Skip to main content

Posts

Showing posts from April, 2011

โครงการหนึ่งในธุลีในรายการ “สุริวิภา ฮอลิเดย์”

เนื่องในวโรกาสสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะมีพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา ในปี ๒๕๕๔ กองทัพเรือได้จัดทำสารคดีโทรทัศน์โครงการ “หนึ่งในธุลี” เพื่อเผยแพร่โครงการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านที่กองทัพเรือได้จัดทำขึ้น โดย บริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่กองทัพเรือในการจัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ สารคดีโทรทัศน์ “หนึ่งในธุลี” จะนำเสนอเรื่องราวชีวิต การทำงาน และผลงานของบุคคลหรือหน่วยงานที่มีโอกาสถวายงานในลักษณะต่างๆ ตามหน้าที่และความสามารถ หรือทำงานโดยยึดหลักจากแนวพระราชดำรัสและพระจริยาวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งสิ้น ๖ ตอน ดังนี้
- ตอนที่ ๑ เรือไร้มลพิษ ออกอากาศวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ (วันฉัตรมงคล) นำเสนอเรื่องราวที่กองทัพเรือจัด “เรืออังสนา” ที่ใช้ใบโอดีเซล ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ตามพระกระแสรับสั่ง เป็นเรือพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดประตูน้ำคลองลัดโพธิ์
- ตอนที่ ๒ เสียงเพลงแห่งราชนาวี ออกอากาศวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ (วันวิสาขบูชา) นำเสนอการเตรียมงานการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งใหญ่แห่งปี โดยอัญเชิญ “กระแสพระราชดำรัส” ที่สำคัญ เช่น แผ่นดิน ความสาม…

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ กำหนดจัดงานเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในกิจกรรม “แล่นเรือข้ามอ่าวไทยตามรอยพระยุคลบาท” ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๐๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สร้างประวัติศาสตร์สำคัญ โดยทรงนำเรือใบชื่อเวคา ที่ทรงต่อด้วยพระองค์เองแล่นใบข้ามอ่าวไทย จากหน้าพระราชวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มายังหาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันนั้นพระองค์ทรงฉลองเครื่องแบบฝึกของทหารนาวิกโยธินเป็นครั้งแรก และทรงนำธงราชนาวิกโยธิน ปักลงบนก้อนหินใหญ่กลางหาดเตยงาม ซึ่งทหารนาวิกโยธินยึดถือเป็นอนุสรณ์สถานที่ทรงคุณค่ายิ่งตราบจนทุกวันนี้ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่าน กองทัพเรือจึงจัดกิจกรรมแล่นเรือข้ามอ่าวไทยตามรอยพระยุคลบาทขึ้นโดยมีพิธีเปิดกิจกรรมเทิดพระเกียรติในวันที่ ๓๐ เม.ย.๕๔ ณ สนามหน้ากองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงการโดดร่ม การแสดงประวัติธงชาติและธงราชนาวี พิธีเชิญธงลงและการบรรเลงเพลงย่ำพระสุริย์ศรี พิธีเทิดพระเกียร…

เปิดรับสมัครกำลังพลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในตำแหน่งอัตรานายทหารสัญญาบัตรปริญญา ประจำปี ๒๕๕๔

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครนายทหารสัญญาบัตรที่เลื่อนฐานะมาจากนายทหารประทวน นายทหารประทวน และลูกจ้างประจำ ผู้มีคุณวุฒิปริญญาสาขาวิชาต่างๆ ทั้งเพศชายและเพศหญิง สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่งอัตรานายทหารสัญญาบัตรปริญญา จำนวน ๒๓ อัตรา จำนวน ๘ สาขาวิชา ได้แก่ คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ อัตรา , การบัญชี จำนวน ๔ อัตรา ,นิติศาสตร์ จำนวน ๕ อัตรา, โภชนาวิทยา จำนวน ๑ อัตรา, พยาบาลศาสตร์ จำนวน ๔ อัตรา, เคมี จำนวน ๑ อัตรา, บริหารการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา และบรรณารักษ์ศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
ผู้ที่มีความประสงค์สมัครสอบให้ยื่นใบสมัครพร้อมกับสำเนาหลักฐานการศึกษาทั้งหมดเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ตรวจสอบคุณสมบัติ คุณวุฒิของผู้สมัครสอบให้ถูกต้องกับประกาศรับสมัคร จนถึงหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ส่งถึง กรมกำลังพลทหารเรือ ภายในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๖๓๐ หากส่งใบสมัครไม่ทันตามกำหนดให้แจ้งรายชื่อผู้สมัครสอบพร้อมสาขาคุณวุฒิที่สมัครสอบส่งให้กรมกำลังพลทหารเรือ ทราบ ทางข่าวราชนาวี ภายในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกจัดหากำลังพล กองการกำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๔๖๗๑ และ ๕๓๑…

