Skip to main content

ศปมผ. เปิดปฏิบัติการตรวจสถานแปรรูปสัตว์น้ำ ๑๙ แห่ง ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร

          เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ย.๕๙ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) โดย พล.ร.ท.สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ผอ.ศรชล. เขต ๑) / ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ นำเข้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง บูรณาการตรวจสอบสถานแปรรูป สัตว์น้ำ ในพื้นที่ จว.สมุทรสาคร ตามข้อมูลจากคณะกรรมการปราบปรามการค้ามนุษย์ของ ศปมผ. และข้อมูล ด้านการข่าวที่กำหนดไว้ จำนวน ๑๙ แห่ง ซึ่ง ศรชล. เขต ๑ ได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดตรวจ จำนวน ๑๓ ชุด แต่ละชุดประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากทหารเรือ ตำรวจภูธร ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง กรมประมง อุตสาหกรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกันสังคม จัดหางาน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

          โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการตรวจมาแล้ว ซึ่งในครั้งนี้เป็นการตรวจในรอบที่ ๔ โดยในช่วง ๑๐ วันที่ผ่านมา ได้ดำเนินการตรวจจำนวน ๑๙ แห่ง โดยการตรวจได้ตรวจตามกฎหมายต่าง ๆ ดังนี้ 
                    พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑
                    พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑
                    พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓
                    พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕
                    พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๔๑
                    พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.๒๕๕๘
          ผลการตรวจมีการตรวจพบความผิดตามกฎหมาย ๑๒ แห่ง ได้แก่
                    พ.ร.บ.การทำงานคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑ จำนวน ๔ แห่ง
                    พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ จำนวน ๑ แห่ง
                    พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ จำนวน ๒ แห่ง
                    พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ จำนวน ๕ แห่ง 


          ซึ่งการตรวจในครั้งนี้โรงงานและล้งส่วนใหญ่ที่เจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย มีเพียงส่วนน้อยที่กระทำความผิดกฎหมาย เช่นพ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕
ซึ่งเกิดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดสมุทรสาครได้ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติและความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา อันจะทำให้เกิดการบูรณาการในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบต่อไป
                                                                                                     ข้อมูล สน.ปชส.ศปมผ ๒๑ พ.ย.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐

ทร.มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ ๑. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑–๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑–๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑–๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ๒. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากการกระทำความผิดในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และในครึ่งป…