศิษย์เก่าดีเด่นที่ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ซึ่งในปีนี้ ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขา บริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ จำนวน ๕ นาย ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และยังมีผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาวที่ได้รับการคัดสรรจากมูลนิธิสาขาต่างๆ ๔ นาย และศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล “จักรดาวสดุดีที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติของฝ่ายตรงข้าม ๔ นาย ประกอบด้วย พลเอกสุทธิศักดิ์ ประเสริฐศรี พันตำรวจเอก ธรณิศ ศรีสุข พันตรี อานนท์ บุญทัน และพันตำรวจตรี กฤตติกุล บุญลือ
จึงขอเชิญชวนศิษย์เก่าเ…

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าการศึกษา

พลเรือเอก รพล คำคล้าย เสนาธิการทหารเรือ และเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาได้จัดผ้าป่า เพื่อทำนุบำรุงศาสนา และช่วยเหลือการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ที่ยังขาดแคลนวัสดุและอุปกรณ์การศึกษา ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ณ โรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย โดยมีพลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานคณะที่ปรึกษา
ผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถร่วมการกุศลได้ที่กองบัญชีและการเงิน กรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ หรือบริจาคผ่าน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขา กองบัญชาการกองทัพเรือ ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ผ้าป่าการศึกษาเสนาธิการทหารเรือ” เลขที่ ๑๑๕-๒-๐๗๑๗๔-๐ และติดต่อ ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๕๕๑ และ ๐ ๒๔๗๕ ๔๘๘๒

ข้อมูล กง.ทร.
๒๓ ม.ค.๕๒

กองทัพเรือติดไมโครชิพแม่เต่าตนุอายุ ๕ ปี และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

กองทัพเรือ โดย ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ร่วมกับ รศ.สพญ.ดร.นันทริกา ซันซื่อ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้การรักษาพยาบาลเต่าตนุเพศเมีย อายุ ๕ ปี ที่ติดอวนชาวประมงมา โดยได้ตรวจสภาพเต่าทะเลอย่างละเอียด พบว่าสภาพภายนอกทั่วไปมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งผลจากการตรวจอัลตร้าซาวด์พบไข่จำนวนมากอยู่ในท้อง จึงได้ให้ยาถ่ายพยาธิและยาบำรุง พร้อมทั้งฝังไมโครชิพที่บริเวณลำคอบนด้านขวา และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป ดังนั้น ชาวประมงหรือประชาชนที่พบเต่าว่ายน้ำอยู่ในทะเลขออย่าได้ไปรบกวน หากพบติดอวนขอให้แกะออกและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ช่วยกันอนุรักษ์เต่าทะเลให้แพร่พันธุ์ต่อไป เนื่องจากปัจจุบันจำนวนประชากรเท่าทะเลมีปริมาณลดลงมาก
ทั้งนี้ การติดไมโครชิพให้กับเต่าทะเลเพื่อได้ทราบถึงวิถีชีวิตและการเดินทางของเต่าทะเล ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการติดตามการเดินทางของเต่าทะเลได้อย่างดี และเต่าทะเลที่ปล่อยไปพบว่าจะหากินอยู่ในรัศมี ๓,๐๐๐ กิโลเมตร จากอ่าวไทยจนถึงประเทศฟิลิปปินส์ และบริเวณทะเลจีนใต้เลยทีเดียว และเมื่อถึงเวลาวางไข่ เ…

พระไตรปิฏกฉบับเฉลิมพระเกียรติ

มหาเถรสมาคม จัดพิมพ์พระไตรปิฏก ฉบับเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๔๙ เสร็จสมบูรณ์แล้ว
พระไตรปิฏกฉบับเฉลิมพระเกียรตินี้ จัดพิมพ์ทั้งฉบับภาษาบาลีและฉบับภาษาไทย โดยได้รับ การตรวจชำระจากคณะกรรมการจัดพิมพ์และพิจารณาตรวจต้นฉบับ ซึ่งมหาเถรสมาคมแต่งตั้ง มีสมเด็จ พระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธาน
คณะสงฆ์ โดยมหาเถรสมาคม จะได้นำพระไตรปิฏกฉบับเฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้นทูลถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน ๖๘๐ ชุด ส่วนอีก ๑,๓๒๐ ชุด จะเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปบูชา เป็นพุทธบูชา ราคาบูชาภาษาบาลี ๑ ชุด ๔๕ เล่ม ราคา ๑๕,๐๐๐ บาท และฉบับภาษาไทย ๑ ชุด ๔๕ เล่ม ราคา ๑๕,๐๐๐ บาท
ท่านที่มีจิตศรัทธาสนใจบูชาเป็นพุทธบูชา หรือสั่งซื้อเพื่อการทำบุญถวายวัด สามารถติดต่อได้ที่วัดเทวราชกุญชร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๑ ๒๔๓๐ สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๑ ๔๕๔๕ และ ๐ ๒๔๔๑ ๔๕๕๓


ข้อมูล สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ
๒๒ ม.ค.๕๒

ธ.ก.ส.ออกมาตรการแก้วิกฤตเศรษฐกิจให้เกษตรกรลูกค้า

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้าและประชาชนทั่วไปในชนบทที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย โดยในเบื้องต้นมีมาตรการ รวม ๓ มาตรการ ประกอบด้วย
มาตรการที่ ๑ เป็นมาตรการเร่งด่วน แบ่งเป็น ๓ โครงการย่อย โครงการที่ ๑ การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นการช่วยลดภาระรายจ่ายให้เกษตรกรโดยตรง ผ่านระบบสถาบันมากกว่า ๕ ล้านครัวเรือน โครงการที่ ๒ ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้าตามผลิตผลหลัก เช่น กรณีราคาผลผลิตตกต่ำ ซึ่งเกษตรกรจำเป็นต้องชะลอการขาย ธ.ก.ส.จะขยายระยะเวลาการชำระหนี้ออกไปคราวละ ๓ เดือน จนกว่าจะขายผลผลิตมาชำระหนี้ได้ โครงการที่ ๓ การคืนส่วนลดดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ ๐.๒๕ ต่อปีของต้นเงิน คงเป็นหนี้ให้แก่เกษตรกรลูกค้าที่ชำระหนี้ได้ตามกำหนดเพื่อลดภาระรายจ่ายด้านดอกเบี้ย
มาตรการที่ ๒ เป็นมาตรการสร้างความยั่งยืนในอาชีพ ได้แก่ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่เกษตรกรลูกค้าที่ประสบปัญหาการทำกิน ปัญหาจากภัยธรรมชาติหรือปัญหาจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาอาชีพ การลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้าในด้านการตลาด ซึ่งจะมุ่งเน้นตลาดภายในปร…

