Skip to main content

ศปมผ. จัดชุดเฉพาะกิจนำร่องสำรวจและตรวจสภาพความพร้อมของท่าเทียบเรือประมงภายใต้ชื่อการปฏิบัติ "ย่ำเท้า เข้าท่า" ในพื้นที่นำร่อง จว.ระยอง เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการประมงไทย อย่างมีมาตรฐาน เพื่ออาชีพประมง และผู้บริโภคอย่างยั่งยืน

          เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค.๖๐ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) โดย ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) จัดชุดเฉพาะกิจนำร่องสำรวจและตรวจสภาพความพร้อมท่าเทียบเรือประมงในพื้นที่จังหวัดระยอง จำนวน ๑๐๗ ท่า ภายใต้ชื่อการปฏิบัติ "ย่ำเท้า เข้าท่า" โดยจัดชุดเฉพาะกิจ จำนวน ๓ ชุด ทำการสำรวจระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ เก็บข้อมูลท่าเทียบเรือในขั้นต้น สำหรับท่าเรือที่ได้ผ่านการสำรวจแล้ว จะได้รับป้าย สัญลักษณ์การสำรวจท่าเรือ (QR code) และ ศปมผ.จะรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการปรับปรุงท่าเทียบเรือประมงให้มีมาตรฐาน เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ ด้านการประมงของไทย ให้ถูกสุขอนามัย สินค้าประมงไร้มลพิษ เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำอาชีพประมง และอาหารทะเลในภาพรวม อย่างยั่งยืน

          ในการนี้ พล.ร.ท.สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ (ผบ.ทรภ.๑) และผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ผอ.ศรชล.เขต ๑) ติดตาม การปฏิบัติงานของชุดเฉพาะกิจอย่างใกล้ชิด ณ แพปลาประมงชัย (PMC) ณ อ.เมืองระยอง จว.ระยอง
          การสำรวจและตรวจสภาพความเรียบร้อยของท่าเทียบเรือประมง หรือ “ย่ำเท้า เข้าท่า” ซึ่งจะมีชุดสำรวจประกอบด้วย กองทัพเรือ, กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, กรมควบคุมมลพิษ, กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด, กรมสอบสวนคดีพิเศษ , กองบังคับการตำรวจน้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลท่าเทียบเรือประมงขนถ่ายสัตว์น้ำของไทยให้มีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบ/ควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำ และ การตรวจสอบย้อนกลับได้ โดยจะทำการสำรวจและตรวจสภาพความเรียบร้อยฯ ทั้งหมด ๒๒ จังหวัด มีจำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๙๙ ท่า พร้อมกันในห้วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
          ในการสำรวจข้อมูลถ้าเทียบเรือประมงในครั้งนี้ทางราชการ ไม่ได้ตรวจสอบเพื่อหาการกระทำความผิด หรือการบังคับใช้กฎหมาย เพียงแต่ต้องการทราบข้อมูลตามสภาพความเป็นจริง เพื่อหาแนวทางดำเนินงานให้ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริง ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับเจ้าของเรือประมง เจ้าของถ้าเทียบเรือ ผู้ประกอบการอาหารทะเล และผู้บริโภค อย่างแท้จริง
                                                                                                        ข้อมูล สน.ปชส.ศปมผ. ๒๖ ม.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐

ทร.มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ ๑. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑–๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑–๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑–๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ๒. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากการกระทำความผิดในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และในครึ่งป…