Skip to main content

ศปมผ. จัดชุดเฉพาะกิจนำร่องสำรวจและตรวจสภาพความพร้อมของท่าเทียบเรือประมงภายใต้ชื่อการปฏิบัติ "ย่ำเท้า เข้าท่า" ในพื้นที่นำร่อง จว.ระยอง เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการประมงไทย อย่างมีมาตรฐาน เพื่ออาชีพประมง และผู้บริโภคอย่างยั่งยืน

          เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค.๖๐ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) โดย ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) จัดชุดเฉพาะกิจนำร่องสำรวจและตรวจสภาพความพร้อมท่าเทียบเรือประมงในพื้นที่จังหวัดระยอง จำนวน ๑๐๗ ท่า ภายใต้ชื่อการปฏิบัติ "ย่ำเท้า เข้าท่า" โดยจัดชุดเฉพาะกิจ จำนวน ๓ ชุด ทำการสำรวจระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ เก็บข้อมูลท่าเทียบเรือในขั้นต้น สำหรับท่าเรือที่ได้ผ่านการสำรวจแล้ว จะได้รับป้าย สัญลักษณ์การสำรวจท่าเรือ (QR code) และ ศปมผ.จะรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการปรับปรุงท่าเทียบเรือประมงให้มีมาตรฐาน เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ ด้านการประมงของไทย ให้ถูกสุขอนามัย สินค้าประมงไร้มลพิษ เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำอาชีพประมง และอาหารทะเลในภาพรวม อย่างยั่งยืน

          ในการนี้ พล.ร.ท.สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ (ผบ.ทรภ.๑) และผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ผอ.ศรชล.เขต ๑) ติดตาม การปฏิบัติงานของชุดเฉพาะกิจอย่างใกล้ชิด ณ แพปลาประมงชัย (PMC) ณ อ.เมืองระยอง จว.ระยอง
          การสำรวจและตรวจสภาพความเรียบร้อยของท่าเทียบเรือประมง หรือ “ย่ำเท้า เข้าท่า” ซึ่งจะมีชุดสำรวจประกอบด้วย กองทัพเรือ, กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, กรมควบคุมมลพิษ, กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด, กรมสอบสวนคดีพิเศษ , กองบังคับการตำรวจน้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลท่าเทียบเรือประมงขนถ่ายสัตว์น้ำของไทยให้มีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบ/ควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำ และ การตรวจสอบย้อนกลับได้ โดยจะทำการสำรวจและตรวจสภาพความเรียบร้อยฯ ทั้งหมด ๒๒ จังหวัด มีจำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๙๙ ท่า พร้อมกันในห้วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
          ในการสำรวจข้อมูลถ้าเทียบเรือประมงในครั้งนี้ทางราชการ ไม่ได้ตรวจสอบเพื่อหาการกระทำความผิด หรือการบังคับใช้กฎหมาย เพียงแต่ต้องการทราบข้อมูลตามสภาพความเป็นจริง เพื่อหาแนวทางดำเนินงานให้ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริง ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับเจ้าของเรือประมง เจ้าของถ้าเทียบเรือ ผู้ประกอบการอาหารทะเล และผู้บริโภค อย่างแท้จริง
                                                                                                        ข้อมูล สน.ปชส.ศปมผ. ๒๖ ม.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