Skip to main content

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ศรชล.เขต ๑)เข้ม ตรวจโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำระยอง พบความผิดในกฎหมายแรงงานและประมง

เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค.๖๐ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ศรชล. เขต ๑) จัดชุดตรวจสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ นำทีมโดย นาวาโท ธวัชชัย กันทัด หัวหน้าชุดฯ ได้นำกำลัง ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยราชการต่าง ๆ ใน ศรชล. เขต ๑ เข้า ตรวจค้น บริษัท อีสเทิร์น ดีไลท์ฟู้ดส์ จำกัด สาขาระยอง เลขที่ ๑๑๙ หมู่ ๓ ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จว.ระยอง ซึ่งเป็นโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ เพื่อผลิตปลากระป๋อง มีนายชาญวิทย์ เอี่ยมชัยมงคล เป็นกรรมการผู้จัดการ ซึ่งจากการข่าวสืบทราบว่า ได้มีการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งจากการเข้าตรวจค้นพบว่า บริษัทดังกล่าว มีลูกจ้างทั้งหมด ๒๑๓ คน เป็นคนไทย ๑๓๓ คน (ชาย ๓๖ คน หญิง ๙๗ คน) กัมพูชา ๗๖ คน (ชาย ๒๙ คน หญิง ๔๗ คน) เมียนมา ๓ คน (หญิง ๓ คน) และลาว ๑ คน (หญิง ๑ คน)
 
          โดยได้ตรวจพบการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ จำนวน ๔ คน กระทำผิดตามพ.ร.ก ประมง พ.ศ.๒๕๕๘ จำนวนรวม ๓๒ คน กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม จำนวน ๒ คน รวมถึงกระทำความผิดตามพ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑ โดยรับคนต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตทำงาน สัญชาติกัมพูชาจำนวน ๒๘ คน เป็นชาย ๗ คน หญิง ๒๑ คน และรับคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานกับนายจ้างอื่นที่มิใช่ตนเองเข้าทำงาน เป็นหญิงสัญชาติกัมพูชาจำนวน ๓ คน โดยในเบื้องต้นการได้ดำเนินการกับแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาต เข้ามาในราชอาณาจักรอย่างผิดกฎหมาย โดย เจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ทำการบันทึกประวัติและส่งกลับประเทศต้นทาง สำหรับเจ้าของ โรงงาน ชุดเฉพาะกิจ ตรวจสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ ทำบันทึก หลักฐานที่ตรวจพบ และส่งสถานีตำรวจภูธรอำเภอวังจันทน์ ดำเนินคดีต่อไป
                                                                         ข้อมูล ส่วนประชาสัมพันธ์ ศปมผ.
                                                                                          ๒๔ มี.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

กองทัพเรือ จัดโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญบุตร-ธิดาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ สมัครสอบชิงทุนการศึกษาโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ จำนวน ๑๐๐ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นบุตร - ธิดาของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ ที่กำลังศึกษาอยู่ มีอายุระหว่าง ๑๓ - ๑๘ ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ ก.ย. - ๑๐ ต.ค.๖๐ กำหนดสอบวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๑๓๐ และประกาศผลสอบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
          เอกสารประกอบการสมัคร ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด ๑ – ๒ นิ้ว ๑ รูป ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.civil2.navy.mi.th/index.php/main/index สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัด ทร. และสำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา/มารดา
          ผู้สนใจสามารถสมัคร พร้อมรับหนังสือประกอบการสอบได้ที่
          ๑. กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๓๐๓๓ 
          ๒. ทัพเรือภาคที่ ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๒๐๖๐
          ๓. ทัพเรือภาคที่ ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๑๖๖๐
          ๔. ฐานทัพเรือสัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ ๗๑๐๖๐ 
        …