Skip to main content

กองทัพเรือ จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” น้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช

          วันนี้ ๒๒ พ.ย.๕๙ เวลา ๐๘๐๐ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙ ณ ลานทัศนาภิรมย์ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมีกำลังพลกองทัพเรือ หน่วยงานราชการ สถานศึกษา และประชาชนในพื้นที เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน ๑,๙๘๙ คน

รูปภากจาก : กปส.สจว.กพร.ทร.
          เป็นไปตามที่ รัฐบาลกำหนดจัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อประกาศความจงรักภักดี และ ร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙ ในวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘๐๐ พร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ โดยร่วมกันจัดกิจกรรมสำคัญ ตามกรอบแนวความคิด ทำดีด้วยกาย วาจา และใจ ทั้งนี้กิจกรรมที่กองทัพเรือทั้งส่วนกลาง และภูมิภาคจัดให้มีขึ้นประกอบด้วย
               ๑. การทำดีด้วยกาย ประกอบด้วย - การเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร โดยมีเรือเก็บขยะ จำนวนกว่า ๕๐ ลำ ดำเนินการเก็บขยะร่วมกับชุมชนต่างๆ ในแม่น้ำเจ้าพระยา และคลองโดยรอบที่ตั้ง กองบัญชาการกองทัพเรือ เช่น คลองบางกอกน้อย คลองบางกอกใหญ่ เป็นต้น - กิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล
                ๒. การทำดีด้วยวาจา ประกอบด้วย - การกล่าวปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงพระราชนิพนธ์ บรรเลงโดยวงซิมโฟนีออเคสตร้าดุริยางค์ราชนาวี ร่วมด้วยนักดนตรี ๑๐๐ นาย นักร้องประสานเสียง ๕๐ นาย ขับร้องนำโดย เรือตรี สันติ ลุนเผ่
               ๓. การทำดีด้วยใจ ประกอบด้วย - กิจกรรมอธิษฐาน ด้วยการทำสมาธิ สำรวมจิตภาวนาแผ่เมตตา ทั้งนี้หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่ต่างๆ จัดกิจกรรมสวดมนต์ บำเพ็ญจิตภาวนา 

รูปภากจาก : กปส.สจว.กพร.ทร.
          หอประชุมกองทัพเรือ ซึ่งเป็นสถานที่จัดกิจกรรมในวันนี้ ได้เคยมีโอกาสใช้เป็นที่รับเสด็จ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบมวงศานุวงศ์ พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศ ในงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เมื่อวันที่ ๑๒ มิ.ย.๔๙ และต่อมาเมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย.๕๘ เวลา ๑๔๐๘ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชดำเนินจาก โรงพยาบาลศิริราช มาประทับเปลี่ยนพระอิริยาบถและทอดพระเนตรทัศนียภาพแม่น้ำเจ้าพระยา ณ ห้องชมชลธี หอประชุมกองทัพเรือ เป็นการส่วนพระองค์ นับเป็นครั้งสุดท้ายที่หอประชุมกองทัพเรือ ได้มีโอกาสใช้เป็นสถานที่รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กิจกรรมในครั้งนี้ กองทัพเรือ ได้นำเรืออังสนา ซึ่งกองทัพเรือเคยจัดถวายเป็นเรือพระที่นั่ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาร่วมในการจัดกิจกรรม เพื่อสะท้อนถึง พระมหากรุณาธิคุณ ในเรื่องของพลังงานทดแทน ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำริในเรื่องของการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อช่วยบรรเทาภาระประเทศในยามวิกฤตมาช้านาน การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเชื้อเพลิงชีวภาพของโครงการโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๒๘ ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชดำริว่าในอนาคตอาจเกิดการขาดแคลนน้ำมัน จึงมีพระราชประสงค์ให้นำอ้อยมาผลิตแอลกอฮอล์เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง โดยพระราชทานเงินทุนวิจัยเริ่มต้นเป็นจำนวน ๙๒๕,๕๐๐ บาท โดยในปี พ.ศ.๒๕๔๓ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาและกองงานส่วนพระองค์ วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เริ่มการทดลองนำน้ำมันปาล์มมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล ในปีเดียวกัน กรมอู่ทหารเรือ ได้เริ่มต้นงานวิจัยพัฒนาด้านพลังงานทดแทนเพื่อการผลิตไบโอดีเซล โครงการดังกล่าวประสบผลสำเร็จเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย.๔๕ โดยกรมอู่ทหารเรือสามารถผลิตและนำน้ำมันไบโอดีเซล (B-100) มาใช้เป็นเชื้อเพลิงร่วมกับก๊าซธรรมชาติในพาหนะขนาดใหญ่ ได้แก่ รถยนต์โดยสาร และรถบรรทุก ตลอดจนเรือเวรข้ามฝากเพื่อการขนส่งของกองทัพเรือ และในวันที่ ๗ พ.ค.๔๗ กรมอู่ทหารเรือได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากภาครัฐและเอกชน ในการสร้างโรงงานและติดตั้งระบบผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่อง ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตรต่อวัน ในพระตำหนักสวนจิตรลดา 

รูปภาพจาก : http://oknation.nationtv.tv/blog/petpetpe/2012/07/04/entry-1
          สำหรับการ " ใช้น้ำมันไบโอดีเซลในเรืออังสนานั้น " เป็นไปตามกระแสพระราชดำรัสเกี่ยวกับพลังงานทดแทนไบโอดีเซล ที่ได้พระราชทาน แก่ผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค.๕๐ โดย สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท.ได้ร่วมกับ กรมอู่ทหารเรือ ทำการศึกษาวิจัยและพัฒนาความเสถียรของน้ำมันไบโอดีเซล B100 พร้อมทั้งทดสอบการใช้น้ำมันไบโอดีเซลในเรือ "อังสนา" เพื่อนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนสำหรับเครื่องยนต์ในเรือรบและเรือปฏิบัติการ อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่กองทัพเรือและมีการนำน้ำมันไบโอดีเซลไปใช้อย่างกว้างขวางต่อไป ที่สำคัญจะช่วยให้กองทัพเรือประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และช่วยประเทศชาติลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศได้อีกทางหนึ่ง ต่อมากองทัพเรือเร่งดำเนินการปรับปรุงเรืออังสนา เป็นเรือพระที่นั่งในการนำเสด็จพระดำเนิน ไปทรงเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ และทรงเปิดสะพานภูมิพล ๑ สะพานภูมิพล ๒ ณ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย.๓๓ ให้สามารถใช้ไบโอดีเซล 100% ทดแทนน้ำมันดีเซล ได้ตามแนวพระราชดำรัส และ ต่อมาในวันที่ ๗ ก.ค.๕๔ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จไปยังท่าเทียบเรือสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช เพื่อประทับเรืออังสนา ที่กองทัพเรือจัดถวายเป็นเรือพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด ๕ โครงการชลประทาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ “น้ำสร้างชีวิต” บริเวณหน้ากรมชลประทาน สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ พร้อมทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่ประสบอุทกภัยเมื่อปี ๒๕๕๔ 
                                                                                                                  ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                             ๒๒ พ.ย.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐

ทร.มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ ๑. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑–๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑–๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑–๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ๒. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากการกระทำความผิดในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และในครึ่งป…