Skip to main content

กองทัพเรือโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ (ศปก.ทร.) ส่งมอบบ้านที่ซ่อมสร้างแล้วเสร็จให้กับ ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จว.นครศรีธรรมราช และ จว.ชุมพร

          วันนี้ ๘ มี.ค.๖๐ กองทัพเรือ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ จัดพิธีส่งมอบบ้าน จำนวน ๖ หลัง ภายหลังจาก ศบภ.ทร. ดำเนินการซ่อมสร้างจนแล้วเสร็จให้กับประชาชนหลังประสบอุทกภัย พื้นที่ ต.นาหมอบุญ อ.จุฬาภรณ์ จว.นครศรีธรรมราช โดยมี พล.ร.อ.จุมพล ลุมพิกานนท์ หัวหน้าคณะนายทหาร ฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา/ผู้แทน ผบ.ทร.เป็นประธานฯ ในการส่งมอบบ้านในพื้นที่ จว.นครศรีธรรมราช ทั้งนี้ พล.ร.ต.รัษฎางค์ ธีรเนตร รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ/รองหัวหน้า ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ร่วมคณะ และ พล.ร.ท.สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑/ผอ.ศบภ.ทรภ.๑ เป็นประธานในการส่งมอบบ้านในพื้นที่ จว.ชุมพร
          ทั้งนี้ กองทัพเรือได้จัดกำลังจากหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ และส่วนควบคุมจาก กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และ ทัพเรือภาคที่ ๒ ดำเนินการซ่อมสร้างบ้านให้กับผู้ประสบอุทกภัย แบ่งเป็นพื้นที่ดังนี้
          - ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ ส่วนหน้า จว.ชุมพร (ศบภ.ทรภ.๑ สน.จว.ชุมพร) ดำเนินการซ่อมสร้างบ้านให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จว.ชุมพร จำนวน ๙ หลัง
          - ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ (ศบภ.ทรภ.๒) ดำเนินการซ่อมสร้างบ้านให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จว.นครศรีธรรมราช จำนวน ๖ หลัง โดยเริ่มการดำเนินการซ่อมสร้างตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. – ๘ มี.ค.๖๐ รวมเวลา ๓๖ วัน จนแล้วเสร็จสมบูรณ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่เดือดร้อนหนักให้มีที่พักอาศัยต่อไป

                                                                             ข้อมูล ส่วนประชาสัมพันธ์ ศบภ.ทร. ๘ มี.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