Skip to main content

ศปมผ. เปิดปฏิบัติการตรวจสถานแปรรูปสัตว์น้ำ ๑๙ แห่ง ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร

          เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ย.๕๙ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) โดย พล.ร.ท.สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ผอ.ศรชล. เขต ๑) / ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ นำเข้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง บูรณาการตรวจสอบสถานแปรรูป สัตว์น้ำ ในพื้นที่ จว.สมุทรสาคร ตามข้อมูลจากคณะกรรมการปราบปรามการค้ามนุษย์ของ ศปมผ. และข้อมูล ด้านการข่าวที่กำหนดไว้ จำนวน ๑๙ แห่ง ซึ่ง ศรชล. เขต ๑ ได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดตรวจ จำนวน ๑๓ ชุด แต่ละชุดประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากทหารเรือ ตำรวจภูธร ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง กรมประมง อุตสาหกรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกันสังคม จัดหางาน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

          โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการตรวจมาแล้ว ซึ่งในครั้งนี้เป็นการตรวจในรอบที่ ๔ โดยในช่วง ๑๐ วันที่ผ่านมา ได้ดำเนินการตรวจจำนวน ๑๙ แห่ง โดยการตรวจได้ตรวจตามกฎหมายต่าง ๆ ดังนี้ 
                    พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑
                    พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑
                    พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓
                    พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕
                    พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๔๑
                    พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.๒๕๕๘
          ผลการตรวจมีการตรวจพบความผิดตามกฎหมาย ๑๒ แห่ง ได้แก่
                    พ.ร.บ.การทำงานคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑ จำนวน ๔ แห่ง
                    พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ จำนวน ๑ แห่ง
                    พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ จำนวน ๒ แห่ง
                    พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ จำนวน ๕ แห่ง 


          ซึ่งการตรวจในครั้งนี้โรงงานและล้งส่วนใหญ่ที่เจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย มีเพียงส่วนน้อยที่กระทำความผิดกฎหมาย เช่นพ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕
ซึ่งเกิดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดสมุทรสาครได้ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติและความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา อันจะทำให้เกิดการบูรณาการในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบต่อไป
                                                                                                     ข้อมูล สน.ปชส.ศปมผ ๒๑ พ.ย.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