Skip to main content

กองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสหรัฐฯ วางแผนขั้นสุดท้าย การฝึกผสม CARAT 2017

เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค.๖๐ น.อ.สมหมาย สุกกอ เสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ ๒ เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทย และ Capt.ALEXIS T. WALKER (อเล็กซิส ท.วอร์กเกอร์) รองผู้บัญชาการกองเรือพิฆาตที่ ๗ เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายสหรัฐอเมริกา ร่วมเป็นประธานการประชุมการประชุมการวางแผนขั้นสุดท้าย CARAT 2017 หรือ Final Planning Conference ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องนันทา สวนนงนุชพัทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อยืนยันแนวทางการฝึก จำนวนผู้เข้าร่วมฝึก ยืนยันสถานที่ฝึก และจัดทำรายละเอียดตารางการปฏิบัติ หรือ Serial of Events ร่วมกัน
          ทั้งนี้ การฝึกผสม CARAT ระหว่างกองทัพเรือ และกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ ได้แก่ การฝึกผสม CARAT 2016 เป็นการฝึกครั้งที่ ๒๒ กองทัพเรือโดยกองเรือยุทธการ ได้มอบหมายให้กองเรือฟริเกตที่ ๒ เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักของฝ่ายไทย ร่วมกับกองเรือพิฆาตที่ ๗ หรือ Commodore Destroyer Squadron 7 เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักฝ่ายสหรัฐอเมริกา
          ในการประชุมได้กำหนดช่วงการฝึกฯ ระหว่างวันที่ ๒๙ พ.ค. – ๖ มิ.ย.๖๐ กำลังสำคัญที่เข้าร่วมการฝึกของฝ่ายไทย ประกอบด้วย เรือหลงนเรศวร เรือหลวงกระบุรี เรือหลวงสุโขทัย เรือหลวงอ่างทอง เรือหลวงสุรินทร์และเรือขนาดเล็กที่ใช้ปฏิบัติภารกิจเฉพาะอย่าง เช่น เรือระบายพล เรือล่าทำลายทุ่นระเบิด เรือตรวจการณ์ชายฝั่ง รวมถึงกำลังส่วนอื่นๆ ที่สำคัญ ประกอบด้วย กำลังรบยกพลขึ้นบก พร้อมด้วยรถ AAV ชุดถอดทำลายอมภัณฑ์ และชุดประดาน้ำจากกรมสรรพาวุธทหารเรือ ชุดก่อสร้างเคลื่อนที่จากกรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ ชุดแพทย์เคลื่อนที่จากกรมแพทย์ทหารเรือ ชุดตรวจการณ์ทุ่นระเบิดจากหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ชุดปฏิบัติการพิเศษจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ เป็นต้น
          ในส่วนของกำลังฝ่ายสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย เรือ Literal Combat Ship ชื่อเรือ USS Coronado เรือยกพลขึ้นบก และเรือกู้ซ่อมใต้น้ำ ชื่อเรือ USNS Salvor และอากาศยานปราบเรือดำน้ำ P - 3 เข้าร่วมการฝึก สำหรับกำลังส่วนอื่นๆ ประกอบด้วย หน่วยส่งกำลังบำรุงภาคพื้นแปซิฟิกตะวันตก กองเรือพิฆาตที่ ๗ ชุดถอดทำลายอมภัณฑ์ ชุดก่อสร้างเคลื่อนที่ ชุดซ่อมสร้างใต้น้ำ ชุดปฏิบัติการสำรวจหาด และ ชุดปฏิบัติการตามลำน้ำ นอกจากการฝึกทางทหารแล้ว ยังมีกิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ที่กองทัพเรือ และกองทัพเรือสหรัฐฯ ร่วมกันจัด ได้แก่ การจัดแสดงดนตรีและกิจกรรมบริการชุมชนร่วมกันเพื่อสร้างความบันเทิงให้แก่ประชาชน เป็นต้น
                                                                                            ข้อมูล สลก.ทร. ๒๘ มี.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