Skip to main content

สอ.วด. เปิดให้บริการสินเชื่อแก่สมาชิกสมทบ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม (จำกัด)

          สอ.วด.เปิดให้บริการสินเชื่อแก่สมาชิกสมทบ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม (จำกัด) เปิดบริการสินเชื่อแก่สมาชิกสมทบ จำนวน ๕ โครงการ ประกอบด้วย
          ๑. การกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน คุณสมบัติต้องเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำหรือพนักงานข้าราชการ ของกองทัพเรือ นายทหารสัญญาบัตร วงเงินกู้ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท และนายทหารชั้นประทวนหรือลูกจ้างประจำวงเงินกู้ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน ๑๐ งวด โดยหักจากเงินได้รายเดือน และเงินอื่นๆ ของผู้กู้ ณ ที่จ่าย
          ๒. การกู้เงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทั่วไป คุณสมบัติต้องเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ ของกองทัพเรือ วงเงินกู้ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน ๗๒ งวด (๖ ปี) โดยหักจากเงินได้รายเดือน และเงินอื่นๆ ของผู้กู้ ณ ที่จ่าย สมาชิกสมทบ สอ.วด.
          ๓. การกู้เพื่อการศึกษา คุณสมบัติต้องเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำหรือพนักงานข้าราชการ ของกองทัพเรือ การศึกษาในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี กู้ได้ไม่เกิด ๕๐,๐๐๐ บาท ตั้งแต่ปริญญาโทขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน ๑๒ งวด (๑ ปี)
          ๔. การกู้เงินดอกเบี้ยต่ำ สำหรับผู้ที่มีบุตรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ คุณสมบัติต้องเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ ของกองทัพเรือ วงเงินกู้ไม่เกินรายละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน ๗๒ งวด (๖ ปี)
          ๕. การกู้เงินดอกเบี้ยต่ำเพื่อการประกอบอาชีพเสริม โดยมีหลักฐานยืนยัน คุณสมบัติต้องเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ ของกองทัพเรือ วงเงินกู้รายละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาผ่อนไม่เกิน ๖๐ งวด (๕ ปี)
          รายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดได้ที่ www.welfare.navy.mi.th/wmn/index.html สอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๓๒๗๙, ๕๕๒๕๑, ๕๕๒๕๒
                                                                                                          ข้อมูล สอ.วด. ๑๐ ม.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