Skip to main content

กองทัพเรือ จัดกิจกรรม "จากคงคาสู่มหานที ราชนาวีผองประชาร่วมอาลัย ” เพื่อแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสสตมวาร ๑๐๐ วัน แห่งการเสด็จสวรรคต ในวันที่ ๒๐ – ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

          กองทัพเรือ กำหนดจัดงาน “จากคงคาสู่มหานที ราชนาวีผองประชาร่วมอาลัย ” เพื่อแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสสตมวาร ๑๐๐ วันแห่งการเสด็จสวรรคต ในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ ในพื้นที่ต่างๆ ของกองทัพเรือ โดยกำหนดจัดเป็นส่วนกลาง ในวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
          โดยในช่วงเช้า เวลา ๐๗๐๐ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ จะเป็นประธานในพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน ๘๙ รูป กิจกรรมปล่อยนกจำนวน ๙๘๙ ตัว ถวายเป็นพระราชกุศล และ พิธีสวดพระพุทธมนต์ 
          และในช่วงเย็น ระหว่างเวลา ๑๗๐๐ – ๑๙๓๐ จะจัดให้มี กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ "จากคงคา" บริเวณลานทัศนาภิรมย์ หอประชุมกองทัพเรือ โดยในเวลา ๑๖๐๐ เป็นการแสดงนิทรรศการ "ขบวนเรือพระราชพิธีบารมีแห่งสายน้ำ" จากนั้นในเวลา ๑๗๐๐ เป็นการแสดงดนตรีไทย ประกอบวงซิมโฟนี ออเคสตร้า และการสาธิตเห่เรือสุพรรณหงส์จำลอง ในเวลา ๑๙๐๐ การเห่เรือน้อมแสดงอาลัย สตมวาร ๑๐๐ วันแห่งการเสด็จสวรรคต จากนั้นในเวลา ๑๙๓๐ ผู้บัญชาการทหารเรือ จะนำข้าราชการกองทัพเรือ และพสกนิกร ทุกหมู่เหล่าที่เข้าร่วมกิจกรรม จุดเทียนแสดงความอาลัย และ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี อันเป็นการเสร็จสิ้นกิจกรรม ในส่วนของการจัดงาน “จากคงคา” 
          ในส่วนของกิจกรรม “สู่มหานที” ของการจัดงาน “ราชนาวีผองประชาร่วมอาลัย” นั้น กำหนดจัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ พื้นที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี อาทิ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ การฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ บนเรือหลวงจักรีนฤเบศร, กิจกรรมสาธิตการทำบ้านดิน การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในพื้นที่ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ,กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ในพื้นที่อ่าวนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
          นอกจากนั้น ยังมีการจัดฉายภาพยนตร์สารคดีชุด “เรือของพ่อ” จำนวน ๕ เรื่อง การจัดนิทรรศการการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ณ “อ่าวของพ่อ” กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อ “อ่าวของพ่อ” (การดำน้ำเก็บขยะ โดย กรมสรรพาวุธทหารเรือ ร่วมกับ สมาคม/ชมรม ดำน้ำเอกชน) การปล่อยลูกเต่า ๑๘๙ ตัว ลงสู่ทะเล การแสดงของสุนัขศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด การออกร้านอาหารบริการประชาชน การสวนสนามทางเรือด้วย “เรือกรรเชียง” และ “เรือใบ” การแสดงดนตรี “เพลงพระราชนิพนธ์ โดยวงดุริยางค์ราชนาวี” และพิธีแสดงความอาลัย ณ อ่าวนาวิกโยธิน
          จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่กองทัพเรือจัดขึ้นเพื่อร่วมน้อมรำลึกถึง          พระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย
                                                                                                                 ข้อมูล กปจ.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                            ๑๗ ม.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