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายพระราชกุศล ๒๓-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดโครงการปฏิบัติธรรมของข้าราชการกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๔ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือมีความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนา สามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้ กำหนดจัดระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ มหาจุฬาอาศรม บ้านโนนกระถิน ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยเปิดรับสมัครกำลังพลไม่จำกัดชั้นยศทั้งชายและหญิงจากหน่วยต่างๆ เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม จำนวน ๒๐๐ นาย และไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน สมัครเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม กรุณาแจ้งชื่อ ยศ นามสกุล ตำแหน่ง และหมายเลขโทรศัพท์ให้หน่วยต้นสังกัดส่งถึงกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ภายในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔


ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๒๘ เม.ย.๕๔

โครงการตักบาตรพระ ๑๒,๖๐๐ รูป

กทม.ร่วมกับสมาคมวัฒนธรรมเพื่อความดีสากล สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก และเครือข่ายชาวพุทธจัดโครงการตักบาตรพระ ๑๒,๖๐๐ รูป ถวายเป็นพุทธบูชาวิสาขบูชาโลก ฉลองพุทธยันดี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม ช่วยเหลือคณะสงฆ์ ๔ จังหวัดชายแดนใต้ และผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๖๐๐ – ๐๘๓๐ ที่ลานกิจกรรมเซ็นทรัลเวิลด์สแควร์ ห้างเซ็นทรัลเวิลด์ และบริเวณถนนพระราชดำริ เขตปทุมวัน
กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเพื่อสร้างขวัญ กำลังใจแด่พระภิกษุสามเณร ๒๘๖ วัด และพุทธศาสนิกชนใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการนำปัจจัยไทยธรรม สมทบถวายงานทอดผ้าป่าตลอดปี จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมตักบาตรพระได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว


ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๒๘ เม.ย.๕๔

กำหนดประชุมเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการและการดำเนินการขอรับสิทธิกำลังพล

กรมกำลังพลทหารเรือ จัดให้มีการประชุมเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการและการดำเนินการขอรับสิทธิกำลังพลสำหรับข้าราชการทหารชั้นนายนาวาลงมาที่จะครบเกษียณอายุในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ตลอดจนยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จดำรงชีพและเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) โดยกำหนดจัดประชุมให้แก่ผู้ที่รับราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล กับพื้นที่ภาคใต้ ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น ๒ อาคารนันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ ระหว่างวันที่ ๑๘ ถึงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และผู้รับราชการในพื้นที่ภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด) จัดประชุม ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ ระหว่างวันที่ ๒๕ ถึงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔
สำหรับเอกสารประกอลการยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จดำรงชีพ และเงินจาก กบข. ประกอบด้วย ประวัติข้าราชการ (เล่มต้นสังกัด) ,รูปถ่ายยศปัจจุบัน ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (สีหรือขาวดำ) , บัญชีรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ (ถ้ามี), สำเนาทะเบียนบ้านที่ระบุ วัน เดือน ปีเกิด จำนวน ๖ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง, สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารป…

กิจกรรม “เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น ชมพิพิธภัณฑ์ล้ำค่า วังวัดวานายล”

เขตบางกอกใหญ่ กำหนดจัดกิจกรรม “เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นชมพิพิธภัณฑ์ล้ำค่า วังวัดวานายล” ในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ โดยแบ่งเป็น ๓ รุ่น รุ่นละ ๑๙๐ คน รุ่นที่ ๑ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔ รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และรุ่นที่ ๓ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๐๗๐๐ – ๑๖๐๐
กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ ส่งเสริมอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ สถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนเส้นทางล่องเรือ จะออกจากท่าเทียบเรือวัดรัชดาภิเษกไปศึกษาโบราณสถาน สถาปัตยกรรม พิพิธภัณฑ์พระราชวังเดิม วัดหงส์รัตนรามราชวรวิหาร วัดสังข์กระจายวรวิหาร พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร และพิพิธภัณฑ์บ้านคุณหลวงฤทธิณรงค์รอน
ผู้สนใจร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๐๐๖๙ ต่อ ๕๗๑๙ ๕๒๑ และ๐ ๒๘๖๘ ๑๒๕๓

ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๒๗ เม.ย.๕๔

กิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติงานหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ทัศนศึกษานอกสถานที่

กองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติงานหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ทัศนศึกษานอกสถานที่ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ระหว่างวันที่ ๑-๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔
กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้เยาวชนในพื้นที่ภาคใต้ ได้รับประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความแตกต่างทางศาสนา และวัฒนธรรมแต่ยึดมั่นในสถาบันชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ร่วมกันด้วย ความสงบสุขโดยจะนำเยาวชนไปเยี่ยมชมพระราชวังเดิม และหน่วยของกองทัพเรือในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี เยี่ยมชมกิจการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ บริษัทบางกอกกล๊าส จำกัด สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ บริษัท CPRAM พิพิธภัณฑ์เทคนิคมิวเซียม จังหวัดนครปฐม ทัศนศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พิพิธภัณฑ์ริบลี่ย์ และสวนสัตว์เปิดเขาเขียว สำหรับเยาวชนรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๔ จากทั้งหมด ๗ รุ่น และผู้แทนเยาวชนที่ผ่านกิจกรรมนี้จากรุ่นต่างๆ จะมาร่วมกิจกรรมคืนสู่เหย้าที่จะจัดในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ ต่อไป


