Skip to main content

หมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลกองทัพเรือ (ร.ล.อ่างทอง) ส่งผ่านการช่วยเหลือและการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยให้กับ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๒ (ส่วนหน้า) เพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัย จนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ

          วันนี้ ๓๐ ม.ค.๖๐ พล.ร.ต.ชนินทร์ ผดุงเกียรติ ผู้บังคับหมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเล กองทัพเรือ (ผบ.มบภ.ทร.)/ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ (ผบ.กยพ.กร.) พร้อมด้วยฝ่ายอำนวยการ ของหมู่เรือฯ และ ผบ.ร.ล.อ่างทอง เดินทางจาก ร.ล.อ่างทอง ด้วยเรือระบายพล ขนาดเล็ก (LCVP) ขึ้นสู่ฝั่ง ณ หาดแพรกเมือง อ.หัวไทร จว.นครศรีธรรมราช เมื่อเวลา ๑๐๓๐ เพื่อส่งผ่าน การช่วยเหลือและการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย ให้กับ พล.ร.ท.บุญชิต พูลพิทักษ์ ผู้แทนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒

          ทั้งนี้ หมู่เรือฯ ได้นำถุงยังชีพ สิ่งของบริจาคจาก ศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ กองทัพเรือ ที่ ร.ล.มันนอก ลำเลียงมาจากอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้าฯ จว.สมุทรปราการ เพื่อส่งผ่าน หมู่เรือฯ (ร.ล.อ่างทอง) ให้กับผู้ประสบอุทกภัย และเตรียมการช่วยเหลือในขั้นฟื้นฟูต่อไป ทั้งนี้มีผู้แทนหน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่เดินทางมายังหาดแพรกเมือง เพื่อแสดงความขอบคุณกองทัพเรือที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ในห้วงเวลาที่เกิดอุทกภัย จนถึงปัจจุบันที่สถานการณ์คลี่คลาย
          หลังจากรับส่งหน้าที่เรียบร้อยแล้วหมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ (ร.ล.อ่างทอง) จะออกเดินทางกลับฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี ขณะที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ (ส่วนหน้า) โดย ร.ล.กระบี่ พร้อมเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบที่ ๒ ( Bell-212) และกำลังพล ได้เดินทางเข้าพื้นที่รับผิดชอบแทน ร.ล.อ่างทอง ซึ่งจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย และฟื้นฟูพื้นที่จนกว่าประชาชนในพื้นที่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ ยึดตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือที่ว่า "ทหารเรือจะไม่ทิ้งประชาชน"

                                                                                                   ข้อมูล ส่วนประชาสัมพันธ์ ศบภ.ทร.
                                                                                                                        ๓๐ ม.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

กองทัพเรือ จัดโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญบุตร-ธิดาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ สมัครสอบชิงทุนการศึกษาโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ จำนวน ๑๐๐ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นบุตร - ธิดาของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ ที่กำลังศึกษาอยู่ มีอายุระหว่าง ๑๓ - ๑๘ ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ ก.ย. - ๑๐ ต.ค.๖๐ กำหนดสอบวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๑๓๐ และประกาศผลสอบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
          เอกสารประกอบการสมัคร ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด ๑ – ๒ นิ้ว ๑ รูป ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.civil2.navy.mi.th/index.php/main/index สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัด ทร. และสำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา/มารดา
          ผู้สนใจสามารถสมัคร พร้อมรับหนังสือประกอบการสอบได้ที่
          ๑. กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๓๐๓๓ 
          ๒. ทัพเรือภาคที่ ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๒๐๖๐
          ๓. ทัพเรือภาคที่ ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๑๖๖๐
          ๔. ฐานทัพเรือสัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ ๗๑๐๖๐ 
        …