Skip to main content

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ศรชล.เขต ๑)เข้ม ตรวจโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำระยอง พบความผิดในกฎหมายแรงงานและประมง

เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค.๖๐ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ศรชล. เขต ๑) จัดชุดตรวจสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ นำทีมโดย นาวาโท ธวัชชัย กันทัด หัวหน้าชุดฯ ได้นำกำลัง ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยราชการต่าง ๆ ใน ศรชล. เขต ๑ เข้า ตรวจค้น บริษัท อีสเทิร์น ดีไลท์ฟู้ดส์ จำกัด สาขาระยอง เลขที่ ๑๑๙ หมู่ ๓ ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จว.ระยอง ซึ่งเป็นโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ เพื่อผลิตปลากระป๋อง มีนายชาญวิทย์ เอี่ยมชัยมงคล เป็นกรรมการผู้จัดการ ซึ่งจากการข่าวสืบทราบว่า ได้มีการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งจากการเข้าตรวจค้นพบว่า บริษัทดังกล่าว มีลูกจ้างทั้งหมด ๒๑๓ คน เป็นคนไทย ๑๓๓ คน (ชาย ๓๖ คน หญิง ๙๗ คน) กัมพูชา ๗๖ คน (ชาย ๒๙ คน หญิง ๔๗ คน) เมียนมา ๓ คน (หญิง ๓ คน) และลาว ๑ คน (หญิง ๑ คน)
 
          โดยได้ตรวจพบการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ จำนวน ๔ คน กระทำผิดตามพ.ร.ก ประมง พ.ศ.๒๕๕๘ จำนวนรวม ๓๒ คน กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม จำนวน ๒ คน รวมถึงกระทำความผิดตามพ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑ โดยรับคนต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตทำงาน สัญชาติกัมพูชาจำนวน ๒๘ คน เป็นชาย ๗ คน หญิง ๒๑ คน และรับคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานกับนายจ้างอื่นที่มิใช่ตนเองเข้าทำงาน เป็นหญิงสัญชาติกัมพูชาจำนวน ๓ คน โดยในเบื้องต้นการได้ดำเนินการกับแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาต เข้ามาในราชอาณาจักรอย่างผิดกฎหมาย โดย เจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ทำการบันทึกประวัติและส่งกลับประเทศต้นทาง สำหรับเจ้าของ โรงงาน ชุดเฉพาะกิจ ตรวจสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ ทำบันทึก หลักฐานที่ตรวจพบ และส่งสถานีตำรวจภูธรอำเภอวังจันทน์ ดำเนินคดีต่อไป
                                                                         ข้อมูล ส่วนประชาสัมพันธ์ ศปมผ.
                                                                                          ๒๔ มี.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙

กองทัพเรือ จัดโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญบุตร-ธิดาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ สมัครสอบชิงทุนการศึกษาโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ จำนวน ๑๐๐ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นบุตร - ธิดาของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ ที่กำลังศึกษาอยู่ มีอายุระหว่าง ๑๓ - ๑๘ ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ ก.ย. - ๑๐ ต.ค.๖๐ กำหนดสอบวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๑๓๐ และประกาศผลสอบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
          เอกสารประกอบการสมัคร ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด ๑ – ๒ นิ้ว ๑ รูป ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.civil2.navy.mi.th/index.php/main/index สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัด ทร. และสำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา/มารดา
          ผู้สนใจสามารถสมัคร พร้อมรับหนังสือประกอบการสอบได้ที่
          ๑. กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๓๐๓๓ 
          ๒. ทัพเรือภาคที่ ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๒๐๖๐
          ๓. ทัพเรือภาคที่ ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๑๖๖๐
          ๔. ฐานทัพเรือสัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ ๗๑๐๖๐ 
        …