ข้อมูล กปจ.ฯ
๒๗ เม.ย.๕๔

เตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติวันพ่อแห่งชาติ

เตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติวันพ่อแห่งชาติ
กทม.เตรียมแต่งตั้ง คณะกรรมการงานมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๑๒ สิงหาพระบรมราชินีนาถ ๒๕๕๔ และพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
กิจกรรมในการจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา จะเน้นส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์กิจกรรมพัฒนาด้านกายภาพ ตกแต่งเมือง และรักษาสิ่งแวดล้อม การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ดนตรี กีฬา และนิทรรศการต่างๆ และกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจ และการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริโดยกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ จะจัดระว่าง วันที่ ๙ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ และวันพ่อแห่งชาติ จะจัดระหว่างวันที่ ๑ – ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๒๕เม.ย.๕๔
เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

เชิญชวนคนไทยร่วมแสดงความจงรักภักดีผ่านเสียงเพลงในโครงการ “บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน”

เชิญชวนคนไทยร่วมแสดงความจงรักภักดีผ่านเสียงเพลงในโครงการ “บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน”
กองทัพบก ร่วมกับ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) เชิญชวนคนไทยร่วมแสดงความจงรักภักดีผ่านเสียงเพลงในโครงการ “บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน” เพื่อใช้ดนตรีเป็นสื่อกระตุ้นจิตสำนึก ให้เกิดความรัก ความปรองดองของคนในชาติ โดยมีเยาวชนคนรุ่นใหม่ เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก
กิจกรรมแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นการร่วมกันร้องเพลง “บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน” ของศิลปินและประชาชนทุกภาคส่วนทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียนติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี วรรธนา วีรยะวัฒนะ นักแต่งเพลง ชื่อดังเป็นผู้เขียนคำร้อง สันติ ลุมแผ่ ให้เสียงร้องนำ ส่วนที่สองเป็นการจัดประกวดแต่งบทเพลงรักพร้อมวงดนตรี ร่วมสมัยระดับมัธยมศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านเนี้อร้องและทำนองของบทเพลงที่แต่งเข้าประกวด การแข่งขันวงดนตรีสากลร่วมสมัย ไม่จำกัดประเภทเครื่องดนตรีที่เล่น เปิดโอกาสให้วงดนตรีเยาวชนระดับมัธยมศึกษาที่มีสมาชิกไม่ต่ำกว่า ๖ คน ไม่เกิน ๒๐ คน เข้าประกวด มีเพลงบังคับ ๒ เพลง ได้แก่ เพลงพระราชนิพนธ์ ๑ เพลง เพลงที่แสด…

ลานวัฒนธรรมนำน้องย้อนอดีต

ลานวัฒนธรรมนำน้องย้อนอดีต
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ สังกัดสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรม นำน้องย้อนรอยอดีต ครั้งที่ ๑๖ ระหว่าง วันที่ ๓๐ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ ด้านพระศิลาขาว ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
กิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์ให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมห่างไกลยาเสพติด รวมทั้งให้เด็กและเยาวชนได้รับรู้เข้าใจในมรดกศิลปวัฒนธรรมชองชาติ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนเป็นการฝึกปฏิบัติ และเรียนรู้ธรรมมะอย่างเข้าใจ และปฏิบัติตนเป็นคนดีของ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติต่อไป
ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๒๕ เม.ย.๕๔
เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

กระทรวงการต่างประเทศจัดทำเว็บไซด์เชิงวิชาการภาษาอังกฤษ Thailand Today

กระทรวงการต่างประเทศได้จัดทำเว็บไซด์เชิงวิชาการภาษาอังกฤษเพื่อเป็นช่องทางในการให้ข้อมูลและสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทยในด้านต่าง ๆ ให้กับชาวต่างชาติและชุมชนไทยในต่างแดน ภายใต้ชื่อ www.thailandtoday.org สามารถเข้าชมได้ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ (mobile version) รวมทั้งมีการเชื่อมต่อผ่านbanner “Thailand Today” บนหน้าแรกของเว็บไซด์ของกระทรวงการต่างประเทศ ภายในเว็บไซต์เสนอข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเทศไทยและข้อมูลในด้านต่าง ๆ ใน ๕ หัวข้อหลัก ได้แก่ สถาบันพระมหากษัตริย์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และบทบาทของไทยในเวทีโลก ในแต่ละหัวข้อจะมีข้อมูลที่ถูกต้องและแนวทางตอบคำถามแก่ชาวต่างชาติ
และยังมีสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ อาทิ วีดิทัศน์สารคดีประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย เรื่อง This is Thailand และบทความพิเศษ Thailand s Great Turnaround ที่ได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสาร Time ฉบับวันที่ ๖ธันวาคม ๒๕๕๓
จึงขอเชิญผู้สนใจชมและใช้ประโยชน์จากเว็บไซด์ดังกล่าว
ข้อม…