กระทรวงแรงงานจัดงานนัดพบแรงงาน

ปัญหาว่างงานถือเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ อันเนื่องมาจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ผู้ได้รับผลกระทบโตยตรงต่อปัญหาดังกล่าวคือ ผู้ที่ถูกเลิกจ้าง ผู้ที่จบการศึกษาใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน และประชาชนที่ว่างงาน ซึ่งแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการว่างงาน คือ การสร้างโอกาสในการรับรู้ข่าวสาร ทั้งในด้านอาชีพ ประสบการณ์ของตลาดแรงงาน แนวทางเข้าสู่ตลาดอาชีพ ทั้งปัจจุบันและอนาคต เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานและประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม
กระทรวงแรงงานจึงจัดงานนัดพบแรงงานทุกวันเสาร์ขึ้น ที่กระทรวงแรงงาน ตั้งแต่บัดนี้ –วันเสาร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๒ โดยมีบริษัทที่มาร่วมงาน ๔๕ แห่ง มีตำแหน่งว่าง ๑ หมื่นตำแหน่ง ทั่งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถมาติดต่อได้ที่งานนัดพบแรงงานโดยตรง และยังสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ถูกเลิกจ้างจากวิกฤติเศรษฐกิจภายในกระทรวงแรงงาน หรือที่สำนักจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๕ ๒๒๖๐ ๐ ๒๒๔๕ ๒๒๘๗ หรือโทรสายด่วน กรมการจัดหางาน หมายเลข ๑๖๙๔
ข้อมูล นสพ.เดลินิวส์
๒๑ ม.ค.๕๒

กองทัพไทยสหรัฐฯ และประเทศเพื่อนบ้านร่วมซ้อมรบในการฝึกร่วม ผสมคอบร้าโกลด์ ๒๐๐๙

กองทัพไทย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย จะซ้อมรบร่วมกันภายใต้รหัส “คอบร้าโกลด์ ๒๐๐๙” ที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๔ ถึงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ โดยมีกำลังพลรวม ๑๑,๖๐๐ คน จากทั้ง ๕ ประเทศดังกล่าว ถือเป็นการซ้อมรบร่วมประจำปีรายการใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะช่วยให้กองทัพของประเทศที่เข้าร่วมมีความพร้อมในการตอบสนองต่อความจำเป็นอันดับต้นๆ ในโลกแห่งความเป็นจริงเกี่ยวกับภารกิจในการรักษาสันติภาพ การสร้างเสริมเสถียรภาพ การฟื้นฟู และการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในประชาคมระหว่างประเทศ และว่าการซ้อมรบจะครอบคลุมถึงปฏิบัติการภาคสนาม ปฏิบัติการด้านบัญชาการหลังการซ้อมรบโดยอาศัยข้อมูลและคำสั่งจากคอมพิวเตอร์ และโครงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและเพื่อพลเรือนอื่นๆ
ทั้งนี้ ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการซ้อมรบร่วมกับสหรัฐฯ และประเทศเพื่อนบ้านเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงภายในภูมิภาค


ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๒๑ ม.ค.๕๒

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองเรือภาคที่ ๑ (สล. พมพ.กก.๑) จัดการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ณ โรงแรมอีสเทิร์น แกรนด์พาเลซ เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๒๒ ถึงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๒ โดยมี พลเรือตรี ทวีป สุขพินิจ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานฯ การประชุมในระดับผู้ปฏิบัติในเขตพื้นที่รับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองเรือภาคที่ ๑ในครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ ๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมการดำเนินงานแผนงานการบูรณาการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ กับจังหวัดต่างๆ ซึ่งหารือกันไว้เมื่อการประชุมเมื่อครั้งที่ผ่านมา พร้อมทั้งเตรียมการจัดทำแผนงานด้านความมั่นคงในส่วนของงานการบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานประเมินผลของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) และสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) โดยกำหนดให้หน่วยงานระดับภาคชี้ประเด็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงในพื้นที่ร่วมกับจังหวัดต่างๆ ตลอดจนยังเป็นการสร้างความคุ้นเคยและความสัมพันธ์…

โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง

กองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งทัศนศึกษานอกสถานที่ ระหว่างวันที่ ๑-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
กิจกรรมนำเยาวชนทัศนศึกษานอกสถานที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้เยาวชนในพื้นที่ภาคใต้ได้มีโอกาสท่องเที่ยวและเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆ นอกพื้นที่ ได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่มีประโยชน์ มีทัศนคติที่ดี เห็นถึงความห่วงใย ความรัก ที่สังคมภายนอกมีให้ และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาภาคใต้อย่างสันติวิธีร่วมกับทางราชการและกองทัพเรือต่อไปโดยในครั้งนี้จะนำเยาวชนไปเยี่ยมชมหน่วยของกองทัพเรือในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เยี่ยมชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมกิจกรรมทดสอบกำลังใจ และเยี่ยมชมสวนสัตว์เปิดเขาเขียวก่อนเดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร เยี่ยมชมพระราชวังเดิม และเข้าพบรับฟังโอวาทจาก พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ รวมทั้งเยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ สถานีวิทยุครอบครัวข่าว หนังสือพิมพ์เดลิน…

โครงการธรรมรักษ์นิเวศน์

ประชากรไทยติดเชื้อเอดส์จำนวนมากว่า ๑ ล้านคน จึงมีผู้ป่วยเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยที่สังคมยังขาดความเข้าใจในการอยู่ร่วมกับผู้ป่วย จึงทำให้ผู้ป่วยถูกรังเกียจ ถูกทอดทิ้ง จนต้องจบชีวิตลงอย่างทุกข์ทรมาน ดังนั้น ดร.พระครูอาทรประชานาถ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี จึงริเริ่มโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ขึ้น ในปี พ.ศ.๒๕๓๕ เพื่อสร้างแบบอย่างทางสังคมในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์อย่างมีเมตตา และมนุษยธรรม และนำไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นปกติสุข
โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกของสังคมโดยรวมให้มีเมตตาและมนุษยธรรมต่อผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยโรคเอดส์ และเด็กกำพร้าที่บิดา มารดาเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ให้อยู่กับสังคมได้อย่างเป็นปกติ ดำเนินงานโดย พระสงฆ์ แพทย์ พยาบาล และอาสาสมัครร่วมกันดูแลผู้ป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจ จัดที่พัก อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และปัจจัยพื้นฐานที่มีความจำเป็นให้แก่ผู้ป่วยโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
ผู้มีจิตศรัทธาร่วมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เจ็บป่วย ติดต่อได้ที่วัดพระบาทน้ำพุ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๔๕๑ ๖๑๙๓ ๐๘ ๙๗๔๒ ๐๗๒๘-๓๑ และ ๐๘ ๙๘๐๑ ๘๒๕๐


