Skip to main content

Posts

Showing posts from December, 2015

๒๘ ธันวาคม วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตรงกับวันที่ ๒๘ ธันวาคมของทุกปี ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสิน ทรงมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญใหญ่หลวงต่อเอกราชไทย พระองค์ได้ทำสงครามกับพม่าถึง ๙ ครั้ง และทรงได้รับชัยชนะทุกครั้ง รวมทั้งทรงทำศึกกับเขมร ๓ ครั้ง พระราชกรณียกิจด้านอื่น ๆ นอกจากการเมืองและการศึกสงครามแล้ว พระองค์ทรงฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจ การคมนาคม การบำรุงการศึกษาภายในวัด การรวบรวมพระไตรปิฎก อัญเชิญพระแก้วมรกต และพระบางจากเวียงจันทน์ กลับมายังกรุงธนบุรี บูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอารามต่าง ๆ ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ รวมทั้งยังพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ไว้ ๔ ตอน เป็นต้น วันที่ ๒๘ สิงหาคมของทุกปี จึงถือเป็นวันสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยอีกหนึ่งวัน เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชจากพม่าให้แก่ประเทศไทย และเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีเพียงพระองค์เดียว จึงขอให้ปวงชนชาวไทยร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และความกล้าหาญของพระองค์ ที่ช่วยให้คนไทยได้มีชาติไทยอาศัยอยู่มาจนถึง ณ ทุกวันนี้ --ข้อมูล กพ…

กองทัพเรือรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๕๙

กองทัพเรือ โดย ฐานทัพเรือกรุงเทพ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ผู้สมัครเป็นชาย หรือหญิง โสด อายุครบ ๑๕ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๑๘ ปีบริบูรณ์ โดยนับปี พ.ศ.ที่เกิด (เกิดระหว่าง ๑ มกราคม ๒๕๔๑ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๔) มีสัญชาติไทย บิดา มารดา ผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด มีบุคลิกภาพดี มีสัดส่วนของร่างกายตามเกณฑ์ที่กำหนด สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า โดยผลการเรียนมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม ทุกรายวิชา ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เทอมต้น ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ สามารถพักอยู่ในโรงเรียนในลักษณะโรงเรียนประจำได้ สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครทางเว็บไซต์ www.rtnsm.com ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือที่ โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หมาเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๕๔ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๒๙๒ ในวัน และเวลาราชการ --ข้อมูล ฐท.…

กรมพลาธิการทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ และกลุ่มงานเทคนิค ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๘ อัตรา

ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร) เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้น ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ และไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ตามความในมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ แผนกกำลังพล กรมพลาธิการทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ ในวันราชการ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.supply.navy.mi.th/ สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ ในวันราชการ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๓๐ น. และเวลา ๐๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ที่แผนกกำลังพล กรมพลาธิการทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๔๗๓ --ข้อมูล พธ.ทร. ๒๘ ธ.ค.๕๘

กองทัพเรือ โดย ทรภ.๑ จับกุมเรือประมงทำผิดกฎหมาย

กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ ๑ จับกุมประมงทำผิดกฎหมาย เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ ๑ ได้สั่งการให้เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ๙๑ ได้ดำเนินการตรวจค้น เรือประมง ส.มานะชัยนาวี มีพฤติกรรมต้องสงสัย บริเวณแบริ่ง ๒๗๐ ระยะ ๓ ไมล์ จากเกาะจวง จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า ลูกเรือทั้งรวมไต๋เรือเป็นชาวกัมพูชา จำนวน ๕ นาย ไม่มีเอกสารใด ๆ ให้ตรวจ และไม่แจ้งการออกกับศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือประมงเข้าออก (PIPO) จึงมีความผิดตาม พ.ร.บ.การประมงในน่านน้ำไทย พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๑๕๘ ทัพเรือภาคที่ ๑ ได้สั่งการให้เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ๙๑ นำเรือดังกล่าวพร้อมผู้ต้องหาเข้าเทียบท่าเทียบเรือกองบัญชาการกองเรือยุทธการกลางอ่าว เวลา ๒๑๐๐ น. เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป --ข้อมูล สน.ปชส.ศปมผ. ๒๗ ธ.ค.๕๘