ประกวดวงโยธวาทิตชิงถ้วยพระราชทาน

บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด ร่วมกับ บริษัททรูวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) จัดประกวดวงโยธวาทิต “ทรูวิชั่นส์-ยามาฮ่า แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานประจำปี ๒๕๕๔” เพื่อพัฒนามาตรฐานการเล่นดนตรีประเภทวงโยธวาทิตของเยาวชนไทยให้ดีขึ้น และยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความสามารถในด้านดนตรีในแต่ละประเภท และยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่เยาวชน
การประกวดแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ระดับไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่๖ รางวัลชนะเลิศทุกประเภท จะได้รับถ้วยพระราชทานพร้อมเงินรางวัล รางวัลรองชนะเลิสอันดับ ๑ ของทุกประเภท จะได้รับของรางวัลมูลค่า ๕๐,๐๐๐ บาท และรางวัลดีเด่นของทุกประเภทจะได้รับของรางวัลมูลค่า ๓๐,๐๐๐ บาท ตามลำดับ
การประกวดรอบคัดเลือกจะจัดในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ข้อมูล นสพ.แนวหน้า ๒๐ เม.ย. ๕๔

อะเพรเซอร์เวชั่น ฮอลล์ แจ๊ส แบนด์ ซึ่งได้จัดทำ รอยัล นิวออร์ลีนส์แจ๊ส ( Royal New Orleans Jazz Celebration ) แบบ Limited Edition ชุดพิเศษ มีซีดี ๑แผ่

ซีดีและดีวีดี ชุดพิเศษ รอยัลนิวออร์ลีนส์ แจ๊ส
เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรรษา ใน ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ บริษัทแจ๊ส ซินดิเคท ได้จัดทำซีดีบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ในรูปแบบนิวออร์ลีนแจ๊ส โดยวงดนตรี เด ซีดีและดีวีดีชุดพิเศษนี้เป็นบันทึกแห่งความทรงจำของการแสดงวันที่ ๖พฤศจิกายน๒๕๕๓ ในรูปแบบ Music Cruise ถวายหน้าพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เสด็จฯทรงเป็นองค์ประธานในงานกาลาดินเนอร์เฉลิมพระเกียรติ และนับเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงดนตรีกับวงเดอะ เพรเซอร์เวชั่น ฮอลล์ แจ๊สแบนด์ ผลงานชุดนี้เป็นการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกันนี้จะจัดให้มีการประมูลในชุดที่ลงท้ายด้วยเลขมงคล และมีลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่วนการจำหน่าย จัดจำหน่ายในราคา ๑,๙๙๙ บาท
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัทแจ๊ส ซินดิเคท จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ ๑-๒๖๗๗-๓๓๓๔ และ ๐๘๑-๖๓๑๕๔๔๐

ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๒๐ เ…

ประกวดหนังโมษณาชิงถ้วยพระราชทาน

กลุ่มสิทธิผล วีแคร์ ร่วมกับ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย จัดโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมการบริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา โดยขอเชิญนิสิต นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ไม่จำกัดเพศและอายุ ร่วมส่งผลงานโฆษณาเข้าประกวด ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
จากสถานการณ์ปัจจุบันจำนวนอวัยวะที่ได้รับบริจาคไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยที่รอคอยด้วยความหวังว่าจะกลับมามีชีวิตเช่นคนปกติอีกครั้ง จากสภาวะปัญหาดังกล่าวประกอบกับความต้องการช่วยเหลือผู้ป่วย จึงเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการอะไหล่มนุษย์ ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และให้ประชาชนทั่วไปเห็นถึงความสำคัญของการบริจาคอวัยวะ การประกวดภาพยนตร์โฆษณาจะมีส่วนกระตุ้นเตือนจิตสำนึกให้คนไทยร่วมบำเพ็ญทานบารมีโดยการบริจาคอวัยวะให้แก่เพื่อนมนุษย์ได้อีกทางหนึ่ง
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๖-๐๒๖๒๐๐๐ และเว็บไซด์ www.tvcforlife.net โดยส่งผลงานร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๑๙ เ…

โครงการอิ่มบุญ ๙๙๙ วัด

วุฒิสภาร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เชิญชวนเยาวชน ๘๔,๐๐๐ คน ร่วมปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบในโครงการอิ่มบุญ ๙๙๙ วัด พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
วุฒิสภาร่วมกับ มหาเถรสมาคม กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มูลนิธิพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนคนหนุ่มสาว บริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด จัดทำโครงการอิ่มบุญ ๙๙๙ วัด เยาวชนปฏิบัติธรรม๘๔,๐๐๐ คน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และสืบทอดพระพุทธศาสนา
จึงขอเชิญชวนเยาวชน จำนวน ๘๔,๐๐๐ คน เข้าวัดปฏิบัติธรรม จำนวน ๙๙๙ วัดทั่วประเทศ รวม ๓ วัน ๒ คืน เพื่อปฏิบัติธรรม ประกอบด้วย การนั่งสมาธิ การเดินจงกรม การสวดมนต์ การถือศีล การฟ…