ข้อมู…

โครงการสนับสนุนสินเชื่อรายย่อยด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง

เพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาคุณภาพด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ให้สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองตามอัตรภาพ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จึงได้ร่วมกับมูลนิธิ ที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติประเทศไทย จัดทำโครงการ “สนับสนุนสินเชื่อรายย่อยด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง” โดยธนาคารจะสนับสนุนสินเชื่อรายย่อยให้แก่สมาชิกมูลนิธิฯ ที่ต้องการกู้เพื่อปลูกสร้างบ้านตามแบบมาตรฐานของมูลนิธิฯ หรือให้กู้เพื่อต่อเติมขยาย และซ่อมแซมบ้านให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามประกาศของธนาคาร ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัวพิเศษของ ธอส. เท่ากับ MRR-2 % ในปีที่ ๑ ถึง ๓ หลังจากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ย MRR-0.50 ตลอดอายุสัญญากู้ (ปัจจุบัน MRR เท่ากับ ๗.๐๐ %)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในฐานะสถาบันการเงินหลักในการให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยมากว่า ๕๕ ปี พร้อมที่จะเป็นกลไกของภาครัฐในการช่วยเหลือสนับสนุนให้คนไทยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ง่ายยิ่งขึ้น และในปีนี้ธนาคารได้กำหนดวงเงินสินเชื่อสำหรับกลุ่มสมาชิกมูลนิธิที่เป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่ จำนวน ๒…

เชิญชมดนตรีและนาฏศิลป์ ๑๐๐ ปี พระราชวังพญาไท

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ชมรมคนรักวัง ชมรมดนตรี และนาฏศิลป์วังพญาไท กำหนดจัดดนตรีและนาฏศิลป์ ๑๐๐ ปี พระราชวังพญาไท ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๕๓๐ ณ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ พระราชวังพญาไท (บริเวณเดียวกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า)
รับฟังดนตรี จาก วงดนตรีวงใหญ่ ชมรมดนตรีไทย และนาฏศิลป์วังพญาไท พร้อมนักร้องรับเชิญ อาทิ พลโท ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ พันโทหญิง เกษราภรณ์ รัชตะเกรียงไกร ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ (ศิลปินแห่งชาติ)
จึงขอเชิญผู้สนใจ ร่วมรับฟังเพลงไพเราะในบรรยากาศที่สวยงามของพระราชวังพญาไทได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้อมูล รพ.พระมงกุฎเกล้า
๑๖ ม.ค.๕๒

กรมบัญชีกลาง ส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายแก่ผู้รับบำเหน็จบำนาญแล้ว

กรมบัญชีกลาง ได้จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อให้เป็นหลักฐานในการยื่นแบบแสดงรายการหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.๙๑) ประจำปีกาษี ๒๕๕๑ ส่งให้ผู้รับบำเหน็จบำนาญแล้วในกรณีที่ผู้รับบำเหน็จบำนาญไม่ได้รับหนังสือรับรอง การหักภาษี ณ ที่จ่าย ดังกล่าว สามารถพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ที่เว็บไซต์ของ กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑๖ ม.ค.๕๒

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๕๒

กองทัพเรือได้มอบหมายให้ ฐานทัพเรือสัตหีบเป็นหน่วยรับผิดชอบในการอำนวยการประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๕๒ ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๒ ณ ลานอเนกประสงค์ หน้ากองบัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง โดยมี พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี
วันกองทัพไทย เป็นวันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อสมเด็จพระมหาอุปราชาของพม่า เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๑๓๕ นับเป็นวันสำคัญยิ่ง เพราะจากนั้นมิได้มีข้าศึกกล้าเข้ามารุกรานเป็นเวลานานถึง ๑๕๐ ปี ซึ่งปัจจุบันกองทัพไทยกำหนดให้วันที่ ๑๘ มกราคม ของทุกปีเป็นวันกองทัพไทย

ข้อมูล สอ.รฝ.
๑๖ ม.ค.๕๒

ขอเชิญชวนเยี่ยมชมเหล่าประวัติศาสตร์ “เมืองจำลอง”

บริษัท ศิลปกรรม หัตกรรม และวัฒนธรรมไทย (๑๙๘๘) จำกัด ได้จัดสถานที่ท่องเที่ยว ”เมืองจำลอง” ไว้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่สำคัญในพัทยา สถานที่แห่งนี้ได้รวบรวมแหล่งประวัติศาสตร์โบราณสถาน สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมของทุกยุคทุกสมัย ที่จำลองสถานที่สำคัญต่างๆ ทั้งของในประเทศและต่างประเทศ บนพื้นที่ประมาณ ๓๐ ไร่
สถานที่สำคัญของเหมืองไทย อาทิ วัดพระแก้ว วัดพระธรรมกาย อุทยานประวัติศาสตร์ พร้อมการแสดงนาฏศิลป์ที่งดงาม สถานที่สำคัญของต่างประเทศ อาทิ นครวัต หอไอเฟล มหาวิหารอบูซิมเบล อียิปต์ ซึ่งผู้ที่ไปท่องเที่ยวเมืองจำลอง จะเหมือนกับการได้ไปเที่ยวทั่วประเทศ และทั่วโลก สมกับคำขวัญที่ว่า “ท่องทั่วโลก เที่ยวทั่วไทย ไปเมืองจำลอง” นอกจากได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญแล้ว เมืองจำลองยังมีบริการอาหาร โต๊ะจีน บุฟเฟต์ อาหารกล่อง พร้อมบริการจัดสถานที่สัมมนาต่างๆ
ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๗๒ ๗๓๓๓ และเว็บไซต์ www.minisiam.com
ข้อมูล บริษัทศิลปกรรมฯ
๑๕ ม.ค.๕๒

