Skip to main content

กองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสหรัฐฯ วางแผนขั้นสุดท้าย การฝึกผสม CARAT 2017

เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค.๖๐ น.อ.สมหมาย สุกกอ เสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ ๒ เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทย และ Capt.ALEXIS T. WALKER (อเล็กซิส ท.วอร์กเกอร์) รองผู้บัญชาการกองเรือพิฆาตที่ ๗ เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายสหรัฐอเมริกา ร่วมเป็นประธานการประชุมการประชุมการวางแผนขั้นสุดท้าย CARAT 2017 หรือ Final Planning Conference ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องนันทา สวนนงนุชพัทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อยืนยันแนวทางการฝึก จำนวนผู้เข้าร่วมฝึก ยืนยันสถานที่ฝึก และจัดทำรายละเอียดตารางการปฏิบัติ หรือ Serial of Events ร่วมกัน
          ทั้งนี้ การฝึกผสม CARAT ระหว่างกองทัพเรือ และกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ ได้แก่ การฝึกผสม CARAT 2016 เป็นการฝึกครั้งที่ ๒๒ กองทัพเรือโดยกองเรือยุทธการ ได้มอบหมายให้กองเรือฟริเกตที่ ๒ เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักของฝ่ายไทย ร่วมกับกองเรือพิฆาตที่ ๗ หรือ Commodore Destroyer Squadron 7 เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักฝ่ายสหรัฐอเมริกา
          ในการประชุมได้กำหนดช่วงการฝึกฯ ระหว่างวันที่ ๒๙ พ.ค. – ๖ มิ.ย.๖๐ กำลังสำคัญที่เข้าร่วมการฝึกของฝ่ายไทย ประกอบด้วย เรือหลงนเรศวร เรือหลวงกระบุรี เรือหลวงสุโขทัย เรือหลวงอ่างทอง เรือหลวงสุรินทร์และเรือขนาดเล็กที่ใช้ปฏิบัติภารกิจเฉพาะอย่าง เช่น เรือระบายพล เรือล่าทำลายทุ่นระเบิด เรือตรวจการณ์ชายฝั่ง รวมถึงกำลังส่วนอื่นๆ ที่สำคัญ ประกอบด้วย กำลังรบยกพลขึ้นบก พร้อมด้วยรถ AAV ชุดถอดทำลายอมภัณฑ์ และชุดประดาน้ำจากกรมสรรพาวุธทหารเรือ ชุดก่อสร้างเคลื่อนที่จากกรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ ชุดแพทย์เคลื่อนที่จากกรมแพทย์ทหารเรือ ชุดตรวจการณ์ทุ่นระเบิดจากหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ชุดปฏิบัติการพิเศษจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ เป็นต้น
          ในส่วนของกำลังฝ่ายสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย เรือ Literal Combat Ship ชื่อเรือ USS Coronado เรือยกพลขึ้นบก และเรือกู้ซ่อมใต้น้ำ ชื่อเรือ USNS Salvor และอากาศยานปราบเรือดำน้ำ P - 3 เข้าร่วมการฝึก สำหรับกำลังส่วนอื่นๆ ประกอบด้วย หน่วยส่งกำลังบำรุงภาคพื้นแปซิฟิกตะวันตก กองเรือพิฆาตที่ ๗ ชุดถอดทำลายอมภัณฑ์ ชุดก่อสร้างเคลื่อนที่ ชุดซ่อมสร้างใต้น้ำ ชุดปฏิบัติการสำรวจหาด และ ชุดปฏิบัติการตามลำน้ำ นอกจากการฝึกทางทหารแล้ว ยังมีกิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ที่กองทัพเรือ และกองทัพเรือสหรัฐฯ ร่วมกันจัด ได้แก่ การจัดแสดงดนตรีและกิจกรรมบริการชุมชนร่วมกันเพื่อสร้างความบันเทิงให้แก่ประชาชน เป็นต้น
                                                                                            ข้อมูล สลก.ทร. ๒๘ มี.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

กองทัพเรือ จัดโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญบุตร-ธิดาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ สมัครสอบชิงทุนการศึกษาโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ จำนวน ๑๐๐ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นบุตร - ธิดาของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ ที่กำลังศึกษาอยู่ มีอายุระหว่าง ๑๓ - ๑๘ ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ ก.ย. - ๑๐ ต.ค.๖๐ กำหนดสอบวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๑๓๐ และประกาศผลสอบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
          เอกสารประกอบการสมัคร ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด ๑ – ๒ นิ้ว ๑ รูป ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.civil2.navy.mi.th/index.php/main/index สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัด ทร. และสำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา/มารดา
          ผู้สนใจสามารถสมัคร พร้อมรับหนังสือประกอบการสอบได้ที่
          ๑. กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๓๐๓๓ 
          ๒. ทัพเรือภาคที่ ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๒๐๖๐
          ๓. ทัพเรือภาคที่ ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๑๖๖๐
          ๔. ฐานทัพเรือสัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ ๗๑๐๖๐ 
        …