กองทัพเรือ จัดโครงการ“เปิดหน่วย...ช่วยชาติ” กระตุ้นเศรษฐกิจ

พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ อนุมัติให้กองทัพเรือจัดโครงการ “เปิดหน่วย....ช่วยชาติ” โดยใช้พื้นที่หน่วยของกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงพื้นที่สัตหีบ จ.ชลบุรี เปิดให้ประชาชนและผู้ผลิตสินค้า เข้ามาจำหน่ายสินค้า โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย เพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าราคาถูกจากผู้ผลิตอันเป็นการสนองนโยบายรัฐบาล ในการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชนในการลดค่าครองชีพ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้ - พื้นที่ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๗๐๐ น. – ๑๓๐๐ น. - พื้นที่ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ในวันที่ ๒๕-๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๕๐๐ น. – ๒๑๐๐ น. - พื้นที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ใน วันที่ ๒๕ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐๐๐ น. – ๒๑๐๐ น. - พื้นที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ วันที่ ๒๕ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๔๐๐ น. – ๑๙๐๐ น. - พื้นที่ บริ…

ทัพเรือภาคที่ ๑ จับเรือประมงกระทำผิดกฎหมาย ฝ่าฝืนการตรวจเข้มของศูนย์ PIPO ลักลอบส่งไต๋-ช่างเครื่องไม่ตรงกับเอกสารแจ้งออกเรือ

เมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค.๕๘ เวลาประมาณ ๑๕๐๐ น. พล.ร.ท.รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ กองทัพเรือ ได้รับแจ้งจากหมวดเรือเฉพาะกิจ ทัพเรือภาคที่ ๑ โดย เรือ ต.๙๙๔ มีเรือเอก ชัยเดช จันทร์เสนา ผู้บังคับการเรือ รายงานว่าขณะออกเรือลาดตระเวน พบเรือประมงไทยจำนวน ๓ ลำกำลังทำการประมงบริเวณห่างจากเกาะสีชังด้านทิศตะวันตกประมาณ ๑๐ ไมล์ทะเล จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบเรือประสิทธิ์พร ๑๐และ ๑๔ ซึ่งเป็นเรือลากคู่ ที่ออกมาจากปากน้ำสมุทรปราการตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธ.ค.๕๘ กระทำผิดกฎหมายและ ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามที่ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ) ประกาศกำหนด โดยการแจ้งชื่อไต๋เรือไม่ตรงกับเอกสารแจ้งออกที่แจ้งไว้กับศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง (Port in - Port out Control Center - PIPO) จ. สมุทรปราการ โดยมีนายธวัชชัย เจริญนิรันดร์ อายุ ๕๖ ปี เป็นไต๋เรือประสิทธิ์พร ๑๐ ถูกควบคุมตัวพร้อมลูกเรือจำนวน ๑๔ คน ขณะที่เรือประสิทธิ์พร ๑๔ มี นายสมเกียรติ กระโทก อายุ ๖๓ ปี เป็นไต๋เรือ มีลูกเรือรวมทั้งหมด ๔ คน ขณะที่เรือลากคู่ชื่อเรือศักดิ์นาวีพร ๔ หลังตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหากับไ…

งานแถลงข่าวกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๙

ใน ๒๒ ธ.ค.๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พลเรือโท จุมพล ลุมพิกานนท์ รองเสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในการจัดงานแถลงข่าว "โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือประจำปี ๒๕๕๙" ณ ห้องชมชลธี หอประชุม ทร. กองทัพเรือ โดยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กำหนดจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๗ ธ.ค.๕๘ ในพื้นที่กรุงเทพ จ.ชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้เยาวชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกองทัพเรือ และพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กองทัพเรือพร้อมปรับความคิด ทัศนคติ และความเชื่อของเยาวชนตามแนวทางสันติวิธี ขยายการปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ของกองทัพเรือ ขยายเครือข่ายกลุ่มเยาวชนให้มีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแส และข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ โดยมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๔ รุ่น รุ่นละ ๖๐ คน จากพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ได้แก่ อ.เมือง อ.บาเจาะ อ.ยี่งอ และ อ.ตากใบ โดยประกอบไปด้วยกิจกรรมการเยี่ยมชมหน่วยงานของกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพฯ และ จ.ชลบุร…

ศูนย์ PIPO สมุทรปราการ จับกุมเรือประมงนอกน่านน้ำ จ.สมุทรปราการ

วันที่ ๒๓ ธ.ค.๕๘ ศูนย์ PIPO สมุทรปราการ จับกุมเรือประมงนอกน่านน้ำ ที่ท่าเรือ 7C บริษัท สยามแก๊ส จำกัด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ จำนวน ๑ ลำ ชื่อเรือ ส.สมบูรณ์เจริญชัย ๕ โดยแจ้งข้อกล่าวหากับ นายท้ายเรือและช่างเครื่องเรือ ว่า "ทำการในเรือในตำแหน่งที่กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือกำหนดให้ต้องมีประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถโดยมิได้รับประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถอันถูกต้องตาม พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.๒๔๕๖ มาตรา ๒๘๒" โดยส่งตัวผู้ต้องหาทั้งสิ้นจำนวน ๒ นาย ให้ สภ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ดำเนินคดีตามกฎหมาย --ข้อมูล กพร.ทร. ๒๓ ธ.ค.๕๘

