Skip to main content

ศปมผ. เปิดปฏิบัติการตรวจสถานแปรรูปสัตว์น้ำ ๑๙ แห่ง ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร

          เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ย.๕๙ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) โดย พล.ร.ท.สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ผอ.ศรชล. เขต ๑) / ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ นำเข้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง บูรณาการตรวจสอบสถานแปรรูป สัตว์น้ำ ในพื้นที่ จว.สมุทรสาคร ตามข้อมูลจากคณะกรรมการปราบปรามการค้ามนุษย์ของ ศปมผ. และข้อมูล ด้านการข่าวที่กำหนดไว้ จำนวน ๑๙ แห่ง ซึ่ง ศรชล. เขต ๑ ได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดตรวจ จำนวน ๑๓ ชุด แต่ละชุดประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากทหารเรือ ตำรวจภูธร ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง กรมประมง อุตสาหกรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกันสังคม จัดหางาน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

          โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการตรวจมาแล้ว ซึ่งในครั้งนี้เป็นการตรวจในรอบที่ ๔ โดยในช่วง ๑๐ วันที่ผ่านมา ได้ดำเนินการตรวจจำนวน ๑๙ แห่ง โดยการตรวจได้ตรวจตามกฎหมายต่าง ๆ ดังนี้ 
                    พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑
                    พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑
                    พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓
                    พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕
                    พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๔๑
                    พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.๒๕๕๘
          ผลการตรวจมีการตรวจพบความผิดตามกฎหมาย ๑๒ แห่ง ได้แก่
                    พ.ร.บ.การทำงานคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑ จำนวน ๔ แห่ง
                    พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ จำนวน ๑ แห่ง
                    พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ จำนวน ๒ แห่ง
                    พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ จำนวน ๕ แห่ง 


          ซึ่งการตรวจในครั้งนี้โรงงานและล้งส่วนใหญ่ที่เจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย มีเพียงส่วนน้อยที่กระทำความผิดกฎหมาย เช่นพ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕
ซึ่งเกิดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดสมุทรสาครได้ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติและความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา อันจะทำให้เกิดการบูรณาการในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบต่อไป
                                                                                                     ข้อมูล สน.ปชส.ศปมผ ๒๑ พ.ย.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสมเด็จพระปิ่นเกล้า งานสวัสดิการ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ได้เปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสมเด็จพระปิ่นเกล้า “พฤฒเวชโฮมแคร์” ให้บริการดูแลผู้สูงอายุ โดยทีมงานคุณภาพมาตรฐาน เพื่อความสุขสบายของคนที่คุณรัก ภายในบรรยากาศที่อบอุ่นเสมือนบ้าน รับผู้สูงอายุชาย – หญิง อายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป
           นอกจากนั้นยังจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ตามสภาพร่างกาย และความเหมาะสมของผู้เข้ารับการบริการ เช่น การทำบุญตักบาตร การสวดมนต์ การสนทนา โดยใช้หลักจิตวิทยาเพื่อเป็นการกระตุ้นการทำงานของสมอง การออกกำลังกาย กิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีบริการแพทย์ตรวจเยี่ยม ๒ ครั้งต่อเดือน แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูตรวจเยี่ยม ๑ ครั้งต่อเดือน พยาบาลวิชาชีพเยี่ยมประเมิน ๔ ครั้งต่อเดือน ผู้ที่สนใจติดต่อได้ที่ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสมเด็จพระปิ่นเกล้า งานสวัสดิการ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโลเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข ๐๖ ๑๖๑๕ ๒๖๕๒ และ ๐๘ ๖๓๘๒ ๗๖๙๙

                                                                        ข้อมูล รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ ๓๑ …