Skip to main content

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ศรชล.เขต ๑)เข้ม ตรวจโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำระยอง พบความผิดในกฎหมายแรงงานและประมง

เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค.๖๐ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ศรชล. เขต ๑) จัดชุดตรวจสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ นำทีมโดย นาวาโท ธวัชชัย กันทัด หัวหน้าชุดฯ ได้นำกำลัง ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยราชการต่าง ๆ ใน ศรชล. เขต ๑ เข้า ตรวจค้น บริษัท อีสเทิร์น ดีไลท์ฟู้ดส์ จำกัด สาขาระยอง เลขที่ ๑๑๙ หมู่ ๓ ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จว.ระยอง ซึ่งเป็นโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ เพื่อผลิตปลากระป๋อง มีนายชาญวิทย์ เอี่ยมชัยมงคล เป็นกรรมการผู้จัดการ ซึ่งจากการข่าวสืบทราบว่า ได้มีการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งจากการเข้าตรวจค้นพบว่า บริษัทดังกล่าว มีลูกจ้างทั้งหมด ๒๑๓ คน เป็นคนไทย ๑๓๓ คน (ชาย ๓๖ คน หญิง ๙๗ คน) กัมพูชา ๗๖ คน (ชาย ๒๙ คน หญิง ๔๗ คน) เมียนมา ๓ คน (หญิง ๓ คน) และลาว ๑ คน (หญิง ๑ คน)
 
          โดยได้ตรวจพบการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ จำนวน ๔ คน กระทำผิดตามพ.ร.ก ประมง พ.ศ.๒๕๕๘ จำนวนรวม ๓๒ คน กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม จำนวน ๒ คน รวมถึงกระทำความผิดตามพ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑ โดยรับคนต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตทำงาน สัญชาติกัมพูชาจำนวน ๒๘ คน เป็นชาย ๗ คน หญิง ๒๑ คน และรับคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานกับนายจ้างอื่นที่มิใช่ตนเองเข้าทำงาน เป็นหญิงสัญชาติกัมพูชาจำนวน ๓ คน โดยในเบื้องต้นการได้ดำเนินการกับแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาต เข้ามาในราชอาณาจักรอย่างผิดกฎหมาย โดย เจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ทำการบันทึกประวัติและส่งกลับประเทศต้นทาง สำหรับเจ้าของ โรงงาน ชุดเฉพาะกิจ ตรวจสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ ทำบันทึก หลักฐานที่ตรวจพบ และส่งสถานีตำรวจภูธรอำเภอวังจันทน์ ดำเนินคดีต่อไป
                                                                         ข้อมูล ส่วนประชาสัมพันธ์ ศปมผ.
                                                                                          ๒๔ มี.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