พิธีปิดการแข่งขันเรือพายนานาชาติ “สุดยอดเรือสยาม ประจำปี 2558 Thailand International Swan Boat Race 2015

สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย โดย พลเรือเอก ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ นายกสมาคมฯ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกรุงเทพมหานคร เป็นประธานปิดการแข่งขันเรือพายนานาชาติ “สุดยอดเรือสยาม ประจำปี 2558 Thailand International Swan Boat Race 2015" ณ ลำน้ำเจ้าพระยา บริเวณสวนหลวงพระราม 8 (สะพานพระราม 8) กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.58 โดยมีผลการแข่งขันดังนี้ เรือยาวฯ ประเภท 55 ฝีพาย รางวัลที่ 1 ได้แก่ เรือปัญญา ป.นำโชค รางวัลที่ 2 ได้แก่ เรือพรพระแก้ว รางวัลที่ 3 ได้แก่ เรือเจ้าแม่ประดู่ทอง รางวัลที่ 4 ได้แก่ เรือสาวสวยสุภาพร เรือยาวฯ ประเภท 30 ฝีพาย รางวัลที่ 1 ได้แก่ เรือกระทิงแดงเพชรนาวา รางวัลที่ 2 ได้แก่ เรือเทพ วชิรวิทย์ รางวัลที่ 3 ได้แก่ เรือเทศบาลนครสุราษฎร์ รางวัลที่ 4 ได้แก่ เรือจันทร์เจ้า เรือยาวนานาชาติ รางวัลที่ 1 ได้แก่ เรือ Philippine Canoe& Kayak Federation รางวัลที่ 2 ได้แก่ เรือ Thailand Swan Boat Team รางวัลที่ 3 ได้แก่ เรือ Singapore National Dragon Boat Team รางวัลที่ 4 ได้แก่ เรือ Korean Canoe Federation รางวัลที่ 5 ได้แก่ เรือ Amazing Thailand Team…

กิจกรรมเดิน - วิ่ง เทิดพระเกียรติ กรมหลวงชุมพร ๑๓๕ ปี

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในงาน “เดิน - วิ่ง เทิดพระเกียรติ กรมหลวงชุมพร ๑๓๕ ปี” ร่วมกับหม่อมราชวงศ์จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานมูลนิธิราชสกุลอาภากรใน พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และอาจารย์ ณรงค์ เทียมเมฆ สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมในงาน “เดิน - วิ่ง เทิดพระเกียรติ กรมหลวงชุมพร ๑๓๕ ปี” ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๖.๑๙ น. ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพสุขภาพของข้าราชการกองทัพเรือ และประชาชนทั่วไป รวมทั้งนำรายได้จากการจัดงานสมทบทุนจัดสร้างนิทรรศการกึ่งถาวร อาคารเรียนรู้เรื่องแพทย์บูรณาการ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ซึ่งผู้ชนะเลิศประเภทวิ่งมินิมาราธอน ๑๑ กม. จะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัต…

ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของ ศปมผ. ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๘

วันที่ (๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๙๓๐ น. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เป็นประธานการประชุม ศปมผ. ครั้งที่ ๒๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ กรุงเทพฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และติดตามเรื่องจากการประชุมที่ผ่านมา โดยมีหัวหน้า/ผู้แทน ส่วนราชการใน ศปมผ. เข้าร่วมประชุม สรุปมติที่ประชุมได้ดังนี้ ๑. ให้ สำนักงานเลขานุการ ศปมผ. รวบรวมความก้าวหน้าของหน่วยต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ภาคประมง เสนอให้ กรมประมง และ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อรายงานให้ DG Mare ได้ทราบต่อไป ๒. ให้ กรมประมง สำนักงานเลขานุการ ศปมผ. และตัวแทนผู้ประกอบการ เร่งรัดการดำเนินการเพื่อให้ได้ข้อสรุปในการหารือกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการทางทะเลและประมงอินโดนีเซีย กรณีช่วยเหลือลูกเรือที่ถูกกักไว้ ณ ประเทศอินโดนีเซีย และรายงานให้ที่ประชุมทราบต่อไป การช่วยเหลือแรงงานประมงที่ตกค้างที่ประเทศอินโดนีเซียและต้องการเดินทางกลับประเ…