เชิญชวนบริจาคอวัยวะช่วยเหลือผู้ป่วย

“ในแต่ละปีมีผู้ป่วยรอรับบริจาคอวัยวะทั้งดวงตา หัวใจ ไตไม่ต่ำกว่าสองพันราย”
สภากาชาดไทย แจ้งว่ามีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการรับบริจาคอวัยวะ จึงเป็นที่มาของโครงการ Let Them See Love ที่บริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดขึ้น เพื่อชวนคนไทยร่วมทำบุญสร้างชีวิตด้วยการบริจาคอวัยวะผ่านระบบออนไลน์ เพียงคลิก www.helplink.net โดย๑ ชีวิตที่จากไปสามารถนำอวัยวะไปต่อชีวิตให้ผู้ป่วยที่กำลังรอความหวังได้ถึง ๖ ชีวิตนับว่าเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ที่มนุษย์คนหนึ่งจะทำได้ และทรูยังได้เชิญชวนผู้มีใจกุศลร่วมบริจาคเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงถึงรายละ ๑๐๐,๐๐๐ – ๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยผู้สนใจสามารถบริจาคได้ผ่านเอสเอ็มเอสระบบทรูมูฟ พิมพ์ A เพื่อบริจาค ๑๐ บาทหรือพิมพ์ B เพื่อบริจาค ๑๐๐ บาท จากนั้นส่งไปที่หมายเลข ๙๑๒๓๓ ตั้งแต่บัดนี้- ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ หรือบริจาคเข้าบัญชีสภากาชาดไทย ดังนี้ โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรวงศ์ ชื่อบัญชี ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย เลขที่บัญชี ๐๒๓-๐๑๘๖๖-๕ หรือ โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ชื่อบัญชี ศูนย์ดวง…

กองทัพเรือ จัดกิจกรรม “ค่ายผู้นำเยาวชนสมานฉันท์”ประจำปี ๒๕๕๔

กองทัพเรือ จะจัดกิจกรรม “ค่ายผู้นำเยาวชนสมานฉันท์” ประจำปี๒๕๕๔ ณ กองพันทหารสื่อสาร กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๒๐ ถึงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๔
กองทัพเรือ จัดกิจกรรมนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเกิดจิตสำนึกในเรื่องของความสมานฉันท์ รู้รักสามัคคี และสามารถนำไปปฏิบัติจนเป็นวิถีในการดำรงชีวิต รวมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่ และเสริมสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างยั่งยืนเยาวชนที่ร่วมกิจกรรม เป็นเยาวชนอายุระหว่าง ๑๕ – ๑๘ ปี ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือในแต่ละภูมิภาค ประกอบด้วย พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พื้นที่ภาคตะวันออก พื้นที่ภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือ และพื้นที่ภาคใต้


ข้อมูล กปจ .กพร .ทร
๑๘ เม.ย.๕๔

การฝึกความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัย

กองทัพเรือจะร่วมเป็นเจ้าภาพการฝึกความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้กรอบการประชุมกองทัพเรือ ภูมิภาคมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก ( Western Pacific Naval Symposium Humanitarian Assistance and Disaster Relief Table Top Exercise :WPNS HA/DR TIX ) ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรม JW Marriott จังหวัดภูเก็ต
การประชุมกองทัพเรือ ภูมิภาคมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกมีความมุ่งหมายเพื่อเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือในภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก ด้วยการประชุมเพื่อถกแถลงในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางทะเล ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยในกระบวนการจะมีการกระจายข้อมูลข่าวสารและข้อคิดเห็นระหว่างผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจและข้อตกลงร่วมกัน โดยมีการประชุม ๔ ประเภท สำหรับประเทศไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการประชุม ๒ กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มชาติสมาชิก ๒๐ ประเทศ ประกอบด้วย ออสเตรเลีย แคนาดา ชิลี ฝรั่งเศส อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น กัมพูชา ตองกา มาเลเซีย บรูไน นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี จีน ฟิลิปปินส์ เกาหลี สิงคโปร์ รัสเซีย เวียดนาม ไทย และสหรัฐอเมริกา และกลุ่มชาติที่ร่วมสัง…

โครงการบริการวิชาการเรื่อง ฝ่าวิกฤตชีวิตด้วยจิตวิทยา

หลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดโครงการบริการวิชาการเรื่อง ฝ่าวิกฤตชีวิตด้วยจิตวิทยา ในวันที่๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๐๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ อาคาร ๓ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการรับทราบข้อมูล กิจกรรมตัวอย่าง และมีประสบการณ์ตรงจากกรณีศึกษาในการวินิจฉัย บำบัดปัญหาพฤติกรรมและการพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ในการพิจารณา ป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของเด็กและวัยรุ่นจากการใช้ความรู้และวิธีการทางจิตวิทยา รวมทั้งเป็นการก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถในการใช้ศาสตร์ทางด้านจิตวิทยาในการปฏิบัติงาน
ผู้สนใจร่วมโครงการขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๓๒๐-๒๗๗๗ ต่อ๑๑๖๓ หรือเว็บไซต์ www. Edl.kbu.ac.th

ข้อมูล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต�����������������������������������������������������������������������������������������…