การจัดงานวันครูปี ๒๕๕๒

คุรุสภา กำหนดจัดงานวันครู ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๒ ณ หอประชุมคุรุสภา โดยจะเน้นการรณรงค์ให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดี โดยการลด ละ เลิก อบายมุข ซึ่งการจัดกิจกรรมจะมีทั้งในส่วนกลางที่คุรุสภาและส่วนภูมิภาคที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อรณรงค์ด้วย ซึ่งพิธีเปิดงาน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี จะมาเป็นประธาน และจะคารวะ รศ.ลินจง อินทรัมพรรย์ ผู้บริหารโรงเรียนอู่ทิพย์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ที่เคยสอน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่ ร.ร.สาธิตจุฬาลงกรณ์ด้วย
ส่วนสำคัญวันครูปี ๒๕๕๒ คือ “ครูสร้างคนดี เป็นศรีแผ่นดิน ทั่วถิ่นศรัทธา บูชาคุณครู”
ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๑๕ ม.ค.๕๒

กองทัพเรือสนับสนุนการจัดจำหน่ายดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก

กองทัพเรือ สนับสนุนมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในการจัดจำหน่ายดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก โดยจัดนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ จำนวน ๑๐๐ คน และพาหนะในการร่วมจำหน่ายดอกไม้ป๊อปปี้
ในปี พ.ศ.๒๔๙๐ กระทรวงกลาโหมได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ทหารไทยที่กลับจากการปฏิบัติการรบหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ สงครามมหาเอเชียบูรพา รวมทั้งการช่วยเหลือครอบครัวทหารที่เสียชีวิตในการรบ แต่หน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยงานที่ไม่เป็นทางการ ต่อมากระทรวงกลาโหมได้เสนอพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกขึ้น และได้ผ่านการเห็นชอบจากรัฐบาล และมีการประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๙๑ จึงถือเอาวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันทหารผ่านศึก ในปี พ.ศ.๒๕๑๐ องค์การทหารผ่านศึกได้เปลี่ยนฐานะมาเป็นองค์การเพื่อการกุศลของรัฐ และเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ภารกิจหลักขององค์การทหารด้านกองทุน ด้านการรักษาพยาบาล และส่งเสริมสิทธิของทหารผ่านศึก โดยขอสิทธิพิเศษในด้านต่างๆ และในวันทหารผ่านศึก คือ การสงเคราะห์ด้านสวัสดิการ ด้านอาชีพ ด้านนิคมเกษตรกรรม ด้านกองทุน ด้านการรักษาพยาบาล และส่งเสริมสิ…

องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน พระบรมราชวโรกาสให้นายฟรานซิส เกอร์รี่ ผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก เข้าเฝ้าฯ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๗๐๐ ณ วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นายฟรานซิสฯ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเหมาะสมที่จะได้รับรางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญาเป็นพระองค์แรก เพราะในโลกนี้มีผู้นำไม่กี่คน ที่นอกจากจะเป็นผู้นำแล้วยังเป็นผู้สร้างสรรค์ นักประดิษฐ์ และจุดประกายความคิดทั้งทางเทคโนโลยีวัฒนธรรม ซึ่งล้วนแต่เป็นนวัตกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น อาทิ กังหันน้ำชัยพัฒนา ฝนเทียม ที่ผ่านมามีการจดทะเบียนสินทธิบัตรถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มากกว่า ๒๐ รายการ และเครื่องหมายการค้าอีก ๑๙ รายการ นอกจากนี้พระองค์ทรงเป็นศิลปินที่มีผลงานมากกว่า ๑,๐๐๐ รายการ งานศิลปกรรม จิตรกรรม ภาพถ่าย บทเพลง และวรรณกรรม
การทูลเกล้า ถวายรางวัลครั้งนี้ จะเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยในการสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาต่อไป
ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๑๔ ม.ค.๕๒

ขอเชิญบริจาคสมทบทุนสร้างอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

มูลนิธิรามาธิบดี ร่วมกับ ธนาคารทหารไทย ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุน สร้างอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๘ เป็นสถาบันอุดมศึกษาทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งมีพันธกิจหลักในการจัดการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์ พยาบาล และบุคลากร ด้านการให้บริการวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทำการวิจัย รวมทั้งรณรงค์ชี้นำสังคมด้านสุขภาพ แต่ประสบกับปัญหาด้านความจำกัดของพื้นที่ ซึ่งแออัดไม่เพียงพอต่อการให้บริการ จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารแห่งใหม่ เพื่อมุ่งหวังจะแก้ไขปัญหาและเพิ่มศักยภาพในการให้บริการแก่สังคมต่อไปในอนาคต
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทาน พระบรมราชานุญาตให้ก่อสร้างอาคารแห่งใหม่ของคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นอาคารสูง ๙ ชั้น ที่บริเวณสี่แยกตึกชัย เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘ ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานนามอาคารนี้ว่า “อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์” ซึ่งเป็นอาคารขนาด ๓๕๐ เตียง มีวัตถุประสงค์ ให้บริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยที่สุด เป็นศูนย์การรักษาโรคซับซ้อน ที่มีมาต…

กองทัพเรือ จัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยรางวัลผู้บัญชาการทหารเรือ

กองทัพเรือ ร่วมกับสมาคมภริยาทหารเรือ จัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยรางวัล พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในวันเสาร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙๓๐ ณ สนามกอล์ฟราชนาวีพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ เพื่อหารายได้สนับสนุนสมาคมภริยาทหารเรือ ในการดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศลและการสวัสดิการของข้าราชการ ทหาร และลูกจ้างกองทัพเรือ
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสามารถส่งใบสมัครหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี พลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๑๕ หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๓๑๓๘

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑๔ ม.ค.๕๒

โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน

กองทัพเรือ สนับสนุนสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการจัดกำลังพล เพื่อช่วยประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันในโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ณ สภาสังคมสงเคราะห์ ระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๕๒-วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ดำเนินการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ผู้ตกงาน และผู้ตกทุกข์ได้ยากในโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ตามพระราชเสาวนีย์ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๑ และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยกองบัญชาการกองทัพไทย และทุกเหล่าทัพได้จัดกำลังพลสนับสนุนโครงการนี้อย่างเต็มที่ เพื่อเป็นการสนองงานตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รวมทั้งยังเป็นการช่วยเหลือสังเคราะห์ ผู้ตกทุกข์ได้ยากในสังคมด้วย
ข้อมูล กกพร.ฯ
๑๓ ม.ค.๕๒

