Skip to main content

แจ้งเปลี่ยนแปลงเส้นทางเข้า รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ระหว่างวันที่ ๒๘ ม.ค.-๑๘ ก.พ.๖๐

          ประกาศเปลี่ยนแปลงเส้นทางเข้า รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ระหว่างวันที่ ๒๘ ม.ค.- ๑๘ ก.พ.๖๐ เนื่องจากการก่อสร้างผิวถนนจราจรถาวร ฝั่งขาเข้าใน ตั้งแต่บริเวณซอยตากสิน ๒๘ ถึง ซอยตากสิน ๒๒/๑ ระยะทางประมาณ ๓๗๐ เมตร โรงพยาบาลจึงขอแจ้งเส้นทางเข้า โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ดังนี้
          เส้นทางที่ ๑ รถที่มาจากวงเวียนใหญ่ให้ลอดอุโมงค์แล้วกลับรถตรงบิ๊กซีดาวคะนอง แล้วให้ลงอุโมงค์อีกครั้ง เมื่อขึ้นจากอุโมงค์แล้วให้เลี้ยวซ้ายเข้า รพ.
          เส้นทางที่ ๒ รถที่มาจากเดอะมอลล์ท่าพระให้เลี้ยวซ้าย เข้าทางวัดสุทธาวาส (เฉพาะรถเล็ก) แล้วเข้าประตูด้านข้างสระว่ายน้ำได้ ตั้งแต่เวลา ๐๕๐๐ – ๒๐๐๐
          เส้นทางที่ ๓ รถที่มาจากถนนรัชดา – ท่าพระ ให้เลี้ยวขวาที่แยกมไหศวรรย์ แล้วกลับรถตรงบิ๊กซีดาวคะนองแล้วให้ลงอุโมงค์ เมื่อขึ้นจากอุโมงค์แล้วให้เลี้ยวซ้ายเข้า รพ.
          เส้นทางที่ ๔ รถที่มาจากสะพานกรุงเทพ (แยกบุคคโล) ให้เลี้ยวซ้ายที่แยกมไหศวรรย์ แล้วกลับรถตรงบิ๊กซีดาวคะนองแล้วให้ลงอุโมงค์ เมื่อขึ้นจากอุโมงค์แล้วให้เลี้ยวซ้ายเข้า รพ. - ปิดทางลงจากสะพานพระราม ๓

                                                                                                          ข้อมูล พร. ๒๕ ม.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐

ทร.มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ ๑. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑–๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑–๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑–๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ๒. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากการกระทำความผิดในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และในครึ่งป…