Skip to main content

ศปมผ. จัดชุดเฉพาะกิจนำร่องสำรวจและตรวจสภาพความพร้อมของท่าเทียบเรือประมงภายใต้ชื่อการปฏิบัติ "ย่ำเท้า เข้าท่า" ในพื้นที่นำร่อง จว.ระยอง เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการประมงไทย อย่างมีมาตรฐาน เพื่ออาชีพประมง และผู้บริโภคอย่างยั่งยืน

          เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค.๖๐ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) โดย ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) จัดชุดเฉพาะกิจนำร่องสำรวจและตรวจสภาพความพร้อมท่าเทียบเรือประมงในพื้นที่จังหวัดระยอง จำนวน ๑๐๗ ท่า ภายใต้ชื่อการปฏิบัติ "ย่ำเท้า เข้าท่า" โดยจัดชุดเฉพาะกิจ จำนวน ๓ ชุด ทำการสำรวจระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ เก็บข้อมูลท่าเทียบเรือในขั้นต้น สำหรับท่าเรือที่ได้ผ่านการสำรวจแล้ว จะได้รับป้าย สัญลักษณ์การสำรวจท่าเรือ (QR code) และ ศปมผ.จะรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการปรับปรุงท่าเทียบเรือประมงให้มีมาตรฐาน เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ ด้านการประมงของไทย ให้ถูกสุขอนามัย สินค้าประมงไร้มลพิษ เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำอาชีพประมง และอาหารทะเลในภาพรวม อย่างยั่งยืน

          ในการนี้ พล.ร.ท.สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ (ผบ.ทรภ.๑) และผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ผอ.ศรชล.เขต ๑) ติดตาม การปฏิบัติงานของชุดเฉพาะกิจอย่างใกล้ชิด ณ แพปลาประมงชัย (PMC) ณ อ.เมืองระยอง จว.ระยอง
          การสำรวจและตรวจสภาพความเรียบร้อยของท่าเทียบเรือประมง หรือ “ย่ำเท้า เข้าท่า” ซึ่งจะมีชุดสำรวจประกอบด้วย กองทัพเรือ, กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, กรมควบคุมมลพิษ, กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด, กรมสอบสวนคดีพิเศษ , กองบังคับการตำรวจน้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลท่าเทียบเรือประมงขนถ่ายสัตว์น้ำของไทยให้มีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบ/ควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำ และ การตรวจสอบย้อนกลับได้ โดยจะทำการสำรวจและตรวจสภาพความเรียบร้อยฯ ทั้งหมด ๒๒ จังหวัด มีจำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๙๙ ท่า พร้อมกันในห้วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
          ในการสำรวจข้อมูลถ้าเทียบเรือประมงในครั้งนี้ทางราชการ ไม่ได้ตรวจสอบเพื่อหาการกระทำความผิด หรือการบังคับใช้กฎหมาย เพียงแต่ต้องการทราบข้อมูลตามสภาพความเป็นจริง เพื่อหาแนวทางดำเนินงานให้ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริง ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับเจ้าของเรือประมง เจ้าของถ้าเทียบเรือ ผู้ประกอบการอาหารทะเล และผู้บริโภค อย่างแท้จริง
                                                                                                        ข้อมูล สน.ปชส.ศปมผ. ๒๖ ม.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

กองทัพเรือ จัดโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญบุตร-ธิดาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ สมัครสอบชิงทุนการศึกษาโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ จำนวน ๑๐๐ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นบุตร - ธิดาของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ ที่กำลังศึกษาอยู่ มีอายุระหว่าง ๑๓ - ๑๘ ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ ก.ย. - ๑๐ ต.ค.๖๐ กำหนดสอบวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๑๓๐ และประกาศผลสอบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
          เอกสารประกอบการสมัคร ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด ๑ – ๒ นิ้ว ๑ รูป ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.civil2.navy.mi.th/index.php/main/index สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัด ทร. และสำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา/มารดา
          ผู้สนใจสามารถสมัคร พร้อมรับหนังสือประกอบการสอบได้ที่
          ๑. กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๓๐๓๓ 
          ๒. ทัพเรือภาคที่ ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๒๐๖๐
          ๓. ทัพเรือภาคที่ ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๑๖๖๐
          ๔. ฐานทัพเรือสัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ ๗๑๐๖๐ 
        …