Skip to main content

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ศรชล.เขต ๑)เข้ม ตรวจโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำระยอง พบความผิดในกฎหมายแรงงานและประมง

เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค.๖๐ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ศรชล. เขต ๑) จัดชุดตรวจสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ นำทีมโดย นาวาโท ธวัชชัย กันทัด หัวหน้าชุดฯ ได้นำกำลัง ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยราชการต่าง ๆ ใน ศรชล. เขต ๑ เข้า ตรวจค้น บริษัท อีสเทิร์น ดีไลท์ฟู้ดส์ จำกัด สาขาระยอง เลขที่ ๑๑๙ หมู่ ๓ ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จว.ระยอง ซึ่งเป็นโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ เพื่อผลิตปลากระป๋อง มีนายชาญวิทย์ เอี่ยมชัยมงคล เป็นกรรมการผู้จัดการ ซึ่งจากการข่าวสืบทราบว่า ได้มีการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งจากการเข้าตรวจค้นพบว่า บริษัทดังกล่าว มีลูกจ้างทั้งหมด ๒๑๓ คน เป็นคนไทย ๑๓๓ คน (ชาย ๓๖ คน หญิง ๙๗ คน) กัมพูชา ๗๖ คน (ชาย ๒๙ คน หญิง ๔๗ คน) เมียนมา ๓ คน (หญิง ๓ คน) และลาว ๑ คน (หญิง ๑ คน)
 
          โดยได้ตรวจพบการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ จำนวน ๔ คน กระทำผิดตามพ.ร.ก ประมง พ.ศ.๒๕๕๘ จำนวนรวม ๓๒ คน กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม จำนวน ๒ คน รวมถึงกระทำความผิดตามพ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑ โดยรับคนต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตทำงาน สัญชาติกัมพูชาจำนวน ๒๘ คน เป็นชาย ๗ คน หญิง ๒๑ คน และรับคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานกับนายจ้างอื่นที่มิใช่ตนเองเข้าทำงาน เป็นหญิงสัญชาติกัมพูชาจำนวน ๓ คน โดยในเบื้องต้นการได้ดำเนินการกับแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาต เข้ามาในราชอาณาจักรอย่างผิดกฎหมาย โดย เจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ทำการบันทึกประวัติและส่งกลับประเทศต้นทาง สำหรับเจ้าของ โรงงาน ชุดเฉพาะกิจ ตรวจสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ ทำบันทึก หลักฐานที่ตรวจพบ และส่งสถานีตำรวจภูธรอำเภอวังจันทน์ ดำเนินคดีต่อไป
                                                                         ข้อมูล ส่วนประชาสัมพันธ์ ศปมผ.
                                                                                          ๒๔ มี.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐

ทร.มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ ๑. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑–๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑–๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑–๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ๒. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากการกระทำความผิดในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และในครึ่งป…