Skip to main content

Posts

Showing posts from August, 2018

กำหนดจัดการวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกำลังพลกองทัพเรือ และการวิ่งแข่งขัน ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑

กรมกำลังพลทหารเรือ กำหนดจัดการวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกำลังพลกองทัพเรือ และการวิ่ง แข่งขัน ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร กิจกรรมประกอบด้วย การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว วัดความดันโลหิต วิทยากรให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกาย การลดน้ำหนักอย่างถูกวิธี เพื่อให้ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ได้มาตรฐาน และการเต้นแอโรบิกก่อนทำการวิ่งแข่งขัน และการมอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ชนะเลิศในแต่ละประเภทอายุ พร้อมทั้งการจับสลากของรางวัลเพื่อมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมการวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 
         จึงขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง นักเรียนทหาร และพนักงานราชการ เข้าร่วม การวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และการวิ่งแข่งขัน ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (ที่มา : กพ.ทร.)

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมประกวดสุขภาพเด็ก ในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑

ด้วยกองอำนวยการจัดงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ ร่วมกับ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กำหนดจัดกิจกรรม “ประกวดสุขภาพเด็ก” ในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ ที่มีอายุระหว่าง ๑ – ๕ ปี เพื่อส่งเสริมให้บิดามารดาเลี้ยงดูบุตรหลานอย่างถูกวิธี และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของบุตรหลานทั้งร่างกาย จิตใจ รวมถึงได้มีพัฒนาการที่ครบถ้วนแข็งแรง โดยผู้ชนะการประกวด จะได้เข้ารับพระราชทานรางวัล ในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ภายใต้แนวคิด “๑๒๕ ปี สภากาชาดไทยร้อยดวงใจ ส่งต่อการให้ที่งดงาม” ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สวนลุมพินี ถนนพระราม ๔ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
          ติดต่อสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ หน่วยธุรการ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๖ ๑๙๗๑ และที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหารายได้ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ หมายเลข โทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๖ ๔๔๔๐ และ ๐ ๒๒๕๕ ๙๙๑๑และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.redcrossfundraising.org/a... (ที่มา : กองอำนวยการจัดงานกาชาด)

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการกรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๓๑

กองทัพเรือ โดย กรมแพทย์ทหารเรือ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการกรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๓๑ ภายใต้หัวข้อการประชุม Naval Medical Challenge Thailand 4.0 ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒๕๐ ที่นั่ง ชั้น ๕ อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานครสนใจลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1w1F15W469FjcizhYZnysSyHf95AGTOlF4KpkwS_DK1c/viewform?edit_requested=true(ที่มา : พร.)

กิจการร้านสวัสดิการกองทัพเรือช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพกำลังพลกองทัพเรือ

กิจการร้านสวัสดิการกองทัพเรือ กำหนดจำหน่ายสินค้าราคาถูกพิเศษเพื่อช่วยเหลือและลดภาระค่าครองชีพแก่กำลังพลกองทัพเรือ ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ โดยจำหน่ายสินค้าราคาชุดละ ๒๘๐ บาท ประกอบด้วย              ** ข้าวหอมมะลิ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ บรรจุถุงละ ๕ กิโลกรัม จำนวน ๒ ถุง              ** น้ำมันพืช ขนาด ๑ ลิตร จำนวน ๑ ขวด              ** น้ำตาลทรายขาว บรรจุถุงละ ๑ กิโลกรัม จำนวน ๑ ถุง            ** สมนาคุณข้าวเกษตรอินทรีย์ปลอดสารดำเนินการโดยกิจการเกษตรกรรมทหารเรือภายใต้การควบคุมของสวัสดิการร้านค้าและบริการกองทัพเรือ บรรจุถุงละ ๑ กิโลกรัม จำนวน ๑ ถุง              กำลังพลกองทัพเรือที่สนใจซื้อสินค้าราคาพิเศษได้บริเวณพื้นที่ด้านหลังอาคารจอดรถอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ข้าราชการ ๑ คน สามารถซื้อสินค้าได้ ๑ ชุดเท่านั้น              อนึ่ง หากหน่วยงานของกองทัพเรือมีความประสงค์จะซื้อสินค้าเป็นส่วนรวม ให้รวบรวมรายชื่อแจ้งยอดจำนวนความต้องการและประสานโดยตรงกับ นาวาโท มาโนช รื่นยาน…

กองทัพเรือขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประเพณีกองทัพเรือ – ธรรมศาสตร์ – เกษตรศาสตร์ – มหิดล ครั้งที่ ๒๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

กองทัพเรือขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประเพณีกองทัพเรือ – ธรรมศาสตร์ – เกษตรศาสตร์ – มหิดล ครั้งที่ ๒๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในหัวข้อเรื่อง “สมุทราภิบาล : ทิศทางอนาคตไทย” (OceanGovernance for the Future of Thailand) ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร  การประชุมดังกล่าวประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ โดย พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ การเสวนาในรูปแบบการอภิปรายเป็นคณะ (Panel Discussion) การนำเสนอบทความทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนความรู้ในรูปแบบการนำเสนอด้วยภาพยนตร์สั้นในหัวข้อที่เกี่ยวกับการประชุมฯ   จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการประเพณีฯ ดังกล่าวได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  (ที่มา : ฝวก.ยศ.ทร.)

งานประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบันครั้งที่ 20 ปี 2561 ในหัวข้อ “สมุทราภิบาล ทิศทางอนาคตไทย"

กองทัพเรือ โดยกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดกิจกรรมงานประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561 ในหัวข้อ “สมุทราภิบาล ทิศทางอนาคตไทย หรือ Ocean Governance –The agenda for the future of Thailand” ในวันศุกร์ที่ 31 ส.ค.61 ระหว่างเวลา 0900-1500 ณ หอประชุมกองทัพเรือ  งานประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน ประกอบด้วย กองทัพเรือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หมุนเวียนจัดต่อเนื่องมา 19 ครั้งแล้ว และในปีนี้เป็นครั้งที่ 20 ที่ได้มีการจัดประชุมวิชาการเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง 4 สถาบัน โดยกิจกรรมสำคัญประกอบด้วย การปาฐกฐาพิเศษ โดย พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ อดีตเสนาธิการทหารเรือ และการเสวนาวิชาการโดยผู้แทนจาก 4 สถาบัน ในกรอบ 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านความมั่นคงทางทะเล มิติด้านกฎหมาย มิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล และมิติด้านมลพิษทางทะเล รวมทั้งการนำเสนอ ผลงานวิชาการ ภาพยนตร์สั้นของนิสิต นักศึกษา นายทหารนักเรียน ในเรื่องสมุทราภิบาล ตลอดจนการแลกเ…

ทร.กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

กองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในแต่ละพื้นที่กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๖ – ๑๒ ส.ค.๖๑ ดังนี้  -พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล มี กพร.ทร. และ ขส.ทร. เป็นหน่วยรับผิดชอบดำเนินการ มีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในวันพุธที่ 8 ส.ค.61 ณ วัดครุฑ กรุงเทพฯ และพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ส.ค.61 ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ  -พื้นที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี มี กร. ทรภ.๑ นย. สอ.รฝ. และ ฐท.สส. เป็นหน่วยรับผิดชอบดำเนินการ มีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ  -พื้นที่ จว.สงขลา มี ทรภ.๒ เป็นหน่วยรับผิดชอบดำเนินการ มีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย กิจกรรมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  -พื้นที่ จว.ภูเก็ต และ จว.พังงา มี ทรภ.๓ เป็นหน่วยรับผิดชอบดำเนินการมีกิจกรรมที่สำคัญป…

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการบูรณปฏิสังขรณ์อาคารวิหารน้อย ภายในสุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