หนังสือดอกไม้ไทยเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

สกุล อินทกุล ถ่ายทอดความประทับใจในวัฒนธรรมดอกไม้ออกมาเป็นตัวอักษรในหนังสือ ดอกไม้ไทย The flower Culture of Thailand ซึ่งจะเป็นหนังสืออันทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมดอกไม้ของชาติเล่มล่าสุด เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงเจริญ พระชนมพรรษา ๗๗ พรรษาในปี ๒๕๕๒
ภาพและเนื้อหาของหนังสือ “ดอกไม้ไทย” แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่เป็นวัฒนธรรมประเพณี การจัดดอกไม้แบบดั้งเดิมของล้านนา และส่วนของการประยุกต์วัฒนธรรมล้านนาให้มีความร่วมสมัย ล้านนา มีวัฒนธรรมที่โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ แสดงออกในงานดอกไม้ต่างๆ มีความสวยงาม มีเอกลักษณ์ของตนเอง วัฒนธรรมดอกไม้ยังได้ฝังลึกลงในวิถีชีวิตทั้งในวัฒนธรรมประเพณี พิธีกร การสักการบูชาตามแนวศาสนาไปจนกระทั่งการใช้ดอกไม้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจของบุคคลอย่างงานนายศรี ดังนั้น ดอกไม้จึงเป็นความงดงาม ที่ลึกซึ้งของคนล้านนา งานดอกไม้ตามวัฒนธรรมล้านนาที่ปรากฏในหนังสือ ได้แก่ งานจำลองบายศรี ๙ ชั้น และมีการทำขันดอก สุ่มดอก สวยดอก การทำต้นผึ้ง ต้นเทียน และกระทงแบบล้านนา การทำดอกไม้ล้านนาร่วมสมัย อาทิ อุบะดอกไม้ที่ร้อยเข้ากับโคมผ้า…

การฝึกเป็นหน่วยกองพันและการฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธี

หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จะทำการฝึกเป็นหน่วยกองพันและการฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ระหว่างวันที่ ๒๐-๓๑ มกราคม ๒๕๕๒ ในพื้นที่อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และอำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยมี นาวาเอก นฤดม แป้นเจริญ รองผู้บัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นผู้อำนวยการฝึก
วัตถุประสงค์ของการฝึก เพื่อทดสอบความพร้อมและความสามารถขององค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี ในการรบตามสาขาต่างๆ ได้แก่ ภารกิจการป้องกันภัยทางอากาศ การป้องกันฝั่ง การเฝ้าตรวจและรายงาน การสนับสนุนการส่งกำลังบำรุง รวมทั้งทดสอบกระบวนการวางแผนทางทหาร และการอำนวยการยุทธของหน่วยในระดับกองพัน ตลอดจนเป็นการฝึกทดสอบการดำเนินการป้องกันการก่อวินาศกรรม ต่อที่ตั้งหน่วยและอาวุธในสนาม รวมทั้งการฝึกใช้อาวุธประจำหน่วยในห้วงการฝึก
สำหรับการฝึกยิงอาวุธประจำหน่วย กำหนดทำการฝึก ณ สนามยิงอาวุธหาดยาว ทุ่งโปรง ในวันที่ ๒๖,๒๘ และ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๒



ข้อมูล สอ.รฝ.
๑๓ ม.ค.๕๒

กองทัพเรือไทย - กองทัพเรือสิงคโปร์ทำการฝึกร่วมผสม

กองทัพเรือไทย ร่วมกับกองทัพเรือสิงคโปร์ ทำการฝึกร่วมผสม ประจำปี ๒๕๕๒ ระหว่างวันที่ ๕ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๒ ณ พื้นที่อ่าวไทยตอนบน บริเวณท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการปฏิบัติการทางยุทธวิธี และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสิงคโปร์
การฝึกผสมระหว่างกองทัพเรือไทยกับกองทัพเรือสิงคโปร์เริ่มฝึกครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๔ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของกองทัพเรือทั้งสองประเทศ สำหรับการฝึกครั้งนี้ ระหว่างการฝึกได้มีการทดสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันในด้านการสื่อสาร การควบคุม บังคับบัญชาและการดำเนินกลยุทธ์ทดสอบ ประเมินผล และพัฒนาหลักนิยมและขั้นตอนในการปฏิบัติการร่วมผสมเพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างกองทัพเรือทั้งสองประเทศในอนาคต
การฝึกร่วมผสมในครั้งนี้แบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอน ประกอบด้วยพิธีเปิดการฝึก การฝึกในท่าและการฝึกปฏิบัติการทางเรือสาขาต่างๆ ในทะเลและการประลองยุทธ์ เช่น การฝึกนำเรือผ่านช่องทางกวาดการฝึกการสื่อสารการฝึกแปรกระบวนทางยุทธวิธี การฝึกตราทางเป้า การฝึกจัดเรือฉาก การฝึกปฏิบ…

ขอเชิญส่งบุตรหลานเข้าประกวดหนูน้อยสุขภาพดี ประจำปี ๒๕๕๒

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กำหนดให้มีการประกวดสุขภาพเด็ก ประจำปี ๒๕๕๒ เพื่อส่งเสริมให้บิดา มารดา และผู้ปกครองเอาใจใส่เลี้ยงดูบุตรหลานอย่างถูกต้อง เพื่อให้เด็กมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้บิดา มารดา หรือท่านผู้ปกครองส่งบุตรหลานที่มีอายุระหว่าง ๑-๖ ปี สมัครเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับผู้ชนะการประกวดจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๒ ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม ถึงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๒ ที่สวนอัมพร
ผู้ที่สนใจนำบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดหนูน้อยสุขภาพดี ประจำปี ๒๕๕๒ สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ถึงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๒ กำหนดตัดสินผลการประกวดรอบสุดท้ายในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๒ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๖ ๔๙๕๑ และ ๐ ๒๒๕๖ ๔๙๗๑
ข้อมูล สภากาชาดไทย
๑๒ ม.ค.๕๒

กระทรวงแรงงานจัดนัดพบแรงงานทุกวันเสาร์ เริ่ม ๑๗ มกราคมนี้

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานจัดงานวันนัดพบแรงงานภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ทุกวันเสาร์และจะเริ่มครั้งแรกในวันเสาร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๒ โดยมีสถานประกอบการมาสัมภาษณ์และรับสมัครคนหางานโดยตรงกว่า ๓๐ บริษัท ตำแหน่งงานว่างกว่า ๑๐,๐๐๐ อัตรา
นอกจากนี้ยังมีบริการอื่นๆ จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน อาทิ ให้คำปรึกษากฎหมายแรงงาน การขอรับสิทธิประกันสังคม การรับสมัครฝึกอาชีพ การสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ และบริการให้คำปรึกษาจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ ผู้ที่สมัครงานในวันดังกล่าวมีสิทธิรับรางวัลมากมาย สำหรับการจัดงานครั้งต่อไปจะจัดในวันที่ ๒๔,๓๑ มกราคม ๗,๑๔,๒๑ กุมภาพันธ์ และ ๗,๑๔,๒๑,๒๘ มีนาคม ๒๕๕๒
ผู้ถูกเลิกจ้าง คนว่างงาน และประชาชนทั่วไปสามารถร่วมงานนัดพบแรงงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยผู้ที่ประสงค์จะสมัครงานขอให้เตรียมเอกสาร เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา รูปถ่าย ๑ – ๒ นิ้ว ประวัติย่อ (ถ้ามี) หลักฐานการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) ในผ่านงาน (ถ้ามี) และแต่งกายสุภาพเพื่อเตรียมรับการสัมภาษณ์กับนายจ้าง สอบถามรายละเอียดได้ที่กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน กรมการจัดหางา…