กองทัพเรือ จัดกิจกรรม “ค่ายผู้นำเยาวชนสมานฉันท์”ประจำปี ๒๕๕๔

กองทัพเรือ จะจัดกิจกรรม “ค่ายผู้นำเยาวชนสมานฉันท์” ประจำปี๒๕๕๔ ณ กองพันทหารสื่อสาร กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๒๐ ถึงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๔
กองทัพเรือ จัดกิจกรรมนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเกิดจิตสำนึกในเรื่องของความสมานฉันท์ รู้รักสามัคคี และสามารถนำไปปฏิบัติจนเป็นวิถีในการดำรงชีวิต รวมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่ และเสริมสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างยั่งยืนเยาวชนที่ร่วมกิจกรรม เป็นเยาวชนอายุระหว่าง ๑๕ – ๑๘ ปี ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือในแต่ละภูมิภาค ประกอบด้วย พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พื้นที่ภาคตะวันออก พื้นที่ภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือ และพื้นที่ภาคใต้

ข้อมูล กปจ .กพร .ทร
๑๘ เม.ย.๕๔

งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา

งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา

จังหวัดลำปาง ร่วมกับเทศบาลนคร(ทน.)ลำปาง ตลอดจนภาคเอกชนและประชาชน กำหนดจัดงาน “สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา” ระหว่างวันที่ ๙ –๑๓ เมษายน ๒๕๕๔ บริเวณข่วงนคร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และเพื่ออนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีปีใหม่เมืองของชาวล้านนาลำปาง ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการตลาดและการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง
ภายในงานมีการแสดงม่านน้ำประกอบแสง สี เสียง ชุดตำนานช้างไทย มหาราชคู่แผ่นดิน มีขบวนอัญเชิญพระแก้วมรกตดอนเต้าประดิษฐาน ณ ข่วงนครลำปาง พร้อมมีขบวนแห่สลุงหลวง มีขบวนแห่จุมพระ อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญประจำเมือง แต่ละชุมชนและทุกอำเภอ ไปรอบเมืองให้ประชาชนสรงน้ำ มีการแสดงตีกลองปูจา ๘๔ ชุด กลองสะบัดชัย ๕๐ ชุด การแสดงกลองนานาชาติ การแสดงวงดนตรีออเคสตราของเยาวชน และมีสินค้าพื้นเมืองมาจำหน่ายมากมาย

ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๘ เม.ย.๕๔

เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

กำหนดรับสมัครกำลังพลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในตำแหน่งอัตรานายทหารสัญญาบัตรปริญญา ประจำปี ๒๕๕๔

กำหนดรับสมัครกำลังพลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในตำแหน่งอัตรานายทหารสัญญาบัตรปริญญา ประจำปี ๒๕๕๔

กองทัพเรือเปิดรับสมัครนายทหารสัญญาบัตรที่เลื่อนฐานะมาจากนายทหารประทวน นายทหารประทวน และลูกจ้างประจำ ผู้มีคุณวุฒิปริญญาสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งเพศชายและหญิง สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่งอัตรานายทหารสัญญาบัตรปริญญา จำนวน ๒๓ อัตรา จำนวน ๘ สาขาวิชา ได้แก่ คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ อัตรา การบัญชี จำนวน ๔ อัตรา นิติศาสตร์ จำนวน ๕ อัตรา โภชนวิทยา จำนวน ๑ อัตรา พยาบาลศาสตร์ จำนวน ๔ อัตรา เคมี จำนวน ๑ อัตรา บริหารการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา และบรรณารักษ์ศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
ผู้ที่มีความประสงค์สมัครสอบให้ยื่นใบสมัครพร้อมกับสำเนาหลักฐานการศึกษาทั้งหมดเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ตรวจสอบคุณสมบัติ คุณวุฒิของผู้สมัครสอบให้ถูกต้องตรงกับประกาศรับสมัคร จนถึงหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ส่งถึง กรมกำลังพลทหารเรือ ภายในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๖๓๐ หากส่งใบสมัครไม่ทันตามกำหนดให้แจ้งรายชื่อผู้สมัครสอบพร้อมสาขาคุณวุฒิที่สมัครสอบส่งให้กรมกำลังพลทหารเรือ ทราบทางข่าวราชนาวี ภายในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได…

จัดเทศกาลมหาสงกรานต์ใน กทม.

จัดเทศกาลมหาสงกรานต์ใน กทม.

สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว กำหนดจัดเทศกาลมหาสงกรานต์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ เมษายน ๒๕๕๔ โดยในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ กทม.จะมีพิธีอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ จากพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ไปประดิษฐาน ณ พระมณฑป บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชาชนได้สักการบูชา เป็นสิริมงคล ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๗๐๐
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการ กทม.เป็นประธานพิธี ทำบุญตักบาตรพระราชาคณะ จำนวน ๑๐ รูป และพระภิกษุสามเณร จำนวน ๑๘๔ รูป ที่ลานคนเมือง เวลา ๐๘๓๐ มีพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
กิจกรรมการแสดงบนเวทีประกอบด้วยมหรสพ และศิลปะการแสดงที่สะท้อนวัฒนธรรมประเพณีไทย ที่เกี่ยวเนื่องกับเทศกาลสงกรานต์และแสดงความรื่นเริง การแสดงดนตรีไทย การขับร้องเพลงไทยสากลและไทยลูกทุ่ง มีกิจกรรมสาธิตศิลปกรรมวัฒนธรรมไทย อาทิ จัดหมู่บ้าน ๔ ภาค การสาธิตสงกรานต์ ๔ ภาค การแสดงการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย และบริเวณลานคนเมืองจัดแสดงน้ำพุประกอบแสง สี เสียง มีโซนก่อเจดีย์ทราย ลานสวนสนุกการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและของดี ๕๐ เขต ในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕…