กองทัพเรือ เชิญชมนิทรรศการหัวข้อ “ศปมผ.กับการแก้ไขปัญหา IUU”

กองทัพเรือ โดย ศูนย์บัญชาการการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) กำหนดจัดนิทรรศการ “ศปมผ.กับการแก้ไขปัญหา IUU” ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ ธ.ค.๕๘ ณ บริเวณพื้นที่รอบนอกทำเนียบรัฐบาลและเลียบคลองผดุงกรุงเกษม ศปมผ. ตระหนักดีถึงผลกระทบในการแก้ปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีการผ่อนปรน การจัดระเบียบ การสร้างความร่วมมือกันให้ปฏิบัติตามกติกาที่กำหนด จนถึงมาตรการในการให้ความช่วยเหลือจากรัฐบาล เพื่อให้การแก้ปัญหาประสบความสำเร็จต้องอาศัยความร่วมมือของพี่น้องชาวประมง นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยมีทะเลที่สมดุลและสมบูรณ์กลับคืนมา ทำให้การประมงของไทยเดินหน้าไปได้ ให้ทะเลไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพื่ออนาคตลูกหลานไทยต่อไป --ข้อมูล สน.ปชส.ศปมผ. ๑๖ ธ.๕.๕๘

ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. http://web.ocsc.go.th/forking/ --ข้อมูล สำนักนายกรัฐมนตรี ๑๖ ธ.ค.๕๘

กำหนดการแต่งกายเนื่องในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช

ตามหมายกำหนดการพระราชทาน เพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ พระสังฆราช สกลมหาสังฆ ปริณายก ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยเวลา ๑๘.๐๐ น. โดย รัฐบาลได้เชิญชวนประชาชนทั่วไปแต่งกายชุดสีดำ เพื่อร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก นั้น โอกาสเดียวกันนี้ กระทรวงกลาโหม ได้อนุมัติให้ ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหม แต่งกายเครื่องแบบปกติคอพับแขนยาว สีตามเหล่าทัพ ในการนี้เพื่อให้การปฏิบัติของกำลังพลกองทัพเรือเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองทัพเรือจึงกำหนดให้กำลังพลแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๔ ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ สำหรับหน่วยที่จะต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบชนิดอื่น เพื่อปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามที่หน่วยกำหนด จึงแจ้งมาเพื่อทราบและปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน --ข้อมูล : กพ.ทร. ๑๖ ธ.ค.๕๘

มอบผ้าห่มบรรเทาภัยหนาว ณ วัดทุ่งฟ้าฮ่าม จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ ๑๓ ธ.ค.๕๘ เวลา ๐๘๓๐ พลเรือโท อดิเรก ชมภูนุช จก.กพร.ทร. ร่วมกับ ผบ.นรข. ให้การต้อนรับ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะฯ ในโอกาสเดินทางมามอบอุปกรณ์การเรียนการสอน สิ่งของบรรเทาภัยหนาว รวมทั้งการจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร ณ วัดทุ่งฟ้าฮ่าม ม.๕ ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย --ข้อมูล กพร.ทร. ๑๔ ธ.ค.๕๘

กองทัพเรือ ไล่ล่าเรือประมงเวียดนามลักลอบจับปลาในน่านน้ำไทย

กองทัพเรือ ส่งอากาศยานและเรือรบ ลาดตระเวนก่อนพระอาทิตย์ขึ้นไล่ล่าเรือประมงเวียดนามลักลอบจับปลาในเขตน่านน้ำไทยพบมีจำนวนนับสิบลำ เตรียมนำเข้าฝั่งเพื่อดำเนินการตามกฎหมายไทยตอบสนองนโยบายของ ศปมผ.ฯ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต 1 ได้สั่งการให้ หมวดบินเฉพาะกิจทัพเรือภาคที่ ๑ (มวบ.ทรภ.๑) เข้าตรวจสอบเรือประมงเวียดนามลักลอบเข้ามาทำการประมงในเขตน่านน้ำไทยประมาณ ๑๐ ลำ ในรัศมีประมาณ ๒๐ ไมล์ทะเล โดยสามารถจับกุมเรือประมงเวียดนามได้ ๒ ลำ และควบคุมเรือประมงทั้งสองลำพร้อมลูกเรือที่จับได้ เข้าเทียบท่าที่ท่าเรือ กองเรือยุทธการ จ.ชลบุรี และดำเนินคดีในด้านการค้ามนุษย์หรือลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทย เพื่อจับปลาในเขตน่านน้ำไทย พล.ร.ท.รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ กองทัพเรือ (ผบ.ทรภ.๑) กล่าวว่า การปฏิบัติดังกล่าว ถือเป็นความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่และกำหนดมาตรการต่างๆ ในการสนับสนุนและบูรณาการร่วมแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน ไร้การควบคุม (IUU FISHING) ในฐานะของหน่วยงานราชการในศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) และเป็นหนึ่งใ…