กองทัพเรือร่วมกับจังหวัดตราด จัดงาน “วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง” ประจำปี ๒๕๕๒

กองทัพเรือ ร่วมกับจังหวัดตราด และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงาน “วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ประจำปี ๒๕๕๒” ระหว่างวันที่ ๑๗ ถังวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๒ ณ อนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๔๘๔ ได้เกิดยุทธนาวีครั้งสำคัญที่สุดของกองทัพเรือไทย ในกรณีพิพาทกับฝรั่งเศส ณ บริเวณเกาะช้าง จังหวัดตราด ในครั้งนั้นฝรั่งเศสได้ส่งกำลังทางเรือจำนวน ๗ ลำ มีเรือลาดตระเวนลามอตต์นิเกต์ เป็นเรือธง เรือสลุป ๒ ลำ และเรือปืนอีก ๔ ลำ รุกล้ำน่านน้ำไทยบริเวณเกาะช้าง จังหวัดตราด เพื่อจะระดมยิงหัวเมืองชายทะเล ทางภาคตะวันออกของไทย กำลังทางเรือของไทย ที่รักษาการณ์อยู่บริเวณนั้น มีเพียง ๓ ลำ ประกอบด้วย เรือหลวงธนบุรี เรือหลวงชลบุรีและเรือหลวงสงขลา จะเห็นได้ว่ากำลังทางเรือของฝ่ายเราเสียเปรียบเป็นอย่างมาก ทั้งจำนวนเรือ ขนาดของเรือ และขีดความสามารถของอาวุธ แต่ทหารเรือทุกคน ยอมสละชีวิตเพื่อปกป้องมาตุภูมิอย่างกล้าหาญ แม้ว่าฝ่ายเราต้องสูญเสีย เรือรบทั้ง ๓ ลำ พร้อมกับชีวิตผู้กล้าหาญ จำนวน ๓๖ นาย แต่เป็นที่น่าภูมิใจว่าฝ่ายเราสามารถทำให้ฝ่ายข้าศึกได้รับความเสียหาย…

กระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

วันเสาร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๒ เป็นวันเด็กแห่งชาติ นับเป็นวาระสำคัญของไทยอีกวันหนึ่ง เพราะถือวันที่ผู้ใหญ่ทุกคนตระหนักว่าเด็กๆ ต้องเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของชาติ นำพาบ้านเมืองไปสู่สังคมอันสงบสุขดำรงตนอยู่ในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการใช้ชีวิตที่พอดี มีความสุขสำหรับการจัดกิจกรรม เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ มี ๒ กิจกรรมหลัก คือ ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๒ จะมีกิจกรรมนำเด็กและเยาวชนดีเด่นที่ทำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ จำนวนประมาณ ๗๐๐ คน เข้าเยี่ยมคารวะและรับฟังโอวาทจากนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ที่ตึกสันติไมตรีในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙๐๐ มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้แนวคิดมหัศจรรย์เด็กไทย บริเวณอาคารนิมิบุตร ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมเชิดชูเด็กไทยผ่านการละเล่นตามภูมิปัญญาไทย และการก้าวหน้าสู่ยุคใหม่ รวมทั้งมีกิจกรรมนันทนาการต่างๆ มากมาย
จึงขอเชิญผู้ปกครองนำบุตรหลานไปร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๗ ม.ค.๕๒

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ตามที่เกิดมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรกปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปมีฝนตกหนักและคลื่นลมแรง ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรเสียหายเป็นจำนวนมาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการนำของ นายดิสธร วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหารพร้อมด้วยกรรมการ อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ นำสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานไปช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัย ดังนี้
วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๒ จังหวัดพัทลุง นำสิ่งของพระราชทานไปมอบ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาสนชัยสน จำนวน ๑,๕๐๐ ครอบครัว และหอประชุมที่ว่าการอำเภอบางแก้ว จำนวน ๑,๕๐๐ครอบครัว
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๒ จังหวัดยะลา นำสิ่งของพระราชทานไปมอบ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอ รามัน จำนวน ๑,๒๐๐ ครอบครัว และหอประชุมที่ว่าการ อำเภอยะลา จำนวน ๘๐๐ ครอบครัว
นับจากเกิดอุทกภัย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ได้นำสิ่งของพระราชทานไปช่วยเหลือราษฎรแล้ว รวมทั้งสิ้น ๕,๐๐๐ ครอบครัว ผู้มีจิตศรัทธาต้องกา…

วันคล้ายวันสถาปนากรมอู่ทหารเรือ ครบรอบ ๑๑๙ ปี

กรมอู่ทหารเรือ เป็นหน่วยงานด้านเทคนิคของกองทัพเรือ ซึ่งได้สนับสนุนภารกิจต่างๆ ของกองทัพเรือไทยมาตั้งแต่ยุคเริ่มต้น โดยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงพัฒนากิจการทหารเรือไทยในทุกๆ จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างอู่เรือหลวงขึ้น บริเวณทิศใต้ของวัดระฆังโฆษิตาราม
เมื่อการสร้างอู่เรือหลวงแล้วเสร็จ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอู่เรือหลวงด้วยพระองค์เอง ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๔๓๓ กรมอู่ทหารเรือ จึงได้ถือกำเนิดมาตั้งแต่บัดนั้น กรมอู่ทหารเรือ จึงมีอายุครบ ๑๑๙ ปี ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๒ นี้
ปัจจุบันกรมอู่ทหารเรือ ได้ขยายขีดความสามารถเพิ่มขึ้น และสามารถรองรับการซ่อมทำเรือของกองทัพเรือที่มีขนาดใหญ่ พร้อมด้วยเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมต่อเรือที่ทันสมัยจาก “อู่เรือหลวง” ซึ่งปัจจุบันคือ “อู่ทหารเรือธนบุรี” พร้อมด้วยอู่เรืออีก ๒ แห่ง ในฐานะหน่วยขึ้นตรงของกรมอู่ทหารเรือ ได้แก่ “อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า”ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ และอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี…