กองทัพเรือ ร่วมกับมูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ อาคารวิหารน้อย สถานที่เก็บพระสรีรางคารของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ภายในสุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ซึ่งอาคารวิหารน้อยนี้ ได้ก่อสร้างมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2426 ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) และบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งสุดท้ายเมื่อปี พ.ศ. 2531 ทั้งนี้ การดำเนินงานได้รับการอนุญาตดำเนินการจากสำนักพระราชวัง และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช โดยทางถึงกรมศิลปากรได้เข้าร่วมในการดำเนินงานแล้ว และได้ดำเนินการสำรวจตรวจสอบความเสียหายของอาคาร และประมาณการบูรณปฏิสังขรณ์ในเบื้องต้นเป็นเงิน 9,000,000 บาท กำหนดให้แล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม 2561 ขณะนี้ การดำเนินงานได้เริ่มงานได้แล้วกว่า 30 % จึงขอเชิญชวนท่านที่เคารพศรัทธาใน “องค์บิดาของกองทัพเรือไทย” และ “เสด็จเตี่ย” ของทุกท่าน ร่วมบริจาคทำบุญ กับกองทัพเรือ และมูลนิธิราชสกุลอาภากร ในครั้งนี้ สำหรับผู้ร่วมกุศลบริจาคผ่านทางชื่อบัญชี “มูลนิธิราชสกุลอาภากร” •ธนา…

หน้าหลัก วิสัยทัศน์ ประวัติ ผู้บังคับบัญชา เอกสารดาว์โหลด Search โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัครประชาชนจิตอาสา

ตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวรพระราชดำริ ได้เปิดรับสมัครประชาชนจิตอาสาเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ห้วงเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ อาคาร ๖๐๖ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า นั้น เนื่องจากมีประชาชนให้ความสนใจมาลงทะเบียนสมัครจิตอาสาเป็นจำนวนมาก ศูนย์อำนวยการใหญ่ฯ จึงขอแจ้งขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัครออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ห้วงเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ อาคาร ๖๐๖ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า โดยมีช่วงเวลาที่ของดการรับสมัครจิตอาสา เนื่องจากมีเหตุจำเป็นและมีภารกิจสำคัญในบริเวณพื้นที่รับสมัครดังนี้ ** วันที่ ๔ – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ปิดปรับปรุงระบบงานลงทะเบียนจิตอาสาเป็นเวลา ๒ วัน ** วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ มีภารกิจงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ หากมีข้อสงสัยใด ๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๑๕๑๐ , ๑๕๑๑ ๐ ๒๒๘๓ ๒๗๔๕ และ ๐ ๒๒๘๓ ๒๐๑๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ที่มา : ศูนย์อำนวยการใหญ่ โครงการฯ)

รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๒

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด กำหนดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การแสดงท้องถิ่น ชุดรณรงค์ด้านการปฏิบัติการจิตวิทยา หมวดปฏิบัติการจิตวิทยา กองกำลังด้านจันทบุรี – ตราด จำนวน ๖ อัตรา โดยกำหนดจ้างตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ โดยกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่หมวดปฏิบัติการจิตวิทยา กองกำลังด้านจันทบุรี – ตราด ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมวดปฏิบัติการจิตวิทยา กองกำลังด้านจันทบุรี – ตราด หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๙๓๑ ๑๐๕๕ ต่อ ๓๗๘๔๒ , เรือเอก ชอบ ทองดำ ผู้บังคับหมวดปฏิบัติการจิตวิทยา กองกำลังด้านจันทบุรี – ตราด หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๕๐๔๒ ๕๓๒๗ และ จ่าเอก สักรินทร์ นิยม เสมียนกองบังคับการ หมวดปฏิบัติการจิตวิทยา กองกำลังด้านจันทบุรี – ตราดหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๘๒๘๘ ๓๐๐๒ (ที่มา : กปช.จต.)

แจ้งงดการลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสาของข้าราชการทหารและข้าราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และครอบครัว ที่อาคาร ๖๐๖ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า

ด้วยกรมกิจการพลเรือนทหาร ได้ขอให้กำลังพลและครอบครัวของข้าราชการในสังกัด กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และครอบครัว งดการเดินทางไปละเบียนสมัครเป็นจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ที่อาคาร ๖๐๖ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนจำนวนมากที่เดินทางไปลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสาฯ หน่วยในกองทัพเรือสามารถรวบรวมรายชื่อของกำลังพลและครอบครัวที่มีความประสงค์ จะลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสาได้ รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นาวาเอก อนุสรณ์ แสงใส รองผู้อำนวยการกองบรรเทาสาธารณภัย สำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๙๙๓๖ ๐๐๕๙ ได้โดยตรง (ที่มา : กพร.ทร.)