ศปมผ. เผยแนวทางการบริหารจัดเรือประมงอย่างยั่งยืน

เสนาธิการศูนย์บัญชาการการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฏหมาย กล่าวว่า ได้จัดระเบียบเรือประมง ให้เรือทุกลำมีทะเบียนถูกต้อง เครื่องมือถูกต้อง ออกทะเลไปจับปลาโดยอยู่ในการเฝ้าระวังติดตามจากเจ้าหน้าที่จนกว่าเรือจะกลับเข้ามาจอดอีก ต่อไปจะสามารถนำมาตรการที่เหมาะสมกับการทำประมงมาบังคับใช้ โดยที่ไม่สร้างความเดือดร้อน แต่จะทำให้ท้องทะเลอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน และเป็นประโยชน์ต่อทุกคน --ข้อมูล สน.ปชส.ศปมผ. ๙ ธ.ค.๕๘

ขอเชิญชมนิทรรศการ Bike for Dad ณ สนามเสือป่า สวนอัมพร

กองทัพเรือ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ สนับสนุนการจัดนิทรรศการเนื่องในงาน Bike for Dad “ปั่นเพื่อพ่อ” กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ ธ.ค.๕๘ ณ พระลานพระราชวังดุสิต สวนอัมพร (สนามเสือป่า) ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ฯ เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ ในวันที่ ๑๑ ธ.ค.๕๘ เวลา ๑๖๐๐ น. ทั้งนี้ นิทรรศการนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อกองทัพเรือ จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าชมงาน --ข้อมูล กพร.ทร. ๙ ธ.ค.๕๘

ทหารนาวิกโยธิน ๑,๐๐๐ คน ซ้อมปั่นจักรยานในกิจกรรม Bike for Dad

เมื่อเวลา ๐๗๓๐ น.ของ วันที่ ๙ ธ.ค.๕๘ พล.ร.ท.ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ได้เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พร้อมนำ นายทหาร ข้าราชการ กำลังพลในสังกัด และ ประชาชน จำนวนนับพันคน ร่วมใส่เสื้อสีเหลือง ปั่นจักรยาน ระยะทาง ๘ กิโลเมตร เฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ หน้าเสาธง กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ อ่าวเตยงาม ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี กิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมเฉลิมพะเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ภายใต้ชื่อ รวมพลัง นาวิกโยธิน ปั่นเพื่อพ่อ Bike For DAD เพื่อถวายเป็นพระราชสดุดี สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ต้องการให้พสกนิกรแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมถึงแสดงความสามัคคีร่วมกัน ของประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและเตรียมร่างกายเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ Bike For DAD ณ ศาลากลางจังหวั…

ขอเชิญเป็นเจ้าของเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดจำหน่ายเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยจัดจำหน่ายเข็มละ ๓๐๐ บาท ทั้งนี้ เงินรายได้นำเข้าสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมเป็นเจ้าของเข็มที่ระลึกดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒ ๒๘๓ ๔๒๓๗ และ ๐ ๒๒๘๓ ๔๒๒๓ --ข้อมูล : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ๘ ธ.ค.๕๘

ศูนย์ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เข้าช่วยเหลือเรือประมงประสบเหตุ จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ ๗ ธ.ค.๕๘ เวลา ๑๕๓๐ น. กองทัพเรือ โดย ศรชล.เขต 3 และ ศปก.ทรภ.๓ ได้สั่งการให้ ศูนย์ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เข้าทำการตรวจสอบและให้การช่วยเหลือเรือประมง ณ พรประสิทธิ์ ที่ได้ออกไปทำการประมงบริเวณหน้าหาดกะตะ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ห่างจากฝั่งประมาณ ๓ ไมล์ และประสบเหตุกำลังจะจม ศปก.ทรภ.๓ จึงเข้าทำการตรวจสอบและให้การช่วยเหลือโดยจัดเรือยางท้องแข็ง (RIP) 1 ลำ บริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือเกาะปู ประมาณ ๗ ไมล์ และพบกับเรือลำดังกล่าว จึงให้การช่วยเหลือลูกเรือประมง ๖ คน (ไทย ๒ คน เมียนมา ๔ คน) โดยทุกคนปลอดภัย หลังจากนั้น ดำเนินการส่งลูกเรือทั้งหมดเดินทางกลับเข้าฝั่งไปกับ เรือประมงโชคกัลยา และเรือประมง ณ พรประสิทธิ์ ได้ถูกลากจูงเข้าฝั่งต่อไป --ข้อมูล ศปก.ทร. ๘ ธ.ค.๕๘