เชิญชวนถวายพระพรออนไลน์

เชิญชวนถวายพระพรออนไลน์

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) จึงเปิดให้ลงนามถวายพระพรออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.weLove KingonLine.com พร้อมจัดนิทรรศการถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
กิจกรรมนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี และช่วยกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในทุกภาคส่วนและรณรงค์ให้คนไทยรักและสามัคคีกัน และยังมีการจัดนิทรรศการ “ถวายพระพรออนไลน์ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา” ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๔ ที่ชั้น G ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ ซึ่งประชาชนสามารถร่วมถวายพระพรในงานได้เช่นกัน


ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๔ เม.ย.๕๔

เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่และเซ่นไหว้แม่ย่านางเรือ จำนวน ๓๙ ลำ ในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่และเซ่นไหว้แม่ย่านางเรือ จำนวน ๓๙ ลำ ในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

เมื่อ ๑ เม.ย.๕๔ กองทัพเรือ ได้ประกอบพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่และเซ่นไหว้แม่ย่านางเรือ จำนวน ๓๙ ลำ เพื่ออัญเชิญเรือลงน้ำ ใช้ในการฝึกกำลังพลฝีพายในเรือในน้ำ ณ โรงเรือแผนกเรือราชพิธี กองเรือเล็ก กรมการขนส่งทหารเรือ คลองบางกอกน้อย เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ ประธานกรรมการเตรียมการจัดงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เป็นประธานในพิธีฯ
กองทัพเรือเตรียมการจัดงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราชลมารค เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่และเซ่นไหว้แม่ย่านางเรือในครั้งนี้ มีจำนวน ๓๙ ลำ ประกอบด้วยเรือแตงโม เรืออีเหลือง เรือทองขวานฟ้า เรือทองบ้าบิ่น เรือเสือทะยานชล เรือเสือคำรณสินธุ์ เรือดั้ง ๑-๒๒ เรือแซง ๑-๗ เรือตำรวจ ๑-๓ เพื่ออัญเชิญลงน้ำใช้ในการฝึกกำลังพลฝีพายในเรือในน้ำ

เชิญชวนสร้างพระพุทธเมตตาถวายเป็นพระราชกุศล

เชิญชวนสร้างพระพุทธเมตตาถวายเป็นพระราชกุศล

สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทยและผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคล ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ประดิษฐาน ณ วัดเทพประทาน อำเภอสอยดาว จังหวัด เชียงใหม่
พระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม หรือพระพุทธเจ้าพระองค์แรกนามว่า “พระพุทธเมตตา” จะจัดสร้างขนาดหน้าตัก ๒๙ เมตรสูง ๔๕ เมตร สร้างด้วยนิลรัตนะทั้งองค์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สืบบานพระพุทธศาสนาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้พระพุทธรูปองค์นี้เป็นอนุสรณ์สถิตอยู่เคียงคู่กับอาคารปฏิบัติธรรมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จัดสร้างถวายเพื่อจารึกไว้ในแผ่นดิน

พุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐.- บาท จะได้จารึกนามภายในอาคารฐานพระ สามารถติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ หรือวัดเทพประทาน หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๒…

กองทัพเรือสนับสนุนการประกวดมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส ประจำปี ๒๕๕๔

กองทัพเรือ ให้การสนับสนุนคณะมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส ประจำปี ๒๕๕๔ ในการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย และศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๓๓๐
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาและทะเลไทย เป็นพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งอยู่บริเวณเขาหมาจอ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตรงข้ามเกาะแสมสาร ส่วนศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ อยู่ในความรับผิดชอบขัองหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สถานที่ทั้งสองแห่งของกองทัพเรือนี้นับเป็นแหล่งศึกษาให้ความรู้ และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นสมบัติล้ำค่าให้คงอยู่กับประเทศไทยตลอดไป
ข้อมูล กกพร.ฯ
๑ เม.ย.๕๔

กองทัพเรือเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ประจำปี ๒๕๕๔

กองทัพเรือ จะทำการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ประจำปี ๒๕๕๔ โดยเรียกกำลังพลสำรองประเภทนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนและนายทหารประทวนกองหนุนสังกัดหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและ รักษาฝั่ง ประเภทละ ๔๐ นาย ระหว่างวันที่ ๑๓ ถึงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ จำนวน ๑๐ วัน ณ ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
จึงขอแจ้งให้กำลังพลสำรองที่ได้รับหมายเรียกพลและคำสั่งเรียกพลเดินทางไปรายงานตัวยังสถานที่รับพล โดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ หากผู้หลีกเลี่ยงหมายเรียกพลและคำสั่งเรียกพลจะมีความผิดตามกฎหมาย