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ขอเชิญร่วมงาน ๖๘ ปี กองพลจันทบุรี

กองทัพเรือ โดย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กำหนดจัดงาน ๖๘ ปี กองพลจันทบุรี ในวันพุธที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๐๐๐ ณ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยมี พลเรือโท สุวิทย์ ธาระรูป ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีฯ
การจัดงาน ๖๘ ปี กองพลจันทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสดุดี่และรำลึกถึงวีรกรรมของผู้กล้าหาญชาวจังหวัดจันทบุรีและทหารนาวิกโยธินที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันต่อต้านการรุกรานของฝรั่งเศส ในสงครามกรณีพิพาทไทย-อินโดจีนที่เกิดขึ้นระหว่างปีพุทธศักราช ๒๔๘๓-๒๔๘๔ โดยมี นาวาตรี ทองหล่อ ขำหิรัญ เป็นผู้บัญชาการกองพลจันทบุรี ซึ่งสามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามได้รับความสูญเสีย และไทยได้รักษาความเป็นอธิปไตยของชาติไว้ได้จนกระทั่งปัจจุบัน ซึ่งนับได้ว่าเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของกองพลจันทบุรี ดังนั้น เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีที่ได้กระทำในครั้งนี้ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จึงได้จัดงานครั้งนี้
ผู้ที่สนใจสามารถร่วมงาน ๖๘ ปี กองพลจันทบุรีได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สำหรับผู้ที่สนใจประสงค์จะบริจาคเงินเพื่อเป…

ของชำร่วยประจำปี ๒๕๕๑ ของ สอ.วด.

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม (สอ.วด.) จะจัดให้มีของชำร่วยมอบแก่สมาชิกเป็นประจำทุกปี สำหรับของชำร่วยประจำปี ๒๕๕๑ คือ
- สมาชิกทุกคน จะได้รับหุ้น จำนวน ๑๕ หุ้น เป็นเงิน ๑๕๐ บาท โดยโอนเข้าเป็นทุนเรือนหุ้นสะสม
- สำหรับผู้ที่ฝากเงินออมทรัพย์ตั้งแต่ ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๓ ล้านบาท จะได้รับเป็นเงินสด จำนวน ๓๐๐ บาท และผู้ที่ฝากเงินออมทรัพย์ ตั้งแต่ ๓ ล้านบาทขึ้นไป จะได้รับเป็นเงินสด จำนวน ๕๐๐ บาท โดย สอ.วด. จะดำเนินการโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ สอ.วด.อัตโนมัติ
การเปลี่ยนแปลงหมายเลขบัญชีธนาคาร
- หากสมาชิกที่ต้องการเปลี่ยนแปลงหมายเลขบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อการโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน สามารถส่งสำเนาเลขที่บัญชี ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาใดก็ได้ โดยระบุเลขสมาชิก และหมายเหตุว่าเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีสำหรับการโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ได้ที่สำนักงาน สอ.วด. หรือ FAX หมายเลข ๕๕๐๘๘ หรือ ๐ ๒๔๖๕ ๖๓๖๒ ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๒
ข้อมูล สอ.วด.
๖ ม.ค.๕๒

งานมหกรรมเด็กเล่นเกม

กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานมหกรรมเด็กเล่นเกม ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ มกราคม ๒๕๕๒ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ปัจจุบันเกมออนไลน์มีบทบาทกับเด็กและเยาวชนมากขึ้น กระทรวงวัฒนธรรมเห็นความสำคัญของการเล่นเกมอย่างปลอดภัย จึงได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการผลิตเกม ประกาศเจตนารมณ์ ความร่วมมือในการจัดงานครั้งนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมหลัก ๔ ส่วน ได้แก่ ๑. นิทรรศการเกมดีเพื่อให้ผู้ปกครองรู้จักแนวทางในการเลือกเกม ๒. โรงเรียนสอนการเล่นเกมแห่งแรกในประเทศไทย ๓ โชว์เกมไทย ๔. ชุมนุมสังคมเกมไทยคุณภาพ นอกจากนี้จะมีการประกาศทดลองใช้ เรตติ้งเกม เป็นครั้งแรก
การชักชวนให้เด็กและเยาวชนได้เล่นเกมที่สร้างสรรค์ ปลอดภัย และเสริมสร้างพัฒนาการ จะทำให้เติบโตอย่างมีคุณค่า รู้จักคิดอย่างมีเหตุ มีผล สร้างสรรค์ผลงานที่มีประโยชน์ต่อไป จึงขอเชิญผู้ปกครองที่สนใจพาบุตรหลานไปร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว


ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๖ ม.ค.๕๒

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เปิดรับสมัครการฝึกอบรมดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใต้ทะเล

โครงการอุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ ๓๖ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กำหนดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใต้ทะเล รุ่นที่ ๑๔ ระหว่างวันที่ ๕ – ๒๓ มกราคม ๒๕๕๒ โดยจะทำการอบรมระหว่างวันที่ ๒๒ เมษายน – ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้
- เป็นนิสิต นักศึกษา ข้าราชการพลเรือนและประชาชน ไม่เคยผ่านหลักสูตรปฏิบัติการสงครามพิเศษทางบก ทางเรือ หรือทางอากาศ และตำรวจตระเวนชายแดน รวมถึงหลักสูตรการดำน้ำแบบวงจรเปิดฃองทางราชการและเอกชน
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าเป็นอย่างต่ำ อายุระหว่าง ๑๘-๔๐ ปี
- บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี ต้องได้รับคำยินยอมจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
- ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัว เช่น โรคไวรัสตับอักเสบ เอ,บี โรคซิฟิลีส วัณโรค โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง และโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม
ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มที่โครงการอุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ ๓๖ สำนักกิจกรรมพิเศษ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ชั้น ๕ ถนนวิภาวดีรังสิต …

เปิดอบรมหลักสูตรนายทหารกิจการพลเรือน รุ่นที่ ๒๖

กองทัพเรือ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กำหนดเปิดอบรมหลักสูตรนายทหารกิจการพลเรือน รุ่นที่ ๒๖ ระหว่างวันที่ ๖ มกราคม – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุม กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ถนนมหาราช เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
งานกิจการพลเรือน เป็นงานสำคัญอย่างหนึ่งของกองทัพ ในการสนับสนุนงานด้านยุทธการ และเป็นงานที่ทุกหน่วยจะต้องดำเนินการ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จึงได้เปิดการอบรมหลักสูตรนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์บุคคลที่ปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนของหน่วยต่างๆ ในสายงานที่เกี่ยวกับกิจการพลเรือน การปฏิบัติการจิตวิทยา และการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกิจการพลเรือนของหน่วยได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ


ข้อมูล กวก.กพร.ทร.
๓๐ ธ.ค.๕๑

เตือนประชาชนอย่าชะล่าใจโรคพิษสุนัขบ้าหน้าหนาว

นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่าในช่วงหน้าหนาวนี้สิ่งที่ประชาชนมักมองข้ามเรื่องหนึ่ง คือ โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) หรือที่เรียกว่าโรคหมาบ้า โรคหมาหว้อ ซึ่งคนไทยยังเข้าใจกันว่าโรคนี้มักเกิดในฤดูร้อน ซึ่งแท้จริงแล้วโรคนี้พบในฤดูหนาว และเป็นฤดูกาลแพร่โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ โดยเฉพาะสุนัข เนื่องจากหน้าหนาวของไทยเริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นฤดูกาลผสมพันธุ์ของสุนัข สุนัขตัวผู้จะต่อสู้เพื่อแย่งชิงสุนัขตัวเมียและปกป้องอาณาเขต หากตัวใดมีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า เชื้อจะถ่ายทอดทางน้ำลายไปสู่ตัวอื่น และนำเชื้อมาสู่คนโดยการกัดข่วน หรือเลีย หลังรับเชื้อแล้วส่วนมากคนจะแสดงอาการป่วยประมาณ ๔ วัน จนถึง ๓-๔ ปี ก็ได้ แต่ส่วนใหญ่ไม่เกิน ๑ ปี ฉะนั้นจึงขอเตือนประชาชนอย่าชะล่าใจหลังถูกสุนัขกัด ต้องรีบล้างแผลให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่หลายๆ ครั้ง ใส่ยารักษาแผลสดแล้วไปพบแพทย์เพื่อฉีดวัคซีนจะป้องกันการเกิดโรคได้ หากหลังถูกกัดแล้วปล่อยไว้จนมีอาการป่วยจะเสียชีวิตทุกรายเนื่องจากโรคนี้ไม่มียารักษา
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๕ ม.ค.๕๒

งานเลี้ยงแบบกรีนปาร์ตี้

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชิญชวนคนไทยจัดงานเลี้ยงอย่างสร้างสรรค์ด้วยแนวคิด การจัดงานเลี้ยงสีเขียวหรือกรีนปาร์ตี้ เพื่อช่วยกันส่งเสริมการใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เกิดความแพร่หลาย และเป็นการสร้างค่านิยมให้มีการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในการจัดงานเลี้ยงและการมอบของขวัญให้แก่กันในทุกเทศกาล และหากมีการจัดงานเลี้ยงนอกสถานที่ เช่น ในอุทยานต่างๆ สิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือ เรื่องของขยะที่นำเข้าไปควรต้องนำกลับออกมาด้วย และมีการแยกประเภทของขยะก่อนทิ้ง ตามหลัก ๓ R คือ Reduce การลดปริมาณการใช้ Reuse การนำเอากลับมาใช้ใหม่และ Recycle ใช้วัสดุที่สามารถเข้ากระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ได้เพื่อลดปริมาณขยะ
และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ออกใบรับรองให้กับสินค้าชุมชนที่ผ่านเกณฑ์การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้สัญลักษณ์ตัว G สัญลักษณ์ประหยัดไฟเบอร์ ๕ และสินค้าฉลากเขียว เหล่านี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ผู้บริโภคควรช่วยกันสนับสนุน
ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๕ ม.ค.๕๒
นักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๔๑ กำหนขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟนักศึกษาวิทยาลัยกองทัพเรือ รุ่นที่ ๔๑
ดจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศ พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ณ สนามกอล์ฟ ยูนิแลนด์ กอล์ฟ แอนด์คันทรีคลับ จังหวัดนครปฐม เวลา ๑๒๐๐
การแข่งขันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศล และกิจกรรมของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๔๑ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และเชื่อมความสามัคคี วิธีการแข่งขันประเภททีม ทีมละ ๕ คน ใช้ผลคะแนนสุทธิของลูกทีม ๕ คนรวมกัน ประเภทบุคคล ใช้คะแนนสุทธิ แบ่งออกเป็น ๓ FLIGHT คือ FLIGHT A แต้มต่อ ๐-๑๒ FLIGHT B แต้มต่อ ๑๓-๒๔ FLIGHT C แต้มต่อ๒๕-๓๖ ค่าสมัครประเภททีม ทีมละ ๓๐,๐๐๐ บาท ประเภททีมกิตติมศักดิ์ ทีมละ ๕๐,๐๐๐ บาท ทีมชนะเลิศ จะได้ครองถ้วยเกียรติยศของผู้บัญชาการทหารเรือ และมีรางวัลประเภทบุคคล และการจับฉลากของรางวัลมากมาย สำหรับผู้ตี HOLE IN ONE จะได้รับรถยนต์ TOYOTA VIOS
ผู้สนใจร่วมแข่งขันแจ้งความประสงค์และยืนยันเข้าร่วมแข่งขันภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๒ โดยติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพ…

สนามกอล์ฟราชนาวีศาลายาเปิดให้บริการสนามขนาด ๙ หลุม

ศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวีศาลายา เปิดให้บริการสนามกอล์ฟขนาด ๙ หลุม สำหรับนักกอล์ฟทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย โดยมีอัตราค่าบริการทั้งในวันธรรมดาและวันหยุดราชการกองทัพเรือ ๕๐ บาท/๑๘ หลุม ข้าราชการทั่วไปเยาวชน ๑๐๐ บาท/๑๘ หลุม สำหรับบุคคลทั่วไปอัตราค่าบริการในวันธรรมดา ๒๐๐ บาท/๑๘ หลุม และในวันหยุดราชการจะเป็น ๓๐๐ บาท/๑๘ หลุม ส่วนค่า Caddy เป็นเงิน ๑๗๐ บาท หากออกรอบหลัง ๑๕๓๐ ค่า Green Fee ลดครึ่งราคา
จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจกีฬากอล์ฟร่วมพิสูจน์ฝีมือได้ที่สนามกอล์ฟราชนาวีศาลายา ภายในสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ติดต่อจองสนามหรือขอทราบข้อมูลเพิ่มได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒๔๗๕ ๓๕๖๒


ข้อมูล สรส.
๕ ม.ค.๕๒