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ผู้มีแต่ให้

นับตั้งแต่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จฯเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๙ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ในวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๘๙ ซึ่งจะครบ ๗๐ ปีเต็มในปีหน้า (พ.ศ.๒๕๕๙) พระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติตลอดมาได้เป็นที่ประจักษ์ชัดในหมู่พสกนิกรชาวไทยและชาวโลกโดยทั่วกันแล้วว่า...พระองค์ทรงเป็น “พระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลก” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐด้วยพระเมตตาธรรม ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ด้วยพระปรีชาสามารถ และพระราชอุตสาหะ เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติและ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทยอย่างแท้จริง สมดัง พระปฐมบรมราชโองการ ที่ได้พระราชทานไว้ในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๓ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” น้ำพระราชหฤทัย ในพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว ซึ่งเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาคุณพระมหากรุณาธิคุณ ยากจะหาพระมหากษัตริย์องค์ใดเสมอเหมือน ประดุจน้ำทิพย์ชโลมใจพสกนิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดิน จากรุ่นสู่รุ่น การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียน ราษฎรในท้อ…

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กองทัพเรือ จัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน การประพฤติมิชอบ การร้องเรียน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทัพเรือ สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน ได้ที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๗๘๙ หรือทาง www.navy.mi.th/rongtook --ข้อมูล สลก.ทร. ๒ ธ.ค.๕๘

ประชุมเตรียมการแถลงความคืบหน้าการดำเนินงานของ ศปมผ.

วันที่ ๒ ธ.ค.๕๘ เวลา ๑๓๐๐ พลเรือโท จุมพล ลุมพิกานนท์ รองเสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานร่วมกับ พลตำรวจตรี ไกรบุญ ทรวดทรง ในการประชุมหารือเตรียมการแถลงความคืบหน้าการดำเนินงานของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) โดยมีผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมประมง กรมเจ้าท่า เข้าร่วมหารือ --ข้อมูล สน.ปชส.ศปมผ. ๒ ธ.ค.๕๘

กิจกรรมการอบรมเยาวชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด โดย ทรภ.๑

เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๕๘ กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมการอบรมเยาวชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด เพื่อให้ความรู้ ปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนในพื้นที่ได้ทราบถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการรวมกลุ่มเล่นกีฬา ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดให้มีการบรรยายเรื่อง "โทษภัยและการปฏิบัติเพื่อห่างไกลยาเสพติด" และการแข่งขันกีฬาเฮฮานาวี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๑๐๐ คน ณ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร --ข้อมูล ทรภ.๑ ๓ ธ.ค.๕๘

กองทัพเรือ โดย ทรภ.๓ จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ

พลเรือตรี พิสัย สุขวัน รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสฉลองพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมี ข้าราชการ ทหารในกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และโรงแรมในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม ณ หาดท่าหลา หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ --ช้อมูล ทรภ.๓ ๔ ธ.ค.๕๘

การทางพิเศษงดเก็บค่าผ่านทาง ๑๐ ด่าน ในกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” ๑๑ ธ.ค.๕๘

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ยกเว้นการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ เนื่องในโอกาสจัดกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๒๓.๐๐ น. โดยมีทางพิเศษศรีรัช จำนวน ๖ ด่าน ได้แก่ ด่าน ยมราช ด่านหัวลำโพง ด่านสะพานสว่าง ด่านอุรุพงษ์ ด่านสุรวงศ์ ด่านถนนจันทร์ และทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ ๑) จำนวน ๔ ด่าน ได้แก่ ด่านพระราม ๔-๑ ด่านพระราม ๔-๒ ด่านเพลินจิต และด่านเพชรบุรี รวมทั้งสิ้น ๑๐ ด่าน ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ประชาชน ผู้มาร่วมกิจกรรมฯ ในวันดังกล่าว --ข้อมูล: การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ๔ ธ.ค.๕๘

