Skip to main content

กองทัพเรือ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ ส่วนหน้า จังหวัดชุมพร ฟื้นฟูบ้านเรือนของประชาชนผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ใกล้แล้วเสร็จ และเตรียมส่งมอบให้กับประชาชน

          เมื่อวันที่ ๑ มี.ค.๖๐ กองทัพเรือ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ ส่วนหน้า จังหวัดชุมพร และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ ฟื้นฟูนบ้านเรือนของประชาชนผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ใกล้แล้วเสร็จ และเตรียมส่งมอบให้กับประชาชน โดยมีรายละเอียดดังนี้

          ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ ส่วนหน้า จังหวัดชุมพร โดยกรมก่อสร้าง และพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบจัดชุดซ่อมสร้างเข้าดำเนินการสร้างบ้านเรือนผู้ประสบอุทกภัย ๙ หลัง ในอำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยดำเนินการทาสี ติดตั้งระบบไฟฟ้า ประปา และสุขภัณฑ์

          ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ โดย กรมก่อสร้าง และพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดกำลังพลชุดซ่อมสร้างเข้าดำเนินการสร้างบ้านให้กับผู้ประสบอุทกภัยใน จังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน ๖ หลัง โดยในอำเภอจุฬาภรณ์ จำนวน ๒ หลัง โดยดำเนินการเดินระบบไฟภายใน เทฐานบันได และใส่ผนังด้านในบ้าน และในอำเภอ ชะอวดจำนวน ๔ หลัง โดย ๑ หลัง ดำเนินการทาสีรองพื้นผนัง ใส่ผนังด้านใน และตั้งบันได อีก ๒ หลัง ดำเนินการฉาบภายนอก และปูพื้นบ้านชั้น ๒ และอีก ๑ หลัง ดำเนินการทาสี เชื่อมระเบียงเหล็ก และฉาบผนัง
                                                                                               ข้อมูล ส่วนประชาสัมพันธ์ ศบภ.ทร.
                                                                                                                     ๒ มี.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐

ทร.มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ ๑. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑–๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑–๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑–๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ๒. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากการกระทำความผิดในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และในครึ่งป…