Skip to main content

ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีเปิดพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ วัดศรีสุทธาราม จว.สมุทรสาคร

วันนี้ ๒๒ มี.ค.๖๐ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ วัดศรีสุทธาราม (วัดกำพร้า) จว.สมุทรสาคร
          การจัดสร้างพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และก่อสร้างอนุสรณ์สถานกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นั้น ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ ๑๙ พ.ค.๕๙ โดย ดร.ปรีชา ศิริแสงอารำพี ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานจัดหาทุนในการดำเนินการก่อสร้างร่วมกับกองทัพเรือ ซึ่งมีวัตถุประสงค์การจัดสร้างเพื่อเป็นการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์พระบิดาของทหารเรือไทย รวมทั้งเพื่อสร้างสถานที่สำหรับประชาชนทั่วไปตลอดจนผู้ประกอบกิจการประมงในพื้นที่ถวายสักการะบูชาพระองค์ท่าน ซึ่งในอดีตเสด็จกรมหลวงชุมพรฯ เคยมาตั้งกองฝึกโรงเรียนพลทหารเรือที่ ๒ ณ จว.สมุทรสาคร
          พื้นที่ในการสร้างอนุสรณ์สถาน อยู่บริเวณถัดจากศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หลังเดิม บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำท่าจีน มีเนื้อที่ประมาณ ๓ ไร่ ขนาดขององค์พระอนุสาวรีย์ฯ มีความสูง ๙ เมตร ฐานสูงจากระดับพื้น ๓ เมตร แท่นฐานสูง ๕ เมตร รวมความสูง ๑๗ เมตร นับเป็นพระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ที่สูงที่สุดในประเทศไทย ส่วนพานพุ่ม สูง ๓.๙ เมตร งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวนทั้งสิ้น ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดย พล.ร.อ.ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรีในขณะนั้น ได้เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค.๕๙
          ในโอกาสเดียวกันนี้ กองทัพเรือ โดย ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ได้จัดกิจกรรมเปิดคลินิกตอบคำถามและ "ศูนย์ one stop service" จากเจ้าหน้าที่ของชุดสหวิชาชีพ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากประมงจังหวัด เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร แรงงานจังหวัด จัดหางานจังหวัด และตำรวจน้ำสมุทรสาคร ตอบคำถามและอำนวยความสะดวก ให้กับพี่น้องชาวประมง รวมถึงได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่จาก กรมแพทย์ทหารเรือให้บริการทันตกรรมและตรวจรักษาสุขภาพเบื้องต้นให้กับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานอีกด้วย
                                                                                          ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                     ๒๒ มี.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐

ทร.มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ ๑. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑–๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑–๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑–๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ๒. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากการกระทำความผิดในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และในครึ่งป…