ร.ล.รัตนโกสินทร์ช่วยเหลือเรือประมงขณะกำลังอัปปาง

กองทัพเรือ โดย เรือหลวงรัตนโกสินทร์ ปฏิบัติราชการโดยทัพเรือภาคที่ ๑ ช่วยเหลือเรือประมงกำลังอัปปาง เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๕๘ เวลา ๐๐๓๐ น. เรือหลวงรัตนโกสินทร์ ปฏิบัติราชการทัพเรือภาคที่ ๑ ออกเรือฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี กฟก.๑ เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๕๘ ในระหว่างทำการฝึกได้ตรวจพบเรือประมงกำลังอัปปางจำนวน ๑ ลำ ในเวลา ๐๐๓๐ น. ส่งสัญญาณนกหวีดร้องขอความช่วยเหลือมายังเรือรัตนโกสินทร์ เมื่อผู้บังคับการเรือหลวงรัตนโกสินทร์ทราบเรื่องจึงสั่งการให้นำเรือยางท้องแข็ง (Rip) เข้าช่วยเหลือ สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทั้งหมด ๒ คน ส่วนเรือพลิกคว่ำจมน้ำอยู่บริเวณหน้า อ่าวลุงดำ หาดทรายแก้ว ‎เกาะเสม็ด จ.ระยอง เรือเป็นเรือประเภท ‎เรือไดหมึก ยาว ๘ เมตรกว้าง ๒ เมตร หลังจากช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้แล้วผู้บังคับการเรือ ให้นำผู้ประสบภัยกลับมายังเรือใหญ่ และให้การประถมพยาบาลเบื้องต้นและให้พักอยู่บนเรือใหญ่ และในช่วงเช้าได้นำผู้ประสบภัยไปส่งขึ้นเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง เพื่อเดินทางกลับบ้านต่อไป โดยทั้ง ๒ คนเป็นคนไทยมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดระยอง --ข้อมูล สลก.ทร. ๓ ธ.ค.๕๘

กองทัพเรือ โดย ทรภ.๓ เข้าช่วยเหลือเรือประมงกรณีถูกปล้นบริเวณเกาะหลีเป๊ะ

เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๕๘ ศปก.ทรภ.๓ ได้รับแจ้งจาก ตรน.จว.สตูล ว่า เรือประมงชื่อโชคบุญมี ๕ ถูกปล้นบริเวณใกล้เกาะหลีเป๊ะ ไม่ทราบตำบลที่แน่นอน จึงสั่งการให้ นป.สอ.รฝ.๔๙๑ ดำเนินการค้นหาโดยได้จัดเรือยนต์ตรวจการณ์ความเร็วสูงเข้าตรวจสอบโดยเวลา ๒๓๔๕ พบลูกเรือประมงที่เป็นคนไทย ๖ คนอยู่บริเวณหินตะกนเจ็ด (ทิศตะวันออกของเกาะหลีเป๊ะ ๓ ไมล์) จึงได้ทำการช่วยเหลือลูกเรือส่ง สภ.เกาะหลีเป๊ะเพื่อดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ได้รับแจ้งจาก กก.๙ บก.รน. ว่าได้ประสานหน่วย MMEA ของมาเลเซียจนสามารถควบคุมเรือโชคบุญมี ๕ ได้พร้อมผู้ต้องสงสัย ๒ คน ในน่านน้ำมาเลเซีย สำหรับไต๋เรือประมง กลุ่มโจรได้ปล่อยขึ้นฝั่งที่เกาะตะรุเตา ได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัย --ข้อมูล ศปก.ทร. ๔ ธ.ค.๕๘

กิจกรรมการอบรมเยาวชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด โดย ทรภ.๑

เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๕๘ กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมการอบรมเยาวชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด เพื่อให้ความรู้ ปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนในพื้นที่ได้ทราบถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการรวมกลุ่มเล่นกีฬา ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดให้มีการบรรยายเรื่อง "โทษภัยและการปฏิบัติเพื่อห่างไกลยาเสพติด" และการแข่งขันกีฬาเฮฮานาวี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๑๐๐ คน ณ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร --ข้อมูล ทรภ.๑ ๓ ธ.ค.๕๘

โครงการ "ทำความดีเพื่อพ่อ" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา

เมื่อวันพุธที่ ๒ ธ.ค.๕๘ กองทัพเรือโดยหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งได้จัดโครงการ "ทำความดีเพื่อพ่อ" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม๒๕๕๘ ซึ่งในโครงการประกอบด้วย ๓กิจกรรม ได้แก่ ๑.กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ๒.กิจกรรมรูปที่มีทุกบ้าน และ ๓.กิจกรรมปฏิบัติธรรม สวดมนต์ภาวนาทำสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ --ข้อมูล สอ.รฝ. ๓ ธ.ค.๕๘

