Skip to main content

กองทัพเรือโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ (ศปก.ทร.) ส่งมอบบ้านที่ซ่อมสร้างแล้วเสร็จให้กับ ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จว.นครศรีธรรมราช และ จว.ชุมพร

          วันนี้ ๘ มี.ค.๖๐ กองทัพเรือ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ จัดพิธีส่งมอบบ้าน จำนวน ๖ หลัง ภายหลังจาก ศบภ.ทร. ดำเนินการซ่อมสร้างจนแล้วเสร็จให้กับประชาชนหลังประสบอุทกภัย พื้นที่ ต.นาหมอบุญ อ.จุฬาภรณ์ จว.นครศรีธรรมราช โดยมี พล.ร.อ.จุมพล ลุมพิกานนท์ หัวหน้าคณะนายทหาร ฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา/ผู้แทน ผบ.ทร.เป็นประธานฯ ในการส่งมอบบ้านในพื้นที่ จว.นครศรีธรรมราช ทั้งนี้ พล.ร.ต.รัษฎางค์ ธีรเนตร รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ/รองหัวหน้า ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ร่วมคณะ และ พล.ร.ท.สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑/ผอ.ศบภ.ทรภ.๑ เป็นประธานในการส่งมอบบ้านในพื้นที่ จว.ชุมพร
          ทั้งนี้ กองทัพเรือได้จัดกำลังจากหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ และส่วนควบคุมจาก กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และ ทัพเรือภาคที่ ๒ ดำเนินการซ่อมสร้างบ้านให้กับผู้ประสบอุทกภัย แบ่งเป็นพื้นที่ดังนี้
          - ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ ส่วนหน้า จว.ชุมพร (ศบภ.ทรภ.๑ สน.จว.ชุมพร) ดำเนินการซ่อมสร้างบ้านให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จว.ชุมพร จำนวน ๙ หลัง
          - ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ (ศบภ.ทรภ.๒) ดำเนินการซ่อมสร้างบ้านให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จว.นครศรีธรรมราช จำนวน ๖ หลัง โดยเริ่มการดำเนินการซ่อมสร้างตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. – ๘ มี.ค.๖๐ รวมเวลา ๓๖ วัน จนแล้วเสร็จสมบูรณ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่เดือดร้อนหนักให้มีที่พักอาศัยต่อไป

                                                                             ข้อมูล ส่วนประชาสัมพันธ์ ศบภ.ทร. ๘ มี.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐

ทร.มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ ๑. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑–๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑–๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑–๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ๒. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากการกระทำความผิดในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และในครึ่งป…