ข้อมูล กพ.ทร.
๑ เม.ย.๕๔

ขอเชิญชมนิทรรศการที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ

กองการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวขอเชิญชวนประชาชนชมนิทรรศการที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยในเดือนเมษายน ๒๕๕๔ จะมีการจัดนิทรรศการที่น่าสนใจ ได้แก่ นิทรรศการ “คุณ..จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน” ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ เป็นผลงานสร้างสรรค์หลากรูปแบบทั้งงานติดตั้งจัดวางในพื้นที่งานแสดงสด ภาพถ่าย วีดีทัศน์ ข้อเขียน บทกวี บทเพลง ซึ่งศิลปินได้ศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนจะสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชุมชนสู่สาธารณชนกำหนดพื้นที่ที่มีปัญหาจากโครงการพัฒนาที่ทำให้ผู้คนที่อยู่อาศัยมานานต้องออกจากพื้นที่หรืออยู่อย่างแปลกหน้าในถิ่นกำเนิดของตัวเอง สะท้อนปัญหาว่าไม่มีใครหยุดยั้งการพัฒนาได้ แต่จะรับผิดชอบชีวิตผู้คนที่อยู่มาดั้งเดิมอย่างไรให้มีความสุขและนิทรรศการ” เชียงใหม่หนาว?” จะจัดระหว่าง ๗ เมษายน – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ห้องนิทรรศการชั้น ๙ เป็นนิทรรศการแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้น ณ ปัจจุบันขณะเป็นการนำเสนอกระบวนการ ความพยายามสร้างสรรค์กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงปัญหา อุปสรรค หรือข้อบกพร่องทางความคิดอันสลับซับซ้อน เนื…

โครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค จัดโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ปี ๒๕๕๔ ในประเด็น “รักษ์หัวใจ ในวิถีชีวิต ครอบครัวไทยที่พอเพียง” โดยขอเชิญร่วมประกวดเรียงความ ในหัวข้อ “รักษ์หัวใจ ในวิถีชีวิตครอบครัวไทยที่พอเพียง” ชิงโล่รางวัลชนะเลิศจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมวุฒิบัตร และรางวัลเงินสด การแข่งขันแบ่งออกเป็น นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ และมัธยมศึกษาตอนต้น
เรียงความที่ส่งเข้าประกวด เขียนด้วยลายมือตัวบรรจงหรือพิมพ์ด้วยตัวอักษร Angsana New ขนาด ๑๖ ความยาวไม่เกิน ๑ หน้า A4 เขียนชื่อ-นามสกุล ระดับชั้นโรงเรียนที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก Email ถ้ามี แนบเอกสารบัตรประจำตัวนักเรียนหรือใบแสดงผลการเรียน เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ – ๗ เมษายน ๒๕๕๔
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๙๒๒ ๙๒๔๐ และ ๐๘๖ ๓๒๐๘๖๘๓

สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ ครบรอบ ๒ ปี
สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหายุทโธปกรณ์หลัก และยุทโธปกรณ์ตามที่กองทัพเรือมอบหมาย รวมทั้งประสานการแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่ได้กำหนดไว้ ส่วนการบริหารสัญญาตามโครงการจัดหายุทโธปกรณ์หลักให้เป็นไปตามข้อตกลงของสัญญา หรือตามที่กองทัพเรือจะสั่งการ และติดตามรวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีทางทหารและวิเคราะห์ถึงความเหมาะสม เพื่อใช้ในการจัดหายุทโธปกรณ์หลักหรือยุทโธปกรณ์ที่กองทัพเรือมอบหมาย มีหน่วยขึ้นตรง ประกอบด้วย แผนกธุรการ กองเทคโนโลยีทางทหาร กองโครงการและกองบริหารสัญญา ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา มีโครงการที่ลงนามในสัญญาจ้างและที่จะลงนามในสัญญาจ้าง โดยรวมประมาณ ๒๑ โครงการ ซึ่งแต่ละโครงการมีความสำคัญยิ่งต่อกองทัพเรือ ปัจจุบันมี พลเรือตรี ทวีชัย บุญอนันต์ เป็นผู้อำนวยการสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ

ข้อมูล สยป.ทร.
๓๐ มี.ค.๕๔

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการรณรงค์ให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการอ่าน

กรุงเทพมหานครได้จัดโครงการรณรงค์ให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการอ่านโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างวัฒนธรรมรักการอ่านอย่างยั่งยืนให้กับคนกรุงเทพ และเสนอชื่อเข้าแข่งขันคัดเลือกเป็นเมืองหนังสือโลกในปี ๒๕๕๖
และเพื่อให้เกิดความเป็นรูปธรรม เกิดพันธะสัญญาที่มั่นคงในการดำเนินงาน ระหว่างกรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่าย สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จึงกำหนดจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการรณรงค์ให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการอ่านในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙ ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔๐๐ ที่เวทีกลางฮอลล์เอ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมี ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี

ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๓๐ มี.ค.๕๔