Skip to main content

กองทัพเรือ กำหนดจัดงานพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๐

          กองทัพเรือ กำหนดจัดงานพิธีสดุดีวีรชน เพื่อระลึกถึงวีรชนของทหารเรือที่ได้เสียสละชีวิตเพื่อกองทัพเรือและประเทศชาติ ณ อนุสรณ์ เรือหลวงธนบุรี โรงเรียนนายเรือ จว. สมุทรปราการ ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐
          พิธีสดุดีวีรชน เป็นพิธีสำคัญที่กองทัพเรือจัดขึ้นในวันที่ ๑๗ มกราคม เป็นประจำทุกปี เพื่อให้ทหารเรือทุกคนได้แสดงความเคารพและระลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญของบรรพชนทหารเรือที่ได้เสียสละชีวิตในสมรภูมิการรบอย่างกล้าหาญ เพื่อปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติจากศัตรูที่รุกรานแผ่นดิน โดยเฉพาะเหตุการณ์ในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ระหว่างไทยกับฝรั่งเศส เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๔๘๔ แม้เวลาจะผ่านพ้นไปนานสักเพียงใด แต่วีรกรรมของวีรชนกองทัพเรือยังคงอยู่ในความทรงจำของเหล่าทหารเรือ อาทิ นาวาโท พร้อม วีรพันธุ์ ผู้บังคับการเรือหลวงธนบุรี ซึ่งได้สละชีวิตพร้อมกับกำลังพลของเรือหลวงสงขลาและเรือหลวงชลบุรี รวม ๓๖ นาย ขณะนำเรือเข้าต่อสู้กับเรือลามอตต์ปิเกต์ของฝรั่งเศส ระหว่างการรบที่เกาะช้าง, นาวาตรี ประวิทย์ รัตนอุบล ผู้บังคับการเรือหลวงสมุย ซึ่งถูกเรือดำน้ำพันธมิตรโจมตี จนเสียชีวิตพร้อมกำลังพลประจำเรือ รวม ๓๑ นาย ในระหว่างสงครามสงครามมหาเอเชียบูรพา, พันจ่าเอก เชื้อ มีเงิน และพันจ่าเอก เล็ก ดอกไม้ สังกัดกองร้อยต่อสู้อากาศยาน เสียสละชีวิตขณะยิงต่อสู้กับเครื่องบินพันธมิตร เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๔๘๘, จ่าโท ผวน พรสยม และจ่าโท ชั้น เมืองอ่ำ ลูกเรือของเรือหลวงประแส ซึ่งเสียสละชีวิตขณะปฏิบัติภารกิจระดมยิงฝั่งในระหว่างสงครามเกาหลี เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๔๙๔
          นอกจากนี้ ยังมียุทธการสำคัญที่ทำให้ กองทัพเรือต้องสูญเสียทหารเรือผู้กล้าไปจำนวนมาก เช่น การปราบปรามผู้ก่อการร้ายตามแผนยุทธการสามชัย จังหวัดเพชรบูรณ์ รวมไปถึงการปฏิบัติภารกิจด้วยความกล้าหาญเพื่อความสันติสุขในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งล้วนเป็นผู้ที่อุทิศตนและเสียสละเพื่อปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีชีวิตอยู่อย่างสันติ นับเป็นสิ่งที่สมควรได้รับการสรรเสริญยกย่อง เช่นเดียวกับวีรกรรมและความกล้าหาญของบรรพชนทหารเรือที่ได้แสดงให้เป็นที่ประจักษ์ ตั้งแต่ครั้งอดีตและได้รับการสดุดียกย่องดำรงอยู่ในจิตใจของทหารเรือทุกคนจนถึงปัจจุบัน
                                                                                                  ข้อมูล ข่าวสาร ทร. ๑๑ ม.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