Skip to main content

กองทัพเรือ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่อง และเตรียมฟื้นฟูพื้นที่

          เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค.๖๐ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย หน่วยบรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจ ๓๒๑ กองทัพเรือ ได้ออกสำรวจบ้านเรือนประชาชนที่ถูกน้ำเซาะในหมู่ ๑๓ บ้านเขาดิน ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยประสานทางอำเภอให้นำหินมาถม เพื่อปรับปรุงและฟื้นฟูบ้านเรือนของประชาชน ผู้ประสบอุทกภัยได้กลับมาพักอาศัยอย่างปกติสุขต่อไป
          ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยแบ่งกำลังพลออกเป็น ๒ ชุด ในการสำรวจพื้นที่ใน ตำบลเคร็ง โดยชุด ๑ ซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชน ตรวจพบบ้านเรือนได้รับความเสียหาย จึงได้ทำการซ่อมแซม ในหมู่ ๗ ตำบลเคร็ง จำนวน ๑ หลัง และชุดที่ ๒ แจกจ่ายถุงยังชีพของกองทัพเรือจำนวน ๕๐ หลังคาเรือน ในหมู่ ๔ ตำบลเคร็ง
          พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติการร่วมกับ หมู่เรือบรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือในปฏิบัติการ "From the Sea" ในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ หมู่ ๖ ตำบลเคร็ง พร้อมแจกถุงยังชีพ และอาหารกล่องปรุงสำเร็จ ที่มาจาก เฮลิคอปเตอร์ EC 645 T2 จำนวน ๑๐๐ หลังคาเรือน และทำการสำรวจพื้นที่ในการปฏิบัติการของ หมู่เรือบรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ในพื้นที่หมู่ ๘ ตำบลเคร็ง และได้ทำการสำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่หมู่ ๕ ตำบลเคร็ง ในการฟื้นฟูพื้นที่
                                                                                              ข้อมูล ส่วนประชาสัมพันธ์ ศบภ.ทร.
                                                                                                             ๑๓ ม.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐

ทร.มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ ๑. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑–๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑–๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑–๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ๒. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากการกระทำความผิดในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และในครึ่งป…