Skip to main content

ศปมผ. นำร่องตรวจสอบการทำงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า – ออก (PIPO Audit Team) ในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อให้การปฏิบัติงานของศูนย์เป็นมาตรฐานเดียวกัน

          วันนี้ ๑๐ มี.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ พลเรือโท วรรณพล กล่อมแก้ว รองหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ในฐานะหัวหน้าคณะตรวจสอบการทำงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า – ออก (PIPO Audit Team) ฯ นำชุดตรวจสอบ ฯ ของ ศปมผ. ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการต่าง ๆ ได้แก่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมเจ้าท่า กรมประมง และ กรมการจัดหางาน เข้าตรวจสอบการทำงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า – ออก (PIPO) จังหวัดสงขลา
          สำหรับการทำงานของชุดตรวจสอบ ศปมผ.ในครั้งนี้ ถือเป็นการตรวจสอบศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ เข้า - ออก อย่างเป็นทางการครั้งแรก ตามคู่มือชุดตรวจสอบการทำงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ที่ได้จัดทำขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของศูนย์ทุกแห่งปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน และเป็นไปตามมาตรฐานในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม โดยชุดตรวจสอบ ๑ ชุด จะประกอบไปด้วย หัวหน้าคณะตรวจสอบ ซึ่งจัดนายทหารชั้นยศนายพลเรือ ในส่วนของ รองหัวหน้าชุดฯ จำนวน ๒ นาย จะจัดจาก ผู้แทนกรมประมง และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เจ้าหน้าที่ชุดตรวจฯ ๕ นาย จัดจาก ศปมผ. กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมประมง กรมเจ้าท่า และผู้แทนจาก ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ในพื้นที่รับผิดชอบ หน่วยละ ๑ คน นอกจากนี้สามารถให้ผู้แทนจาก มูลนิธิ Environmental Justice Foundation (EJF) เป็นผู้ร่วมสังเกตการณ์ได้ ตามแต่กรณีที่ EJF สนใจ
          สำหรับชุดตรวจสอบฯ จะมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆของศูนย์ PIPO รวมถึงตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รายบุคคล ตามกระบวนการตรวจที่ระบุไว้ ในคู่มือ รวมทั้งกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน และการขอความช่วยเหลือของผู้ประกอบการเรือประมง จากนั้นจะรายงานผลการตรวจสอบ ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ เพื่อให้มีการพิจารณาสั่งการต่อไป ซึ่งการดำเนินการต่าง ๆ เหล่านี้ นับได้ว่าเป็นส่วนสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะทำให้การดำเนินการต่าง ๆ ของ ศปมผ. ยกระดับให้การพัฒนากิจการประมงของไทยเกิดความยั่งยืน อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของรัฐบาล ในการสร้างกลไกในการตรวจสอบ และการบังคับใช้กฎหมาย ของหน่วยงานทางทะเล รวมถึงการกำกับดูแลด้านแรงงานในภาคประมงให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เป็นที่ยอมรับของสากล ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาการ ทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 
                                                                                          ข้อมูล ส่วนประชาสัมพันธ์ ศปมผ.
                                                                                                          ๑๐ มี.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐

ทร.มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ ๑. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑–๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑–๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑–๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ๒. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากการกระทำความผิดในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และในครึ่งป…