Skip to main content

กองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสหรัฐฯ วางแผนขั้นสุดท้าย การฝึกผสม CARAT 2017

เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค.๖๐ น.อ.สมหมาย สุกกอ เสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ ๒ เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทย และ Capt.ALEXIS T. WALKER (อเล็กซิส ท.วอร์กเกอร์) รองผู้บัญชาการกองเรือพิฆาตที่ ๗ เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายสหรัฐอเมริกา ร่วมเป็นประธานการประชุมการประชุมการวางแผนขั้นสุดท้าย CARAT 2017 หรือ Final Planning Conference ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องนันทา สวนนงนุชพัทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อยืนยันแนวทางการฝึก จำนวนผู้เข้าร่วมฝึก ยืนยันสถานที่ฝึก และจัดทำรายละเอียดตารางการปฏิบัติ หรือ Serial of Events ร่วมกัน
          ทั้งนี้ การฝึกผสม CARAT ระหว่างกองทัพเรือ และกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ ได้แก่ การฝึกผสม CARAT 2016 เป็นการฝึกครั้งที่ ๒๒ กองทัพเรือโดยกองเรือยุทธการ ได้มอบหมายให้กองเรือฟริเกตที่ ๒ เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักของฝ่ายไทย ร่วมกับกองเรือพิฆาตที่ ๗ หรือ Commodore Destroyer Squadron 7 เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักฝ่ายสหรัฐอเมริกา
          ในการประชุมได้กำหนดช่วงการฝึกฯ ระหว่างวันที่ ๒๙ พ.ค. – ๖ มิ.ย.๖๐ กำลังสำคัญที่เข้าร่วมการฝึกของฝ่ายไทย ประกอบด้วย เรือหลงนเรศวร เรือหลวงกระบุรี เรือหลวงสุโขทัย เรือหลวงอ่างทอง เรือหลวงสุรินทร์และเรือขนาดเล็กที่ใช้ปฏิบัติภารกิจเฉพาะอย่าง เช่น เรือระบายพล เรือล่าทำลายทุ่นระเบิด เรือตรวจการณ์ชายฝั่ง รวมถึงกำลังส่วนอื่นๆ ที่สำคัญ ประกอบด้วย กำลังรบยกพลขึ้นบก พร้อมด้วยรถ AAV ชุดถอดทำลายอมภัณฑ์ และชุดประดาน้ำจากกรมสรรพาวุธทหารเรือ ชุดก่อสร้างเคลื่อนที่จากกรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ ชุดแพทย์เคลื่อนที่จากกรมแพทย์ทหารเรือ ชุดตรวจการณ์ทุ่นระเบิดจากหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ชุดปฏิบัติการพิเศษจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ เป็นต้น
          ในส่วนของกำลังฝ่ายสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย เรือ Literal Combat Ship ชื่อเรือ USS Coronado เรือยกพลขึ้นบก และเรือกู้ซ่อมใต้น้ำ ชื่อเรือ USNS Salvor และอากาศยานปราบเรือดำน้ำ P - 3 เข้าร่วมการฝึก สำหรับกำลังส่วนอื่นๆ ประกอบด้วย หน่วยส่งกำลังบำรุงภาคพื้นแปซิฟิกตะวันตก กองเรือพิฆาตที่ ๗ ชุดถอดทำลายอมภัณฑ์ ชุดก่อสร้างเคลื่อนที่ ชุดซ่อมสร้างใต้น้ำ ชุดปฏิบัติการสำรวจหาด และ ชุดปฏิบัติการตามลำน้ำ นอกจากการฝึกทางทหารแล้ว ยังมีกิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ที่กองทัพเรือ และกองทัพเรือสหรัฐฯ ร่วมกันจัด ได้แก่ การจัดแสดงดนตรีและกิจกรรมบริการชุมชนร่วมกันเพื่อสร้างความบันเทิงให้แก่ประชาชน เป็นต้น
                                                                                            ข้อมูล สลก.ทร. ๒๘ มี.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐

ทร.มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ ๑. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑–๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑–๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑–๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ๒. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากการกระทำความผิดในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และในครึ่งป…