Skip to main content

ศปมผ. นำร่องตรวจสอบการทำงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า – ออก (PIPO Audit Team) ในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อให้การปฏิบัติงานของศูนย์เป็นมาตรฐานเดียวกัน

          วันนี้ ๑๐ มี.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ พลเรือโท วรรณพล กล่อมแก้ว รองหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ในฐานะหัวหน้าคณะตรวจสอบการทำงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า – ออก (PIPO Audit Team) ฯ นำชุดตรวจสอบ ฯ ของ ศปมผ. ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการต่าง ๆ ได้แก่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมเจ้าท่า กรมประมง และ กรมการจัดหางาน เข้าตรวจสอบการทำงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า – ออก (PIPO) จังหวัดสงขลา
          สำหรับการทำงานของชุดตรวจสอบ ศปมผ.ในครั้งนี้ ถือเป็นการตรวจสอบศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ เข้า - ออก อย่างเป็นทางการครั้งแรก ตามคู่มือชุดตรวจสอบการทำงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ที่ได้จัดทำขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของศูนย์ทุกแห่งปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน และเป็นไปตามมาตรฐานในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม โดยชุดตรวจสอบ ๑ ชุด จะประกอบไปด้วย หัวหน้าคณะตรวจสอบ ซึ่งจัดนายทหารชั้นยศนายพลเรือ ในส่วนของ รองหัวหน้าชุดฯ จำนวน ๒ นาย จะจัดจาก ผู้แทนกรมประมง และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เจ้าหน้าที่ชุดตรวจฯ ๕ นาย จัดจาก ศปมผ. กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมประมง กรมเจ้าท่า และผู้แทนจาก ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ในพื้นที่รับผิดชอบ หน่วยละ ๑ คน นอกจากนี้สามารถให้ผู้แทนจาก มูลนิธิ Environmental Justice Foundation (EJF) เป็นผู้ร่วมสังเกตการณ์ได้ ตามแต่กรณีที่ EJF สนใจ
          สำหรับชุดตรวจสอบฯ จะมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆของศูนย์ PIPO รวมถึงตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รายบุคคล ตามกระบวนการตรวจที่ระบุไว้ ในคู่มือ รวมทั้งกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน และการขอความช่วยเหลือของผู้ประกอบการเรือประมง จากนั้นจะรายงานผลการตรวจสอบ ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ เพื่อให้มีการพิจารณาสั่งการต่อไป ซึ่งการดำเนินการต่าง ๆ เหล่านี้ นับได้ว่าเป็นส่วนสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะทำให้การดำเนินการต่าง ๆ ของ ศปมผ. ยกระดับให้การพัฒนากิจการประมงของไทยเกิดความยั่งยืน อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของรัฐบาล ในการสร้างกลไกในการตรวจสอบ และการบังคับใช้กฎหมาย ของหน่วยงานทางทะเล รวมถึงการกำกับดูแลด้านแรงงานในภาคประมงให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เป็นที่ยอมรับของสากล ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาการ ทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 
                                                                                          ข้อมูล ส่วนประชาสัมพันธ์ ศปมผ.
                                                                                                          ๑๐ มี.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