ร.ล.รัตนโกสินทร์ช่วยเหลือเรือประมงขณะกำลังอัปปาง

กองทัพเรือ โดย เรือหลวงรัตนโกสินทร์ ปฏิบัติราชการโดยทัพเรือภาคที่ ๑ ช่วยเหลือเรือประมงกำลัง อัปปาง เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๕๘ เวลา ๐๐๓๐ น. เรือหลวงรัตนโกสินทร์ ปฏิบัติราชการทัพเรือภาคที่ ๑ ออกเรือฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี กฟก.๑ เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๕๘ ในระหว่างทำการฝึกได้ตรวจพบเรือประมงกำลังอัปปางจำนวน ๑ ลำ ในเวลา ๐๐๓๐ น. ส่งสัญญาณนกหวีดร้องขอความช่วยเหลือมายังเรือรัตนโกสินทร์ เมื่อผู้บังคับการเรือหลวงรัตนโกสินทร์ทราบเรื่องจึงสั่งการให้นำเรือยางท้องแข็ง (Rip) เข้าช่วยเหลือ สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทั้งหมด ๒ คน ส่วนเรือพลิกคว่ำจมน้ำอยู่บริเวณหน้า อ่าวลุงดำ หาดทรายแก้ว ‎เกาะเสม็ด จ.ระยอง เรือเป็นเรือประเภท ‎เรือไดหมึก ยาว ๘ เมตรกว้าง ๒ เมตร หลังจากช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้แล้วผู้บังคับการเรือ ให้นำผู้ประสบภัยกลับมายังเรือใหญ่ และให้การประถมพยาบาลเบื้องต้นและให้พักอยู่บนเรือใหญ่ และในช่วงเช้าได้นำผู้ประสบภัยไปส่งขึ้นเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง เพื่อเดินทางกลับบ้านต่อไป โดยทั้ง ๒ คนเป็นคนไทยมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดระยอง --ข้อมูล สลก.ทร. ๓ ธ.ค.๕๘

กองทัพเรือ ร่วมกับ โรงพยาบาลศิริราช จัดงาน“บางกอกน้อยเฟสติวัล ครั้งที่ ๓ โอ้โห...บางกอกน้อย”

กองทัพเรือ โดย กรมการขนส่งทหารเรือ ร่วมกับ โรงพยาบาลศิริราช สำนักงานเขตบางกอกน้อย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชาวชุมชนบางกอกน้อย ๔๒ ชุมชน ร่วมจัดงาน “บางกอกน้อยเฟสติวัล ครั้งที่ ๓ โอ้โห...บางกอกน้อย” ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเชิดชู สืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร ในเขตบางกอกน้อย ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้ง เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนบางกอกน้อย กับชุมชนใกล้เคียง โดยกำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ ๙ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. ถึงเวลา ๒๑.๓๐ น. ณ บริเวณลานหน้าพลับพลาสยามินทราศิริราชานุสรณีย์ โรงพยาบาลศิริราช ภายในงาน มีการจัดนิทรรศการความเป็นมาของชาวบางกอกน้อย นิทรรศการหัตถกรรมและภูมิปัญญา เช่น ขันลงหินบ้านปุ ข้าวเม่าหมี่ มะตูมเชื่อม และเรือกระทงจากกาบมะพร้าว และการแสดงดนตรีจากกองดุริยางค์ทหารเรือ โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการ จัดงานจะนำไปสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา เพื่อผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเที่ยวชมงาน “บางกอกน้อยเฟสติวัล ครั้งที่ ๓ โอ้โห...บางกอกน้อย” ได้ตามวัน เวลา และสถานท…

กิจกรรมเดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรฯ ๑๓๕ ปี

วันอังคารที่ ๑ ธ.ค.๕๘ กองทัพเรือ โดย พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ ร่วมกับมูลนิธิราชสกุลอาภากร ใน พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดย หม่อมราชวงศ์อาภากร เสสะเวช ประธานมูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ และ อาจารย์ ณรงค์ เทียมเมฆ สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้แถลงข่าวการจัดงาน “เดิน-วิ่งเทิดพระเกียรติ กรมหลวงชุมพร ๑๓๕ ปี” ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธ.ค.๕๘ เวลา ๐๖๑๙ ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพของข้าราชการกองทัพเรือ และประชาชนทั่วไป รวมทั้งนำรายได้จากการจัดงานไปสมทบทุนจัดสร้างนิทรรศการกึ่งถาวร อาคารเรียนรู้เรื่องแพทย์บูรณาการ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ทั้งนี้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันประเภทวิ่งมินิมาราธอน ๑๑ กม. จะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้โล่รางวัลบรรจุเหรียญกรมหลวงชุมพรฯ ในวาร…